92042 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

31

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣ-.ΛΕ.Ογ* ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ίΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
_1Ν
Η
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ} 13 Ίουνιου 1912 —ΑΡΙΘ. 31
αΙΠΤΕΡα ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟϋΟϋΙΙΚαΐΐ
ί.%Διά Διαταγματος τή*ς Επαναστάτας Διοι*ο4σης Έπ,τροπής
ύπ' «ριθ. 75 καί χρονολογίαν 28 Μαίιυ 19)2, επετράπη ό*ι»ς
άντϊ τής έν τω αρϋρω 4 τού υκ' αριθ. !ί30 Νό,Λου καί τωάρθρφ 1
τού ΰπ' αριθ. 643 Δΐίτχτ>ατ;ς οριζομένας εγγυησϊως χβρη-
γηθ^ προσ«πική τοιαύτη καί γίνγ βεκτίς ώ; έγ,'υητη; δ.ϊ την
διαχείρισιν τοθ ταχυδρομιον ύπαλληλου Μχνουσου Ιω. Κορκακα
ό Ανδρέας 1. Κορκακας.
Δι' όμοιου Διαταγματος όιτ' αριθ. 82 κΐί χρονολογίαν ΑΙ
Μαιου, 4*«νρα«η όπως αηι τής. *ν τω ίρθΓφ 4 τοϋ υ»' Λριθ.
530 Νομου και τφ άρορψ 1 νού ύπ' αρι». 043 ϋΐαταγμα«ς
όριζβμί,ης έγιυήσίΐος χ^ηΐ^ προ»ι·»κη τίΐββϊη κ« γίνωσι
δίχ,τά ώς ίγγ^,ιαί δια την ί>αχειρΐ3ΐν ^οΰ Δημοσΐ3« ·ι*πρακίο-
ρος τοϋτέω,ΔήμίυΒ^σινα.α.» Ε^γγβλου Ί'αρουθΜ·), οί-τιι-
Αια,ός ΓιβΑουντας κ^' Λΐιχ,. Γιαλουνΐας Γ*ωργοκιηματιαι καΐοι-
κοι τού χωρίου Γιανϊΰίι τής 'ϋπαρχιας Ρ«ο«μνης.
ΔΓ όμ'-ι-.υ Διατάγματο, ^' «ρ>0. 78 και χρονολογίαν σημε¬
ρινήν διωρίσθη Τελωνοφυλας* παρβ τ^ Τελωνειακή ί·ερι?ίρεια
Ρεθύμνης ο Ιωαν. 'Ηλΐακης «ντϊ τοδ Ιωάννου Γαλϊροϋ ούτινος
ή παραιτησις «κ τής βεσεωί ταύτης εγένετο αποδϊκτη.
Έν Χανίοις τ# ι Ίουνΐου 1912.
Ό 1*1 των ϋΙ*ονομι*ών 0ΐ3ΐ«ών 'Εβίιροπος
Ε. 5ΗΡΑΣ
ΑΝϋΤΕΡΑ ΔΙΕίθϊίίίΐΓΤΗί ΠλΙΑΕΙΑΣ
Διά τού ΰιτ' αριθ. 54 και χρονολογίαν 26 Μ*^ 1912 Δια¬
ταγματος τής Επαναστάτας ΔΐίΐΑητικής Έπυροπίς ί.ωρισθ»)
Δ·' ομοίας Διατϊγής ύκ' αριθ. 30 καί χρονολογίαν σημιρινήν
διωρισθΐ] 6-ηρέτης έν τω Άν. — ημ. σχολείω Κρο^σώνος 6 Γεώρ.
Ν. ΤζουΛΐά; επί μην. μισοώ ϊρ. 30, αντι τ»/ Άντ. Ρρηγορακι
μ
Έν Χα/ιοις τϊ) 2 Ίουνίου 19ι2.
