92095 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

38

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/7/1912
i

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
■Λ· *:—
ΒΑΣϊΛΕ.ΟΚΓΤΗΧ ΙΕΑΑΑΑΟΈ
ΠΛΡΛΡΤΗΐνΐΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗ ΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοι; τή ίί Ιουλίου ΊΛ2 ΑΡΙΘ. 38
Αρ·.θΐΛ. Διχ,ταγ. 8
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑ5ΊΛΕΠ! ΤΩΝ ΒΛΑΐΐΝΩΝ
Έχοντες ύπ' οψϋ τϊ ά*ο 2 Μαρτίου καί '» Ίοανιθυ 1912
ψ/ιφίσ,ιατα τής Έπΐνυταΐί'ής των Κρητών Σ^νϊλίύΐίως και
το χρΰρη '2τοΰ Ιγ.' άρι-1. 2 τού Ικ' άρι4. 36 τ^ύ 1910 Ν:>μο-
θ&τικοΰ Διατάγματος.
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
Άνατίθι,ντα! προσωρινώς τα κίθήΛοντα τ»3 επί των Έσω-
τερικών Λαΐ ϊπί ΐή"ς Δι*αιοσ^ης Διο-χουντη ΈπιτρΟΛθυ κ.
Άντωνίου Μιχελιδάκη, έφ' οίον /.ρονίν Θϊϊι «υτος άπουσιάσϊ(],
τα μέν τού επι των Εξωτερικών Δΐοιχ.οΟντος έπιτρόπου εις τον
επί τής Δημοσ. Ασφαλείας καί των Δημ. Έργων Διοικοΰντα
Έιΐιτροπον κ Θεοδωρον Λ-μβρ.την, τα δέ τού επι τής Διχ,αι-
οσυνης Δια*. Έπ.τροπου είς τον επί των Οίκονομαών ^καί
προσωρινώς επί τής Παιϊειας Διοικοίντα Επιτροπον κ. Μανουσον
ΚουνόΌυρον.
Έν Χανίοις τή 7 "ΙοΛ-ίυ 1912
Έν Όνόματι τ^ΰ Βασιλέως
'Η Διοικοΰσα Έπαναστατικίν '^πιτοοπϊι
"^~ ' Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
ΉΣ
Α.
Θ. ΛΙΜ11ΡΠΉΣ
Μ. ΚΟΥΝΔΟ1ΊΌ2;
Αριθ. Διατάγ. 68
ΒΑΣΙΑΜ'>·
.ΛΗΝΩΝ
Έχοντες ΰπ' όψιν το άπό 4 Ί:υνίου 191- ψήφισ^α τής έν
Κρητχι Έιαναστατινή-ς Συν* εΰ^ε^ς των Έ/^ων τό ίρΐρον
200 καί έτιόμ. τού Όργ*νισμ=ΰ των Δικοΐτ· ?.ων την ϋπ αριθ.
189 έ. Ι. πρβς/ν τοϋ Λι^σττρ'.αυ τώ^ έν ιρ**λιω Έϊί-ων,
προτασ.ι τοϋ επί τής Λααιοσ.νης Διοι/.ούντος Έπιτροπ:υ.
'Αποφαοίζοιι^ν κα Ιχατάίίίΐοιεν
Τα τμή^ατα των δυιαστι. ώ; δι «πών τοΰ Έίΐτίίίο Ηρα¬
κλείου κατά τοϊ.ος 1912 καταρτιςονται ώς ϊϊβται:
α'.) Το πρώτον τμήμα α,-ίο 1ης ΊουλΙο.) μέχρις 7 Αΰγούστ:υ
1912 ά^ίτ.λεϊται έ/, των ίικαστων Ίο^ιννο^ Χαιςα^ Πρόεδρον,
Βασιλείου Βααιλειάδου κ3ί Νικολουυ Γΐομαλάκη Εφετών κ« έκ
ϊΰθ νομιμα.ν άναπληρωΐών των Ε|ίτών. καί
β'.) Το δεΰτ.ρον τμή *α άτ3 7 Α^γ^^3τ^^ μ=.χ?ι 15 Σεπτ;μ·
ίρίου 1912 έκ των 9ι*«τ,5νΜινϊλ«« -ϊΛνανη πρϊ·.δρε^3»τίς,
Φο μΓ, και Νικόλαον Ι ιαμαλάί,η Έφετών καί έκ δΰο
των ν;μιμων αναπληρωτών των Έφετών.
Ιίιίς τόν επί τής Δικαιοσυνης Διοικοΐντα Έπίτροπον άνατΐ-
θ,ται ή δημ3^'ϊυ7^ς καί εκτέλεσις τοθπαρόνχο; Διατάγματος.
Έν Χανίοις τί 26 Ίουνίου 1912.
'^ν Όνόματι τού Βασιλέως
Ή Έπαναστατικη Διοχκοϋσα Έπιτροπίι
Ό Ηροεβροϊ Τ* (.έλη
Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!!
«. ΛΤΜΠΡΙΤΗΐ:
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΤΡΟΣ
Αριθ. Διατχγης 34
ΊΙ Αιοικουσα την ΙΙαι?ϊ*ίαν 'Εηαναστατική
Ίίπιτροπή
"Εχουσα ύπ' οψ ν τό άρθρον 27 τοθ Οπ' αριθ. ΙΒδ^τοΰ 1911
Διαταιματος α-ολΰΐι το^ς εξής ύπ^ρέτας καί ύπηρΐτρίας άΐε
τώ* σχ^^ε:ιον ίν οίς ύπηριΐο^σ: άριθ,-ΐούντων όλιγωτέρους των
150 μαθητών.
Α'. Έν τώ νομώ Χανίων
1) την Ά.ρ~(νρτ/ι Μπϊλΐίάκι υπηρέτριαν Κοΰ>—Κατί, 2) την
Ελευθερίαν Κο^ρκοΰΐη Οπηρέτρ.αν Νίας Χώρας, 3) τ^ν Τζε-
μΐΛέ ΆγαδθΊΐοΰλαν Ιπηρέτριαν το3 ^ί3^τ. ΙΙαρΊϊναγωγιίου Χα¬
νίων, ί) τ6νΙ. Χριστοίουλάιΐιν ΰ-τηρίτη* Καντιλλίου Κισάμου.
Β' . Έν τώ νομώ Σφακίων
1) τόν Αντώνιον ΡαΊλ^χιν ϊιπηρετην Κεφα·ά, 2) τόν "Ιωάν¬
νην Μπ.αζ*Αΐιΐυπηρ«την Γα6αΛ.οχι*ριου, 3) τον Μ. Μαστοριχιν
Έ
Γ'. Έν τώ νομώ Ρεθύμνης
1) τον Άλή Μταρπχρίζ-Ικιν ϋπί]:έτην ίν τώ Μουσ. ΙΙαρίΐ-
ναγωγειΐι) Ρίθυ^νης.
Δ'. Έν τώ ν»μώ Ηρακλείου
1) τον Σ-· Φ:^^:ανά^ιν 0πηο5την τού γ' χριστ. οχοΑείου
Ή?I/λ:ιο^ 2)τό' Μ-χ«τ Ά >ή Χατζ-ί! Δερ6 σάκι ύέ
έν τώ Ί) τα;ιω μ;υΐ χ ρ
Ε. ΐΐα-αία'-ιν υπηρέτην Άγίο^ Μύρωνος
Ε'. Έν τώ νομώ
1) τιν Γεώργιον Σ^μ--ών Ιτη,ϊτην ίι τφ Ανωτ. δηΛ. σχο -
λειψ Κρη'σάί, 2) τον 11-ςτρίν Σταυρακάλΐν ύπ)ρετην Βιάννου,
3) τόν Χαρ. Συμ63υ·άκιν ύπηρίτην Άγιου Βατιίίς^ Βιαννί.,
Μχ ή ζ! ρ ρ
;υΐο^λ. σχυλείω Ήρα/.',ί^ο^, 3) τόν Ιωάννην
Μ Μλίζ'
ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ2
1 ,
: ι ι
ι.
4) ιόν Γεώργιον Σφακ·,ανά. ν ΰπηρίτην Ίεραπέτρου καί 5) τόν
Σπ. Πορταράκιν ύπηρίτην Λιμένος Σητείας.
Έν Χανίοις τή 22 Ίβυνίου 1912.
Ή Έπαναστατικη Διοικητικτι Έπιτοοπίι
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
Μ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Αριθ. Διαταγάς 33
*Η ΈπανασταηκΗ λιοικητικίι Έ-ιτροπίι
Έχουσα ύπ' όφιν τό άρθρον 27 τι3 ύπ' «ρ;9. 13ο τού 19; 1
Διαταγματος, διοριζει τον Γεώργιον Αστρινακη» ύζηρέιην έν
τώ Άν. Δημ. .Σχολείψ Κρουσώνος Μαλ»δυζ>ου επί μην. μΐΐθω
δρ. 30, άντί το.» Γ. Τζουλΐά μη απο3ϊχϋίν;ος την θίι.ν ταύτην.
Έεν Χανίοις τή 22 Ίουνίου 19ΐ2.
ΊΙ ΈπαναΊτατικη Διονκητικπ Έπιτροπη
ΧΑΓΖΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝ. ΜΙΧΕΛΙ-ν,ΑΚΗΣ
Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Αριθ. Διεκπ. 2861
» Ιιρωτ. 1164
ϋΜΓΕΡ* ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
. (Γβνικόν Λαγιότίιρ. »ον)
ΕΓΚΓΚΛΙΟΣ
Πρός τάς Τελωνειακάς καί Τημεχακάς
τ#Ίς ΝΛόοι;
Περ της έγκατρου καταθέσεως των έν τοίς ΤαμείΌις
πλίθναζόντων μετρητών κοι της άνευ άναβολής
τακτοποιήσεως των άντιτίμων.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΝ
Διά τοθ ΰπ' αριθ. 53 τής 30 Ίουνιου 1912 Διαταγματος τής
Έπαναστατική*ς Διοΐκητικήί Έπιτροπής ίΐρύεται 'ΥποσΐαΟμος
τής Χωροφυλακην έν Κρα,ίΤφ Άποχορωνου με πιριφ.ρϋαν τϊν
συνοικισμόν Κραπη ("Εορα) καϊ τάς πέριξ »ςο·/ΐ;, με
2ε ά«οτιλοϋμ«νην εκ τ«σσαριι>ν χ^ροφ^λακων και ενός
φορου.
Δι' όμοίου Διαταγματος ύπ'αριθ. 5δ τής 3 Ίουλί^^ 1912
επετράπη είς τόν πιζόν Γπινωμοταρχην ΙΙεραντωνάχ,ην Μι¬
χαήλ ν α συναψγ) γαμον μετα τής ϊς "Ίνι (Μ^ν^φαΐσιο^) ίιζ-.Λ-
νιϊος Μαρίας Ε. Φκ^σάρη.
Δι' όμςίου Λιατάγ^αΐος ύπ' άρ:θ. 56 τής 4 Ίουλίο 1912
ίπετράχη ή χποληψ ς όλβΛληρου τής μισθο'οσιας εις τ;ν πϊ,:ν
χωροφυλαΛα Ι1«τρα*.ην ΧαραΛαμ«ον, 5α το ά^ς Π Μιρτιυ
μέχρι 16 Απριλίου 1912 χρονΐΑών διαστη^ϋ καθ1 ό ά—υσι.»»*
τής υπηρεσίας τού λογφ ασθενείας νομ-μως πιστΐποιη^είσης ϊ,Γ.ό
ΪΟο ίπιστημ.:νων ιατρών.
Δι' όμοιου Δίαταγμΐτος ϋπ' αριθ. 54 έ. Ι έιωρίσϋη είς το
ίκταχτον πρςσωπΐιιον των Δημοσίαν Έργων ώς μηχαηκης ό
Θίθδωρος Δ. Σΐραμανΐής δια χρονικόν διαστημα τρών έτών
αρχόμενον ατ.ό τής έπομΐνης τί|ς ορκω,λοσιας τού άφ' ής άρχε¬
ται καί ή μΐΐθΐδοσία τού ήτις ορίζηται είς δραχμάς τριακοσίας
μηνιαιως.
Έν Χανίοις τή 1 Ιουλίου 1912.
Ό Λ'.οιχών 'Επίτροκο,
Θ. Λ1Μ11Ρ1ΤΗΣ

- ϊ
ΑΝίΙΤίΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ £ΐαΤΕΡΙΚΟί(
Διά τοϋ ύπ' αριθ. 83 έ. Ι. Λιαϊάγ^αΐος -ής Έπανασ;λτικής
Διοικητικώς Έπιτροπής μϊτετίθησαν άμίΐδαίως οί Νομάρχαι
Ηρακλείου Γεώργιος Δουκουμετζιίης κο·ί Ρ*θυμνης Στυλιανός
Φωτάκης.
ΔΓ όμοίου Διαταγματος ΰπ' αριθ. 87 έ. Ι. ώρίοθη ό Δήμος
Μοχ$0 Πεδιάδος είς π^ώτης ταςεκς τοιούτον.
Έν Χανίοις τή 3 Ιουλίου 1912.
Ό ΔΐΟΓχών ΈκΙτροΛΟί
Α. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ
Ή 'αθ' ήμ5ς Ανωτέρα Διεύθυνσις πρός δέ χαί τό Γενχόν
Λιγιατήριον, δι' αλλεπαλλήλων Έγκυκλίων καίάλλ·»ν ε'ιδι/ών
διαταγών, ή;ίΐι»σαν παρα των Τελωνειακόν καί Ταμειακών τής
Νήσου Άρχών, ό'ίΐως προκειμίνβυ μέν περί τής τακτοποιήβϊως
των μεταξύ τώ,ι χρηματιχών ΰπολίιπαιν αυτών ϋπαρχόντων άντι-
τιμων, προδαίνωσιν είς ταύτην τακτικώς καί ανελλιπώς—προκει-
μένου δέ περί τ?,ς παραδόσεως ή άπςστολής των έκ δημοσιων
εΐσπράςεων συγκι·.ντρ»υμίνι»>ν έν τοίς Ταμείοις κοί Τελωνείοις
μετρητών, κα- αθέτωσιν ή άποατέλωσι ταυτα τοΤς άρμοδίοις
ανελλιπώς καί τακ,τΐΛώς, ο3τα>ς ώστε, τό εις μετρητά υπόλοιπον
εκάστου Ταμείηυ νά μή ύπεοδαίν^ τό διά των δπ' αριθ. ^^/ΐβίβ
τής 7 Όκτωδριου καί *ϊ01/ΐ3ϊ6 τής 17 Ίουνίου 1908—κ«ί ΰπ
αριθ. χχι>1^6 τ*14 27 Άπρι/ιου 1911 έγκυκλίων δίαταγών ορι-
ζόμενον όριον.
Ήςιώθη συνάμ» δϊΐως, ταλ;ι>;ώς καί δι1 εκάστην κατά-
θετιν ή αποστολήν χρημάτων, είδοποιεϊται τό Γενικόν Λογι-
σιήρ',ον αυθημερόν τηΜΐγραφικώς παρά τί τοϋ καταθίτοντος καί
τού παραλαμ^ΐνοντθΐ, ΐυ^ώνως κϊΐ πρός ετέρας Έγχιικλίους,
καί ίόιως πρός την ύπ' αριθ. 316/ΐ4!)7 τιήί 15 Ίο^νί9υ 1910
τοιαύτην.
Δ.ά τή: ίπακρΐδους δέ έφβρμογής τοθ μέτρου τούτου, κ«θι-
στβμ:ν. .Ό 1\.Λον Λίγισΐήρι^ν καθ* εκάστην ενήμερον τΐίί
/ινήτϊω; τώ/ κι^αλ&ί(»ν τοϋ Δημοσίου Ταμείου, δόι/αται να μ*οι-
μνά -α^ι τί); διαθέτϊως αυτών, αναλόγως των έλουτοτε %χ.*ι-
σ.αζο.έ,ω^ υποχρεώσεων τοϋ Δημοσίου,
Έν τούτοις μετ" άπορίας παρατηρβϊΐαι άπό τινος, τό)θν '.
μί-ο^ς Τί^ωνειακών τίνων 'Λρχών οίον καί ΤαμειαΜι-', -■·
ή άκριέη; εκτέλεσις των ρηθίΐσών οδηγιών καί διαταγών, »».ο.»
παραμΐΛβΤται ή άναίαλλιται.
Άςιοϋντες όπΛς τεθί) τέρμα είς την αταξίαν ταύτην, ήτις ακβ-
τελεΤ παραλε ψιν ο^σιωδίϊτατου των ύτολογων καθηκοντος. κβθι-
στώμεν γνωστόν είς αϋτούς ότι ύποχρεοίίνται νά συμμορφώνταΐ
έπαχριδώς πρός τό περιεχόμενον τής παρούσης καί των ανω¬
τέρω μνημον»υομένων έγκυκλίων ϊΐατο,γών καί ότι θέλομεν αύσίη-
ροτατα τιμωίήαει είς τό μελλον παντα Ιπολογον, μή έπακριδώς
πρός τάς ώς είρηται διαταγάς συμμορφουμενον.
Έν Χανίοις τί) 6 Ιουλίου 1912.
'0 Διοιχών Έιΐίτροπεί,
Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΠΣΤΙψί Ϊ^ΤΑΣΦΑΣΙΣ- ΤΗΣ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ϊ9Ϊ2
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Καναθϊβεις ηαρά τΛ Τραΐΐέζη Κ^Ίτης......
Ταμείον | Ταμίας ταμιευτηριου: μετρητά παρ' αυτώ · ·
] Ταχυίρομικά Γραφ;ια: μετρητά χαρ' αυτοίς...
Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ' όϊόν...............
Δαπάναι Ταμ'ε^τηρίου δι' άμοιβάς ότ:αλλήλον.............
Έςοδα εγκαταστάσεως.............................
297230
3664
3171
304065
8766
4450
10
31728212ί
Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθίντων έτύν.............
Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα α!»τω..............
Ταγυϊ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών...............,
Διάΐορα έ'τοϊα Ίίία έ; αντικαταστάσεώς β'.ίλαρίων.........
Διάθεσις άποθεμχτικών: καταδολη Ιναντιόφεΐλής κρός Κρητικήν
Πολιτείαν...................................
10
20,
Εν Χανίοις τή 20 Ίουνίου 1912
Ό λ»ε»'(1ίτνων
Ό ταμίας τοθ Ταμιευτηριον
Γ. Γ. Γ«θ£γον5Λκπς
("Εναρξις
Έκδοθέντα
ΙϊλΙΕΦΑΑΑΙΟΣΙΣ Τ0ΙΙ ΕΡΓΑΣΙΟΙ Τ0! ΤΑΧΙΔΡ01ΙΙΟΤ ΤΑΙΙΕΤΤΜΡ,ΟΤ
τ Λ Ι 'Λίτμΐλιον 1902)
-ελοι,ς παρε) "όντος μηνός Ίανουαρίου.........................................
Μίιν Φεβρουάριος 1912
μ/Ρ
έντϊς το^ μηνός Φείρουαρίοιι
7.690
49
Άποσβεσθιντα £ιί / ιο-ρια μενρ'. τέλους παρελβόντος μηνός
„ » Ιντϊς το; μην:; Ί'είρουαρίου
Βιδλιαρι* έν κυκλο.:ρια ε'.ς τό τέλίς -ο3 μηνός Ψείρουαρίου
697
2
7739,-
699
7040
Καταθέσεις μεχρι τέλου; ζαρελ6;ν
» τού μηνός Φ£ίρ:υιρί;υ...................
ντες τοκΐι με·/Ρ- τέλους Δεκιμδρίου 1911
μηνός Ίανουαρίου ........................................................... ΔΡ«Χ·
Άποϊόσεις πρός —ύς κατίθέτας έναντι ^ιττώσεως των μέχρι τέλους Ίανουαρίου.^.........
» · » » » » έντός τού μηνός Φϊδρουαριου.......
Καταβληθιντες εις τ:ύς καταθέτας τ:κοι ένεκα άποσδέσεως βιίλΐαρίων μέχρι τέλους Ιανΐυαρίου.
, ι > » » > έντός τού μηνός Φεβρουάριον.....
73,411.32 2,148,485.70
» 1807,788.93
» 29,532.43
» 3,074.37
» 3080.28 1,840,401.64
Πίστωσΐί καταθετών «ι; τό τέλος τού μηνός Φείρ=υαοίου μή -υμπεριλαμίανομένων των ή3 1 Ίανίυαρίου έ. ε. δεδουλευμένων τόκων
308,084.06
Μ
-θ·
Κ
Χ
1
Μ
Ι
Η
Μ
316
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ο
II
Ι
IV
Α & Θ' .
ΑΗΨΟΑΟΖΙΑΣ
Ο ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝ9 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤε ΕΝ
ΜλΙΟΣ 1912
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΗ0ΕΡΤΙΟΝ8
Χρονολογίαι — 1>»1β»
-ρ-
ο
33
β
"Εσοδα —
Των Νομών—Όθβ
Χανίων καΐ
Σφακίων
1,3 ΟβΠββ βί
Ρεθύμνης
ΚθΛγηιο
Ηρακλείου
Λασηθίου
ί5 β
ο "β
Β _
1 ί
Σύνολον
Είβπράζβων
ΤθΙ&Ι
άβ8
10
ί
11
1911
ΝθνθΠΠΓθΓβ
Σεπτέμδριος 8βρίβΐη1}Γβ
Όκτώίριος
Νοέμδριος
Δεκέμίριος
Ίανουάριος
Φεδρουάριος
Μάρτιος
Άπρίλιος
Μαΐος
^αην^Θ^
ΡβΥΓΪβΓ
Ανηΐ
1911
»
1912
Άθροισμοι — δθΠΙΓηβ.
Μϊταφορά ληψοδοσίας 1906-1910
αβ 1β 8θ8ΐ1οη 1906-1910
Σώνβλον ~Τοΐ3ΐ
22511
60
2973560
3131585
2652390
22443
60
20883
1940680
2285420
2218130
21785585
120613632
142399217
5913
6775
11866
5177
6103
5939
5790
5459
4336
5736? 85
332793
85
390156
70
2096467
25062
36067
19260
2201760
21469
2251880
26457
72
10
198650
21368036
123514698
14488273
30040
70260
135490
82640
141360
905
508
66350
146
10
49690
62276
80603
51787
51978
491967
4822440
ϊ.5434
47847
07
4969007
6227605
80603
51787
51978
4919677
48224 40
55434
47847
813850
8214319
ί
49703756
285652034
497037 56
285652034
90581
69
335355790
335355790
1
ί-«?_".
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ!
817
— ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
. Αϋ εθΜΡΤΕ ΟΕ ι» ΒϋΒΤΑΧΕ 3 7ο - ΟΕ5ΤΙΟΝ
II
ΠΝΙ 1912
Τ Α Β Ι Ε Λ Ι'
VIII!.
ΠΛΗΡΟΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
3
α
5 α>
12
?3
φ
χ
3 Μ
α
13
1-4
Χ ,3 .» β
--> ι * ο
ϊ «
Ιϊ
φ
13
Β

β
- 5 Ι -
ο ί.·«
17
3
ο
Η
18
φ
ο·

3
οί 3
-2 ο,
ι -Φ
*> 9
Β ·Π
1?
φ ·—ί
δ
19
04
?:
21
1123160
270
2426
2197
627
1199
209580
1335
505
80
2982(
761
17890
441
761
468
20
1177
83578'
965
05357,80
2909|50|
179,
83235
9687
38ι
967 22;
1514 66
4616529
2481
1421
1102135
328'
87
237635;
627
1678
2857 60!
1803 —
505
200000
200000;
100000
85222ι
142180
11023^
20328487
237635
627
20167840
285760
1803
185727|48
297 ί -
2974-
50000 —
50000 -
15656 Μ
1813-21 60
1969779"
500000
•2571357 Ί5
307135715
8522-2 Ί8
100878
2752679
3353557901
ίί
ΙΓ,
Ι
318
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ*»
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
Γ) ΕΤλΤ ΟΕ* ΡΕΒ€ΕΡΤΙ0Ν5 ΕΤ ΡΑΙΕΙΕΝΤ8 ΕΙ
ΜλΙΟΣ 19 Ϊ2
ΠΙΝΑΞ Θ'
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝ5
Χρονοϊνογίαι —
4
1
1
'Έσοδα —
Τώ»- Νομων—ΌβΒ
Χανίων
καΐ Σφαχίφν
Ζα Οαηίί
ίί 8/αΜμ
Ρεθύμνης
ΚέίΚγηο
ΉραχλίΙον
Λααη&ίον
Σύνολον
ΕΙοπράξβωψ
ΤοίαΙ
ΙΓαρατηρή'σεις
Ι 4 Ι
Ι 6 Ι
Ι 8 Ι
10
911
Όκτώδριος
ΟθίθΙΟΓβ
Νοέμδριος
ΝονβηαΙίΓβ
Δεκέμδριος|
ϋβΟβΠΐΙθΓβ
Ίανουάριος
ΙαηνΐβΓ
Φεδρουάριος
ΡβνΠΘΓ
Μάρτιος
Μ&Γ8
Άπρίλιος
ΑνΐΊΙ
Μάϊος
Μειΐ
1911
»
1912
»
»
Αηψοδοαία Ατ[( Πιριό&ον (τ€ίΙζ'οη Γ.
Ληψοίοοία Βας Περιβίον θΐίΐίοη ΙΓ.
Σύνολον — ΤοίαΙ ..........
1608265 3933427
ί423992
3032257
1209049
11
1739015670
', 1448827|34
90581
56724434-31
265787645
177605
87024 37323861648
693353557 90
066592174 38
3238616
3353557
6592174
38
(*) Όρα χε·οϊ|γούμινον
[* Υογ·
(\
ΕΦίίΜΕΡίΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
ΔΙΑ ΑΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 31— περιοαοζ α·
. »Ι) εθΚΡΤΕ ΟΕ 11 51ΙΗΤΑΧΕ 3 Ί. - ΟΕ3ΤΙΟΝ Ι·
ΜλΙ (912

V
ΙΙΙΙ
Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Ι - ΡΑΙΕΜΕΝΤ3
Ι
■5
{{
•^ ο
χ
1
(· 5!
8
^ ^
Ϊ3
ι
β ΰ
11
1!
ι 8|
■ι
16
Ι 13
13
17
-ίί^
χ ου
-> ε-
3-
·δ
ι
4}
5 β-
Γ
5,2
ο □
ί
ίΐαρατηρήβιις
Ί
ί!
21207625
17237605
168371
35
24342615
79624980
Ι000000
1799223
80
115409
2974—953578(1
210767
23
5359243
6164
16
29
52580
248Τ88
621134ο
-I-
2948·94
50000
212076
172376
168371
23426
V
ο
)5
35
15
79624980
124497303
19697797
105407
7739^3
62113145
29489
50000 —
Ι|81
«5995
•2827931
14824
80
12539-2630
100047 28
212076
!3760·
168371
243426
25
35
79624980
2085792;8;
3110131 ?:
609217ί
38
( Έκ τοθ Γενικόν" 1ογ»ο*τηρΙον )

340
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟήΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
3: ~ β .ο, σ: ι _
!
Α ο γ α 9 * α 6 μ ο λ
Ύπόλοικε οΐιονο-
Πράξ€ΐ{ ά*ό 1 Σ«-
κτ£μ.6ρίου1911ϊως
Πίράξιις Ιντό{ τοϋ
Μαΐ°υ 1912
Σύνολον
ε>
[ΐ;/.οΟ Ιτοος 1910
31 Απριλίου 1912
____^_________
1
Ά-οτελέσ|χατα άπολογισμ χρησ. 1898—-1909
_
_
___


2
3
566947
21
817874
3472770
ιο
98
759017
54
1384821
4231788
Οί
» » 1911 .. . .
52'
4
1987202
55
5257
80
1992460
'όϊ)
5
ΧθΊΓ)κ.χτικχ γρα,αμ,άτιοι,................
559097
71
76163
22
635260
93
6
7
Ιΐα.ρα.κ,αταθ'ηκαι κοιναί........... ...
408796
8128
80
1171υ7
2000
87
525904
10128
67
» α.ύτούσιοι............

8
» γργ)α.ατικών ενγυγ)σεων....
40
__

__
40

9
250
—.
180

4οΟ

10
» λιπα.σμάτων...........
.
11
Λ/σμός εγκα,τα,λελειμ,μ.ένων όθωμ. περιουσιών
_
—.


■α—Μ
12
Μονα,στηριοικόν ταμείον Χανίων.......
9422
75


9422
/5
13
ΙΟΟυ
_.


1000

14
» » Ρεθύμνης......
32371 67


32371
67
15
» » Λασηθίου.........
9090 20


9υ^θ2θ
16
Τελωνειακόν παρακαταθήκας...........
229473
15
34655
60
264128 75
17
235901
67
28828
21
264729
88
18
19
20
Λιαενικ,οί ηόοοι.....................
3126
552823
15151
95
65
37
243426
505
15
796249
15Η56

Πρόσθετος φόρος 3 '/β — ΠερίοοΌς Α'
» » » » — » Β'
21
Ταμείον βθϊΐθημάτων.................

___


—■■
22
23
—-*-,

24
"Είντοκ,α. Γρα|Λ[Αατια τού Δημοσίου.......
400000
——-
ιοοοοο
__
500· ιθυ

Ι 25
Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
108720
42
21425
60


130146
02
Ι 26
ίΙροκ,αταΚολαί διά. λ/σμ,όν ταχ. Έπιταγών
644001
11
2102204
11
18776*
45
2^33969
6/
27
λ διά. δαπάνας της Αγροφύλακος
114311
23
114311
2^
28
Προκατ«.βολϊΐ είς Μοναστ. ταμείον Χανίων. ,
42494
_
42^94

29
Ζημία, όΊαπραγματευσεως ς£ων νομισμάτων
5023
37

—-


5023
30
Κίντσις κί^Λλα.ων-—Τελώναι .........
48754
91
2571977
13
293739
72
2914471
/6

» 9 Πρόσθετος φόρος 3 °^
26069
24
684610 90
90116
80
8007^6 94
32
9 » Ταμίαι...........
58124
69
1625858
7ΐι
1041^9
89
1788093
όϊ
33
Κοιν. Ταμείον—-Κα,ταθέσεις προϊοντος έντόκων
Γρχμμα,τίων τοϋ Δημοσίοο πρός πληρωμήν
, γ
500000
50Ο0ΟΟ
34
Π ροκ.α,ταβολαϊ διά. δαπάνας ττίςστρατ. υπηρεσίας
180000
——-
__
__

....
180000

33
Κτήματα, κατακυρωθεντα. τω Λημοσίψ ....
1715
—-
__


—-
1/15
■—
36
"ί ακτοποιτητέοι προσωρινοι λ^σμοι.......
4495
60
5


4500
60
37
Χρέώστχι ικ λοψοδοσίας χρ^μ. διαχειρίσεως.
42124
26
705
··· Γ»-

__
4282ϋ

38
1 ράπίζα Κρήτης—λ/αμος Δημοβίου......
625958
78
1929939
67
50000

26ϋ5898
39
» » — » Μόν. τα{Λ. Χανίων
89428
10
22737
«6
08
11^152
40
$ β — » » » Ηρακλείου
13200
_
21770
65

__
34970
υο
41
9 » — 9 » » Ρεθύμνης
8850
95
39275
87
2000
_
50126
52
42
> λ — 9 » » Λασηθίου
32446
30
22195
__
6450
__
610Η1
όϋ
43
Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμοςΠροσθ. φόρου 3 υ/0
4550176
10
400000 —
ΐοοου

50δυ17ο
10
ΕΚ μετα^αν..........
7662841
2/
18185227
33
28 513//
Ι
οΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
821
ΔΗΜΟΙΙΟΪ ΤΑΜΕ1ΟΎ ΤΗΝ 31 ΙΑΐΟΪ 1912
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
π
Ω
Ι
τοΰ οΐχο-
νομιχοί ϊτους 1910
Πράξιιι απόϊ__
1911 ίως 30
Άπριλο; 1912
1393593
26
79702581
9503064
435886
115950
21034
818854
89428
135090
3835
43711
20521
27781
241345
199364345
267519874
3093253
15869
1560
500000
Πράξιις έντκ τοΰ
Μΐίου 1912
16
10
11
9"!
44
189
13
8302381)11 υ
541949
38506.6]
204Π424
483508
370186
10163
11743
10481
32841
30932
49851-
38502
222183
235811
1381
449191.
80
Τί
ΰ
ΊΟ
11
55
62
ΊΟ
46
2018077
25^8013
68628^
162751Ρ
ίΟΟΟΟΟ
200(
1838671
3237
5528230ε
58
ι3ϊ
1812145ο!/
49884639
158.-92 6
12270723
1528',711
2000!-,
762^5
4921]—
600
684
40427
300201
45
711
2"
30180
4784710
100000-
06508:18
2870971ο
89017,40
φ
2769100
22107
2434261
2230506 0
Σύνολον
Ύηόλο*«α των μιρίδων
Είς χρέωσιν
139359326
541«49 55
43494728ο
3'Χ)184261
958920|
237581
40
33539
18.Τ334
12227010"
170943
542^1
82898,
2931113
40%
31722.561
30932
15·')0
600000
2084585
78
65'
15'
53
Ι3!
280511 ΟΙ
/ οο«)ο|
1734358
40Ο0001
2000 —
2115581'4(
2210,
3237
790249|8
8^871
130146102
76
Ε{ς πίστωσιν
|
114311123
42494 —
502337
4ί·Κϊϋΐ4
25Ί9079
557.^23
100000 —
180000 —
1715 —
450060
40Μ2983,
490317 υ:;
11194162
3497065
1775515
ΒΊ0!130
741180527
1393593
117684
26
33
1009382|26!
)5
433015|Κ4
ί
95
34
6-59851
ι3301ί
1363'
33728
18573
112847
169943
21911*
73 ■*()*»
19204
28883
969
1197393
3156579
309! 52
1Γ58Β9Ι
15601
ΙΟΟΟΟί
'-.12
{Ο 13
84 14
>3 15
)4 16
ίθ 17
ό!
19
5
6
7
8
9
10
11
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
' 32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
8014885091
Γ
ϊ
ι Β
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
Λογαριαί|ΐο
Έκ μεταφορας
"Εζοδα έςαργυρώσεως Συ οιλλαγμάτων......
Τραπέζα. Κρήτης λ)σαός καταθ. υπέρ εϊδικοϋ
Ται/ε'ου ε;?φορών χαριν των έθνιχ.ων άναγκών.
Είδ. Ταμ.. είσφορ. χάριν των Εθν. άναγκών.
Ταμεϊα καί Τελωνεια
Ταμείον Κεντρικόν.................
» Ηρακλείου.................
β Ρεθύμνης .................
» Λασηθίου................
Τελωνείον Χα,ν'ων..................
'Υποτελωνεϊον Σουδας ..............
Β Καστελίου Κικχάμου.........
» Παλα,ιογωρχς...............
» Χώρας Σφακίων.............
» Καλυβών.................
Τελωνείον Ρεθύμνης.................
'Υ/τελωνεϊον Καστελλίου Μυλοποτάμου. . .
β Άγίου Γαλήνη.............
Τελωνειον Ηρακλείου...............
'Υ/τελωνεϊο; Χερσονησου.............
'Υ/τελωνεϊον Μα~α.λλων..............
Τελωνείον Αγ ου Νικολάου...........
'Υ/τελωνεϊον Σητείας................
» Ίεραπέτρου............
» Σε'σίου..............
Όλικά ποσά . .
'Τχ$λοιχα
οϊχανοαιχοΰ ίτους
1910
Πρίζίΐς ίκό 1η«
Σ)6οίο^ 1911 Ιως
30 Απριλίου
1912
7662841
123
613126
27
ίη
04
168059
216269
5?580
33195
33657
915
18943
4669190
48
56
II
42

50
77
11963
13606
5982
4442
996 71
30020-
255,ό:
54
30
04
1795
4693
15806
24017
30
50
30
42
2106υ
18185227
54
11702
387884
10685218
2359127
1035378
741179
26
85
1υ4206530
7259
35910
41359 09
22134
78628
399893
81250
9370
1470906
302
2877
77818
177768
204672
20785
968
35
72
Ά
15
95
55
όΌ
50
75
1ο
10
10
14
40
20
Πράξιις έντός τού
Μαΐου 1912
220330933
314 90
83124 25
1401471
259530
10348088
108309 63
139306 80
2355
6917
4458
822
900830
35035
14072
3529
129Ο72
16434
7404
15
80
10
56
10
05
23952 69
4185 30
17
42
95
10
4601263,84
Χ ν ν ο λ ο
28051377
177
625143
471008
οο:
41
1225474883
2834926
1191439
882684
121502970
10529
61772
5ο4879Ί
34920621
101243
440913
99765
1409655
ι
""Όϊ!
95
7ο
09
65
14
15
10
34
1629^98
4698υ
1^076
94545
71
48
40
6!
22670980
252*3 4 Ζ
25181
5)
10
51
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1
εΚϋβερΝησ
ΕΩ
2
Π. 1 Σ 1 Ω Γ Ι Σ
"Τ«όλο»«α τ&ν ρερΐδον
4*
ΎπΆοιχπ τοδ οίχο-
νομιχοϋ Ιτου{ ( 1>
Πρίξιις &χό 1 Σ)6ρίου
1911 Ιω 30
Απριλίου 1912
Πράξιΐί έντός τοΰ
Μα«ου1912
Σύνολον
Είς χρέωσιν
Είς πίστωσιν
8302380
615791
10
34
18121450
54
387884
14713
10725742
2432863
1036302
7204^0
1034660
5216
37977
3990ϋ
26345
73203
39733^
77939
9446
146*980
29507
2909
78987
183268
193424
16367
71
26
15
45
03
86
99
45
85
50
ό5
35
35
10
70
80
47
92
ιΟ
2230566
83124
824
1362167
265443
116549
124863
141284
2000
7368
2000
1473
9234
36*85
4120
3752
61
25
οΟ
01
36
93
06
30
50
95
40
70
70
35
28654397
54
471008
631328
12087909
26ί'83Ο6
1152852
845343
1175945
7216
45346
41906
27819
82437
434223
82060
13198
1592685
46356
6117
91145
205637
210242
42
26
25
99
46
39
79
06
29
45
.5
^0
60
40
05
49
45
35
60
Ο·-
31
Κ
7411865
123
154135
166839
136620
38586
37^41
39084
3313
16425
8581
7101
18805
6690
17704
898
37313
629
5959
3400
21072
42400
313
27
15
54
37
56
96
03
41
-0
79
44
02
75
05
85
Κ)
36
88
40
10
49
41
70
8014885
160320
ι_»Ο
53
74
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
5^

