92022 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
!»"·__■
ΤΗΣ 1ΑΑΑΔΟΣ
1ΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΪ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ν
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοίί τη 24 Μαίου Ί9Ί2 ™ Αριθ. 27
Άριθμ. Διατάγ. 53
_ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α*.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ΰπ' όψιν τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ύήφισμα τής
Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, τό αρθρον 3 τού ΰπ
αριθ. 276 ΚαταστατιχοΟ Νόμου τής ΐν Κρήτη Όρθοίόςου Έκ-
κλησίας
Χανίων, «ντί τοθ Στυλ. Φυλλαδιτάκη άπαλ-
λαχθέντο;.
Δι'ομοίας διατβγής ύπ'αριθ. 51 τής 24 Απριλίου 1912
ϊ'ωρίσθησαν ό Φραντζής Φραντζίσχάκης, Πρόεϊρος ΠρωτοοΊχών
Ρεθύμνης, Πρόεδρος, ο! Έμμ. Ζαχαράκης, διχηγόρος καί ό Μ.
Κοχελάχης Πρωτοδίχης παρά τώ Πρωτοδιχιίω Ρεθύμνης, Σύνε-
καί Διατάσσομεν
Έγκαθιδρώομεν Επίσκοπον Ιν τή Ίερα Έπισκοπΐ) Κυδω-
νίαί καί Άποκορώνου τόν Άγαθάγγελον Νινολάκιν.
^Ε'ις τόν ΔιοΐΛθϋντα την Παιδείαν Έπίτρβπον άνατίθεται ή
δημοσίευσις καί έκ.τε'λεης τοϋ παρόντος Διατάγματος
Έν Χ«νίο(ί τί] 24 Μοίου 1912.
•Εν "Ονόματι τοθ Βασιλέως
Ή Α»οι*ο όα Έπαναίτατιν.η Έ—τοοπτι
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Ε. ΞΗΡΑΣ
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΚΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥ^ΗΣ
Διά τοθ ύπ'άριθ. 27 τίς 30 "Απριλίου 1912 Διατάγματος ϊιω"
ρίσ6η ο Γ Ν. Τζώρτζης ϊιχτπόρος -βρ' άπασι τους έν Κρήτ^
Δικαστηρίοις *λήν των Έ?ετείων.
Δι* όμοίου Δΐατάγματος ΰίΐ'αριθ. 28 τής 30 Απριλίου 1912
διωρίσθη ό Κ- Χουρϊβκτκ, ϊικηγόρος *αρ' ά'πασι τοϊς ίν Κρήττ)
Δικσστηρίοιςκαί ιτο-ρ' Έφέταις.
Δι' ομοίας Δί»ταγτ)« ΰπ' αριθ. 476' τίίς 19 Απριλίου 1912
διωρίσθη^ Εύτΰ^ιος Φρ. Σαβτζιτάκης ϊεΓμοφΰλβξ φυλαχών
Χανίων άντί Τοθ Άντων. Φραγκάκη διοριαθέντος τοιούτου διά
τής ύπ» αριθ. 45έ . ί. διαταγάς ^μών κβί μή άναλα6όντο
«πηρεσ (βν μέχρι σήμερον.
Δι' ομοίας ί((»τβγί|ς ύκ' άριβ. 49 τ>!: 21 "Απριλίου 1912
^νιτο άποδβχττ) ή άιχο 18 Απριλίου 1912 ίνώτιον τοϋ Είρη-
νοϊίκου ΚβστιΧλίου Κισσάμου γενομένη δήλωσις **ρί μή άπβ-
*°χήί τής θέσεως το3 ϊεσμοφΰλακος των φυλαχω.' Καστΐλλίου
Κισσάμου Κ. Σκβράκη καί διωρίσθη άντ* αύτοΰ ό Δ. Πΐντε-
λίχης.
, Δι* ομοίας δΐαχΐγίΐς ύτ'αριθ. 50 τής 24 Άπρ-λΙου 1912
ίΐροποχ3ιήθη ή 6ιτ'αριθ. 41 Ι. ί. δι?ταγή ή'^ών χατ* τοίτο
Ι^νον καθόσον Χωρισθή ό Στυλ. Ζ*νουϊάκης, β^ηθΐς τοθ Γρ«Λ"
μ-3τέι*ς το3 Έ?«τί[Ου Χανίων, Γρα;Λ(Αατίΰς τού χατά τό ύπο-
λ*ι-ό|»ενον ϊιάίχημα ά*ό σήμερον μέχρι τί}ς 30 Απριλίου ί. Ι.
, ..„..........,, ..,-------------- —Γ_. τ γ--------- ^
ι δροι, χαΐ ο Έμμ. Άβάτζος ΰπογραμματιΰ; τοθ ΙΙρωτοδιχιίου
Ριθύμνΐ]ς Γραμματεύς, τε3 χατά την προσέχη ά*ό 12—τέλους
Ίουνίου 1922 σύνοδον συγχροτιε,θησομένου Καχουργιοϊικΐίου
Ρεθύμνης.
Δι' ομοίας διαταγάς ΰπ' άρ,θ. 52 τής 24 Απριλίου 1912
άπελΰθη ό Χαράλαμπος Παπαϊάχης δΐσμοίόλβξ των φυλαχών
Χανίων, α·ε έγχαταλείψαο τί-ν θέσιν τού, καί διωρίσθη άντ* αύ-
τοΰ ώς τοιοΒτος ό Ιωάν. Γ. Σαριϊάχης, κάτοικος Μιγάλων Χω-
ραφίιον, ό οποίος άπισπάσθη είς τάς φυλακάς ΊτζεϊΙν, ώς
νοσοχόμος χρος περιποίησιν των ΐν φυλακαί; Ίτζΐίίν κρατουμέ-
νων χαί είς τό θεραπευτήριον των φυλαχών τούτων νοσηλευομέ-
νων χαταδίχων.
Δ(* δμοίας δΓατα^ς ύ~* Λριθ. 53 τής 26 Απριλίου 1912
άπιλΰθη ό Κ. Ροσμαράχης χλητήρ άκροατηρίου το3 Είρηνοίι-
κείου ΚολυμπαρίουΚ'σσάμου *αί ίιωρίσθη άντ" αΰτο3 ώς τοιο3-
τος ό Εΰθΰμιος Μουργινάκης χάτοικος Βλαχΐρωνίτΐσας Κισ¬
σάμου.
Δι'ομοίας διατβγής ύπ' αριθ 54 τής 28 Απριλίου 1912
διωρίοίηααν ό Κ. Παπΐδάχης, Έφέτης Χανίων, Πρόιδρος, οί
Ίωίν. Καταλαγαριανός, Πεωτοδίλης Χανίων χαί ό Δ. Γειιβ-
νάχης, διχηνόρος Χανίων, Σύνίδροι, χαί ό Στυλ. Τζανουδάκτς
βοηθος το3 Γραμματεύς τοθ Έφετείου Χανίων, Γραμματεύς
το3 χατά την άπό 7—25 Μαΐου 1912 σύνοδον συγκροτηθησο·
μένουου Κ3X5^ργ|οϊιxϊίου Χανίων.
Δι* ομοίας διαταγής ϋπ' αριθ. 55 τής 30 Απριλίου 1912
διωρίΐθχσϊν ό Μενέλαος ΣοΐΛτάνης, Έβέτης Ηρακλείου,
Πρόεϊρος, οί Άντ. Πιρ»κάχης, Πρωτοδί*ης Ήρακλιίου, καί
Μ. Σαχλαμ-:'νης, 'Ίχηγόρος ΐν "Ηρακλείω, Σύνιδροι »αί ό
Άπόστ. Παπβϊάχης, "Υπογραμματΐύς το3 Έφετείου Ήρα-
χλείςυ, Γραμμιατεύς, τοΰ κατά την προσέχη άπό 4—24 Ίου¬
νίου ι «. σύνϊδον συγχροτηθησομίνου Καχουργιοδικ»ίου Ήρα-
χλείου.
Δι' ομοίας διαταγάς ΰτ' αριθ. 56 τής 30 Απριλίου 1912
μετέβησαν άμοιβαίως :'ι Γ. Β*σιλαχάχης χ)ητήρ τής Άνα-
χρίσεως Ήραχλίίου Ααί'Εμμ. Καρδουλάχ^ί χλητήρ τοΰ άκροι-
I
τηρίου το3 ΕίρηνοϊιχΓίου Χερσονήσου Πιδιάδος.
! Δ:' όμοία,, ?ιαταγής ϋπ' αριθ. 57 τής 1 Μαΐαυ 1912 άπε-
| λυθή ό Εΰτύχιος Σαρτζετάκης, ϊΐσμοφΰλ«ξ των φυλακών Χα-
! νίων χαί διωρίσθη άντ* αΰ·ο3 ώ; τοιοθτος ό Εύθ. Μιυργινάκης
ί νυν ϊιωρισμίνος χ">ητήρ παρά τώ άχροατηρίφ τοϋ Είρηνοϊιχιίου
[ Κολυμ6αριου Κισσάμου άκαλΑ,αχθείς των χαθηχόντων τής ύιΐη-
! ρεσίας ταύτης.
