92126 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

43

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/8/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣ1ΛΚ1ΟΝ ΎΗΧ ΕΛΛΑΔΟΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ" ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΐι Ν Κ
Ρ Μ Τ Η
ΤΕΥλΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 9 Αύγο
ύστ;υ 1912 — Άριβ. 43
Αριθ. Δια,τάγμ. 9
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΒΑΣIΛΕΥ^ Τ_Ν ΕΛΛΗΝ-Ν
Έχοντες υ«' «ψιι ^ ά*ό 2 Μχρτίου καί 4 Ίουνίου 1912
ψηφίσματα της Επαναστάτας τω, Κρητών ΛνΛ.υ««ς
Κΐρθρονί τού Οπ' 36 τοθ 1»1Ο Νομοθετικόν Διαταγ-
μκτος.
Αποφασίζομεν κα διατάσσομεν
Άνατίθεντχι προσωρινώς τχ καθόκοντχ τού επί της
Δημ. 'Ασ,.Α.Ι.ς ί- των Δημ. Έργων Διο- Ε«,τρο-ο«
κ. ΘεοδώρουΛυμ-ρίτου, έ?' όσον χρόνον θέλει ούτος απού
σιάσο είς -.όν επί των Έσωτερικών κχι προσωρινώς επι της
Δικαιοσύνης Διοι*. Έπίτροπον κ. Άντ. Μ,χ.λ,θαιην.
Έν Χανίοις τί 2 Αύγούστου 1912
Έν ονόματι τού Βασιλέως
καναστ. 'Εηιτροπή
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
Θ. Λ1ΜΠΡ1ΤΗΣ
Μ Ρ. ΚΟΓΝΔΟΓΡΟΣ
Ιεραπέτρας είς την θέσιν προϊσταμίνου τοθ Ταχ. ΡραφείουΚα-
στελλιου Κισσιμου άκτί τού "Εμμανουήλ &1αραγκουδακιη ! μ*τα-
ιθεμιόνου ώς βοηθου «αρα τφ Τ·χ. Γραφειψ Χανίων.
Δι' ομοιου Διατάγμΐτος ύκ' αριθ. 93 ε. Ι. ίτροποποιήβ») το
' αριθ. 100 π. ίτ· Διαταγμα κχί ώρίαθη όπως αί άγράΠκαί
τεριφίρειαι Άκρωτηριου χβι Κ'«ραμειών ακβσκαβθώσΐν ΐκ-'τού
Ταχ. Γραφείου Σούίας και ίιπαχθώΐιν ΐ'ις τό Ταχ. Γ
Χανίων.
Έν Χανίοις τ^ 29 Ιουλίου 1912,
Ό Διοιχώρ
Α. ΜΙΧΗλΐΔΑΚΗΕ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
Δ,άτή-ς ύπ' αριθ. -»/„,, έ. Ι.
τερικών Έχιτροπου παρ.χω?η(ΐη η
οδοντοίατραής'είςτο, Έ,μαν. Μ.
II*»***
έ
^ 16 Μ«ου
Κ ΜΠ1ΡΑΚΗΪ
Διά τού ύπ' αριθ- 89 έ. ί. Διαταγμ*τ:ς τής Έπαναστατικής
—3Κ
αντικατασταΐΐν αυτού ο
Μυρ!Γπ.ν.γ.««.3ς «ϊ
Κωνσταντίνος Μαλ'.κούτης. , ,. ι
Δι* «μ*. Διατάγματος υπ' αρ«9. 92 . Ι. ^τ.τεθη ό &η
Τί,ταχΓ υπηρεσίας Μιχ. Αρχοντάκης .κ τού Ταχ. Ι ρ«·«»
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΐέΥθίΙΙΣΐΊ ΔΙΧΑΐα£ΥιΐΗ£
Διά Διατάγματος τής Διθοιούτης Έκαναστατηιής Έπττρθπής
ό χρονολογίαν 6 Ιουλίου ί. έ. διωρίσθησαν προσωρινώς μέλη
τού 2ΐυμ6]υλιου τής Λι«.αιοαύ*ης οί Έφιται Ιΐέτρος Γατ-ΐραχης
«,αί Ιωάννης Σαουνάτσος (ί; αναχΛηρωσι» των Άντωνιββ'Ζη-
λήμονβς καί Κωνσταντ. Γεωργιχβου άιτουσια^ντων λόγ^ των
διακοπων καί εφ' όσον χρόνον ήοεΑ,ε διαρκεσει ή απουοίά αυτών.
Δι'όμοίου κκ' αριθ. 76 καί χρςνολ,ογιαν 11 Ίουλιο·*-!. Ι.
άχηλλαγΐ) των χαθηκοντων τού τακτικοθ άνακριτοθ τού δευτέρου
τμήματος τής Άνακρίσιως Χανίων ό Ιΐρωτοίικης Γ. Μ^εΑιοο*
8ακης άπό τής 15 Αύγούστου έ. Ι. και ανετέθησαν τα καθή¬
κον ι α ταυτα «πό μέν τής 15 Αύρύστου μέχρι τής 15 Σι«τεμ-
6ρίου έ. Ι. είς τον ΙΙρωτοδικην Χανίων Άρ. Βιτσικουνακην άπβ
δέ τή; 15 2.*"τ*^6ριου καί εφεξής είς τόν Πρωτοβίιιην-Χανίων
Ν. Παπαδάκην.
Δι* όμοιου ϋκ' αριθ. 78 τής αυτής χρονονολογίας διωρίσθη ό
Κωνστ. Ν. Παπαδάκης αναπληρωτης τοθ Είρηνοδικου'Άλικι-
ανοθ Κυδωνίας άντί τού Μιχ. Δασκαλακη άτ.αλλαοσομίνου αι*
μη άναλα66ντος τα καθήκοντα τού.
Δι' όμοίου όπ' αρτ). 74 τής αυτής χρονολογίας μετετέθησαν
ίναλλάξ οί Είρηνοϋκαι Ιωαν. Λυκούβης Πύργου ΜονΟ^άτβίςυ
καί Χρήστος Ιΐρβυκάκης Μοιρών.
Δι' όμοιου λ% αριθ. 80 τής αυτής'χρονολογίας διωρίΜΚ) άνα-
πληρωματικον μέλος τού Συμ6ουλιου -τής Δικαιοσίινης άντι τοϋ
άπ&υσιαζοντος τοιούτου Ιωαν. Σαβυνάτσου καί έφ' όσον χρόνον
διαρκισει ή άπβυβία αυτού ό Προιδρος των 11ρωτ«]ιχω« Σφα¬
κίων Ιω. Καψάλης.
Διά διαταγάς ημών !»%' αριθ. Πρωτ. 40β1/ΐί»7 χ11ί 26 Ιουλίου
ί. ί. ανετέθησαν τα καθήιοντα τοϋ άνο,ισιαζοντος »π αδεία νβ-
μιχοϋ Συμ6ούλου Μ. Δημητρακακη είς τθν Έφετηι' Χανίων Κ.
Παιταδβκην.
Χανιά τί 27 Ιουλίου 1912.
Ό έκΐ της Δι»«ιοβύνης Διοικων Έιιίτροιιος
Α. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΙΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
(9
Α.
Ο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟϋΙΣ-ΦΙΙξΗ ΙξΑΦΑΣΗΡΑΣΠΣ} ΦΗΕ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1912
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Ι Καιαθέόης καρά τΛ Τρακέζη Κρήτης......
Ταμείον Ι Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' αύτω. .
) Ταχυδρομικά Γραφεία : μετρητά παρ' αυτοίς...
Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ' οίον...............
Δαπάναι Ταμιε,/τηρΐΌυ ίι' άμοιδάς ύπαλλήλων.............
Εζοδα εγκαταστάσεως...............................
299230
982
2076
302288
3074
4450
309813
92
79|
10
81
Υπόλοιπον άχοθεμϊτιχών παρελθίντων έτών
Ταμείον γρχμμχτοτήΑου : οφείλομεν* α!)τω
Τ
μ γρ φ
Ταχυδ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετώ;
Διάφορα έ'σοΒα 'ιίίχ ές άντικίταττάϊεως β'.ίλχρίων
Διάθεσις άκοθεμχπκών: κχτχίολή ίνχντι5ρ£ΐλ·ί)ς τρός
10
81
Έν Χανίοις τί] 20 Ιουλίου 1912
Ό
Ό ταμίας τοϋ Ταμιευτηρίου
Γ. Γ. Γε»ργονοάκ*κ
β. ΪΙΕΝΘΒΡθΥΔΑϊ(ΗΣ}
ΑΝΑΚΕΦΑΑΑΙΟΣΙΣ ΤΟΙ ΕΡΓΑΣΙΒΙ ΤΟΥ ΤΑΧΤΛΡΟ1ΙΙΟΤ ΤΑ1ΙΕΤΤΗΡΙΟΤ
(Έναρξις υπηρεσίας τί) 1 Απριλίου 1902)
Εκδοθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθάντος μηνός Μαρτίου.............................................................. 7,790
» έντός τοϋ μηνός Απριλίου...................................................................... "*
Άποσίεσθέντα βιίλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Μαρτί υ
» » έντός τοϋ μηνός Άτιριλίου
Βιίλιάρια έν κυκλοφορή είς τό τέλος τοδ μηνός Απριλίου
Μτιν Άπρίλιος 1912
7,852-
709
701
8
7143
Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Μαρτίου.............................................................. Δραχ. 2100,778.11
» τού μηνός Απριλίου.............................................................................. ♦
Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911........................................................ »
Άποδόσεις πρός τοίις καταθέτας Ινβντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Μαρτίου...........
» » * » » » » έντός τοθ μηνός Απριλίου.......
Καταίληθέντες είς τοΰς καταθέτας τάκοι Ινεκα αποσβέσεως βιβλΐαρίων μέχρι τέλους Μαρτίου.
» » » » » » ίντός τοϋ μηνός Απριλίου.....
» 73,411.32 2,191,975.7·-;
» 1865,538.04
» 21,370.48
» 3,080.28
» 2.87 1,889,991.61
Πίστωσις καταθετών, είς τό τέλος τοϋ μηνός Απριλίου μή συμπεριλαμβανομένων των άπό]1 Ίανουαρίου έ. Ι. ϊεδουλευμένων τόκων.
301,984.0(
Ρ3
1
Τί
Μέγεθος Γραμματοσειράς