92151 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΪΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΗφΤίΕΡΙδθΓΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤιΙΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις- τη 13 Σεπτεμ-βρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 47
Αριθ. Διατάγ. 87
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΒΑΣΙΛΕΎΣ ΤΩΝ
Έχοντες ύπ' όψιν τϊ άπό 4 'ΐβϋνίου *. Ι. φήφισμα τής
Έπαναστατικ'ς τώ·* Έ^λήνων «ν Κρήΐτι Συνελίύσιως επί τή
Δ
τής
4
Έπιτρβ-:ου στηριζομένη
Σ
πρςτασει το3 επι ή η ηρ
είς -ην ύπ' αρθ. 4? ι. Ι. ~ράς·ν Χο3 Σομδ^υλίου τής Δι-
καιοσυνης.
Αφίζ κα'ι ά
Μετριάζονται αί έ;ή; πιινϊί. 1) Ή διά τής ύπ' ά?ι6.
94 τοϋ 1904 αποφάσεως τοϋ ΚαχτυίΎΐ'-.ξιχείθυ Ήρχθείου Ιιτι-
6λιθεΐΐα είς τ'ον Ιωάννην Μ Ζιρ55υϊά*ην πονή των ϊώδε»α
ίτών προσ/,αίρων δε-μών είς είίκττ)ν έννέ* ΐτών.
2) Ή *ϊς τόν Απόστολον Πβντΰ':ιίην έιτιδληθεΤσοι διά τ?ς
ύπ' άρ·θ. 477 τοΰ 19|Λ·9 άπο»άσ«ως χοθ Δικαστηρίου τώ» ΐν
Χανίθ'ΰ Συνέδρων πενταετοος είοχτίίς, ε'ΐ£ 'ϊτραετΐΐ φυλάκισιν.
3) Ή είς τόν Ρούσον Π. Χρισ°θουλάκην ΐπιβληθε'σα διά
τής ύπ'αριθ. 130 το? 1901 άπ'φάί-«·ς το·3 Καχουργιοίιχεου
Χανίων ποινή το3 θοτνάτου ή χαί μετβ^σ^^'* 81* μ{ταγίν«στέ-
ρας χάριτος είς την ιιςινήν των ίσο6ί·>ν δίΐμΰν, είς
κρόσκα'οα δεσμά *οί
4) Ή είς τούς Ιωάν. ΚολΓμιΐί*ην *αί Έ
ίπΐίληθεϊσα διά τής ύπ'άρ-θ. Ι 43 τθθ 1910 άιΐοφίσϊωί των ίν
Χονίοις Σανέδρ^ν ποινή των 10 ίίύ» τρ3σχαίρα)ν δεσμών ιίς
ίξαιτνΐ είρκτν,ν
Άπαλ^άσσΐνται δέ τοο 'πολοίπου τής "51νής,
οί Λγάπιας Μπρ'λόχης κίί Ιωάννης Μ. Μ->0 ουϊά-χ,ηί %3χί-
δίκασθέντε; διά τής ύτ' άοι·). 74 τι3 Ι'ίΟ'» ί^ΐϊίσϊως τοΰ Κϊ-
χοι>εγ·.:δ κε;ου Ρΐθΰυινη; %- 1 Β έτών 7τρ53*3('ρα δεσμιά.
Είς τόν ίπι ττ·ί| — Λ!κϊιΟ3ύ^ης Δ[5ι*οί3νΤ(Χ Έπίτρβπον άνατίθί-
ται η δημοσίευσις ναί ϊΛτέΧεΐις τοΰ παρόντος Διβτάγματος,
Έν Χανίοις τ^ 8 Σβπτεμδρίου 1*31 2.
*1ν Όνόιιατι το«·"'
*Η ΛιοικοΟ^α *Επανθ(ΐΐί>
Λ
Θ.ΛΙΜΠΡΙΤΗΪ
Μ 1 ΚΟΓΝΑΟΤΡΟΣ
ΆοιΟ. Διχτάγ 71
ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ
ό}/ ' τι

V
,
Α'.
ΗΝ!
1912
τής
τ-θΊιτ' αριθ 737 Νία3υ, πί^ϊτϊ' τοΐ Λιιιοίνςί; την Πΐί
δείαν Εζιτΰάπου.
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
ΈιτιτρϊΊτομεν την έκ το3 Δημοσίου Τ*μ=ίου ανάληψιν όλο-
τής ιιισθοδοσίος >ψΪο τί|ς ϊι?)'λίτιτς Μαργαοιτών Σοφίας
ϊιά το άπό 28 Μ νοτίου μ-γοι τής 16 Ίουνίου
^ν ίιάττηυια, χαθ' ο άπουτίασ* τής υπηρεσίας
λόγω ασθϊνΐίοΐ- ν^ιιίμως πιστο-'οιηθίίΒΐ'ΐο.
Είς τόν Δ'οικοί5ντα την Πά ϊβίοι>/ Έιιίτοίπον άνϊτίθίται ή
δημ,οιίευσις χαί έκτΛ'ΐΙς τοϋ ΐΕϊρόντβΰ Διατάγματος.
Έν Χανίοις τή 8 Σεπτβμβρίου 1912.
Έν Όνόματι τού Βασι"*έι··ς
*Η Διοικοΰσα Έπαναστατικτι Έπττροπτΐ
Α ΜΙΧΚΛΙΔΑΚΗΣ
Μ.ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 72
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕλΛΗΝΩΝ
"Εχοντ3;ύ·τ' όφιν τό «τό 4 Ίουν'οο 1912 ψτ,φισμι τής Έπ
ναΐτα-ΐνιή; τ7>ν ΚρητιΤιν Σ^ν«'λί■^σϊω;, ιαί τό άρθρον 68 τού
Οί* άο:θ. 737 νόμο^, προτίσει τοα Διοικοδντος την Παιδείαν
Έπιτρόπου,
μεν ν:α δ»ατάΛ(ίομιν
την ίκ τοΰ Δημιοσ'ου Ταμείου ά·τολη!»ιν ολο-
λίου
μ
τής Ά^ωτ. Δ'ευ^ύνιεΐι»; τή; Παιϊείΐς διά τό άπό 9 Ιου¬
μ«χπ 9 Αΰγούττο^ 1912 -χ^ονι«.όν ϊιάσιημαι *βθ ό άπου-
τής υπηρεσίας λίχω ϊσ^ε ε'*ς νομΐαως πιστοποιηθίίσης.
Εις τϊν Λιοιιιοΰντα την Παιδιίαν Έπίτροπον άνατίθεται ή
ϊημ:σ ευσις καί έκτθ εσις τΐΰ παοόντος Λιατάγματος.
Έν Χανίο,ί τ? 8 Σε-τ·μ6ρίου 12
Έν Όνόιιατι τοΟ
Ή 'Κπαναστατικη Λιοικητικη 'Επιτηοπή
Λ. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΠΣ
Μ. Ρ ΚΟΥΝΔΟΓΡΟΣ
Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
Εκ τοΟ * εθνικον Τι/πογοαφείου
Μέγεθος Γραμματοσειράς