92146 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

46

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΪΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοκ τή 6 Σεπτεαβρύυ 1912 — ΑΡΙΘ. 46
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙηΣ
Διά τής ΰ—* αριθ. 80 καί χρονολογίαν 3 Σίπτ»μ6ρίου 1912
διαταγάς ημών διωρίσθη παιϊονόμος το3 Γυμνασίου Χανίων ό
Δημ. Π»παϊοκωνσταντάκ·ς επί μην. μισθώ δρ. 80 άντ' τοδ
Γεωργ. Διακονιοράκι άπολυομένου.
Ωσαύτως διά τής δπ' αριθ. 81 καί ■χοονο'.ογίαν σημερινήν
Διαταγάς ημών εγένετο άποδεκτή ή άπό 1 Σίπτεμδρίο, 1912
ϋΐΓθ6ληθείσϊ παραίτησις τοϋ ΰπηρέτου τού Γυμνασίου Νεαπό¬
λεως Γεωργ. Δ. Μπϊτουδα, και διωρίσθη είς την θέσιν τού ό
Γεώργ. Ι. Λαμπράκις επί μην. μισθφ δρ. 30.
Έν Χανίοις τή 4 Σεπτεμδρίου 1912
Ό Διοικών *Ειΐίτρθ";
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
μείου Διατάγματος επί των εύπορωτέρων καί εύυπολήπτων κα-
τοί*ων των χωρίων των ΰπαγομίνων είς την περιφέρειαν έκά-
στης οΰτών.
Έν Χανίοις τί) 4 Σεπτεμδρίου 1912
Ό επί τή; Διχαιοσιίνης Διοιχών 'ΕπΓτροπος
Α ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τήςύκ' άριθ. 3617)2006 τής 24 τρ^χ. μονός ι. Ι.
διαταγάς ή.^δν άπϊλίθησιν τής ΰπηιεσ'ας οί λε^δοί^ι το3 Λ« -
προκομείου Άντ. Ι. Παπουτσά-ιης κΐί Γεώργ. Πογΐατζάχης ή
Μιιερτσίκουρας κσί δ ωρίσθησαν είς άντικατάιτατιν αυτών ό Ά-
λεξανδρος Ε. Μανταδάκης καί Μιχ. Γ. Φουνδοολά»ης.
Έν Χανίοις τη 25 Αύγούστου 1919.
Ό έκΐ των Έίωτβοιχών Διοιχων 'Επίτροπο
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
Αριθ Πρωτ. 4673 :
» Διεκπ. 1407
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΚΗΣ
Ε"Γ ΚΓΚΛΙΟΣ
Ποός τοίτς κ. κ. Είρηνοδίκας
Ληξάσης τής τϊτραετίας των μελών των έ/.τιμητικών Έπι-
τρ οπειδν τοϋ Κοινωφελούς τομείου Κρήτης, παρακαλεαθ£ ό,τ*ς
ύποδείξητε πρός την Ανωτέραν επί των 'Εσωτϊριχ,ών Διεύθυν¬
σιν τοιαύται διά ΐλίαν τετραετίαν κατά το άρθρον 4 τ-0 ϋπ' άριθμ.
434 τού 1902 περίείδιιοΰ Κανίνισμοϋ τού Κοινωφελοϋς Τα-
Άοιθ. Πρωτ. 2020
Ό Είίίαγγβλευς των Ορωτοοικών Σφακίων
Λιδόντις ύπ' όψειι
α.) Το Ιπ' άριθμι. 538/3ι0 τής 8(]ς Ιουλίου έ. ί. ίγγρΐφον
τοΰ Είοηνοδίκου Χώρας Σία*ίω" δΓ ου πληρςφΐρεΐ ήμα; δτι ό εν
τη Ιδ^« αΰτοϋ δίκασπκός χλτ,τήο τής περιφερείας τοί3 Πρωτοδι-
Κίίου Σφακίων Νικόλαος Δ. Τσιρινϊάνης ανεχώρησεν είς Άμιε-
ρικην "/ωρίς νά ύποδάλν) παρα'τηοιν.
