92113 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/7/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΓ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ε
IV
Κ Ι* Η
XII
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ*ίΡ3 Ιουλίου ^912 ΑΡΙΘ. 40
Άρι9. Πρωτ- 2597
» Δΐίκπ. 1481
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ
Πρός τάς Τελωνειακάςκαί ΛιμενικάςΑρχάς
Κατάτο άρθρον Π το3 ύπ' όριθ. 1939 τής 11 Φ.δρουαρίου
1908 Διατάγμστος περί ΐκτελέσεως των ύχ'αριθ. 97 χαί 726
Νάμων περί σπογγαλιεΐας «ΆπαγορΕυίται ή άλιεΐα χονδροϋ
σπόγγου διαμέτρου μικροτίραδ των εξ ύφεκατομέτρων μετρουμέ-
νης επί βεδρεγμένου σπόγγου διά βελόνης βίδαθμολογημίνης.
Αί Τελων.ιακαί καί α! Λ-μενιχαί Αρχαί τής σπονγοφόρου
ΐκτάσεως, έν η οιενΐργεΤται ή άλιεΐα των σπόγγων, ίύθύνονται
διά την τήρησιν τίΐς ώς ανωτέρω διατάξεως.
Οί μικρότεροι των εξ (6) ΰίεκατομέτρων διαμέτρου σπόγγίΐ
χατάσχοντβι υπό των ανωτέρω άρ'/ών καί πωλοϋντοι πρός όφελος
το3 Δημοσίου.
Κατά τό άρθρον δέ 18 το3 αΰτο3 Διατάγματος:
«Διά πασάν παράβασιν των έν τοΤς ανωτέρω «ρθροις 16 κα! 17
διβτεταγμένων αί μέν Λ'μενικβί καί Τελωνειακαί Αρχαί τμω-
ροϋντατι ίι' αποφάσεως τοΰ επί των Οί*ονομικών Συμδουλου ΐπί
παρ»6άσει καθήκοντος μέ χρηματικήν ποινήν τούλάχισϊον έκοτον
εως πεντακοσίων δραγμών (100—500), ό δ' ίργολάβος ή ό μι-
σθωττις κϊί έ Κυδερνήτης το3 σπογγαλιευτΐκοΰ πλοίου μέ ϊρι"/
200-500 ίπίσης».
διά τού ϋπ' αριθ. 336 Ι ϊ. Βουλευματος το3 Δικαστικοδ Συ
63υλίου των έν Χανίοις Πρωτοδο'ών, έιτί πλαστογραφία
Έν Χανίοις τϊ, 18 Ιουλίου 1912.
Ο ΕΊσαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
τέραν μέριμναν κρός ανακάλυψιν *οί βεβα'ωπν των συμ6αινο^σών
«* μέρους των σπογγαλιέων πορίδίσειον, κατάσχ^νες κΐί έ».-
ποιοΰντες τοΰς παρανόμιβς ά)ιευθέντας σπόγγους καί καταγγϊλ-
λεντας είς !]μας τούς πΐρ'δάτας πρϊς επιβολήν τής νομίμου
χρηματικί[ς τοινί|ς.
Έν Χανίοις τη 14 Ιουλίου 1912.
Ό έίΐΐ των θϊχονομΐχών Διοιχώ' 'Επίτρ*κθί
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Άριθ. Πρωτ. 6791
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Έχων ύπ' όψει τό άρθρον 131 β' τού ύπ' αριθ. 191 Διατάγ-
ματος καί τό άρθρον 198 τοΰ "Οργανισμόν των Δικαστηρίων.
Άπολύομεν προσωρινώς τόν Ιωάννην ή Άναγνώστην Μ.
Μβρματάκην, δΊχαστικόν κλητήρα τής περιφίρείας τού Πρωτο-
διχείου Χανίων παρα—μφθέντα είς τό Κακουργιοδιχεΐον Χανίων
Αριθ. Πρωτ. 6636
Ό Ειόαγγελενς Χανίων
"Εγον-ρς ύπ'όψιν τό αοΐρον 1 το3 ΰπ'αριθ. 191 Δΐατάγμα-
τοο «31 ττ·ν περί τούτου Ιγχρ'σ'ν τοΰ κ. Γενικού Εισαγγελέως.
Διοείίθ',κν τ-ν Ριώργιόν Χορ. Βεζίνορίχην, κάτοιχον Άλι-
νιανοΰ είς την διά τίίί άΐ!:λύσΐ»ς το3 Κωνσταντίνου Μαριίάκη
δι*, κλτ.τΐρος τί)ς περυερϊίας το3 Πρωτοϊκείου Χανίων κεν»-
θίσιν.
Έν Χανίοις τη 13 Ίίυλίου 1912.
Ό Εΐσαννελβύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
άρ·θ. Ποωτ 6095
Ό Είιίαγγελεΐ'ς Χανίων
Έ-/ςντες ΰ-' ϊψ:ν τό άρθρον Ί το3 άριΚ. 191 Διατάγματος.
