92056 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

33

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗ1ΕΡΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ε
IV
Εί 1»
II
Ί
II
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τή 23 Ίουνίου Μ 912 ΑΡΙΘ. 33
Άριθμ. Διατάγ. 60
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ' όψιν τό άπο 4 Ίουνίου 1912 ψήφισμα τής
έν Κρήτγ; Έηαναστατικής Συνελεύσεως, των Έλλήνων καί τό
άρθρον 68 τού ύχ' αριθ 737 Νόμου, προτάσει τοϋ επί τής
Δικαιοσύνης Διοικοΰντος Έπιτρόπου.
Αποφασίζομεν κ*1 Ώιατάααομεν
Έπιτρέχομβν την έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου άκόληψιν ολο¬
κλήρου τής μισθοίοσίας τού Μιχαήλ Χλαπουτάκη τέως> Ε'ιρηνο-
ϊίκου Πύργου, άποοσι-σαντος έχ τ^ς υπηρεσίας λόγω ασθενείας
προσηκόντως πιστοχβιηθείση!:, υπό δύο έ-ιστημόνων ιατρών, κβτα
τό άπό 1 Απριλίου μέχρι 13 Μάϊον» 19*2 χρονικόν ίιάστημα.
Είς τόν επί τής Δικαιοσύνης Διοαοϋντα Έπίτροπον «να-
τίδεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
Χανία τί) 15 Ίουνίου 1912.
Έν ονόματι τοϋ Βαόιλιως των ΈλλΛνων
Ή Διοχκονσα Έ-α·ναστατκη Έπντροητ.
Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Λ. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
ΆοΐΟ. Διατά
■αγμ.
61
ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α
'ΒΑΣΙλΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ' 5ψε( τό άπό 4 Ίι»νίου 1912 ψήφισμα τής
Έπαν. ,ών Έλλήνων έν Κρήτγ) Συνελεύσεως τό αρθρον ο»
τοθ ύπ' αριθ. 737 Νόμου πίρΐ Δημοσίου Λογιστικοΰ χοϊ το υπ
άριθΐΑ. 1651)1109 έ. Ι. εγγρ^ν τοθ Γεν. Εισαγγελέως Χα¬
νίων προτίσίΐ τοϋ £-1 τής Δικοιοσύνης Διοι/οΰντος Επιτρόπου.
"Αποφασίζομεν κ^Ι Διατάσσο.Αεν
Τρβ*οπβιοΟμιν τό ΰπ αριθ. 42 έ. Ι. Διάταγμα τής Διβι-
χούσης Έπαν. Έπιτροπής. ,
•Επιτρέΐομεν την έκ τού Λημοάου Ταμε-ου απολϊ,ψιν ολο-
Χλήροϋτής μισΒςϊοσί^ς τοΰ Άνακοιτοΰ Ρεθύ,^ης ΓεωΡί. Αντ«-
να>άχη ϊια τό άπό 31 Μ«ρτ^ μέχρι 30 Απριλίου 191»
νρονικον ϊιάσττ,μα κα^' ο απουσίίσε τής υπηρεσίας λογφ οββέ-
ν«ίας προσηκόντως πιστοποιηθείσ^ς 6πβ δύο έπιστημόνων ιατρών.
Είς τόν επί τής Δι*·ιοού·ης Διβικοΰντα Επίτροπον ανα-
τίθ/ται ή δημοσίευσις κιί έκτέλεσ.ς τ;ΰ παρόντος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τη 18 Ίίυνίου 1912
Εν "Ονόι,ιατι τον ΒαόιΑεώς
Ή Δτοτκοΰόα Επανασταττκτι 'Επιτοοπή
Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
Μ Ρ. Κ0ΤΝΔ0ΤΡ03
Αριθ. Διατάγ. 88
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΙΣ^ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Εχςντες ύπ'όψει τβ &πο γρονολο·,'ίβν 2 Μβρτίου 1912 ψή¬
φισμα τής Έπβναστατικής των Κρη*ών Συνελίύσεως, τό ά?-
ίρον 4 τοθ ΰπ' αριθ. 530 Νόμβυ, τ· άί-θρον 1 τβθ ύπ' αριθ.
643 Διατάγμβτος καί τό ΰ*' αριθ. 278 τού Ιτους 1910 Διά-
ταγμα τής Έκτελεβτιιιή'ς Έπιτροπής, προτάσβι ;τοϋ Μ τ2ν
Οικονομικωσ Διο.κοθντος Έπιτρόπευ.
*Απ;«^αοίζο^ιεν καί ΔιατάΰσΌτιεν
Έπιτρβπομεν όπως άντί τής ι» τώ άρίρω 4 τ·0 ΰπ' αριθ. 530
Νίμου κ«ί τώ άρϊεφ 1 ϋ. λ . τοΰ Οπ' αριθ. 643 Διειτάγιιατος
οριζομένης εγγυήσεως χορηγηθϊ) ιτροσωιτοή τοιαύτη κ·1 *ιίν—,
δεκτ!»ς ώς έγγυητής δια την διαχείρισιν τοΰ ζυγιστεϋ παρά τώ
Τελβν. Ριθύμνης Χασάν Καντΐμάχη ό Γίώρ. Ι. Δρανδάχης
«μποροκτηματίας,
Είς τόν ·ύτόν επί των Ο'ιχονομιχών Διοίκοθντα Έπίτροιΐον
άν·ιίί·ται ή δημοσίευσις χαί ίκτέλισΐς τοθ χβπόνιος Δ'«τ«γ-
ματες.
"Έν Χανίοις τί) 18 Ίουνίου 1911.
: Εν Όνόματι τού Βασιλέως
' Ή Έπαναστατικίχ Διοινητνκτν 'Επττροπτι
; Χ' Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Α. ΜΙΧΕΛΙ^ΛΚΗΣ
Μ. Κ0ΤΝΔΟΥΓ02
Άριθμ. ΔΐΛταγης 32
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
'ΙΙ Διοικοϊι3α Έπαναιίτατι η Έπχτροπϊι
Έχουσα ύπ' όψιν τό άρθρον 23 έδ. δ' το3 ύπ' αριθ. 430
περί «ρχαιοτήτων νόμου καί τό ύπ' αριθ. 1β*/^4 τίς 3 Ίουνίου
1912 « .γράφον τού έφόρου των Άρχαιοτήτων "Ηρακλείου, Διο-
ρίζομεν τόν Αντώνιον Φασουλάκιν φύλακα των Άρ-/αιοτήτων
Αγ. Τριάϊος έτ:ί μην. μ'σθώ δρ. 35, άντί τού Χ. Καπετα-
νάχ,ι άπολυομένου,
Έν Χανίοις τ^ 13 Ιουνίου 1912.
Ή Δτοχκοθσα Έπανασταττκη Έπττροηίι
Α ΜΙΧΕΔΙΔΑΚΗΣ
Μ. Ρ. ΚΟΤΔΟΥΡΟΣ
Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
,, ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙΡ[Η ΛΟΓΙΣ·ΤΙΡ{Η Τ^ΑΦΑΣΦΑΣΙΣ ΤΗΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1912
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ε
3
Ι—Ι
Ο
0!
ΙΚαιαθέόΉς ««ρ& τΛ Τραηέζφ Κρήτης......
Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' αυτώ. .
Ταχυδρομικά Γροι^εία : μετρητά παρ' αυτοίς...
Κινήσεις Κεφαλαίων '. χρήματα καθ' οίον...............
Δαπάναι Ταμιε.»τηρίοι> δι' άμοιβας ύπαλλήλων.............
Εξοδα εγκαταστάσεως...............................
315230
543
190-2
40
82
90
317677
4183
4450
326310
19
19
10
4)
Ταχιιϊρ. ταμιευτηριον κεφαλοίου καταθετών.............
Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλέμενα αυτώ..............
Άποθεματικά πορελθόντων έτών......................
Διάθεσις άποθεματικών: καταβολή ίναντιόφειλήςπρος Κρητικήν
Πολιτείαν....................................
317633
68
1792
09
2434
54
4450
10
326310
411
Ό Δ»*νβύν*>ν
β.
Έν Χανίοις τί) 25 Μαΐοι» 1912
Ό ταμίας τοϋ Ταμιε'ιιτηρίου
Γ. Γ. Γβωβγονοάκης
ΑΙλΚΕΦλλλΙΟΣίΣ ΤΩ! ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΤ ΤΑΧΤΔΡΟΙΚ1ΚΟΤ ΤΑΒΙΕΤΤΗΡΙΟΤ
("Εναρξις νπη.ρ«οΛας τί). 1 Άηρτλίον 1902)
Εκδοθέντα βιβλιάρια μέ^ρι τέλους πορελθόντες μηνός Δεκεμίρίου............................................................ 7,602
» έντός τού μηνός Ίανουαρίου.....|.................................................................. 88
Άποσβεσθίντα βιβλιάρια μέγρι τέλους παρελθόντος μηνός Δε/εμβρί ι»
» » έντός τοϋ μηνός Ίανουαρίου.............
Βιβλιάρια έν κυκλοφορία είς τό τέλος τοϋ μηνός Ίανου&ριΌυ.........
Μΐνν Ίανουάρ.ος 1912
7690,
697
697
ΚαταθεΌεις μέχρι τέλβκς παρελθόντος μηνίις Δεκεμίρίου ........................................................... Δραχ. 2025",765.09
» τοϋ μηνός Ίανιοβρίοι»............................................................................ * 2933648
Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μεχρι τέλους Δεκ*μ6ρίοι» 19Π........................................................ »
29,336.48
73,411.32 2,128,502.88
Άποδόσεις πρός τοΰς καταθέτας ϊναντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Δ«/εμίρίοι» ·..-.....-..
• * , * * * * * έντος τοΒ μηνός Ίανοιαρίοο.......
Κατα6λη6«ντες είς τοΰς καταθέτβς τόκοι ένεκα αποσβέσεως βιίλιαρ'ων μέχρι τέλους Δεκεμίρίου.
• · * · » » ίντός τοδ μηνός Ίανουαρίου......
1790,650.65
17,138.28
3 074.37
5.91 1.810,869.21
Πίστωσις καταβετώ» είς το τέλβς τοθ μηνός Ίανουαρίου μή συμπεριλαμίανομένων των άπο 1 Ίανουαρίου έ. 'έ. δεδουλευμένων τόχων
317,633.(
Μέγεθος Γραμματοσειράς