92039 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

30

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙΚΥΒΕΡΗΗΜ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ% 11 'ίουνίου !912 ΑΡΙΘ. 30
ι
Αριθ. Διατάγ. 59
Γ Ε α Ρ ΓΙ 0 Σ Λ'
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΛΗΝΩΝ
"Εχβνχες ΰπ' ϊψιν το άπό 2 Μαίου 1912 ψήφισμα τής Έπα-
ναστατΐκής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό άρθρον 68 τοΰ ϋπ'
αριθ. 737 νόμου, προτάσ*ι τού Διοικοθντος την Παιϊεταν 'ιϋχτ-
τρδπθυ.
Αποφασίζομεν καΐ Διατάσσομεν
Έιτιτρέπομεν την »χ τοθ Δημοσίου Γαμείου άτόληψιν όλοκλή -
ρου τ^ς μΐσθοδθϊίας υπέρ τοθ Άντωνίου Μιντζι6ίλα«.ι καθη-
γητβϋ ϊν τώ Ανωτ. Παρθεναγωγείω Νεαπόλεως δια τό άπό
ϊ—31 Μαίου 1912 χρονικόν ίιάστημα καθ" ο άπιυσίτσεν έ*
τής υπηρεσίας λόγω ασθενείας νομίμως πιστοποιηθείσης.
Είς τόν Διοικούντα την Παιδείαν Έπίΐροπβν ανατίθιται ή 5η-
μοσιΐυβις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διαταγματος.
Έν Χανίοις τή 31 Ματβυ 1912.
Έν ονόματι τού Βασιλέως
Ή Διονκοϋαα. Έηανασταττκτι Έπντροπή
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
Ε. ΕΗΡΑΣ
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 51
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΒΑΒΙΛΒΥ- ΤΩΝ ΒΑΛΗ Ν ΟΝ
*Εχο»τ*ς ΰκ' δφιν τό «πό 2 Μαίου 1912 ψήφισμα τής Έ*α-
νβστβτικί|ς των Κρητβν Συνελβΰσεως, τό άρθρον 138 τοΰ ΰπ'
«ριθ. 485 Νόμου, τόν ύπ' αριθ. 691 Νομόν, τό ύχ' αριθ. 226
τοϋ 1911 Διαταγμα. καί την Ιπ' αριθ. 3ί7/ϊ» καί χρονολογίαν
22 Μαίου 1912 χρότβσΐν τού Γενικοϋ Έπιθεωρ^το3 τής Ιΐαι-
ίείας, χροτάσει τοθ Διοκιοθντος την Πβιϊβιαν Έπιτροπου.
Άπο^«»Ιίζομεν καί διατάσσομεν
Μϊτατίθεμεν έκ το3 Γυμνασΐακοΰ Παρθεναγωγκου Ρεθύμνης
τον Διονϋσιον Μαραικουϊάκΐν καθηγητήν τής θιολογίας είς τό
Γυμνάσΐον Ρεθύμνης ώς ΐοιοίτον χροάγοντες α«τόν είς οριστικόν
ί θφ ίώ 220 άί ΰ Μςίο Μβρκαντωνάκι
Είς τόν Διοκιοθντα την Παιδείαν ΈπΙτροπον άνατίθεται ή δη¬
μοσίευσις καί έχτέλεσΐί τού παρόντος Δοτάγριπβς.
Έν Χανίος τί) 22 Μαίου 1912.
Ή Διοχκοϋσα Έπαναστατικίι Έπιτροπίι
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Γ. ΜϊΆΩΝΟΓΙΑΝΝΗΕ
Ε. ΞΗΡΑΣ
Αριθ. Διατάγ. 57
γεώργιος: α'·
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΠΝΩΝ
Έχοντες ύπ' ίψιν τό άπό 2 Μαίου 1912 ψήφισμα τής Έκα-
ναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως τοΰς ίιπ' αριθ. 432 και
632 νομους, πρός δ* τό ΰχ'άρ.θ. 3ΰ τής 14 Δεκεμβριού Νο-
μ^θιτικον Διάταγμα, χροτάσει τοθ Διοικοΰντβς την Παιδείαν
Έπιτρόιΐου.
