92129 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/8/1912
i

Αριθμός Σελίδων

3

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΧ
ΠΛΡαΡΤΗΗΙα ΤΗΣ1«γ1ΠΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΎΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 20 Αύγούστου 1912 — ΑΡΙΘ. 44
Αριθ. Δια,τάγ. 66
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛ.ΗΝΩΝ
ΰπ' όψιν τό άπ, 4 Ίουνίου Ι»^
ς 6π' αριθ. 96 έ. Ι. ενεκρίθη τό
Τ*
ύΛρΛτ*Λ
Τ 6ασμοί μ.ταξυ το3 Γ.™*
κ. Διατάσσομεν
Διορίζομεν άνΐπληρωματικά μέΧη τής Μοναστηρ,ακής Επι-
τρ,πηας Ρεθύμνης τοΰς νομίμους άναπΧηρωτας τού Προβρο-
καί Εισαγγελέως των εν ΡΛυμνη ΠΡ-'0^^^"
τοϋ Ο,' »ρΛ. 29 τής 8 Μα!ου
τάπα,ς διορισθέντας το«ο6τϋ,ν Γεωργίου
υπ
Γςί7ι;,κοΰντα την Πα,δείαν Επίτροπον άνατιθεται
δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Δι»τ«γμ«ος.
Έν Χανίοις τί) 29 "Ιουλίου 1912.
Έν όνόμ τι τού Βαβιλέως
Ή ΈπαναστατΛΚΤι Διοχκητικη ΈπιτροΐχΛ
Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΓΡΟΣ
Θ. ΛΎΜΠΡΙΤΗΣ
Αριθ. Διαταγάς 65
-ύτοϋ καί γρονολο-ουμ·ντ;ν ·πο 24 Ιανουάριον
Ιά τίς υπ'αάριθ. «·/,„ έ. Ι. Δ,««γ* ημών .γ-.«>απο-
άκότής&έσ,ως^ραιτησις το»«ρι.λ«κβς τού -.ν 1,ιΛ?
,„...„ ^ών φρ»ν.6λ*6ών Αναστασίου Μανατου.
Έ» Χανίοις τη 14 Αύγούστου 1912.
Ό Ρίπίτροπος
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
| &ΚΟΤΕΡ& ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Ο!ΚΟΗύΙΙ^Η
' Δ ά Διατάϊματο^ -.ή; Έ-τανασταίχικ.Ϋ',ς Διν,.ηακής Εί,.,.,..,,
1 ΰ*' «ρι». 103 χαί χρονολ. 2ί Ιουλίου 1912 δκορίΐθη ό Νικό-
1 λαος Καραδίτης ϋίΐογραμματεϋς $ . τάξεως παρϊ τω Τελωνείω
| Χανίων άντί τ:3 Ν. Ξηρουχογιάννη ούτινος ή παραίτηϋΐς ^πό
------'.—, £*/£„,τ« άΐϊοϊικτ·ή.
29 Ιιυ-
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ο ΔΙΟΙΚΩΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΕΠ1ΤΡΟΠΟΣ
Έχοντες ύπ' δψιν τι
παραίτησιν
! Χανίων Λντι τ=υ ι-· — ·ιγ·—λ-"'■-"' ·
«" Γωνιανοϋ ΐ-^»Λ.«0ί ϊ·.ά τοΰς εν
έν τώ ΜουσεΙφ Ηρακλείου **ι μην. μισθ^ ^ρ· °υ'""'"" . "υλούρη =υτιν0 άπο
Ζαχαρίου Τριγωνϊ, άπολυομίνου, καί τον Εμμανουήλ ώα^ου . { σ·ν „„.
,τρον'τεχνίτην , τίς,ως έν τω ,υτω Μουσείω αντ. ^ Ιωαν. , βΛ« ', ^,,^,^^,, ,^' αριθ 106 *« «ονΛ την
Ζα,γραφακη ά«ο, υομένου. : 8(ω? ϊθη ό Γεώργιος Ζμιιιράκης «λωνο^λα, παρ ; ^·
Έν Χ,',.,ς τ?) 31 Ιουλίου 1912. : ^- ^ ία τβ0 Τελων.^ ^
Μ° ρ1°Κ0ΤΝΛ0ττΡΡ0°Σ | ^ ^»·« ^™ "^
ΙΝΟΤΕΡα ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά -.ου ί,κ' αριθ. 95 ί. Ι Δ-.ατάγματος τής
Διςιχητικής Επιτροπής β Δήμος
ωρίσθη »ΐς «ρώτης τάξεως τοιούτος.
Άποκορωνου
|>ς υπηρεσίας λότφ ίσ'ίε-
34»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ν«ας προσηκόντως πιβτοποιηθείαης υπό δύο έπιστημονων ια-
τρών.
Δι* όμοίου Διατάγι*ατος υιτ' αριθ. 107 και χρονολ. 29 Ιου¬
λίου 1912 διωρίσθη ό Έμμ. Ν. Κουνενόί τελωνοφύλαξ παρά
τή τελωνειαχή πΐριφΐρεία τού Τελωνειου Άγίου Νικολέου άντί
τοΰ Εμμανουήλ ι. Άνυφαντακιι ούτινος εγένετο βποίικτη ή άπό
τής θέσεως ταύτης ύπο6ληθ»ΐσα παραίτησίς τού.
Δι' όμοίου Διατάγιοτος ΰπ' αριθ. 108 καί χρονολ 29 Ιου¬
λίου 1912 διωρίσθη ό Νικόλαος Ο'ικονομοικης ΓραΐΑματιύ;—
Έλεγκτής παρά τώ Τ·λων5.'ω Άγίου Νικολάου άν.ι τοΰ Ιωαν
νού Έλευθεριάϊου άχολυθεντος ά'τε κατασταντος άνικάνου πρός
εκτέλεσιν τής υπηρεσίας το^ εΊ>εχα ααθήσεως των όφθαλμών τού.
Έν Χανίοις τη 1 Αΰγουστου 1912.
Ό Δ οιχών 'Βπίτίοπος
Μ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
αρμοδίας άρχής τή; έκδούσης την ΐκκαλουμένην άιιόφοισιν !ι
μή ευρίσκεται ή Έπιτρβιή είς την ά»άγχην νά ίκδίδη τρο
στικάς άποφάσεις ϊιατασσουσα την προσαγωγήν των έγγο^
τούτων τοΰθ' ίπερ θέλει έπιφέβϊΐ βραδύτητας «.αί πολλάς άλλ
δυσχερείας έν τη έκτϊλέσει τής άνατεθιιμένης είς την Έιιτρι
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΑΕΙαΣ
Διά τής ύπ' αριθ. 52 κοί χρονο'^γίαν σημερινήν Διαταγάς
διωρίσθη ϋτ.ηρετης έν τω δημ. σχ^λε ω Ανωγείων Μυλοπο¬
τάμου ό Νικόλ. Σικιώτης έ~ί μην. μισθφ δραχ. 30 άντί τοΰ
Γ. Μασαούτη άπολυθέντος.
Έν Χανίοις τή 21 Ιουλίου 1912.
Ό επι των Οίκονομικών Διοιχών Έπίιροπος
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Εφιστώντες την προσοχήν Υμών έ—ί των έν τώ
εγγράφφ άναφερομένων, «αραγγέλλομεν "Υμάς, όπως σ-ιμμο;
φωθήτε άπαρεγκλιτ»ς πρός τάς ίι' αΐτοΰ γινομένας ώ—οδείξε
ύποβαλλοντες ϊντός των υπό τοΰ άρθρου 145 τοΰ ίικ' αριθ. 41
Νόμου καί τής ύπ' αριθ. ^/μ τής 13 Ίουνίου 1902
τασσομένης προθεβμ-ας τάς τε άποφάσεις καϊ τα ά
χρείας τυχούσης, τα πρωτοτνπα των συναφών πρός
γράφων.
