92121 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

42

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/8/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΔΟΙΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
—- —· »· —^ —■· πτ> —§;
Έν Χανίοι; τ* 7 Αογοΰστου 4912 ΑΡΙΘ^
εκάστου Ιτους. έπιίιώρησιν των ϊημοσίων ύπολόγων διαχεί¬
ρισιν, ποός βϊβαίωσιν τοθ κλίΐσίμχτος κατά την ήα,-ρϊν ταύ¬
την των Β 6λ'ων τής ϊηαίίία; διαιιρί;εως κιί πιστοποιήση
τ^« έν τοίς ϊιαγειοισταΐΤς Γραφείοις κροτούσης ακριβείας καί
τάξεως.
Συντελουμένην όθεν ΐΑίτ' ολίγον, συν τή λήξει τοΰ μηνός Αϋ-
-ρύΐτου, κ»· τήςλή;!«>ς τ^ί οίκονο*ι*οΟ !το.>ς 1911 φέρομεν είς
μ»ίι*γ;ν !)!Λών "ήν «',τελίτιν τοΰ ίτιίϊλλοΐΑένίυ όα'ίν έν τη περι-
ζττάτϊΐ ταύτη !>"τό τού νί ιο^ κχθηιονιος, τής έιιθϊκί.-'ήσίως όοτ*—
σών των άνϊ τή" Πιλι ϊίαν ίιενερ ,ουμΐνωϋ δ/ϊμοΐ'ΐβν διοχει-
ρίσιων.
Τό κα&ηΌν όαών το3το είς σιτουδϊΐον άφορα σημιΤιν τής διοι¬
κήσεως, ώί σ»οτ5υ*ί'ης δι' α5τι3 έ* τού" πλησίον ΐςα*ρι6ώ-
σεως τή: ίνηΑίο^τητο; τΰν ^ιίλίων τής δημοσία; δίχ/ΐΐρΐσιως
λ; των ϊν. τή; ϊτησίας ϊιαχε:ρίσϊ«»ς τοί3 λή-
Αριθ. Πρωτ. 3*264
»> Λιεκπ. 1330
ΛΗ.ΤΕΡΑ ΔΙΕΥ9ΥΜΙ1Σ
(Γ«νικόν ΑογιΛτΑριρν)
ΕΓΚΓΚΛΙΟ- &ΙΑΤΑΓΗ
Περι τής κατά τλν 31 Αύγσύστου 1914 γβνηαΌ-
μένης έπχθεωρΛσεως τής διαχειρίσεως;τα)ν δημο-
σίων ύπολόγων διαχειριστων.
Ποδς τοί,ς χ- κ- Νο^άο^ας, Οίκοναιηκούς
ΈπιβεωοητάςκαΙΕίοηνοδίκοςτΛςΝηίίο»^ λΧΦ^ των «τη; «ηα^ ~*ν> —-; --.- ;
" 4^5 κ«ωτίρ. ^^ 157. «59 «Ι 169 ^^^1^ς «^^, πρός ,ε,.,ορ.ν «ς Φ
ί ; κ«*τρ ρ
κίΐ «ξ^ν, καί «οί δημοσίου λογιττιχου τής
τά τάς διατάξη τβ3 πρώτου τώ- άρθρων τ
^ώ δί -» -.«
κων τ* κ« στρατιωτικών, ίνεργεΐται τή 31 Αυγοοστου _ |πιήίω?ήΐεως. . . ,
βίνωντϊι. ίν πβιπτώτεικϊβ η· Ο1»»*6_ΛΙ" ; ' , «: .:,„>;- νοιαΑάτΐϊ -αοαλ Βίί _3 ίιπ'^1-1^^__________;,.;.,„„;-
άλλως,
ο.
Κιί ώ; πιός ιιΐν τάΐΐοϊΐ θίλϊΤϊ λάβί'. ύπ' 5ψι/ τ» ίχϊοθένια
ώ; πρός δέ τα Ιςοϊα τις «ο-ΐγμα:οποιηίίίσας "ληρωαϊ; ϊυνά-
μει ■χοημ.'χτιχ/ών ϊνΐΐλμάτων, γραμματίω' πα3ΐΑα:α')ήιιης καί
•χρτ,ιΐΊτιχών, ή άλ^ων «0Λ'.().ω* τίτλΐ*"*, τά; πηΐϊότίΐς λϊι απο¬
ά 'ί »'ς άλλα ταλίΐαι λ·*ί τα υμψηφιββέντα
τϊν
των χοαξε
στολάς τώ' ε'σ-ρίςίι>ν »'ς άλλα ταλίΐαι λ·*ί τα υμψηφιββέντα
γ,ϊ'ΛΑχτΊϊ παοαλαδή; επί συΑ^η-ρΐσΛώ, χωοίς, ϊννίεϊται, νά πά
3αλϊ'■!/■»!:« χαί τ-ν Ιί^·χο' τή; ? α-χΐιρυΐω; τύ' πΐρα τοίς τα-
των ίγγραφων.
