91994 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

25

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΙ« ΕΑΑΑΔΟ1.
ΠΑΡαΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΊΕΩ1
Κ Ν ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥλΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις η| 19 Μαίου 1912 — Αριθ. 25
Αριθ. Δια,τάγμ. 3
ΓΕ--ΡΓΙΟΣ
ΕΛΑΗΝΩιΝ
ΒΑΣΙλΕΓΣ Τ_ιΝ
Έχοντες ΰ—* όψει τόάπό 2^Μαίου 1912 ΊΓηφισμα τής Έπα-
ναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, το υπο χρονολογίαν ^δ1
Μαίου 1912 τηλεγρβφημα τοΰ Σεβασμιώτατον Μητροκολιτου
Κρήτης, Ιΐροείρου τής Ιερας Επαρχιακάς Συνοδου εν Κρητ^
και ι6 άρθρον 7 τού ύπ' αριθ. 276 Νομου.
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
Έγκρίνομεν την υπο τής Ίερας Έπαρχιακής Σ^όοου Κρή¬
της γενομένην αποίεκτήν παραίτησιν τβύ β*οφιΛεατατου Επι-
σκοπου πρώην Κ.οωνιας.
Έκφραί,ομε» αύτω την πλήρ$ ημών Εύαρέσκειαν διά τ»ς πο¬
λυτίμους και ίΜ«.»-ς υπηρεσίας άς παρέσχιν τη Εκκλησις και
τή Ιΐατρίίι είς περιστβσεις και δοκιμασιας ίξαιρετικώς ουσχε-
ρεΤς καί κρισίμους.
Έν Χανίοις τί 19 Μαίου 1912.
Έν ονόματι τού Βασιλέως
Ή Έπαναατατικη Διοικιιτικιι
1
Γ.
Είς τόν Δΐοικοΰντα την Παιδείαν Έπι:ροπΐν άνατίθεται ή
ϊημοαίιυΐις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διαταγματος.
Έν Χα,ίοις ττ] 18 Μαίου 1912
Έν Ονόματι τού Βασιλέως
Ή Επαναστατικίι Διοικητικη Έπιτοοπίι
Γ. ΙΆΛΑΝ11Σ
Ε. Ξ11ΡΑΣ
Κ. ΜΙ11ΡΑΚ1Σ
Ρ. ΜΙΆΩΝΟΓΙΛ.ΝΝΗΣ
ρ δημότας ασφαλειαν
Δια τού ύπ' αριθ. 31 τής 9 ιΜ^ιου 1^12 Λιαΐαγμαΐ-ς ιής
Έπαναστατικής Διοικητικής
«τ»ΐταλη είς άί«ιαν
άνευ αποίοχών χ-ή αΐτησ·ι τού ο XωρΟ9^Λας Λεφακ.ις 'Δνορέας,
Μ111ΡΑΚΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 49 _
γεώργιος: α' ,_^__
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,
Έχοντες ύπ' 2ψιν τό άπό 2 Μαίοι» 1912 ψήφισματής
νβστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, τό άρθρον 138 τού ύκ'
αριθ. 485 νόμου, τό έδ. στ'. τοθ δ'. άρθρου των μεταδατικών
ίιατάξεων τού αυτού" Νομου, καί την υι' αριθ. :—'/ι~ τής 11 ;
Μαίου 1912 χράτασιν τού Γ*ν. Έπιθιωρητοΰ της Ιΐαιοειας, '
ιΐροτάσει τοθ Διοικοΰντος την Παιδείαν '&πιτροπου, |
Άπο^αΛίζομβν καί διατάο"ίοα«ν |
Διορίζομεν τον Νικ. Τσιριλάκην προί. διδ)λον Α'. διδ)λ«ν
4ν τώ ϊημοτ. σχολείφ Πεύκων Σητείας επί μην. μισυψ δρ. 50
άντί τοθ Χρ. Φραγκοόλη γ . προσ. διί)λου μετατιθΐμένου ώς
τρίτου διά τί άνεπαρκές τού προσωπικού είς τό Ανώτερον
Τουρλωτής.
ένεκα οίκονομικών τού χρ
2γ ΔΓ ομοιου Διαςαγματος οπ' α,,ιθ. 32 τής 9 Μ^ί^υ 1912,
«ετράπη εις τον Ενωμοτάρχην Κ>ρ μακιν "εμμανουήλ να συνά¬
ψη γαμον μετα τής «λ Δαριδιανών Αγιβυ ϋ^σιλβιβυ ίίΐπ^ινιίος
Κ/.ένης Ιωαν. Βιζυριανακη.
Δι' όμίΐου Διατβγμιατίς ύπ' αριθ. 3>^ τ«]ς 17 λΙαιου 1912
τής Έΐιανασταΐικής ΔιβΐΑητικής Επιτρ3πίς ϋπο6ι6ίζετα( οπε-
ζος ύπενωμοταρχης Ρλίντουσακης Ιωάννης 246$ είς άιΐλοΰν
χωροφυλαιΐα διότι παρα τας διαταςίΐς τοΰ αρθρου 91 § 323 το3
περί Πιιθαρχιας Κβνονισμοϋ τής Χωρϊφ,ιλαΛϊΙ;, σ^^ψ£
άνευ αδείας.
Δι' ομοιου Διατάγματος ύπ' αριθ. 3α έ. Ι. τή;
'ϋίπαναστατικής Έπιτροπής, διωρίσθη είς τό έκτακτον προσω¬
πικόν των Δημοσίων Εργων ο Ιωάννης Ριαννοπουλος συμφω¬
νως τοίς όροις τοίς αναφερομίνοις έν τώ «πό 16 Μαίου 1ϋΐ2
σκναφθίντος συμφωνητΐλβΰ μεταξΰ αύτβθ καί ημών.
Έν Χανίοις τ^ 17 Μαίου 1912
Ό Επί τή{ Δημοσίας Άσφζλβίας χαΐ τώ» Δημοσίω*
"Ειω Διοιχών Έπιτροπος
Γ. ΙΆΛΑΝΗΙί
Έκ τού 'ΙΚθνικού Τυπογραφείου
Γ
ι/ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς