92159 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

49

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΤ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΤΑΡλΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣΤΗΙΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
Κ Ν Κ Ι»
II
Χ
II
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοι: τη 20 Σεπτεμβρίου 912 ΑΡΙΘ.
Αριθ. Δ-.ατάγ. 73
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
ΒΑΣΙΑΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αριθ. Διχτχγ. 75
ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'-
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Εχοντες ΰ-' όψιν -ό άπό 4 Ίουνιου 1912 ψ/,φιτιια της
Έπαναστατικης των Κρνιτών Συνελεύσεως, προτάσβΐ τοϋ
Διοικοΰντος την Παι^ε'αν Έπιτρότου.
ιεν και διατάσσομεν
"Εχοντες ύπ' 56·ι ^ό άπό 4 Ίουνίου 1915 ,^ήφ-ταα τής Έτα-
ναστατιν.ής τι7)ν Κρητών Συνΐλεύ-ΐϋος καί την ΰπ' αριθ *Μ/ιιι
ε'ισηγητικήν Ικΐεσιν τού Γεν ΈιτιΟε'.ιοητοΟ τής Πχιϊείας, προ-
τάσει τού Δ'οικοΰντοΐ την Παιϊείαν Έπιτρόπου,
ΆποοΈχόμεΟα την άπό 1 Σεπτεαβρ'ου 1 9 1 2 ΰττοβληθεΐ- |
σ*ν παραίτησιν της Άναστχτιχς Κουκουλέ δημ,)λ·:ι· έν τω
ΜαυσουλΐΑ. Πα,ρθενχγωγείω Χανίων κχ'ι άπο'λλχτσου.εν α.ύ-
την πάσης υπηρεσίας. >
Ό Διοικ,ών την Παιδείαν Έπίτροπος θε'λίΐ δημοτιεύσει
*α.ί έκτελε'σει τό πχρόν Διάτα,γμ,α.
Έν Χανίοις τ? 8 Σεπτεμβρίου 1912.
Έν •Ονόματι τού Βασιλέως
Ή Διοικοϋσα Έπανπστατική Έ.-τιτηοπϊι
ΑΝΤ. ΜΙΧι-ΆΤΛΛΚΙΣ
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΛΟΥΡΟΣ
0. ΛΙΜΠΡΙΤΗ2
Άρ'θμ. Δίατάγ. 74
ΓΕίϊΡΓΙΟ ι Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΙΙΝΩΝ
Έγοντες ύτ' όψιν τό ίπο 4 Ίουνίου 1915 λΥ'ί,ο:ΐΊ.χ τος
Έπαναΐϊτατικης των Κρητών Συν67νεύτεως, ττροτάσει τοΰ
Διοικ,οΰντος την Πα'.δίίχν Έχιτρόιτου.
Αποφασίζομεν καί διατάίόοχιεν
ΆτΓθδεν6;ο.£θα την ΰτό χρονολογίαν 31 Αύγούττου 1912
ΰποβ^,ηθΕΪτχν παοαίτησιν το"ι Μ·"/. Ι1ρεοε^ω:ά/.'. ορι^τ'κοΰ
οηα)λου έν τώ δηαοτ. σ/ολείω Τσικα'λχρ'.ών Κυδιονίχς -/.χ:
χτχλλάστομεν αυτόν της ΰ-τγιρίΐ'αί.
Ό Διο:κών την Παιδείαν Έτιτ^οτος Οίλει δηΐΑοσιεόίίΐ
χ.αί Ίχ.τύίσΐ'. τό παρόν Διάταγμα.
Έν Χανίο-ς τ-7, 8 Σ:πτεαβ?ίου 1912.
Έν Όνόαατι τοΡ Βιίιλ/ως
"Η Διονκοϋσα 'Επαναό'τατΐ'κη 'Κπιτηοπή
ΑΝΤ. ΜΙΚΕΛΙΛΑΚΙΣ
Μ Ρ. ΚΟΤΝΔΟΓ^ΟΣ
Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΙΙ2
'ΛπολύΌΐΑΐν την Άθηνάν Ταμίάκι ϊιϊ)λον των Ιργο"/8''ρων
έν τμ Μουσουλμα;ι*Τι ταρθΐναγ(.)Υε''ω Χανίων >τϊ στϊρϊυμ'νην
των ύττό τοθ νΐμου όριζομίν.ιν προσόντων.
Ε'ς τόν Διοικοϋνα την ΙΙϊΐϊείαν Έχίτροπον άνατίθ-ται ή
ίημοσίευτ.ς καί εκτέλεσις τού ταρίντο; Διατάγματος.
Έν Χανίοις τή 8 Σεπτεμβρίου 1912.