ά
ΐαι. ο
^ Β:α/£·.3.σ-ων των έν τ γ, ε *οα τοό ϊξίλίγ (ομιένυ ά-^λόγου
7ν ?, τω> Σΐαθλώ^ τής Χ >»ρ;φΑϊ«.ί]ί, πεοί ^ώ τ^χ^ν ό?ϊ
μένων αΊτϊΐς 1π: τώ/ Ι,ϊΑό /ών γρημίτω', τς;ο; ίντΐ^ή έςάφλη-
-'.·> γοηματικών Ιναλμάτων ή γοααματίω»·.
Έαν λ·' ί'ονϊ',τιτί λόγον ϊ:> ?ί^ελ;ί "οοΐΐχθη α*ϊν !)π'ο των
νιπϊλόγω* τα -τοωτόολλϊ Ι-ι'ϊεωρήτϊω; χ'^τώ' χ,ϊτϊ την 31ην
Αΐγο'^τοο 1911 ή τα ι?ρ»τ·)Χ5>>λα π7·»ϊΪ3ϊί',)ς καί παραλϊδής
5ίί)ί ΙΓ/ϊτϊ κτλίΐίΐ- τό^ 1π5λιγ5ν νϊ α'ι:'.ολογήτ^
έλ
, ' την Ικι·Λ:·> ταύτην, τη* ϋ * ·!-
λιγν γ
τοϋ Ιχολόγου βέλετβ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
περιλαίει είς τό χαρ υμών καί αυτού ύ^ογ^αφησόμινον πρωτο¬
κολλον βπιίεωρτ,σ«ο»ς.
Δια δέ την έξαχριδωβιν τής διαχ*ιρισει·»ς τΐό ύπάρχϊντος σφρ*-
γ.στοΰ χάρτου χ,αί ίιΐ»:ρων αλων {νστ(Γιυν κα' ίν:ύ~ων, ήτοι
χ«ρτ«σημ»υ, γραμματοσημου, ταινιών ποός -εριδολτιν κχπνού
κλπ. ίν μέν τώ Κεντριχώ Ταμιιω Οίλϊΐϊ Λ.*6;ΐ ϋπ' δ^ν, δία
μέν την χρεωσιν:
α'.) Τα πρωτοκολλα τής κατα τι,ν 31ην Αύγοοοτου 1 911 γε¬
νομένης »τ:ιθίυ>ρήσε*ς, ή, εν τί) ανωτέρω διατυπωθε'στ,, π§ριτττω-
σει, χ* τής παραδόσεως *αί παραλαβήν, ατερ Οί/.ετε παραδαλιι
πρός τ» σχετιχα βιδλια άποβηκης.
δ .) Τα υχο των Γαμειω; των Νί,^ών είς το Κίν-;;ιΐό^ Τλ
μεΐβν όφίΐλομενα τή 31 -ς Αύγούστου 1911" καί
γ.) Τα στιλίχη των ιχ,δοδεισών υπο το3 ΟΓ.ολόγιυ δ λ ^τυ¬
χών άποίειξεω» παραλαίής, ώ> τΐύς άρι'θμ,ού; καί τί τοα-ά θέ-
λετε σημιιωυέΐ «ν τϊΐς σχίτΐΑΐϊς πρωτοκθ/λοις' δια ίί τη> πί¬
στωσιν :
Τ« καβ' όην την ίντ3ς τιϊ ο'ι*.ιν3[Μ*οϊ ^^^^; 1911 6:αχεί-
ριβιν τοϋ υπβλίγου ιισαχβενια είς το Κεντρικόν Τα,ιει^ν ίξ ιδίας
τβύ ΚιντρικοΟ Τβμιο,ι καταναλώσεως κζϊ »ξ ίμδαίματιον των
Ταμιών των Νομών, ώς καϊ τα είς χίϊρ^ς τώ Ταμ ών
*αί άλλιβν οιιβνδη-τοτ. "ΐΐΐωΐΐμων Άρχώ* ε.)ρισ.οιΑε α ε
παντός ϊΐίους και έηυτα. Εν 1» τοις Τ^μΐιοις τώ» Νίμων θί
λετί λαδίΐ Ιπ' όψιν, δια μέν την χρεωΐιν ^α πρω:5.ολα ;ή,
ιιατα την 31ην Α.ι ίΌυΐΐου υΐΐ γενομένης ίίΐϊιω,3()ί ως, απερ
θίλετε παραδαλεί π,-ος τα σχετικβ βί6ια άπ;θή*ης καί τα στε
λίχη των Γλϊαθεΐϊών Οκλ χών υπ^λίγων Γριπλοτυπιβν α!τ/]σεω'
ή αποίβ ξίων, ώ» τ»ΰς αρ Ο,Αΐϋς και τα ποτα Οςλετ· σ^μειωτ»ι
εν τοΤς σχετικΐϊς "ρωτοΛθλλοις ίια δέ την πίστωσιν, τα »ί; τ:
Κεντρικήν Ταμείον ί* πωλητεως .νσήμιιι» κΐί ίντοτων ίμ6ά-
σματα, ϊι' ά εςίθοθηΐαν γρα,Αμϊτια ιια,ιαλα^ής τοί ,πο 5ςέλ«γ-
ξιν υπολογβυ &ισαχ(ίϊντα εις το ίπ.Ίιωρο,ιΐΑ νόν Γί,Α.Γίν.
