92062 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

35

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/7/1912
i

Αριθμός Σελίδων

26

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗ£ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗ ΊΓ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις α* 2 Ιουλίου 1912 —ΑΡΙΘ. 35
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
ΧΡΗΣΙΣ 1910
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
των κρο' ..-ολογισθέντων, βεβαιωθεντων, είσπραχθεντων καί είσπραξίμων έσόοων
τής χρήσεως 1910, έν συγκρίσει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909
καί των Τνροϋπολογισθέντων καί -ραγματοποιηθέντων έξόδων τής
αυτής χρήσεως 1910 κατά τ°ν ^να Δεκε'^Ρον 1911·
.
Εφημερισ της κυβερνήσεως
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟνΐΙΚΩΝ"
ΓΕΝΙΚΟΝ Λ0ΓΙ2ΤΗΡΙ0Ν

Γ
Προϋπολο¬
γισμόν
Α'
Β
Δ'
Ε'
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Προσιορινή κατίσϊαιις τώ* δημοβίων έαόδων
χρήσεως τσΰ έτους 1«Ο9 άπό 1 Σεπτεμ.-
Προσδιορισμός των έσόδων
Προϋπολο-
γισθέντα
χρήσεως
1910
Β ε-
Άπό 1 2ε
πτεμβρίου
1910 έως τέ
λους Αύγοΰ
στου 1911
Α'. ΦΟΡΟΙ
" Α ιι ε ό ο ι φ ό β ο *
α') Βεβαιονμενοι καϊ εΐαηραττόμενοι είς τα δημοσία Ταμεΐα
Φόρος επί των συγκομιζομένων δημητριακών προίόντων................
» » » όπωρικών καί λαχανικών..............................
» » » επιτηδεύματος.......................................
» » € > (εσοδον έξ ένσήμων φόρου επιτηδεύματος)..
» » » οίκοδομών..........................................
β') Βεβαιονμενοι καϊ είσηραττόμενοι εις τα Τελωνεΐα
Φόρος 'πΐ τοΰ τυρού καί των λοιπών γαλακτερών...........................................
ελαίου καί των έλαιων....................................................
σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καϊ τοΰ πυρηνελαίου.............................
οίνου...............................................................ς....
των οίνοπνευμάτων, τής ύποστάθμης τοΰ οίνου, τοϋ πετιιεζίου καί τοΰ δξου.....
έσπεριδοειδων καρπών καί των έξ αυτών παραγομένων ποτών.................
κουκουλίων καί τής μετάξης...............................................
μέλιτος, μελοπηττών κα'ι τοΰ κηροΰ........................................
των βαλανιδων καί βαλανιδοκουπών............................................
τής σταφίδος...............................................................
των άμυγδάλων..............................................................
των χαρουπιων.............................................................
τοΰ λαδάνου, καραμπασιου, δαφνελαίου, δαφνοφύλλων, φασκομηλελαίου, δικτάμου λινο
σπόρου καί γλυκορρίζης...................................................
των μαλλίων καί των κατειργασμένων καϊ μή δερμάτων.........................
των διαφόρων αλλων φυσικών προιόντων.......................................
"Αμμεαοι φόροι επι τής καταναλώσεως
Τελωνειακός δασμός εισαγωγήν είδών ύποκειμενων είς φορολογίαν.............................
» » έξαγωγής............................................................
» » επί τοΰ είσαγομένου οΐνοπνεΰματος.....................................
• » » » » καπνοΰ............................................
» » » » » τουμπεκίου.........................................
Πρόσθετος φόρος επί τοΰ άλατος..........................................................
Φόρος επί τοΰ καταναλισκομένου καπνοϋ, εΐσπραττόμενος.διά των Καπνοχοπτηρίων..........,.,.
Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τέλη χαρτοαήμον
'Αντίτιμον πωλήσεως χαρτοσήμου κοινοΰ....................................................
» » διατετιμημένου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων κα'ι συμβολαιογοαφείων,
Αντίγραφον πωλουμενου χαρτοσήμου των έκπαιδειηικών τελών................................
Τέλη δικαστικά καταβαλλόμενα παρα τής γραμματεΰσι των δικαστηρίων.........................
Τέλη καταβαλλόμενα υπο των Συμβολαιογραφων...............'............................
• » » » Ύποθηκοφυλάκων...........................................
» επί των μερισματατοδείξεων τής Κρητικής Τραπέζης..........,.......................,
Τέλη Ταχνδρομικ
'Αντίτιμον κοινοΰ καΐ έναρίΰμου γραμματοσή('ου καί έπιστολ4{δελταρίων καί ένσήμαιν απαντήσεως,
Τέλη έσωτερικών καί εξωτερικών Ταχυορομικών Έπιταγών...................................
Μίσθωμα γραμματοθυριδων τοϋ έν Ήρακλε,ιφ ΤαχυδρομικοΟ Γραφείου........................
Τέλη χηλεγραφιχά.
Τέλη καταληκτικών Τηλεγραφηματων......,..............
» διαβατικών » ......................
» έσωτερικών » τοΰ Δημοσίου τηλεγράφου.
» εξωτερικών » τοϋ » »
Τέλη χα&νστερήοεως
Τόκοι ΰπερημερίας επί των έκπροθέσμως έκτινομένων ΔημοΛ'ων Έσόδων.
Πρόσθετα τέλη επί των έκΐτροθέσμως έκτινομβνων δημοσϊων έσόδων...
450000
100000
75000
25000
180000
830000
15000
70000ο;
180000
40000
10000
69000
20000
6000
12000
140000
30000
140000
4000
70000
1000
2267000
1300000
120000
13000
300000
40000
115000
310000
2198000
225000
2000
70000
45000
100000
8000
3000
453000
210000
22500
500
233000
30000
10000
4000
1000
45000-
13000
1408
ΤΏ®
489755
98563
66196
20947
171219
846641
12989
807783
198929 8ο
77074 30
12888
103949 -^
16391
8180
11708
17826Φ
43367
179613
4726
2307
30
70
2562877 73
1529294
120875
36234
310380
09
10
90
10
Μ
99000-
31144θ|60
2443717 6Θ
20987805
1804 50
57008 50
4002697
78102 47
10066 30
1487 70
398374,54
18642050
29288 30
21592ί[80
27421
91
8333 33
6063
2488 Λ
"4430685
54
8473 47
846,9"
"9320,44
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΪ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
τής χρήββ-5 τοΰ ^τους 1ϊ>1Ο έν σίγχρίσ« πρός τας είσηράξ&ις τής
βρίου 191Ο έως τέλους Δεκεμβριού 19
II
ϊντός των
ην. 7) βρίου
ις Δ) βρίου
1911
Έν όλφ
Άπό 1 Σε-
πτεμβρίου
1910 εως τέ
λους Αΰγοΰ
, στου 1911
Έντός των
μην. 7) βρίου
,εως Δ)βρίο
1911
4206— 493961 —
-Ο31 9856303
338 35| 6653520
20947 50
1589'09
6133,47
6133
14000
17280832
47
8417 9(
165
2986
3589 Κ
840054
703 20]
1487 70
120Ι0295|
9008887
«24218 051
20947 50;
101079 481
85281505
1298930
807783!80
198929 85
77074 30
12888 70
103949 90
16391 50
818020
11708 70
178264 20
43367 60
179613 10
4726 40'
58020 70
2307 90
357036180
12989ι30
807783,80
198929 85
77074,30
299806 80;
8295 71
11163 52
33319 05
Έν
|Είοπρά1ιμα
τα τό τέ-
]λος Δεκεμ¬
βριού 1911
Ι'Λντίστοιχοι
είσπράξεις
χαήσ. 1909
άπό 1 Σεπτ-
1909 έως τέ¬
λους Δεκεμ¬
βριού 1910.
Διαφοραί χαχά την
χρήσιν 1910
"Επί πλέον
Επί
έλαττον
"Προϋπολογισμόν
419909 75
98384 58,
3538157|
20947 50,
134998 53
74051,25
178 45
31153 63
37&09
79
256901120
152929409
12087510
10394990
16391150
8180,20
11708ι70
178264,20
43367,60,
179613 10
4726 40
58020 70
2307 90
2073233
36234
3103801
26749,89
6793 93!
2899,66
36492 90
113000
31144060
218295 951
1969 50
59994|50
43616
86503 01
10769 551
2975 40
352585,08 709621,93
12989 30
807783 80
198929,85
77074'30
12888 70
103949 90]
16391 50,
8180 20]
11708 70
17826420
43367 60
17961310]
4726 40
58020 70
2307 90
143193]12
352585 08 2425818108
1529294091
12087510
36234 90]
310380 10,
36492 90|
«9000
31144060
20987805
1804150
57008150,
40026,97ι
78102 47
10066 35'
11400
1529294
,09
120875 10
36234 90]
31038010
36492 90
113000,—
|60
8417]90
11319312
347702 47
9406« 75
34722,70
23844 25,
7619538
431583
65887
58803
576533 55 135985)13
14817[40
930992,20
246369'65
31251 80
850150
97774 30,
147971—
6645 90'
7899 80
133752 30,
26178 201
143929 30
4672 30
68341
867'90'
15
231.3325 —
1250938 19]
127255 35
107931—
333853 9)
39984 40
109300 —
316757 10
Ζ'1>Ϊ8888Ϊ!9Ϊ
45822 50
4387 20
6175 60
1594 50
1534 30
3808 90'
41511190
17189 40
35683|80
54
1440]
298187
10
33
27835590
254-41
2896,75
2896175
1828
10
123208 40
4743980
10321
1856912,"
Ι
90!
3700 —
20
6380 25
23473 8(
3491 5(
5316 5(
307497 80,
218295 95|
424124 43
19321Ρ]43
32187 96
216
9698'59ι 22562339
4408 381
166667
54 601
398374,54
165- 1969 50]
2986 - 59994|50
3589 55 43616 52
8400,54 8650.3 01
703 20 10769 551
1487170 2975 40|
228823,8ο1
25749Ϊ89, 42412443
186420 50
29288 30]
216
6129 65
805(19
1721ι)9
31830 29 27421191
10000- 8333]33
611814 6063 541
2488 07 2488|07
6798 931 193219 43
2899,66, 32187 96
216,—
9698,59, 22562339
4408 38
1666 67
54 60]
ΜΜ36 50, 44306 85] 0129|66|
2526,381
927866]
2568116
"ΪΪ846.82
8473'47
846'97
9320144
805 19]
172111«
2526 38
31830 2ί
10000-
61881
2489 0·
50436,51
9278 6(
25681
11840»
38662',05
10527,8Ε
332 50!
1637|
635801-
41749 15
75923 4*, 10597 59
8454 92! «2314,63
2975 4Ο1
_| 3591
1132,6;
15251,9
^ 940.31,
1·2 - _2_4-γ!
6438
6438,8
__!_ 48ΊΟ1
331«2 78' --! «-·«
^Οΐ' 2.382,13
1012 43 1*7ΐ^ __ _""!-,
3857 77 1822)49
____14497 43
_ι 5218|77
2508ι16_________
2568,16, 5218177
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Α'
Β'
Γ'
Δ'
ΣΤ'
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Προϋπολο¬
γισμόν
Ι
Ζ'
Η'
Θ'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
Προσδιορισμός των έσόδων
Προϋπολο
γισθέντα
χρήσεως
1910
Β,·
Άπό 12β·
πτεμβρίου
1910 εως τε-
λους Αΰγοΰ-
στου 1911
Τέλη αγκνροβολίας «αί ί'ρματος βεβαιονμενα καί είσπραττόμενα εν τοίς λιμεναρχείον
Τέλη άγκυροβολίας καί έρματος........................................................
Τέλη καί διχαιώματα δικαατίκά
Ποινικά τέλη, εξοδα, πρόστιμ·α καί /ρηματικαί ποιναΐ......................................,
Ποιναί έκ λαθρεμπορ/ας καί τέλη των σχετικών άποφάσεων..................................
» έκ παραβάσεων τελοινειακών καί έτέρων φορολογικών νόμων..........................
Λοιπά διχαιώματα
Δικαίωμα μολυβδοσφραγίσεως καπνοΰ, τουμπεκίου κλπ........................................
Διάφορα άπρόβλεπτα δικαιώματα άνήκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....................
Χρηιιατικά τιμήματα καί πρόστιμα, είσπραττόμενα κστά τόν περί στρατολογίας τής Πολιτοφυλσκής
Νόμον...................χ.............................................................
Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας εμπορικόν σημάτων................................
Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Μονοπώλια
Άντίτιμον πωλουμένου άλατος άποδιδόμενον τχ Συνενδιας'ερομέντ] Λιευθΰνσει τοΰ Μονοπωλίου
τοΰ άλατος...............................................^.............................
Άντίτιμον πωληθέντος ο>ατος την δ'. τριμηνίαν τοϋ ετους 1909 άποίοτέον ττ| Συνενδιαφερομένη
διευθύνσει τοϋ μονοπωλίου, τοΰ άλατος....................................................
Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Πρόσοδοι δημοσίων κατασΐημάτων
"Εσοδον τοΰ Τυ-ΐογραφείου της ΠολιτεΓασ έξ έκποιησεως διαφόρων νόμων καί καταχωρησεων έν τχ]
Έτισήμο) Έφη(ΐερίδι ίδιωτικών εγγράφων.................................................
"Εσοδων έκ συνδρομήν τής Επισήμου "Εφημερίδος καί των έστενογραφημένων πρακτικών τής
Βουλής..............................................................................
Δικαιώματα ΰπερημερίας έμπορευμάτων...................................................
Πρόσοδοι δημοσίαν νομημάτων
Δικαιώματα επί των έκ δημοσίων λατομείων καί δρυχείων λατομουμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
πετρών καί επί τοϋ έξορυσσομένου γΰψου...................................................
'Εσοδον έκ τής μισθίόσεως ·θαλασο·ίθ)ν λουτρών...............................................
» » » » τοϋ φόρου ΐχθυαλιείας..............................................
Δικακόματα επί τής σπογγαλιείας είσπραττόμενα έν τοίς τελωνείοις..............................
Τίμημα έκποιουμε;νων διαφόρων άντικειμένων ανελκυομενων έκ τής θαλάσσης...................
Πρόσοδοι μεταλλείων....................................................................
Τίμημα έκποιησεως δενδρυλλίων...........................................................
"Έσοδον έκ της εκμισθώσεως αίγιαλών, ίχθιοτρόφων ποταμών, λιμνώνή ΐχθυοτρόφων υδάτων...
Πρόσοδοι δημοσίων χτημάτων
"Έσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινήτων κτημάτων τοϋ Δημοσίου.
"Εσοδον έ; εκμισθώσεως άγριάδων καί νησίδων τοϋ Δηιιοσίου..
Ε'. ΕΚΠ0ΙΗ2ΕΙ2
'Εκποιήσεις ακινήτου και χινητης περιουσίας χον Δημόσιον
Τίμημα ίκποιουμε'νίον άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..............................
Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ΰλικοϋ κλ-ΐ. μ^χρι τέλοιν Δ)γρ/ου 1910.
Τίμη|ΐα ϊκπυιουμένων δ.τλίον τοϋ Δημοσίου μέχρι ·>1 Δί;/.(:ΐι|ϊρί()υ 1910.................
ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
Άπολήψεις εκ των εξόδων τοΰ π§οϋπολογισμοΰ
"ΕΕοδα πολιτικών δικών καί τέλη των σχετικών άπο ράαε )ν έιιδικαΐςόμενατφ Δημοσίω............
'Εσοδα βουλεντικών έκλογών, υπο των ύποψηφίων ]3αυλευτ όν καταβαλλόμενα.......*............
Τίμημα έκλογικών καταλόγίον..............................................................
Κρατήσεις λόγω άπουσίας έκ των μισθών των διμιοσίων λειτουγών καί «ειθαρχικά πρόστιμα έπιβαλ-
λόμενα ίιπό των προ ισταμένων των ϋτηρεσιών.............................................
Κρατήσεις έκ των μισθών των Δημοσίων λιιτουργών ποζ '°|0 υπέρ τής Παιδε,ίας.................
Κρατήσεις έκ των μισθών των δημόσιον λειτουργών πρί ς 2°|; διά την πληρωμήν των βοηθημάτων..
Είσοροραί των δ ημών ί'-Γί'ρ τής Παιδίΐίας ...................................................
Τα υπό των Μοναστηρ. Τ(χι είωναποδιδόμενο, έναντι των δαπανωμίνων δι' έπίδομα πρός τα Πατρι-
αρχεϊα καί έπιδόματα Έπισκό.-των.........................................................
Είς μεταφοράν.
10000
5000
ΙδΟΟ
35001
10000
1000
2000
49500
500
53000 —
180000
33997
2139971—
300
12700
10000
23000 —
3000
1000
50000
100
2000 —
900 —
600 —
8032 71
12740 50
6314'βθ
_2039 35
21094'45
853.1Ε
11879 7
66589ι20
300-
79622|1'
192776 44
31080
12208
10876 3δ
23395 15
57600
10000
5000
15000
1000
300
1300
1000
100
4500
27000
75000
20000
52000
179600
876 75
50763 50
148 20
91610
61550
5620005
7884 δι
9800 30
17684)85
340 91
264! ίθ
"βοόΤιΐ
647θ'ΐΟ
ιϋ,'βό
ι
5329 85
0461111
79730 78
46000
162273|ΐ>4
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έντός των
ηνών Σεπ]-
βριου εως
Δβιύ
1911
819 38,
2053,30
11
Έν 8Χφ
Άπό 1 Σε¬
πτέμβριον
1910έακτε-
λους Αΰγού-
στου 1911
35
8852'ιΟ9|
14793>80|
6314'60
2050 70
2064^65 23159|10
—! 853
360
260660
—! 14139174
2866100 82488|70
36989|72
15
69195|80|
3001—!
19577010
33996 06
36989172 229766|16
2850
72-
100ΐ50ι
575|65!
339 30
12280,-
10876135
23495|65
2880 —
876|75
50763,50
148|20
1491
ΕΙοεΐραχθέντα
8032 71
25051—
446 60
1942 551
4894ΐ15|
853115
11879 75
44894 20
300
57727
158780 38
3399606
10
1927761441
31080
12208 —,
10876 35
23395|15
284
25'
615150,
56775ΐ70|
788955!
9800 301
17689185,
340 91
264 20!
851 3'»
21540
26δδ 68
9037.38
20835 —
605
7321
11
40'
131,8ο
5545 25|
27266
791
887681*16
20835,—!
46000
33591|76 195868,40
44293 58
148 20
91610
15
48522103
5942'45
3246 60
Έντός των
μηνών Σεπ]-
βρίου εως
Αεκεμβρίου
1911
819!38|
859 40
360
863|—
260
Έν 8λψ
885209
3364'Μ
446 60
1946 15
5757|15',
853Ί5
12139 75
324660! 47940)801
-Ι—Ι 300
3506160, 61233|7Ο|
36989
28 501
72
72
19577Ο'1Ο'
3399606
36989|72| 229766|16
ΙΟθ'δΟι
287
10
339(30
10876 35
2349δ[65
574302,
57565
6605
77
2880 —
5712;
50036 6ί
148 20
1491
1657 201
2901 65
55127|80
7599 65
6148 23
Αντίστοιχοι
εΐσπράξεις
ρμ χρήσ 1909
κατατοτε- ^ Σε_
λος Δεκεμ-1909 £ως τ-
βρίου 1911 λους Δεκεμ-1
βρίου 1910
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
"Επί πλέον
Επί
έλαττον
ίΓοοΰπολογιβμοΰ
ι
3,
Ι— 9002,99
11429.40
5888|—
104 55
1740ΐ!95
4689 80
1106 50
148250
7279|80,
212551,—
878110
1027 85
6353480
300
21255)
— 6574Ο|75|
— 168163162!
—|— 168163162
— 252 50
12104
_ 9358 90
_|_ 21715140
726
_____273-!|30
305 50 764«
90 47567 32'
15-,
615!50
_ 1111
[35
1647)90 52191122!
1- 15θ'9θ!
462165
462165 1985|30
11111
1325)40
659;90
24195
|80
- 15594,
11111)80 15618|95,
27606 48
3399606
616Ο2|54|
86 80|
176
1517^45
"Ϊ78θ|25
146 70
2469 28:
148 20'
1491
,75'
193
15
1111
4255|93'ι
1319|3Ε
289 90
3652 05
ψΑ 15!
5515 55,
9189,051 4558185, 13747^
310 91
264201
605111
748',δΐ
131
340 91
264 2Ο|
80,
4510)35
3941 95 14538 70
501-
3056 52)
4239 20
1.35
______! 1423'5Ο
632_70;______^
132.70 1423150
501
— 2715|61
- 3975
24581
797301
1Ο97Ο2|55| 28009)96
315
2650 68
9037138
13988'90;__1398890
137742[51
Ζ'
Η'
θ
Γ
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
.Προϋπολο¬
γισμόν
ΙΕ'
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
8
3
4