Έν Όνόμοιτι τού Βαβ'λέως
"Π Έτχαναστατικτι Λ'ηικητική 'ί^
Α. ΜΙΧΤ-ΛΙΔΛΚΙΙΓ
Μ Ρ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Ρ). ΛΥΜΠΡΙΤΗΣ
Ι Ζ,
Αριθ. Διαταγ. 77
ΓΕΟΡΓΙΟ" Α'.1
ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΤΩΝ ΕΛΤΙΝΩΝ
"Ε-/οντε; ΰζ' 5·!/1/ τό ϋ-ι'/οίνολο-'ίαν Ί Ί:υ#-ίου 1912 ψή-
7-ΐα Τή;'Π"ταναττατ'.'/.ή: των Κρητών Συν:/εύτζι,ις τ? ·»ρΉα
3 καί 123 τ3ΰ :-' άϊ-.Ο. 727 •/■■',.υ, καί την ^' ά?'θ. 98 τής
9 Ίουλί:υ1012 -ρίτατιν τής Μ;υσ:υλμανικϊ1ς Λη'Αν/εοίντίας
ΡεΟύΐΑνης -ρο-ά-ει τού Δ'.οΐ'ΐ^ντΐς την Παιοίίαν Έττ'τρόττου,
Άποφασίζομε καί διατάσσομεν
Δι;ρ!Γ:υεν τον Με·/;Αετ Χ'λ',Αή έφένϊη Μίυταφάκη/ Γραιιμϊ-
τε'ατ;: Ί:::ϊ'/ε'':υ ΡεΟ^μνηί ϊ~ ·Αην. μισθώ ορ'ϊ/. 120, αντί
;;ί Μ;-/;λΞ: Ί"':τ Άγυ'οργιανά/.· άττο'υομένϊυ.
Είς τϊν Δ'.;ι·/.3ύντα την Πχιϊίία^ Έπτρ:-ον άνατίθετιχι ή δη¬
μοσίευσις χ,αί έκτελΕΤις τ;: τ.ιρίντο; Δΐατάγμ.ατ:ς.
Έν Χα,£8ις τ' 8 Σετττε^ρίΐυ 1912.
'Κν ονόματι τού Γίασιλέωί
Ή Διοικοϋσα Έπαναστατικη Έπιτοοπη
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
Μ. ΚΟΥΝΛΟΥΡΟΣ
β. ΛΥΜΠΡΙΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 78
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΚΛΛΗΝΟΝ
"Εχοντες ύπ' ό'ΐΐ'.ν ζ άτό Ί 'Τουν'ο1.» 101 "2 Ί/ήβιτΜ,α τής Έζα-
ναστατικής των Κρητών Συνελε-ίτίως τριτάτε'. τού Διθίχοΰντος
την Παιϊείαν Έπιτρίπου,
Άπολύοιιεν άι:ο τϋς 1 Σεπτ?ιχ6?(βυ 1912 τοΰς Άνητίλαον
Καραμπάστν καθηγητήν έν τ7> Ρυανασίιο 'Τοα'/.λε^υ, Ά^-ώνιον
Μα'τζείϊλάν.ην καθηγητήν ^ν τω Άν. Πα5θΐνα"ωγ='Ίι> Νεαπό¬
λεως, Ν. Τυλ)'*νάχην καθηγητήν Ιν τώ Άν. ΠαοΟεναγύν£ίί,)
Ηρακλείου καί Χ ΧαραλαΜ.τά'/.ην καθηγητήν Ιν τώ Αν. Πκο-
θεναγωγείω Χανίων ατε λήγοντο; τ:0 */_ϊ5νου δι' 5ν ηταν ϊ'.ω-
ρισαένοι.
Εις τϊν Δ'.5ΐ·/.5ί3ντα τΫ·ν Παιδείαν Έ-ιτοιττον άνατίθεται ή
δημοσίευτις κα! έκτέλίτις τού ιΐαρόντβί Δ'.χτάγαα-ος.
Έν Χανίοις τή 31 Αΰγ3ύστου 1012.
•Εν Όνόιιατι τοθ
Ή Διοινοθσα 'Κτΐανσ(ττατικτι Έπιτροπτι
Α ΜΙΧΚΛΙ4ΑΚΤΤΣ
Μ Ρ
(=>. ΛΤΜΠΡΙΤΗ5
ΙΝ1ΤΡΡΙ
ΟΙΚΟΊΟΙΙΚΟΙΙ
κεοινΐρε'α
Διά Δΐατάγιιΐ'το': τής ΈτΛν»"ατΐ«ί!ς Διοικητικώς Έιτΐτοο-
πί!« ϊ3π' αριθ. 133 χαι γ·?ονίλ. 8 Σεπτ'υιβοΙο1) 1912 δ'ωο'ϊίη
ό Ρε',ιογιος Δ'^ιιίχης τ«λι·>ν*ύ/ια5 πιρά τ>" -β
το3 Τίλ'Λνείοο Χαννον αντ! τοΤ Γβωβν'ου ΆνϊϋΐίχΌ
εγένετο αποδεχ,τή ή άτό τής θέσεως τιύτης όιοίληθεΐσα
τησίς τού.
Δι* βμοίου Δίϊτάγιοτοί ό-'άίΐθ. 134 χαι γοονηλονίΐν ττν
αύτην διωρίσθη ό Στυλ. Χο:3τοΐ>:>ιά«τκ τί'λωνοΐύλοίΕ ταοα τή
αΰτ(ί τελων. χβοΐφεοεία άντί τού Ίωίνηκ Σ Γίΐύογΐχάχιη, ού¬
τινος ί/ένετο ά-τοδεκτή ί) άιτό τή; θε'τκο; ταύτη;
«αραίτησίς τού.
Δι'δ'^οίου ν*τάγΐΑττ·>ί ΰχ' α2·1. Π5 χ,ι' -/3_!ν->
δ ' νϊοίΐςΐ ιαλούΌη; τελιονοτύλΐς -ταίά
Τ
κοπτηοίω Χανίων άν ί το3 Έλευθ. Ρεθεμίοιτάίη άιτολυθέντος
δ'ά τ:ύς έν τή σγετική Ι^θετει τού Διευθυντού το3 Καπνοκο-
^ττηοίου Χανίων άναφΐοομί'νους δρους.
Δ^* όμοίου Διατάνιχατίς ΰπ' αριθ. 137 καί γρονολ. την αύτην
ϊιωρίτθη ό Έιλιχ. Πϊϊιώ-ης τ*λω»οφΰλας παρά τή τε>ων. ιτε-
ρι»ε:είοι τ;3 Τϊλωνιίιυ Ήοακλίίου άντ! τού Τω Φανουηάκη
άπολυθ'ντος διά τού; ίν τη σ·/.*τικη ί«θ = σί[ τοϋ Τίλιόνου Ήρα-
κλβ!^υ άνϊφβοΓμΐίνους λΐγους κ«1 ο Γβώογιο; Μπαφάχ,ης είς την
κενήν θέσιν τελωνοϊύλαχος π»ρϊ τ αΰτ^ τελιον. ιτερΐφεοεία.
Δ'όμιιίου ΔΐατάγΐΑατπς ΰιτ'άο·θ· 138 κα! -/οονολ. 31 Αύ-
γούΐτου Όϊ2 ΐ-τετοάτη δ'πως άντι χ^ ΐν τω άοθρω 1 τοΰ 5π*
άοιθ 831 Νί'-ΐου 05·ζ-,μιίνης €νγ^^σ£'.)ς, γοΐηγηθη ποοτωτικη
Τ5!30τη χα' γίνιβϊΐ ?=χτοί ώ" έγγατ'αί ϊιά Τήν δίαγΐίρισιν τού
ταγυ?ΐ?'ΛΓΛθ3 ΰτ·ϊλλ')λου Μ'^χήλ Γεωρν. Άοχοντάνί.η ο! Γε-
ώϊγιος Μιγ. Άεν^ντάχης καί Στέφανος Εϋϊγγ. Σ*ουλά*η;
χάτοιχοι Δοαιτανΐα Κισΐίμου.
Δί' όαοίου Δΐϊ-άγιιατοί 5π* άί'θ. 141 χαι Υρονο/ογ'αν 8
Σϊττίμδρ'ου 1015 1-τετράπη ότως άντί τής ΐν τφ ά-θβ(·) 4 τού"
ΰιτ'άρ'θ. 530 Νόαου %α τώ ά'ίθρω 1 § χ . τοΰ ϋπ'άοιθ. 643
Διατάγμ,ατος όοιζο^ένη; ΐγγυήτεωί νορτ,γηθή χροσωπ'.χή τοι¬
αύτη χ»ί γίντ, ίεκτϊς ώ: ίγγαητής *ιά την ϊυγβίρισιν τού Κ.
Λίτινα ϊηαοσίου ι'ισπράκτηρίς ό Ιωάννης Κ. Λίτινας γ»ωρ-
Τζίράχη οδτινος ίγένετο άποΐκτή ή ίιτό τή; Οίϊεως ταύτης
ΰποδλτθεΤσα ιτίΐοβίτησίί τού,
Δι" ομοίου Δί.·»τάγ(Χ3το: ΰπ* άοιθ. 1'6 χαί γοονολ. την αΰ-
τήν διωρίσθη ό Ία»ίννης Γαλανάκη; κλητή-3 παρίϊ τώ Καπνο-
Χανιά 1δ Σεπτϊμδρίου 191*2.
■ Ό Διοικών Έ
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Έκ τοΰ ·Εθνικοι? Τνηογ^αφείοιΓ
Μέγεθος Γραμματοσειράς