92059 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ε&-.· **
ΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
χ Η
ΤΕΥΧ.Ο3Ε ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ-ϊ 25 Ιούνιον 4912 —ΑΡΙΘ. 34
Η Λ101Κ0ΥΣΑ ΕΠΑΗΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δι« τής ύπ' ά(ΐι*. 136 τί)ς 26 Ίευνίευ 1912 πράξεως της, ίξίλέξατο Πρόεδρον αυτής τον κ. Χατζϊ] Μιχάλην Γιάνναρην
κατένειμεν )ι τας υπηρεσίας των Ανωτέρων Διιυθύνσιων ώς ακολούθως:
Άνετε'θηετχν τα καθήκεντα τ!|ς μέν Άνιετίρας Διευθύνσεως τής Δικαιοσύνης είς τόν κ. Χατζτ] Μιχάλην Γιάνναρην,
τα Κα9ή*»ντ* τ·)ς Ανωτέρας Δκυθύνσεως των Έσωτερικών είς τόν κ. Άντώνιεν Μιχελιδάκην, ιάκαθήκοντα τί); Ανωτέρας
Διευθύνσεως τ^ς Δ^μεσίας Ασφαλείας κ«ί Δ«μοσίων Έργων είς τόν κ. θίόδωρον Λυμτρίτην καί τα καθήκεντα τ1)ς
Ανωτέρας Διευθυσβως των Οικονομικαί προσωρινώς δέ καί τ^ς Ι1ϊ·.3είας είς τόν κ. Μ«νο3σ3ν Ρ. Κούνδουρεν.
Έν Χανίοις τί) 25»; Ίουνίευ 1912.
(Έμ τοΰ Γραφείου τής Διοικοΰσης 'Κπαναστατικής *
! ι
Ρ'
Ι ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς