92116 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

41

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/8/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ __
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ν κ ι» ιι ι ιι
ΤΕΎΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ} 1 Αυγούστου 1^12 ΑΡΙΘ. 41
Αί^ΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑ1 ΔΗΜ· ΕΡΓΩΝ
Δια τού .ιπ αριθ. 58 της Οης ΊβυΜ^ ι. έ. Διατα^αΐτος τής
Επαναστατικαί Έπιτρίπής, »πβτραπη εις τΐν πεζον
χωρ;|υλ·χιΐαι Γίραχαρην ι.ωνσ;α'τιν.ν η «ολτ,ψις ολοκλήρου
τής μιΐβοίοσιας τού, ίια το απϊ Ο ΆπρΐΜβ.) μέχρις Ο Λΐαΐίυ
ϋ)12 χρονικόν οΊαοτημα, καθ1 ο α-ουσιασε τής υπηριαΐας λόγω
ασΰ«ν«ιας, νομίμως πισΐ:π:ιηϋ£ΐσ^ς ύτΐί ίυο ιπιατημονων ιατρόν.
Δι' όμοιου Διατΐΐματος ,>π αριθ. ΟΙ) ». ί. «πετρακη είς τον
πεζον χωροφύλακ» Άίρονιίοαην Γεωργίαν η »π:ληψι; 4λ3-
κληρου τής μισβοδΌσιας τού, δι» το απο 1 Μάρτιον μΐχρι 30
Δκριλΐίιι 1ϋ12 χρονικόν δι»3τημ» κα(Γ ο α~ουσιασ* τηι; υπη¬
ρεσίας λόγω «αβίνίιας, νομίμως πυτοπίιηθεισης !»κο ου: ικι*
οτημονων ιατρών.
Δι'βμοιοι* Διαταγματος υπ'άριθ.61 τής "27 Ιουλίου 1 *ϋ 1 "2 έιτε-
τρβχηιιςτο» πεζον '/ι«>ροφ^Λαιι.α'Ρυλαΐί,αιιιν Ξΐνοφώ^τα ή β~ο-
Αηψ.ς ΟΛοκλήρουτής μισιΐοϊοΐιας τού, βιχ το ατι 1ί» Ίουνιςυ
ϋί1·2μ,εχρι ΐν*12 μεχρι 15 ΊίυΜου 1ϋΓ-£ χρονικόν διαβτημα
κα()' ο απουσια** τής υπηρεσίας λογψ ίϊίενΐιας, νομίμως "ΐσιο-
π;ιη()«ισης μϊτο ουο ιπ.στημονων ιατρών.
ΑΓ όμοιου Λιαταγματος ύπ αριθ. ό'-ί τής '27 Ίυλιου ι. ί.
ι^ΐχρακη εις τον ίδηγ:» χωρ55υλα«.α ΙΙίΛΚν,ωη* ΣημιαντΓ,ρτ,ν
η αΐθληψις θΛθ».Αηρθυ της μ.υ()5ίθ3ΐΛς τ6^, δια το «τςο 20
Ψιδρθϋαριςυ μεχρι της '^υ Λΐΐρτι:υ 1^1 Ί χ?ονι».ςν ίια3τΐ;μα
καθ" ο α7ιο^^ιιααί ΐίΐς υτ:ηρ»ΐιας Α>5"ίω Λ3β*»ειαί νο^'.,Αυς τΐιατο-
πο τ,ΰιιαης υ*ς ί-Ό ιπιστημ:νι«»ν ιατρών.
—αυιως 4ιΐ ιϊ") υχ'ά^ιθ. Οό τής "27 '.^^κ.ζ^ ι. Ι. Λια-
τής α,ιτής Έπιτρβκή, ι-;ί:ρϋ:Γ( *'·, το» μΐ^σ.κον
,ρ5^ τής
, τ·5ϋ, ίι» το ϊπ; '2Λ Μχρτι^^
αϊι β.ο ν26Δτ:ρΐΜου μ-χρ'ς 1 ί5 ΛΙλΙλκ 1»
καθ"ο απί^ϊΐασ* της «πήλιους Μγφ ίϊ»ΐ'4ΐας, '.μιμης κΐίΤϊ-
ποιηθιισης ^πο ϊυο ιπιατημί'ων ιατρών.
—ι όμςιου Διαταγματος Οτε αριϋ. 04 τής Ί ι ΙυΛ,ιυ ί. ί
ίκ»τρι·κτ} «ίς ζι πιί,όν Άν()^Τ!α3π^σ*η» 'ΕΛί^βίρϊΑΐν Νι».;Λαίν
η ί-;ληψις ϊΛοκληρ^ ττ}ς μυϊίίβσυς τού, ίι» τϊ »Κ5 1η;
Ά μ·:χρις Ί Μ αι;.* και ιγ.5 1ο ΛΙλ ^ μιχρι 4 15^νι5^
έ.
ής ρής,
χών ο «εζος χωροβϋΑΛς Χατζηίΐιιης ή Κνη*αρα*.η; Μϊρ/.5ς,
ί;» ϊΚΜπ;ν;ων των Λόγων 4ι :^ς ιΐχ* "Χ^ρηΤί^ΐι α-'ΐψ η ?Τ
(Ιιϊ:α ά: ιΐ2.
ΛΓομ:ιου Λΐίταγματος '^-.' αριθ. ου τής "27 Ίο//.·.^ 191"2
Λ Γ τής Χωρ-ί^Αακ/,ς κ '.φ Χωριψ Γρηγιρι*
τ» χυ»?ΐϊ 1 ΡΤ^Ρ'» ^"—·5Ρ—ί»
Καμβραις, Μαγαρικαρι, Καλοχοιραφιτης, Κισσοϋς καϊ Λΐγολιό,
αΓ.οαπω,ϋνϊ ι*. τ:υ Σ>αθμυ 1 υ,λΐτακΐΐυ, ις ού κχι θΐλει εςαρ-
ταται ούτος, καϊ τού χωριβυ Σχ,ο^ρ6ο^λα «ποσηωμίνου έκ τού
σ.αθμού Ζαρο^, μ* δυναμιν ϊ* ακοστιλουμενων έξ ενός ' Γπ«-
νυιμιοταρχου και τριών χκροφυλακων.
Δι' ομ;ι5^ Διαταγμιτος υπαριϋ. 08 έ. 1. επιτραπή ή ά>6-
ληψις θλ.κληρου τή; μιιΐθοβοσιας τού εις τον παρα ττ) Α. Διευ-
(ίυ»3ΐι τής Δημοσίας 'Λσφαλιιχς χαι των Δημ. Έργων Ιΐρω-
^ρΐλς,νυ Ριαννακαχην, οια το απο 1 μ*χρι τής ^0
Ι1·)!» χρίνΐλθν δ.ασιη^χ καθ ό απίυσιασ» τής υπηρεσίας
:ας νομίμως κιστοπ-ιηϋιιαης.
Έν Χανίοις ττ^ ΐ1 Ιουλίου 11)12.
Ό ιχι ττ,ς Δημοΐίχ Άαναλ«1α χα| τώ»
ΔημοαΙαιν "Κρ^ιυν Αιυΐλώ» 'Κιτίτ^οχθς
Ο. ΛΙΜΙΙΑΊΤΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 3301
~~^ Δ:6*-. 1.504
ΑΜ.ΤίΡΑ ΔΐΕΥσΥΝΪΙΙ ΟιΛΟΛΟΙτ1ΐΐαί(
(1 ϊνικθν Λογιοτημιον)
ΕΓΚΓΚΛ1ΟΧ
τας Γκλωνιιακας της 1ή«ίου *Αο·ςάς
τώ,χεν ^1^^'.ν γ/ω-τον, ότι ή ευ^ραςις το^ ίιτί τής εΐ-
-ρ:ΐθ.τ:υ ί*ϊ'~>ι ύ ϋ/# «αρεταθη ^^ο τίτλον προσω-
ρΑί.α;- 11 ταΑτ;~;ΐΓ(σι; *αι ή ~ρ:ς τ;^ς Δημοΐιους
~αραοΐ*ι; των ε/, τί.» ζρ;ΐθ;τ;υ φορου Λ "^ ειοκρα-
,ίι ,ϊιρ ;ι:-ίχι 3^1Α^"ϋ/ω; ταίς ίια νεωτέρας ίια;αγ»]ς
/,,λ^ις Λνω:.,.α, Δ..^0ν^~εω; ;;^Γ,3;,Α.αις υμιν βίη-
ς
Ε. Χα.ιιις τ,;
Ό Αιοι*ώ» 'ΐ3
Μ. ΐ'
Ό «ο,χϋαγγιλεΰς Ρεθύμνης
Έ/.ντες ύτ όψιν το αρ·ρον 1 το "ϊ υκ' αριθ. 11)1 Λιατάγ-
Ε ' 44ίΛ
*3«ί«»ιας, νίμιμω; τ.ιατϋΐϊ.τ,ο-υης ^*3 ϊυο εκ
ιΛι ο^:ιυ Δ.αΐΛ·ίματ3ς υιτ ίριθ.'οό χήί ΊΊ
το υκ αριθ. 1ό τή; "^ Μαρτιυ
Ά-.5Λ^:^«' τή; ^*η::3'-α; τοίς δ:χ.αατιιο«ς κλητήρχς τής
κερ.ΐ,ιριιας τυ 11ρ«το5υι-ΐου ΡεΟ^ντ,ς Ι'ιωρμον Κυνηγόν καϊ
Γίωρ ,".-* Μ-ι/.ρΥ,» ίια τού; ιν ττ, .ι- βριί» 04&0 τής *ί Ίΐαλίοκ
ϋίΐ'2 ι/.Ίΐ3ΐι τ,μιών ΐ'α^ίρομε'ους Μγβϋς.