Προσδιορισμός των έσόδων
Προϋπολο-
γισθέντα
χρήσεορς
1910
Άπό ΙΝο'
εμβρίου
1910 έωςτέ-
λους Αΰγού-
στου1911
Έκ μεταφοράς...........
'Επι£Τ(?οφιΐ χρη μάτων,λόγφ τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικώνένταλμάτων........
Παρόβολα ΰποψηφίων δημάρχωνκαί δημοτικήν συμβοΰλων ...................................
Άπολή'ψεις τών είς ΰποστροφίας υπό τοΰ Δημοσίου καταβληθέντων .............................
Άπολήψεις των λόγφ ίματισμοΰ κλπ. όφειλομένων υπό στρατιωτών.............................
Άΐΐολήψεις τ-όκου επί τοϋ είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, διά τοϋ 236 νό¬
μον, δανείου έκ δραχ. 42,494..............................................................
Άπολήψεις άντιτίμου λιπάσματος Γκουάνω..................................................
Άπολήψεις » κινίνης τοϋ Δημοσίου..................................................
» τ^κων «αταβληθέντων δι" υπηρεσίαν τού είς πληρωμάς άποζημιωσεων χρησιμοποιή-
θένιθϊ δανείου 1,000,000 Δοαχμδν.......................................................
Άπολήψεις των δυνάμει τού 265 νόμου προκατβλ. τφ ταχυδρομικφ ταμιευτηρίφ.................
"Εξοδα έκλογών τής Συνελεύσεως υπό των πληρεξοα>σ£ων καταβαλλόμενα......................
Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
Διάφορα £σοδα τής τρεχούσης καί των Λαρελθουσών χρήσεων
Τυχηρά ή άπρόβλεπτα εσοδα....................................................·,···;____
Λογκττιχο. Λροσκόμματα καταλογιζόμενα υπό τοϋ Γενικοΰ Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίων ΰπολό·
γα>ν διαχειριστών.......................................................................
Έλλίίμματοι διαχειρίσεανν δημοσίωνΰπολόγων................................................
ΕΙσπράξεις καθυστεοούντων έσόδων έκ παρελθουσών χρή σεων..................................
> » » » » » υπό τοΰ Δήμου Ηρακλείου διά συμψη
φισμ°ΰ τοθ τιμήματος] των άπαλ'οτςιωθέντίον οίκημάτων αϋτοΰ παρά τοΰ Ταμϊίου Ηρακλείου...,
Σύνολον............
_ 162273 64
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗί ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
28»
β α ι ω θ έ ν τ α
Έντός των
μην 7)βρίου
εως Δ) βρίου
1911
33594 76
12822671
47404
Έν ϋλψ
ΆπόΙΣε-
πτεμβρίου
1910 εωςτέ-
λουςΑύγού-
στου 1911
209 20
4520
9147 60|
94021
195868|40
41597|42|
1755
569348|
5371)35
14938,62]
50000
500
316Ό84|27
663020
4520
2352991
149ΟΟ3θ!63
46992
1546051
02
ΕΙσπραχ&ίντα
10970255
2796285
1755 —
1493|δ8
5731
35
14938 621
50000
500
212083 95
512559]
129579|68
46992
1816972
Έντός των
μην. 7)βρίου!
έως ν.)βρίου
1911
28009 96
31
18
4086381
37896
45 20
3650817
36932 33
Έν 8Χω
13774251
40785'52
1755
1524 76
5731
35
14938 621
50000
500
252947|76
550455
45 20
166087
46992
418629)60
,85
Είσπράξιμα
κατά τό τέ-
λος Δεκε ι-]
βρίου 1911
ιΆντίστοιχοι|
εΐσ.τράξεις
χρήσ. 1909
άπό 1 Σεπτ.
1909 έως τέ-
λους Δεκεμ-
βρίου 1910
5814589
811
90
4168 7ϊ
6310651
112665
3352 99
1323942
1327421
78
42
129092190
237*156
118491
55620)77
19516
500
10840
21
219129|35|
1545
214622|87
216167197
10
Διαφοραί κατό την
χρήσιν 1910
Επί πλτον
1026762
3841θ]96]
1755
33985|
5Ο0Ο01—
10077343
3959 45
45 20
46992
50996 65
Επί
έλαττον
161801
4988942
4577
10840
59
6692502
48535Κ)2
48535 02
Προϋπολογισμόν
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4

ί
ΙΕ'
Κ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΑΚΕΦΑ-
ΖΖροϋπολο
γινμον
Κεφάλαιον
Α'.
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
Η'.
θ'.
Γ.
ΙΑ'.
ΙΒ.'
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
ΙΣΤ'
Όνομαα£*ι κεφαλαίων τού Προϋπολογισμού των έσό?ί·ο
Προϋπολο-
γισθέντα
χρήσεως
Β,.
Άπό 12..
πτεμβρίου
1910 έως τέ-
λους Αϋγοΰ-
στου 1911
Α'. Φ ό ρ ο ι
Άμΐ·οιφόροι...........................................................................
"Εμμεσο· φόροι.........................................,................................
Β'. Τέλη «αί δικαιώματα
Τέλη χαρτοσήμου.........................................................................
Τέλη ταχυδρομικά........................................................................
Τέλη τελβγραφικά........................................................................
Τέ)η καθνστερήσεως......................................................................
Τέλη άγκυροβολίας καί έρματοςβεβαιοΰμενα καί εΐσπραττόμεναέντοίς λιμεναρχείοις...............
Τέλη κα'ι δικαιώματα δικαστικά............................................................
Λοιπά διχαιώματα........................................................................
Γ'. Μονοπώλια
Μονοπώλ«χ..............................................................................
Α · Πρόσοδοι
Πρόσοδοι δημοσίων καταστημάτων.........................................................
Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων............................................................
Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων...........................................................
Ε'. Έ κ π ο ι ή ο * ι ς
Έκποιήσε,ις ακινήτου καίκινητής περιουσίας τού Δημοσίου......................................
ΣΤ. Άπολήψεις
Άπολήψεις έκ των έ£όδων τον προϋπολογισμοΰ..............................................·
Ζ'. Διάφορα "Εσοδα
Διάφορα ϊσοδα της τρεχούσης καί των παρελθουσών χρήσεων..................................
Σύνολον ίαάδοον.....
2267000
2198000
453ΟΌΟ
233000
45ΟΟΟ
14408
10ΟΟΟ
1ΟΟΟΟ
53ΟΟΟ
213997
23ΟΟΟ
576ΟΟ
ΙδΟΟΟ
13ΟΓ1
27ΟΟΟΟ
6083297
ΙΟΒ2877
2443717
_ 398374 ί54
_ 215924 !80
_ 44306 85
_ 9320 44
44
_ 21094
_ 79622
_ 192770
23395 15
56200 ,05
17684 185
605
269192
1536649
11
80
02
7879774
73
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΛΑΙΩΣΙΣ
βαιωθέντα
Εντος των
μην. 7) βρίου
εως Δ)βρίο«
1911
Έν δλφ
Είσπραχθέντα
Άπό 1 Σε-
πτεμ βρίου
ί910 έωςτέ
λους Αύγοχ'
στου 1911
Έντός των
μην. 7) βρίου
εως Δ) βρίου
1911
Έν 8λφ
Είσποάζΐ|ΐα
ΆντίστοιχοιΙ
εΐοτραξεις
καχα τυ «χ- Λ
Η09
λος Δε¬
κεμβριού
1911
άπο 1 Σεπτ.
1909 εως τέ-
λους Δε/εμ-
βριου 1910
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
ΙΓροϋπολογισμοΰ
Κεφάλαιον
613347 2569011
14000
2574989
9698,59
6129 65
2526 38
819 38
2064 65
286660
20 2073233 —
— 2457717 69 2443717 69
36989 72 22976616 19277644 36089 72 22976616
10050
575 65 56775
5 — 17689 8δ
46891
9402
42412443
225623 39
50436 50
1184682
8852'θ9
35258508
14000
23159
8248870 57727
23495 65
— 605
10
39837454
215924 80
44306.85
9320 44
8032 71
4894
15
10
2574989
9698 59
6129 65
2526 38
819 38
863 —
3506 60
242581808
2457717 69
143193
12 2313325
— 2188881
424124 43
22562339
50436 50
11846182
8852 09
5757115
61233 70
94
23495 65
70
23395 15 100 50
48522 03 660') 77
9189 05 4558 8δ 13747
17 60511
47 31608427 212083 95 40863 81 252977
— 154605102 181697
— 60511
163952 95 8043717 68 5ι,>23800 28 541929 55 6465759 83 1577967 85 5995075
— 21715 40 1780 25
55127 80 1647 90 521ι·122 4255 91 1319 35
95 14538 70 632 70 1423,50
90
17401 95
21255 —
3941
27 36932 33 218629 60 1327421
42614969
222544143
48401|22
14497 '43
9002199
7279,80
65740 75
298187 33
307497 80
13226 72
9517
3857
2568
19
77
16
462 65
1111180
- 16816362 61602 54 —
185694 25
38662 05
15251 98
6438 23
1822 49
5218 77
150 90
1985 30
15618 85
— 7345 η
— 6740 61
76 6310651 219129
42 210167
35 100773 43 6092502
97 50996 65___4853502
23 866470 92 395786 32
Καθαρά όλική επί πλέον διαφορά κατά την χρήσιν 1910 δραχ. 470,684,60
Α'
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
Η'.
Θ'.
Ι'.
ΙΛ'.
ΙΒ'.
11".
ΙΔ'.
ΙΕ'.
ΙΣΤ'.
ν—■■>
«·«_«
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ,Σ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΓΘΪΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ηροαωρινή κατάστασις των π .ουηολογιβθέντων
έτους 191Ο άπό 1 Σεπτεμβρίου 1» 1Ο
ίΐροϋπολο-
γιαμοϊ)
β-
Ψ
9
10
11
Προαδιοριαμός των έξόδων
Π ι β τ ώ·
Χορηγηθεϊσαι
Διά τού
προϋπολο-
γισμοΰ
Δι* είδικών
νομώ ν καί
Διαταγμάτ.
Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1: Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως......................................
2 Έςοδα υπηρεσίας » » · · ·...................................
1 Έφετείον καί Είσαγγελία Έφετών Χανίων..................................
2 Έφετεΐον καί Εϊσαγγελία Ηρακλείου.....................................
1 : Ποωτοδικεΐον καί Είσαγγελία Χανίων....................................
ο! » » » Ηρακλείου...............................
ο , , » Ρεθύμνης.................................
^ ί , . » Λασηθίου.................................
51 , » » Σφακίων.................................
6 ί Πρόσθετοι ή εκτακτοι βοηθοί...........................................
1! Προσωπικόν Είρηνοδικείων............................................
2 ι Πρόσθετοι η _εκτακτοι βοηθοί.......·..................................
1 ί Προσωπικόν Είδικών Ύποθηκοφυλακειων................................
-^ Ι , Μεταφραστικών Γραφείων...................................
11 Γραφική ΰλη, φωτισμός, θέρμανσις, κλπ. Δικαστήριον....................
2 '■ Ένοίκια Είρηνοδικείων, 'Υποθηκοφυλακειων, Μεταφραστικών Γραφείων κλπ
3 ■■ Διάφορα εξοδα Λικαστηρίων.............................................
4 : "Έςοδα ποινικής Δικαιοσΰνης............................................
1 1 Προσωπικόν φυλακών.................................................
2 '' Διατροφή φυλακισμένων....................,...........................
3 ! Νοσηλεία καί παροχή φαρμάκων είς φυλακισμενους.....................
4 ! Φωτισμός φυλακών....................................................
δ | Καθαριότης καί συντήρησς φυλακών κλπ.................................
6 ! Ένοίκια φυλακών.....................................................
7 ί Άλύσεις, κλεϊθρα, σκεύη κλ...............·............................
« :: Βοήθημα είς φυλακισμενους έν έπισημοις εορταϊς.......................
ο 5 Δι' αγοράν βιβλίων, γραφικήν ύλην καϊ μικρά εξοδα φυλακών.............
10^ Δι' εΕοδα φωτισμοϋ καί συντηρήσεως κρατητηρίων, μεταγωγας κλ..........
" Ι Ημερήσιον είκοσάλεπτον έπίδομα των έν Ίτζεδίν φυλακισμένων............
-ι Ι Διάφοροι εξωτερικάς δαπανά...................·------.------: · ·
V
,'........
] Έπισκειτή καί συντήρησις δημοσίων κτιριων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως....
11 "Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων..........................................
Ώ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1
2
ίΙ
3!
41
1!
2^
3.
4
5^
1.
2:
3:
4:
5
6
Τ-
8'·
19 =
0;
Γ
2
3
1
2
3
1
2.
1
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως....................................................■
"Εςοδα παραστάσεως Επιτρόπου........................ι...............................
Γραφική ΰλη, χάρτης έντύπων, εξοδα δημοσιεύσεως, φωτισμόν, κλ..........................
Δι' αγοράν καί δετικά βιβλίων, έπίπλων κλ. διά ά γραφεΐα τής Διευθύνσεως ................
Δι' όδοιπορικάέ'ξοδα ύπαλλήλων........................................................
Προσωπικόν των Νυμαρχιών................· _.........................................
Διά γραφικήν Ολην, προμήθειαν βιβλίων, φωτισμ'ν κλ.....................................
Δι' έπισκευάς καί συμπληρώσεις έπίπλων κλ. .... °.'........................................
Δι' ενοίκιον Νομαρχιών Χανίων καί Σφακίων...........................................
Προσωπικόν Λιμενικής υπηρεσίας.............; · · ■;....................................
Διά γραφικήν ύλην, προμήθειαν βιβλίων, φωτισμόν, κλ....................................
Διά συμπληριύσεις καί έπισκευάς έπίπλων, λέμβων κλ.......................................
Δι1 ενοίκιον τοϋ Λιμεναρχείου Ρεθύμνης.................................................
Δι' άγοράνναυαγοσωστικών έργαλείων κλ...............................................
Άστυνομικοί Ίατρυί.................................................................
Ίατροί κοινών γυναικών.............·..................,.....: ·;.....· ·,..............
Δι1 εξοδα συντηρήσεως των Συφιλιδικων νοσοκομειων Χανίων και Ηρακλείου.............
Διά γυαφικήν Ολην, προμίθειαν βιβλίων άστυίατρικής υπηρεσίας..........................
Δι1 εξοδα έκτάκτων ύγειονυμικών μέτραΐΎ δημοσίας ϋγείας κλ.............................
Χορήγημα είς τα Νοσοκομεϊα Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου..........................
Προσωπικόν χαί έ'ξοδα Λεπροκομείου..................................................
Διά γραφικήν Ολην, φωτισμόν, θέρμαναιν, φάρμακα κ.λ.π................................
Δι' έξοδα συντιιρήσεως των Λεπρών κ.λ.π...............................................
Άντίτιμον κ.λ.π. εςοδα προμηθείας κινύνης τοϋ Δημοσίου.................................
Άστυχημική ύπηρεσία...................·............................................
Διά γραφικήν ύλην, φωτισμόν, ·θέρμανσιν κ.λ.π..........................................
Δι' άντικαταστάσεις καί έπισκευάς όργάνων κ.λ.π........................................
Συνδρομαί είν λυσσοδήκτους μεταβαίνοντας πρός θεραπείαν..............................
Είς απόρους καί ναϋλα άπόρων........................................................
Είς ναυαγούς καί φρενοβλαβεΐς.......................................................
Διάφορα εξοδα βουλευτικών και δημοτικών έκλογιον.....................................
Των Βουλευτικών καί Δημοτικών έχλογών όδοιπορικά. κ.λ.π..............................
Διά την διακόσμησιν και φωταγώγησιν διιμοσίων καταοητημάτων έν έορταΐς κ.λ.π............
Διά την άντιμισθίαν ύπηρέτου επι τής καθαριότητος τοΌ Μεγάρου των Δημοσίων Γραφείων.
Δι' αγοράν είδών καθαριότητος, των Δημοσίων Γραφεί^ον................................
Είς
17340
2300
71740
526ΟΟ
47700
42180
34920|
29940
27240
500
190620
1700
9480
22860
7ΟΟΟ
9000
11960
646ΟΟ
34020
760ΟΟ
75ΟΟ
40ΟΟ
4000
25ΟΟ
1ΟΟΟ
600
30ΟΟ
1000Ο
5000
4ΟΟΟ
86501
805850
17460—Ι
750
1500:
400
15ΟΟ
47Ο4Ο
1500
500
12780
200]
200
72ΟΟΙ
4000
8Ο1
2500|
6000
7440
500
45ΟΟΟ
20000
6240
500
2500
10000
3800
5001
1000
1000
2000
600
ιοοΐ
(α) °6οα ντ.ν ανάλυσιν τοΰ ποσοϋ τοντ,ρυ είς τό τέλος τής παροιίΐϊης καταστάσεως.
»10790[
1227
4106
5466
553
251
232
4500
χκ
μ*
β ι
Μ
Χ(
α) 16336|15
600
300
2ΟΟΟ
1500
80
15000
200
15000
400
"5000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κ*χθ*Ρ'βθέντ»*ν καί ηραγματοπο'.ηθέντω/ έξόδων τής χρήσεως τού
μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911.
σ ε ι ς
Μετενεχθεϊσαι
έκ τής
χρήσεως 1909
Σύνολον
«ιστώσεων
Άναγνωρισθέντα
εξοδα δι" εκδό¬
σεως χρηματικών
ένταλμάτων
17340
2300
7174Ο|—
4770θ!-
42180 —
34920 —
29940-
27240-
500
190620
1700-
9480ι—
7000 —
10227 —
1606610]
70066—1
34020
76000 —
8053 —
425115,
423290
2500-!
1000
2000
600
3000
10000
5000
8500
8650!
17460
750
2100
700,—
3500 —
47040 —
30001—!
1700 —
12780 -
280 —
200-
200 —
200 —
7200—1
4000 —
80-
17500 —
6000 —
7440 —
700 —
45000 —
20000 —
62401—
500 —
2500 —
25000—1
500—1
23000-
6000-
2000-
600-
100-
"274070|
Πληρωθέντα Ιξοδα
Άπό 1 2) βρίου
1910 εως τέλους
Αύγουστον 1911
Εντόςτών μηνών
Σεπ] βρίου μέχρι
Δεκεμβριού
1911
Έν 8Χω
1688320
2182 85
71214 —
51600 —
48340 30
41653]—
34024 —
423,—
191304 25!
590
9147
22555
6721 30]
9901
14456 65
51446 85
33768
62119 60]
691979]
4845 35
4317 85
1813 301
48δ!30[
1892 -1
262 45
2022 30
10000
4416 20
6816 30
713302
775066)86
1396785
423 30
1971
644]
47040 —
2894 05
11505
2739 85
13630
211
194
252 —
200 —
7200 —
2880 —
4000
50 451
17028 90]
6000
7104190
64810
42956
117
15
10
2087 80
24545 05
4162|90
500
19050',40ί
375160
1949 95
600 —
238698185
15573 20
2125]20
61244 30
43232 05
44323 40
38228 451
31197|90
26427,90
24546
423
170159 95
3601—
8387 30
20123]—
4772,10
7064
12669 40
45667,95
30113 30
55276 12
5042 64
4152 20
3942 95
117130
345 —
1050 —
18190
1302
.90
80001
4116120]
6503,05
7055 88
ΊΪ84778Ι54
13107 85
423 30
1557 95
434] 70
1698 30
42652 95
1609 75
458 05
2013 251
11661 951
150 901
194 Ιθ'
147,-
200 —
6600 —
2640 —
3099 33
50 45]
13215 90
4000 —
6504 90'
297 90
40893 0ό
5590 —Ι
11710
1932 80
9865 90
3613 —
500 —
15629 50
2590 30
1949 95
554 —
195962,98
1310
41
65
9080
3480
4000'
3046
2820!—
245910
2280
18604]40
230
759|70
1630
1949120
2798 40
1845Ί5
5778,90
2691 6Γ
674318
1877,15
6931Ε
374 μ
558]
23
162
75!2ί
719,4(
2000—!
300 —
139 —
661—
78535! ί:
860
413 2(
210—!
876 8
4266 6
1189 8(
700-
726 6
910 —'
605
105 —
__ι
6Οθ'—
24Ο1—!
900 67
3791 25
20001,—
600 —
350 20
2062 20
__ι__
53θ'—
__ι
14659 1ε
539 9(
3088 2(
1112 8(
45 Οί
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
16883 20
2166 85
70324 30:
4671205
48323 40
41274 45
34017 90
28887,—
26826 —
423 —
188764 35
590—'
9147|-]
21753-
6721 30
9862 40
14514 55
51446 85
32804 90
62019 60
6919 79
4845 35
4317 85
1729 30
368
25715
2022
10000
4416
661205
7121'88
763313 97
13967 85
423 30
1971 15|
644 70|
2575 10
46819 60
2795 55
1158 05
2739 85'
12571 95
2ΐΐ'4Ο
19410
252 -
200 —
7200,—
40ΙΧ)-
50 45
1701)7 15
6000
7104 90
648 10]
42956 15
7 —
6120 —
117 10
2087 80
24525 05
4152 90!
500,—
1871770
3703 10'
1949 95
600 —
236955.951
37
120401
94 50
105Κ05Ι
21
75
332 70|
48 5
994
ΕΠΓΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕίδΐΗον
προϋπολο¬
γισμόν
Προσδιοριβμός των έξόδωτ
Π ι α τ ώ-
— ο Ρ η }"? θ ε Γ
' Διά τοί)
[ προϋπολο-
γισμοΰ
Ι
Δι* είδικών
νόμων καί
Διαταγμάτ.
9
10
11
12
13
14
15
16
4
5
β
1:
ι;
8!
II
5!
6
7|
δ!
9!
10 Ι

11
?!
II
8!
3!
41
51
II
Έκ
Δι* εξοδα απελάσεως επικίνδυνον είς την δημοσ. τάξιν χ.λ.π
Κηδεΐαι άπόρων άγωνιστών, στέφανοι κ.λ
Διά μίσθωμα ΰδατος, εξοδα έγκαταστάσεοις αϋτοΰ χ.λ.π
Προσωπικόν καί εξοδα άσΰλου φρενοβλαβών
"Έξοδα συντηρήσεακ φρενοβλαβών, ήμερήσιον έπίδομα κ.λ.π
Προσωπικόν Ταχυδρομειον
» Τηλεγραφείων.........................^
"Εξοδα γραφικά, θέρμανσις, καθαριότης κ.λ. τής Διευθύνσεως
Ένοίκια καταστήμάτων Ταχ. *αί Τηλεγραφ, γραφείων
Άξία χάρτου, βιβλίων, έκτυπωτικά, βιβλ ιθδετικά, κ.λ.π
Μίσθωμα έργολάβων, εξοδα μεταφοράς άλληλογραφίας κ.λ.π
Μεταφορά σάκκων υπό έφίππων ταχυδρόμων κ.λ.π
Κόμιστρα άλληλογραφίας, καταβλητέα είς ξένας διευθΰνσεις
Συνεισφοραι είς Λιεθνή Ταχυδρομικά Γραφεϊα Βέρνης
Όδοιπορικά εξοδα Ταχ. καί Τηλεγρ. ϋπαλλήλοιν
Άποζημιο^σεις άπολλυμένων έπιστολών
Θαλασσία συγκοινωνία
Τέλη τηλεγραφικά έίωτερικής καί εσωτερικάς άνταποκρίσεως
Τηλεγραφικά εξοδα έμπορικών καί πολιτικών είδήσεων
"Έξοδα άπογραφης πληθυσμοΰ των κατοίκων
Βοηθήματα είς απόρους αγ ονιστάς
» » χήρας, όρφανά καί τραυματίας
» » Στέφανον ψαρουδάκην έφάπαξ
"Έκτακτον βοήθη μα είς άγοννιστάς
Λιά χάρτην, εκτύπωσιν καί συρραφήν πιστοποιητικών
"Έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων
Άντίτιμον χάρτου καί έκτύπωσις βιβλίων άγροτικών Δήμων κ?Λ
! Γ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;
1!
21
31
4!
1!
81
3|
4;
5!
6!
7!
81
91
10!
12!
13!
14!
15!
16 Ι
17!
18!
ι!
2!
3]
4!
5!
6!
51
9!
10!
11!
12!
131
14!
151
16!
£1
19!
Προσωπικόν "Ανωτέρας Διευθύνσεως............................................
"Έξοδα παραστάσεως Έπιτρόπου................................................
» εγκαταστάσεως Ανωτέρας Διευθύνσεως..................................
Γραφική ϋλη κ.λ.π............................................................
ΤακτικΛν προσωπικόν Δημοσίων "Εργων........................................
"Έκτακτον » » » .......................................
Γραφικά εξοδα κ.λ.π..........................................................
Συγγράμματα, εντυπα, άντικείμενα ίχνογραφίας κ.λ...............................
Ήμερομίσθια έργατών, έκτάκτως προσλαμβανομένων.............................
Όδοιπορικά εξοδα κ.λ.π.......................................................
Λιά προμήθειαν χειρωνακτικών έργαλείων κ.λ...................................
Βοήθη μα ΰπαλλήλων παθόντων κατά την εκτέλεσιν έργων........................
Δι* αγοράν επιστημονικαί έργαλείων............................................
Δι* αγοράν πέντε άτμηλάτων όδοστρωτήρων......................................
Μηχανοδηγοί όδοστρωτήροιν...................................................
"Εξοδα συντηρήσεως καί λειτουργίας όδοστρωτήρων.............................
Άποζημιο>σεις των υπό τοϋ Δημοσίου καταλαμβανομένων κτημάτων................
Έξοδα έφαρμογης σχεδίων πόλεων............................................
Έπισκευαί κτιρίων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Έσωτερικών......................
» » » » » » Οικονομικήν.....................
» » » » » » Παιδείας.........................
» καί συντηρήσεις άδων καί γεφυρών κ.λ.π.............................
Έπισκευή στρατίόνων Χιοροφυλακής κα'ι Πολιτοφυλακής...........................
Έπισκευαί καί συντηρήσεις καταστήμάτων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Οίκονομικών.
Άξία καταληφθέντων κτημάτων Άφεντακάκη καί Έμ. Πολυχρονιδη................
Προέκτασις τής όδοΰ Πλατανιά Κισσάμου τμήμα α'...............................
Κατασκευή τοΰ β' τμήμοτος τής όδοΰ Χανίων—Άληκιανοΰ........................
» αμαξιτής όδοΰ Χαλέπας, Φρουδίων Άκρωτηρίου........................
Σκυρρόστρωσις τής όδοθ Χανίων—Σούδας.......................................
» τοΰ υπόλοιπον τής όδοϋ Άγυιάς—Καιρίτου............................
Κατασκευή συμπληρωμ. έργων επί τής όδοϋ Σταυρακίων Καλουδιανών.............
» τοίχων καί όχετοϋ είς οδόν Φακωθιανών...............................
Έπισκευή τής όδοΰ Καινοιίριας—Χώρας Άγυιάς..................................
Κατασκευή β τμήματος τής όδοΰ Πλατανιά—Κισσάμου..........................
» γ'. » » » » » ............................
Προέκτασις τής όδοΰ Άληκιανοΰ—Φουρνέ......................................
Αποπεράτωσις όδοΰ Χανίιον Σοΰδας.............................................
Κατασκευή γεφΰρας Καιρίτου...................................................
» » Γέρω Λάκκου.............................................
» » Σκαφιώτου................................................
» » Μεσογείων.................................................
210790
7200
3000
2000
6000
ΙΟΟΟΟ
157100
17820
5000
5000
10000
40000
2000
10810
1000
1800
200
20000
10000
500
10000
40000
30000
500
10000
1000
16533
12960
750
1600
800
33660
95480
3000
1000
35000
100 Ό
2000
100
200
65000
12960
5000
40000
200
4000
4Ο00
3000
80000
4600
58
2082
12444
887
11660
3017
1743
270
273
600
10309
17153
19000
58946
1059
199
1114
560745|—
63280
5000
3000
15000-
46000-
132
1200-
111740
3153.50
2400-
182992
10500
75361-
7000,-
4001-
2500-
ϊ ε
Με
έκι
_
2187971
(α) Ό(κ» την ανάλυσιν τοΰ ποσοϋ τούτου είς τό τέλος τής παρούσης καταστάσεως.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Μβτενεχθβΐσαι
!κ τής χρήσεως
1909
Σύνολον
πιστώσεων
Άναγνωρισθέντα
εξοδα δι' εκδό¬
σεως χρηματικών
ένταλμάτων
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 εως τέλους
Αύγουστον 1911
274Ο701
72Οθ',
8000
2000
6000
10000]—!
157100
17820ι
5000
5000
10000]
40000
10810
1000
1800
200
20000
13000
500
25000
40000
30000
500
ΙΟΟΟθΙ
1000]
16533
46000
760533
12960,
750
1600
800
33660
954801
4200!
2117
38152
124001
100:
200
65000
12960
5000
222992
200
14500
11536
3000
80000
11600
458
12444
887
11660
5517
1743
270
273
600]
10309
17152
19000
58946
1059
199
779542|θ(
23869885]
118640
5258,15
695-
6000 —
8729 30
14885915
15665 85
3816Ϊ45
4497ι20
1009862]
3951585
246845
816 25
2165 95,
3449'δο
1246283
20120 35]
37363 70|
28402
500
101591
945]
14100
4531790]
Πληρωθέντα Ιξοδα
661291 |θθ
12593]
551
1600]
776
34198185
88401
10
4200]
211560
36347 05
12400
899 7!
8 7Ρ
10014 95
3248 'όί
222217
179 95|
13782 67
11141 451
969 50
40027 1θ|
8711 —
9986 93
875-
510115
219810
1743-
15445
19180
59999]
974420
655310
412112
17098
58139(86
199 —
502 55
62189309]
195962'98
1147,10
311175!
660-
55001—
7846
13450645
14419 85
285960
317415
8520|42]
36065 20ι
208255
1808125
344965
1198063
17801051
12013 ,
5141150]
500;
1176,
9451
11807
Έντός των μη-
νών 7) βρίου εως
Δ) βρίου 1911
Έν όλω
34
505399|67
11233
551
1600
690]
31237
785461,
3152]
968
32212
9525!
513]
10
9544
3166
184246
179
13503
10646
969
34862
8633
φ
875-,
510115
249810]
1713
154 45
19180
599 99
9744 20
655310
4121 12
17098 22,
58139,86
199-
502 55
50349281
40992 97
Ι
19 30
5ΪΟ46 4Ο
35 —
500-
883,301
1338870
1231
763
1101
157820
3399 7!
385
794|25
351
10
223025
20785|-
19367
7491
1303!30
22418]70
141537)θ
Τ
1360 —
86|
2631 .
9854 401
990
1147
4019
2646
386;
40
470
82!
37096
2791
5164,551
66223,81
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
23695595
116640
5158,15
695
60001
872930.
14789515
1565111
361280
4275 15
1009862
39464]95
2467 70
816 25
2159 35
3449 65
12462 83
20031
32798
24508]50]
500,
8667
945
45317 90
61693674]
12593135
55160
1600 —
776ι
33868|85
88401
4143 2ΐ
2115 &
362"Ϊ2 25
12172
10
89975
10014 95
3248 30
221342 46
179 95
13782 61
10616 3'
969 5(
40027 Κ
8633
9986,9ί
875]—
5101 Γ
2498 Κ
1743,—
154 «
191 8ί
59999
9744 20
6553,10
4121
12
17098 22
5813986
199 —
502,50
619716,62
ΕΜικοΰ
ΠρβϋΛθλο
γισμοϋ
1742,90
20
100
964
14 70
203 65
22205
5090
75
660
89105
456570
3893 50
1492,
989|36]
1485516
330

56 7!
11480
227,90
87454
495 Οί
77
2176;4'
4
5
6
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
1
1
ί
3
4
6
1
1
Ι
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
»
13
14
15
16
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ίδικοΰ
ποϋποΐ ο-
γκτμοϋ
Προβδιορισμός των έξ ό 6ων
Έκ {ΐεταφορβς
20;
21!
22|
24'
25
26
27
28
291
30 ΐ
31!
32!
33 1
34
35!
36
37
38
Κατοσκευή γεφΰρας Λουραδιανων.................................
» » Ντερέ.........................................
> των γεφυρων Ξενιανών καί Κοντο-κυνήγι Σελίνου...........
Έκβάνθυνσις τοϋ λιμένος Καστελλίου Κισσάμου.....................
Κατασκευή άποθήκης παρά τό Χημεϊον Χανίων.......................
Μετατροπή οίκήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον......................
» τοϋ πρώην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον..................
Κατασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας................................
Προέκτασις τής όδοΰ Βάμου Καλυβών...............................
Κατασκευή προφυλακτηρίων τοίχων τής όδοΰ Σοΰδας "Ιτζεδίν..........
Έπισκευή των όδών Άσφένδου, "Ιμβρου, Άράδενας, Άγίας Τουμέλης..
Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγος Άράδενας διερχομένης όδοΰ......
Προέκτασις τής όδοΰ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι τμήμα α'............
Αποπεράτωσις τής όδοΰ Καλυβών Άρμένων πλήν τής σκυρροστρώσεως.
Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ Ίτζεδίν Νειό χωρίου......................
Σκυρρόστρωσις τής όδοΰ Καλυβών Άρμένων Νειό χωρίου............
Προέκτασις τής όδοΰ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι β'. Τμήμα.........
» » » Βάμου Καλυβών..............................
- Κατασκεν-ή γεφύρας Μπούτακα.......................
Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειώτου—Άποκορώνου
39[
40
41
42
43
44
45
46
47, . ... .......
48 ; Κατασκευή τμήματος οδοΰ 'Ρεθΰμνης— Περάματος
κ. λ.,
Κατασκευή γεφΰρας Κεράς Άποκορώνου.
Κατασκευή βρύσβως κα'ι μεταφορά ύδατος «Καμάλη» Καλλικράτους.
» καί σκυρρόστρωσις τής όδοΰ 'Ρεθΰμνης—Άτσιποποΰλου ..
» τής άπό γεφΰρας Άτσιποπούλου είς Άτσιπόπουλον όδοΰ...
Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ 'Ρεθΰμνης—Χανίων....................
Κατασκευή τής όδοΰ Άξοΰ Ανωγείων..........................
Προέκτασις τής όδοΰ'Ρεθΰμνης Περάματος.
49
50
51
52
53
54
55
56
Έπισκευή τής έντός τής φάραγγος Κοτσιφοΰ όδοΰ.....
Διόρθωσις τής όδοϋ Σκάλας Ρουστίκων καί Νερατζές.
Κατασκευή αμαξιτής όδοϋ Ρεθύμνης—Άμαρίου......
» Τμήματος » » Περάματος......
Έπισκευή όδοΰ φάραγγος Κοτσιφοΰ..................
» » Κουρταλΐώτη...............
Κατασκευή » Πηγής Άρκάδι.....................
Άμπελά διά τής θέσεως Τράκα......
57 ! Κατασκευή δδοΰ Σταυρωμένου Ροΰπας
581 » » Πραισοΰ
591 » » Κλησίδι
60 Γεφύρωσις τοΰ ποταμοΰ Πλατΰ
61
62
63 ,
64 ! Κατασκευή προφυλακτηρίων γεφΰρας Γαράζου κλπ
Άγίας Κυριακής.
Μαλάκια........
Σακτουρίων ,
651
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
» γεφύρας Μόλου— Φαράτσι......................................
» » Πραχΰμου Μυλοποτάμου................................
Έπισκευή γεφύρας Έλευθέρνας..........................................
Κατασκευή » Γαράζου ............................................
» » Ροδάκινου...........................................
» λιμενοβραχίονος Πανόρμου .....................................
» άποβάθρας Μύρθιου Πλακιά....................................
» Σωληνωτοΰ υδραγωγείου έν Έπισκοπ^ Ρεθύμνης..................
» τοΰ β'. Τμήματος τής όδοΰ Ηρακλείου Άγίων Παρασκιών Καστέλλι
Προέκτασις τής αμαξιτής όδοϋ Ηρακλείου Μεσσαράς .....................,
Κατασκευή όδοΰ Φοινικιάς Μονοφατσίου...................................,
. » » Γεφυρακιών Καλέσα Βούταις,.............................
77 [ Αποπεράτωσις όδοΰ Αρχανών...........................................
78! Σκυρρόστρωσις » » ............................................
79 Ι Κατασκευή » Ηρακλείου Μεσσαράς................................,
80 [ Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήμα Άγίας Βαρβάρας.....................
81 Ι Έπισκευή καί σκυρρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου Πεζών.......................
Σκυρρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου Φοινικιάς.................................
Κατασκευή όδοΰ Γεφυράκια Βούταις......................................,
83
84
85
86
87
88
89
90
91
γεφύρας Άναποδιάρη
» » Γεραί Ποταμοΰ ή Ληθαίου.....................
» γεφύρας Ίνιώτου.....................................
» » Καρτεροϋ...................................
» » Λουτή Πέραμα..............................
» νέας πτέρυγος είς τό Μουσείον Ηρακλείου..............
Διαρρύθμισις Νομαρχιακοΰ Κσταστήματος Ηρακλείου είς Δικαστήρια.
Κατασκευή Ύποθηκοφυλακείου έν Ήοακλείφ......................
ι
Π Ι σ τ ώ-
Χορηγηθεΐσα ι
Δια τού
προϋπολο-
γισμοΰ
Δι" εΐδιχων
νόμον χαΐ
Διαταγμάτ.
560745
ο52
,^ΟΟ
16000
161
7(Χ)
„ 61
6000
984
595
1223
1360
7305
688
2150
11286.
36910
20000
1520
350
199
3500
11068
1871
18863
1219
^871
2722
351
459
27755
23202
4467
4000
5000
8761
2000
1000
1000
20000
2500
2644
4543
4750
2259
724
248
2107
1877
100ΟΟ
6000
576
7849
1183
2306
2180
266
4164
11619
55940
5465
4891
75470
36557
1366
18897
3000
18712
31000
9000
1168464
218797 90
1000
α ε ι
Μετί
! έκ τη
265
220062 90
I
Ι——^^
Λ Α
Γ
ΕΓίΐΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ!
β ε ι ς
Μετενεχθείσαι
ι έκ της χρήσεως
1909
Σύνολον
πιστωσεων
Άναγνωρισθένΐα
εξοδα δι* εκδό¬
σεως χρηματικων
ένταλμάτων
Πληρωθέ.τα έξοδα
Άπό 1 2)βρίου
1910 Ιως τέλους
Αυγουστον 1911
Έντός των μη-
νών 7)βρίου—
Δ)βρίου 1911
Έν 8λφ
779542
252
900
4700
16000
161
700
1061
6000
984
59ό
1223
1360
730ό
688
2150
11286
36910
909
20000
1520
350
199
3500
11068
1871
90
1219
2871
2722
351
459
27755
446'
4000
5000
8761
2000
1000
1000
20000
2644
4543
4750
724
248
2107
1877
10000
6000
576
7849
1183ι
2306|
4164-
|
11|
55940 —
5465
51561
75470
36557
1366
18897
3000
18712
31000
9000
1388526 9(
62189309
24960
438965
58885
537ι70
361508
984
25061
1197 40
131185
380340
59703
165850
11286
1754885
454 55
10Μ3 85
14016!
350-
16465
111665
143645
1626ι70
15437 80
586 30
294 25
400-
22297 88
12517
443320
3599 65
4910 72
7967
2064 7ί
3993 2(
159:
360022
3791
7
40
57
5998 30
224580
142410
452 70
1161899
231^950
4527 20
5151
14
324
10287 60
13167 29
402 70
1825997
91620962
553492 81
410223
438965
588 85
535 70
361508
984
25061
1197 40
1311
85
3803 40
597 Ο:
1658 50
11286
17548 85
454 55
10413 85
1341
350
16465
44580
1436 45
1626 70
15437 80
58630
29425
400]
22297
12517
75
443320
359965
4414 4
7967
2064 7'
326571
42741
1974 4(
1115 7(
3600 2;
3181 7Ε
57
5998 3(
2138 9ι
1424 Κ
452
1161891
23179 5
4527 9
5151
32459
10287 61
13167 £,
402
18259
844404*
66223 81
249 60
60
670
496
727
482
60ί
106
61971662
24960
4102 23
4389 65
588 85
535 70
361508
984
250 61
1197 40
1311
3803
597
1658
11286
17548
454
10413
1401
350
164
11 Κ)
1436 45
Υπόλοιπον ίκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
1626
15437
586
294
400
22297
12517
4433 20
3599
4910
7967
2064 79
3993
4274
2269
1974
1597
3600
379
5
5998
2245
1424
10
452 7
11618 91
23179
4527 Κ
5151
32459
10287
13167
4027
18259
914031)1
προϋπολο¬
γισμόν
2176 47
217847
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
60
51
52
63
54
65
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
ΕΪΙΪΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
ιδικόν
προϋπολο¬
γισμόν
ο
Φ
92
93
94
95
96
» 97
» ι 98
» : 99
» . 100
»; ιοι
» · 102
» . 103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
! 116
" 117
118
119
120
123
124
125
126
127
130
131
131β
131
133
134
135
136
137
» ! 138
» Ι 139
140
141
143
144
146
146
147
148
149
150
151
* 152
» ! 153
» 154
« 155
» 156
157
158
159
160
161
Προσδιοριαμός των έξόδων
Π ι σ τ ώ-
Χορηγηθεΐσαι
Διά τοϋ
προυπολο¬
γισμόν
Δι'εΙδικών
νόμων κα'ι
Διαταγμάτ.
β ε ι
Μετει
έκ τή;
1
ι
Έπισκευή καί μετατροπή ΕΙρηνοδικείου Ηρακλείου είς Νομαρχίαν κλπ..........
Κατασκενή καϊ διαπλάτυνσις λιθίνης άποβάθρας τού Τελωνείου Ηρακλείου.....
Συμπλήρωσις καί αποπεράτωσις τοϋ Μουσείου Ηρακλείου......................
Ανοικοδόμησις τοϋ τοίχου τοΰ λιμένος Ηρακλείου..............................
Εκκένωσις των δεξαμενών παρά χχ) Τελωνειακϊ) άττοθήκΉ Ηρακλείου............
Κατασκευή μαγειρεΐων Χωροφυλακής Ηρακλείου .............................
Έπισκευή τής Τελωνειακής άποθήκης Ηρακλείου..............................
Όδός Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως α'. Τμήμα.................................
Αποπεράτωσις τής δδοϋ Τσουλή μνήμσ.......................................
Κατασκευή τής ό&οΰ Σητείας—Μαλάβρας.....................................
» » » Πορτί Κουτοΰρα Βιάννου................................
Αποπεράτωσις δδοϋ Άμπελου................................................
Προέκτασις β", τμήματος όδοΰ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως.....................
Κατασκευή όδοϋ Βιάννου Ηρακλείου.........................................
» > » Ιεραπέτρας............................,...........
» Τμι'ιματος όδοΰ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως.....................
» γεφύρας Καλογήρων.................................................
» τριών Γεφυρών τής δδοϋ Ιεραπέτρας—Καλαμαύκας...................
» γεφΰρας τοϋ ποταμοϋ Καλαμίου.......................................
» * Κουτσουρδ Σητείας .........................................
Έπισκευή γεφΰρας Λιμένος Σητείας..........................................
Κατασκεκή περιθωρίου γεφΰρας Στομίου Ιεραπέτρας...........................
> Ύδραγωγείου Βιάννου.............................................
» » Πισκοκεφάλου Σητείας κ.λ.ΐι.........................
> Άποβάθρας Ιεραπέτρας...........................................
Αποπεράτωσις σήραγγος Λακωνίων...........................................
"Εγκατάστασις τηλεγράφου είς Σητείαν, Ίεράπετραν, Νεάπολιν, Βιάννον.........
Έπισκευή ο'ικήματος έν Νεαπόλει διά Τηλεγραφεϊον καί Ταχυδρομειον............
Άγορά έργαλειων δ ώ τα ύδραυλικά..........................................
Προμήθεια πετρελαιομηχανής μετ" ά.νΐλ.ίας κ.λ.π...............................
Άγορά έπιστημονικικών έργαλείων, σκηνών κ.λ.π...............................
» δύο ίππονήτων όδοστρωτήρω'ν......................................
» » άντλιών των δημοσίων έργων....................................
> τριών σταθμών ύδατος...............................................
Ανέγερσις καί συντήρησις οίκοδομών Γεωργίας................................
Κατασκευή όδοϋ Χανίων—Κισσάμου α'. τμήμα................................
» » Καμισιανό Ρυάκι—Δρακώνα κ.λ.π.............................
» » Νειό Χωρίου—Μπαμπαλή Χάνι κ.λ.π.........................
» » Ρεθύμνης—Περάματος—"Ηρακλείου...........................
Πίστωσις διαθέσιμος δι' εργα συνκοινωνίας Ρεθύμνης..........................
> » » » "Ηρακλείου........................
Κατασκευή δδοϋ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως................................
Πίστωσις όιαθέσιμος δι' εργα συγκοινωνίας Λασηθίου..........................
Έπισκευή οίκήματος Φιρκά..................................................
Κατασκευή διαφόρων έργων είς Τελωνείον Χανίων..............................
» γεφυρών είς Ξεηανά καί Κοντοκυνήγι..............................
Διά την κατασκευήν διαφόρων έργων έν τχ| όδφ Πλατανια.......................
Κατασκευή ύδραγωγείου 2οΰδας...............................................
Έπισκευή κρηπιδώματος Λιμένος Χανίων......................................
Προέκτασις όδοΰ Χαλέπας—Φρούδια...........................................
Κατασκευή γεφΰρας είς Κεραμεΐα.............................................
» Τελωνειακοϋ καταστήματος Χανίων..................................
Διά την κατασκευήν γεφύρας Καιρίτου.........................,...............
» » διοχέτευσιν των ύετίων υδάτων τής γεφύρας Καιρίτου...................
> » κατασκευήν τής δδοϋ Χωστής—Ποροσελίων............................
, > επισκευήν τής όδοϋ Χλιο,ροΰ—Σκινέ—Ποροσελίων....................
> » αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καιρίτου—Φουρνέ............................
, > κατασκευήν αμαξιτής όδοΰ Κάνεβα—Βουκολΐών...............!..!!!.!!
Κατασκευήν ΰδραγωγείου Λάκκων............................................
Δι' έξυγιαντικά εργα Γεωργιουπόλεως............................'...,'.'..".'.'.'.!!
Διά κατασκευήν γεφύρας μεταξύ Καψοδάσους καί Πατσιανοϋ...................
Διά την αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καλυβών—Νειό-Χωριοϋ.......................
Δι* επισκευήν τής όδοϋ 2ούδας—Καλυβών...................................',
Διά την κατασκευήν τής όδοϋ Βρυσών—Κράπης...............................
Διά την συμπλήρωσιν τής όδοϋ Βάμου—Καλυβών.......................!.!!!!
Δι' αποπεράτωσιν τεχνιτών έργων τής όδοϋ Νερατζές πρός Ρούστικα........!..'.'.'.
Διά τόν καθαρισμόν τοΰ Λιμένος Ρεθύμνης..................................'
Δια την αποπεράτωσιν τοϋ ΰδραγωγείου Έπισκοπής Ρεθύμνης...................
Κατασκευή δυτικης πτέρυγος Μουσείου "Ηρακλείου..........................]'.
Έπισκευί) αποχωρητηρίων είς παραπήγματα Ηρακλείου......... ,...........' 11
Δι' επισκευήν καί σνντήρησιν τής όδοϋ Ηρακλείου—Λασηθίου.........'.'.'...'.'.'.'.'.'
Δια την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγείου Άποστόλων Πεδιάδος............!!!!!!
Είς μη«φοράν
1168464
9000
_
1349
_
1018
_
3530
_
5189
_
1500
_
29
_
823
_
3949
_
2228
.__
356
_
675
_
7626
_
20000
_
8931
39399
_
1042
_
1447
_
460
_
618
_
305
_
1000
_
437
_
46000 —
6000
_
5083
_
5775
_
1450 —
1000 —
2086 Ζ
6000 —
800 —
150
——
100000
1
29740
51000
110000
_
50000
_
150000
_
60000
50000
_
16000
5000
371
6000
3500
4900
8000
3000
60000
_
19449
_
20000 _
10000
_
10000
_
15000
_
15000
_
4900
10000
_
5000
_
1576
3000
_
38000
_
5000
-
12°02
5000
_
3000

2291473
220062 90
— 150
— 200-
805,
Ά
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Π λ η ο α: Ο ι ν τ α ε ξ ο δ α
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθεντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξοδων
προΰπολο
γιαμοϋ
Εντος των μηνών
Σεπτεβριου
Δεκεμβριού
1911
Σύνολον
ηιστώσεων
έκ τής χρήσεως
9000
1349
1018
3530
5189
1500
179
823
3949
111880
4270 08
147 75
118 95
1118 80
427008
147 75
111880
4270 08!
147|75
11895
356
875
7626
20000
8931
40204
1042!
1447
460
618
305
1000
437
46000
6000
5083
5775
1450
1000
827
2086
6000
800
150
200
ιοοοω
40
3868 20
36452 86
487 62
1172 59
460 —
597 95
3868 20
30742,26
487 62
1172|59
460
597,95
36452 83
487 62
1172 59
460 —
δ(ι/ι95
424989
3864165
875
7751 90
13046 40
43 50
13α
13,07 75
21317 50
2664,25
452195
6οου
3500
4900
8000
ιο
15000
Ϊ5000
4900
ιοοοο
157*)
300*
38000
5000
829
50000
ίδϋ
823 2
56
567 40
604910
1254 55
ϊ
ΕΦΗΜΕΡΙΣΓΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Εϋιχον
προϋπολο¬
γισμόν
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1ί>
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
1
1
Προσδιορισμός των έ^όδων
Έη μεταφοράς.
Διά την ύδρευσιν τοΰ Β'. Τάγματος Πεζ ικοϋ................................................
Διά τον καθαρισμόν τοϋ Λιμένος Ηρακλείου................................................
Διά κατεδάφισιν άπαλλοτριωθέντων κτιρίων καί κατασκευήν κρηπιδώματος έν τφ Λιμένι Ηρακλείου
Διά συγκοινωνίαν είς τάς οπυθηκας ΤεΛ,ωνείου Ηρακλείου.....................................
Δι" τιποπε ρατώ σιν τής όδοϋ Ηρακλείου Μεσσαράς.............................................,
» τής γεφΰρας Αϋγενικής.....................................................,
Διά την κατασκευήν γετΰρας Γέρω Ποταμοϋ.................................................
» » » σιδηράς γεφύρας επί τυϋ ποταμοΰ Β ίρρων..................................
Γεφύρωσις ποταμοϋ—Αστρακών Σγουροκεφαλίου.............................................
Διά την κατασκευήν σωλη νωτοϋ ύδραγωγείυυ έν Λάστρω.......................................
Δι* άποπληρωμήν ύδραγωγείου Βιάννου..................................................
Διά την κατασκευήν ύδραγωγείου έν Άπιδια..................................................
Συνέχεια κατασκευής σήραγγος Λα«ωνιων...................................................,
Δι' αντικατάστασιν τοΰ σύρματος τοϋ Τηλεγράφου Λασηθίου....................................
Διά την επισκευήν τού ύδραγωγείου Μαγκασά Σητείας.........................................,
Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύ&ι αγωγ^ίου Άγίου Βασιλείου Βιάννου..............................
Διά την κατασκευήν τοϋ Α'. τμήματος όδοϋ Ίτζεδίν διά ΜεγάλωνΧωραφίων,πρός τό ΝέονΧωρίον.
Άξιωματικκοί Χωροφυλα^ής...............................................................
Ύπαξιωματιοί καί Χωροφύλακες...........................................................
Διερμηνεΰ;...........................................................................,..,
Ένοίκια κα ι έπισκευαί στρατ(ύνων..........................................................,
Φωτιομος, θέρμανσις, καθαριότης στρατώνων................................................
Γρα{ ική ϋλη καί χάρτης έντυπον...........................................................
,Αγώγια καί ναϋλοι Αξιωματικών Χωροφυλακής κλπ...........................................
"Εξοδα μεταφυράς ύδατος, χρημάτων........................................................
Άντιτιμον φ';ρμάκων, συντηρησις θεραπευτηρίων κλπ..........................................
Άγορά και αντικατάστασις μερών όπλων, φυσιγγίων άναγέμισις... ".............................
'Επισκευή και συντηρησις των έν ταίς αποθήκαις δπλων........................................
Προμήθεια εϊδών έξαρτύσ ως όπλισμοϋ......................................................
» » Ιματισμοϋ κλπ............................................................
» » καί έπισκευή έπίπλων καί εΐδών στρατωνισμοϋ.................................
Άγορη Ιππων Ίπποσκευών κλπ..............................................................
» χάρτου μουσικής, μουσικών τεμαχίων, όργάνων κλπ......................................
Άπρόοπτα έξοδα καί διάφοραι μικροδαπαναι κλπ..............................................
Έπιμίσθια μεταβατικήν σωμάτων...........................................................
Άμοιβαί χορηγούμεναι διά συλλήψεις έγκληματιών............................................
Μισθοδοσία πολιτών όδηγών κατά τής ζφοκλοπής.............................................
Αξιωματικόν Πεζικοϋ......................................................................
'Υπαξιωματικοί καί στρατιώται.............................................................
Προμήθεια είδών όπλισμοϋ, πολεμοφοδίων κλπ...............................................
» » κλινσστρωμνής............................................................
» » ίματισμυΰ κλπ ...........................................................
» μαγειρικών σκευών.........................................................
» καρροσκευής,ίπποκομίας κλπ..........,......................................
> > στρατοπεδείας καί σκοποβο/ ής..............................................
» » γραφικής ΰλης, βιβλίαιν κλι................................................
» > φωτισμοϋ, θρρμ νσεως κλπ......................................
"Εξοδα μεταφοράςόπλισμοΟ, στράατωνισμοϋ κλπ.........................................||
» νοαηλείας, φαρμ.κων κλπ......................."...!...!.·.!.!!.!!..!!.!!!!!!!*!!
» όδοιπορικά καί μεΐακομισεις..........................................υ....!!!!!!!
Άντιμίσθια Ίερεων, εξοδα κηδειών κλπ...............................................
Άγορά καί συντηρησις σκευών γραφείου..........................."..',',. ##*. .'·',..'.'.".'.'. Υ. Υ.Υ '.
Συντηρησις στρατώνων Πεζικοΰ, ένοίκια κλπ......................................!!!!!!!!!
"Ε'|οδα έν γένει άπογραφής σΐρατευσίμων.....................!..!.!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Μισθυδοσία ΓΙοιητοϋ έν τφ στρατεΰματι επί 8 μήνας..............υ....!!!...!.!!.!!.!!!!!!!
Συνδρομαί τοϋ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν των σκοπευττηρίων..............................!!!!!!
"Εξοδα παρελθούσαν χρήσεων..............................
Διά^τήν δημ. τής προκηρύ";εω; περί κατασευής τοΰ Σιοηρο5ρόμου άπό Μεσαράς είς* ■Ηράκλειον,!!
Δι" εξοδα εν γένει τής στοιχειώδους στρατιωτικάς έκ-ταιδεΰσεως................................
Π β τ
ώ ·
Ζορηγηθεισαι
Διά τοϋ
προϋλολο-
γισμοΰ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως...............................
"Εξοδα υπηρεσίας.......................................
Έπιδόματα Ιΐατριαρχείων Μητροπολίτου καί Έ.τισκόκων............
Μισθο'ι ΙΙνευαατικών Άρχηγών Μουσουλμάνων καί Ισραηλιτών.......
Γρας ική ΰλη............................................!'.'!!
Άρχαιολογική ύπηρεσία.................................
"Εξοδα άρχαιολογικής ύπηρεσία;.....................!!!!!!!'!'"
Γυμνασια Χανίων Ηρακλείου........................
Γυμνάσια Ρεθύμνης Νεαπόλεως......................'............
Έλληνιχά σχολεΐα Πόλεων καί Έπαρχιών...............'..'.".'........
Ανωτέρα Παρθεναγωγεϊα Χριστιανικά......
» » Μουσουλμανικα.........«·....!!.!......
(ο.) "θρα την ανάλυσιν τοΰ ποσοΰ τούτου είς τό τέλος τής πβρούση,ς καταστάσεως.
Έη μβταφορα;.
2291473
3000
60000
60000
10000
8552
14000
2300
27ΟΟ
40ΟΟ
22ΟΟ
480
990
8000
120ΟΟ
1ΟΟΟ
4ΟΟΟ
110330
979456
1920
37500
4500
1Ο0ΟΟ
18ΟΟΟ
8000
3000
50ΟΟ
2000
2000
71810
3000
6000
1000
1ΟΟΟ
30000
1000
35000
101560
338005
180ΟΟΟ
15400
39520
2000
4000
5000
4Ο0Ο
5000
12ΟΟ0
7ΟΟ0
Θ0Ο0
3000
2000
6000
8000
800
10000
49037
4612533|-
Δι' είδικών
νόμων καί
ΔιαταγΐΜΐτ.
221217
2000
ιοϋ
10000
5000
300
10300
β ε
Μ—
έκ τί
40000
9000-
400
6000
"
8000
15180
1900
30480
13ΟΟ0
59040
54600
351601-
41640 -
343800
5000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
3Ο1
1909
'Αναγνωρισθέντα
εξοδα δι" εκδό¬
σεως χρηματικων
ένταλμάτων
Πληρωθέντα ϊξοδα
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 εωςτέλους
Αΰγοΰστου1911
Έντόςτώνμηνων
Σεπτέμβριον
Δεκεμβριού
1911
•Εν «λω
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
Είδικοβ
προΜπολο-
γισμοΰ
2361Έ
!
- 163
_—
- 164
_—
- 165
_ —
- 166
_
- 167
_
- 168
_
- 169
_
- 17ο