6'.) Το άρθρον 1 το3 ύ-ι' 191 τ^ύ 191! ΔιατάγΛ»τ;ς τής
Έκτελίστικής Έπιτροπής. χαί
γ,) Το ύπ' άίΐΟ,Α. 3560/|}6» καί-/ο3νοογίΐν 1 1 "Ιουλίου έ. Ι.
Ιγγραίον το3 κ. Γενιχοό Εισΐγγελέως Χανίων ί·[κρίναντος την
ζητηθίίσαν παρ' ημών απόλυσιν το3 εϊρημένθυ δι>αστχο0 κλη-
τήρος.
Άπολύίμεν αυτόν τής υπηρεσίας.
Έν Βίμψτη· 16 Ιουλίου 1912
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
Ιωάν. Γενεράλης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΛΛ1ίνΜθν ΕΪΑ1ΡΕΙ _2 \Ι _:ΐ±Λ
Γεν.κός Ίσολογισμός
Άπό 1 Σεπτέμβριον 1911 μέχρι 31 Δεκέμβριον 1911
Ενεργητικόν
Παθητικόν
Οίκοίομή Άμβξ=στασίου................*Ρ· 34,366.45
Άμ3ξαι2...............Φρ· 25,675.-
ΒΙζα6ιακαίΛεωφορεΤαίνΟλψ6 » 2,600.— » 28,2/5.—
» 13,060.—;
» 3,370.-
68...............
Εξαρτήματα Γκπων.......
Μηχανήμ. κοί έργαΛεΐα Έργο-
στασίου................
'ϋπιπλα Γραφειου.........
Ένοίκια προπληρωμενα.....
Κόπρος, ή έν νξ Άποθήκΐβ.. .
ΕΓίη φωτισμ?ύ...........
Παλαιά Καθυστερήματα.....
Τλικά άμ.αςών τ» έν τί) Άπο-
βήΜ)..................
Ταμείον, τα έν τώ Ταμείφ
Διάφοραι Ιζοδα............
Τα άχοσκΐενύμενα σήμερον . .
Λιάφοροι χρεώσται.........
Ίπποφιρίή, ή έν ττ^ άποθήχ,ΐ).
Ειδή πετχλνμΐτων καί σταΰ-
λα>ν τα έν τή αποθηκτ^.....
»
»
»
Β
»
1,203.10
603.10 »
»
»
676.10
288 85
200.-
ιοο —!
153.60
5,101.70
2,284.-
1,141.35
600.—
5,792.95
2,258.25
14.40
» 98.282.651
Κεφάλαιον.......................... Φρ. 65,964.95
Πιστωταί διάφοροι, οί των δα¬
νείον..................Φρ. 22,595.15
Προμηβεϋταί ε'ιϊών.........» 4,537.—
Άπςθεματικόν διά παλαιά Κα-
θυστβρήματα.............» 5,101.70
Κέρϊη καί Ζημίαι, τό προκύ-
ψαν κέρδος φερίμενον είς νέον
Λογαριασμόν............» 83.85 φρ. 32,317.70
Φρ. «8,282.65
Ό Δ«υθυντής τή*ς 'Εταιρίας
Μ. Τρικουράκης
Ενεργητικόν
* ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ,
Γενικάς Ίσο/ογισμός
Άπό 1 Ιανουάριον 1912 μέχρι 30 Ίουνίου 1912
Παθητικόν
3Ί,?6β 45
» 13,170.-
» 3,370.—
Οίιΐοϊομή Αμα^οστ;σί;υ.............
"Αμαςαι : 5..............Φρ. 25,675.—
Βιζαδι κοί λεωφΐριϊα ιν όλψ 6 » 2,600.— » 28,275.—
"Ιπποι 64...............
Έςαρτημα (α ΐππ^ν........
Μηχανήματα κοί έργαλιΐα Ερ-
γοστβσ'.ου...............
Έπιπλα Γραφειου.........
Παλαιά χαθυσ-ερήματα......
Κοπρος, ή έν ιή αποβηκτ;,. . . .
Ίπποφορίή, ή ιν τή άποδη».^.
