92092 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

37

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/7/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
—«ΜΗ~|
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΙΕΦΗΙΕΡΙΔΟΙΤΗΙΚΪΒΕΡΝΗίΕΩΙ
κ
κ ι» μ χ ΐΐ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τή 6 Ιουλίου 1912 ΑΡΙΘ. 37
Αριθ. Διχτάγ. 7
γεωργιος: α'.
βασιλεγ.σ τϋν ελληλώχ
"Εχοντες ΰπ' όψιν τα άπί 2 Μαηίου α 4 ^^;ιο^ 191 ί
ψηφΐομαΐα τής Έταναοτατΐίή, των Κριτω/ Συ;_Λ.υ,·ευ), ιμ
ιο ά^ορον 2 τού υιτ' αριθ. 36 τού ΙϊηΟ Ν.ο. .,ιι;*ο.ι -Λ'α:*,-
ματος.
Άνατιθεντιι -υοσορΐνώ, ΐα κχή^^ιχχ τοι επι τή Δ'.χ-ο-
σύ ΐ}ς Διοικ. ΈπιτρΜϊου χ. Χατζη Μιχ«/·η Γιυννορη, -φ Ο3'ν
χρόνον θ=Λβι οΐκος άιουΐυίΓ,, εί; τό ϊπί τώ> Έΐωτερΐ'.ώ;
Διοικ. 'Επιτροπον χ. Αντ^νιο^ Μιχ^λιδαχη».
Έν Χανίοις τή 6 Ιουλίου 19,2.
*1.ν όνόιιατ» ιαι; ΙίαιίιΛέως*
Ή Λχοικοϋσα Έπαναστατνκΐι Έπιτροπη
Α ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΚϊ:
Θ. Λ1Μ11ΡΙΓΗ11
Μ.
Άριθμ,. Διαταγ·?ίς 16
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ό επί της _Ηαοόιας 'Αόφαλείις κα των
-ημοϋίων "Εργίών Αοιι«ών 'ϋπ.τοοπος.
Έχοντες ίιπ' δψ.ι τάς ϊιβ;ά;εις τή; 9 1 τ:0 ά,ίΊρου 37 χβί
α·τ»^ 3 § παραγράίθ!) τ:ϋ άρθρου 122 τ:3 υτ.' *?.9· 42 τής 18
Δαχεμβριθν 1910 ψηφσματος.
τοΰ, άπςσίίλλομεν είς ϋ-.οχοϊατ ν ην α.£ αν «'^ ΐ-:--"/ω» ^·>·'
τής 30 λήγβντος μέχρι λη;ως τής «ητΐ ;«; τ-υς ■»■ η ετ>.:ν-/ς
εκ των στρατευπμων τής Λ'.α-ί^^ί,ς 1911 ναι^ί α^οαντας ,**-
νοι τής 30 Ίθυνιουϊ. έ. συ,.πίΡΐΛα Αβανί^ί'η,, ΐ*·ω μηνών -ι-.η-
Λ- - Υ--* «ΐ-χαί στρ*-κό*α -μ-,κ.Ό1·
ήτοι 150 Λϊ-ά 1Λ*γΓ>·α οτρΐϊυ.ων κχ: Λνα/3ίί^ ί ^'°-1
νίω., κ^οϊίκανϊΐώ^ χαί 3ΛΚΛ. ^λΤών -,/Ίρί,νί,ζ ;Αϊ.ων ,*-χ-1 ^1
τήΊ, θητεια; -.ών. __ (
Πρός άποβ.ολην ε', ύ ·3/.? ω-ΐ/ΐΛ,ν ϊδι-ν ί)2 πρϊΐΐ^Ί^
οί άρΐστϊΰΐαντες »ν ϊιαγω'ΐυ.ώ ίί:λή"; >-3ΐι ί'. Λ^'α "5 " ί;'
τής θητε-.α; τω; τηρΓ,ίϊ/:»; ϊ.αγωγ/;. :ς ι.-.--.ν -, α,Αεμ,πτ^
8" ίιπολΐιπ;ι «^ λίΐφΊώΐι 5ια κλποωσ ω; ί.χ.3 τι »ν ττ, ι ^
ά'ρβρου 122 τ»^ πρ3,»νκ)3·/ΐ'τ3, 4Γ.ΐ^ισΑα(ο; ο.^λ.μ.ϋ«.',λί/.
Έν Χανίοις τί 26 Ίυνι:.* 1912.
ΰ. ΛΙΜΙ1Ρ1ΤΗΧ
; ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΜΚΜΟΙΥ·ΉΣ
Δ'ΐ» Λιατάγ^. τος τή, Λ^ικςυαης Έπανισ ατικής Έπιτροπίίς
ί,-' αριθ. 00 *αί χρον;Λ. 15 Ιουνιου έ. Ι. επετράπη ή άπόλτ,ψις
' τής μισΟ:ο;οίας τοϋ Είρ^ϊϊίλου Πύργου Μιχαήλ Χλαπουτακη! ά
τ* *πο ί'Α-.ρ>λιυ μαχρι 13 Μαίου ι. 2. ϊιαΐτημα >αθ'ό άπευ-
σ.ια-. τι,ς 1)·Λρτ,ί.εσίϊ, λ-,ω άοθινίιας νομίμως πισ.οπςιηθειστ,ς.
Λι'ομίΐ'υ Διατίγμ^ιιο^ ϋπ' αριθ. 61 χαι χρονολογίαν 18
*13υν'ο^ ίτ.ε-.ρατιη ή απο/τ,ψ.ς τή, μ·.αθ5Ϊο:ιας τ;ϋ Άνακριτου
Ιείϋμνη Γ Λ'Των^κΧ'ίη 8·ά το λτο 31 Μαρτίου μεχρι 30
Απρίλιον 1912 ϊιαΐι,η^α
Λι ο,οιοκ Λ'α;α^μΛτο, υ«* αριθ. 62 ν.αί χρονο/. 18 Ίου-
ναυ ΐ. Ι. »?3ρηγή''ΐ| σι>ίγ*ϋ>^ί) συγγινι άς »ις τους Ιωάν¬
νην Κ. Σαρρήν αν^πλτ,ρωτην ου Ειρηνςδιχου Περάματος Μυ-
λίποταμζυ *αι Γεώργιον Κ. Σαρρτ",ν Γραμιματίχ τοϋ αΰτοϋ Εί-
ρην.8.χείΐυ κ,αι έιΐϊτραζη εί; αυτού; όπως ααχ^ ε^ισΐος τ» κα-
θη.οντά τ;υ πζρανώ Ειρην^ίκαφ τουνψ χωρί; ομος «α δ·)ν&ν-
ταΐ νϊ συ,Λπραττουν &ν τί, ϊύτή ϊιΑχ, ε.μ-ί μο Ον ώ; ϊιχη ρροι.
ίλι' ομοΐίυ Δ αι»·τμϊ"ος ΰπ' αριθ (>3 χαί χ(υ*^' ογ. 25 Ίαυ-
νίου 4. ί. ί!α»?.3θκ)ΐϊν οί ΚΐΛνσ:. ΜηΜαρα; χαί Τίτος Γεωρ¬
γιάδης ϊικτιγθρο: παρ' «πάσι τοίς έν Κρι-,-.η Διχασΐηρί.ις τ.λτ,ν
'. των Έφετειων.
! Δί»οι*ταγή;-.ο3 ΐ*ί τής Δ.*ϊΐ:β^νης Έπιτρόπβι» ύχ' αριθ.
77 χΐί χρίνίλ. 19'Ιίϋν.ο^ 1912 άπελύίη προσωρινώς ό Έικ-
βτζΐης *ών φυλαχών Ηρακλείου Ιω. Μαρής.
Λι' όμίΐας Ιπ' αριθ 79 χϋ χρβνβλ. 27 Ί;υνίβυ ι. ϊ. εγίνετο
βκοϊεκτη ή βτ:ο τής θίβκιΐ; ^γ(6ο3 τοί ΓραμμβτϊΜς τ» ϊ
νοϊ χείο,» 'Αγιβι» Νιχολιο») τ,αρα-.-.ηβις τοΰ Ρβ^σου Κο
κιί αΐιτβθ ϊ ωριϊυη 6 Ιωσηφ Τζΐρΐής.
'; Δι' όμ;ιας π' αριθ. 80 χαι τής αΰχής χίςνολογίβς άιι*λύθη
τής υ—,ρετ.α, ό Γιω,.νι.; Μπο^ν.ΐρης χλητηρ τ-ΰ αχ:0ΛΐηρΙβί
' ' ' α.ριβθ) ό Δτ,μ Χρι'
Λ." ς,ις,ΐϊς >.' αρθ, 62
ί»χ.η ή *π- .ί, 0 ί
λΪ.1; χ/.ν;/..'ΐ^ς ίγ»ν*Τ3
.^, ί;3^;ίυ/,αλθ. Χανίων -τα^ΐιΐηϊς
'ϊ κα ά'.'αύ.οϋ ϊιβρισΐη ό Ν *οΜος Λρα-
Δι 5.*ομ, ^
ί,.Γ, γ, «.-τι τ/;,
V
ι κ ι "' Δ *«ιςσυ.η£ Δ οι*ώ 'Τ π'ρ
λΑΊΖΜ ΠΧΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Έκ τού 'ϋθνίκου
Μέγεθος Γραμματοσειράς