- 171
17οι
173
— αι
- 173
- 174
_
- 175
_
- 176
_
- 177
_
- 178

- 179
1
3
»
»
»
»
674990
71541,1
7818,60
10013509
91318513
1920-
41Γ
4796)55
976835
179892Γ
325465|
3289
12187 30!
82351 68]
190-
21655 251
721 25'
8764770
83113345
173θ'—
19933 7ό|
4075
830445
1416920
259485
290105
4560]
38620
76450
2400
2300
382005
65980
387,95
387
80691-51
279θ'.90
2300-
76775
814 —
81
27961!
%
767175
814-
66651
530|-
747027
101375,08
372978ι17
16ΐ913ι46
335160
4808105
14315
65479
1636Ρ
107328]
90 —
175932
217Ο7|65|
52288,71
451
6910
1728854
530 —
717027
10137508]
37297067
10191346
3351,60
48081,ΟΓ
11315
65179
79153
138996
9620 62'
998101
587620
3189 5Γ
117580]
29545
53^455]
1783 -
616501
9500
25011 62|
Γ,Γ>)61!
39166Γ
440
5710195,
79667|43
320681(96
161461176
328250
101560,—
378005
180000
15400
48520
2000
4000
5001
30792,51
143,15
28330
371
721,33
45695
17391
606151
335240
98635
320 -
54,55
533 -
70,20
393301
2446171
391 «
500Γ-
12000
130001
998ι10
5876|20
3189,55
147580
675145
538455|
1783
71650]
10000
2507992!
6009701
3916165
220320
115580
040 90
485155
1611-80
21650
1000-
2496162'
237645
"0120]
3000,—
2000-
6000ι—
8000
800—
10000-
49037-
8000
20000!
100—
500
681»)1
50325
8500-
50-
:ιΐ:ϊθ-
371ο
312Ή5800
ΪΪ07895
157-2)5
41119'
18970
2-Κ)
16782
1068-215
5775350
519ΗΙ.Κ5
3169980
3ΓΛ7665
276463080
102ο895
•ιγ,Ο-265
3
1107895
157265
41200-
2719,—
024—
16795-
1068215
5775250
5198885
3511730]
4236040
15180
1900—1
52000
30480
3'
20320)
18000|—
59040
54600
35160-
41640—
90160—
160-
519Ϊ-7.
568Ο20
29ΐ3ο)
4313555
3186·)ΓΌ
3587675
4810-
8»>18.30
2X3330
379ί·'·Χ)
ί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗ-ΕΩΣ
προϋπολο¬
γισμόν
6
7
8
9
10
11
12
4
5
6
10
11
Προσδιορισμός των έξόδων
1
1
2
3
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
6
10
11
12
13
14
15
16
Έη μεταφορας.
Έπιμσθια καθηγητών........................................................
Γραφική ΰλη έκιαιδευτηρίων.................._..................................
Προσωπικόν Επιθεωρήσεως Δημοσίας 'Εκπαιδενσεως..............................
"Εξοδα υπηρεσίας...............................................................
Δημοτική έκπαίδενσις...........................................................
Γενικά εξοδα Σχολείων..........................................................
Διάφορα » 'Εκπαιδενσεως.....................................................
Συνδροιιή υπέρ τής Έταιρείας τής υπέρ των Πατρίων Αμύνης.......................,
Άμοιβή ίερέων διά τάς γεννητηρίους πράξεις.........(............................,
Συνδρομή τον Δημοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισσάμου..................
"Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων.....,.............................................
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εΐσφορά τοΰ Δημοσίου υπέρ τοϋ Ταμείον των 'Εθνικων άναγκών........
Άποζημιώσεις Πληρεξονσίοιν........................._...............
Μισθοί κα'ι άποζημιώσεις έκτακτον προσωπικού γραφείον Βουλής.....
Γραφική ΰλη κλπ..................................................
Γραφείον Βουλής...................................................
Συντήρησις Βουλεντηρίου ...........................................
Τόκοι έντόκων Γραμματάον τον δηιιοσίου...........................,
Προεδρεία Συμβουλιον Έκτελειτικής Έπιτροπής.......................
Χορηγή ματα καί σνντάξεις είς διαφόρους..............................
Σνντάξεις κατά τόν 685 Νόμον......................................
» άποστρατείας άνδρ(7)ν Χωροφυλακής καί Πολιτοφυλακής..........
Χρέη προκατόχον Διοικήσεως.......................................
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.................................
"Εξοδα παραστάοειος Έπιτρόπου....................................
» υπηρεσίας..................................................
Προσωπικόν Γενικόν Λογιστηρίου καί στατιστικον γραφείον............
"Εξοδα υπηρεσίας..................................................
Οικονομικόν Επιθεωρηταί...........................................
"Εξοδα έπιθεωρήσεων..............................................
» Γραφείον τής επιθεωρήσεως των Οίκονομικών..................
Προσωπικόν Κεντρικοϋ Ταιιείου......................................
» ταμείον Ηρακλείου.....................................
» » Ρεθύμνης.......................................
> > Λασηθίου.......................................
Γραφική ΰλη φωτισμός θέρμανσις Ταμείων .........................
Βιβλιοδέτησις βιβλίων έντΰπων κλπ..................................
"Επιπλα ταμείων καί πάσα ίίλλη σχετική δαπάνη.....................
"Εξοδα συσ/ΐευής κα'ι μεταφορας χρημάτων..........................
"Εξοδα βεβακόσεως ψόρων.........................................
Ποσοστά έτΐ των είσπράξεων των εισπράκτορος......................
,ι » » > „ Ταμιών κα'ι Άποθηκαρίων...........
» > · » » τής πωλήσεως χαρτοσήμου..........
Προσίοπικόν Τυπογραφείον .........................................
Άντίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής "Εφημερίδος................
Διά πάσταν κύλινδρον κ.λ. Τυπογραφείον...........................
Διά μελάνην τον τυπογραφείον......................................
Δι* επισκευήν, συντήρησιν κα'ι κίνησιν των μηχανημάτωνν............
Δι* αγοράν τυπογραφικΛν στοιχείον................................
'Εκτύπωσις πρακτικών των με/ρι τον 1909 Συνελεΰσεοον και Βουλών ...
Πληρωμή μισθών των είς τό Τυπογραφείον ΰπηρετούντα>ν Χωροφυλάκων
Προσωπικόν Τελωνείον" Χανίων......................................
» » Ηρακλειον...................................
» » Ρεθύμνης ....................................
» » Άγιον Νικόλαον............................
'Υποτελωνεϊα, α'. καί β'. Τάξεως....................................
Τελωνοσταθμαρχεΐα................................................
Τε>ωνοφυλακή.....................................................
"Εξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, Ύποτελ(ονείων κα'ι Τελωνοσταθμαρχείων .
Διά θερμανσιν των Τελωνίων α'. καί β'. τάξεως .......................
Δι* όδοιπορικά τελωνειακών ύπαλλήλων ..............................
Δι" ένοίκια · καταστή μάτων ...........................
Διά βιβλιοδέτησιν των τελα)νειακών έντΰπων κ.λ.-τ.....................
Δι" αγοράν καί επισκευήν πλαστίγγων κ λ.π............................
Δι* έκτάκτους καί άπροβ?έπτους δαιάνας των Τελωνείων ..............
Δι* επισκευήν χρηματοκιβωτίων καί μεταφοράν αυτών ...................
Διά κατασκευήν κα'ι επισκευήν τελ'ονοφυλακείων............·.........
(α) "θρα την ανάλυσιν τοΰ ποσοΰ τούτου είς τό τέλος τής παρούσης καταστάσεως.
.Εις μεταφοράν.
Π ι ο τ ώ-
σ
Α ο ρ η γ*
ρ θ ε ϊ α α ι
Λ
13
Διά τοΰ
Δι' εΐδικών
! ,
προϋπολο¬
νόμων κα'ι
ί
γισμόν
Διαταγμάτ.
343800-
5953

2ΟΟΟ-
_
_
340-


11280-


3200-


810599-
- 33046

4200-
46
_
6000-


500-


20ΟΟ-


20ΟΟ-


3707-

-
1189626|-
- (α) 39045
-
5ΟΟΟΟΟ-
!
!
ι
2186ΟΟ-
200θΙ
24560-
——
900
3120-
Ι 3791
1ΟΟΟ-
— —
5ΟΟΟΟ-
——
3840-
— — —
12710 -
- ——
20ΟΟ-
— — —
2000-
- ——
1000-
- —■ —
18140-
_ ------------------------------------------
750-
_ ------------------------------------------
1600-
— — —
31200-
_ ------------
24ΟΟ-
_ ------------
6ΟΟΟγ
— ------------
35ΟΟ-
_- ------------
700-
_ — —
8520-
_ -------------------------------------------
7560-
_ — —
5Ο4Ο-
_ — —
5040-
_ --------------------------■
840-
_ ---------------■
10ΟΟ-
_ ----------------
600-
_ ----------------
500-
2ΟΟΟ-
Ι 2000-
15ΟΟΟ-
1000 —
5000-
________ ------------------------------------------■
3ΟΟΟ-
_ — —■
3Ο6Ο0-
12ΟΟΟ-
700-
50 —
_ 15000-
400-
400-
1600-
—— ■—■
4ΟΟΟ-
16000-
Ι 3000-
1560-
_ """*
3Ο12Ο -
_.— —"
31920-
_ -----------
14520-
_ "" ~~~
7080-
_ "
19920-
_ "
10140-
_ ------*~~
70680-
_ """~*
5028-
150-
_
600-
8οω-
Ι 2500-
1Ο0Ο-
2500-
12ΟΟΟ-
Οί 1ί-ι
«21)0-
1ΟΟΟ-
-____ζΖ-
1219838-
. 26329
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2
σ ε ι «
Μετενεχθέϊσαι
' εκ τής χρήσεως
1909
Σύνολον
τζιστώσεων
Αναγνωρισθεντα
εξοδα δι' εκδό¬
σεως χρηματικων
ένταλμάτων
"Απόϊ Σ)βρίου
1910 έωςτέλους
Αϋγούστου 1911
Έντός των μη-
νών 7)βρίου έ"ως
Δ) βρίου 1911
Έ* ϋίφ
349753
340
11280
3200
843645
4246
6000
500
2000
2000
3707
1228671
500000-
220600 -
24560-
900-
3499-
1000-
50000-
3840-
12710-
2000—1
1000 —
18140 —!
750 —
1600 —
31200 —
2400 —
6000 —
3500 —
700 —
7560 —
5040 —
5040 —
840 —
1000-
600-
500-
4000-
16000-
5000-
3000-
30650.-
27000-
1100
400-
1600
4000-
19000-
1560
30120
31920
14520
7080
19920
10140
70680
5028
150
600
10500
1000
2500
12000
200
1000
289504 70
543-
280 —
11280-
2462 70!
831068 70
3128 55
5397 801
500
615 50!
2000 —
3912 30ι
1246167
1150693|2
500000 —
220600 —
21289 70
89915
3450-
80560
44055 60
383505
11780-
16923 65
535 75
153185
31200 —
180160!
6000 —
2163 10
607 45
8517 —
7560 —
5040 —
5040
840 —
614 45
516 75
333 10
2563 45
15463 49
2916 86
3037 021
27512 94
26379 -ι
1045 45!
369 50
917 601
3987 70
18523 30.
1496 66
29870 -
31054 50]
14520-
6993 25|
19 «0 —
10140 -
70540 60
4398 75
147 —
11190
10126 10
594 65
135140
10594 55
48 25
1210577'62|
542 75
280-
10180 —
2436 70'
74885865
538580
500 -
5000-
1760
1026489|2(
500000 —
216800-
17108 7ι
8931
3199 —
80δβ
44055 60
349505
10750 —
15353 65
49410
1327 95
28585—!
1194 85
5500 —
1941 35
592 41!
7807—1
6()29 6
4620 —
4620 —
770-1
614 41
515 25
283 3(
2291 3Ε
2636 6'
1792 6
2392 3(
24976 3!
26379 -
862 2ε
369 Η.
881 (Κ
2935 Ι1
17^65 -|
1496 6
26956 7
28511
13776 25
6403
18076
9241 6
577461
3258 2;
99 21
102
8037 21
578 6
1115!:
9026
1150112!
32733 45
1100—!
26-
8224005
37960
216 (
912 -!
1000 —
4181 -
260-
340-1
1030 —
1470 —
41651
20390]
2615-
606 75
500 -
221 75]
15-
710 —
630 —
420 —
420 —Ι
70 —
-50
980
26610
8824 30
1124 25
644 66
2536 55
183 20
36 —
1052 601
1158 20
2280—1
2543 251
730 —
590 —
1660 —
780-
12583 55
1140 50
47 80
950
1938 60
16-
235 50
990 95
5611686
καθαρκΛέντων
καί μή πληρω-
Θεντων έξόδων Ι
284559 70
54275
280-
11280-
2462 70
831068 70'
312855
5385 80
500-
21660
2000—'
2672 ίθί
117607170 1140096|90
500000
217800
21289,
893|15|
3459
80560|
44055
3835
11780
16823|65|
1531 8
31400
1801
160
6000!—,
2163|1Ο
607
ί40
8517
7559 61
5040
5040
840
614 45
515 75
293110
2557'45
15460'97
2916186
3037102
27512.91
26379-
1045 45
369 50
917 60
3987 70
18523 20
1496 66
29236 70
31054 50
14606 25
6993 25
19736 25
10021165
70329,73
4398,75
147-
11190
997δ"80
594,65
1351 40
10517 10
4825
120622889
4945-
12-
6596,:
100 —
— 05
— 39
633 30
__ _!
13 75
183 75
118 35
21Γ> 87
150 30
77 45
434«|73
11
3Ο4
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ !ξβ*ΕΡΝΗΣΕΩΣ
Μιχ ου
«ροΰ/τολο-
γιβμββ
12
13
14
15
16
17
18
19
90
31
24
17
18
19
1
2
1
2
3

1
9
Ι
3
1
2
3
1
2
1
1
2
3
1
1
1
Προσδιοριβμός των έξόδων
Π ι ο τ ώ
Χορηγήθ « Γ
σ αι
Διά τοΰ
προϋπολο-
γισμοΰ
Έη μβταφοράς.......
Δι* αξίαν τριών βαροΰλκων.......,........................................................
Άγορά καί εγκατάστασις βαρούλκων Σητείας................................................
"Εξοδα μεταφορας Γκουάνω καί ζημία εξ ύποτιμήοεώς τού...................................
Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον............................................................
"Εξοδα υπηρεσίας · ............................................................
Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίας..............................................
» εργατικόν........................................................'..........
Έξοδα γβωργικής υπηρεσίας.............................................................
Διά προμήθειαν δενδρυλλίων καί πάσαν σχετικήν πρός την Γεωργικήν υπηρεσίαν δαπάνην, πλήν των
μισθών τοϋ προσωπικού................................................................
Κτηνίατροι.............................................................................
"Εξοδα χτηνιατρικής υπηρεσίας...........................................................
Άντίτιμον χάρτου συμβολαίων, χαρτοσήμου, γραμματοσήμου.................................
Αντικατάστασις άχρήστου γραμματοσήμου.................................................
Άντίτιμον γραμματοιΓημου εΐσπραττομένου διά λ)σμόν ταμιευνηρίου........................... .
Συντήρησις δημοσίων καταστή μάτων τοϋ Δημοσίου καί εξοδα άπογραφής ακινήτου περιουσίας
τοϋ Δημοσίου...........................................................................
Άσφάλιστρα τού Μεγαρον των Δημοσίων Γραφείων...............'.........................
Άντίτιμον καί εγκατάστασις ποσίμου δδατος................................................
Τα αποδιδόμενο ιΐς την Διεύθυνσιν τοΰ Μονοπωλίου τοΰ άλατος...............................
Απόδοσις άξίας άλατος τής Δ'. τριμηνίας τοϋ 1909.......*...................................
Δι' εκτέλεσιν άποφάσεων καΐ συμβιβαστικών πράξϊων........................................
Έπιστροφαί άχρεωστήτως είσπραττομένων χρημάτων.....................·..................
Απόδοσις έπιστρεφομένα>ν Τελωνειακών τελών..............................................
» άντιτίμου γραμματοσή μου είς ξένας Διβυθύνσεις.....................................
Νομισματική διαφορά πρός προμήθειαν χρυσοΰ.............................................
"Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων.....................................................·.....
Διά μισθόν 6 μηνών ενός ζνγιστοΰ παρά τφ Τελωνείω Ρεθύμνης..............................
(α) Όρα την ανάλυσιν τοΰ ποσοΰ τούτου είς τό τέλσς τής παρούσης καταστάσεως.
1219838-
4000 —
1300
1000
14880
11576 —
15480
42480-
15000-
7200—
4200
10000
300
500
2500-
1000-
1000
180000
33997
30000
7000
30000
1639735-
Δι' είδικών
νόμων καΐ
Διαταγμάτ.
ιθ7οα-
000-
2000
500
ί
ΤΗΣ! ΚΥΒβΡϊίΗϊίΙϊα
£05
«εις
Με—νεχθΛσαι
|έκ της χρήσεως
1009
Σύνολον
πιο-τε··εων
Αναγνωρισθέντα
ί|οδα δι* εκδό¬
σεως χρηματικών
ένταλμάτων
ϋ λ η 9 «» βέντα Ιξοδα
Άπό 1 Σ(βρίου
1910 έως τέλους
Αϋγούστου 1911
Έντός των μη-
νών 7) βρίου έως
1911
Έν όλω
"Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθ ενίων
καί μή πληρω¬
θέντων Ιξόδων
ΧΙοΊκον
προϋπολο¬
γισμόν
Οί
1246167
4000
1300
1000
14880
11576
15480
42480
15000·
10700
7200
4200-
12000
300
500
3000
1000·
1000
195800-
33997
30000
8500-
30000
600
2350-
3984
480
1697394)—
121057762
373744
37135
14880
1101470
1392195'
4153150
7200
283995
1152739|
18877
62
298960
1000—
76330
19577010
3399606
2981015
848993.
13385149]
1150112ΰ3
373744
37135
1362585
972040
1263195
3643915
2247δ|38
298960
1000-
76330
158780381
3399606
2713545
455137
103761181
56116351
1240-
118565
1290 —
4400-
293460
60θΡ
73-1
6822135
3698972
261170
356195
2961,07
1206228]89
37135
1486585
10906,06
1392195
4083915
2δ41θ|28
720(>-Ι
2839951
1152739[
18877
69
298960]
1000
763301
19Β77Ο1Ο|
3399806
29747 15
811332|
1333725
231513|
391440
480—1
4348731
14,15
108165
692351
63—
37661
1630525|38;
5937)18
17
18
19
1
3
1
2
3

1
2
Ι
Ι
3
1
2
3
1
2
1
1
2
3
1
1
1
11
II
II
14
15
16
17
18
19
«0
11
1Τ Α Κ Ε Φ Α Λ. Α Ι Ο ΣΙΣ
Π ϊ Σ,
Χορη γη ϋ «Ιό α ι
Διά νοΰ προϋπο¬
λογισθή
Λι' ιίδιτών Νομώ.»
χα Διαταγαάτων
Ι«τ*νίχθίίσ.τι ίχ
ηχστώοβων
γ
ίντΐλμάτων
'Κξοδα πληρωθίνοα
4
ττεμβοίου
ϊως
Αύγούστου 1911
μ.η-
Λίϊΐμόρίου
1911
63.»
α
Α Δικ-αιοσύνης .......
Β Έσωτεριχων ......
Γ Δ. Άσφαλ.καί Δημ."Εργων
Δ . Παιδε άς..........
Ε'. Οίκονομικών.........
Σύνολον.
803850
628253
4612533
118^626
16397 Κ
887599"
16^36
132280
332967
39045
57659
15
90
5782«8| 05
822186
760333
4^45500
1228671
1697394
9454285
15
90
05
.75066 86
90
661291
31294173
1150693
16364Β2
7352931
684778
505399
2764630
ι
251026489
56
1509107
906490405
54
67
20
38
59
812226
43
78535
14153707
80359127 80
117607
121418
763313
646936
97
74
3123758 60
90
1630525 38
7308631
"Εσοδα
"Εξ οί»*
ΠροΐΛτολίγισδέντα Δρ. 6.083.297.—
Βε6α·.ω0έντα » ............ 8,043,727,78
Εί~ραχθέντ« » ........................... 6,465,759,83
Ετέα » ........................................ 1,577,967.85
7,352,931,90
Ποο^ολογισθέντα » 9,454,285.05
Έκκα&αρΐίθέντα » ..............
ΠληρωθΙντα » ........................... 7,308,63ί,59
Πληρωτεα »........................................ 44,300,31
'βν Χανέβη τί} Ιδ ΜαΙου 1912.

Γννικοβ Αογ»4«ηρΙ·ν>
βΡ·7^"εε1^™·
ΧΜΓΜϋΑ! ΕΠΙ ΤΟΓ Κ.'Π.Α.Γ. 112 Χ?...Η Ι). 1313 .ΝΤ.
Ανωτέρα Διβύθυνβις Δικαιοαυνης
Κεφ. 7 ά'ρθρ. 2 Ψήφισμ* 93 τής 25 8)6ρ£ου 1911 φ6λ. Έκ». Έφημ. 81 τεϋχ. Α' τοϊ 1911 άναπληρ.
» 3α
9 38
Δρ.
9
9 » 9 Διάταγμα56 » 20 Απριλίου 9 »
99 3ζ 999» »
» 9 9 » 96 9 8 Ιουλίου
» » 9 Ψήφισμα 93 9 25 8)βρίου
9 » » Διάταγμα96 » 8 Ιουλίου
9 9 4ε 9 9 9» 38
»9» Ψήφισμα 93 » 25 8)ίρίου
8 » 3 9 999 9
9 9 4 » 9 9 9 »
»
»
»
»
»
»
»
9
9
»
5 9 » 9 » 9
1 Διάταγμα 195» 10 »
1910
35
• >
50
81
»
50
»
81
56
Β » »
4 » »
1910
9
9
»
έκτακτος
1227.-
,74.60
90.-
2000.-
800.-
500.—
641 50
180.—
500.-
2500.-
2286.—
553.—
351.15
232.90
4500.-
16336.15
Κεφ.
9
»
9
»
»
»
»
9
9
9
9
1 ά'ρθρ.
9 9
3
4
6
7
9
9
»
»
9
9
9
9
9
9
9
9
>
9
9
3 Ψήφισμα 93 τής
4 » » »
» 9 9
Ανωτέρα Διεύθυνσις Έσωτερικών
25 Όκτωδρίου 1911 φύλ. Έιιισ. Έφημ. 81 τεύχ. Α' τοθ 1911 άναπληρ. Δρ.
8 9
12 »
13 »
16 »
9 »
9 9
» 9 9
» » 9
9 9 9
9 Διάταγμα 64 9
» » 119 »
» 131 9
8Ψή>σμα 93 »
1 » 9 »
2 9 9 9
1 Διάταγμα 77 9
9 Β 97 »
9 9 119 9
2 9 97 9
5 Ψήφισμα 93 9
1 Διάταγμα 119 »
1 9 90 9
9 9 131 9
1 » 106 »
9 » 127 9
> 9 141 9
6 Απριλίου 1911
10 Αύγούστου 9
• 2 7)δρίου »
25 8)6ρίου 9
9 )> 9
7 Μαίου »
16 Ίουνίου »
10 Αύγούστου »
16 Ίουνίου »
25 8)6ριου »
10 Αύγούστου »
1 Ίουνίου »
2 7){ρίου 9
11 Ιουλίου »
21 Αύγούστου 9
13 7)ίρίου »
28
55
64
81
37
46
55
46
81
55
43
64
49
62
66
» »
» 9
9 »
» 9
9 »
»
η
))
Ί> » »
» » »
» 9 9
9 9 9
9 9 9
)) » 9
» » 9
9 » »
» » »
» » »
9 · »
Β ί) 9
9 9»
» » »
)) Λ 9
9 9))
Β
Β
600.·
300.
2000,
1500.
1200.
80.
1000.
10000.
1000,
3000.
200.
15000.
400.
4000.
10000.
8000.
500>.
5000.
3000.
10000.
5000.
20000.
16000.
10000.
9 132280.-
Ανωτέρα Διεύθυνσις Δημοσίας Ασφαλείας καΐΔημοσίών "Εργων
Κε». 2 ά'ρθρ 3 Ψήφισμα
4
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
»
9
9
9
93
9
»
τής 25
9 9
»
Β
9
9
3
9
9
6 Διάταγμα 162 9
180 9
75 9
80 »
82 9
120 »
180 9
93 »
180 9
93 »
180 9
93 »
93 »
13
9
15
■»
16
»
»
»
»
»
»
»
»
9 ψήφισμα
1 Διάταγμα
9 9
2 Ψήφισμα
7 9
26 »
82 »
180
93
»
»
8)ίρίου
»
»
23 Αύγούσιου
14 7)ίρίου
2 Μα·ου
7 »
13 _ »
27 Ίουνίου
14 7,βρίου
18 Μαίου
14 7/6ρίου
18 Μαίου
14 7)6ριοο
25 8)6,ο'ου
18 Μαίου
14 7)6ρίου
25 8)ίρίου
9 9
9 »
9 9
1911 φΛ. Έπισ. Έφημ.
» » »
9 9»
81 τεϋ/. Α' ΐοϋ 1911 άναπ/ηρ. Δρ. 1200.-
9 » » 9 1117.40
9 » 9 9 3152.50
9 9 9 » 1000.—
9 » » 9 1400.—
9 30000.-
9 46992.-
9 50000.—
9 50000.—
» 6000.—
* 4000.—
» 6500.-
» 4000.—
9 3500.—
» 36.—
» 4000.—
» 3000.—
» 9 400.-
9 9 2500.—
9 9 1000.—
9 9 265.—
60
66
35
37
37
47
69
41
69
41
69
81
41
69
81
9
9
9
9
9
η
9
9
»
η
»
»
»
9
»
9
Χ
Β
Λ
»
Β
Β
»
9
9
Είς μεταφοράν
220062.90
βθβ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ2--2
Κεφ. 3άρθρ. 98 Ψήφισμα 93 τής 25 8)δρίου 1911 φύλ. Έπισ. Έφημ. 81 τεΟχ. Α
» Β Β 103 )) » )) Β Β » » )) » » » >
8
9
98
103
107
167
168
179
4
9
13
ο
5
9
12
1
Έκ μεταφορας 220062.90
τού 191 ί ά
Δρ.
Διά
ταγμα
Β
100
143
» 180
Ψήφισμα 93
Διάταγμα
Ψήφισμα
Διάταγμα
153
180
93
77 ι
115
142
146
» » »
ι »
» »
» Β Β )
» »
» »
» » » )
> »
» »
27 Μαίου » >
» 42
16 Ιουλίου Β )
ε »
β 50
14 7)6ρίου » )
» »
» 69
25 8)δρ£ου » >
> »
» 81
10 Αύγούστου » >
• Β
» 54
14 7)ίρίου β )
> »
» 69
25 8)ίριου β
» 81
3 Μαίου »
» »
β 35
22 Ίουνίου Β
> »
» 47
16 Ιουλίου »
» »
β 50
26 » »
» Β
» 52
Β
Β
Έκτακτος
150.-
200-
805—
2000—
750—
10000.—
5000—
300.—
5000—
300-
500(>—
40000 -
9000—
400.—
600(> -
3000.-
5000.-
2Ο( 00 -
332967 9υ
Ανωτέρα Διεύθυνσις Παιδείας
Κεφ.
3 αρθρ. 2α Ψήφισμα 93 τής 25 8)βρίου 1911 φΛ. Έπισ. Έρημ. 81 τεύ/. Α'τού 1911 ά^απληρ. Δρ.
*& *» · 1 £ ^τ νν *ε^ ^Α ν νν ^* νν ^ χν νν ν* ^* ^ «ν **
» » » » »
2δ Διάταγμα 1 ί 8 » 28 Ιουλίου
4 Ψήφισμα 93 » 25 8)6ρίου
1 » » » » »
18 » » » » »
52
81
«
Β
2 άρθρ
3 »
9 »
Β Β
10 »
» »
» »
» »
» »
11 »
13 »
Β »
Β Β
» »
15 »
16 »
17 β
19 »
20 »
> 22 »
Κεφ
»
»
Β
Β
Β
»
»
»
1
Β
»
Β
Β
»
»
»
1 Διάταγμα 474
1 Ψήφισμα 93
9 Διάταγμα 628
ΙΟΨήφ-σμα 93
12 » »
2 Διάταγμα 602
» » 651
3 » »
» Ψήφισμα 9Ι»
7 Λιάταγμα678
11 β 651
» Ψήφισμα 93
3α » »
» Διάταγμα 591
» » 651
β » 678
1 » 710
1 β 602
1 ψήφ-σμα 93
1 Διάταγμα θ51
1 » »
Β Ψήφισμα 93
1 Διάταγμα 709
Ανωτέρα Διεύθυνσις Οικονομικαί
τής 20 Ιουλίου 1903 φύλ. Έασ. Έφημ. 36 τεϋχ.Α'τού 1903 έξέπαναφορας
ΟΚ ΟΊί____ 4 Ο. Μ - .. .. ΟΙ ......ΙίΛΙΙ '
»
25 8)βριου 1911
»
»
81
»
»
»
19
Β
7 Ίο,ινίΌυ
»
»
Β
»
44
»
»
»
»
»
25 8)δρίου
»
Β
»
»
81
»
Β
Β
»
» »
»
»
»
»
Β
»
»
»
»
»
17 Μαΐου
»
»
»
Β
40
»
»
»
Β
7 Ιουλίου
»
Β
»
Β
49
»
»
»
»
»
» »
Β
»
Β
»
»
»
»
Β
25 8)δρίου
»
»
»
81
»
»
»
»
Β
5 Αύγουστου
»
»
»
))
54
»
»
»
»
7 Ιουλίου
»
»
»
»
49
»
»
Β
»
25 8)δρίου
»
»
))
»
81
Β
»
»
»
»
Β »
Χ
»
Β
»
»
»
»
»
2 Μαίου
»
Β
»
35
))
Β
Β
»
7 Ιουλίου
»
»
»
))
49
»
»
5 Αύγουστου
»
»
Β
»
54
Β
»
9
»
»
7 7)6ρίου
»
»
»
»
65
»
»
Χ·
»
»
17 Μαίου
Β
»
»
»
40
»
»
Β
»
Β
25 8)5ριου
Β
Β
»
81
Β
»
»
»
Β
7 Ιουλίου
Β
Β
»
»
49
Β
»
»
Β
Β Β
»
»
Β
»
»
»
Β
25 8)6ρίου
»
Β
»
»
81
»
Β
»
»
6 7)δριου
»
Β
»
Β
68
»
»
»
))
Β
»
»
»
Δρ.
Β
Β
»
7δ-
236.-
5000.-
639.—
33046 —
46 —
3904ο—
20οΌ.—
379 —
2000.-
1000.—
50.—
12000.—
3000.-
300.—
100.—
3000.-
1500 —
1000.—
1200.—
4000.=
4000.—
1500.—
2000.—
500.—
15800.—
1500.—
300.—
50.—
480.-
"57659 —
Άνωτςρα Διεύθυνσις Δικαιοσυνης
» » Έσωτερικών
» Β Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων "Εργων
Λ Β Παιδείας
» » Ο'ικονομικών
Σύνολον
Δρ.
16336.15
132280.—
332967.^
39045.—
57659^-
578288.05
Μέγεθος Γραμματοσειράς