'Υλΐκά, τα έν τή άποθήκτ; . . .
Διοφθροι Χρεώσται.........
678 85
288 85ι
5,101.70
126.-
1.166.651
1,749.90
5,568.80
» 93,862.25
Φρ.
φ...........................
Πιστωταϊ διαφοοοι, ιί ιών δανιίων......... »
Προμηθε^τ'αι ίδ
ϊδ|239.45
470.65
ϊια παλα α χαθυστερήματα.. . . » 5,101.70
Κέρ'.η καί Ζημίαι, το πρακύφαν κίρδος φε-
ρομενον εις νεον Λογαριασμόν.......... » 6.085.50
Ό Διευθυντάς τής Έταιρείας
Μ. Τρικουράκης
93,862.25
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗ£
Μηνιαιία Γενικλ Λογιστ&κή κατάστασις τής 31 Ιουλίου 1912
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Ταμΐΐον Μεααλλιχόν
' Εξ· τεριχςί λ)ομοί(άνταιμον μίτβλλιχοδ έν τώ εξωτερικώ).
Συναλλαγματικάς τι.Ο έξωτεριχού...............
)Κεντριχοΰ
.........................)' Υ]μάτων
. , , , , , , )Κενιρικοϋ
Δανιια β~ι ενεχύρω χρηματογραφων..........)Ύ]μάτιον
, , . , · )Κ«ντρικοΰ
» ε«ι ινεχυρψ .μιΐορίυμοτων.........)'Υ]ματων
χαλλιεργείβς .. .
ένυπόθηχα άπλα.
ΚυΙιργήο..
■)'Υ)μάτων
)Κ»ντριχοϋ
) Ύ]μβτων
)Κεντριχοϋ
■)'Υ]μάτων
)Κίντριχοϋ
')'Υ]ματων
ι!ς
)'Υ]μάτων
Δημοτιχά
Άπαιτήοεις
Συνβλλογμοτιχσί χαί φορτίβιιχοΛ χομιστϋν
Διάφοραι χοιί ΐΐροσαιρινοί λοιαριαομοί..................
Όμολογίαι χαί τοχεμερίδια.......................
Κοιαοτήμοτο Τρβτίζτ,ς χαί ότο&ήν,αι αύιί]ς.............
Κιήμοια έξ αναΊχασιινϋν ιτλ*ιοιτ,ριασμών............
Έξοία έγχαταστάοιωςχοί χατασχίυ^ς τρακζογρομματίων. .
Διάεορα.......................................
ΈχχρεμεΤς ίοσΓ.λτ.ψίαιι μπά τ£ν 'Υπ(;)μάτΜν μος........
50
1025020
234259Ϊ
31416
2321720
316593
821381
7 826:-0
75542
20(8558
260091
300026
913611
42587
318804
1183962
481498
19164
752
29
10
52
01
75
10
68
28
49
27
92
75
--,[149
",523 95
379"0 62
Μετοχιχόν κεφάλαιον..............................
Άποθεματιχόν τακτικόν...........................
» προνοίας......'.....................
Τραπεζιχά γραμμάτια έν κυχλοφορίφ...................
Καταθέσεις δημοσ. οτοχοιέχ τ»χτ(»£ν προσέίων δρ, 359603.05
μεΤον κληρωθιντων έχχρεμών ένταλμάτων τού » 20579.95
Καταθέσεις Δημοσίου έζ εισφορών υπέρ τοΐ «Ίδικοΰ χομειου
χάριν των Έθνιχών άναγχών.......................
^Κατο6ιο(ΐς έκ *ροοθί.Ίθυ φόρον 3 ο)ο..................
» Ιντοχοι...............................
» Ταμ ιευτηρίου.........................
Έπιταγβί πληρωτεαι..........,....................
Έθν.Τρ.τήςΈλλ.διαθί'σιμαδκερτη'ςχτημ.πιΌτκιις έν Κρήτχ.
Κομίσταί συνο.}]»£ν χαί φορτωτιχων...................
Μερίοματβ μετοχδν Τρβυέζης Κρήτης διαφόρίυν έξομηνιίν
Τόχοι δονίίων «νοπο()ήνων έν χαβυστιρήσ»!..............
Τομιΐον Συντάξεων ύπαλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης·
Διάφορα........................................
13527817
44
278406
235000
2096650
339023
131380
53788
2054754
278891
47(92
1000001
322912
127758
46998
•21153
54454
15
10
55
20
98
96
35
72
75
25
50
14
13527817
44
03
2
5
1
Μ
Ο
Μ:
Β.
•Εν Χανίοις τί> 81 Ιουλίου 1912
Ό ΠροΧστάμενος τού Λογιστηρίου
Α. Ο.·τνχ&κης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
6!

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΐηΗ ΛΟΒΙΣ·ΦΙΡ[Η ϊ[ ΑΦΑΣ-ΤΑΣ·!!} ΦΗΕ 31 ΜΑΙΟΥ 1912
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Ι ΚαιαθέθεΊς τταρβ τΛ Τραπέζα ΚρΗτης......
Ταμείον Ι Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά ταρ' α!ιτω. .
) Ταχυδρομικά Γραφεϊα : μετρητά παρ' αυτοίς. .
Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ' οδόν...............
Δαπάναι Ταμιευτηρίου δι' άμοιίάς ύπαλλήλων.............
Έςοδα εγκαταστάσεως...............................
294230
1268
Ι (.49
297348
4088
1043
4450
306930
•28
68
50
10
56
'Υ^ίλίΐτο' άτ^θΐμχτικών παρελθίντων έτϋν
Ταμείον γρΐΛΧΧΓθΐ^ Α3υ : όρειλί^ϊνχ χ!) τω
γ^ ρ^
Ταχ.>ϊ. ταμιεοτήρΐίν κεφαλαίου καταθετών
ά εσοϊα Ί5ίΐ έ; ά
ρ
Διάθεσις άποθεμΐτικών: κχτχβολή ?νΐντιόφΐΐλί}ς πρός
Πολιτείαν....................................
Έν Χανίοις τί] 23 Ιουλίου 1912
Ό Διευθύνων
β. ΠΒΝ®ΕΡΟΥΔΑΪ{Η2
(Έναρξις ύπηρεοΊας τ Λ 1 Απριλίου 1902)
Ό ταμίας τοθ Ταμιευτηρίοι»
Γ. Γ. Γ«·ργονοάκης
λΙΛΚΕΦΑΑΜΟΣΙΣ ΓΩΙ ΕΡΓΑΣΙΟΙ ΤΟΥ ΤλΧΤ&ΡυΙΙΙΟΤ ΤΠΙΕίΤΚΡΙΟΙ
Μίιν Μάϊος 1912
Εκίοθε'ντα βιέλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Απριλίου.
» έντός τού μηνός Μαίου...........
7,852
63
Άποσίεσθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Άπριλί ιυ.
τ » έντός τού μηνός Μαίου..............
Βιβλιάρια έν κυκλοφορία είς τό τέλος τοθ μηνός Μαίου ..........
709
5
7,915-
714
7201
Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθίντος μηνός Απριλίου.............................................................. Δρ*Χ· 2118,564.41
» τού μηνός Μαίου..........................
Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911.
22,907.37
73,411.32 2,214,883.10
Άποδόσεις πρός τούς καταθέτας έναντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Απριλίου..........
» » * » » » » έντός τοϋ μηνός Μαίου..........
Καταίληθίντες είς τούς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιδλιαρίων μέχρι τέλους Άπριιλου.
» » » » » » ίντός τοϋ μηνός Μαίου.........
» 1886,908.52
» 26,019.33
3,083.15
-.— 1.916,011.00
Πίστωσις καταθετών Ας τό τέλος τού μηνός Μχίΐυ μή σ^(^.1^£ριλα1x5xνο,Αίν^)ν τώ^ άτό 1 Ία/ουαρίου έ. ε. δβδουλευμένων τόκων.
298.872.10
•θ·
Κ
3
Μ
•-3
Μ
Μ
Μέγεθος Γραμματοσειράς