92133 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

45

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/8/1912
i

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ^ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΐΊφΙίΡΙήΟΙ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟί ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ^ 28 Αύγούστου 1912 — ΑΡΙΘ. 45
Αριθ Πρωτ 3217
» Διεκπ. 1&44
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΕΓΚΓΚΑ10Σ
Ιΐερι άκυρωακως ύγκοισι,ων όαπανών
Πρός άπάο*ας τάς οικονομικάς αρχάς
Παρετηρήθη πολλάκις κατβ το παρελθόν, ότι εχρησιμοποιή¬
θησαν διαταγαί τής Ανωτέρας , Διιυθ,ινο-εως, ΐγκρινουσαι δια¬
φόρους βαπζνας και μετα την λήξιν τού οίκονομικου ίτο.ς,
χαο' ο εξεδόθησαν *αι ού;ινος την οικονομικήν δίαχειρισιν βφ«ω-
ρων' Έκ τούτου δημΐουργεΐ,βι το αιοπον να πραγματοκοιουν-
τ*ι ίξοδα ούχι εντθς τού οικονομικβυ έϊθ^, έκΐ τή βασιι των
οικονομικών ορων τού όπ.ιου ε*ριϋη η αναγχη /.αί το μέτρον τής
ιγκριθειστ,ς δαυανης, βλλ' εις ^αρος των κιστωΐεων τοθ «ρου-
πολογισμοϋ τοϋ «ΐιθνχος οιχ.ονςμι».ουίτους, οποτε ώς *κ τής τυ¬
χούσης δςαφορου κατα το ποσόν καί την ιδιοτητα τού δικτικοϋ
χορηγιας βναπΑηρωματικών πιστωσειβν δι»μορφωσεως των ίια-
φβρων κονουΜων και ιής μ*γαυτερας έπιδολής α/.λων αναγ-
κων, ίΚιθαλλ«ται ·κςλΛα«.ις η μη πραγματοποιηοΐς 2γΛ·*.ρ·-Η»*-
νων μέν ακκ' ήττον:ς ».αι δευτεριυουσης οημασιας ίατίχ*ύ>'.
Είς ταύτα δύναται ναπριστιθή ο.ιη ίχιίΐεΐαα τακτ-χη αντιπι-
πιεικαι «ρος το πν4υμα το όιεπον τον *«ρι δημίσΐου Λο^υτΐΑθν
νομόν, ούτινος ΟεμεΜωδη; αρχη είναι η ιδιαιτέρα εκαιτ^υ οι-
κονομικου ^ι^^^ αύΐυπαιρςια, ή-.ις τοτ« μονον παρουσιαί,ιται
πληρ*οτερα, όταν ουμεαϊιζτ^ η ϊναγνωριαΐς των ίςοο^ν μετα
τής εκ των πριτερ όν ιγχρισιως αυτών »ντος τί,ς υτήςχρΓ|ΐιως.
Ιΐρθς &παν;ριωσιν τού ση^ειωΐίντος ατοπου **ι α^Iοφ^"(■τ,ν
τής ιπαναΛτ,ψ.ωςβύτοΰ κατϊ το τρέχον έΐος γ»ωριζ;μ»ν υμίν, Οτι
ανΐκαλοϋμίν αιΐίσιΐς τας ιν;ος τού οι*Γν3μι».οϋ ίτου, 1911 *κ-
4ιατ*γ3ς, ίι' ών Ιγχρινονται διβφοροι πιΐτωσίΐς και
τ»ς χορηγηθευα^ έγκρισ&ις» «φ' °^ν αϋΐαι 6ί» έχουσι
μίχρι της «51 Αυγουατου 1^1*. £·* η π«ρι-
;αχθΛοι>α*ΐ ϋφυΐίμενος ο λογος ο προχα^εσας την α«.υ-
έγιΐρΐσιν, δια νεας υμών ζιΊ.γ^% Θ»λ*τ* ί,ηττ,σιΐ νϋ»
έγκρισιν, εχο^τον: ς ά,Αΐ και τους ΜΊ3>>ϊ, δι' ου; η το πρώτον
χ:ρηγί",θεΕσα τ&ιζυτη έ,^εινίν βνεκτϊΛΐστος.
ϋφιστωντες την πρβσ^χην ύ,*ωι επι των ανωτέρω, παριγ-
γί/λομ«ν την αυ3τη(.α» αυτών τήρησιν «.αί. κβθιστώμεν υμ«ς
υπε^ουνους δια παΐαν απο τούτων παρίχ,κλ σιν.
Έν Χανίοις 25 Αύγούϊΐου 1912.
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Αριθ. Πρωτ.
ΑΝΩΤίΡΑ ΔΙΕΥΘΤΝΙΙΙ ΟΙΚΟΝύΑΙ&αΝ
ΕΓΚΓΚΔΙΟΣ.
Ιΐερι ύποΰο?νης των έκκοεμών δνκαιολογητικών δαπανών
τηι, ^ηο&ο>ς τυο οικονομικόν £ΐοο; 1911.
ΙΙ^ός άπαο"ας τάς οικονομικάς αρχάς
Ιΐαραγγέλλισθι, δκ«ς τό βρβϊυτιρεν μΐχρι ττ]ς ΐθ Σεκτεμ-
βρίου ι. έ. ύποίαλητ» ημίν τα δικαιολεγητιχα των έντός τ·0 β(-
κονομιιιοθ οΐους 1^1 Ι πραγμχτοτιοιη^εισών, μήπω βέ ϊι' έκδο-
αΐως χρηματιχών ίνταλματων αναγνωρισθεισών ίαχανώ».
Έν Χανίοις 25 Αύγουστον Ιϋΐν.
Ό ίπΐ των Ο1χο«ομιχώ« Διοιχών Έπ(τρ«ιι·ς
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Αριθ. Πρωτ. 4027
> Διικπ. 3054
ΓΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΤΘ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΗΙ. ΕΡΓΟΝ
Πρός κ. κ
Είρηνοαικας της Νήόον
Παρατηρήσαντες ότι κατά τγ,ν σύνταξιν τώ» κρωτοχόλλκν
ιχΐ'.μ/,σ·ω; των υπο των διαφόρων ϊημοοίω» Ιργων ά»αγκαστι-
κως καιβλαμ6αν3μ»νΐϋν κτηματων. αι πρός εκτίμησιν Ί£χίτ·ο-
πιΐχ δεν *ηρ3-σι ττ,ν απχιτΐυμΐνην φειδώ καί φροντιβα πρβς κροσ-
τΐί αν τώ* 3·>,Λφιρ:»(ων τ;ύ Αημ^τ.ο^, άλ ινΐοτ» ά»αγραφω»ιν
έν τοίς κρωτιιιολλθ'.ς *Μον ή ίιπ».ασιΐν την αξίαν των »ν λ6γψ
κτηματων, καραγγιλλομ.5' ύμΓν, ί*α τοϋ λνι*ο") κροίαίκητ· είς
τ»ς ιν λόγω έχ.τιμηαί.ς λαμδϊνοντις ττϊντοτε ύκ' όψιν τ«ς έν
τώ τοπψ τι^ας >%ΐι ί;*:α;ΐντ*ς μιτα λε«τομ«ριιας όλΐ τα «τοι ·
χιία πρός ιςα*.ρι6ωαιν ττ)ς λογκ.ι',; ι; άς τώ» ώς ά.ω κτημά-
των, και ϊ^χί εΐιιτ, Αα ώς έ:υχ«> ζν,ιγραφητε ιν τ;Γς «ρωτθκολ-
Χβις τιμ»ς α^αιρίΐο^ς ι1·:» προ; ί,η^Λ' τού Δημοσίου είτε καί
πρός ζημίαν των ίιοχτητών.
Άνακο.ο3ντες ^μ'·ν τ' ΐνωτιρω γνωρίζομεν ϋμΤν ότι θέλομεν
ιπιϊιω;*ι την τιμωρίαν ταντό; ^αλληΛου όστις ίεν ήθ«Χ» συμ-
μορίω ή πρός ττ,ν άνω διαταγήν ημών.
Έν Χ«ιίΐϊ τϊ 23 ΑΟγο.στου 19Γ2.
Ό έ*Ι τής Δημοΐί· Άβτβλ«ί«ς »«1 τώ»
ΛτμοσΙων "Ερίβν Λιοιχών 'Εί
Α. ΜΙΧ-ΜΔΑΚΗϊ
«44
ΤΗΣ
1_ Α Χ Α Α Ο *.
των χατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 8 Αύγούστου 1912 τοθ Έρετείου Χανίων χληρω9έντο>ν
ταχτιχών χαί άναπληρωτιχών ένόρκων διά την άπο 3—22 Σεπτεμδρίου 1912, Σύνοδον
τοθ ΌρχωτοΟ Διχαττηρίου Χανίων.
ί
α.
Ι
"Ονοματεπώνυμον χληρωδέντος
1|
-^ 'Ι-
* 5
α. ί-
«3-
Κ α τ ο ι χ ί α
Προσόντα
ι
2
. 3
4
5
6
7
V
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2ο
26
27
26
29
30
Α'. Ί
Μοάτσος Ιωάννης Κ.
Μπυράχης Ανδρέας
Παπαδάκης Αντώνιος Γ.
Καρδαμάκης "Αντώνιος
Ίατρουόά*ης Μιχαήλ
Χριστοδουλάκης ΐταϋρος
Σρουγγατάχης Γεώργιος
Καλογερής Ιωάννης
Σολανακης Νικόλαος
Φουρναράκης Γεωργιος Ν.
Κ,απιδάχης Δημήτριος
Κουντάκης Άντών.ος
"Αναγνωστάκης Ροθσος
Κουτσουρελακης Νικόλαος
Ιΐβιπαντωνάχης "Ιωάννης
Μπόλκας Γεωργιος
Φιωτάκης Παναγιώτης
Ζολινδάκης Ιΐαθλος
'Δγοραστακη; 11. Αναγνώστας
ή Εμμανουήλ
Βίνάκης Νικόλαος
Βατσάκης 'ΐΐμμανουήλ
Βαλτάς Κίαων
Καλλιτσουνάκης Δημήτριος
Κ.αλαμαριθης Εμμανουήλ Ι.
Στρατηγάχης Εμμανουήλ
'Αναστασιαόί,ς Ι εώ,;γιος
Τθρνατζάκης Δημ/)τριος ϋΐ.
Χατζηαγγελακης 1'εωργιος
ΚορκΙόης Αντώνιος Κ.
Κτιστάχης Ιωάννης
244
239
362
126
118
458
378
210
379
441
176
198
465
142
;49
300
431
108
582
59
50
46
162
187
40ο
33
414
474
209
135
κοε έν ο ρ κ ο ι.
Χανία
Κάμπους
Χανία
>
»
»
>
»
Χαλέπα
Χανία
>
Λουραδιανά
Χανία
»
»
Πλακοθρες
Χανία
Δαράτσος
Γαλατάς
Χανία
Ίατρος
Διχηγόρος
Λμπορος
Διχηγόρος
Εμπορος
Δικ,ηγόρος
»
Κτηματίας
Διχηγόρος
"Ι,
—μπορος
»
Δικηγόρος
Κμπορος
»
Κΐηματίας
Δικηγόρος '
Καθηγητής
Κτηματίας
Χρυσοχόος
Εμπορος
—ργοστασιάρχης
—υμδολαιογράφος
-μπορος
πρώην Πληρεξούο-ιος
Δικηγόρος
Εμπορος
Δκηγόρος
Κτηματίας
—υλεμπορος
1
2
3
4
5
υ
7
8
9
Β . ·
Λεμπιδάκης Στυλιανός
Τζολάκης Στέφανος
Γ*αζής Εμμανουήλ ^
Αναγνωστάκης Α. Μιχαήλ
Μαντακας Γεωργιος
Μπιτσακης Στυλιανός
ίΐεραχακης ΜανοΟσ0ς ^
'Αλιγιζαχης θεορβγης
Λ»λ*θακης Γεώργιος
ένορκο:
230
40'.)

583
278
253
359
25
221
Χανία
>
Χανία
ΙΙ&νέθ
υμ,ος
—μπορος
Διχηγόρος
Αρτοποιος
—τηματίας
Παντοπώλης
Προμηθευτής
Ηηχανιχος
-αθηγητή;
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΆΛΗ
0—ε——μ
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντ;ς
ί
γ Κ α τ ο ι κ ί α
Προσόνικ
&
%
Π
α. >~
!
10
ϊίαυλόπουλος θίόδωρος
340
Χανία
Παντοπώλης
11
Κονταδάκης Ιωάννης
133
»
Συμβολ^ιογράφος
12
Ίερωνυμάκης Ιωάννης
122
'Τπάλ. Κοιν. Γαμείου
13
Λούβαρης "Ιωάννης
225
9
Εμπορος
14
Παπαδάκης Γ. Γρηγόριος
559
Βρόσσες
Κτηματίας ■
15
Μαλινάκης Νικόλαος
274
Χανία
"Εμπορος !
16
Κουττουρελάκης Στ. θεόδωρος
613
Αρμενοχωριο
Κτηματίας
17
Ναναδάκης Ιωάννης Ν.
758
Κάνδανος
Δικηγόρος >
18
Αναστασάκης Νικόλαος
3
Χανία
19
Μανουσέλης Ίωσ' Μιχαήλ
1007
Πατσιανος
Κτηματίας *
20
Κοκκινάχης Ελευθέριος 1.
151
Χανία
υΐνοΐϊνευμχαοποιος
Εγένετο συμφώνως τψ ό-τ' αριθ. 201
τής 8
Αΰγούστου 1912 πρακτικω δημοσίας συνεδριάσεως Τ60
Εφετείου
Χανίων.
Αριθ.
Ο Ι Δ ι κ·« στ α Ι
•Ηλίας Χατζηανδρέον
Κων«5τ. Παπαδάκης
Πέτρος Ταταοάκης
•Ιωάννης Και|τάλης
Ιωάννης Καταλαγα^ιαν6ς
"Ο,τι Ακριβώς αντίγραφον
Έν Χανίοις ττ^ 10 Αύγούστου 1912
Πρωτ. 558
Διεκ*. 505
Δηαοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
Έν Χανίοις τη 10 Αύγούστου 1912
Ό Ύ)γραμα.ατίύς
Σ—/ρ. Χαοαλαμπάκης
Ύ)γραμματεΰς
Σ—.-ρ. Χαοαλαι/χάκης
Ό Πρόίδοεύων νών (ν Χανίοις
Η. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΪ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ο ΕΤΑΤ 0Ε5 ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Η8 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΜΤ$ ΕΝ
* ΙΟΥΝΙΟΣ 1912
II
Ι Ν Α Β Γ.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ—-ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ5»
-ρονολογίαι —
■(Τ
31
Β
"Εσοδα —
Των Νομών—Ώβδ
Χανίων και
Σφακίων
1,8 Οβηββ βΐ
δίβΐιιβ
Ρίθύμνης
ΚβΐΓΐνΐηο
Ηρακλείου
Λασηθίου
1
ο _,
4 Ο
Η
Σύνολον
Είβπράξεων
Τθΐβΐ
άβ»
ρβΓΟβρΙΙθΠδ
10
Γ
α
1911
Σεπτέμίριος
Όκτώβριος
Νοέμβριος
Δ:κέμβριος
Ίανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Άπρίλιος
Μαίος
Ίούνιος
1911
22511
60
ΝθνθΙΪΙΙθΓβ
^ηνΐβΓ
Ρ'θΥΓΪβΓ
1912
ΑτγϊΙ
Μαΐ
^υ^η
2973560
2652390
22 Ί 43 0(
20883 —
1940680
2285420
2218130
2235020
5913
6775
11866
5177
6103
5939
5790
5459
4336
6065
Άδροισμα δοτηΐηθ.
φρά ληψο8οσί«ς 1906-1910
1ι·ροπ (1* Ι» {ζβ^ΐιοη 1906-1940
2,0-20605
Ι
1206136 3-2
332793 85
Σύνολον ΤοΙίΙ
144634237
396-22-2 Ίϋ
2096'
67
25062
36067
19260
2201760
21461)
2251880
26457
300
ΊΟ
17
4969007
622760
80603
5178730
51978
4919677
10
1986505
25291
10
•1822
15434
47847
4969007
622760,
8Ο6Ο3
51787
51978
491967
48224
55434
ι7847
11971
5490160
54904 60
238971 .6
ι
1*23514698
9336 10
8244319
551912Μ
285652034
10
55194216
285652034
117411814
9177929
3108162 50
340846-250
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
347
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
Λϋ εθΙΗΡΤΕ ΟΕ Μ 8ϋΒΤΑΧΕ 3 7ο - ΟΕ5ΤΙΟΝ 11
1912
Τ Α. Β Ι. Ε Α υ Χ.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤδ
Έξοδ» -Βέρβηβββ
χ
5
Ι
12
Ι
13
14
Αί Τ*
— -ω
Μ
χ > Ι
^ χ
ο Ρ
Α. ^
Ρ
- α
2 2
||
13
§■
1

Β

^1
ο Α"2 3
17
3-
3
ο
18
- 3.
Μ «
3
α
-3
5 -
δ-α
19
ε ■: . =
ε;
20
112360
270
242680
2197
627
1199
209580
1335
505
938 —
29820
761
17890
441
761
468
17840
20
83235
9687
38
1421
3281
2376
—Ι 627
1678
6105560
80

10
285760
1803-
6Μ7.
200000
200000
ιοηοοο
7Ί95508
1421
80
11023
203284
2376
62
201678
285760
1803
10050:
140127
08
12717
83578
9629580
3087
43254
4631269
96722
151466
248188
2974-
2974 -
50000 -
11105" 60
806-28 Π
18Ι32Ι60
•26211997
500000 -
•2571357 15
3071357ΊΓ
7195508
7195508
65578,1
2752679 05
3 Ί0816-2 50
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣκΩΣ
ΠΙΝΑΞ Ι'.
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝ3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ5 ΕΝ
Ι0ΤΝΙΟΤΊ9Ι2
Ε Ι Σ
Π Ρ
Α Ξ Ε Ι Σ —
Ρ Ε Κ
σ ε ρ τ ι ο ν
5
ι
Παρατηρήσας
Χρονολογίαι
—&
"Εσοδα
— ΛβθβΙΙβ»
Σύνολον
ΕΙαηράξιων
II
Μην
Των Νομών-ηββ άβρ«4β_βπ*8
ίί
Ι!
II
7
Ι
Χανίων
χαΐ Σφακίων
ίί 8/αΜα
Ρτ&ύμνης
Ηρακλειον
Λασηθίου
ΤοίαΙ
άα ρίταρϋοηι
1
2
3
■ί
3
β
7
8
&
10
11
1911
Σιπτέμβρυς
8θρίθΠΐ1)Γ(
1911
.
—■
»
Όκτώίριος
ΟοίοίΟΓθ
»
Νοέμίριος
Νονβΐτιΐοΐ'θ

»
Δεκέμίριος
ΟβοβΐηοΓβ
»Ίανουάριος
^ηνίβΓ
1912
Φείρουάριος
ΡβνΠβΓ
--


*
Μάρτιος
ΜαΓ3

»
Άπρίλιος
Ανπΐ
»
Μάιος
Μ&ΐ
Ι)Ίοάνιος
«Ιιιϊη
" Α&ροισμα

Ληψοίοαία Αης ΠιριόοΌν Οαίίοη
Γ. ..
1608265
39
334277
61
1209049
11
87024
37
3238616
48
3238616
48
Αηψοδοαία Βαί Περίοδον Οαϋοη ΙΙ'. ..
1446342
3739622240
147411844
91779
293408462
50
3408462
50
Σύνολον —
- ΤοΙαΙ .....
.....
3054607
Τ
730500
01
2683161

>17880ο
εί
56647078
9^
6647078
98
(*) Όοα προηγούμενον
(* Υογ. 1»1»1«·υ ρΓ00«κ1·ηΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
949
ΔΙΑ ΛΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 31.- περιοαοζ α·
ς_Κ_ΗΑί. Αϋ ΟΟΙΡΤΕ ΟΕ Μ 5ΙΙΑΤΑΧΕ 3 ·/. - θΕδτΐθΝ ι.
ϋϋΙΙ 1912
ΧΑ. Β 1^ Ε Α. υ
ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
Έξοδα —
ι
3 '
«ι
Β-
* Ι 1
5 Ι- Ι Ι
ΐ'Ι
.8
-8
16
13
•541.1
ικι
:ϊ|[ΙΙ
δ-β
3 Μ
1*
·ϊν§
Ο, 3
3-
53
ί
11.
12
^ δ.
Γ
2
Ι Ρ
Μ
1*
•ι
3 -^
β
Παρατήρησίς
13
17
212076'25)
17237605^
168371
35
243426151
2180014
1014251
ιοοοοοο
2974
2017225
25
115409
|9629Ι
211705,1
23
3592431
46342|69|
10558
16
525805)
2481,88
Ι62113Ι451
7739|9ί
62113
2948194
2948|94
14055)60
11405560
212076
172376
168371
243426!
218001
1014251
25
1244973'03|
26214997
2521374|25
964567
30713571
ι035924
14824180
74955^8
89779'88'
2120761
172376105;
168371
243426
21800!
1014251
2224365
3408462
25
25
501
6647078(98;
(Έκ «00 Γενικόν" Λογιστηρίον)
ΓΔ=*&£_«_1ΐΛ}Ι
*ΖΆ
ΜΗΜΕΡΙΓ ΤΠΤ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
5
ο
7
8
9
10
11
12
13
14
15
56
17
16
19
2ο
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32
33
31
3)
36
37
38
39
40
41
42
43
Αποτελέση χτα χ-τολογισμ. χρήσ. 1898— 19
Προϋπολογισμώ χρήσεως 1910 .........
» » 1911 ......
Γραμμα.τια συμψηφισμοϋ.............
Χοηματικχ γραμμάτια................
! ΙχρχΑαταθήκ,χι κοιναί.............
» αύτουσιοι...........
ν χρηματικ,ών έγγυησεων. . . .
» Δημοτικαί ............
» λιπασματων..........
Λ/σμός ΐγκαταλελειμμενων οθωμ. περιουσιών
Μοναστηριχκόν ταμείον Χανίων.........
» » Ηρακλείου .....
» > Ρεθύμνης........
» » Λασηθίου.........
Τελωνειακχι παρχκαταβηκαι..........
Ε'δΐκο'ι φϊροι.....................
Λιμενικοί ^οροι............
Πρόσθετος φορος 3 °/0 ΠερίοοΌς Α'
Β » » Π----- Β Β'
ΓχΐΑΕΪθν βοηθηματων.............
Λιυρία Άρχαιαλ. "Εταιρίαί ο β
Προστιμα έφεσεων άττοζημιωτεων........
"Εντοκχ Γ,τχ'-'.^ατια τοϋ Δηα,οσίου........
Κοινωφ. ΓαμϊΐΐνΛ/σμοςΜοναττ. Ταμ. Ηρακλείου
Προχαταδολχ: διχ Ά/σιχον τχγ. Έ~:ταγών
» δια δαπάνας τής Αγροφύλακος
Προκχταβολγ; εις Μοναστ. ταμεϊον Χανων . .
Ζημια διαπραγματευσεως ςε'νων νομ'.σματων
Κ'ντσις κ,ιρχλχ'.ων—Τίλώναι........... !
» » Πρόσθετος φορος 3 °/0
• » Τχμ'αΐ..........
Κίιν. ΓαΐΑίϊον——Κατχθεσεις ^ροιοντος έντόχ.ων
ών τού Δημοσίου πρός πληρωμήν
.................
Ιροκαταβολχι δια δαπάνας τή, στρατ. υπηρεσίας
ΚτΛ,μχτα κατακυρωϋεντχ τώ ΖΛημ,οτιψ ....
Τ ροσωρινοι λ/σμοι.......
Χρεώσται εκ, ληψοδοσιας γρη,"·· διαχειρίσεως.
Τρχ-τε^ Κρήτης—λ/'μος Λημοτιθυ......
Μόν. ταμ. Χανίων
> β Ηρακλείου
» » Ρεθύμνης
» » Λασηθίου
Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμός ΙΙροσθ. φ°ρ°ι> 3 ϋ/0
Είς
"Τχόλοικε. οίχονο-
μ,'.χοϋ Ιτους 1910
566947
108721
64Ί0Ο1
114311
42494
5023
48754
26069
58124
ΰοοοοο
180000
1715
4495
42124
625958
89428
13200
8850
42
11
23
91
24
■59
60
26
78
10
95
32446'30
4550176
7662841)27
Πράξίΐί άχό 1 Σι-
τιμβρίου 1911 5ως
31 Μαΐ->« 1912
817874
4231788
19,42400
635260
525904
40128
40
4:0
9422
100,
32371
ι ΟΙ
52
ύΐ
ίΐθίίξιις έντό τού
Ίουνίου 1912
67
9090 1
264128;75
264729 88
312ϋ'«.)
796249 80
15656)37
ΚΟΟΟΟυ
2142ο
60
22899681ου
2865716,8,0
7747*7
1729, 68
5
705
197993967
70
68
24724
21770
24
65
412758
28645-
500000 —
33
20388536
460774
9449
47301
668· (
3532
13360
490
55401
3882ο
218101
ν ν ο λ ο ν
1334821
4692562
ί?001909|90
971 682562

71
ο5
286801.
293996
75498
115286
28
20
99
45
9422
1000
45731
9580
90
51
592715
10128
40
Ο962|ο5
95