Έγχρί/^μίν την υ::: τοΰ Άντωνίου Κολοχυ^α Συμδολαιογρά-
βο.) χατςίκου Άλικιανίΰ δοθείσαν ίγν ύηαιν ύζέρ τοϋ Ριωργίου
Χ. Β'ζονιαο-ίίιη, δ:χαΐτ'χο5 χ.λητήρος τής -ΐρΐφερίίίς τ:ϋ Πρω-
τοϊ'χιίου Χανίων, χοιτα τό ύχ' αριθ. Τ2ί'Ω τής 14 "Ιουλίου
1912 ίγγ-η-ιχόν "3 άναπληρούνι,ΐς τΐν Συμδολαιογράφον Ά-
λχιανού, Ε!ρη*5Ϊίκ;υ "Αλιχΐϊνίΰ.
Δ:2τ"'στομε' την δημοσίευσιν πής παρο'^ιης β!ς την Επίση¬
μον Έ»ημερίϊα.
Έν Χανίοις τί 14 Ιουλίου 19 ' 2.
"Ο Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
ϊ
ΔΙΕΥΘΥΝΖΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΤΑΧΥΛΡΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΑΙ! ϊ[ ΑΊ1· Α ΣΚΡΑ ΕΙΕ ΦΗ2 31 ΜΑΡΙΟΥ Ϊ9Ϊ2
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Καιαθέο*ης καρά τ* Τραχέ(ε> Κρλτης......
Ταμείον · Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' α!ιτω...
) Ταχυίρομικά Γραφεία: μετρητα παρ' αυτοίς. ..
Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ' οδόν...............
Δαπά/αι Ταμ'ε,,τηρίου δι' άμοιία; ύζαλλήλω/.............
"Εξοδα εγκαταστάσεως...............................
294230
643
•259 Ί
297468
66
11575! 50
4450 10
313494126
"Γ-::λοΐ3ον άτίθςι,χΐΐΐχ,'Ίίί τ.χρύΛΊιζωι έτ'Ον.............
Τϊ^ίίον γ3ΧΑΑχ:οτή.ιο.> : όρίΐΧΟΑϊνϊ α'κΛ..............
Ύχγ)1. τα,Α'.ς.(τίμιον τΐί-.γχλχίυ Αα:»0ί:ώ.............. .,
Διάίορα £75Ϊχ 'Λιχ έ; Ζ)τιχ:χ7ζίϋ>>; $.5χ?!.&>.........
ΐ: κχτχίολη ίνχνπ5φίΐλί}ς κρός Κρατικήν
10
26
Έν Χανίοις τη" 1 Ιουλίου 1912
Ό Διευθύνων
0. ΪΙΒΝΘΕΡΟΥΔΑΙ^ΗΣ)
(Έναοξις νκηρκσΐας τ Λ 1 Απρίλιον 1902)
Ό ταμίας τοθ Ταμιευτηρίου
Γ. Γ. Γε»ργονοάκεκ
ΑΙΑΚΕΦλλΜΟΣΙΣ Τ0Ι ΕΡΓλΣΙΟΙ ΤβΤ ΤΑΧΤΔΡφΙΙΚΟΤ ΤΙΙΙΕΥΓΗΡΙΙί
Μλν Μάρτιος 1912
Εκίοθέντα βιΕλιαρια με'νρι τέλους παρελθόντος μηνός Φείρουαρίοιι.............................................-.............. 7,739
» έντός τού μηνός Μαρτίου....................................................................... 51
Άποσίεσθέντα βιβλιαρια μένρι τέλους παρελθίντος μηνός Φεβρουαρί -υ
» » έντός τού μηνός Μαρτίου ..............
Βιβλιαρια έν κυκλοφορια εις τό τέλος τού μηνός Μαρτίου..........
699
2
7790,—
701
708
ΚαταθεΌεις μέχρι τέλουο παρελθοντος μηνός Ψείρου&ρίου.............................
» τού μηνός Μ ιρτίίυ................................................
Κεφαλαιοποιηθέντες τοκοι μέ·/ρι τέλους Δεκεμίρίου 1911..........................
Αποδόσεως πρός τοϋς καταβέτας ϊναντι πΐίτώσεως των μέχρι τέλους Φίίρουϊρίου..........,
» » * » > » » έντός τοϋ μηνός Μαρτίου..........
Καταίληθέντες ε'ις τοϋ,ς καταΟέτας τόκοι ίνικα αποσβέσεως βιβλιαρίων μέχρι τέλους Φεδρουαρίου.
» » » » » » έντός τού μηνός Μαρτίου........,
2075,074.38
25,703.73
73,411.32 2,174,189.43
1837,321.36
28,216.68
3,080.28
-.— 1,868,618.32
Πίστωσις χαταθετών εις τό τέλος τοϋ μηνός Μαοτίου μή σ.α,Απεριλαμ.ίανομ.ινων των ά~:*1 Ίανυαρίου έ. ε. δεϊουλευμένων τόκων
305,571.11
Ι
Μ
Μ
8
Μέγεθος Γραμματοσειράς