Έν Ρί'^^»τ, τγ, 18 Ίιυλΐ;^ ι·)12.
Ό Εισαγγελεύς
Νικόλ. Παπαδάκης
*^
ΤΡΑΠΕΖΑ
Ε Τ Ο Έ. ΙΓ'·
ΓΕΝΙ^ΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΝ Α. ΕΞΑΜΜΝΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Κατάστασις της 30 Ίουνίου 1912
Ϊ9Ϊ_
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
■ Ταμείον Μεταλλι/όν.......................... Δρ.
ι Έξωτερι/.οί /)ομοϊ άντιτψί* μετα)/'.75ϋ έν τώ Εξωτερικώ...
*~, ► . , ) Κεντριχςϋ. . .
Προεςίο/ήσει; .......................; . , Γ
Γ Τ ; υπ^
24
Δάνεια επί ένενΰρω '/ρηματο,νροίων
» » » εμπορευματων
» Κβλλιεργειας
ιν"ΐ' *" "ί
ι,τ::]3-;γ
γ;μ3.ων.
86-295
401334 10
266307 25!
116227 1 2'
238527ο 41
2130(89 27
292374
721671 35
τ/,ματων.
11ΐν93ο5
61/1851 25:
ι ·# · -ι - ) Κεντίΐ/,ού . . .
ένυ-ίθηνα αζλα....................' , Γ ,
] υπο^σττ,ματων
» Χρεωλυτικα
| Κεντρι/.ίϋ . . . .
έγγυήσει Κυίερνήσεωί
|
εις ανοικτόν λ)σμϊν
Κεντρικοϋ . . . .
ϋ7:ο)στημάτων..
Λ Ι Κεντρικόν . . . .
» Δημοτικα ........................; . . Γ
) υι:ο)στηματων..
Άπαιτήσεις έπισφαλεΐς..................................
Σ)καί καί φορτωτικάς κομιστών............................
Διάφοροι καί προσωρινεί λογαριασμόν........................
"Ομολογίαι καί τοκομερίϊια..............................
Κα-αστήματα Τραπέζης καί αποθήκαι αυτής..................
Κτή..; τα έξ άναγκαστικών πλειστηριασμών...................
"Εξοί. εγκαταστάσεως καίκατασχευής τραπεζογραμματίων........
726144
78425
2020202
264:29
13^703,70,
153052,85 292756
71.414 07:
____τ2011 (35
12^902 90
781239171
119374 80
145355.
869611
44000
48
20
913611
90
80.
30827ι43
285132
1407948
489428
191445
7578
52964
ι13452699 37
Αζΐθεμαιΐ'/.ΐν ιαν.τιχΐν...............................
Άτ:ο&εμ.αΤ[/.:ν -ρςνίΐίς................................
Τρα-. γραμμάτια έν κυκ/οφορια.........................
Καταδεσεις Δγ,μΐοίΐυ έκ τακτικών πρ^σ^ίων................
μεϊ:ν π/ηρωθέντων έκνρεμών ένταλμάτωντου................
Καταθέσεις Δ.έξ εισφορών ϋπέρτχϋ ειίικοΟ.Τ&μείουχάριν'Εθ.άναγκών
» Ιντοκοι.....................................
» άτΐκοι ....................................
» ταμιευτηρίου................................
Έπιταγοιί ττληρωτέαι..................................
Έθν.Τραπέζα τής Έλλάϊ.διαθε'σιμαύπέρ τής κτημ.πίστ. έν Κρήτΐ]
Κομισταί Σκναλ) αγματικών καί φορτωτικών.................
Μερίσμ.ατα ζαρε/.θςυσών έςαμηνιών.......................
Με'ρισμα Α'. έξαμηνίας 1912..........................
Τίχοι ϊανείίον «νιχοθί;>ων, έν καθυστερήσει.................
Ταμείον συντάξεως ϋ7:α·λ/'ή)ων Τραπέζης Κρήτης............
Κε'ρΣγ; καί Ζημίαι υπόλοιπον ανέμενον διά την επομένην έξαμηνίαν
Έκκρεμεΐς ϊοσο/ηψίαι μετβ των ύχοκαταστημάτων μας......
5000000
278406
235000
1883175
462386
156139
2104793
337733
1410273
36758
1000000
300388
6055
130000
47271
19153
20912
24252
13452699 37
15!