Αποφασίζομεν καί διατάασομ«ν
Διορίζομεν τόν Γεώρ(·ιον Ι. Ι1απα3άκιν δικηγόρον β' γρ··*α
%αρ*·ζή Ανωτ. Διευθυνσει τής ΙΙαΛβίας*™ μην. μίεΐώίρ. !ίθ,
άντϊ τοθ Γ. Μχρΐλακι ά*ο*.υοννένου.
Είς τόν Διοικοΰντα την 11αιβ*ίαν Έκητροιτβν «νατίθ«αι ις
δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγμβτος
Έν Χανίοις ττ] 28 Μαίβυ 1912.
Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως
Ή Λ»ο»κοΟ*α 'Ε«αναβ*ατικτ» Έ—.τοοπί»
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Κ. Μ1111ΆΚΗΣ
Γ. ΜΐΛΛίΝθΠΑΝΝΗΣ
Κ. ΞΗ1ΆΣ
Άριθμ. Δυιτάγ. 55
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΒΑΣΙΑΕΪΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ' όφιι τό άκό 2 Μαί?υ 1912 ψήφΐσ^* τής ·ν
Κρήΐτ] Έκαναβτατικήί Συνίλεύΐι,ως των Έλλήνων χαί τον ΰ:.
αριθ. 490 Νομόν »αίτό Ιπ' αριθ. 30 τού 1910 Νομοθ. Δια
ταγμα τής Εκτελεστής Έκιιροπής, «ροτάσει τοί 1« τήί Δι
χαιοσΰνης ΔιοικΛθντος Έϊΐτρόπου.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
1 ν
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
Άποδ·χομ«θα την α ι δ τής ϋπηρεσ άς παραίτησιν τοϋ Φαίδω-
νος Μοατσου, Γραμματεύς τής Έ-ςωτερικής Άλληλογραφιας
καί προαγςμιν είς την οϋτ« κενουμε,ην δίσιν τόν Ν. Α. Σερ-
γεντανην, 'Υ)γραμματεα τής Ανωτ. Διευδ. τής Διχαΐοσυνης,
είς ϊέ την δια τής «ροα^ωγής τουΐης κίναιθεϊσαν θέσιν διςριζο-
μεν τόν Βασίλ. Μπαρνΐάν.
Είς τόν επί τής Δικαιοσυνης ΔιοΐΛουντα Έπίτροπον ανατί-
θεται ή δημοσίεΐ/σις χαι εκτέλεσις τού παρόντος Διαταγματος.
Έν Χανίοις τ^ 1 Ίςυνιίυ 1912.
Έν όνομιτι ταΰ ίΐχσςλέως
Ή Διοικοΰσα Έπαναστατικη, Έπιτροπτι
Ι. ΜΙΆΩΝθΠΑΝΝΗΣ
ϋ,ΜΜ. Ξ,ΠΙΆί,
Γ. ΙΆΛΑΜΙ^
Κ. Μ111ΡΑΚΗ*.
Αριθ. Διατάγμ. 52
ΓΚΩΡΓ10ΙΙ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΙΣ Γ12Ν ϋΔΔίΐΛΐ2ιΝ
Εχοντες ύπ' όψιν τό άπο 2 Μβίου 1912 ψηφισμα τής Έπα-
νασταΐικής των Κρητών 2ίυνβΛβ..3ϊω;, καί το υπ' α^ιθ. 1()]ΐ38 τής
18 Μαΐου 1ϋ12 δκγραφβν τού Νομαρ. Έπ.θίωρθ.ιο« Χανίων
Σφακιων προτάσιι τςυ Διοιχοΰντος την ΐΐαιίειαν Έπΐτροπου.
Αποφασίζομεν και όιατάϋϋομεν
Άπολυομεν τον διδ)λον τοϋ Μουσουλμανιχοϋ σχολΐίου Κα-
ισιστροχωριου Κυίωνιας Μουσταφά Ρουμπή Νισγιαί,ιζαδε ή
Νιβζακι, ατ* ίγχαταΛΐποντας την θϊσιν τού.
Εις τον Διοικοΰντα την Ιΐαιίειαν Επΐϊροτίον ανατιθίται ή δη¬
μοσίευσις και έΛτεΆεαΐς τού παρόντος Διαταγματος.
Έν Χανίοις τ^ 23 Μαίου 191*2.
Έν ίνόματι τού Βασιλέως
"II
Ίίιπαναστατικιι Διοικητικη. Έπντμοπιΐ-
Γ. ΓΔΛΑΝ11Σ
Κ. 3ΙΙΡΑ1
Γ ΜΥΛΩΝΟΓιΑΝΝΗΣ
Κ. ΜΙΠΡΑΚΙϋ
,„ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
Διά τοθ ύπ' αριθ. 45 τής 18 Μ*ίου 19Γ/ Διατα-,μαΐ,.ς άνα-
διωριοθη ό 'Λντΐών. Καιζουραχης δικ/,γορος τια^' αιΐασι τοίς εν
Κρητ-φ Δικαστήριον χ..ι παρ' 'Εφεταις.
Η&Δ.' ομιίου Διαταγματος ύπ' αριθ. 46 της 19 Μαΐου 19.2
διωρίσθη ό Εμμ. Ψυλαης διχηγορςς χατο.κος Ρουσιί'ων, ανα-
πληρωτης τοϋ ΕίρηνοδΐΛθυ Ρουΐτικυν, αντι τοϋ μεχρι τουοε τοι¬
ούτου 11. ΣπανδαγακηαπαλΑαχΟεντοςτών χαθηχοντων τουχων.
ΔΓ ομοιον Διαταιματος ύπ αριίι. 47 τής 1^ Λΐαίου Ι9ι2
έχορηγτ,θη συγγνωμη αυγιενειας «ς τοος Ν. Τί,ίρμιαν
ροϋντα παρα τφ Ειΐρηνοοιχίίω Γζερμιαόων, και Έμμ. 11.
τσίκην, Γραμματεα τού Εφηνοδικιιθνΐ Γζιρμιαθω/ και
είς αΰτούς όπως ασκή ε'κβιστος το ίχαγγελ^α τού παρα τφ ΐ.ιρη-
νοβικειω Τζερμιαόων χωρϊς να βυνανται να συ,λπραττουν &ν τη
αύτ-ζ ΪΙΧΤ; «ίμη ώς δικηγοροι.
Δι' όμοίοι» Διαταγματος ύ»' αριθ. 48 τής 19 λΐαίυ. 1912
άπηλλαχθη τής ποινής το^ ο Ιωαν. 11. Γι»ντου4αχ,σς καταδι¬
κασθείς είς πεντε μη>ών φυλαΛΐσιν δια της ύπ' αριθ. 0^8 τοθ
1907 αποφασ-ιιΐς τ^ Ιΐρωτοδ.κειβυ Ηρακλείου.
Δι' δμοί&υ Διαταγματος υπ' αριθ. 49 τής 19 Μαίου 1012
ΐιϊτετβθησαν, 1) Ο παρ» τώ Ειρηνοϊικειω Ιΐυργου Μονοφα¬
τσίου, Δημοσΐος Κατηγορος Γεωρ. ^τιφανιδης εις το £ιΐρτ,νο-
βιχιΤον Αρχανών ώς τοιούτος.
2) Ό πβρα τώ Εϊρηνοβικειφ Αρχανών Δημοσίος Κατήγο-
ρος Έμμ. Μαρακης είς το Ειρηνοδικείον Άγιου Μύρωνος ώς
τοιούτος.
3) Ό παρα τφ Είρηνοδικείω 'Δγ. Μ6ρ*νος Δημόσιος Κα-
τήγορος Έμμ. Ίζαρίής είς τό Είρηνοδικείον Πι»ργο« Μονοφα¬
τσίου ώς τοιούτος.
Αι' όμοιον Διατβγματος ύπ' αριθ. 50 ττ}ς 19 Μβίου 1912,
1) μβτβτβθησαν έναλλάξ οί Είρηνβδίκαι Τζερμιάίων Γεωργιος
Οικονομιδης καί Ιΐεύκου Βιάννου Αντώνιος Σαοοργιαννακης,
2) μ«τ*τιθη ό Μιχ. Γ. Χλαπουτάκης, Ειρηνοδικης Πύργου
Μονοφατσίου, είς το Ειρηνοδιχεϊον Καστελλιου Κισσάμου, 8)
μετετέθη ό Νιχόλ. Τζαμπαρλακης, Ιΐίρηνοδίχης Καστελλιου
Κισσαμου, «Ίς τό Είρηνοίικεΐον Καστίλλιου Ι1*3ιαϊος. 4) μετι-
τεθη ο Ιιίρηνοδικης Αρχανών Ίωά». Λυκουδης είς τό Κίρηνο-
ίι>ϊΓον Πύργου Μον:φατσιου ώς τοιούτος, 5) μετετέθη ό Είρη-
νςδ)λης Ροΐ/σΐικω» Γεωρ Χ. Κιουρτυακης εις τό Ειρηνοϊικεΐον
Αρχανών ώς τοιούτος, 6) διωρίσθη ο Γεωρ. Ν. Σακελλαριδης,
κατοικος Ηρακλείου", ϋίρτ,ν .ίικης παρα τω αΐΕηνοοΊκείω Ρου-
στικκιν Ρ*θυμνης.
Δια τής ύπ' αριΜ. 67 τής 18 Μαίου 1912 Διαταγάς ημών διω¬
ρίσθησαν ό Ηλίας Χατί,ηινδριου, Έφέτης Χανίων, ΙΙρόεδρος,
οί Νικολ. Παπαό'ακης ΙΙρωτβδιχης «αι Νικολ. Παιταδακηςδιχη-
γόρι,ς Συνείροι κβί ο Στυλ. Φ^λλαδιτακης 'Υ)γραμ.ματιύς τοϋ
Κφϊτείου Χανίων, Γραμματεύς τού κατα την προσέχη άχό 1 —15
Ιίυνιου 1ϋΐ2 συνοοον σαγχροϊΐ,*>)σομ€νου Κακουργιοδικεΐου
Χανίων.
Δι' οποίας Διαταγάς ύπ' αριθ. 68 τής 25 Μαίου 1912 ετρο¬
ποποιήθη ήύπ'αριτ). 67 τής 18 Μαίου 1912 Διαταγη ημών
*ατατοο;ο μονον/.αθοσίν διωρίσθη ό Στυλ. Τζβνουδάκης βοηθός
τού Γραινατίως το» Ί-φετειου Χανίων, Γραμματεύς τού χ.α:α
την απο 1 —15 Ιουνίου σύνοδον συγκροτηθησομίνου Κακουρ-
γιοίικειου Χανίων ανχι τοθ ΣτυλιανοΟ Φυλλαδιτακη «ιιαλλα-
χθέντος των καϊηκοντων τούτων. ^,, ^^, _ ,£
Δι' ομοίας Διαταχής ύκ' αριθ. 69 τής 25 Μαίου 1912 ετρο¬
ποποιήθη ή ύπ' αριθ. 55 τής 30 Απριλίου «. Ι. Διαταγή ημών
καθόσον διωρίοθ)] ό Ιΐετρος Φούμης, Έφίτης 'ϋρακλΐιου,
Συνεδρος, ϊνιι τού Άντων. ΙΙβρακακη, Πρωτοδικου Ηρακλείου,
άπαλλαχθίντος τίν καθηκοντων τουτβν, δια την άπό 4—24
Ίουνίου ί9ΐ"2 σύνοδον τοΰ συγκροτηόησομένου Κακίυργιοδικείοιι
Χανίων.
Δι* ομοίας Διάταξης ϋπ' αριθ. 70 τής 26 Μαίου 1912 άπε-
λυθησαν, ι) ό Έμμ. Καρίουλακης, κλητήρ τής ΆγακρΙσιως
Ηρακλείου, χαί ίιωρ.σθη άντ αυτού ώς τοιούτος ό Γ. Μαστρα-
χβς, 2) ό Ματθ. Βασιλα».ακης, κλητηρ τοΰ ακροατηρίου τοϋ
Είρην°δικείου Πεύκου Βιάννου, καί διωρίσθη άντ* αυτού ώς τοι¬
ούτος ό Γ. Ηλιάκης κατοικος {Αμοιρα Βιάννου.
Δι' ομοίας Διαταγάς ύπ' αριθ. 71 τή*ς 26 Μαίου 1912 άπε-
λΰθη ό Ιΐαϋλος Ιΐαπαβακης δεσμοφόλαξ των φυλακών Σητείας
καί δ ωρίσθη «ντ' αότςθ ό 1Νι«.ολαος Αγχιναροσταχάχ,ης.
Δι' ομοίας Διαταγάς ύπ' αριθ. 72 τής 26 Μαίου 1912 διω¬
ρίσθη ό Νικόλαος Ιω. 11απα3ογ«ωργακης, κατοικος Ξυδο3 Πε¬
διάδος, Βοηθβς τοϋ Γραμματβως τοϋ Είρηνοδιχείου Χερσονήσου
Πεδιάδος, βντΐ τοϋ δια τής ύπ αριθ. 38 τής 29 Μαρτίου 1912
Διαταγής τής Άν. Δ ευθ. τής Δΐκαΐισύνης διορισθβντος τοιού¬
του Εμμ. 1 ια ιτακη μη άποδεχθίντος την υπηρεοιαν ταύτην.
Δι' ομοίας Διατ*γής ΰπ' αριθ. 73 τής 1 Ίουνιου 191Θ απε-
λυθη ό Ν. Δρακθυλαλης βεσμοφυΛαζ των φυλακών Χανίων και
διωρίσθη «ντ' αυτού ως τοιούτος ό Ευθυμιος Μουργινακης.
Δι' ομοίας Διαταγής ύπ αριθ. 74 τής 1 Ιουνιου 1912 δι·»-
ρίσΰηοαν ο Αντώνιος Άρεταχης, νυν Βοηθος τού Γραμματιως
τού Έφετείου Χανίων, προαχθείς ιίς Γπογραμματέα τοϋ Έφε-
τειου Χανίων, είς την δια τοϋ θανατου τοϋ τέως τοιούτου Στυλ.
Φυλλαδιτακη κ.νωθεΓσαν θέσιν, είς την δ* τοθ Άντων. Άρε-
τα».η τόν Κωνστ. Α. Άρκολακην.
Δι" ομοίας Διαταγής ύπ' αριθ. 75 τής 1 Ίουνίου 1912 ίι«-
ρίσθη ό Ίακωέος 'Δγγίλακης κλητηρ τού άκροατηρίου το3
Ε:ρην33ΐκειου Χανίων, ίντΐ τοϋ Γιωρ. Διακονιάρη διορισθέντος
εις αΑλην δημοσιαν υπηρεσίαν.
ΔΓ ομοίας Διαταιής ϋπ' αριθ. Τ6 τής 2 Ίουνίου 1912, «πε-
λυθη ο Ι. Σλθρδαλος κλητηρ τού άκροατηρίου τοϋ Εΐρηνοδικειου
ΣπήΛΐ Αγ. Βασΐλ»ιου καί όιωρίσθη άντ' αιπο3 ό Νικ6λα»ί
Άστρινός κατοικος Σπήλι 'Δγ. Βασίλειον.
Έν Χανίοις τή 1 Ί«υνιου 1912.
Ό επί τή Διχαιοσύνη: Διοιχών '
Γ. ΜΥΛΧ.Ν0ΠΑΝΝΗ2
—κ τοθ 'Εθνικοΐτ
Μέγεθος Γραμματοσειράς