Μ«τα ίε την πιρατωΐΐν τού ίνω:ίρ3ϋ ,Λΐ^χοο, Οΐλετϊ κϊ:α-
μετρησει φύλλον πρός φ^^.Κον τα Λΐ'ί 31ην Α^γ^^^^3^ 19ΐ'2
ιύρεΰηυμενα παντός ('.ΐ'ο^ς Ινΐηαα κλπ και κζτα,ράψει την
άξιαι» αϋ;ών είς τα υ/ιαχ'ίηΐΐμϊνα πρΐΛΐτοχολλα.
Διά την θεωρησιν και τί Λλεισιμιον των βΐδλίιιχ των Τελ«-
νειοιν κΐί Ύποτελωνειων πΐρβχομεν, πΛΐ)ν των ανωτέρω, καί
τάς επομένας όδηγιας.
Πρός εςα«ιρί6ΐί>σ:ν τού σ^ν3λ^υ τώ' ; στρϊχ9έν:ων, δ.αχρ.θη-
σεμενων κατ' ειίος ε'σπραξ^ως, θϊλετε λα6ει υπ' όψ ι ύ^ών το
βιβλίον ταμειου, εις χρίωΐιν τοϋ όποιΐ,ι ίχιι μϊτ»νεχθή τό
31 Αύγουστον 1911 π^οκοψΐν ύπόλοι-ιον χρημ*τική;
σεως και πάσαν κατα την ίιαρΜίαν τού οϊκ5νομιχ.οϋ ίτο^ς ι 91 1
γ.νθ(·ΐνην εΐτπραξιο' θέλετι ί' έ-α^η')ε^Iΐ! τας ίν αίτύ έγγ3α-
φα^ εν αντιπαραδο ή* πρ^ς τα ί'ιίκα β'.δλια λ)ΐ^οΰ τελωνειαλών
είσπραςίω., λ)σμοϋ πΐρα*ατα·}η>ιών και ποθΑ,αταδολ
κινήσεως λίφαλζκι)/ κχΐ )ΐμ.]ϋ ϊ.ίικ,ών φορων, δια τζ Ιχ^ντα
τοιαύτην υπηρεσίαν Υποτελωνεϊα.
Θϊλετε μετα το3το άθροίσϋ, κεχωρισμένας άπ' αλλήλων,
τάς καΟ'ΟΛθν το ο'ΐΛΐνο,ΛΐΛεν ετςς 1911 ίνΐργηθεισας πληρωμάς
πάσης φ^σί^ως, τας παρα τςϊς ' Γιυλαΐαΐ.Γ^αΐι ΐτ)ς Τραπίζη;
Κρηΐης -ϊ^νομϊνας τ^χον *αταθ·σβΐς, τας λ-ϊοι,ΛΚι, χρημΐτων
εις τα ταμεΓα κ,αι τας ^ίν^μί^ς κ.αϊ μηπω ταιΐτοτΐΐηθιισας «τι-
στρ:φας τ»Λωνειακών τε/νών καί προοθίΐου φορ^υ 3 τοι; 0)0, το 5ΐ
σύνολον τοϋτων Οΐλε;» αφαιρεσει «κ Τ3ύ συνολου χώ; είσΐρΐ-
ξιων *.αι ;ϋ;ω θίΛί: 7Iρ3κ^ψ^. ίιαρο α ιταριστώτα το Αα:α την 31
τίυ ε. 2. υπόλοιπον.
την ίςα*ρ.6^αιν ;οΰ χρτ),/.ατΐΑ33 ^I^^λ^^πο^ "θ3 ·πι9«ω-
ημ^σι?^ Τ.γ.α«ιο.ι, 'ϋΜ.ζ ~?Λή ζιίΐΛ, εί; ττ,ν %χ
ταμετρη.ιν των μϊτρη;ών και τον έλεγχον των αντιτ μω·, ές ω/
το υπόλοιπον άπΐτελείται.