ίι "*
■Ι ο
ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ « ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ »
ΧΡΕΩΣΙ Σ
Α'. Έ^αμηνίας 1912
ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Έξοϊα διαχειρίσεως...................................
Έξοδα εγκαταστάσεως χαι κατασκευάς Τραιτεζογραμ. τ αχοσίεννύμ
Τίνει ΓΙ'αμιευττ,ριου..................................
έντένων /.αταθέσεων............................
,ΐτ,μεν μερισματος Α'. έξαμηνίας 1912................
Έζιίομα ίτ-.-ιμου ΔιθΓ/.τ,ιο^, ϊιο^οραι ειοφοροί ν./ π .·.....·
Άπαιττ,σεις επιοφαλεϊς τ άτοσίενΝύμενα...................
Κατάσττ,ματα Τρατ-:ζης /αί ότοίιί,χαι οϋτής τ άΐεσίεννύμενα. . . .
Ϊ,'ό^οιλ '.τ.ερ τοθ ιο>ι'ί> συνταςειος ϋτα/./τ,/ων Τρα~ϊζτ,ιΚρήττ,
Άμοιίή προσωπικεϋ 'Υπίκαταβτημάτων....................
Ι 1 ά ϊιανεμίμενα.........................
Κε'ρΣη καθαρϊ! Τα μεια^ϊρίμενα εις άζοθεματινόν πρενειας ....
| Τ' άφιέμεναδιά τήνέζομεντ,ν έϊίμτ,νιαν ......
155941
30000 —
50915 58
65547
1487
6056
5003
«055
5000
503853
359705
05
60
Κέρδηκαίζημίαιύπόλοιπονμεταφερθένέκτή'ςπροηγουμένηςέξαμ.Δρ.
Πρΐίξοφλήματα....................................
Τέ/.;ι δανείων καλλιεργείας...........................
Τόκοι ϊανϊίων επί ενεχύρω χρηματογράφων ................
» » » » έμ.~ορευμάτων..................
» » ένυποθήκων άχλών.........................
» » » » έγγ. Κυβερνήσεως............
» » » είς άν)κτόν 7ν)σμϊν..................,
» » Δημοτικών..............................
Τίκοι καί ώφέλειαι εξωτερικών λ)σμών.....................
Αιάίορα κέρδη έκ προμηθειών, 'όν. , τίκων χρεωγράφων κλπ.
21881
67558
32218
9420
13741
3597
62642
14036
10702
27ο12
58873
38316
359705
67
95
95
50
50
55
80
78
75|
25|
52

Αιανομή καθαρων κερδών Α'. Έΐβμηνίας 1912 έκ Αραχμών 15294115
Κρ-.τ,σις 10 «/οϊι'β-^ίματικον (»ρθ?ίν 53 ΚαταστατικίύΝ ίτΛ τ.ζζζϊ Δρ. 159.9ΊΙ.15
» ·Ί °/( ϊι' άμΐιίήν προσωπικοΰ Κεντρικοϋ Κατα-τήματ:.- (ά'ρθρΐν 53 Καταστατικόν) έ-ί π
Μερι-μα ΕΐΛν;μητίον τςί: Μετ:·/:ις ~ρ:ς Δρ. 3.5") χα-ά μετοχήν έ-ί Μετοχών 40000.
Δρ. 15,294.10
:«ύΔρ. 152914.15 >> 7,647.05
» 130,000.—
Δρ. 152,941.15
Τό μ:ρι:μα. ί-ηλλαγμίν:ν χαρτΐσήμου, πληρι.Ίνεται άπό τής 50ης Ίΐυλί:υ 1915 επί-ρΐσαγωγή τής ο'ικείας μερυματαποδείςεως :
Έν Κρτ,ττ, παρά τω Κεντρινώ καταοτήματι τής Τραζε'ης Κρήτης >.αί τοίς 'Υ-ΐκαταστήμαΐιν Ήρακλείίυ, Ρεθύμνης, Λασηθίΐυ καί Σφακίων
Εν Έ//3:ι: ν.αζ'χ τή Εθνιν.τ, Τρΐκε'ζ·»; τής Έλλαδΐς
' Γ Λ/ :α?ρ£'2 τορ τή Τρα-ί'τ; -.ής Ά',ατο/ής >αί -ιϊ», Νπίίυΐΐαΐ ΒαηΚ οί Ε^Υ
Ι.ν Καίΐΐ,ι » » » » » » » ·
Ί· Διοικητιις
Β Γ ΔΟΥΚΑΣ
Έν Χανίοις τη ϋθ Ιούνιον 19!5ί
Ό Ποοιστάμενος τοϋ Λογιστηρίοιΐ
Δ. ΙΙετνχάκης
Μέγεθος Γραμματοσειράς