57
58
59
60 Ι
71
62
63
64
65
66
129704165
16848
32ι.8
12157
22368
16817
8500
80
75
84
18

2486740


8918171
44
37108970
■Ιο
4601ϋ63
84
502840531
81/5205
83
8175-^0583
φ
Ι
324
ΙΦΗΜΕΡΙΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ-
Ανάλυσις των κατά την 31 Μ>ΐου 19^2 υπόλοιπον έν τοις
Ταμείοις καΐ Τελωνείοις
Οικονομικαί
Τχυ,εΐον Κεντρικήν
» Ηρακλείου
» Ρεθύμνης
» Λ·/;η6ίου
Τιλωνεΐ'χαί Αρχαί
Σύνολον .....
Μ Ε
Η
Χρυαος
41381
8030
5755
9180
46835
111181
65
65
"Άργυρος
11220
2129080
3556
8-20
10600
47487
50
3(
ΝίΧίλ
Έν Χανίοις τ£ 20 Ίουνίου 1912
18965,50
3478696
5599
417853
905058
72581 52
Έν
Άντίτιμα
71567
64107 76
14910
14178
6Η48608
231250
15
95
53
47
95272
72512 80
2367601
2316250
16110787
375731
40
Σύνολον
166839 37
136620 56
3838696
37341
227593
606981
03
87
(Έκ τού Γενικόν Λονιότηοτον»
! Ι'
έ 7%
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Τ 1* Α
II
Κ Ψλ Α Κ Ι» Μ Ύ « —3
Μηνιαέα Γβνεκνι Λογεστική κατάστασις τής 31 Μαΐου 1912
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΤαμεΤβν
'Εξ-τιριχεΙ λ)σμοί (βντίτιμον μιταλλΐκοΒ ΐν τώ εξωτερικώ).
Συναλειγματιχαί τοθ ίξωτερικου........
Δάνει
α επι ιν«·χυρψ χρηματογραφκν
ΐ«ί ΐνεχύρφ ίμιτιρευμάτΜν
καλλιεργείβς
ίνυπόθηκα άπλα
)Κκντρικοϋ
1 ' ' * )*Υ]μάτων
)Κεντρικοϋ
" ' " ')'Υ]μάτων
)Κεντρικοί
*' * ")*ϊ)υ.άτων
)Κ«ντρικοϋ
'" * ' )'Υ]μβτων
)ΚεντρικοΟ
" ' ' ')Ύ]ματων
)Κεντριχοϋ
β.. · ·νι
; Ι ]ματων
ιίς
)'Υ]μάτων
)Κιντρικοΰ
.. . . ^ Ύ]μά^ο>ν
'Αναιτήσιις ί·ηιο^«/ιΐς................
Σινβλ) οιματιχαι >οί ^εριι»τιχα4 κομιστήν.
Διόΐορςι χ οί πρτοαιρινοί λοιαριαομοΐ......
Ι
( ίξ άαγχ_ιοιιν£!ιν κλιιοιηριοσμών
Ί ξοϊβ ί-;χαταοταοως>αί χαιαοχυής
ΈχχριμιΤς δοσςλτ,ψΐαι
Ύκο)μάτ*»ν μας
346901
1757481
198595
83642
44341,3
46
05
81
558124 4
95
111795
15
■7/370
2144 75
120.826 75
782863 ;15
144958 53
133165 95
!0900830
87120ο; 3
42632 05
ι
Β. ΔΟΓΚΑϋ
1174485
2245861
2104382
282237
701618
707420
79514
1987689
•264317
292134
913837
35778
37
80
51
93
25
22
267098 ο,6
153^088,50
496032 65
1«ό940'34
7622 -25
58667
54630
201508
Μετοχιχόν κ*φάλ«!ον..............................
Άποθϊμβτιχόν τακτικόν...........................
» προνοίας......'.....................
Τραπεζικά γραμμάτια έν χυχλςφορίβ;.................
Κατα^έσεις ϊημοσ άτοκοιέχ τ«χτι>·ών πρβσβϊων ίρ, 4903Π.05
μεΤ:ν «λτρωθίντων ΐχχρεμών ίνταλμάτιβν τΐυ > 18417.25
Καταθεσεΐς Δημοσίου έξ εισφορών υπέρ τοο ε'ιοΊχοϋ ταμείου
χάριν των Έθνιχΰν άναγκων.......................
Καταθίσεις Ιντοκοι..........-....................
> άτοκοι..............................
» Ταμΐίυτηρίου........................
Έπιταγβί πληρωτεα!..............................
Έθν.Τρ.τήςΈλλ.ϊιαθίοιμα ί,τιερ τής κτημ.ιιίοτΐ(«ς ΐν Κρήτη.
Κομ.στα'ι συναλ]χών χαί φορτωτικών...................
Μιρισματα μετοχών Τρατίζης Κρήτης ΙιαφόβΜν ίξβμηνιών
Τ;κοι δανιίων ίνυχοθή/ων έν κα(>υ·τερήσ*ι..............
Ταμείον ίυντάξεων ίιπαλλήλων τής Τραιτίζης Κρήτης......
Διάφορα........................................
13403373 56
*Εν Χανίο.ς τη 31 Μαίου 1912
5000000
263112
205000
1884850
471899
154135
2089667
302926
1430806
60370
1000000
277250
6700
448 ί Ο
16292
105553
05
80
54
05
27
20
20
11
2Ι>
15
05

13403373
56
Ό Προϊστάμενος τοϋ Λογιστηρίου
Α. Π·τνχ*κης
Μέγεθος Γραμματοσειράς