319529195
303555:87
35
72
10
49
3126
1014251
80828
500 ·ου
130146
3 ς!20770
114311
42494
5023
95
25
37
02
37
197439
202549
10164
1^60331
23
25
3208468|48
87629504|
19ϋ3379|86'
180000
1715
4500
42829
28 ^3338
116177
34970
60291
61091
505Ο176
60!
30
831
65|
Ο51
ιυ!
3.011708185!
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
351
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΤ ΤΗΝ 30 ΙΟΪΝΙΟΐ 1912
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ 1911
Π
νομιχοΰ Ετους 4910
Πράξεις «πό 1 23)βρίου
1911 ?ως 31
Ματου 1912
139359326
797025
81
9503064
435886
79
1159509
40 —
21034
818854
8942810
135090
383511
43711
20521
27781
97
44
89
241345
199364345
267519874
3093253
1586913
1560
500000
16
830238010
Πράξει; Ιντός τού
Ίουν/ου 1912
54194955
434947*85
220481680
60621534
52303352
1216·.
1250539
1038480
3284197
3585330
5045640
3918646
262811135
26583189
1683|20
49703756
100000[
2084583 76
28651102
77530615
173235815
400000
2000—
211558140
221072
323716
7962498(
20352017ΰ2
52489991
15553785
136180
5239320
Σύνολον
των {ΐερίδων
χρέωσχν
236875
62460
4591940
30478
72
6450
5490460
140871 10
29965719
7549810
1148715
-ί-
214417 25
1855 9ί
ι
13360-28
218001
195319304
139359326
541949ϊ
487437276
315738046
702607 78
101131351
2375809
40-
3964631
1857334
12227007
17094330
5666026
835230:
32925219
32409251
416115
199364343
322714090
3093253
1586913
1560!
600000 -
ι
222545686
316476748
850804 2ϊ
184722974
400000-
2000—
23299986Η
4Ο6671
4573195
1014251-25
"3060759046
842871
76
Ε{ς
φ
13014602
99531316
11431123
42494 —
οί ·23'37
43701-
100000
180000-
1715 —
450060
408298·:
473,390."
112111 12
3497065
1455910
6109130
403592485
731454353
139359326 1
—ι— 2
18181005
115547056
2004488
418598 -
1363ϋΟ9
3568376
1857334
11284732
16994330
1092831
7394283
972224
2053663
103420
97939220
314631253
3093253
1586913
1560—
100000
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
. -Ι 31
-~ 32
33
.54
35
36
37
38
39
40
41
42
43
791042316
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ι
ι > χ
Λογαριασμόν
χ
Ρ Ε
Π Σ Ι
Σ
Ύχίίλοιπα
οίκονοαιχοθ Ιτευς
1910
Πράίιις άχο 1ης
Σ)6ρίου 1911 ?ως
31 Μαίου
1912
Πραςιις Ιντο( τοϊ
Ιουλίου 1912
-ύνολον
Έκ μεταφοράν......
7662841
91
20388536
1960331
25
3ΟΟ117Ο8
85
44
45
46
! 47
Τραπέζα Κρήτης λ)σμός καταθ. υπέρ εΐοΊκοΰ
Τααείου εισφορών ^άριν των έθνικων άναγκών.
Είο. Ταμ.. είσφορ. χάριν των Έθν. άναγκ,ών.
ϊαιιεϊα καί Τελωνεΐα
Ταμείον Κε;τρΐΛΟν . ,
12Τ
613126
168059

04
48
54
12017
471008
12086689
26
75
25
35
974
1058144
51
84
177
6*6118
471008
13312893
41
30
25
67
48
» Ήοχκλειου..........
216269
56
2618657
39
203385
3038311
95
! 49
» Ρεθυανης .....
5?58θ|ΐδ
1138859

138631
86
1330071
61
50
» Λασηθίου .
33195 42
849488
(17
89695
39
972379
48
51
Τελωνείον Χανίων
3365760
1181372
ι υ
128568
80
1343598
50
52
'ΥτΓθτελωνεϊον Σουδχς ... .
915

9614
15
1093
80
11623
45
ι 53
» Καστελλ'ου Κισσάαου . .
189Ί3
77
42828
37
4979
45
66751
59
54
» Παλχ:ο/ο>:χς......
4669
9(
4.7*18
04
7412

5790ο
50
55
» Χώρας ΣοχΑ'ων. . .
11903
54
221*57 08
3508
90
3842952
, 56
» Κχλυδώ 4 . .
13606
30
87636
85
8325
85
1Ο95691 _
57
Τελωνείον Ρεθυανης.
5982
35
4349.50
75
44183
70
485096 80
58
59
'Υ/τελωνεϊον Καστελλίου Μυλοποτάμου. . . .
» Άγ'ου Γχληνη
4442
99^
04
70
95323
13099
30
85
13957
7369
65
55
113722
21466
99
10
60
Τελωνειον Ή^χλλε'ου.
30021 —
1599978
71
152205
94
1782204
65
61
1Ίτελωνείον Χεοσονησου.
255 55
46730
93
7339
35
5432583
62
'Γ/τελωνεΐον Ματαλλων . . .
1795 30
10281
10
12657
60
24734
63
64
Τελωνείον Άγ'ου Νικόλαον..........
1 / ελωνείον Σττε'ας
4Η93 50
15806 30
89852,15
21Ο9Ο3'5Ο
12564
2*445
25
13
107109
249154
90
93
65
» Ίερειπετΰου.......
2401742
228625 09
37268
22
289910
73
66
» Σε'σ;ου . .
21060
2497015* ■
25181
10
Όλικά ποσά ....
891817144
41710234 07
3915043 60
54543449
11
ί
ΕΦΗΜΕΡ'.Σ ΤΗΣΚΤΒΕΡΝΗΣΕϋΐ:
353
Π Ι
Ω
Ι
Ύπόλοιπα των (ΐερίδω-ν
ίϊ
«* «·
■* ο·
οίχο-
νομ.!Χθΰ ϊτους '' 1 '
Πράξεις άτ.ό 1 Σ)6ριου
1911 ?ως 31
Μαΐου 19 ί 2
Πράξίΐς έντος τού
Ίουνίου 1912
Σύνολον
Είς χρέωσνν
Είς -ίότωονν
8302380
615791
10
8918171
44
2035201732
5426
471008:25
1553765
1208790946
269830639
11528Κ279
1175940
7121Γ
45346^5
41&ϋϋοΟ
2781960,
8243740|
434223υ5
820ο049
431984ο!
159*68535
4630660
611" —
9114555
205637.31
210.4210
24867 40
4ΐ710234;υ7
1953193Ό4
544 80
1082385179
185*25 55
13131669
8355Η'«2
124992 55
922;40
5128
21
105
12352
361015
12165 30
41140 50
20221 75
4212 35
150668 30!
685355
11416. >ο
12646 05
34536 91)
37754 35
2( Ό¬
3915043 60
3060759046
5426
47100825
631873,79
1317029ο*:·
28835;!1"'4
12Λ41υΐ>,48
9-^8899,88
130093784
81-885
5047456
5425855
3142975!
9Ί6Ο.·7ΐ!
47536355
10*2-*· 24
1741080
17433ό36:>
5321 ·.) 15
1753350
10379160.
24017421
24799645
25 6740
545Ί344911
7314543
123
155110
55
15
05
ϊ 42598 42
15ν78001
4590213
43479 60,
42660 6Γ>
3484 60;
12277;, ύ
364 ]95|
6999'77ί
14ί)(.'Β
30'
973 ν, -ί5
4055 30,
;
7200 50
331830;
8980 72|
419Γι|'*8!
113!70'
7910425
16
16086554
8071290 70, Η07!*907.ι
44
45
46
47
48
4-
50
51
52
53
54
; 7ΐ
'! 64
Ί 65
...... |_Ι 66
354
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ι Ανάλυσις των
κατά την 3() Ίουνίου ^9Ί2 ΰπολοίπων έν τοις
Ταμείοις καΐ Τελωνείοις
Οικονομικαί
Ι Αρχαί
ΜΕΤ
Ρ Η Τ
Α
Άντίτιμα
Σίτνολον
Χρυσος
"Αργυρος
Νίχελ χλπ.
Έν όλψ
1
Ταμείον Κεντρικόν
Ι
3560
6756

18075
50
28391
50
114206
92
142598
42
» Ηρακλείου
27847
8132
80
27783 41
6376321
91016
80
154780
01
|
» Ρεθύμνης
11115
2676

7637 05
21428
05
24474
08
45902
13
Ι » Λασηθίου
15535

465
3368 10
19368
10
24111
50
43479
60
ι
Τελωνεια*αί Αρχαί
50830

12420
50
9715!23
72965
73
141788
06
214753
79
Σύνολον ......
108887

30450
30
66579 29
205916
59
395597
36
601513
95
Έν Χανίοις τή 24 Ιουλίου 1912
(Έν τον Γεντκοϋ Λοηότηοιου»
Μέγεθος Γραμματοσειράς