Ό Διοιχών την Παιδιίαν Έπίτρόπος
Γ. 1ΆΛΑΝΗΣ
ί ΔΗΜΟΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΙ ΑΗΚ'· ΕΡΓΟΚ
Δια τού ΰπ' »?&. 47 καί χρονολογίαν 1 Ίουνί'υ έ. Ι. Δια¬
τάγματος της Διοικΐύτΐ); Έτ*ιυιστϊτι*(1ς Έπιτρβίής, ηυξήθη
ή μισθοίοσιχ καια ϋτ.% ταίς ίιχτοι, τού μηχανΐκοΰ τού ϊκτά -
ύ τώ ι Δΐ)μ;σιω» Ίύρ-[*ν Ρΐ>»ργιο> Καυ^τακη
ί Μ
λτο^ πρ^σο»-.λού τώ ι Δΐ)μ;σιω» Ίύρ-[*ν Ρΐ>»ργιο> Καρυα^τακη,
άρχομίνης τής αύξήΐεως ταύτης ί«ο τής 1ης Μ'ΐου 1912 και
δί ί δάς τ«τρακοσίας
ς ούτω τής
ής ης
τ;υ «ίς δραχμάς τ«τρακοσίας
Έν Χανίοις τί} 31 Μαίο» 1912.
Ό Επί τή; Δημοσία; Άφα)«(α; χαΐ ι ών Δημοσίαν
Έργων Διοιχών Έπιτροπος
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Αριθ. Δι*τχγης 18
Δ Ι Α Τ Α Γ 11
Ό έ«ι τας Ιΐαιδείας Λιοικών Έ
ύχ' δψ·.ν τό άρθρον 90 τοϋ &«' αριθ. 135 τού 1911
θέσιν τού άνευ νομίμου αδείας πλέον των 10 η _
Όμοιως διά τοϋ ύπ' αριθ. 55 καί χρονολογίαν την αυτήν |
Δ,,ταγματος διορισθή δ.3)λθς *ν τφ μου,ουλ|*ανικώ δημ. σχο- .
λειφ ΙΙ,ρ,δολίων ο Λουφτής Βιτσεντσ*κ,ς επί μην. μισ»ώ δρ. υ, ^
κινής οΰσηςτής θέσεως. :
Δια τής ΰπ' αριθ. 24 καί χρονολογίαν 2ο Μαιου 1912 Αιατα
■ν*, τοϋΔιθνΚοϋνςος την Ιΐαι4*ι*» Έπιτροπον, διωρίσθη υπηρ»-
της ιν τώ Ανωτ. δημοτ. σχολε^ Φρε ό Στα,«.;βς 1ί
Ό Διοιχών ρ
Γ. Δ. ΓΑΛΑΝΗΚ
Αριθ. Πρωτ. 4524_
Χανίων
1 τού ύπ' αριθ. 191 Δ,ατάγμ;-
επί μην. μισθω ?ρ. 80 αντι τβυ Μιχ. -......—- · ^
Δ(' οποίας ΔμιΊΚ 6*' «?*· 2β *»1 χρβνβλβγ^ΛΙ -Μαιου
1912 διωρίσθη «αιδίνομος τού Γομ-,αβιοιι Χανίων ο
Διακονιαρακης επί μην. μισθω δραχ. 80 αντί Τ3ϋ Δημ.
δοκωνσταντάλΐ αΈθλυομένοιι.
τος τής Έ*τελεστι».ής ..
Ακ;2εχομι^α την απ: τής θ,σιως δικΐσ;ΐχ.οΰ κλητήρος τι ς
περιφιρε.ας τοθ 11,,_τ5Ϊι>ι.£ΐ=- Χΐνίω» παρβ'.τηιιν τού "
θ. Ιΐίπαί^λί), χαΐίΐλθ.» Χανίων1 καί
Απ*λ».ί3αομΐ:ν αηον τής ύπηρισίχς.
Δι1 ομοίας Δ,αταγής «' άρΛ. 29 Μ1 χρονολογίαν 1 Ίμϊη ' Π Μα,^ 1912#
1912, δΐο,ρισθη ϋπηρετρια έν τώ Ανωτ. Δημ. Ιΐαρθενα^γε,φ
1912, δι»ρισθη ύπηρίτρια έν τώ ημ ρ^
Ρεθύμνης ή Άγγ«λι*η Μ*ριδά« επί μόν. δρ. 40. ««ι
Δ Κ λέ
Ό Είσβγγελευ, Χα»ίι»ν
Γ. Σκουλάς
Σ ΤΕΣ
ΨΙ'
ΊΓ
ί Ι
Ο
11 Ι Ν Α 2 Η'.
Ο ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΗ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ$ ΕΝ
ΑΠΡΙΑΙΟΣ 1912
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ&
Χρονολογίαι —
» Β
Χ β
ι*
δ "2
-(=·
1911
Των Νομών—0β8 ά6ρ3,Γΐβηΐθηΐ5
Χανίων κα
Σφακίων
Ρεθύμνης
Κθΐΐΐ) Π10
ΗραχΑεΐου
Λασηθίου
11.383ΪΙΓ11
Σεπτέμβριος
Όκτώβριος
Νϊε>6ριος
Δεκε'μίριος
Ίανουάριος
Φεδρουάριος
Μάρτιος
Άχρίλιος
ΝθνβΙΏΓθΓΘ
19Ί1
Ρ'βΥΓΪβΓ
ΑνπΙ
1912
ΆΟροισμ* - δθΠΙΐηβ.
ρρά ληψοδοσίας 1906-1910
ΙιβροΠ άβ Ιβ ^βδΐιοη 1906- ί 91 *>
Σύνολον ΓοΙίιΙ
3- »
^ -8
£> —-
ί—Ι 2
* ο
Η
Σύνολον
Είβπράζεων
Τ α Ι α!
άβ3
ρβΓ0βρΙΐ0Π8
22511
60
2973δ'6Ο
3131585
2652390
2244360
20883 —
1910680
Ι
2285420
19567'
12061363ί
140181087
5913
6775
85
11866 70
5177
6103
5939
5790
5459
531126
3327^3
385819 9
20964 67
25062
36067
19260
220176
2146942
1880
26;ι57
19381531
123514698
10
142896229
300
40
70260
135490
82640
141360
905 10
508
66350
667450
82443
89117
19
69
49690
62276
80603
5178730
5197855
4919677
4822440
15
44919046
285652034
49690
62276
80603
51787
519
8 55
4919677
4822440
554341;
449190
2856520
330571080
330571080
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
869
3 °| — ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β'
Αϋ ΟΟΙΡΤΕ ΟΕ Η ΕϋΒΤηΧΕ 3% - ΟΕ5ΤΙΟΝ 11
1912
Τ Α Β 1^ Ε Α ΙΤ
VIII-
ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
Έξοδα—Οβρβηβββ
Η
Χ
^ 3
Ο Β
5 3-1 Ε.
κ-
ι
12
13
ρ 3«
ι £ —
"β 2
φ "^
οί
~Ϊ3
14
~'3
ο Ρ"
2.2
•8
ίί

"8
16
£-13
3 Λ^.
ε·Ι
Ο-
17
Ι
5
ο
Η
18
φ

■ϊΐ^
β |3
19
«4
σν
ύ

20
3-Φ
-Ε3
>.Ι 8
>3 £
21
22
1123
270
242680
2197
627
1199
2095801
1335ι
|6Ο
29820
761
178 9(
441
761
468
20
11274
35781
|80ί
2901
832
96
38
9ο72
15146
_ ~ι—Ι
2974'!—
". 'Λ'Κ
5000Ρ —■
1421
80
110235
328 -
87
2376|35
627
167840
2857,60
1803
200000
200000
151
1812
•21
Ί0(Χ
13788038
1421
110
203284
2376
627
201678
2857|6Ο|
13968338
00.-
',Ο
•1752679 0:>
"-Ο*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
Γ) ΕΤλΤ 0Ε$ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΗ5 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ$ ΕΝ
Π Ι 1* Α 8 ΙΙ'.
λΠΡΙΑΙΟΣ 1912
ΕΙΣΠΡ.Α5ΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ5
Χρονολογίαι —
Έσοδα —
Των Νομών—ϋβδ
Χανίων
χαί Σφακίων
Ιμ Οαη/ι
ίί 3/αΜία
Ρεθίμνης
Ηρακλείου
Οαηάϊί
Λααη&ίου
ΣύνοΧον
Εΐαπράξιων
ΤοίαΙ
Παρατηρήσας
Ι δ Ι
10
1911
Σε—τέμβριος
8βρ1;βτη1)Γ(
Όκτώβριος
ΟθΐθΙΟΓβ
Νοέμίριος
ίίονβπιΐΟΓβ
Δεκέμβριος
ϋβοβΐηΙΐΓβ
Ίανουάριος
Ι»ηνΐβΓ
Φείρουάριος
ΡθΥΓΪβΓ
Μάρτιος
Μ&Γ8
Άπρίλιος
ΑυγϊΙ
1911
1912
" Αθροιομα — Οοιητη* ......
ΑηψοΛοοία Α*ΙΙ Πιριόίον 6αΗοη Γ. ..
ΛηψοδοοΙα Βας Πιριόδον βαΜοη //'. ..
ΣννοΧον — Τοίαί ..........
39334277
160826
14018108738581960
61
1209049
1428962
11
19
87021
89117
37323861648
19330571080
301007626720097 56
2638011
40176142066544327
323801648
330571080
6544327
28
(*) Όρ« κεοηγούμενον
(* Υυγ. Ιί1)ί8·1·
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΛΙΑ ΑΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ0ΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
.. Αϋ ΟΟΜΡΤΕ ΟΕ ίλ 81ΙΗΤΑΧΕ 3 β/. - ΟΕ5ΤΙΟΝ Ι·
&ΥΒΙΙ (912
Τ Α Β
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Ε Α. υ
VIII
.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤ
21207625 —
Π2376Ο5 —
16837135 —Ι—
172
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΙ ΓΕΝίΚΗΣ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Λ ο
ο ι α ο* μ ο ι
'Τκολοικα οίχονο
μιχοϋ Ιτους 1910
Άποτελέσματα άπολογισμ. γρτίσ. 1898—-* 909
Προϋπολογισμώ χρήσεως 1910 ........
» » 1911 .......
Διά^οοοτ λογαριαόμοί.
Γραμμάτια συμψηφισμοΰ..............
Χοηματικά γρααμάτια,................
κοινίχ'ι........,.......
ϊ αυτούσιοι .
» χρηματικών
» Δημοτικαί.............
» λιπασμάτων...........
Λ/σμός έγκαταλελειμμένων όθωμ. περιουσιών
Μοναστηριακόν ταμείον Χανίων..........
» » Ηρακλείου.......
» » Ρεθύμνης.........
» » Λασηθίου.........
Τελωνειακ,αί τ
Είδικ,οί φόροι
Λιμενικοί αόροι..................
Πρόσθιτος φόρος 3 °/0 — Περίοδος Α'
» » κ » — » Β'
Τχμίϊον βοηθημάτων..............
Δωρβα Άρ/αιολ. Εταιρίαι "
Πρόστιμχ έφεσεων άποζημιώσεων......
"Εντοκα, Γραμμάτια τοΰ Δημοσίου.....
Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
ΙΙροκχτχβολα'ι διά. λ/σμόν ταχ. Έπιταγών
» διά. δαπάνας της Άγροφυλα,κης
Ιΐροκχταβολή είς Μονχστ. ταμείον Χανίων . ,
Ζημίκ διαπραγμχτεύσεως ς^ένων νομκχματων
Κ.'ντσΐς κιφχλαίων—Τελώνχι...........
» » Πρόσθετος φόρος 3 °/0
» ϊ Ταμίαι...........
Κοιν. Ταμείον—Καταθε'σεις προϊόντος έντόκων
Γραμμχτίων τοΰ Λημοσ^ πρός πληρωμήν
των άτϊθζημιώσεων.................
Ω ροκαταβ&λα; διά δαπάνας τηςστρατ. υπηρεσίας
Κτήματχ κχτχκυρωθε'ντχ τω Δημοσίω ....
Τακτοποιτπτίθ! πρ^^-ωρινοι λ/σμοι......
Χρεώσται έκ ληψοδοσίας χρημ- διαγε'ρίσεΐος.
'Τοί~ί^χ Κρ,,τος—λ/ 'μύς Δημοσίου......
* » — » Μόν. ταμ. Χανίων
υ » — τ> » κ Ηρακλείου
■» γ — » » » Ρεθύμνης
» β — » » » Λασηθιου
Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμός Προσθ. φόρου 3 /0
Εις μεταφοράν ..
566941
108720
644001
114311
42494
5023
48754
26069
58124
500000
180000
1715
4495160
42124
625958
89428
13200
8850
21
42
11
23
37
91
24
69
26
10
αχό 1 Σ(-
κτεμβρίου 1911 Ιοκ
31 Μαρτίου 1912
Πριίξικ έντό{ τοΰ
Άπριλί υ 1912
Σύνολον
817874
3098024
1982936 40
52588888
350736 09
5628
40
942275
1000
32371
9090|20
186841
181313
.0
89
67
384452 30
1334837
400000
3000
1805504
22ί)0723
6ΟΊ13Ι
1505002
5
705
1746439
18994
21770
11
97
81
2;
■Μ
67
374746|09
4266 15
332088
58060 71
2500
250
4263160
54588
507
168371
1803
1842ο|60
296700
281253
8047910
120856
16
03
56
183500-
3742 90
138482131
347277098;
198720255
559097
71
40879680
8128!—
40
250
9422
1000
32371
67
20;
229473115;
235901
312695]
55282365!
15151
40()ί>00
130146102!
2746205
114311
67
95
65
371
42494
5023371
262073204
710680
1683983148
500000
18000(1
1715
4500 60!
42829 83
255589845,
112165
22ι
23
14
της
ΙΗΙΟΙΙΟΤ ΤΑΜΙΕΙΟΥ ΤΗΝ 33 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1912
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
Π
Ι
το3 οΐχο-
νομιχοΰ !του( 1910
ζ άπό 1 Σ)6ρίου
Ι911ίως31
Μΐρτίου 1912
1393593|26
79702581
9503064
43588679
1159509
40
21034116
818854
89428
135090
383ο
43711
20521
27781
24 ί 3
199364314
2675198|74
30932
15869
1560!
δΟΟΟϋθΙ
101
11
9^
44
89
45
'ο
53
13
541949'55
3424108,04
185815θ|29
45100590
30392446
10300
1034649
10384|80
2882701
23710601
49634—
3683201
18910390
1283—
39375631
1956746|70
229589027
606494'02|
1507556|37
4000001
2000
16695^7!
3237ΐ|67
384Ί5230
16371168, Ζ
Πρίξιΐί έντό τοϋ
Άκρ.λ'ο.. 1912
Σύνολον
42651842
18827386
3250221
6626195
160-
—1-
139665
401496
722170
222 40
1670-
3307975
9840
554341
61330|88|
8
7979473
φ9
16909435
139359326
54194955
385062646
284344996
57853875
80607320
2175809
40—
32777^0
185ί33^
1222700"/
16602230
5369151
26359351
379485
312438920
3093253
15869'13
1560—
5000001-
201807758
257801322!
68ΰ*8ο·75
162751906
ι
400000—
2000 Η
1838671^5
"323716
55282365
"26423830 «1
των «.ερίδων
Είς
815871
76
13014602
72812764
11431123
424941—
50233"/
4271882
2439139
5646442;
100000
180000
1715
450060
4082983
71722710
1121652(1
3497065
1575515
5464130
439735245
7645705^1
Είς πίστωσιν
α·
■β
139359326!
377855481
85624741
1944104)
39727640
1
2
3
4
5
6
7 |
8 9
9
3252730
10
11
112847!32' 12
165Ο2213ΟΙ 13
2131984 14
73ΐ2ύ| /« 15
13231 [94 16
276918α 17
667|90; 18
14408*950, 19
310923/83; 20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
3Ο9321
15869
1560
ιοουοο
53
13
..
8221468
53
$94
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
ο τ
Ι
οικονομίδου Ιτους
1910
Πράζιις άκό 1ης
Σ)6ρίου 1911 Εως
31 Μαρτίου
1912
Πράξΐις έντός τοϋ
Απριλίου 1912
Έκ μεταφορας.
Έξοδα έξαργυρώσεως Συ ^αλλαγμάτων.......
Τράπεζ* Κρήτης λ)σμός κα,ταθ. υπέρ ιίδ-.κοϊ
Ταμείου εισφορών χάριν των έθνικών άναγκών.
Είο Ταμ. είσφορ. χάριν των Έθν. άνα,γκών
Τανιεϊα καί Τελωνεϊα
Ταμείον Κεντρικόν..................
» Ηρακλείου..................
» Ρεθύμνης ..................
» Λασηθίου..................
Τελωνείον Χανίων...................
'Υποτελωνεϊον Σούδας................
» Καστελλίου Κΐσσάμου..........
» Παλα,ιοχώρας................
» Χώρας Σφακίων..............
» Καλυβών...................
Τελωνείον Ρεθύμνης..................
'Γ/τελωνεϊον Καστελλίου Μυλοποτίίμου....
» Άγίου Γαλήνη..............
Τιλωνεΐον Ηρακλείου................
Ύ/τίλωνεΐο Χερσονήσου...............
'Γ/τελωνεΐον Ματάλλων...............
Τελωνείον Άγ'ου Νικολάου.............
'Γ/τελωνεΐον Σητείας.................
ϊ Ίεραπετρου..............
■ Σεισίου................
Όλικά ποσά___
7662841
123
6'3126
27
16805948
04
216269
52580
3319!
33657
915
18943
4669
11963
13606
5982
4442
996
30020
255
1795
4693
15806
24017
210
1645908650
5426
56
15
42
160
δθ
77
ύϋ
54
30
35
04
70
65
30
50
30
42
60
8918171
9352
385381
67
65
9808356
2121452
939264
642312
914383
6012
31200
32481
16882
36670
71824
8790
1316107
22489
115
64950
14471
178435
6800
ΐ3'
Ϊ9
Ϊ9
ί4
3]
20
791
οθ
'.15
30
«Ι
51
Ο(
78
41
45
Ιί
Ζ'
7
1726140
2350
2502
8
35
876862
237674
96114
98866
127682
124
471υ
8877
5252
3204
33188
9426
780
15479
780
2761
12867
33056
26237
13985
Ο
ϋύνολο
25848068
27
17741
62482889
387884
)2
33
701
75
30
381
οΌ
30
03
20
06
02
70
ΰ£
8:
10833277
2575396
1087958
774374
1075722
8174
54854
3486393
83
78
87
46
91
55
721
3409»
92234 „.
40587'φ
8569* Ι*
10567
1500926
30552
4672
82511
193574
228689
20995
46Ο27141|6
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΒΡΝΗΣΒΩ-
π
Ω
Ι
Ύκόλοιπα των (»*ρίΐ>ω·ν

^ φ
Ύχόλοιχα τοθ οΐχο-
νομιχοΒ Ιτο»ί 11)
Πράξεκ έχό 1 Σ)6ρου
1911 Ι·»ί 31
Μαρτίου 1912
κ ίντός τοβ
"Απριλίου 1912
Σύνολον
Είς χρέωσνν
Είς πίστωσΛν
830238010
615791
8918171
1637116872
5426
385381
12097
65
986516382
217157564
96197988
65102611
90574*53
400055
3076165
2886170
2283885
6415155
36357245
6752914
875195
130251645
2183185
1398
663521
140243
174760128
81740
45
3362257671
!05
23
1750281
99
250235
261615
261287
7432298
6945389
12891846
1215
7216
11044
39
90
20
80
350680|
905145
33764 901
10410 65
69415
16046425
7675'95
15111—
1263575
4302524
1866464
15550—1
26423δ3θΜ
54|26
387884
630504149
107257424ο
2432863
1036302861
720480
103466099
521645
37977
85
3990650
2634565
73203—
397337Ι35
7793979
944610
146298070
2950780
29091
78987!80
183*68^
19342491
16^6740
348639ο 5:
4602/Ήΐΰ'
7645705
123
236944
127535
142533
5165601
53894
41061
295820
16876 87
49
87
85
60
75
35
45
7752
19031
8540
77521
1121
37945
1044 58
176340
35*380
10305
3526* {90^
4628 4^
02
99
15
89
46|
8464089
846408902
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
5^
56
57
58
59
60
71
62
63
64
65
66
» _, *
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
Ανάλυσις των κατά την 30 Απριλίου 1912 ΰπολοίπων έν τοις
Ταμείοις καΐ Τελωνείοις
Οικονομικαί
Ταμείον Κεντρικόν
» Ηρακλείου
» Ρεθύμνης
» Λασηθίου
Τιλωνε««αί Αρχαί
ϊΰνολον.......
Μ Ε
Η
Χριιβόί
33800
8992
17225
28200
46680
134897
8171
1625880
6574
800
9927 5Θ
38731
Νί*«λ
1995050
35348
9729 *0
3287
10431
46
48
7874781
Έν ι
58921
50
60899 27
3382890
32287 46
6703898
252376
11
Άντίττυια
6861388
8193448
18127
21607
138656 41
328938 88
11
Σύνολον
12753ο
142533
38
75
5165601
53894 46
205695
581314 99
39
Έν Χανίοις τί) 23 Μάϊον τ&12
ε
>
α
σ
δ
ά
Ί
ή
ή
Ί
ι
V1-
Μέγεθος Γραμματοσειράς