91997 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

24

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗτΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Εν Χ&ν,οι; (τί 24 Μαίου 1912 —ΑΡΙΘ. 26
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
ΧΡΗΣΙΣ 1910
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ϊ—ν *ρο " .»λογι*6ίντων, βεβαιωθεντων, είσττραχθε'ντων καί είσπραξίμων έσόβων
τηςχρή-ωί 1910, έν συγκρ'.σει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909
καί των ττροϋπολογιτθέντων και πραγματοποιηθε'ντων έξοδων τής
1910κατά τόν ^ήνα Αύτουστον 1911·
Γ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ"
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
Προσωρινή κατάστασις τώ* δημοβίων έοόοΊον
χρήσεως τού έτους 19Ο9 άπό 1 Σεπτβμ.-
2Ζροϋπολο-
γισμον
8-
Α'
Β'
Δ'
Ε'
ΣΤ'
ι
ΠροβοΊορισμός των έσόδων
Προϋπολο-
δισθέντα
χρήσεως
1910
Άπά 1 2ε
πτεμβρίου
1910 έως τέ
λους Ιουλίου
1911
Α'. ΦΟΡΟΙ
Ά(ΐΕίο» φ ό ρ ο τ
α') Βεβαρυμένοι καί είσηραττύμενοι είς τα δημοσία Ταμεΐα
Φόρος επί των σνγκομιζομένων δημητριακών προϊόντων...............
» > » όπωρικών καί λαχανικών.............................
» » » έπιτηδενμάτων......................................
» » « » (έσοδον έξ ένσήμων φόρον επιτηδεύματος).
• » » οίκοδομών..........................................
β') Βεβαιονμενοι «αί είσπραττόμενοι είς τα ΤελωνεΓα
Φόρος επί τοΰ τυρού καί των λοιπών γαλακτερών...........................................
ελαίου καί των έλαιων....................................................
σάπωνος, των έλαιοπνρήνων καϊ τοΰ πυρηνελαίου.............................
οίνου...............................................................ς....
των οίνοπνενμάτων, τής ύποστάθμης τοϋ οίνου, τοΰ πετμεζίου καί τοΰ οξου.....
έσπεριδοειδών καρπών καί των έξ αυτών παραγομένων ποτών.................
κουκουλίων καί τής μετάςης....,..........................................
μέλιτος, μελοπηττών καί τοθ κηροΰ...................................
των βαλανίδων καί βαλανιδοκονπών.......................................
τής σταφίδος..........................................................
των άμυγδάλων.............................................................
των χαρουπίων......................................................... ....
τοϋ λαδάνον, καραμπασιου, δαφνελαίου, δαφνοφΰλλων, ψασκομηλελαίου, δικτάμου λινο
σπόρου καί γλυκορρίζης...................................................
των μαλλίων καί των κατειργασμένων καϊ μή δερματων.........................
των διαφόρων δλλων φυσικών προίόντων.......................................
"Αμμεσοι φόροι επί τής καταναλώσεως
Τελωνειαχός δασμός είσαγωγης είδών ύποκειμένων είς φορολογίαν.............................
» » έξαγωγής............................................................
» » επί τοϋ είσαγομένου οίνοΐτνεΰματος.....................................
» » » » » καπνοϋ............................................
» » » » » τουμπεκίου.........................................
Πρόσθετος φόρος επί τοΰ άλατος..........................................................
Φόρος επί τοϋ καταναλισκομένου καπνοΰ, είσπραττόμενος.διά των Καπνοκοπτηρίων..............
Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τέλη χά—οσήμον
Άντίτιμον πωλήσεως χαρτοσήμου κοινοϋ.......,.........................................,.
» » διατετιμημένου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων καί συμβολαιογραφείων
Αντίγραφον πωλουμενου χαρτοσήμου των έκπαιόβιιτικών τελών...............................
Τέλη δικαστικά καταβαλλόμενα παρά τής γραμματεϋσι των δικαστηρίων........................
Τέλη καταβαλλόμενα υπό των ^υμβολαιυγραφων
Ύ)λ
» επί των μερισματατοδείξεων τής Κρητικής Τραπέζης...................................
Τέλη Ταχνδρομικ
Άντίτιμον κοίνον καΐ έναρίθμου γραμιιατοσι'ψου καί έ.τιστολ. δελταρίων καί ένσήμτον απαντήσεως.
Τέλη έσωτερικών καί εξωτερικών Ταχυδρομικών 'Κπιταγών....................................
Μίσθωμβ γραμματοθνρίδων τού έν Ηρακλείω Ταχυδρομικοΰ Γραφείον.........................
Τέλη τηλεγραφικαί
Τέλη καταληκτικών Τηλεγραφημάτων.....................
» διαβατικών » ......................
» εσωτερικών » τοϋ Δημοσίου τηλέγραφον.
» εξωτερικών » τοΰ » >
Τέλη καθ-νστερήσιω;
Τόκοι ύπερημερίας έ-τϊ των έκ,τροθέσμως έκτιναμενιον Δηιιοσίων Έσόδων
Πρόσθετα τέλη επί των έκπροΰέσμωί έχτινομένων δΐ)μοοίων έσόδων..
450000
100000
75000
25000
180000
830000
15000
7υοοω
1800001
400001
ιοοοο'
69000
20000
6000
120Ό0
14000ο:
30000
140000
4000
70000
1000
2867000 —
1300000
120000
13000
300000
40000
115000
310000
2198000 —
325000
70000
45000
100000
8000
3000
453000 —
210000
22500
500
233000
30000
10000
4000
1000
45000 —
13000
1408|
144081-
378750
98563
67695 35
12783 50
175746 88
733538 73
11758 5°
776807 'ϋ
179867 4°
72725*
11897 *
97637 *>
5010
11103ό°
135469™
416-26
171776^
3237 ™
56359*
2027 30
30
1415262
108999
30861
284727
34097
1062εκ-
268836|40
2249038ι73
194145 90
7389 50
480481ο
3799883
673-2097
9016
1487
365407,59
173"263,3ο
261403
204-261*
6ΐουΛ
5377
73546£
6-21^
"7976^
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
χρή«&»»5 τού έτους 191Ο έν συγκρίσει πρός τάς είσπραξις τής
βρίου 191Ο 2ως τέλους Αύγούστου 19 !1
βαιωθέντα
Έντός τοϋ
μηνός
Αύγούστου
1911
111005
520
512
1203 50,
11324050
1230 80
30976 10
19062,40
434910
990 80
6312 61
7782 90
3163 90
605 20
42794 90|
1740 90
7836 60
1488 70
1661
Έν όλφ
Άπό 1 Σε-
πτεμβρίου
1910εωςτέ-,
|λους'Ιουλίου
1911
489755|
98563
68215]35!
13295 50
1769.50138
10
28060
2435171
113961
106
11875 901
5373
25653
2395 70|
9500
25849
30
10
19460806
846779123
12989 30
807783 80
198929 85
77074 30
12888 70!
103949 90
1639150
818020
11708 70
178264 20
43367 60
17961310
472640
56020,70
2307|90ί
152922319
120875 10
36234 90
31038010
36492 90
115755 10
294685ι50,
244364679!
1573215
117 50]
5156 50
3469|40.
785080
640 60
Εΐσπραχθέντα
6856,50
8029ό'δ2
22454|59
12783,50
7766δ| 19
Έντός τοϋ
μηνός
Αύγούστου
1911
11324645
8259 71
5315 30
512-
29617 79
200055,60
11758 50
776807,70
170867]45
72725 20
11897,90
97637 30
8608 601
5016 30
11103 50
135469 30
41626 70
171776 50
3237
56359 60
2027 30
70
178597515
1415262
10899920,
30861
284727
34097
10625510!
268836140
13
15(5981 25
1230 80
3097610
19062 40
4349 10
990 80
6312 60
7783 90
3163 90
605 20
42794 90
1710 90
7836 60
1488 70
1661
10
___^8060
~2&7257'85
113961
1187?ι
Έν ίΐλω
120102 95!
27769 89
13295 50
107312 98
357036,85
12989 30
807783 80
198920 85
77074 30
128X8 70
103919 90
10301 50
8180 20
11708 70
17826-4 20
43367 60
179613 10
4726 10
58020 70
2307 90;
2073233 —
1529223
5373|3θ!
25653:
2305]70
9500 —
25849 10ι
19
120875 10
3623190
3103ε0 10!
36192 90
115755,10
294685'50
2249038 73 19*608'06 2413646 79
32966 961
209878105
7507
53204'θδ!
41468,22
75171 77'
9657 15
1487 70
194115'90
7389'50
4804815
37998 82
67.·!20 97
9016 55
1487 70
1573245
11750
5130 50
3169 40
7850 80
6+000
200878 05
7507
53204 65
«168-2-2
75171 Π
9657151
1487 70
ΐΕίοπράξιμα
κατά τό τέ-
λυς Αΰγού-
στου 1911
' ντίστοιχοι
είσπραξις
χαήσ. 1909
άπό 1 ϊί-,ιτ-
1909 Γοκ τε'-
λυυς Λΰγού
στου 1910.
Διαφοραί κατα την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
Προϋπολογισμόν
369652,05)
1Ο007 47|
40445 46
------
6963740
11379605
85978 58
22878 70
23820 75
3312529
6306 90
2576,95
4891,191
480742 381 279599 37, 8/962,73
489712 38
1481710
930960—!
24556230
32ΟΟ7|7Ο
8502 20
97774 30
117971—
0Λ4Γ) 90
7899 80
133752 30
26178 20
113929 50
4Ο72'3Ο
68311|90
867 90
"3016308107
45066 (Κ)
1386 50
6175 60
159450;
3808 00,
11511 00
17180,40
3Γ>«83|60
10
1440
2-10408Ι13
1250071 19
12632214ο:
11856 60;
3338Γ)3 9)ΐ
39984'4Ο
121046,6ο1
_30 4365^50
218ίν300'69
278252;
24378!
30
10525 25
10525125
182810
123176 20,
«163245
1032120
1921«3|20
5347 35
23473 80
319150
529155
9680 —
302630 30 47284 20
-1 219141.% -|- ι «ΚΒρθΙ
-ι 1559 50 5947*50 -!-
- 61118.-Ι)1 -1-! 8213 «5
—Ι 4177005 — ι 311,43
— 08Ο0.187Ι 7107*
-1 7Γ»1'»ί»2ι 2038 13
ο| __γ!γ|_
398374 54 365107 59ι 32966 95 398:174 5
_Ι_ 403857'4'» 1ΓΛ93 53 19576|48
13663,4θ! 186926,75 173263 35
2374 98! 28515 35 26140 37
103—1 216,— 113—'
13(563 Μ)
2374 98
103 Ι
1869-26 751
-28515 35,
216—!
192788 61
2102 ' 02
102 —
1614138 215658,10 190516 72 161413δ 210658 10
_Ι_ 5861861
«991 43, —
24 -Ι —Ι
7010 131 5861 "μ5|
-27421 91
8600 03
6063 51
24^8 071
6995 45
2500 —
685 61
263 80
2742191
8600 03
6063 54
2488 07
6995 45
2500-
685 01
263 80
20426!46
6100 03
5377;03
222418
1118 78
225-
1343 78
18462 70 895015
011158 21·^ 15
31!»4ί1 2568 Μ
15529 02
8473 47
846 97
0320~44|
ί ι
-------13735 08
526101
I
735 0 Ι
____ 840 97
ΐ:{73508| " 816,97 5261161
*
α,
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
Α'
Σϊ'
93Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Προνσιολο
γισμον
Ι
Προσδιορεσμός των έσύδων
Προνπολο-
γισθέντα
χρήσεως
1910
Β,.
'Από 1 2ε-
πτεμβρίου
1910 ε"ως τέ-
λους'Ιουλίου
1911
Ζ'
Η'
Θ'

ΙΒ
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
Τέλη άγκνροβολΐας χα'ι ίρματος βέβαιον μενά καϊ ειαηρατχόμενα εν τοίς λιμεναρχείοις
Τέλη άγκυροβολίας καί έρματος........................................................
Τέλη καί δικαιώματα δικαστικα
Ποινικά τέλη, Ιξοδα, πρόσΐιμα καί χρηματικαί ποιναΐ.............
Ποινα'ι έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών άποφάσεων........
» έκ παραβάσεων τελωνειακόν καί έτέρων φορολογικών νόμων.
Λοιπά δικαιώματα
Δικαίωμα μολυβδοσφραγίσεως καπνοΰ, τουμπεκίου κλπ......................................
Διάφορα άποόβλεπτα δικαιώματα άνηκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....................
Χρηματικά τιμήματα καί πρόστιμα, εϊσπραττό|ΐενα κατά τόν περί στρατολογίας της Πολιτοφυλακής
Νόμον. . _ . .
Δικαιώματα άναγνωρίσεως ' καί προστασίας έμπορικών σημάτων................................
Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
ΜονοπώΧια
Άντίτιμον πίολουμένου άλατος άποδιδόμενον τχ) Συνενδιαφερομέντ) Αιευθΰνσει τοΰ Μονοπίθλίου
τοϋ άλατος............................................................................
Άντίτιμον πωληθίντος άλατος την δ'. τριμηνίαν τοΰ ετους 1909 άποίοτέον τη Συνενδιαφερομένη
διευθίίνσει τοΰ μονοπωλίου τοΰ άλατος....................................................
Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Πρόσοδοι ίημοσίων χαταστημάτων
"Εσοδον τοΰ Τυπογραφείου της Πολιτείας έξ εκποιησεως διαφόρων νόμων καί καταχωρήσεων έν τή
'Επισήμφ "Εφημερίδι ίδκοτικών εγγράφων.................................................
"Εσοδων έκ συνδρομών τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστενογραφημίνων πρακτικών τής
Βουλής
Δικαιώματα ύπερημερίας έμπορευμάτων.
Πρόσοδοι δημοσίαν νομημάτοον
Δικακόματα επί των έκ δημόσιον λατομείων καί όρυχείων λατομουμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
πετρών καί επί τοΰ έξορυσσομένου γΰψου...................................................
"Εσοδον έκ τής μισίΚόσεως θαλασσίων λουτρών...............................................
» » » » τοϋ φόρου ϊχθυαλιείας..............................................
Δικαιώματα επί τής σπογγαλιείας εΐσπραττόμενα έν τοίς τελωνείοις..............................
Τίμημα έκποιουμένων διαφόρων άντικειμένων άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης...................
Πρόσοδοι μεταλλείων....................................................................
Τίμη μα έκποιήσεως δενδρυλλίων...........................................................
"Εσοδον εχ τής εκμισθώσεως αΐγιαλών, Ιχθιοτρόφων ποταμών, λιμνών ή ίχθυοτρόφων ύδότων...
Πρόσοδοι δημοσίαν κτημάτων
"Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου.
"Εσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων καί νησίδων τοΰ Δημοσίου..
Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
Έκποιήσεις ακινήτου καϊ κινητής περιουσίας τοΰ Δημόσιον
Τίμημα έκποιουμένων άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..............................
Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ύλικοΰ κλπ. μέχρι τέλους Δ)γρίου 1910.
2Τ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
ΆποΧήψεις έκ των έξόδων τοϋ προϋπολογισμόν
"Εξοδα πολιτικών δικών καί τέλη των σχετικών άποφάσεων έπιδικαζόμενα τώ Δημοσίφ............
"Εσοδα βουλειηικων έκλογών, ύ.ιό των ύποψηφίων Βαυλευτών καταβαλλόμενα................
Τίμημα έκλογικών καταλόγο>ν.....................................................
Κρατήσεις^ λόγιρ άπουσίας έκ των μισθών των δημόσιον λειτουγών καί πειθαρχικά πρόστιμα'έπιβα'λ-
λόμενα υπό των προισταμένων των &πηρεσιών..................................
Κρατησεις έκ των μισθόν των Δηιιοσίων λειτουργίαν πρός )0|0 υπέρ τής Παιδείας....'.'.'.'.'.'..'.'..'..'.
Κρατήσεως έκ των μισθόν των δημοσίιον λειτουργών πρός 2°|0διά την πληρωμήν των βοηθηματω'ν.."
Είσφοραί των δήμον ύ.τέρ τής Παιόείας ...................................
Τα υπό των Μοναστηρ. Τα; είωνάποδιδό|ΐενα, έναντι των δαπανωμένων δι' έπίδομα πρό'ς'τά' ΊΊατοι-
αρχεϊα καί έπιδόματα Έπισκόπων.....................................
Είς μεταφοράν.
10000
5000
ΙδΟΟ
35001
10000
1000
2000
49500
500
53000 —
180000
33997
213997
300
12700
10000
3000
1000
50000
100
2000
900
6001
736608
1247935
6284 60
2217 05
791
14033
65297
300
40422 3Ϊ
15228580
152285'80
27030
12136-
970985
"2211015
57600
10000
5000
15000 —
1000
300
1300
1000
100
4500
27000 —
75000 —
20000 —
52000 —
1796ω
272740
90875
5076350
148 «Ο
91610
61550
5607945
830555
9801130
18105,85
544 91
"54491
647» 10
108-
4723*
2^277 ^
70751» 7
______ι,
46000^:
150338
1338 7ο ■
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
β α ιωθέν τ α_____
Έντός τού
ιηνόςΑΰγοΰ-
στου 1911
Έν «Ιω
Άπό 1 Σε-
πτεμβριου
1910 εως τε-
λους "Ιου¬
λίου 1911
Ε/σ πραχθέντα
Έντός τοΰ
μηνός|Αύγ ,ϋ
στου 1911
Έν 8λψ
Εϊσπράξιμα
κατά τό τέ-
λος Αύγού-
στουΐθΐΐ"
668 63
30
8034 71
56415 13043 50
— 6314 60
132 30 2349135
726>45 21707145
6150
174 70
853 15
14207 70
132260 6662030
-— 30θΙ—
1558 80 8198115
40*99 44 192785 44
19278544
31
50
40 —
620!40
69190
152 60
152 60
301
80
12176,—
10330'25
2280805
908 75
507(53 50
148 20
91610
61550
8305 55
9800 30
1810585
— 544 91
—' 544 91
— 647010
23 80
303 651
2333 43
89701
131*30
5026 85
24611
79730
-----Ι!— 46000
116318
16197064
736408
213610
416 60
208525
4637|θ5
791
14033
65
43242,70
3(Χ)Ι—
58367[35
152285 80
15228580
27030
12136 —
9709|85
22ΪΪ6Ϊ5
2727 40
31615
39444 54
14820
91610
43552 39
5030 95
2371 45
χ
είσπράξεις
χρήσ. 1909
άπό 1 Σεπτ.
1909 έως τέ-
λους Αυγου¬
στον 1910
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
66863
566 90
30
167 30
765· 20
6150,
174 70!
8032 71
2703 —
446 60
540215
853 15
14207,70
1322 60 44565 30
—'—' 300
Τ992615
155880
4049964
40199 64
31
50
40-
620 40
691 [90
152 60
4849 04
5001
19278544
19278544
301
12176
_1Ο:(3Ο!25
22808105
80
316
44293
148
916
64
48554 03
91150
875 Ιδ'
5942 45
324(5 60'
— 8143'53
1034050 3681
5868
— 110450
96 80 1472 40
95
16305[30 6258185
22055
87810
101585
6093450
30θΙ—
63128 45
— 168163 62
— 168163 62
— 221 50
12048
9353 70
-- 2162.5 20
592 60
6469 92
615 50
2750 50
602 55
43344 40
15
1010 50
767802 4772295
2363 10
6553 70
854170
3572 05
7402,40| 1786 65, 918905
544 91
544 91
717 01
108
4057
22277
70759 77
10 —
544 91
9793016
3150
23 80,
234 65
2333 43
897ΐ!θ1
544|91
1159439
748 51
13180
4292 35
2461111
79730ι 78
10 —
8916 80 12113 75
181 —
2925 52
4239 20
5721
— 7345,72
59
513140
— 34625
109594 55,
73150 3903 60
____25719 83
------70075 78
45990-
52446,99 106576'86
78015
11082
978 95
657 90
13191
2495
85 —
— 16369 20
1319185 16394 15
24621
2462182
80 30
128
Ίι84|85
12950
94918
133 20
121ΐ|88
286 40
94 40
380180
2599 25
325'45
2924 70
181
2380 61
4239 20
- 6800181
217,11
—Ι— 214 45
388 75
3655
— 1108
427086 1323
72
17
3
4
6
6
7
8
Η'
θ'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
Γ
«8*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Προϋπολο¬
γισμόν
ΙΕ'
ΐς"
Προσδιοριαμός των έβόδων
Προϋπολο-
γισθέντα
χρήσεως
1910
1
μ
1910
λους ου!
λίου 191(1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Έχ μεταφοράς.
3
4

Έπιστροφαΐ χρημάτων,λόγφ τάξεως γινομέναι, πρός τακΐοποίησιν χρηματικών ένταλμάτων........
Παράβολα ύποψηφίων δημάρχων καί δημοτικήν συμβοΰλοιν ...................................
Άπολήψεις των είς ύποστροφίας υπό τοΰ Δημοσίου καταβληθέντων .............................
Άπολήψεις των λόγω ίματισμοϋ κλπ. όφειλομένων υπό στρατιωτών.............................
Άπολήψεις τόκου επί τοΰ είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, διά τοϋ 236 νό-
μου, δανείου έκ δραχ. 42,494..............................................................
Άπολήψεις άντιτίμου λυΐάσματος Γκουάνω..................................................
Άπολήψεις » κινίνης τοϋ Δημοσίου..................................................
> τΑκων καταβληθένΐων δι* υπηρεσίαν τοΰ είς πληρωμάς άποζημιώσεων χρησιμοποιη-
θένιος δανείου Ι,ΟΟΟ,ΟΟΟ Δοαχιιών.......................................................
Άπολήψεις των δυνάμει τοϋ 265 νόμου προκατβλ. τφ ταχυδρομικ» ταμιεντηρίφ.................
"Έξοδα έκλογών τής Συνελεύσεως υπό των πληρεξουσίων καταβαλλόμενα......................
Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
Δίάψορα Βοοδα της τρεχούσης καϊ των παρελ&ονσών χ
Τυχηρά ή άπρόβλεπτα εσοδα...............................................................
Λογιστικα προσκόμματα καταλογιζόμενα υπό τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου είς βάρος δημόσιον ύπολό-
γων διαχειριστάς.......................................................................-
Έλλείμματα διαχειρίσεων δημοσίων ύπολόγων................................................
Εΐσπράξεις καθυστερούντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων..................................
» » » » » "ΪΑ. "» υπό τοΰ Δήμον Ηρακλείου διά συμψη-
φισμοϋ τοϋ τμήματος| των άπαλΡοτ^ιωθέντων οΐκημάτων αΰτοΰ παρά τό Ταμείον Ηρακλείου___
Σύνολον............
179600
5000
900!
5001
1675
3825
8000
20000
50000
270000
1000
500
500
170000
46992
218992
15033875
235006
1755 —
5277,57
62485
551635
1222175
500
178587 ίί
53220!
17897622
46992^-
184207680
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
/> α ι ω θ έ ν τ α
Έντός τού
μηνός Αίι-
γουστου
1911
Έν οΤΙω
1163189 16197064
25843 50
102 07
40-
226405
50000
8988ΐ|Β1
1083
15
3247 90
523105
2819355
1755
5379 64
624 82
555635
1448880
50000
500
268468|80
730524
1793010
46992
1847307
11
35
Είοπραχ&ίντα
Άπό 1 Σε¬
πτέμβριον
1910 εωςτέ-
λονς "Ιου¬
λίου 1911
97930
16
159505
1755
1268 27
624 82
5516 35
12224 75
500
121414 40
281855
114439
46992
164249 65
10
Έντός τοΰ
μ ηνός Αύ-
γούστου
1911
11594 39
2584350
200 75
40
2264 05
50000
89942 69
943
15
15140 58
16083 73
Έν 8λφ
109524 55
27438 55
1755|—
146902
624 82
5556 35
14488 80
50000
500
211357 09
3761
70
129579 68
469921-
180333 38
Είσπράξιμα
κατά το τέ-
λος Αύγοϋ-
εου 1911
ιΆντίστοιχοι
Ιείσπράξεις
χρήσ. 1909
άπο 1 Σεπτ.
1909 εως τέ-
λους Αϋγοΰ
στου 1910
5244609
755
3910 62
57111
3543 51
1663430 43
1666973 97
71
106576 86
2279[θ6
1131
54759
20377
500
10840
Ι96464|ΐ6
1493 05
184254 28
185747
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
427086
25159 49
1755
337 76
624 82
50000 —
82-147 93
2268 65
4(5992
49260 65
Επί
έλαττον
1323
17
49203 42
5888 41
108Μ
67255-
54674 60
54674 60
Προϋπολογισμόν
5
αι
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
4

ΙΕ'
ρ'ε^ε——·
ι -;
ί. *'*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΑΚΕΦΑ-
Προϋπολο¬
γισμόν
Κεφάλαιον
Α
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
Η'.
θ'.
Ι'.
ΙΑ'.
ΙΒ.'
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
τχτ
Όνομασίαι κεφαλαίων τού Προϋπολογισμοΰ των έσόΠων
Προθπολο-
γισθέντα
χρήσεως
ΐνιΐθ
Β..
Άπ>
μβρίου
1910 ^'.οςτέ-
λους Ιουλίου
1911
Α'.Φ ό ρ ο ι
Άμε·οιφόροι........................................................................... 2267000
"Εμμεσοι φόροι.......................................................................... 2198ΟΟΟ
Β'. Τέλη και δικαιώματα
Τέλη χαρτοσήμου......................................................................... 463ΟΟΟ
Τέλη ταχυδρομικά........................................................................ 233000
Τέλη τελιγραφικά........................................................................ 45ΟΟΟ
Τέ>η καθυστερήσεως.....................................................................,
Τέλη άγκυροβολίας καί έρματος βεβαιούμενα καί είσπραττόμεναέντοϊς λιμεναρχείοις..............,
Τέλη καί δικαιώματα δικαστικά...........................................................,
Λοιπά διχακοματα........................................................................
Γ'. Μονοπώλια
Μονοπώ>ια.
Δ'· Πρόσοδοι
Πρόσοδοι δημοσίων καταστή μάτων.
Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων....
Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων......
Ε'.Έχποιήαεις
Έκποιήσϊΐς ακινήτου καίκινητής περιονσίας τοΰ Δημοσίου.......
ΣΤ. Άποΐήψεις
Άπολήψβις έκ των ΙΕόδων τοΰ προϋπολογισμοΰ................
Ζ'. Διάφορα "Εσοδα
Διάφορα Ισοδα τής τρεχούσης καΐ των παρελθουσών χρήσεων____
Σύνολον ίσό&ων.....
14408
10000
1ΟΟΟΟ
53Ο0Ο
213997
23Ο0Ο
576ΟΟ
15ΟΟ0
270000
6083297
2319458
2249038
365107
191610'
3+1 "2 Ι
20981
80Μ
35
— 152^85
22111) 15
66079 |45
18105 55
544,91
178587
1842070
30
7554091176
7
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΛΑΙΩΣΙΣ
βαιωθέντα
Εντός τοϋ
μηνός Αύ-
-.οσχτου
1911
Έν 8λω
Ξίσπραχθέντα
Άπό 1 Σε-
πτεμ βρίου
1910 εωςτέ-
λους Ιου¬
λίου 1911
Έντός τού
μηνός Αι'-
γουστου
1911
Έν όλω
Είσπράξιμα
κατά τό τέ-|
λο,
.>ουο ου
1111
24331710
194608 00
32·)66 95
16141 38
10444 95
134378
668 63
72645
1558 80
256297538
2443046,
79
1785975 15
2249038 73
:049')ι64 192785
691
152
60 "223"8 05 22116
10 502.32 05 -53552
- 1Μ0585 21
89881
308374 54
215658 10
44573|55
0320!44
8034 71
21707 45
365407
1995161
81981
34128 60
7976 66
736408
2872.3/1
194608
83
19460806 2443646
59
72
463'
15 58367
44 152285 80 40199 64 19278δ|44
_ 54491 544
7402140
05 20846880 12141*40 89042 69 211357
95
35
3296695
1014138
16444195
1343 78
0681> 1
764 20
1558 80
39837454
213658
79
10
4457355
9320'44
8032 71
5402,15
59926 15
15 001 !90 22808 05
39 3001,6, 48551'
1786 05 0189 05
91
- 54491
523105 1847307 35 104249 65 10083Ι73 _180333|38 166697 ι 97 _185747
Άντίστοιχοι
είσπράξεις
χρήσ. 1909
άπό 1 Σεπτ.
1909 έως τέ-
λους *ύγού-
ου 1910
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
"Επί πλέον
Επί
έλαττον
Προϋπολογισμόν
- 4.07*2,38 2046308 07 249408
— 402857
— 218830069 302030
'49
16305,30
22055 -
21450 & 53
2"044 53
1373508
8143'53
6258 85
631"28!ί·5
15093 53
7015 43
155291
192483
30 4728420
1957648
02
846197
78015
1319183
5801
5261
10816362 2462182
— 2102320
7678Ό2
8916 80 12
47722,95
09 57111
0.&133 80 8192524 56 5223978 53 699760 85 5023739|38 2268785
113 75
— 7345
71 196464
72
18 5581461
110 82
1636 85
163941
20
80
61
15
118-4 85
1211,88 38080
—Ι— 2924,70
— 680081
10 82147
33
93
93 07255
Κεφάλαιον
49260 65 54074 60
76292251 42004508
Καθαρά όλική ίπί πλέον δια((ορά κατά την χρήσιν 1910 δραχ. 342,277,43
Α'
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
Η'.
θ'.
ΙΑ'.
ΙΒ'.
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
ΙΣΤ'.
ΛΝΩΊΈ1Ά ΔΙΕΓΘΪΝΣ1- ΟΙΚΟΝΟΜ Ι ΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΌΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
κατάστασις των π ιουπολογιβθέντων
έ'ιους 1ϊ>1Ο άπό 1 Ξ'Γπτ.μβρί'.υ ΙίίΙΟ
Ι
II
ι β τ
Χ ο £ /; γ ι; $ ζ ι α
ω·
1
1
2
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
1
2
5
1
6
1
7
1
2
3
4
8
1
2
3
4

δ
6
7
8
9
10
11
9
1
10
1
11
1
6
7
8
1
•Λ
4
5
1
2
3
4
1
2
;}
4
5
1
2
ό
4
δ
(5
7
8
V.)
Ο
1
3
1
1
1
(α'.)
η
» » » Σφακίων
ΙΙροσθετοι ή ίκτακτοι βοηθοί..............................................................
Προΐίοτικον Εΐρηνοδικείων...................................................
Πρόσθετοι η εκτακτοι βοηθοί.............................................................
ΙΙΐΗΐσνθ-πκόν ΕίδικΛν Ύποθηκοφυλα,ϋΐιον
» ΜεταφρΛθ'Τΐκών Γραφείων
Γρ·* (ικη ϋΛη, φωτισμός, θέρμανσις, κλπ:. Δικαστηρίων
Ένο'.χιυ Είρηνοδικείων, Ύποθηκοφυλακείων Μεταφραστικών Γραφείων κλπ
Διόφορα ί^οδα Λικαστηρίων................................................................
"Ε^υδα ποινικής Δικαιοσύνης...............................................................
ΓΙροσ.Ί«ικύν φυλα/ών.....................................................................
Διατοο((. ή φυλακιβμόνων..................................................................
Νοσΐ]λ?ί(ΐ ν,Λ παροχή φα^μά/ίων είς φυλακισμένους
Φωτ σμυς φυλακΛν......................................................................
Καθαριότης καί συνττ'ιρησς φλακών κλτ
Έν η/λκι φϋλακών......................................................................
Ά'.ΟΓεις, κ'.εϊθρα, σκεύΐ) κλ...............................................................
Βο') ι]ΐι« ίίς φι)λικισμέους ϊν έ.τισήμοις έο^Τι Ι"
Δι* αγοράν βιβλίων, γραφικήν Ολην υμι μικρά εξοδα ψυλακών
Δι1 έξοδα φωτισμοϋ καί συνηιρήσεως κρατητηρίων, μοταγωγύς κλ
Ήμιρήσιον εΐκοσάλεπτον έπίδομα Τιί.ν έν Ίτζεδίν φτΜακισμενων
Διά ^ος>οι έςωτερικαί δατάνα..............................................................
Έιισκευή καί συντήρησι; δημοσίων κτιρίων της 'Λνΐοτεοας Διευθύνσεως
"Π-οδα κεκλεισμένων χρι'ισεων.............................................................
'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως........................................
"Ε,οοα παραστάσεως Επιτρύπου...........,................................
Γρ.χί( ική ύλη, χάρτης εντύπων, εξοδα δημοσιεΰσεως, φωτισμόν κλ..............
Δι' αγοράν καί δετικ'χβιβλίων, έπίπλων κλ. διά ά γραφεΐα τής Διευίίύνοεως.....
ι' οδοιπορι/.ά έξοδα όταλΊηλων.............................................
ΙΙοοσωπι-/όν των Χομαρχιών...............................................
Δια γραφικήν ύλην, προμήθειαν βιβλίιον, φωτισμ' .· κλ..........................
Δι' ϊπισκευάς καί συμ-τ,ληρώσεις έτι'π'.ων κλ.....°.".............................
Δι' ίνυικιον Νομαο/ιών Χανίων και Σφακίων................................
Προσωπικόν Λιμενική; υπηρεσίας...........................................
Δια γραφικην ύλην, προμήθειαν βιβ/α'ων, (φωτισμόν, λΚ........................
Διά συμπληρο)σί.ις καί ίΛΐσ/.ενάς έπίπλων, λέμβων κλ............................
Δι' ενοίκιον τοθ Λιμεναρ/είου Ρεθύμνης......................................
Δι' αγοράν νουαγοσωστικιϋν έργαλείων κλ....................................
Άστυνομικοί 'ίατροί......................................................
Ίατ(_οί κοινών γυναικών..................................................
Δι'ΐ:;οδα συντηοήσιως των Συφιλιδικών νοσοκομείον Χονι'ων καί Ήρα,ίλαου..
Δκ^γ.>α(ΐκήν ύλην, ποομίθειαν βιβλίίον ϋστοιατρικης ύ.τηρισίας...............
Δι' ε^οδα έκτάκτων ύγειονομικΛν με'τρων δημοσίας ύ/ει /ς κλ.................
ΧορΓ|·/η(ΐα είς τα Χοσο.-ιομεϊα Χανίων, Ι'ίιθΰμνης καί Ηρακλείου..............
ΙΙροοωπικόν γυχ ε=οδα Λι.τρο«ομείου.......................................
Λι>λ γραφικην ύλην, ((ωτισμον, θερμανσιν, φάρμακα :; λ.τ.....................
Δι' ι-ςοδα συντιιρήσείος των Λεπρών κ λ. ε....................................
ΆλΤιτιμον ·/..).π, έ'|οδα προμηθείας κινα'ης τοθ Δηιιοσ ου......................
'Λστυ/η|ΐικί] ντηρεσια...................................................
Δια γραψκήν ύλην, φωτισμόν, θέρμανσιν 'Λ.λ.π.............................
Δι' ι'ί·τΐ/·.αταστάσεις 5·οι έπισ/.ευάς όργάνων κ.λ.τ..............................
Συνδρομαί εκ /'υσσοδήκτους μετα|5αίνοντα.: πρός ϋεηα.Ί?ίυ..................
Είς )τόρους καί ναθλιι άιόρων..............................................
Κίς νί,υαγους καί (Γρευβλαι!εϊς........................................
Διι.ι ορα εξοδα βου/ευτικών και δημοτι,ίών έχ.λογών...........................
Των υ )υλεντικών κυί Δΐ]:ιοτικΛν ίχλογών όδοιτορικα. ν..ι....................
Μ τ,,ν διακόσμησιν και φ'οταγώγΐ]σιν δ.ιμοσίων καταστημάτοιν έν εορταίς ν.λ,π..
Λ,ατ ,ν άν-τιμισθίαν ύπτιρέτου επί τής καθαριότητος τοΓι-Μεγάρου των Δημοσιων Γραφείων."
Δι αγοράν είδών καθαριότητος των Δΐ)μοσίων Γραφείων...............................'
Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΛΙΟΣΥΝΗΣ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως........................................................
"ΰϊθδα υπηρεσίας » » ......................................................... _, _ „.
Έφττε'ον καί Είσαγγελία Έφετών Χανίων.................................................... έο- ηο
Έφίτεϊον καίΕϊσαγγελία Ήρακλείοο.......................................................
ΙΙρωτοδΐ/ίείον καί Είσαγγελία Χανίων......................................................
> » » Ηρακλείου..................................................
» » τ> Ρεθύμνης....................................................
ΠΟ
!
9480
Δι' ε ιδικών
νόμων και
Διαταγμάτ.
(στ) 8000 -
(α'.)3300 -
(γ .)
>
77
(δ'.)
II
97
»
96
»
της 20 Απριλίου 1911 φύλλον Εφημερίδος 35 Τεϋχος Α'. Άναπληρωματική Δραχμάς 2,800
» 7 Μαΐου 1911 » » 37 » » »
» 8 Ίουνίου » » > 46 »»
» 8 Ιουλίου » „ » 50 » »
» » » , » » „ » »
34020

ε'.) 3000
75004000
_
— —
4000
_


25001000


2000600
_
— —
3000


5000
_
._

4000
_


8650
_


805850

14300

17460
750 —


1500 —


400 —


1500-


47040
_


1500
_


500 —


2720 -


200 —
_
200 —

200 —


200 —


7200 —


2880 -


4000 —


80 —


2500 —
(Ρ'( 11000

60001—

7440 —


500 —


45000-


2ΟΟ0Ο —

6240 —


500 —

—-
2500
_


10000
_

—-
3800-

—-
5001-


1000 —
γ'.) 9000
—■
1000
-
δ') 10000

2000 —

600 —
ιοοΙ-

21079θ|

3000θ|-
4,000
15.010
500
Ε-ΜΛΪΕΡΓ2 ΤΗϊ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
καί
Ιλέχριτέλου^ Αύ'/ούβτου ΙΟϊϊ
3 ε ι ς
Μετενεχθεΐσαι
εκ τής
χρήσεως 1909
Σύνολον
πιστωσεων
Άναγνιθρισθΐντα
εξοδα δι' εκδό¬
σεως χρηματικήν,
ένταλμάτων
17340
2300
71740
52500
47700
42180
34920
299 Μ
272 Μ
500
190020
1700
0480 —
22860 -
15000 —
9000 —
15260 —
ί,7(Όίο —
31020 —
76000—!
7000 -!
4000—!
4000 —
2500—ι
1000-
2000-
600 —
30001—
ΙΟΟΟθ! -
δΟΟΟ
4000
80501—
820150 —
17460
730
1500
400
1500
47040
1500
500
2720
12780
2001
200
200
200
7200
2880
4000,
80,
13500
(5000
744θ'
500'
45000
20000
6240,
500
2500
10000
",ΡΟο'
δΟΟ'
ΙΟιΧΧ).
ΙΙΟν-0
2000
000
__ιοοι
2407901
^ Γΐ ω δ έ ν τ τ £ 1ξ ο δ α.
Άπό 1 Σ)βρίου
1910 £(ος τέ'ους
Ιουλίου 191 ί
!
16793 20
2182 85
71324 30
51600
4834030
41053 —
34021-
288871—
26716-
ϊ-3-
190520-
520-
91471-
225551-
51-20 -
7471 —
12861 !30
46480 80
32718! -
556791—
6163 92
4152|20
3942 95
1171,30
462
18921—
181
1364
10000
4116
0687 30
7133
20
75229692
13967
423
1595 95
644 70
1728 60
47040 —
1009 Τ-
45805
2073 25
13690
170 90
19110
252 —
2001-
7200-
2480 —
3099 3,3
50 45
3578 ί 4">
4000
6504 90
297 90
4Ο921|15
6120,-
11710
1932 80
9865 90
3800-
500-
1ί337 10
3463 40
194-9 95
05ϊ9ό
"231034183
14353 20
2039,95
59844 30
39378,9Γ
40:6·]'«)
35074 55
28ί 10,10
ΐόί ^ι:
_27θ'-
18493 -
40-20 10
1201180
41264 00
27508 35
19286 89
4804 64
3949:15
3499 65
1120,30
3151-
1050-
177 05
949 10!
8274
3210
0342
6781
'Εντός τοΰ μη¬
νός Αύγοΰστου
1911
20
40
628-25741
12387 00
423 30.
1482 55!
43170
1678
30
38972 951
1600 75
453 05
1953 25
10818 65
140 90
195 10
147-
2001—
0320 —
2040 —
3099 33
50 4."
ΙΙΟΙόδό
4000 —
5 350 40
297 90
37123 35
50Μ> —
117 10
1822 70
9633 70
3590 30
500-
14802 95
1659 30
1910 10
500
Τ79884Τ28
1220
85 25
1400
3853
3860
315 ϊ
2~87 Ρ0
οιρο1
10
Έν όΊφ
157.»'80
1030
152
1142
557|(ι()
44Ο3'35
!
598923
178|-
203 03
443,30
45-
% 25
353 80
9001—
1(50 65
50421!ΐ;:
720-
75|4Ο
3600,—
ω, -
843,30
10-
000
300
2150 05
1148 —
377θ'θΟ
530
ιιο;ΐο
232 -20
1670
8 Ό 55
941
1-
3985
495
1ϋ058|70
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καϊ μή πληρω¬
θέντων έξόδων
15573 20
2125 20
61244 30
4323205
4432340
38228 45
31197 90
26427 90
24546 —
4-2! —
170;:.'.) 95
3')0 —'
8387 30
20123 —
4772 10
7064-
1-2509 40
■ί·5007 95
30113 Γ)0
55270 12
5052 65
415-2 20
3. Μ 95
1171 3ο
345 —
1050-
181 90
1302 90
8274
4110 20
650-!
05
ου > ι*
781Ι81
67
68ί67ί.,5Ί
Ι.5ΙΟ7Κ),
Ι'Π 3Ο1
1557 »5|
434 70|
ι ,9ο :;ο;
ί()Ο9 75|
! Ου Ι
' Ι
Π) 90
195
10
147
20)
-
0 2')
-
3099
3.1
13Γ>3

'.ΟιιΟ
μ
2')7
!0
4ΟΝ93
95
1 ίΤ
10
1';!2
Μ)
"()Π
■'_'
ΓΟ')
_
23 0 Λ ι
1949 95
554 95
(β'.) ΔιάταΙμα 119 τής 10 Ιουλίου 1911 φύλ.
V-
55 -»* Α". •Ανατληοω,ιατιχή δ0
195942 98
1000
ίίίΜ ΜΙ
Εϊδιχοΰ
προυπολο¬
γισμόν
1220
57 6
10080
8367
4016 90
3424 ·">:
Κ
2459 ίθ
2170
203600."
ΙΟΟ'
7.7.) 7(
2432-
3 47 Μ
407 -
■291,'Κ
ο Ι * ί'
117 30
812
5 Κ
61 10
1721)
18125
351
67018 38
Η60 —
2Οθ'-
30 30
5107 05
Οί) -
20-
105, -
280 —
80
22.>8 55


10
."30

1
___
2
___
3
___
1
Γ-7 —
0
_ _
3
2707 00
1
873
10
ιί)
"35093 85
ί
2
1
2
1
1
3
4
5
Ο
11
3
4
Γ>
1
2
3
4
1
ο

8 ί
Γ
«38
ΕΠΙΣΗΜΟ2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΙδΐΜθΰ
Ι προϋπολο¬
γισμόν
ι σ τ ω-
Ι
Ιι
βΙροσδι«-»ρε-μός των έξόδων
ϊ Χορηγτι&εΐσαι
Διά τοϋ
Γ
Ι προϋπολο-
5 γισμοΰ
Δι* εΐδικών
νομώ ν καί
Διαταγμάτ.
Κ
4
»
5
9
1
>
ο
10
ϊ
*
3
»
4
»
5
»
6
»
7
»
8
9
»
10
»
11
11
ι
12
1
»
2
13
1
14
1
»
2
»
3
»
4
»
5
15
1
16
1
Δι* εξοδα απελάσεως έπικινδΰνων είς την δημοσ. τάξιν '.λ.π... .
Κηδεϊαι άπόρων άγωνιστών, στέφανοι κ.λ.....................
Διά μίσθωμα ύδατος, Εξοδα εγκαταστάσεως αΰτοΤ .' .π........
Προσωπικόν κα'ι εξοδα άσύλου φρενοβλαβών..................
"Εξοδα συντηρήσεως φρενοβλαβών, ήμερήσιον έπίδομα κ.λ.π....
Προσωπικόν Ταχυδρομειον..................................
» Τηλεγραφείων..................................
"Εξοδα γραφικά, θερμανσις, καθαριότης κ λ. τής Διευθύνσεως....
Ένοίκια καταστήμάτων Ταχ. *αί Τηλεγραφ, γραφείων..........
Άξία χάρτου, βιβλίων, έκτυπωτικά, βιβλ ιοδετικά, κ.λ.π.........
Μίσθίομα εργολαβίαν, εξοδα μεταφορας άλληλογραφίας κ.λ.π. . . .
Μεταφορά σάκκων υπό έφίππων ταχυδρομιον κ.λ.π............
Κόμιστρα άλληλογραφίας, καταβλητέα είς ξίνας διευΜνσεις......
Συνεισφοραι είς Διεθνή Ταχυδριιμικά Γρσφεία Βίρνης.........
Όίοιπορικά εξοδα Ταχ. καί Τηλεγρ ύπαλλήλων...............
Άτοζημιώσεις άπολλυμένων ΐπιστολών.......................
Θαλασσία συγκοινωνία.....................................
Τίλη τηλεγραφικά εξωτερικάς καί έσωτερικής άνταποκρίσεως. .
Τηλεγραφικά εξοδα έμπορικών καί πολιτικών εΐδήσεων........
"Εξοδα άπογραφής πληθυσμοϋ των κατοίκων.................
Βο>)θήματα είς απόρους αγ ονιστάς..............·............
» » χήρας, όρφανά κ-α! τρα";ιατ'α;...............
» » Στέφανον Ψαρουδάκην έφάπαξ...............
"Εκτακτον βοήθημα είς άγωνιστάς..........................
Διά χάρτην, εκτύπωσιν καί συρραφήν πιστοποιητικ'ον.........
"Εςοδα κεκλεισμένας χρήσεων..............................
Αντίτιμον χάρτου καί εντύπωσις βιβλίων άγροτικών Δήμων κλπ.
210790
7200
3ΟΌΟ
2000
(50ΟΟ —
10000
157100
17820
5000
5000
10Ό0Ό
40ΟΟΟ
2ΟΟΟ
10^10
ίοου
1800
200
Γ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟ2ΙΑ5; ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"
1
II

8!
91
ιο!
11!
13 ι
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Προσωπικόν Άνωτι' οας Διευθ-ΰνσείος
"Εξοδα παραστάσε(ος Έπιτρόπου...............................................
• εγκαταστάσεως Ανωτέρας Διευθυν»Θος
Γραφική ΰλη κ.λ.π...........................................................
Τακτικ'ιν προσωπικόν Δημοσίων "Εργων
"Εκτακτον · » »
Ι'οαφικά εξοδα κ.λ.-τ..........................................................
—υγγράιιματα, εντυπα, άντικείμενα Ιχνογραφία;; κ.λ
Ήμερομίσθια έργατιον, έκτάκτως προσ?^αμβανομένιον
Όδοιπορικά εξοδα κ.λ.π.......................................................
Λιά τηομήθειαν χειρωνακτικών ίργαλείων κ.λ
Βοήθηιια ύπαλλήλων παθόντων κατά την έκτέλβσιν ίργων
Δι* αγοράν έπιστημονικών έργαλείων
Δι* αγοράν πέντε άτμηλάτων οδοστρωτήροιν
Μηχηνοδηγοί δδοστρωτήρίον...................................................
"Ε;οδα συντηρήσεως κα'ι λειτουργ'ας όσΌστρωτι'ιρΜν
Άποζημιώσεις τιον υπό τοϋ Δημοσίου καταλαμβανοιιενων κτημάτων
"Εξοδα εφαρμογής σχεδίων πόλτων
Έπισκευαί κτιρίων τής Ανωτ. Αιευ!}ΰνσε"κ- τ >ν Έσ'οτεοικ'όν
» » > · » · Οΐκυνομικών
ς.........................
» κα'ι συντηρήσεως όδιον καί γρφυρίιν κ .π.............................
Έπισκηη') στρατ(ι'>νων Χωροφυλακήν κα'ι ΙΓ >Λ ιτοφιιλακή -...........................
Έιισκιυαί κα'ι συνττιρήσεΐς κατιΐττημ.ίτίΰν τη;'Λν.οτ. ι"·ι>θι5νσε >; τ'">ν Οϊκονομικ'ον.
Άξία καταληφθέντων κτηιιάτων Άφεντηκάκη κα'ι Έμ. ΓΤο'.υχρον·"'ν)]................
Προέκτασις τής όδοΰ Πλατανια Κισσάμοιι τιιήμι α'...............................
Κατασκευή τοΰ β' τμήμστος τήί όδοθ Χανίων — 'ΛληκιανοΟ........................
» αμαξιτής όδοϋ Χαλίπας, Φρουδίων "Λκρ'οτηοίου........................
Σκυρρόστρωσις τί)ς όδοϋ Χανίων—2οΰδας.......................................
» τοϊί δ.τολοίπου τή; όδοΰ 'Λγυιας—Καΐρίτου..........................
Κατασκευή συ|ΐπληρωμ. έργων επί τής όδοϋ Ξταυρακίων Καλουδιαν,ϋν.............
» τοίχων καί όγετοϋ εί^ οδόν Φακωί}ιαν7>ν...............................
ΈπισκΓυή τής όδοΰ ΚαινοιΊριας—Χοιρα; 'Λγυιάς..........................
Κατασκευή β τμήματος τής ό5οϋ Πλατανιά—Κισσάμοι·..........................
» γ'. » » )» » » ...............
Προέκτασις τής όδοϋ Άληκιανοϋ—Φουρν?....................................
Αποπεράτωσις όδοϋ Χανίων Σοΰδας............................................
Κατασκευή γεφΰρας Καιρίτου..................................................
» » Γέρΐο Λάκχου.............................................
» » Σκαφιώτου................................................
» » Μειογείων................................................
>ζ· Διαταγμα 90τή; Ποννίου1911 ί· '··':χιο.Έγΐ]μΛ3 τι
Εί-
* 82 » 13 »
» 93 » 18 »
> 130 » 27 Ιούνιον
, - , , .. - .....μ Ποννίου19Π ϊ. ,·.:πσ. Εριμ. 13 τεύχ. Α'. τοϋ1911 Αναπληροί. τ Αη Τ0Ο00
(α) Διαταγμα 75 τής 2 Μαΐοιι 1911 φ. Ίΐτισ. Έ-,. 35 Τεϋχ. Λ'. τοϋ 11)11 *Λναπληί>(ο.,α(. Δρ. οΟ(Κ«
80 » 7 » » · . » 37 » » » » ■, , 46992
* * » · 37 > > , » , , 50Ο0Ο
»»»»41»»»» , » 12ΟΟΟ
• » » » 47 » » » » , , 50000
10ΟΟΟ
500
ίΟΟΟΟ
ΙΟΟΟΟ
30000
δ(>Ό
1!Ό0Ο
1000
1(5533
30000
_(ε) 3000-
628253 —
12960
750
16ΌΟ
800
33660
3ΟΟΟΙ—
1000
10") Ό|
ζ) 10ΟΟΟ--
(δ) 36000
79ΟΟΟ
'στ, 1Ο0Ο-
100 —
2ΟΟ|—
6500Ό1—
12 ,·6θ!
50001—
400001
200 —
1
ά) 176992 —
ί·000,—
3000,-
8ΟΟΟΟ —
4-6ΟΟ
58 —
400ι,
4ΟΟΟ-

(IV
^«Λ^ -
ί:,87,—
11660—!
3017Ι-!
1743.1—
27θ!-
273 —
600 —
ΙΟ'-ίΟΟ,-
17152 —
4622 —
19ΟΟΟ —
58946,1—
10591-
1991—
___
560745, —."

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ ί ι ;
Αναγνωρίσαντα
Π> η Ρί»θέ ντ'» Ιξοδα
Υπόλοιπον έκ-
ΕίδΊκοΰ
Ι ΜετενενθεΙσαι
Σύνολον
εξοδα δι' εκδό¬
Άπό 1 Σ) βρίου
Έντός τοΰ μη¬
καθαρισΰέντων
Προϋπολο¬
γισμόν
■ έκ τής χρήσεως
σεως χρηματι-,'.ών
1910 έως τίλους
νός Αύγούστου
Έν ΰλω
καί μή πληρω¬
όϊ
Κεφάλ.
Ι 1909
ηιατώαεων
ένταλμάτων
Ιουλίου 1911
1911
θέντων έξόδων
Φ
?
■Ι —
--
240790
__
231034
83
179884
28
16058 70
19594298
35Ο93'δ5
7200
ι—
1167
10
1163
ι_
*|ιο
1167
10
_
4
8
II

__
3000·-
3111
75
311Γ75
ι
311175
Ι __
__
5
»
__
2000 —
660'-
660 —
! ι____
66θ!-|
__
6
»
0000 —
6000 —
5500 —! -----
5500
1 500
__
1
9 '
__
ιυοοα—
788165
6386 45; 1459 55
7846
1 35
65
2
»
ι
__
157100 -
148079 30
117961851 Ι6ΪΟ4
60
131156
45
13022
85
Ι
10
Ι
__
13 75 85
' 1171585
1760
_
13475 85

__
ο
» ,
5900

286130
3105 20
2341 65
517
95
2859 00
1
70
3
»
_
5000
2897 75
482

3379 75
25
15
4
»
_
10000
9.Μ8 91
8498 91
1307 61
980(5 52
102
39
δ
»
__
40000
_
36191 60
3157975
327
II
75
31851 50
1340
10
0
»
__
-000
20 ί 3 30
Γ.6175
389 80
1854.55
188,75
7
»
__
10810 —
__

_
-
-_;,
__
ΚΧΚ)
!_
03__
22
-

22 —


)
»
__
Ι'-^ΟΟ —
1952 15
17Ϊ8Ί5
90
10
1808 25
133
90
10
»
Ι
_
200 —
________Ι______

-


11
»
Ι
Λ 000
3449
(,")
1707
15
174250, 3μ9 65

__
1
11 !
__
1300Ο
_
12244 33
11980 0'.
1
ι
11980 63
2(53
70
1
12
__
Γ,ΟΟ
Ι
__
-
-
--

2
» Ι
20000
19899 60
15088 85" 2712 20
17*0105
209855
1
13
■50ΧΌ
_
37363 70
120131-
12013)--
25350
70
1
14 ί
Ι _
__
30000
_
28502 —
5141
50
5141,50
232(50
50
*
500ι—
500-
500
500


3
» Ι]
100001-
10159 -
114450, 31
50
117(5
8983
-
4
» !
1000
915 —
945
-
9;5
-


5
»
16033
_
13017
49
1110518!
34! 50
11807
34
125015
1
15 !
30000
_
22898
20
6284130
10(Μ4|90
22899,20
Ι
1
16 ι
Η __
7072. )3
6166%
91
Μ1170
501455
(57
112241
2,
ι
1ί)960
11393
.(5
9928
95
■*""""" Ι
1300 -
11288
95
104
50
1
1
Ι Ζ
750 —
550 ΌΟ
371
-
125 -
490
54
ΟΙ)
2
_
1600 —
1600 -
1600
κ,υυ!-

3
1
80(1 —
776 (55
500
65 123,70 Ο'.Κ );ί5
8(5
30
4
___ 33Γ>0η' —
'"ι '
33198'85
->8000 85 20111 ' 3Ι2 57 85
1961

1
Ι Ι
ώ Ι
Ι .ι
954°0
877! 1 80
71000
65 7953,95] 795(>Ο (Μ)
8151
20
2
^ '
ι _
3000
_
3152'30
3152
30
- -
3152 30
-
3
1000
1084 80
9-58
20
968 20
116
00
4
35000
31806 85
288·". 1
80 2839 80. 3Ι09Γ6Ο
115
25
ό
Χ
Ι ζ
_
11000
10058 4ο
89ΰδ
75 1078-
10040 75
11
70
6
Ι __
2000
-
959 75
513
ιο' --'-
51310
436
05
7
■ _
__
100
-

-
|8
_
__
200
-
__
_

9
__
65000! -
Ιί'ΙίΛ. -ι
9684
95
9074
470-
954-4 ί)5
140
__
10
11
[
{ Ζ~
— Γ/ΜΊΟ
_
3195
25
156°
051 1003- 3106 05
29
20
12
ι
210992
-
222101Ό 5
18059Γ
->ΐ' :ν;νο7ΐ Ι8η4';25
37914 7'.,'
13
ι
ΐ-ΉΙΠΙ —
179 95
179
95
—' 179 95
-!-
14
__ κίννί
5929 72
5567
γ",1*
122 50! 509012
239 00
15
► ι
8000
7251 ·>/
0170
-20
58-
092 -: 20
1023
17
16
[
ι _____
3000
9(59 50
909

(69 50

17
ι ι

8Ί000
8600
54907 ιΛ
9957 85
4048-*
Κ6.",:ι
71
10274 20
.7)757 12
8633 70
1150 56
132415
18
1
α
ι '
58
£082

1713 70
;
____
1713 70
_
3
1 Ι
12444
9 !86 9.">
Ί|8(5
ι3
998(5 93
4
ι ι
887
875 —
875 -
875 —
Ι
6
! Γ-
11660-
3017,—
5101 15
2 ι 98 10
5101 15
αν'8 11)
_
5101 15
2ι9Μ0

0
7
Ι
1743
1743 —
1753 -

1743 -
---

8
Ι
_
"70
151 15
155 45
15-1 45
|

273
191 80
191 ί-0 -!-
191 80


Κ)
600
599 99
59» 99
Ι —
599 99
------ __
11
]
_
10309 —
9744 20.
ίΓ" ( ->|ι' _ '_
974120
12
! ___
17152 —
(>553 10
1ο —ι -
655.1 10
13
!
4622 - -
•5121 12'
112! 12
____
4121 12
1
14
► Ι
, __
19000·—
17098-22
17ΟΪΙ8 22
170^,22
ι
15
, __
—ί 58940 —
58130 .Μ)
56234 06 1905 20
58139
86
____Ι____
16
1
_
1059 —
199 —
1114—ί
19;)
502 55,
502 ."5
~ "_
199
502
55
__________._________________
17
18
19
:
- -· 750737
ί
—ι
615742^88
523975!92
34ΐ:»4,09
55^170 01
57572 87
'.) Δι ίτ-αγμα 200 τη;
ε » 11 · >
11 Ίοιιλίου 19! 1
10 » »
ΟΙ Α,
V..
,',ί-τ , ΙΟΙ
'[ύλ. 'Ωλιπ. 'Λ'ίημ. 49 τεΰ, Λ'. τού 19Π Έκτακτο Δρ. 2»)ΟΚ·|
» ::, » - - - 'Λνιηλιιρωμ. » -**»
| , Λ ιν> . . „ » "Κντιικτπ; „ ΙΜΗΧΙ
στ
» 102
-
ι_ι Λι*γ'ι'·τ α
23
ι·
• 00 » "
* » Άναι'ηρωι· » ""
)!)
Γ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΗΣ' ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
!
ϋΐΗΟν
ηονηοΧ ·-
γιομον
£
Π ι « τ ώ-
Προσδιορισμόξ
έξόδων
γ η θ ε Γσ α
' Διά τοϋ
| προΰπολο-
I
γισμοϋ
21
22
23
24
25
Κατ^σκευή γεφι'ρας Λουραδιανών.................................
» » Ντερέ.........................................
» των γεφυρών Ξενιανών καΐ Κοντο-κυνήγι Σελίνου...........
' -κβάνθυνσις τοΰ λιμένος Καστελλίου Κισσάμου.....................
Κατασκενή άποθήκης :ταρ ι τό Χηιιεΐον Χανίων.......................
ίίετατροπή οϊκήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον......................
ζι, . » τοΰ πρφην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον..................
27 ! Κατασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας................................
28 ! Προέκτασις τής δδοϋ Βάμου Καλυβών...............^................
29 ! Κατασκευή προφυλακτηρίων τοίχων τής 6δοΰ Σούδας Ίτζεδ'ιν..........
30! ΈΐΛσκενηι των άδων Άσφένδου, "Ιμβρου, Αράδενας, Άγίας Τουμέλης. .
31 ! Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγος Αράδενας διερχομένης δδοϋ......
32 ! Προέκτασις τής όδοϋ Νειό χωρίου Μ.ται«αλή Χάνι τμήμα α'............
33 ! Αποπεράτωσις τής όδοϋ Καλυβών Άρμένων πλήν τής σκυρροστρώσεως.
34 ! ΓΙροέκτασις αμαξιτής όδοθ Ίτζεδίν Νειό χωρίου......................
Σκυρρόστρωσις τής όδοΰ Ιίαλυβών Άρμένων Νειό χωρίου............
Προέκτασις τής όδοϋ Νειό χωρίου Μ-ΐαμ,-ΐαλή Χάνι β'. Τμήμα.........
» » » Βάμου ΚαλυβΓον..............................
κ. λ..
35!
36!
37!
38;
39 ! Κατασκει,ή γεφύρας Μπούτακα
40 ; "Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειωτου—Άποκορώνου
41 ! Κατασκευή γεφΰρας Κεράς Άποκορίόνου.........................
43! Κατασκευή βρύσεως καί μεταφορά ύδατος «Καμάλη» Καλλικράτους.
43 ! » καί σκυρρόστρωσις τήο όδοϋ 'Ρεθύμνης—Άτσιποποΰλου ..
44 Ι » τής άπό γεφύρας Άτσιπο.τούλου εις Άτσιπόπουλον δδοϋ...
45 ! Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ 'Ρεθύμνης—Χανίων....................
46 ! Κατασκευή τής όδοΰ Άξοϋ Ανωγείων..........................
47 ! Προέκτασις τής όδοϋ ΤΕ&ΰμνης Περάματος.......................
48 ! Κατασκευή τμήματος όδοϋ "Ρεθύμνης— Περάματος ................
49 ! Έπιοκευή τής έντός τής φάοαγγος Κοτσιφοϋ όδοϋ................
50 ! Διόρθωσις τής όδοϋ 2κάλας Ρουστίκων καί Νερατζές.............
51 ! Κατασκευή αμαξιτής όδοΰ Ρεθύμνης—Άμαρίου..................
Τμήματος » » Περάματος..................
Έπισκενή όδοΰ φάραγγος Κοτσιφοϋ..............................
» » Κουρταλΐίότη...........................
Κατασκευή » Πηγής Άρκάδι.................................
Άμπελά διά τής θέσεως Τράκα..................
52!
53!
54!
55!
56] . .
57 ' Κατασκευή όδοϋ 2ταυρωμενου Ρούπας
58! » » Πραισοΰ.......................................
59! » Κλησίδι...........................................
60 ! Γεφύρωσις τοΰ ποταμοΰ Πλατΰ...........................................
61 ! » » » Άγίας Κυριακής...................·...............
621 « » » Μαλάκια..........................................
63 · » » » Σακτουρίων.......................................
61! Κατασκευή προφυλακτηρίων γεφΰρας Γαράζου κλτ: ........................
65 ! » γεφΰρας Μόλου— Φαράτσι.......................................
66! » » Πραχΰμου Μυλοποτάμου.................................
67 : Έπισκενή γεφΰρας Έλευθέρνας...........................................
68 ί Κατασκευή » Γαράζου .............................................
691 » » Ροδάκινου............................................
70! » λιμενοβραχίονος Πανόρμου ......................................
71 | » άποβάθρας Μύρθιου Πλακια....................................
72 ! » 2ω,"'.ηνωτυϋ ύδραγωγείου έν Έ-ασκοπ{) Ρεθύμνης...................
73 ; » τοΰ β'. Τμήματος τής ύδοΰ Ηρακλείου Άγίων Παρασκιών Καστέλλι.
74 · Προέκτασις τής αμαξιτής όδοΰ Ηρακλείου Μισσαράς ......................
75 · Κατασκενή όδοΰ Φοινικισ; Μονοφατσίου....................................
76 » » Γεφυρακιών Καλέσα Βοΰται:.............................
77 "Αποπεράτωσις όδοϋ Αρχανών............................................
78 · Σ . _. όστρωσις » ο .....................................
79 Κατασκευή » Ήρακλείοιι Μεσ ιαοάς................................
80 Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήμα Άγίας Βαρβάρας.....................
81 Έπισκευή καΐ σκυρρόστρωσις όδου Ήρακλίίϋυ ίΐεζών.......................
82 . Σκυρρόστρωσις όδοϋ Ηρακλείου Φοινικιάς................................
83 Κατασκε»ή όδοϋ Γεφυοάκια Βοΰται".........................
84 » γεφύρας Άναποδιάρη .....................................
85 '■ » » Γέρω Ποταιιοϋ Γ] Αηθα'ου................]............
86 » γεφύρας Ίνιώ:ου............................'...''..'!.".'.'"!''
87 » » Καρτεροϋ.................................
88, » » Λουτή Πέραμα.....................
89 » νέας πτέρυγος είς τό Μουσείον Ηρακλείου......................
90 Διαρρύθμισις Νομαρχιακοΰ Κσταστήματος Ηρακλείου είς Δικαστήο'ιά.........
91 Κατασκευή ΎποίΗικοφυλακείου έν Ήρακλείο)...........
Είς
560745
Δι' είδικών
νόμων καί
Διαταγμάτ.
189992-
252-,
900-
47
οο
16000-
1611-
700 —
, 611-
6000 —
98-1- —
595
1223
1360
7305
688
2150 -
1128(5 —
36910
909
20000
1520
350
199
3500
11068
1871
18863
1219
2871
272'
351
459
27755
23202
4467
4000
5000
8761
2000
1000
1000
200001—
2500
2644
4543
4750 —
2259|—
724 —
248
2107
1877 —
ΙΟΟΟθ!—
6000
576
7849
1183
2306 —
2180 —
266 —
416Ϊ1
116191-
55940 -
5465
4891
75470
36557
25264
1366
18897
3000
18712
31000
9000
116846ί
Ί
189992
ΕΠΓΣΗΜΟΣ ΓφΓΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
241
β ε ι ς
Μετε εχθεΐσαι
έκ τής χρήσεως
1909
Σύνολον
πιστώσεων
750737
900
4700
ιοοοο!
101
7οο;
01
οοοο;
984)
5951
12-23
1360
7305
688
2150
11280
30910
909
20000
1520
350!
199
3500
11068·
1871
18863|
1219
2871
2723
351
469
27755
4467
4000
5000
8761
2000
1000
1000
2500,
2614
4543
4750
2259!
724
248|
2107
1877
10000
6000
576
7849
1183
2306
2180
266
1164
Αναγνωρισθέντα
εξοδα δι'έκδό-
σεοις χρηματικήν
ένταλμάτων
55910
5465,
4891
75470'-
36557)-
25ϋ264,
1366|
18897,
3000|
18712
31000
9000,
1358456
Άπό 1 3» βρίου
1910 εως τέλους
Ίουλίοι/ 1911
Έντός τοϋ μ )-
νός Αύγουστον
1911
61δ742 88|
249^60
4102 23
438965
58885
3615 08
984 —
250 61
1197 40
323 30
3803140
59703
165»|5ϋ
11286
17518 85
45455
10 13 8"
134164,
330—|
164 65
1116 65
1436 45
1626 70
15*34 80
686!30
294 26
400|_
22297|88|
1251775
1433 20
3599 65
4910
7967
721
10
2064 79
3993 5-0
1274|ΐθ]
22δ9|—
1974 40
1597 70
3000,221
3791.4ί
57|
30
ιοβ'βτ
1977
'45
45270
11618199
33179150
4527 20
5151114
32459]50
10287,00]
20107
402' 70
18259Ϊ97.
913887
52397592
1102 23
2122 85
588 85
3615 08
984
250 01
1197 40
323 30
3803 40
597 Ο:
1658
50
11286
17548 85
454 55
8975 &
1341
350
164 6."
745
1026
9660130
62
580 30
294 25
400-
21603 23
12517
3636 65
205585
4414 42|
2956 35
2064'79
326δ'/0
75
1909,40
1974ι4Ο
1115 70
3000 22!
3181,75
5998 30
152
11018 991
2317950
70
4527
5151
32159150
10*7 60
13107
409 71
29
792209 55
Έν όλω
Ι
34194 Οί
220080
1438
445
091
5777
694
796
1543
5910
319
65
60
—ι—
5:!2Ο9!θ4ί
§5817001
4102123
4389Ϊ65
588 85
3615 08
984
25061
1197 40
323 30
3803'ίΟ
597 03;
1658 50
11286—ί
17548 85
154 55
10413 85
1341 6:
350 —
104 05
445 80
1436!4
1626;70
15437ι80
580 30
29125
400-
22297|88
12517
4443 20
3599 66
4414 42|
7967,
206!
427*
1974
1115 70
3600
3181175
57
5998130
Ύπόλοιτον χ-
χαθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
16
|40
452,70
23170 50
1527 201
5151
32459 50
10287 60
13167
29
402ι70
1825997
81511855
14
57572 87
249 60
070
496
Ι' Ιδικόν
προϋπολο¬
γισμόν
727|50
482
609|65
100
553
7000 —
6846897
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
50
57
58
59
60
61
62
63
61
65
60
07
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
81
85
86
87
88
89
90
91
Ι
1»>. ,.,4
ΕΠΙΣΗΜΟΝ 1ΨΗ. · Ρ1_ ΤΗ! Ι-
ιδικόν
πρβϋπολο-
γισμοΰ
Ε3ροσδιορΐ5μΰί των
92
93
94
95
96
9'
• 98
99
100
101
102
103
104
: 105
: 106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
' 124
1 125
126
■ 127
: 128
• 129
130
131
Ι31β
134
135
136
137
138
139
140
111
112
143
141
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Έπισκευή
Κατασκευή
Συμπλ-'
ευή και μετατροπή Είρηνοδικείου Ηρακλείου είς Νομαρχίαν κλπ. . . .
κευή ναι διαπλάτυνσ ς /αθίνηε όποβόθρας τοΰ Ίελωνείου Ήρσκλείο
^υ^ι/νήρωσις κα'ι αποπεράτωσις τοΰ Μί>υσί.ιου ΊΙρακλε^υ ...............
Ανοικοδόμησις τοΰ τοίχου τοΰ λιμένος Ηρακλείου........................
Έκκένωσις των δεξαμενών παρά τή ΤελωνειακΉ άποθήκτ) Ήςακ?.εί.)υ......
Κατασκευή μαγειρείων Χωροφνλακής Ηρακλείου .......................
Έπισκευή τής Τελωνειακής άποθήκης Ηρακλείου........................
Όδός Άγίου Νικολάου Νεαπόλεοις α'. Τμήμα...........................
Αποπεράτωσις τής όδοΰ Τσουλή μνήμο.................................
Κατασκευή τής όδοΰ Σητείας—Μαλάβρας...............................
Πορτ'ι Κουτοΰρα Βιάννου..........................
Αποπεράτωσις όδοϋ Άμπελου.....,··;; ,ν .; ,,
Προέκτσσις
(V·
τ»Ά ο-τος όδοΰ Αγ;ου Νικόλαον Νεαπόλεως
Κατασκευή όδοϋ Βιάννου Ηρακλείου..............................
, , » Ιεραπέτρας.............................
> Τμϊ,ματος όδοϋ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως
γεφΰρας Καλογήρων.............,.............._
τριών Γεφυρών τής όδοΰ Ιεραπέτρας. .Καλαμαυκα
νεούοας τοΰ ποταμοΰ Καλαμίου............................
γεφύρας τού ποταμου .
Κουτσουρα Σητείας
Έπισκευή γεφύρας Λιμένος Σητείας......-----·,.....
Κατασκεκή περιθωρίου γ^ύρας Στοαιου Ιεραπέτρας.
Ύδραγίογείου Βιάννου..
Πισκοκεφάλου Σητείας κ.λ.·
» Άποβάθρας Ιεραπέτρας.
Αποπεράτωσις σήραγγος Λακων ίων-----..............................
Εγκατάστασις τη'εγράφου είς Σητείαν, Ιεραπετραν, Λυ,πολιν, βιάννον.
Έπιοκευή οίκήματος έν Νεαπόλει δια Τηλεγραφειον «αι ιαχυδρομειον. ...
Άγορά έργαλείων διά τα ΰδραυλικά. .; .-----·.........................
Προμήθεια πετρελαιψηχανης μετ" αντΛΐας κ.λ.π.......................
Άγορά έπιστημοΜκικών ϊργαλείων, ^σκηνων κ.λ.π.......................
» δύο ίτπονήτων ύδοστρωτήρων..............................
άντλιών των δημοσίων έργων.
» τριών σταθμών ύδατος................
Ανέγερσις κ αί συντήρησις οίκοδομών Γεωργίας.
Κατασκευή όδοΰ Χανίων—Κισσάμου α'. τμήμα.. . .
» » Καμισιανό Ρυάκι—Δρακώνα κ.λπ.
Νείό Χωρίου—Μπα|ΐπαλή Χάνι κ.λ.π.. .
» Ρεθύμνης—-Περάματος—Ηρακλείου.....
Πίστωσις δισθέσιμος δι1 εργα συνκοινωνίας Ρεθύμνης....
> , » Ηρακλείου . .
Κατασκευή όδοϋ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως..........
Πίστωσις διαθέσιμος δι1 έ,γα συγ-ίθΐνωνιας Λασηθιου....
Έπισκευή οίκήματος Φιρκά..............·■ · ·,..........
Κατ.-σκευ,Ί διαφόρων έργων είς Τελωνειον Χανίων.......
γεφυρών είς Ξενιανά και Κοντοκννηγι........
Διά τιιν κατασκευήν διαφόρων έργων εν τή οδοί Πλατανια
Κατασκευή ύδραγωγείου Σοΰδας. ·····;.................
Έπισκευή κρηπιδώματος Λιμένος Χανίων...............
Προέκτασις όδοϋ Χαλέπας—Φρουδια....................
Κατασκευή γεφύρας είς Κεραμεια-----..................
Τελωνειακοϋ καταστηματος Χανίων...........
Διά τιιν κατασκευήν γεφύρας Καιρίτου. _
- ' -- -ϊ»ν ύετίων υδάτων της γεφύρας Καιρίτου.
διοχέτευσιν τώ'
. κατασκευήν τής όδοϋ Χωστής-Ποροσελίων.
» επισκευήν τής όδοϋ Χλ-ιαροϋ—Σκινε—Ποροσιλιων.
» αποπεράτωσιν τής όδοΰ Καιρίτου-Φουρνέ
κατασκευήν αμαξιτής όδοϋ Κάνεβα—Βουκολιών.............
Κατασκευήν ύδραγωγείου Λάκκων.................................
Δι' έξυγιαντικά εργα Γεωργιουπολεως..............................
Διά κατασκευήν γεφύρας μεταξύ Καψοδασους και Πατσιανοΰ........
Διά την αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καλυβων-Νειο-Χωριου............
Δι" επισκευήν τής όδοΰ Σούδας— Καλυβων..........................
Διά την κατασκευήν τής όδοϋ Βρυσων—Κραπης.................
Διά την συμπλήρωσιν τής όδοϋ Βάμου—Ιναλυβων..................
Δι'αποπεράτωσιν τεχνιτών έργων τής οδου Νερατζες πρός Ρουστικα...
Διά τον καθαρισμόν τοϋ Λιμένος Ρεθύμνης........................
Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγείου Επισκοπης Ρεθύμνης........
Κατασκευή δυτικής πτέρυγος Μουσείου Ηρακλείου.
Έπισκευή αποχωρητηρίων είς παραπήγμ«τα Ηρακλείου........
Δι' επισκευήν κα'ι συντήρησιν τής οδοί" Ηρακλείου—Λασηθίου. .
Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγείου Αποστόλων Πεδιάδος.
Είς μεταφοράν.
Η ι ο τ. ώ-
Χ ο ρ η γ η Θ ε Γ σΤΓ
Διά τοΰ
προϋπολο-
γισμοΰ
9000
1349!
1018!
3530
5169
1500
29
823
3949
2228
350
675
7626
20000
8931
39399
1012
14 ύ
460
618
305
1000
46000|
0000
5033
5775
1450
1000
827
2086
6000
800
150
200
100000
29470;
51000
110000
50000
150000
60000
50000
10000
5000
371
60001
3500
4900
8000!
30001
60000
19449
20000
10000
10000
15000,
15000!
4900
10000
5000
1576;
3000
38000
5000
829
50000
580
ΙΟδόθ:
2602
5000!-
δοοο;
2291473
Δι'εΐδικαη
νόμον και
Διαταγμάτ
189992
189992
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
-
β ε ι «
Άναγνωρισθέντα
Πλ ηρ
ω Θε ν τ α ε
ξοδα
Υπόλοιπον έκ-
Ειδικόν
Μετενεχθείσαι
ΣννοΧον
εξοδα δι' έκδό
Άπο 1 Σ)βρίου
Έντός τοΰ μη¬
καθαρισθέντων
γιο-μοΰ
ίν τύ" νοτιοεοοί
σεως χρηματικήν
1910 εως τελους
νός Αΐιγοΰστου
Έν 8λν
καί μή πληρω¬
ά.
1909
ηια ίώσεων
ένταλμάτων
Ιουλίου 9111
1911
θέντων έξόδων
Φ
α/
8-
Ο)
1358456
913887!56
792209 55
53209 04
8454-18 59
6846897
:
9000-
____
____
____
____
_|_
92
3
1349-
24710
____
____
247,10
93
»
1018 —
___
____
____
____
__'__
94
3530 —
111880
1118 80
____
111880
------
95
ζζ
5189^-
427008
427008
____
427008
— -—
96

1500-
ΩΟ
147 95
147 75
ι
147 75
— 20
97
98

129 —
823-
ζζ
____
ι —
____
____
99
ΖΐΙ
3949-
2228 —
356 —
3392 94
3392 94
3392 94
------
100
101
102
67δΙ—
675-
._ _
____
675-
103
76261—
580870
5803 70
5^08 70
—,—
104
-ΐΖ
20000-
8931 —
__Ι_
3868Ι20
3868!20
__ __
386820
------
105
106
»
39399-
36452 86
30742 26
30742 26
5710 60
107
>
10421—
487 62
487 62
487 62
------
108
1447 —
1172 59
1172 59
__ __
1172 59
------
109
»
ι ιι ι ι ι
Ι Ι Ι Ι Ι
460-
618-
305-
1000-
437
460-
597 95
437-
460-
597 95
4371-
—— ——
460 —
597 95
437 —
------
110
111
112
113
114
»
»
»
»
»
___
29769 91
2976991
29769 91
------
115
116
>

6000 _
5083-
5775_
1450-
424988
3864 65
875-
4249'δε
3864 6Ε
875-
——
4249 89
3864 65
875-
—,—
117
118
119
120
»
>
»
»
ιοοο_
827 _
2086-
8125
37978
812ε
325 4Ε
54 30
8125
37975
—'—
121
122
123
>
»

6000_
800-
------
------
ι
_ ■_
124
125
»
»

150
—— ——
_|_
ζ_
Ζ|Ζ
126
»
ΖιΙ
ιοοοοο-
2974Ο[—
61000-
110000-
77δϊθ€
13046'4ί
13507 Ίί
21317 Μ
775ΐ'9ί
10800 3(
8028-
16795 Κ
_______
) 224610
281ό 50
775190
130*0 40
10843 50
16795 55
—ι
2664 25
4521 95
127
128
129
130
131α
»
»
»
»
_ι_
β-

ρ
——
ζ_
Ι31β
»
---
150000-
οο^-
22690 9(
14727|3(
) 2426 60
17153 90
5537-
132
133
»
>

16000_
5000-
9356 1.
1867,8.
3727 0
1867 8
3727 05
1867 85
5629 10
134
135
136
»
»
»
---
371-
6000 .
517121
311391
2057 30
517120
------
137
138
»
»
ζιΐ
3500_
4900 _
1175 51

1175 50
117550
------
139
140
»
»

8000-
3000-
60000-
19449
-----

— —
------
ΖΖΙ 141
____142
____143
-------1 144
»
»
»
»

20000.
ιοοοο_
51225
ι
------
5122 5Ε
> 14ό
- 146
_
ιο°$-
— -
____
- 147

15000
15000-
2123 7
ζ
2123 7
2123 Κ
—'-
- 148
. 149
4900.
— -
- 150
ιοοοο.
— -
__
. 151

5000.
1576.
524 Ε
524
—-
524 5.
_ 152
____153

_ 3000.
38Ο00.
5133 ^

5133 2
51332.
_·_ 154
____155

_ 5000.
829
823 ϊ
823
20 —-
823 Ά
56 —
____156
_Ζ1 157
»
»
_
_ 50000
Ε>80
10%
_ 2602
56·
567'
6049
_ 1254
56
5308
Ι 567 4
10 741 -
— 1254 5
567 4(
60491
1254 5
____158
____159
____100
1719_1 161
»
»
»
»

_ 5000,
3000|
1719
ζ
— -----
-----
------162
»
2481465
1131503
25 951594
59 796129
1031207 5
100295"
2
■ε———»ί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
Εϋιχον
προϋπολο¬
γισμόν
των έ^όδων
Π β τ
Χθβ η γη θει
Διά τοΰ
προύλολο-
γισμοΰ
Δ»' ειδικήν
νόμων καί
Διαταγμάτ.
/1
Έμ μεταφοράς.......... ι 2291473__
163
164
16δ
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
1
Διά την ύδρευσιν τοβ Β'. Τάγματος Πϊζ ικοϋ.......................................,·»·».-----
Διά τον καθορισμόν τοΰ Λιμένος Ηρακλείου..............................................
Διά κατεδαφισιν άπαλλοτρκΰθέντων «τιριων κα'ι κατασκευήν κρηπιδώματος έν τφ Λιμένι Ηρακλείου.
Διά συγκοινωνίαν είς τάς ο π ϋήκας Τελωνείον Ηρακλείου......................................
Δι* αποπβράτωσιν τής όδυΰ Ηρακλείου Μεσσαράς..............................................
» τής γεφύρας Αϋγενικής......................................................
Διά την κατασκευήν γε}ύρας Γερω ΙΙοταμοϋ.................................................
, , > σιδηράς γεφύρας επί τοϋ ποταμοϋ Βόρρ»ν..................................
Γεφύρωσις ποταμοϋ—Αστρακών ^.'γουροκεφαλίου............................................
Διά την κατασκευήν σωλη νωτοϋ ύδραγωγείου έν Λάστρφ......................................
Δι* άποπληρωμήν υδραγωγείου Βιάννου..................................................
Διά την κατα κευήν ύδραγωγείου έν Άπιδιή.................................................
Συνέχεια κατασκευήν σηραγγος Λαχωνιων...................................................
Δι' αντικατάστασιν τοΰ σΰρματος τοΰ Τηλέγραφον Λασηθιου...................................
Διά την έπσχευην τοϋ ύδραγωγείου Μαγκασα Σητείας.........................................
Διά την αποπεράτωσιν τού ύοναγωγειϋυ Άγίου βασιλείου Βιάννου.............................
Διά την κατασκευήν τοϋ Α'. τμήματος όδοθ Ίτζεδίν διά Μεγάλον Χωραφίων,πρός τό ΝέονΧωρίον.
Άξιωματικκοί Χωροφνλαχής...............................................................
'ΥΛαξιωματιοί καί Χωροφύλακες...........................................................
Διερμηνεύς..............................................................................
Ένοίκια καί έ.-τισκευαί στρατώνων..........................................................
Φωτισμος, θέρμανσις, καθαριότης στρατώνων...............................................
Γραφική υλη και χάρτης έντυπον..........................................................
Άγώγια καί ναΰλοι Αξιωματικών Χωροφυλακήν κλπ..........................................
Έξοδα μεταφυράς ύδατος, χρημάτων.......................................................
Άντίτιμον φάρμακον, συντ ηρησις θεραπευτηρίων κλπ.........................................
Άγορά και αντικατάστασις ι μερών όπλων, φυσιγγίων άναγέμισις... '............................
Έπιακενή καί συντήρησιν ών έν ταίς αποθήκαις όπλων.......................................
Προμήθεια είδών έξαρτυσ ως οπλισμόν.....................................................
» » ίματισμοϋ κλπ...........................................................
» » καί ϊπισκευή έπίπλων καί είδών στρατωνισμοΰ................................
Άγορά ίππων ίπποσκευών κλπ.............................................................
* χάρτου μουσικής, μουσικών τεμάχιον, όργάνων κλπ.....................................
Άπρόοπτα εξοδα και διάφοραι μικροδαπαναι κλπ.............................................
Έπιμίσθια μεταβαΐικών σωμάτων..........................................................
Άμοιβαί χορηγούμεναι διά συ^λήψ^ις έγκληματιών..........................................
Μισθοδοσία πολιτών όδηγών κατα της ζψοκλο.ιής............................................
Άξιωματικοί ΙΙεζικοϋ.....................................................................
Ύπαξιωματικοί καί στρατιώται............................................................
Προμηθεια είδών όπλισμοϋ, πολεμοφοδίων κλπ..............................................
» » κλινσστρωμνής...........................................................
» » ίματισμυϋ κλπ ..........................................................
» μαγειρικών σκευ,ον........................................................
» καρροοκευής, ίπποκομίας κλπ...............................................
» » στρατοπεδείας καί σκυποβο, ής.............................................
» » γραφικήςϋλης, βιβλίον κ λ.τ................................................
» » φωτισμοϋ, θερμανσεως κλπ................................................
'Εξοδα μεταφοράς όπ/ασμοϋ, στρατωνισμοϋ κλπ.............................................
» νοίηλείας, φάρμακον κλπ.........................................................
» όδοιπορικά και μεοαομισεις........................................................
Άντιμίσθια ίερεων, εξοδα κηόειών κλπ......................................................
Άγορά και συντήρησις σκευών γραφείου....................................·................
2υντήρη0ΐς σΐρατώνων ΙΙεζικοϋ, ένοικια κλπ................................................,
Έςοδα εν γένει άπογραφής στρατε-υσιμων....................................................
Μισθοδοσία Ποιητοϋ έν τω στρατεΰματι επί 8 μήνας..........................................
Συνδρομαί τοΰ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν των σκοπευτηρίων.....................................
"Εξοδα παρελθουσών χρήσ^ων.............................................................
Διά την δημ. τής προκηρΰξβως περί κατασκευής τοΰ Σιδηρόδρομον άπό Μεσαράς είς Ηράκλειον,,
Δι'εξοδα έν γένει τής στοιχειώδους στραΐιωτικής έκπαιδεΰσεως
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.........................
"Εξοδα υπηρεσίας.........................................
Έπιδόματα ΙΙατριαρχείων Μητροπολίΐου καί Επίσκοπον......
Μισθοί ΙΙνευματικών Άρχηγών Μουσουλμάνων καί Ισραηλιτών.
Γραφική ϋλη............................................
Άρχαιολογική ύπηρεσια....................................
"Κςυδα άρχαιολογιΧκΐς υπηρεσίας............................
Γυμνασια Χανίων Ήρ>ίκλείου...............................
Γυμνάσια Ρεθύμνης Νεατόλεως.............................
Έλληνικά σχολεία Πόλεων καί 'ϋπαρχιών....................
Ανωτέρα ΙΙαρθεναγωγεϊα Χριστιανικά......................
» » Μουσουλμανικα...................
3000
ΘΟΟΟΟ
βοοοο
10000
8552
14000
2300
2700
4000
189995"
480
990
8000
12000
1000
4000
110330
979456
1940
37500
4500
10000
18000
8000
3000
5000
2000
2000
71810
3000
5000
1000
1000
30000
1000
35000
101560
338005
180000
15400
39520
2000
4000
5000
4000
5000
12000
7000
6000
3000
2000
6000
8000
800
10000
49037
4612533
15180
1900
52000
30480
320
20320
13000
59040
54600
35160
41640
20160
Έη μεχαφορας........
(α) ΔιαΤαγμα 100 τής 27 Μαιου 1911 φ. 'Επισ. Έφημ. 42 Τεΰχ. Α'. τοΰ 1911 "Εκτακτος Δρ. 10000
(β) » " » 4 » » » » » 35 » » . » Άναπλ. » 6000
(-Χ) * λ1^ * Β ,1ουν· " * » » 47 » » » , "Εκτακτοί » 3000
» 143 » 16 Ιουλ, » » » »60»»»» 'Αναπληρα). » 6000
343800 -
[α) 10000
(δ) 5000
(στ)40000
(β) 6000
ν) 8000,-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
94
Ι»
σ ε ε ς
Άναγνωρισθέντα
Πλη
ρωθέντα έ ξοδ α
1^3ΪΟΛ.ΩΙίΕΑν Εν*·
Ε/δικοΰ
ΜβΐενεχθεΙσαι
ΣννοΧον
Ιξοδα δι' εκδό¬
Άπό 1 2) βρίου
Έντός τού μη¬
χαθαρ ισθέντω ν
προϋπολο¬
γισμόν
έκ τής χρήσεως
σεως χρηματικών
1910 «ως τέλους
νός Αύγούστου
Έν βλφ
καί μή πληρω¬
ι
1909
πιστώσεων
βνταλμάτων
Ιουλίου 1911
1911
θέντων έξόδων
Φ
ι
348146Έ
113150325
95159419
7961294
1031207
53
10019572
|
_
3θΟ€
ι~
__
1-
Ι63
——
60000-
21
21-
__
91
164
ό
——
6ΟθΟΟ_
19υΌ0_
90
27^90
3«89
Αί
67^
90
-
!=
165
166
——
.8553
9^16

715415


715415
206185
167
)
ϊ
1>ο_
140(ο-
781860

781860
6181
40
168
ι
ι
ζ
|300
"700
688,-
*Ο3—
Ι—-
688—
169
17η
ϊ
—|__
σο
$0';
——
. /υνο'
4θΟΟ_
ΖφΑί)

171
179
——
Ζυθ__
£βθ
___
__
173

990
__

II

__
174
——
8ηηη—
___
__
17η
.°υυυ__
12000
__

ζ

__

__

_
_
176
ΐηπο

__
177

,4000,
,}οοοο
ί;0330
91344
35
75Οο^
_
37
160^3
88
91094
25
250
10
178
179
1
>
4


979456~
83188973
67120ί)31
1599®4ΐ4
8311.3345
75628
2
__
-—
Ο1920
19«>Ο—
1*10-
320—
1730-
190-
3
__
37500
3521040
1605760
29960
1635720
1885320
4
__

.4500
442410
33.5520
72010
407530
34880
5
>
__

ΐοοοο
904445
638955
191490
830*46
740-
6
__

18000
1617320
1059535
357385
141(5920
2004-
7
»
__,

8000
648775
2120,35
47450
209485
3892 90
8


3000
295075
267540
22565
-0105
49|70
9


5000
_______Ι_______
__Ι—
Ι
— .---
ι
—Ι—
ΐο
>


2000
47,60
22__
2350
4550
2
10
ΐι

ζ
72000
76810
38620
76009_
386,20
70929 46
552054
386
76450
20
459

12
1.3

3000
5000

2.592|15
2300-
17ί7
1400
45
68255
9θθ]-
2400
2300

192
15
14
15
»
__
1000
767|75
765,50
35780
2,25
767
75


16
)►
__
1000
7151Π
29255
650
35
64 80
17


•^οοοο
ιοοο'
35000|
6136,20
530—
571095
4320ι83
440—
216060
1270Ϊ99
3550.35
&591
440
5710
82
95
54438
90ρ
18
19
2ο
__
__
1Οΐ56θ|-
91070,09
76094
10
3·">7333
7966743
14402 66
1
5
__
__
3780Ο5ι~
358427-
31134021
9341ι
75
32068196
37745Λ4
2
__
180000
161895,96
146271,76
15190-
101461 76
43420
3
__
_
1.540η
3.35635
1.3105
31.5145
328250
7385
4
>


3952θ|_
3079386
14315
3077716
143]15
15
35
3079251
14315
135
5
6
>
__
__
4ΟΟθ!—
54094
2,31 ]35
51
35
28330
257
Ϊ4
7
>
__
__
5000
7910
7020
__
_
7020
8(90
8
>


4000,
5000
403701
2571 32
363301
238346
300—
6325
393301
244671
140-
12461
9
10
» )
__
__
120001
67620
360 40
3155
391 95
28425
11
__
__
13000
256750
245080
73-
252380
4370
12
__
__
6000
293105
213750]
6570
220320
72785
13
__
3000,
135" 80
10,3580
120-
115580
200-
14
ζ!
2000~
6000,
8000|
67545
506655
171480
24000
419070
131640
66085
298,40
24090
4851 55
1614.80
43455
215-
100-
15
16
17
Λ Γ
»
»■
>
1650
200 —
21Κ50
3001—
18
οϋΟ
10000
10000—
300830
2*·>665
327495
672505
1
6
49Ο37Π
ίΙΛΛΛ ---
2410097
ΟΑΛΑ Λ Κ.
975148
201 ί, τν*
1293519
36190
2268667
237645
141430
230—
1
1
7
8
__
8000
20000—
_________100705
20120
20ΐ'20
80585
1
9
__
4891525,
_
2967289|98
243826799
327376181
276564480
20164518


15180
1900
5200Ο1
30480[
320
203201
13000
59040
546001
35160

Ι
51078
1572 (
37700
19140
160-
15440
8918
55403ί
46684-
33283*
35
35
945895
150265
3411995
1505020
80-
13532 -
551320
50385 50
4104490
2903320
810—
3500—
23δ«-
80,—
1026895
150265
3761995
1740020
160—
15197 —
568520
5520415
4104490
3186650
810
70
80
1739
05
80
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
1
»
2
»
»
3
4


20
55
V)
1665
172
4818
2Μ33
65
30
243—
3233—
19970
5639110
1417|4Ο


41640!—
201601—
40Ό3315
__|__
3295685
291990
3587675
4156140
Ο
-Ι-
343800]
269414*70
232677 40
1914885
251826
25
17588
45
Ι
1(γ) Διάταγμα 142 16 Ιουλίου 1911 φυλ.
(ε) » 146 16 » » »
ο » 153 10 Αϋγούστ. »
'Επισ. Έφημ. 50 Τείχ. Α'. τού 1911 "Εχτακτος Δρ. 5000
» » 52 » » » » » » 20000
» » »54»»»» 'Ανα.-τληρω|ΐατικη » 40υυυ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
προϋπολο¬
γισμόν
10
11
ΠροβοΊοριβμός των έΊ;όϊ5ων
6
7
5
1
0
6
Ζ
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
6
7
8
6
10
11
12
13
14
15
16
ΕΙσφοράτοΟ Δημοσίου υπέρ τοΰ Ταμείον των Έθνιχων ανάγκην........
Άποζημιώσβις Πληρεξούσιον........................................
Μισθοϊ καί άποξημιώσεις έκτάκτου προσωπικού γραφείου Βουλής.....
Γραφική ϋλη κλπ..................................................
Γραφείον Βουλής...................................................
Συντήρησις Βουλβυτηρίον............;..............................
Τόκοι έντόκων Γραμματ/ων τοϋ δημοσίου............................
Προεδρεία Συμβουλιον Εκτελεστικήν Έπιτροπής.......................
Χορηγή ματα καί συντάξεις είς διαφόρους...............................
Σύνταξις κατά τόν 685 Νόμον.......................................
» άποστρατείας άνδρων Χωροφυλακής καΐ Πολιτοφυλακής..........
Χρέη προκατόχου Διοικήσεως.......................................
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.................................
"Εξοδα παραστάσεως Έπιτρόπου.....,...............................
» υπηρεσίας..................................................
Προσωπικόν Γενικοϋ Λογιστηρίου καί στατιστικοϋ γραφείου............
"Εξοθα υπηρεσίας..................................................
Οικονομικαί "Επιθεωρηταί...........................................
"Εξοδα επιθεωρήσεων..............................................
» Γραφείου τής επιθεωρήσεως των Οικονομικήν..................
Προσωπικόν Κεντρικοϋ Ταμείου......................................
» ταμείου Ηρακλείου.....................................
» > Ρεθύμνης.......................................
» » Λασηθίου.......................................
Γραφική υλη φωτισμός θέρμανσις Ταμείων.........................
Βιβλιοδέτησις βιβλίων έντΰτΐΌν κλπ..................................
"Έπι-τλα ταμείίον καΐ πάσα αλλη σχετική δαπάνη.....................
Έξοδα συσκευής καί μεταφοράς χρημάτων...........................
"Εξοίία βεβακόσεως φόρων.........................................
Ποσοστά επί ΐών είσπράξεων των εϊσπρακτόρων......................
„ » » » „ Ταμιών καί Άποθηκαρίων...........
» » » » » τής πωλήσεως χαρτοσήμου..........
Προσωπικόν Τυπογραφείον .........................................
Άντίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής Εφημερίδος................
Διά πάσταν κυλίνδρων κ.λ. Τυτογραφείου...........................
Διά μελάνην τοΰ τυ-τογραφείου......................................
Δι* επισκευήν, σι^ντήρησιν κα'ι κίνησιν των μηχανημάτωνν............
Δι* αγοράν τυτογραφικών στοιχείων.................................
Έκτύπωσις πρακτικών των μέχρι τοΰ 1909 Συνελεΰσεων καί Βουλών ...
Πληρωμή μισθών των είς τό Τυιογραφεϊον ΰπηρετούντων Χωροφυλάκων
Προσωπικόν Τελωνείον Χανίων......................................
» » Ηρακλείου..............,....................
» » Ρεθύμνης ....................................
♦ » Άγίου Νικόλαον..............................
Ύποτελωνεΐα, α'. καί β'. Τάξεως....................................
Τελωνοσταθμαρχεΐα................................................
Τελωνοφυλακή.....................................................
'Εξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, Ύποτελωνείων καί Τελωνοσταθμαρχείων .
Διά θέριιανσιν των Τελωνίων α'. καί β'. τάξεως .......................
Δι' δδοιπορικά τελωνειακόν ύπαλλήλ(αν ..............................
Δι" «νοίκια » καταστή ιιάτίον..........................
Διά βιβλιοδέτησιν των τελωνειακών έντύπων κ.λ.π...................
Δι* αγοράν κα'ι επισκευήν πλαστίγγων κ λ.π...........................
Δι* έκτάκτους καί άπροβλέπτους δαπάνας των Τελωνείων..............
Δι* επισκευήν χρηματοκιβωτίων καί μεταφοράν αυτών..................
Διά κατασκευήν καί επισκευήν τελωνοφυλακείων............·.........
Π ι σ
τ ώ-
Διά τοΰ
προϋπολο¬
γισμόν
Δι' «ιδικών
νόμων καί
Διαταγμάτ,
Έμ μεταφοράς
Έπιμσθια καθηγητων.. .^............■. ........................................
Γραφική ΰλη ίκπαιδευτηρίων............-----. ·;.................................
Ποοσωπικόν Επιθεωρήσεως Δημοσίας Έκπαιδευσεως.............................
"Εξοδα υπηρεσίας..............................................................
Δημοτική έκπαίδευσις..........«................................................
Γενικά εξοδα Σχολείων.........................................................
Διάφορα » Έκπαιδεΰσεως....................................................
Σννδρομή υπέρ τής Έταιρείας τής υπέρ των Πατριων Αμύνης.......................
Άμοιβή Ίερέων διά τάς γεννητηρίους πράξεις....................................
Συνδρομή τοΰ Δημοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισσαμου.................
"Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων...................................................
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
343800
2000
340
11280;·
3200'
810599
6000
500
2000
2000
3707
1189626
.Είς μεταφοράν.........
ία) Διάταγμα 602 τής 27 Μαΐου 1911 φύλλον Επισήμου Εφημερίδος 40 Τεϋχ. Α'. τοϋ 1911 Άναπληρωμαΐική
ψ) » 628 » 7 "Ιουλίου » » „ » 44 » Α'. » » ,.
ζΐ:
500000-
218600-
24560-
900
3120
1000
50000-
3840-
12710
2000-
2000-
ΐοοο|-
18140
750
1600
31200
2400
6000-
3500!
700-
8520
7560
5040
5040
840
1000
600
500-
2000-
15000-
500θΙ-
3000
30600
12000
700
400
1600
4000 —
16000-
1560 —
30120 —
31920 —
14520
7080
19920
10140-
70680-
5028-
150
600
8000
1000
2500
12000
(β) 2000-
(α) 15000-
(γ) 300-
(0
3000-
(δ) 1500-
651
49
Α'.
1219838 -
Δραχ. 12,000
V
2,000
3,000
21800
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΈΩ-
σ ε ι ς
Μετενεχθεϊσαι
έκ τής χρήσεως
1909
Σύνολον
ηιστώσεων
Άναγνω ρ ισθέντα
εξοδα δι* εκδό¬
σεως χρηματικών
ένταλμΰτων
Οληρωθέντα έξοδα
"Απόϊ Σ)βρίου
1910 έως τέλους
Ιουλίου 1911
Έντός τού μη¬
νός Αυγουστον
1911
Έ* Ηλφ
Υπόλοιπον έκ-ι
καθαρισβεντων'
καί μή πληρω¬
θέντων Ιξόδωνι
ΕΙβιχοϋ
προυπολο¬
γισμόν
343800-
2000-
340-
11280-
3200-
810599 -
4200-
6000-
500-
2000-
2000-
3707-
1189626
500000-
218600-
24560-
900-
3120-
1000-
50000-
3840-
12710-
2000-
2000-
1000-
18140-
750-
1600-
31200-
2400-
6000-
3500-
700-
8550-
7560-
5040-
5040-
840-
1000-
600-
500-
4000-
15000-
5000-
3000-
30600,-
27000-
1000-
400-
1600-
4000-
19000-
1560 -
30120 -
31920 -
14520 -
7080-
19920 -
10140-
70680-
5028-
150-
600-
9500-
1000-
2500-
12000-
200-
1000-
1241638
269414 70
543-
280,-
10800 —!
2436 70
774195 95
2843 45
5397 80
500 —
2000
3912 90
1072323,90
500000-
219600-
21285 10
899,15
3450 —
805 60
44055 60
35,35 05
11780 —
1692.3 65
535 7ύ
1466 80
31200 —
1194 83
5500 —
1941 35
592 45
8517-ί
7600 —
5040-
5040 —
8*0 —
614 4
51525
288 30
2379 85
13264 8£
18»8 40
261191
27395 39
26379 Η
902 25
469 50
881 Γ·
3987 7
17860 51
1496 66
29870 -
30571
13790 —
699.! 25
19 20 —
10140 —
70Μ5 6ϋ
3476 5(
99 20
102 40
9486 10
59163
1125 20
9672 10
48 25
1198948 56
232677 40
542 75
280 —
9432 —
2369 70
662838 10
2442 55
5364 80
500-
2000 —
173190
1914885
780—1
37 —
8599055
306 40
21 —
2820
25182625'
542 75
280-1
10212
2406 70
748828 65
2718 95
538580
500
2000 -'
176010;
92017920
106312,-
102649120
216800-
17108 70
89315
2939-
805 60
3780560
3187 05
1388.3 65
52410
1,361 25
26144 —
998 65
5000 —
1033 55
577 Κ
6910 —
6970 —
4200 —
3776 61
640 —
59195
510 2Γ
204 70
2991 35
1739 40
1792 61
1769 08
224".) 29
23847 2δ
793 40
380 50
815 20
2877 10
16247 7
1496 66
24393 20
23191*
12566 25
5230 50
15260 —
3593 40
53037 0.
2911 80
99 20
102 4(
6800 85
347 40
942 20
9036 55
48 25
596990 08
500000 —
260 -Ι
6250
308 —
930-
1470-
18 60
26,5-
22 20
500 -'
907 80
15 —
710-
630 —
420 —
420 —
70-
22 50
5 —
78 60
4897 27
623 28
2551 1Γ
23,31 75
108 85
66 40
58—;
1360 30
256.3 30
5320 —
1210 —
1180 —
2800 —
14.30 -
8658 15
564 70
933 10
.31 35
183-
503*3 83
500000 —
216800-
17108 70
893,1
3199-
805 60
44055'60
34ί)5;05
10750-
15353 65
52410
1.379,85
2875ν-
1020 85;
·'500'—
1941 35
592*40
7620"
7ΗΟΟ —
4620,—'
4196.61
710'—Ι
614.45
515 25
283 30
2291 3ί
6(;.36 67
1792 61
2392 3('
24976 3ί
26379 -
902 2,
.380 50
881 6Γ
2935Ί0
176Ο8 2Γ
Ι4'Κ!6(
2(5956 7(
28511 2Γ
13776 2";
6419 50
5023 4€
61695 18
.3476 50
99 20
102 40
7793 95
578 65
112520
9516 85
48 23
1150193 93
17588 45
588-
30 —
25367 30
9450
12
3152 20
45832 70
4176 40
6-
260 —
40 —
1030
1570 -
1165
86 95
2441-
174-
-05
897-
420 —
84339
130 —
88 50
6628 22
35 85
249 55
2419 -
89 —
1052 60
252 25
2913 .Τί
2060 -!
13 75
573 Τ,
1860 —
511660
8650121
1692 15
13 —
155 25
(γ) Διάταγμα 651 της 7 Ιουλίου 1911 Ψνλ. Έτισ Έφ,,αΒθίδος 49 Τ,νχ Α' τοθ 1911 Άνατληο»μ«τική Δ
(Ο »» » Τ * !

(ε)
678
»
3 Αύγουστον
51
48754,63
300
1,500
3000
1
1
2
3
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2
3
4
5
β
7
8
1
2
3
4
5
β
7
8
9
10
11
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6
7
8
9
10
11
12
10
11
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
«ροϋηολο-
γισμοΰ
13
14
15
16
17
18
19
80
21
α»
17
18
19
1
3

1
2
Ι
2
3
1
Προσδιοριβμός των έξόδων
Π ι ο τ ώ·
Χ ο ρ η
Διά τοΰ
ποουπολο-
γισμοΰ
Έη μιταφορας.
Δι* αξίαν τριών βαρονλκων................................................................
Άγορά χαί εγκατάστασις βαροΰλκων Σητείας................................................
Έξοδα μεταφορας Γκουάνω καΐ ζημία έξ ύποτιμήοεώς τού...................................
Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον............................................................
Έξοδα ύπι ρεσίας » ............................................................
Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίας..............................................
» εργατικόν........................................................'..........
Έξοδα γεωργικής υπηρεσίας.............................................................
Διά προμήθειαν δενδρυλλίων καί πάσαν σχετικήν πρός την Γεωρικήν υπηρεσίαν δαπάνην, πλήν των
μισθών τοΰ προσωπικού................................................................
Κτηνίατροι.............................................................................
"Έξοδα κτηνιατρικής υπηρεσίας...........................................................
Άντίτιμον χάρτου συμβΐ'λαίων, χαρτοσήμου, γραμματοσήμσυ.................................
Αντικατάστασις άχρήστου γραμματοσήμου.................................................
Αντίτιμον γραμματο,ίήμου είσπραττομένου διά λ)σμόν ταμιευτηριον...........................
Συντήρησις δημοσίων καταστημάτων τοΰ Δημοσίου καί έξοδα άπογραφής ακινήτου περιουσίας
τοϋ Δή μοσιου..........................................................................
Άσφάλιστρα τοϋ Μεγάρου των Δημοσίων Γραφείων...............·.........................
Αντίτιμον καί εγκατάστασις ποσίμου ύδατος................................................
Τα άποδιδόμενα είς την Διεύθυνσιν ιτοθ Μονοπωλίου τοΰ άλατος...............................
Απόδοσις άξίας άλατος τής Δ'. τριμηνίας τοΰ 1909......."...................................
Δι*εκτέλεσιν άποφάσεων καί συμβιβαστικών πράξεων........................................
Έπιστροφαί άχρεωστήτως είσπραττομένων χρημάτων.....................·..................
Απόδοσις έπιστρεφομένων Τελωνειακών τελών..............................................
» άντιτίμου γρααματοσήμου είς ξένας Διευθύνσεις.....................................
ΝομισΊΐατική διαφορα πρός προμήθειαν χρυσοϋ.............................................
"Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.....................................................·.....
(α) Διάταγμα 591 τής 2 Μαΐου 1911 φΰλ. Επισ. Έφημ. 35 Τεΰχ. Α'. τοΰ 1911 άν&πλ. Δραχ .4 000
(β) » 602 » 17 » » » » « 40 » » » » » , 500
» 49»»»»» » 4,000
» »»»»»» » 1.6ΌΟ
» »»»»»» » 300
» » 54,»»»»»· » 150Ό
1219838-
4000 —
1300
1000
14880
11576
16480
42480—
15ΟΟΟ —
72ΟΟ
4900
10ΟΟΟ
300 —
500—
2500
1ΟΟΟ—
1000 —
180000-
33997—
3θθοο'—
7ΟΟΟ—
30000—
500 —
2000-
39841-
1639735-
Δι'
νόμωνχοίΙ
Διαταγμάτ.1
21800
(β) 500-
Γ
(δ) 1500-
(ε) 3001-
35100-
(β)
(γ) »
(δ) »
(3) »
(γ) »
651
»
678
»
5 »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
«49
εις
!χ τής
1909
ΣννοΧο*
ΆναγνωρισθένΈα
έξοδα δι* έκδό-
σβως χρηματικων
ένταλμάτων
1241638
4000 —
1300—
1000—
14880—
11576—
15480—
42480—
4000,
7200
4200—
1ΟΟΟΟ—
300—
500
ιοοο|—!
1ΟΟΟ]—
18ΟΟΟΟ—
33997 —
3θθοα—
85001,—
3ΟΟ0Ο—
5ΟΟΗ-
2300-
3984—
1674835)—
Ιξοδα
Άπό 1 Σ(βρίου
|ΐ910 έως τέλους
Ιουλίου 1911
11
56
373744
37135!
14880
10765 70]
1391595
4119150
2400688
69ΟΟ-
276685
470ό14
18877
62—
2989601
1000—
76330]
158780 38!
3399606
2865-245
807542
11027 68
221513
391920
157385936
'Εντός τοΰ μη¬
νός Αύγουστον
1911
59699008
373744
37135
Ε12385'85
8151ι30
1164995
3218315
"^2047^,78
60001-
«164 3ό'
149379]
18877
, 62-,
296θ'οΌ|
1000—
' ' 62330]
118280 741
3399606]
2616370
361717
861512]
Ϊ63
386160
896950;!
Έν 8Χω
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
Ειδικόν
προϋπολο¬
γισμόν
55320385
900-
1861'1Ο
1130 —
4256 -
199560
600—
602-
320635]
29-
14Ο1—
4049964
1171,75
93420
176106]
14650
612439,05
1150193|93|
3737
37135
1328585
1001240
1267995
3643915
2247038
6600—
276()85Ι
4705] !4'
18877]
298960|
1000
76330]
158Ϊ80Λ8
3399ί)1Ο6
2733515
455137
1037618
221513
386360
1509389,23
μβ3
48754
1594Ί5
75330
1236 —
475235
153150
300
1317 —
352405
651,50
5560
64470^)8]
ο
Ο)
φ
17
18
19
1
2
1
2
3

1
2
Ι
2
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ι ι
3 -ο. «
ν ι* ι- ο ο *> 9 μ-"
των έξόδων
Π Ι Σ. Τ Γ». Σ Ε 1 Σ
Χ ορηγη Ο εϊ.0* α ι
Διά τοϋ κροϋπο-
λογιβμοθ
Δι' «ιδικών Νίίμων
χαΐ Διαταγμάτων
ΜΐτΐνίχθεΤοαι ι*
χρήσεως 1909
Σίτνολον
πιστώσεων
Άναγνωριαΐένΐα
δι' ίδ
γρημοιτιχών
ινταλμάτωγ
Έξοδα
Άπό 1 Σ«-
τιμβρίθυ 1910
?ως τΛοα?
Μ»ΐο« 1911
τοδ
μηνόί Ίουνίου
1911
Έν
χαβχριββιντων
χαΐ μή 1ϊληρ«β-
ίίντων έξόϊων
Α'. Δικαιοοπίνης...........
π' ' τ
Γ . Δ. Άσφαλ.καί Δηιχ."Εργων
. Παιοε άς..............
Ε'. Οίκονομικών.........
Σύνολον....
Π*.
806570
628253
4612533
118^626
16397 Κ
887671
14.100
79000
278992
:.δ!00
407392|
820870
707253
48^1525
1189626
167483^
9284109
752296 92
616696
1072323
91
628257
441176
2967289 982438267
90
1573^9 36
920179
8%9-ΪΟ
6982467 07.^24831
41
91
99
20
21
74
56421
63278
327376
106312
.12439
13
76
81
684678 54
1026431
504455 67112241
2765644 80201645
67618
1165327 75
"Έσοδα
Έξοδα
Προυπολογισθέντα Δρ. 6.083.297.—
Βεδαιωθέντα » ............ 8,192,524,56
Ε'ισπραχθέντα » ........................... 5,923,739,38
Είσπραχτε'α » ........................................ 2,268,785.18
Προυπολογισθέντα » 9,284,109
Έκκαθαρισθέντα » .............. 6,982,467,07
Πληρωθέντα » ........................... 6,490,659,49
Πληρωτεα »........................................ 491,807,58
Ήν Χανίοις τί 14 Μαρτίου 1911.
(Έκ τοβ Γ*ν»κού
45832
38
24
18
70
64470 08
4918υ7|58
Μέγεθος Γραμματοσειράς