Δι" ομοίας διαταγάς ΰπ' άβιθ. 58 τής 2 Μαίου 19(2 εγένετο
«ποδεκτή ή παραίτπσις τού Γεωργ. Β. Άνουσάκη κλητίΐρος τοδ
άκροατηίίου τοΰ Είοηνοδιχβίου Καστιλλιου Κΐασάμου υπό χρο¬
νολογίαν 28 Απριλίου 1912 *αί διωρίσθη άντ" αίιτοδ ώ; τοιού¬
τον ό Γρηγοριος Μανινάχης κάτ.ικος τοϋ χωρίου Τοπόλιβ τίς
Επαρχίας Κισσάμου.
Δι'οποίας διαταγάς ύπ' ίρΐθ. 59 τής 2 Μαίου 1912 άτε-
λύθη ό Εύθ. Μουργινάκης ϊεσμοφύλαξ των φυλαχών Χανίων
«.αί ϊιωίίοθη άτ'αυτού ώς τοιούτος ο Εύτύχ. Σαρτζετά)·ης.
Έν Χανίοις τή 2 Μβίοΐι 1912.
"0 επί της Δικαιοσύνην Διοικών Έτίτρο7τος
ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
Διά τού ΰπ' αριθ. 29 τής 5 Μαίου 1912 Διατάγματος άναϊΐ-
αρίσθ»! ό Έμμ. Παπαδερός, κάταχος Χανίων δικηγορο
π«ρ' άπασι τοίς έν ΚρήτΓ ΔΐχαστηοίΉς κβί πβρ' Έφέταίς
Δι' δ δμοίου Δΐβτάγματος ύπ' άριθιχ. 30 τής 8 Μα'ου 1912
άναδίωρίσθη ό Γ. Δασίαλίγίαννης, κάτοιχος Χαν;ων, 8'νηγό-
ρος πα' άτασι τοϊς «ν Κρήττ) Δικαστηρίοίς χ,οΐί παρ Έφέταις.
Δι' όμοίου Διατάγματος ΰπ'άριθυι. 31 τής 8 Μαίου 19
έχορτγήθη συγγνώμη συγγένειαν είς τούς ΈίΧ]Χ. Άγγ-λάκην,
δι>ηνβίον, χάτοινον κωμοπόλεως Σητείας χαί Άνϊοίαν Άγγε-
λακην βοηθόν τοδ Γραμιιατέως το3 ΕίρηνοδΐΜίίο Σητείας καί
επετράπη είς αύτούς* όπως άσχωτιν Ικαστος τα καθΓκοντα τοό"
π«ρά τφ Ιίιίρηνοί'κείψ Σητείας χωρίς νά δύνανται νά συμπράτ-
τουν έν τη αυτή δίκτ.
Δι* διχοίου Διατάγματος ύπ' άριθμ.. 32 ττ)ς 8 Μαίου 1912
εγένετο άτοίεκτή καί άπό 13 Απριλίου 1912 δήλωσις τοϋ
Μ. Δίσχαλάκη, ϊιορισθέντί-ς Συμδολαιογράφου ταρά τώ Είιη
νοδι/είω Ά. Μύρωνος 3ιά τοδ ΰπ' άοιθμ 11 τής 16 Μαρ
τίόυ 1912 Διατάγματος τής Διο"ούσης Έπιτροπής π·ρί μή
αποϊοχίίς τή·; θέσεως ταύτης καί άπηλλάχθη τώ.* καθηχόντω
τής υπηρεσίας ταύτης
Δι* δμοίου Διατάγμϊτος ύπ' άΐιθμ. 33 .ή·; 8 Μαίου 191*
διωρίσθη δ Μ*νο3σος Άνϊο. Χατζηγρηγοράιης κάτοικος χώ
ρας Σφακίων δ-χηγόρος π«ρ άπασι τοίς ίν Κρήτι;) Δικαστηρί
οις πλήν των Έφετείων,
Δι' δμοίου Δ'ατάγματος ύπ' αριθ. 34 τής 8 Μίίου 1912
άνα διωρίσθη ύποθηκοφύλαξ παρά τώ Είρΐνοϊΐχίίω Πΐράματο
Μι^λοποτάμιου δ διά τοδ ΰτ'άριθμ. 22 τής 6 Μαρτίου 1912
Δ««τάγματος τής Διοικούσης Έπιτροπής προσωρινώς 4πο? υ
θείς τε'ως τοιο3τος Κ. Δασκαλάκης
Δι'δμοίου Διατάγματος ό—* άριθμ. 35 τής 8 Μαίου 1912
Διωρίσθησαν 6'. άναπληρι*ταί
Μ Τοΰ Ε'ρηνοδικου Νεΰς Άμαρίου δ Ν, Καλοειδας.
?) Τού Ρίρηνοίίκου Περάματος Μυλοχοτάμοο ό Ιωάν
Κ. Σαρρής αντί το3 Γ. Σμπόκου ατ«λλα76έντο^
Δι' δμοίου Δατάγμ*τος ύτ'άριθ. 36 τίΐς 8 Μαίου 1912
εμετριάσθη καί ϊίί τόν Ιωάν. Σ. Κβμπονράχην, επ β"1 ηθβϊσα
ίιά τής ύιτ'άριθ. 90 τοδ 1910 αποφάσεως τ33 Δικαστηρίου των
έν Ρεθύμνγι Συνεδρων ποινή ττ]ς «ίρκτής των 8 ίτών είς 4 έτών
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
■& Ι|||Ρ|__1Ι«Ι|»ι_|ι| ^ι^ΙιΐΓΙΙ «ΤΜ_ιι)ίί»1|Ι|Ι» ΠΙ ι_|_ ίι"
II
ι Ι Τ1Π—~Γ---------------Π-----ί~-----------'---------.—..
νβ8ιωρίσ6η ό Λεωνί?«ί Λυωνάχης ο κηγδρος παρ' άπ»σι τοΤς Ι»
ίρήτγι Δικαστηρίοις πλήν των Έφετείων.
Δι'δμοίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 41 τής 9 Μαίοο 1912
διωρίσθη δ Στ. Έμμ Σταυρακίχης κάτοικος Λιμένος Σητειοΐί,
ϊικηγδρος παρ* άπασι τοίς έν Κρήτη Διχαστηβίίΐς πλήν των Έ-
φετείων.
Δι* όμοίου Διατάγματος ύπ' αριθ. 42 τϊ|ς 9 Μ*ίου βπετράκΐ)
το3 ΔηΐΛθσίου Ταμϊίίυ άπόλτψς δλοκλήρου τής μισθ5*οώ(
το3 Γ. Αντωνακάκη, Πρωτοδίκου Ρίθύιινη«, άπουιιάσίντος ίι
τής υπηρεσίας ^όγω ασθενείας προσηκόντωί πιστοποιηΒΕίίη;
ϊόο έπισττμόνων Ίβτρών κατά τό άπο 23 Μαρτίου μέχρι?
23 Απριλίου 1912 γρονιχόν ίιάστημα.
Δι* δμΐίου Δ'ατάγματος 5π* αριθ. 43 τής 17 Μαίου 1912
διωάσθη δι»ηγόρος παο' άπασι τοίς έν Κοήττ) Διχαστ*)ρίοΐζ ιΐλή»
των Τφετείων ό Εΰθύδουλθς Ι. Τσουδερός, κάτοικος Ρεθύμνης.
Δι' δμοίου Διατάγματος ύπ' αριθ. 44 τί!ς 17 Μΐίου 1912
άναϊιωρίτθη ίικηγόρος παο' άπαβι τοΤί έν Κρήτη Δικαστήριον
πλτν των Έ?ετείων ό Ν. Γ. Χατζιίάκ»ΐί κάτοικος Ήοακλί'Όυ.
Διά Διαταγάς ημών ύχ' άοιθμ. 60 τής 5 Μ-»ί·;υ 19'2
ετροποποιήθη χαί ΰπ' άοιθμ. 54 τής 20 Απριλίου 1912 Δι»-
ταγή τής καθ" ήι*3ς Ανωτέραν Διευθύνσεως, κατά τουτο μί·
όν χαθέσον διωρίσθη δ Παν. Φίωτάχης Διχ*)γόοο«
Χαι''ων, Σόνείρος τοθ κϊτά τήν %ροα*χ^ άτο 7—25 Μαιοιι
σύνδον συγκροτηθ/ισομένου Κακουργιοδικείου Χανίων, αντι αο3
Δ. Γεμενάκη, άπαλλαχθέντος των καθΐξΐιόνΓΐον τής υπηρεσίας
ταύτνις.
Δι' δμο'ας ΔιαταγΫίς ύπ'άριθμ. 61 τής 5 Μβίου 1912
ρίσθη χ)ητήρ το3 άκροατηρίίυ το3 Είρηνοϊ κ*ίου Κολμμΐϊ
δ Κων. Ροσμαρής χάτοιχος Κολυμπβρίου Κισσάμου
Δι' ομοίας Δίΐταγής ΰπ'άριθμ. 62 τής 5 Μαίοο 1912 'φ
νετο άΐΓοϊίκτί) ή υπό χρονολ. 15 Απριλίου 1912 π*ρϊίτη»Κ
τοί) Ρ. Μ. Β^δουράχνι ό?ΐττιχοδ 6οη9ο3 τοΒ Γρ*μματ^ωί
Είρηνοίικείου Σπήλι Αγ. Βχσιλ·ίου καϊ ά*τ]λ)αχθη τής
ρεβίϊς ταύτης. Είς την ούτω δέ χενωίεΤσαν θέσιν ίιωρίσθί)
αύτοθ ώς τοιοΰτος ό Στυλιανός Ν. Βαδουράκνΐί.
Δι1 ομοίας Διαταγάς ΰπ'άριθμ. 63 τη"ς 9 Μαίο* 1912 ώρί-
Γθη αΓθουσα δ'ά τάς συνεϊοιάσεις τοδ Καχουργιοδιχείου Αγ·
Νιχολάο·, ή αΓθουσα τοϋ Πρωτο8ικι£ου Λασηθίου.
Δι' όμ-ίο-ς Δι*ταγήί ύτ' άριθμ. 66 τής 12 Μαίου 1912
άπελύθη ό Ίακωδ. Άγν«λάχη; κλνιτήρ. άχροατηρίου
Ε'ιργ;νο5ίχϊίου Χανίων καί διωρίσθη ίντ' αΰτο3 ώς τοιούτος
Γ. ΔιακΐιΛΪαρης.
Έν Χανίοις ττ] 18 Μαίου 1912.
Ό έ*1 τήί Διχα'οσύνης Διοικών 'Κ*·ι
Γ. ΜΥΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
«8
ι' όμοίου Δίατάγματος ΰπ' άρι^. 37 τή; 8 Μαίοι· 1912
εμετριάσθη χατά Ιν ϊτος ή είς τοίς
1) Γιωργ. Δ, Δραμ!Τ!νϊν ΐπιδληθέΐσϊ ?ιά τήί ύις' αριθ. 11
τοθ 1 909 αποφάσεως τοδ Δ'καστηρίου των ίν Ρεθύμνη Σ^νέδρ*»ν
ποινή τής είρκτ^ς των ιτίντε καί ήυιίσιως !τον.
2) Κ. Ίσαάκ Τβίπο^ιανόν επιβληθείσα τής αυτής αποφάσεως
πβινή είρκτής των 6 έτδν χαί
3) Μ. Ι Κοτζαμπβσάκη^, ίπ'δληθεΤσα διά τής αυτής αποφά¬
σεως ποινή είρκτής των 5 έτών καί ενός μηνός.
Δί' δμοίου Δκχτάγματος ΰ*' αριθ. Γ8 τής 8 Μαίου 19.2
μίτετέθησαν άμοίδαίίιΐί οί Φί'ής Χασάν Τ»ιμπουξάχ,ΐς, Μετα
φραστής Ρεθύμνης καί Μιχμέτ Μακρϊμμβτάκης, Μετίφραστής
Ηρακλείου.
Δι' όμοίου Διατάνμ,ατος ύττ'άριθ. 31 τής 8 Μαί.υ 1912
-τροήχθη 5 Γ. Ε. Κοκκίνης Ε!ρη«δίχης παρά τω Εΐρηϊΐκείω
Καστελλίου Πεδιάδος, είς Εϊρηνοδίκην πρώτης τάξεως ιτβρα τφ
Ε'ιρηνοοιχβίω τής πόλεως Ριθ^μνης.
Δι'ομοίου Διατάγματος ύι'άριβ. 40 τής 9 Μβίου 1912
"•ρ.9. Δίατπνίίς 17
ί Δ Ι Α Τ Α Γ Η
) Ό επί της Παιοίίας Αιοικών «Επίτροπος
| "Ε·/οντες ύπ' όψιν τό ύπ' «3ΐθ. 114 καί χρονολογίαν
Μαίου 1912 έγγραφον τοδ Γυμνασιάρχου Ηρακλείου.
ΆπολιΊομεν τόν Κωνστ. Βιδάκΐν έπιστάτην άν τώ
' Ηρακλείου διά τοος έν τω ρηθίντι Ιγγράφφ το"3 Ρι
ί Ήρακλβί;υ άναφεροαένους λόγουςκαϊ άΐϊαλάσ»ομ*ν «ΰτ^
Έν Χανίοις ττ] 14 Μ»ιο« 1912.
Ό Έ*ίτ?οπος τηί Π«ιϊ·ί·ί
Γ. ΓΑΛΑΝΗΓ
Έκ τού Έθνικοΰ Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς