92025 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

31/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
■ΤΑΡαγΤγϊΙα ΐίίζ ννηύϊχϊΐώί ΤΗΣ ΜΒΕΡΝΗΣΕ_'
ΤΕΤΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
_ιν
τη 3' Μα.»υ
ΑΡΙΘ.
Α.
τα ότ
Αριθ. Πρωτ.:,2ΐ44
» Διεκπ. 674
Μ&ΤΐΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Τ_Η ΟιΚΟΝΟΝια.
(Γβνικόν Λΰγιότίιριον)
Πρό*; τονς κ, ν., 'ίίο'ΐάυ^α ΐ:αί Δηΐίοβίουο
3'α.αας
Παρετηρήθη κ.ατ έπαν,·λ ,ψιν, άφ ινός μέν, ό'τι Νον.,Ι;-
χαι τινές έκ,δίδουσ; ς/ρηματι/.χ εντάλ;/.α.τα, ?;ρ*ς πληρωμήν
διαφόρων οχπανών, κα,,' ύτε'ρβαιιν των δι' 5,-:!τρο~ί.·ών :ν-
ταΑμάτων μεταβιοχζο;ί.;νω/ :'ς αΰτούς τΐΐίττώτίων ύ~ό των
Ανωτέρων Διευθύνσεων, χφ ετέρου δ ό'τι Ταμίαι τινές κχτχ-
λογίζονσι·», έςωγΛηΐ-'.ένΛ, οιάφορα χρηματ.κά έντίλμα,τχ
υπό κίφάλαι* κχί ά'ρθρα χλλα κ*ί ά'λλων πιλλ Α
Δΐ6·-Θ6νσίων, δΑίίνων είς τί ιΐπ.(ϊν ταυτα άνόκουτιν.
δτί δέ παρετη^θη, ό'τι υπό αια,ς Νθ[Λχρχία.ς ίςεί
οϋκ ολίγα τοιαϋτα καθ" ΰτ^ρβκ«τιν Ιντάλμοιτα
καί έξώφλησιν ανελλιπώς ό οϊκεϊος Ταμίας.
:__Κατά, τό αρθρον 37 τοΰ ύπ' αριθ. 727 Νό^ου ττ.ρί Α'/ι-
μ^σίου Λογιστικοΰ, οί Νομάρχαι (ΰθύνο'τ'.ι διά πα,σχν
'Λτερβασιν των δΥ έτ*τρ·"«■!>'. όν ένταλμάτων χορη/Όυαένων
χύτ&ϊς πιστωσεων. 1*3 Οί αρθρον 48 τοΐ *ΰτοΰ Νό;-.ου δ"'Χ-
λχμβάνει τα, άκόλουία: «Των υπό τβν διυτίρίυόντ ■. ν ί5·χ-
»τακτών ίΛ^ιδομε'νων χρημχτικών έ^τχλΐ-ΐάτων δ'αίος άρ^εί-
·»ται ό Τχμίχς την πληρωμήν, ού μόνον ό'ταν βίβαιωθ/ί,
*ότ·. τχ υυναπτόμενα οούτοΐς δικα'.ολογητ'.Λά εινα; ϊλλιπη,
»τπ ό'τι ή ποσότης τού ΐντά>|Λατος δέν ίΤν^'. σύμφωνοζ [>■'-
»την χροκύπτουσ*ν Ικ των συνημ,λίνων δΐΛχιολογητιν.'όν
*ίγράφων, άλλά κα δταν έχωσιν εκδοθή καθ ύπέρ-
«βασιν των &ίς τόν δευτερεύοντα διατάκτην μετα-
«βιβασθεισών σχετικών πτστώο'εαν....... Ο
»παρά τάς διατάξεις τοϋ άρθροι; τούτου ενεργήσας
»τίνν -ληρωμίιν έντάλματος δευτερεύοντος διατά-
»κται συνευθύνβται μετά τοΰ έκδόντος τό ενταλιια
»διά -άσαν παράνομον ή «αράτυπον πληρωμϊΐν,
»άλληλβγγύως καί είς άκέρα.ον έκαστος ?.
Ταθτα, ϊχοντίς ΰπ' όψιν καί πρός ιτ^όληψιν έίϊανχλη-
ψιως παραβχσιων, οΓαι αί «ροΐκτίθίίσχι, χϊτιν«ς ϊχουσιν
ώς ίϋνέιΐιιαν άνωμχλίχν καί δυσχε'ρειαν -ίρί την οικονομικήν
διαχείρισιν καί ύίτηρίσίαν, ϊφιστώμίν ϊδΊαζόντω; την προ¬
οχήν τόσον των κ. Νομαρχών κα'ι των ίπ' αύτούς αρμο¬
ων ύιτχλλήλων νά μη έκδίδωσιν, έττ' θ'^ινί >όγφ, χρ*Ι
μ*τικά έντάλματα κχθ' υπέρβασιν των όϊ έπιτροπΐΗΤϋν
«νταλμάτων (χεταβιβαζβμίνων ιίς αύτο*; πιστώβιων, 3«ον
■/.αί τβν ■/.. ΤαΐΛ ών κχί των ύττ'αύ:οϋ; Λογιττΰν, ό'ττως,
χ.χΐ 'ίχι Τ'οχόν ηθ;λ:ν ίΛ^-^Οή τοιχϋτχ /;ηι«.ατι»χ έντάλ-
αα,τχ, υ.?, έ^οφλώ7 ■' χύ-χ, τχ ύϊ ί/τό' των 5ομ; τ''ν ν.ί~.χ-
ζ
οιοχζοαενων
■/■-.
ώς καί έ*εϊνχ χτινχ άν' εύ')είας ΰτό των λ. λ.
5.δίδονται, δέον δχ^;, Εςοφλο·;υ.5/ν. ■•ιχτχτάΐιω-·ν 0ττ5 τα
οίϋίΐχ κίγάλχιχ καί ά'ρ'νρχ υφ' ά εξεδόθησαν.
Διά >'Χ δύναται ή ύττ^ετ.χ τοϋ Γίν λοΟ Λ'γ ττΛ,οί'ου νά
'/7) και έλδγ/·/) τή·/ διαχείρισιν τώ/ εί; τθ'»ς δευ-
ρ δ',ατχκ.-χ; [λ:-.χίιβχίθ'Α.'.ω; τ: ατ07 >ν καί την
ϋτΐί -- ">ν Τχι/,ιών άκρ βη Λα,Γχτχςιν '.',τό τα β·''.-ί/. κε
λχια α/ι άρθρα των ύ·^ τον Νομα^χώ/ ί/,δ'.δονο'νω
ματ.κών ,νταλαά,των, -τχρχ'.αλοΰ/τχι οί λ. κ,. Ν^
ίπως οΊχβιβάζωτιν ιίς τό Γενικόν Λογιιτ·/>ριον τΰ βρχ,'ίΰ-
ρο* μ-/Ρ· τής πίμπτης έ/.*·του αηνός πίνχ/.χ, έμφχίνοντα
κατχ κεφάλαιον κχί αρθρον των έςόδων τού Ι'.ίΛ'ικοϋ Προ-
υπολογ τ^οϋ ί,ίάιτης τον ' ννωτ»ρ'>ν Λι;υθύ / τεμ ' τχ — οσα
των αότχβιβχζοαένων π.7τ(ί>ι=ων κχί τού- άρ Οι/.ους καί
τϊ ποσχ των χ,ατά. τόν ίυ.έπΜ^ προογο'-ι,-Μνο-ν '-'.ή^α ένιδο-
Οίντων ύ» αυτών χρη|Χ7.τι».ών ένταλαάτιο/, Εις
«V;
τΐν ϋπ3-
βλτΐθ^τό'Αϊνον πρώτον τοιούτον πίνα/.Λ όί'ο/ ·χ ά'.'αγρχ-
;ρωντ/.: χί χπό κρώτη, Σί .τΐμζρίου 1911 ;/.ί/_ρι τής χρ^-
/ολίγ'χ- τ-; ν-.'ίνχι'. ς τούτου ^βρ ογοθίίτχ. κ' ί-κτοοπικΐιν
έτχλι/.α. όν π στώσϋζ έ-ρ'έ/.χστου ίρθ^ο, /.χ τχτίοβά,,τ*
όποϊχ διετίθοσχν έξ αυτών οι' έκδόιεως ^ρ/)μχτΐΛ*ν έ/-
τχλαάτων μί/ρι τ?ϊς αυτής /ρονολογ'*;.
Έν Χανίοις τγ, 23 Μχίου 1912
Ό Διε»θυντπς τοϋ Γεν.
Α. Ε.
II
Ι' Ε Κ Α
δ
σοχ
ί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τ
Ι_
Χ Α
Ο
των *ατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 12 Μαίου 1912 το3 Έφετείου Χανίων πληρωθέντων
ταχτιχύν χαΐ άνχπληοωτ'.χών ένίρχων διά την άΐτ> 1 — 15 Ιουνίου 1912, Σύνοδον
τοθ ΌρχωτοΟ Διχαστηρίου Χανίων.
1
α.

>
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
-Β ί
Γ δ
Ο3 "
Ι- Ι
τ ?■
Ί-
Κ α τ ο ι κ ί α
Προσόντα
Α. Τ
ακ τ ι
κ ο ΐ ένορκοι.
1
Σκουλούδης Γεώργιος Α
403
Χανιά
Δικηγόρος
2
Δρανδάκης Κωνσταντίνος
108
Μηχανικός
3
Φουνδουλάκης Γ. Ανδρέας
694
Γαβαλομοθρι
Κτηματίας
4
Πατερομιχελάκης Μ. Αντώνιος
74ο
Λουσακιαίς
»
5
Βολάν ής Ανδρ. Αντώνιος
540
-κηνές
πρώην Βουλευτής
6
Περαάκης Μανοθσος Μ.
370
Χανιά
Προμηθευτής
7
Στρατουδάκης Αντώνιος Ε.
408
Έμπορος
8
Τροχαλάκης Ιωάννης Α.
463
»
»
9
Λάλιος Γεώργιος
230
ΆρτοποιΙς
10
Σφουγκατάκης Γεώργιος
453
»
Δικηγόρος
11
Λάλιος Παναγιώτης
233
»
'Αρτοποιός
12
Καυκαλας Ιρήστος
5219
θυμιά
Κτηματίας
13
Παυλάκης Γεώργιος
348
Χανιά
Δικηγόρος
14
Ροκάκης Πέτρος Γ.
394
»
Καπνοπώλης
15
Γερανιώτης Ι. Ανδρέας
545
Γερανιώτης
Κτημοιτίας
16
Ζανουδάκης Γεώργιος Στ.
120
Χανιά
Φαομακοποιος
17
Φωτάκης Φ. Γεώργιος
758
Ποταμίδα
Κτηματίας
18
19
Φραντζεσχάκης Δημήτριος
Ξηρογιαννάκης Κωνσταντίνος
511
342
Χανία
»
Συμβολαιογράφος
Παντοπώλης
20
Μαρκουλάκης Έμμ. Ανδρέας
582
Βατόλακκος
Κτηματίας
21
Φλίσκας Εμμανουήλ
495*
Χανιά
Έμπορος
22
Φούμης Ιωάννης
512
»
Γεοπόνος
23
Κοκολογιάνης Κ. Ι.
864
Πεμόνια
Εμπορος
24
Μανουσογεωργάχης η Λαό'ο-
γιάννης Ι. Γεώργιος
885
Βάμος
Κΐηματίας
25
Μαμινάκης Εμμανουήλ
270
Χανία
'Γποδηματοποιός
26
Στυλ'.ανουδάχ} ς η Άποστολά-
κης Α. Μιχαήλ
687
Κάτω Βοθβε;
Κτηματίας
27
, Σκουλάκης θ. Περικλής
751
Δραπανιας
»
28
Φουρναράκης Γεώργιος Ν.
506
Χανία
"Ι''μπορος
29
Παπαδάκης Έμμ. Ιωάννης
927
Βάμος
Αικηγόρος
30
Βολου§άκης Κ Γεώργιος
827
Καλαμίτσι 'Αμιγδάλι
Κνηματίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Β'. ΆναπΛηρωτικοΐ ένορκοι
Ζαχαριάδγ>ς ΜατθαΤος
Χαζιράης Ιωάννης
Περαθωράκ/]ς Α. Έμμ.
Κουντάκης 'Ανΐώνος
Χαριτάχης Χαρίλαος
Στρατουδάκης Κωνστ.
Μουριζάκης Γ. Σταθρος
Κατζουράκης Σπυ;ίδων
Βουρδουμτΐάχης Ι. Γεώρ.
118
528
741
207
513
412
662
193
543
Χανία
Έμπορος
»
Δικηγόρος
Καστέλλι
>
Χανία
"1 μπορος
Κ
Δκηγόρος
»
Τραπεζίτης
Δέμπλα
Κτ/)ματίας
Χανία
"Κμπορος
Γεράνι
Κτηματίας
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3-
ι
Όνομ«τεπών.μ,ον κληρωθέντ;;
·!ι
3 ·3
"Μ ΐΐ
«ο *
>» '3-
1 ϊ
Κ α τ ο ι χ ( α
Προσόντα
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΖερβΌς Α. Μιχαήλ
Τζουστάκης Ε Ευάγγελος
Δαρατσιανός Γεώργιος
Χριστοδουλάκης Ρ. Νικόλαος
Μπουζής Γ. Γεώργιος
Σταματέλος Ίάκωβος
Γΐαννές 'Αναστάσιος
Ταζεδάκης Μ. Στ»Ορος
Μπουζιανάκης Κωνσταντίνος Ι.
θεοφάνοι/ς Άλέξανδρος θ.
Αναγνωστάκης Αναγ. Έμμ.
1016
983
110
607
902
447
80
1039
311
125
618
Καψοδάσος
'Αρμένους
Χανιά
'ΑλΐλΐανοΟ
Τζιτζιφέ;
Γαλατας
Χανία
Χώρα Σφακίων
Χανία
»
Πανέθυμος
Κτημιατίας
9
'Εργολάβος
Κτηματίας
'Εμπορορράπτης
Κτηματίας
'ΑρτοποιΌς
Δικηγόρος
Έπιπλοποιος
"Εμπορθς
'Εμποροχτηματίας
Εγένετο συμφώνως τψ ύπ άριβ. 111 τής 12 Μαι'ου 1912 πρακτικψ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ
Έφετείου Χανίων.
Οί Δικασταί
Αντώνιος Ζηλήμων
'ΒλΙας Χατζηανδρέον
Κωνϋτ. Γεωργιάδης
Ιωάννης Σαοννάτόος
Ταταράκην
Ό Ύ)γραμρ.ατεΰς
Αριθ.
'Ακριβές αντίγραφον
Έν Χανίοις τ^ 15 ΜαίΌυ 1912
Πρωτ. 351
Τ)γραμματεϋς
£—.-ρ· Χ
Διεκ,ττ. 314
Δημοσιευθήτω *ά τής Έπιτήμου Έφηαφίδος
Έν Χανίοις τί) 15 Μαίου 1912
'«» Οοόεόβος των ίν Χανίοις '
ΑΝΤ. ΖΗΛΗΜΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤ*ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
των κατά
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΚΑΤΑΑΟΓΟϊ
την δημοσίαν συνεδρίασιν τοθ Δικαστηοίου των έν "Ηρακλείω Έφ·τών τής 19
1912 κληρΗ)θέντ'ι>ν ταχτικών ένί.κων '/.·« των άναπληρωτών αυτών διά την άπο
4—24 Ίουνίου 1ίΗ2 ΙΕ'. Σύνοδον τοθ δρκωτοθ ΔικασΤηρίου
Ηρακλείου
ν»
-ο
_.
*>
ο.

Όνοματ* κληρωθεντων
•5 -ο¬
ί 1
-2- β
Ο- Κ
1ν α τ ο ι κ ί α
Προσόντα
ί
ν ι-
-ο ·
ί *
Α'. Ί
1 α κ τ ι κ ο ι ένορκοι
1
Κοκκ'.νίδης Εμμανουήλ
113
Ήράχλε'ον
Έμποροράπτης
; 2
ΚυριακΌς Δημήτριος
124
»
ΜηχανικΌς
3
Χρυσουλά/.ης Ιωάννης
305
»
Παντοπώλης
Ι 4
Πολιουδάκης Γεώργιος
238
Φαρμα*οποιΙς
,'ί
Βογιατζίκης Κ Ιωάννης
36
»
Δικηγόίος
6
Μιχεληδάκης Δ. ΚωτσταντΤίο;
186
Τ)
Εμπορος
7
Κουφάκης Ι. θεόδωρος
121
»
8
ΑρησΛΐδης Ιωάννης
317 ,
9
Μπονρνίλλος Αντώνιος
184
»

Πασχαλίδης Ά ριστόδημος
249 ! »
Δικηγόρος
11
Μαστοράκης Μ. Αντώνιος
192
»
Δερματέμπορος
12
Μιτραγάκης Μ.χαήλ
193
9
Παντοπώλης
13
Παποίδά/.ης Ζαχαρίας
224
»
Ίατρος
14
Στερκνίδης Γεώργιος
270 »
9
1ο
Χατζάκης Ζ. Γεώργιος
323
»
Μεταπράτης
16
Κρασάκης Περίανδρος
123
Κ-.ημβτίας
17
Βιστάκης Γεώργιος
31
ί
Δι^ηγόρος
18
Ρασ δάκης Κ. Γεώργιος
254
ο
19
Σμυρνάκης Ι. Εμμ.
273
»
Διευθ. Λιθογραφ.
20
Κουναλάκης Μιχαήλ
ι33
Δικηγορο:
21
Φωτάχης Άγαπητος
295
7)
Δερματέμπορος
22
Σιδεράλης Μίνως
266
»
Εαπορος
23
Σιαυράκης Νικόλαος
279
Δικηγόρος
24
Κωνσταντινίδης Μήνας
126
»
25
Σουργιας Γεωργιος
267
!>
Εμπορος
26
Χαλκιαδάκης Δημήτριος
312
Ι>
Δικηγόρος
1 27
Πολυχρονίδης Εμμανουήλ
277
1)
■»
28
Αΐαπάκης Γεώργιος
142
)>
"Εμπορος
29
Χριστοδουλάκης Γμμανου|λ
310
»
Κτηματίαι:
' 30
Νικολουδάκης "Αριστείδης
206
Ξυλέμπορος
Πατερόπουλος Ανδρέας
Λουκάκης Αουκδς
Καστρινά^ης Κωνσταντίνος
Χριστοψοράκης Μιχαήλ
Βιτσαξάκης Γεοί:γιος
Παπαδάκης Ι. Αριστείδης
Κοκκινίδης £. Δημήτριος
Στέρεος ή Λασηθιώτης Δημ.
Παπα/ατζάκης 'Αλέξανδρος
Δεληγιαννάκης Νικόλαος
227
153
94
313
42
225
106
269
248
615
ι "Ενορκοι
Ηράκλε
:>- ΐηματίας
Δικηγόρος
'Αρτοποιος
Δικηγόρος
Εμπορος
Μεταπράτη,
"Εμπορος
Ίατ.Ός
Καπνοπώλης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
?!
Ι·5
■*
Ονόματα κληρωθέντων
ί ί
α. Κ
"· Ι
5 δ
! "°
Κ α τ ο ι κ ί α
Έπάγγελμια
11
Δάκας Γρηγόριος
62
Ηράκλειον
Άρτοποιος
12
Λαμπράκης Σ. Γεώργιος
139
9
Δερματέμπορος
13
Κατεχάκης Μιχαήλ
107
»
Ύφασματοτώλης
14
Στεργιά§ης "Αριστείδης
262
9
Διχηγόρος
15
Μεϊμαράκης Γρ. Νικόλ.
167
»
»
16
Κωνσ'ϊαντινίδης Εμμ.
125
»
»
17
Καμπάνης Γρηγόριος
86
Ίατρος
18
Λεβέντη; "Εμμανουήλ
152
»
Δικηγόρος
19
Μαρής Κ. Γεώργιος
164
1)
■»
20
Λαγουξιανάκης Μιχαήλ
151
*
Έφ' φ συνετάχθη το παρΌν καί υπεγράφη ώς έπεται.
Ό Πρόεδρος
Ιωάννης Χατζάκος
£
Ό Ύπβγραμματείκ
Ά»όσνολθ€ Ι. Πακαδάκι
Ό Ύπογρα(Α(χατεύς
ολος Ι. ΗΙαπαόάκης
Άκριβέ; αντίγραφον
ΊΙρακλείφ τή 20 Μαίου 19.2
Δημοσιευθήτω δ παρών κατάλογος διά τής Επισήμου Εφημερίδος
Έν "Ηρακλείω αύθηερόν.
Ό Πρόεδρος των έν Ηρακλείω 'Κφετών
ΙΩΑΝΝΙΙ2 ΧΑΤΖΑΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ Κ Ρ Μ Γ Η _
Μηνι«ί« Γβνικ» Λογ&ατική κατάστβκι&ς τής 30 Άπρ&λέθΰ 1912
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Ταμείον Μεταλλικον
Έξ*-τερικοίλ)σμοί(άντίτιμον μιτβλλικσθ έν τω ίξωτερτκ*)).
Συναλαγματικαί τοθ έξωτ«·κου................
)Κε.ντρικοΰ
Πρ εξοφλησεις ..........................)Ύ]μάτων
)Κ«ντρικοϋ
)'Υ]μάτων
)Κεντρικοϋ
)'Υ]μάτων
)Κεντρικοΰ
') 'Υ)μάτων
)Κεντρικου
) 'Υ]μ«των
Δάνεια επί ένεχύρφ χρηματογράφων..........
ϊ> επί ενεχύρφ έμχορευμάτιβν.........
» καλλιεργείας...................
> ένυκόθηκα άπλα..................
, )ΚβντρικοΟ
» » χρεωλυτικα...............)Τ1μάτων
ν . , )Κ*ντρικβ»
» εις ανοικτόν λογαριασμόν. ..
ρ
Γ]ματων
)ΚεντρικοΟ
)Ύ]μάτων
Άχαιτήσεις «πισφαλεΤς
Συναλλοτγματικαί καί φορτι*τικαί κομιστβν..............
Δίάφοροι καί χροσωρινοί λογαρασρ.οί...................
Όμολογίαι καί τοκομβρίδια..............,..........
Κατ«στήματ« Τρ«πέζης καί β~οθήκα( αύττ]ς..............
Κτήμβτα έξ άναγκαστικων χλειστηριασμών.............
Έξοία έγκαταστάσΐωςκαί κατασκευάς τραχεζογραμματίων.. .
Διάφορα........................................
'Εκκρ«μ·Τς ϊ σοληψίαι μετά των Ύ-ο)μάτε»ν μ«ς.........
394593
1743037
206778
82624
396020
235799
67085
571770
78158
233
1193651
719540
121615
148057
124263
165220
871205
42253
18
63
56
25
55
60
95
02
70
142620Ϊ
2589997
2137630
289402
631819
638856
80492
1912992
269672
289483
9134ίο43
35865
234600
1355017
484651
195496
7266
57453
44523
2456
52
07
81
73
80
55
02
68
98
Μετοχικον κ»φάλ«ιον................'............
Άποθεματικόν τακτικόν.........................
» προνοίας......*...................
Τραπεζικά γραμμβτια έν κυκλοφορία.................
Καταβέσεις δημοσ. άτοκοιίκ τακτικών προσόδων δρ, 715317.05
|*εΤον *ληρο»βέντων «κκρεμων ίνταλμάτων τού » 503.25
ΚατοΛέσίΐς Δημοσίου εξ «ίΐφορών υπέρ τοί ε'ιδικοδ ταμβίο
χάριν των Έθνικών άναγκών......................■
Καταθίσεΐς Ιντοκοι...........·..................
» άτοκοι...............................
» Ταμιευτηρίου..........................
Έκιταγαί πληρωτέαι........., „...................
Έθν.Τρ.τήςΈλλ.δ[«θέσιμαι»πέρτήςκτημ.Λίστ««βς έν Κρήτη.
Κομ^σταί συναλ]κών καί φορτωτικών..................
Μερίσματα μβτοχών Τρβ—έζης Κρήτης διαφόρνν ίξαμηνιών
Τόκοι δανείων ένυκοθήχων έν καθυστΐρήσει.............
ΤαμεΤον Συντάξεως 4παλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης.....
Διάφορα.......................................
Β.
35678471
•Εν Χανίοις τί]ί 80 Απριλίου 1912
5000000
263112
205000
1910025
714813
153820
2009957
366185
1410674
50234
1000000
250560
15049
46483
15618
155811
05
80
64
48
48
60
71
42
25
65
05
99
3567347
12
Ό Προ-·ίστά(ΐβνος τοΰ Λογκ—ηρίου
Δ. Πνχάκπς
Μέγεθος Γραμματοσειράς