Τα μίρος τ^^ χρ',μανικοΓ; υτ^Λ,οιπο.» ατίτίλιίντα βν.ι'ίμΐ
θελίτε 5ιαιρινιι 1) ες ϊΛΛρ^μϊ'.ς πΑ.^ρω,α.ϊς, οί*. €'υιν ^ί υη
ριζομεναι είς ή,Α'.ιςωΒληιλ-να χρη>αΐΐιΐα ίνταλματα ή και γραμ-
ματια, άτινα δέν ε^ίρεν ίτι εις πιστ^ισιν αύτοϋ ό ^πολογ3ς. "2)
είς τα«.το~2ΐητϊίς πλη^οί,Αας χ»ι δ.χγ$3 ^; αλλχς πρθΑαΐαδί
λας, τοιαϋτα ;» εισίν αί 3: ίς«»?ημίνας κλητοΐς μΐρ;^ρων, ίΐ.φ
των ταμιώ/ αρμοδ.ο;ητι, αίγενο,Λ.ναι 'ρα,χ-χόιΚΐ'., αί προ*α:α-
δολαί μισϊών, ί7«(*ισί)ιΐί»ν πρ3σ'ί^;ο^ ?5?5^ ή" άλλ^; άτίδοχώ*
ίΐ}μίίί»»ν ύιταλλήλων κ«ί υπηρετών μή στηριζομενΜ «ίς χρη-
ματικα ιν;αλ,Ααΐα καί αί «α«ης άλης ·ΰ·εως
χρημα;««, αί τυχόν γινομέναι Ιυν*|Μΐ ίιβταγών -τής Ανωτέρας
επι τώνθΐλΐν^μικών Λιευθ^νβίαις κα. 3) εις αύτουνιους παρακα¬
ταθήκας έκ μετρτ,τών ή άλλων τίτλων «*ρα«ςα;ι>ιών χ ημχτιχής
αςιας αποτΐλουμένας ή καί έκ πειστηριων -«ραοιδομέναιν υπό
των 3./.αστΐϋ.ώ/ Άρχών εις τα ταμεία πρός φύλαξιν. Ούτω ίιτ,-
ρημίνα τα ανωτίροι άντιτιμα θέλετε τα καταγρά^ει λεπτομιρώς
εν ιΐ.ο.ς ίι' έκαστην κατηγορίαν αντιτίμνν πιναξι, τό ϊέ ΟΜχόν
πο«ον εκάστου των πινα^ων τούτων θελετ* καΐαχ«·ρίζει ίν τώ
πρΜτοκβλλω τής ίπιθευ>ρήσ«*ς,
Έν τοίς Ταχυίρβμ.κοΐς Γραφείοις, ΙνΙα πρός τοίς άλλοις κη
ο θιΐ,Λθς των ταχυβρομικών έπιταγών λειτουργεΓ, ό «ν Φελετ· πα-
ραλιιψϋ, πλήν τής εςακριβωσίως τής π^γίας πρ^Χίταδιλής γρ·μ-
ματοσημθί), και ;ον έλεγχον τής διαχΐιρισεως κΐί την Οεωρησιν
τώ» ^ 6'.ιιι*ν των δια την υπηρεσίαν τοί ΤΛχυδρομΐλοΟ Τ
τηοΐΐυ τηρουμΐνων ίν αυτοίς, θ£λ$τ δι ιςαιρι6(>>σ«ι εάν
αι 6.α λ)ΐμ:ν τοϋ Γαχυ5ρομ.*οϋ Τ2^ιι£^τηριο^ -|£νομ£ναι είαπρα-
ςι ς εχΐιυιν .μ6υ9ή εις την Κεντρικήν Διεύθυνσιν, ή παραμι-
νουΐιν «ις χείρας των ταχο^ρομικών ύπθλθγω^ μετρητα, εις (Ο
ΐ τουτο άνηκοντ-3.
π»ρί ιπι)£ο>ρήσ£ι«ς τηλΐγρχφΐκών Γραφΐία>ν, διον
>ν τω ΐ/ίίΐ/.ω πρωτ^ιΐΐλλφ άν ΐτηρηθησαν £πα-
; αί οιαταςιις τού αρθρου 33 τού ά τι ο 7 £ϋττεμ9'ρ.ο.) 1909
111 Νο,Α3()ί;'.ού' Διχ[αγμ.ιΐος π*ρι όργανισμΐΰ τή;
τηλ.γραφικής υπηρεσίας».
Μεΐα την >ςέλεγςιν τής χρηματικής δίαχειριΐευις των Τίλω-
νεια«.ών ύιολογων, βϊλιτε προθή είς την ίςέλεγξιν τή; ϊιαχει ·
ρυκιι; τώιΐ έμ-[3οευμ3των, των αντί τελών και χροσαίτου φορο^
ίν ταίς απ;«Γ(.α:ς των Γελωνίΐων ίγχαταλειπομίνων.
Δια τον ΐλεγχον των εμπορ&υμα[ών τούτων οέλιτε λα6ει ϋπ'
όψ.ν, αφ' όνος μίν, τα σχετικα δ.πΛοτυπα των είς ειδοςείσπρα-
ςεων τίλών, οαΐ,λών και κροσθετου φόρου, άφ' ίτίροι» 34 τας ίς
, είδου, είσπραξις μετρητών, τας οποίας 0ίετε άφαι-
ρ τ:3 ποσοΰ των «ις εϊίος είσπράϊεων, ινα προκύψη το
ά/ΐι::μ:ν των ιν ταίς άΐτοθηκ,αις τού Τελωνιί;υ ύπαρχοντων εμπο-
ρυ^,αιιων, ώ, τό ειδος χαι την αςια» Ιελετβ λεπτομερώς καταγρα-
ψ:ι έν ιδία χ.α;αΐ;χι;ε:, συναφ)ησ}^έν^ *ίς το πρωτοκολλον τής
ρέσει
ά
ρη .
Η >ι;ιθί(ιΐρησις των Στρατιωτικών Ταμειων καί Κατατ.ηιά-
των λ3^ον έχ*ι. την «ςαΛρι6υ»9ΐν καί π.στοκο.ησΐν τής ύπϊρς«"»;
ά τή"; ^π' αυτών διαχιιριζι,λίι'ης «Ιΐκγίας
απαρτιζο,λΐνης έιι μετρητών καί νομίμως ν
, ήτοι αποδειςβΐίΐν και δι*αιολ3γηϊΐΑ,ώ .
φοιν νο,χιμο»; ίιενεργηθε.σών πληρωμών.
Εάν η 3 ι Αυγουσ;ου δ«ν έιςαρΛ,εσ^ κρός περζτωβιν τής γ,
σομί^ης >χι3εΜρησ(«>;, θελετ» σ^εχίτίΐ αϊτην καιια τάς ίπο-
μίν^ς ημερα;, αφιϋ προηγουμένω, θεκιρητητε και κλλισητε δια
τή; ^3~(ρχ}-ϊα σας τα σχ«τικ> βιόλια των υκολόγιβν ίιαχειρΐ"
σ;ών, με,ίΐμνωντίς όπως μη διαιιβπ^ ή καί)ί)μερινη τώ,» «πιθεω-
γραφείων ύπηρεβΐα καί κροσέχοντίς όϊ;*; μη τα έκ τής
ν; τ^ϋ νεου οίλθνομικοϋ έ"του; αναμιχθώσι μετά των
£ΐ; την υπο εξέτασιν διαχείρισιν.
Ιΐρΐκειμενου περί ίλτΐλέσεο*; ύπηρεσια; σοδαρώς εύθ-ινούσης
ύμ^ς κχι ής ή σπουδα.όίης κατεβειχθ^ ύ^ϊν ίν αρχή τή; ναρου-
σης, συνιστώμεν την εγλαιρίν καί κζτ* γραμμ* «κτέλεβιν των
διαταΐσ3ι*£νων, αξιούμεν ο' όπως υποβάλη ;ε ί^καιραις «ίς την
χ.α(ί' ημάς Ά»ω.έραν -ΐιβυβυνσιν (Γενιχ,ον Λογυτηριον) και δι
ιίι.ις 5ι έκχατιν υκ^λογον ίιαχ«ιρυτην ύμετερας ανα·ορας, το
των εις όΊ.τλούν συνΐαχθηΐομίνιβν πρωτοκολλον τή; ενβρ-
μ^νΐ]; ί-ιθβωρησεως.
να ινεργησωσιν αύυπρ^ΐώ^ω; την ίπιθιώρησιν
τού μϊν Κ,εντρκ,ϊύ ΓΛμΐιοκ ο κ. Νομχρχη; Χανίων ή ό νθμιμος
αν-!πΛηρω;η,αό:5ι), Τ3υ 4 ϊνΒϋψ τίχτχσΓη^χτ»; τοΐ Κϊΐνωϊε-
λ:ύ; ΓαιΛ£ιο^ ό κ. Νομαρχη; Σ^ΐκιων κ*ί «'ιιαΐτΐ; των λοιπών
κ.*. Ν
ό" οί κ.κ
σειτώι»
των
ι ταινιώ,ι
Ι ί
ε'5;α α.ιτοΰ Λη,ιοσιου Ταμείου. Πάντες
μεριμνήΐίί, βχως, «ν τό ίχιθεωρή-
ίιαχειρισεων, ή'ί3ΐτών Γε^ωνειπχώ^ Ταμειων χ*>
Γπ3Τ£/.ων5ΐϋ»ν, 3(2 τα; ΐαχυϊρομικ,ίς ίζιταγας κλπ.
ίκεινυιν, βί; λ ίχει ανακβτ^ ή βιαχβιρισις
ί
τ»
των ΣΓρ*τΐιοτΐκ"όν
; ΐχμειου,
καί τώ»
Ι
Εφημερισ ι „ κ¥βερνησε_2
τώννομίμων άν«πλη(.ω;ών «ύΐών κίίάλλωνκΐτβλλήλων Ιη,ιοσίων
ύκα«.λήω», «υνεννβού,Μνΐι κ,ιες τειίΜ μεΐβ των χ. Οιχ,ονομι-
κών ΈτιΙεωρητών, Ιπου έίρΐυϊυΐι τοιούτοι, οί βπβϊβι κ«ί αύ-
τίπροοώπως βέλουσιν ίνιργήσε: έ*ι·ε»ρηΐ.ν ένΐς τ) καϊ πλειο-
τίρων διαχειρυτικών Γραφείων ή Κατ«στημ«των.
Έν Χανίοις τί) 30 Ιουλίου 1«1'2
Ό επί των Οίχβνβμικών Διοικών Έπίτροπος
». Ρ. ΚθΤΝΔΟΤΡυϋ
Λόμος νπ' αριθ. 737 Ε]
διοικήσεως τωνόημούίων εϋόόαΐν καϊ έξόδων κατ περι
δη,μοοιου Λογιϋτικου
*Αρβρον^1ι>7. "Ολα^ίν γένει τα β.δλΐβτώνδημοσιων ϋπολό-
ΐ βια^ίιριετώ» ανήκε^σιν &ις τε Δημόσιον, χλειονται δέ ταύτα
κατ· την τελευταίαν ημέραν εκζσίβυ οικονομικόν έτους, ήτοι
την 31 Δύγουβίου, τ) κατ« ττ,ν ήμίρ»» της παοΐεω; ή μεταθέ¬
σεως των υκβΛθγων. Τβ κλεισιμον των Οιδλιων κ*τ* τη* 31
Αγουστου γιν*τ«ι τβ οΊατχι'ς της Ανωτέρας των Οίκονομικών
Διευθύνσεως ενώπιον των Δ.οι/.ητιχ,ών ή αλλων της Ιΐβλιτίΐας
'Αρχών, *Ειε ίκωπ.ονΟϊκβνομΐΑων ύζΐλΛηλων «ν τοίς Ταμειοις,
Τελωνειοις, ' Γποτ8Λων«ιθις, Γελων«σ:αΟμαρχειθ.ς, Τηλεϊρα-
φειοις και Ταχυΐρομιιοις ίια την διαχείρισιν Ταχυίρο,Αΐκών
επιταγών ή Οίμαιων ».*ι ·ν τοις στρ*τιωτικοΓς Γαμειοις, οί'ανίς
χαταγραφουσΐ συγχρόνως εν λεπτομερειαι τα άντιτι,ια τ
Λβϋντα το »ν τοίς Γαμβιοις υπάρχον χρη,Λατικ:ν υπολΐ,ιπον και
καταμετροϋσι τα υπαρχοντα μ»τρη.α και τον ύπαρχοντα σφραγι-
στβν εν γένει χάρτην ως καίτο υπάρχον 5ημ;σιςν υλικόν, έτι εί
και τα >ν ταίς απο6η»αις των Τ*Λω»ειων υπαρχοντα «ίίη έμπο-
ρκυματων και β*6αιοϋσι τας πρα;*ις αυτών ταύτας 6·.λ πρωτο-
κθΛλων είς τρικλοϋν συντΑσ«ομενι>·ν και υπο6αλλθ(Αΐνω/ είς τάς
ιιροΊσΐαμενας των υπολογων Ανωτέρας ΔιευΗυνσεις καϊ είς την
Ανωτέραν Διεύθυνσιν των Οΐλθνομικ
Άρθρον ΐ5ϋ. Οί Λημοσιοι υπ3ογοι όφειλουσιν, ίπί ποινή
προίωρι»τ)ς πιυσεως να υπ:6αλλι>>9ΐν εις τους Οικονομικόν;
Έυιθιωρητβς και τίΰ, υπο τού ί«ι των Ο.κίνομικών Συ
άπββτελλομένους ύπαλληλους πρός επιθεώρησιν κΐϊ ίξίλ«γξιν
της διαχειρίσεως των θλα τ» (ΙιδΛΐα κ.*ϊ ίγγρα«α τής υπηρεσίας
των, να καταμετρωβι καϊ κα;»γραφω»ιν ενώπιον αυτών τα *
τω ί'αμειω τ·ν υταρχοντα μ*τρητα και αντιτιμα, τθ υλικόν, το
σφρβγιστον εν γένει χάρτην ».αι τα *ν ταΓς χ«οβί]^αις τώι» Τελω-
νβιων υπάρχονΐα έμπορευματα κατα το αρθρον 133 τοθ Νομου
τούτου, νβ παρΐχωσι ιΐ*σας τας ζητου,Αβνας πληροφορίας κα
ύπογραφωσι μετ» τού ικιθιωροϋντος το τής ιπιίίεωρηΐεως πρω
τοκολλον, συντασσομενον εις ίιπλοϋν, όπως το ι» μενς «βρα
τοίς ύζβλογο:ς.
Άρθρον 16^. Έαν ·* των ιτράς«ων ϋπολογου τινός παρα·
6λακτωνται ια συμφεροντα τού δημοσίου, ή έαν ανακαλυφθώσι
εν τ$ ύπηρεσια αύτοϋ αταςιαι παρέχουσαι «άλογον ύπονοιαν κατα
χρηοεβς ή κωλύίυσβι τόν έλεγχον των πραξεων αύτο3, ο αμε
σως προϊστάμενος αυτού, ή η άρμοϊια ίιοαητικη άρχη, ή, ίλ
λίίψίΐ τοιαύτης, ο αρμθ3ιο; Ειρηνοίικης, όφείοβσι να παυΐωσι
προσωρινώς αυτόν και να ζητησωσιν αμεαως τας διαταγάς το
επι των Οικονομικήν Συμβουλου, «αν υπο μονον τούτον ο'ιατίλ·
6 ύπολογος, ι«ν ίι διατελη ύιςο άλλον Σύμβουλον, ζητοϋντα
συγχρόνως και τούτου αί διαταγαί" όφειλβυΐι δέ ν» λάβωσι συγ¬
χρόνως μετρα «ερί έςασφαλΐοιως των δημοσιων χρηματων, τού
δημοσίϊυ υΛΐ».οί, των *^πορ*υμ»εω» κχί των εγγράφων.
Έν τ] κεριπτωσ»! ή ενεργεια τού αμέσως προΐσΐβμενου τού
ύπολβγου και τής οΊοιιιητικής αρχής ή τού Είρηνοίίκου ή«ϊλ»ν
βκοδειχθή, δΐι «γίνετο εν«**ν «ΐ3|*ιιιών καϊ ούχι υπηρεσιακών λό¬
γω» ή ες ειτιιΐολαιοτητθς, Ο προκαλεσας τάς εν τή προηγουμενΐζ,
βιαταξει ενεργείας καταγγίλλεται υπο τού αρμοδιου Συμ6ουλου
ενώπιον τής αμρμοδιας δικαστικής ί
Πρωτόκολλον Έιι»βιωρΛο"ϊως τού
Γαιιίίου ......
31 Αύγούστου 1ϋ2 ποος έςακριδαχΐιν τοϋ ύποΜΐίηον
τΛς χοαματικης διαχεψιθΒως και κλείσιμον των
βό τοϊτ οικονομ.κοϋ ίυους 1911
Έν.........καϊ ίν τώ καταστήματι τ.,0 ϊνταθα
ειο^, σήμερον τ^ 31 Αϋγούβτου 1912 ήμε(ς..........