Την εκτέλεσιν τής παρούσης διαταγϊΐς θέλομεν
λαμ6α»οντίς κατά παντ-.ς ~αρ»6άτοϋ τα «ροαήκοντα τ.*ι(ΐα;
χικά μέτρα.
Έν Χανίοις 10 Αύγούστου 1912.
Ό επι των Οίχο.ομικών Διοιχών Έπ(-Λο»
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘ. ΛΗΗΙΟίΙΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΗ1. ΕΡΓΟΝ
Διά τού Ιπ' αριθ. 69 τής 1 Αΰγουστου 1912 Διαταγματος
τής Έπ,χναστατικής Διοικητικής Εχιτροπής μετε-ίθτ,σαν άπό
1ης Λύγούστου ί. Ι. &κ μέν τής Μοιραρχίας Ηρακλείου ό '
Παπαί;πουΛος Γεώργιος, Λοχαγός τοΰ Πεζικού, ιϊς τό Ιον
Ταγμα, άντί το^ όμοκέα^μου τ;υ Σπανδωνή Ίο»αννου, μετατί-
θεμένου ί'ις την Εσωτερικήν Μοιραρχίαν Ηρακλείου, ώς )
οΊοικητης αυτής.
Έν Χανίοις τή 1 Δύγούστου 1912.
Ό ί-ηΙ τής Δηιιοτΐα; ΆσφζΑΐίας χαί των Δηκ,οαΐων
Έργων Διοιχών 'Κπ(τροπο
β. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
Διά διάταξης ημών ϋπ' αριθ 19 ι. ϊ. ανετέθησαν τα καθή¬
κον τα τοϋ *π' αδεία απουσιάζοντος είδικοΰ Λογιστοΰ τής Α. Διευ¬
θύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των Λημοσιων Έργων Κ,
Φωτεινού είς τόν παρά τή αυτή Α. Διευθύνΐει ύπηρετοΰντα
Πρωτίκολλητήν Δρακοντα Γιαννακάκην.
Χανιά Π Αύγο^στίυ 1912.
Ό ϊπΐ τής Δτ|μ. Ασφαλείας χαΐ των
"Εογων Διοιχών 'Επίτροκος
Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 7635
Ό Εισαγγελεύς Χά £ων
"Εχοντες ύπ όψιν το αρθρον 4 τοΰ ΰπ' αριθ. 181 έ. Ι. Δι
ταγματος ιής Έχτελεστιχής Έτ.ιτροπής
Έγκρ.νομεν την υπό τού Ιωάννου Έμμ. Μπολάκη, *ι
κτηματιο.,, χαιοιχου τοΰ χωρίου Γαδαλομοΰρι Κΐσσάμου,
σαν έγγυησι» υπέρ τοΰ Άνδρέου Ε. Μπολακη. δικ. κλητήρ
τής περιφερείας τοΰ Πρωτοδικειου Χανίων, κοτά τό ύπ' -ρι
20436 τής 4 Δΰγοΰστου ί. ε. ίγγυητικόν τοϋ Συμδολαιο(ρϊ?
τοϋ Είρηνοδι>.ϊίου Κολυμδαρίου Κισσάμου Νικολάου Φουνδουλα*
Διατάσσομεν την δημοσίευσιν τής παρ:ύσης έν
"Εφημερίδι.
Έν Χανίοις τί) 14 Αόγούστου 1912.
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Αριθ. Πρωτ. 3556
Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης
"Εχοντες ύπ' όψιν ΐό ά?θρ. 1 τοϋ ύ«' αριθ. 1911 τοΰ .
Διαταγματος τής Έκ.τελεστιχής Έπιτροπής καί την ϋπ
Μ16/ιΜΐτής 14 Μαίο1> ΐ912 έγκρισιν τοθ κ. Γ.νικοΟ Εισ:
λεως Χανίων.
Διοριζομεν τόν ΜατθίΤον Β Γεωργουδάκη^ κάτοιχον γ
μνης διχαστικον κλητήρα τής περιφερείας τοΰ
θΰμνης
Έν Ρεθύμνο 14 Μαίου 1912
Αριθ Ιΐρωτ. 3014
* Διεκπ. ΠΊ2
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥ3ΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΕΓΚΓΚΛΙΟΣ
Πρός τας Τελωνι,ιακας Αοχας κλι τα Καπνοκοπτηρτα
Κύριοι,
Άνα».οιν'_μεν 'Υμΐχ τό ϋπ'αρ.Ο. Μο]461 τής 16 Ίο/λΐου 1912
|-[γρα*ον τού κ. 11ρ-ίδρ:υ τής Έζιτροπίίας τής 5χπληρ;υττ;ς
χρεη Σϋμδς^λιοοτού Άμφ.σεη-ΐυμενου Δΐίΐχ,ητιχΓΰ Ιχον ως έςής:
«Έ», "ών α'ϊστι:/λΐμ£ων εις τή» Επιτροπήν τού Άμφισδί",
τουμενου Διοικητικόν -ρος ίκθΊκασιν δ.κ-γραφ'-ΐϊυ ίλλε1.π:^σι' ώς
ϊΓ.ί το πλίΐστΐν πάντα τα σχετικά ί-;·(ρ7.^ΐ χαι ιδίως α. προσδαλ-
λομεναι άποφάσίΐς καί τ» σχιτικά βπ^ίίΐΊ'ΐκά στο'χίΓτ ίφ' ών
έ στηριχθή ή ΐκδ-Ίσα ττ,ν άπΐφασιν &?/τ, *ίς τρόπον ώ"τ^ καϊΐ-
σταται άϊύναχος είς την Επ τροπην η έκ'ΐμησι; των ό~;6αλο-
μένων παραιόνων χαί ή έΆίίί! ϊρθών άπβφβίιων Παρακα-
λοϋμί ί6εν οχως τΐϋ λοιποί αί κοινοποΐίυμεναι τή Σ*6. Ανω¬
τέρα ίζί των ϋίχ,ονομΓ/.ών Λιευθόνσει ίφεσεις υπό των δ'.αδινιων
άπ:στς'λλονται ΰ·μΤ» άφ'ου ΐχισυναπτ^νται «ν αϊτίΤς ί! σχίτιχ,οϊ
φάκιλλοι οί σχηματιζόμίνοι έφ' έ.ά;της ϋ-ο6εσεω, παρά τής
Ό Είσαγγελεΰων
Ν.Στρατουδίκης
Αριθ. Πρωτ. 6139
Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης
Έχοντες ΰπ' όψιν τό άρθρ. 1 το3 ύπ' αριθ. 191 τού 1-
Δΐαταγμχτος τής Εκτελεστικήν Έπιτροπής καί την ίι«_«?
386β/14ι6τής 31 Ιουλίου 1912 έγκρισιν τού κ. Γενικοΰ Εΐίβ
γελέως Χανίων.
Άπολύομεν τής υπηρεσίας τόν δικαστικον κλητί'Γΐ τής π;,
φερειας τοΰ Πρωτοϊικειοϋ Ρεθύμνης Ματθαϊον Γίωρ υϊΛ"
δι* το^ς έντηύπ' άιιθ. 564Ί τής 18 Ιουλίου 1912 ·*β«
ήαών άναψερομέν:υς λ^γο^ς.
Έ* Ρεβύμντ, τη 2 Αύγυστίυ 1912.
Ό Ε'ισαγγελυων
Γ. Αντωνακάκης
Εκ τον '!· θνινού Τι;πογοαφείο«/
—-■—
Μέγεθος Γραμματοσειράς