ττροκειμενης τής έτηείας έπιβεωρήΐεως το» Τα,ιβίου τβυ:ου,
ϊιαχειριζβμινου υπό τού..............προεβημεν «ΐς την
ενέργειαν αυτής, άρξάμενθΐ άιΐό τής χρημΐτικ,ής διαχειρίεεως, ή'
κπι ιξηταΐαμεν ώ; άλβλονθως:
Πρός β.6ίίωΐ.ν τίϋ κλει·ιμα(θς τώ» βι6λίυ>ν τής ίιπχειρίσ.ως
τχυτης ίθεωεησιμεν «ύβύ,, }.α τ.ρ*ς£ω, ήμ^ν, το καθι;μερ:νό/
τού Ταμΐιβυ β ΒΛΐον, κάτωθ. τής τελευταίας »ν αϋτφ ρ>ξιως,
ύχ' αρ:θ.........καϊ το καβονκ^ν, κάτωθι τής ΐν αυτώ
^ς τίύ Γε/ικου' Λο^ιστηριου. Το αύτο ιπραςα^εν κχι δυ
τα γρα,λματια ππραλαίής και χοημβτικα τΐΐζϋτα, ό ιισθϊν τώ/
σ:ελ{χεων των ιχ,Ιιϊο,Αίνων ύπ' αρ.9....... γραμμζτιου πι·
ής και.....χρημΐτΐιΐοϋ γριιμμαΐιου.
Λ»6οντες δ' &ΐςα Οπ' όψ ν τ: τε κϊ»η^»ρινον ί5.6λίον, οΰτ νος
αί ιγγραφαι χρονολογοάνται -ί/.ρι τ))» σ/)Λερ3ν κ.αί την εν ιω
θολικώ μεριΪΛ τού Γινΐλβϋ Λογιστηριθυ, φερουσαν,
Είς ιτιστωσιν μέν............Δραχ................
Εις χρί^σ.ν δέ............. » ..............
ίξηγαγομεν, 6'τι τό υπόλοιπον τής
σημερον είν,ΐί .................Δραχ................
Γνωΐθεντος ού'ΐω τού ύπολοίπου, ιγενετο άμεσως ή καταμί-
τρησις των έν τφ Ταμάφ ίιιταρχονΕων αντιτιμων χαί
άνήλϋον ϊϊ ταυτα ώς εξής:
1) Αί είς ή,Λΐεξωφλη,Λίνα χρηματικά ίνταλ-
ματα και γραμμαΐια στηρ.ζομεναι πληρωμχί,
περί ών όρα συνημμένον λεπτομερτ] άναλυτκ,όν
πινχκα, εις δραχμάς...............................
2) Δι τακτοποιητίαί τοιαύται, περι ών όρα
συνημ^ενον λεπτομερή ανζλυτικον πιναχα, είς δρ
3) Αί αύτουσιοι πΐραιιαταθήΑαι, περί ών 6 συιημ-
μένας ά.αΛυτκιος πίναξ, είς δραχμ2ς
4) Τλ μετρητά, αποτελούμεν» ικ των ακο¬
λούθων νομισμχτων......................
Έκ τραπίί,. γραμμιατιων των δρ. 500 ίρ. . .
» » » » » 10 Ο -Ο
» » » » » 25 »
8 Α** χρυσών νομισμάτων.............
Έξ άργυρών νομισματων...............
Έκ νικελίνων χΐρματων...............
Έκ χαλκών » ...............
Δρ.
Ούτω τό όλον των μιτρητώ/ καϊ άντιτίμων
συνεκοσώΰη είς........................Δρ.
είς όσας άν^χεται τό άνωτίρω ΰκολοιπβν τής σήμερον, μη-
διμιάς παρουσιασίκίσης διαφοράς.
Μεταταυτα εγένετο ή, συμφωνως ταίς διά τή; ύπ'άριί. "**/(3μ
τβύ έ. ε. ((κυ«.λιου τής Ά/ωΐίρΐς επι των ΟΐΊΐνομικών Διευ¬
θύνσεως δο^εισαις οίηγιαις, έξίταΐις παν ιω/ των είς τι, ν προ¬
κειμένην ίιαχϊίρισιν ανηκόντων οτ^ιχιιων, έξ ών έπιστωβη ότι
αύτη διεξήχθη έν πλήρει ακρι6ιια καϊ τάξει.
Εις ^ιδΐιωτιν συνετα^η και ύττογραφϊτοιι τό καρόν χρι*το-
κ;λλον.
'Ο Νομάρχης
ή
ΌΕΐρηνοίίκης ΌΤαμίας
Ι
Πρωτόκολλον επιθεωρήσεως τοϋ
Ταμείον
Πρός εξακρίβωσιν τού ύπολοίπου τΛς διαχειρίσεως
των παντός εΤδους ένσημων καϊ έντύπων.
Έν........και έν τώ κιτ*»τήμΐτι τοβ ένταΐβα Δημοσίο.»
Ταμ*1ςο, σήμερον τξ 31 Αΐγοόστο.1 1912 ημείς............
...........ίνεργοΒντίς την έιτιβίώίησιν το3 Ταμείου τούτου
διαχιιοιζομένοιι υπό τοθ..............................
ποοέδηιιεν μετά την ίξέτασΐν τί|ς χρηιχατικίίς ϊιαχβιοίσειβς «ΐς
-νν έςίτβϊΐν τής Ϊ!αχε'ρ'σει*ς των ίνοήμων παντός είϊους καί
-ών «ντύπΐ>ν ώί ακολούθως.
Πρό; βίδϊ'ωΐιν το3 τΑους τής διαχειρίσεως τϊύτης, έθεω-
οησϊμϊν εΰδυς τάς είς αύτην άνηκοήσβς μερίδας τοο βιδλίου,
άποθήχης ίνσήμΐΛν, γάρ'θυ κτλ διά πράξεως ημών κάτωθεν
τ'ίύτων. Έββωρήσβμεν πρ^ς τούτοις κβί τό β δλίον «πβϊ'ΐκτικών
ι-ϊραλαίής «βντός εΤϊου; ΐνσή^ων κτλ. δπυθεν το3 στελίχους
το3 τίλευτοΊο^) έκίείομίνου ύπ' αριθ........λαβόντες ϊ' «Γτα
ΐ>π' όψιν τάς ανωτέρω μερίδας
«{ροσας ε'ς μέν την εισαγωγήν............Δρ.........
7;τθ! άπο χαρτόσημον κοινόν......Δρ......
» » Έχπβιδ . τελών...»......
Γίαιιματόσημβν........ »......
Συμδολβιογρ. νβρτην. · ■ »......
» Ταινίας τρός πίριδ. κακνοϋ »......
» Διίφορα ϊντ^α ....... *......
Είς δέττ,ν ές>γ(ι»γήν(πωλήΐϊ·ςκαίΙμίάσμϊτα) Δρ..........
ά πό γαβτέσημον κοίνον......Δρ'..,
» Έκιτβιίβυτ. τι>ώ...... » _..
» Γρίμντατόσημβν....... » . .
» Συμίολαιογρ χάρτην...»
Τβινίας πρός περιβ. καπνοθ » ·.
> Διάιιορι Ιντιιπζ.'
έξηγάγοι*ιν β-ι τβ ύιτόλοιπον τής σήμερον είνε .-.Δρ.
Προχύψαντοί οδτυ το'ϊ^πίλοίτου, ίγίνετοχα^-
ευθύςή κχταμέτρη»ι; τώ* ίν ταΤς άιτοθήκαις το3
Ταμείου όπϊβχβντων παντός ιΓδο;ς ένΐήμων κ*ί
έντύπων, ώ; ή ΐν συνόλω ϊξία ανήλθεν ε'ς δοΐ/· · ·
Γσβς πρός τό κΐτά ανωτέρω υπόλοιπον, προερ¬
χομένας δέ άιτο ■χαρτόίημίν κοίνον.........Δρ..........
άπο χαρτίτημιν 'Εκπαιϊϊυτ. τελών........»
άπό Γρνμμντοσηαον..........»
» Συμδολαιογρ χάρτην......»
» Ταινίας «ρός περιίολήν κα*νοί3 »
» Διάϊορχ Ιντυπα.......... »
Μιτ» τϊίτ» ίγένετο ή έξίΐιΐις τώ' ε'ιςτή* πρ5*ΐ μίνην 5·χ-
χείπσιν άνηδντων στοιχίΐων, ΐπιστώθη δέ ίξ α3:ών, "διι διε¬
ξήχθη αυτή έν πλτΐΓη άκριδιία καί τάξει
Είς 5»6α·ι»»ιν ϊ; β^ιτάγ») κχί ϋτογρά}
τόκο'λλον
^Ό Νομίοχη; ή" » Είρηνοίίκης Ό Τ«μ!βς
2ην- α'. Ό ανιοτέοιο τυπος πρωτοκόλλου τροποττοιοϋ'·
μενος καταλλΛλως, θέλ,'ΐ χοηίιμευι}» καί διά τας έπιθε-
ι )ρήΐετς των λοιηών έν τνί έγκπκλίω μνημονευομένων δια-
;ερίσεων, τιτοι Τελοείων, 'Γποτελώνιίων,Τελων. ταμείων,
Καπνίρνοστασίων, Ταχ Γοαφίΐων κλπ.
Σημ. §'. Έαν προκυφωίι που έκ της επιθεωρήσεως δια¬
φοραί -και άταξίαι θέλουσιν εκτεθή έπακοιδώς αύται ·καϊ
Ηέλουσι ληφθή αι'ίθωρει τα προόλκοντα πρ6ς άναπλήοωσιν
πάσης χρηματικης ελλείψεως μέτρα.
ϋτογράί»τ»ι τό
π?ι*-
Σηιι- Έαν π">οκύι[ία>σί που δ'αφοραι ή άταξίαι γενησεται
πεοΐ αυτών ιινβίι έν τφ Γυοτοκόλλφ καί θόλει αί'τιίώρ λ
προσκληθή ό ύπόλογος είς άναηλΛοωσιν τόντυχδν'πα-
ρουσιασθησομενων έλλεΐι|;εων.
Έκ τοθ ΈθνιιίοΟ Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς