91991 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

24

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Β Ν Κ Ρ Μ Τ Μ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χαν.ο·.ς τη 17 Μαίου 4942 — ΑΡί9' 24
Αριθ. Πρωτ. 1332
» Διικιτ. 775
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΛΙΔΕΙΑΣ
ΚΓΚΓΚΛΙ02
11{»ός τονς Λειτονργοί/ς τΛς Αηαοιίίας
Έκπαιδεύόεως
II
καό'ήμας Άνο»τέρ« Διεύθυνσις τής Παιδιίβς έχί τί| »ρβ·
: .-ί«ι τής άποφράίος 29 Μαίου «ρο ίιετίβς έ"ξ««έλι* «ρός
-; λιιτουργούς τής έχκα.ϊεύσειος νφοτέρ-ν :ώ* φιίλ«ν την
■ ωτιρι* εγκύκλιον. . ,
Η ί. ημίν Βουλή τώ» Ελλήνων «β τοθ 1901 ϊιβ. »θμοε
:«» ώς ημέραν «»βίν-ου άργιας την ίϋ Μΐίίυ, ίχίτιιο»
*.Γ,ν:·'ητ.ου »θ»ιχή·ς συμ·«(ίς, τ?ς άλώ^ιως τ/,ς -ι?ι τ«ν
1ί·. = 5!θρςν Ελληνικήν Ίερςυΐαλήμ. Εύλθτ-ς *«' τα σχολιΓ·
τη, ήμίρ« εκείνην άργοδβι, μιτίχ^σι δ έ- σώμ»τι -.ω. τε-
:.μΐν«ν ύκϊρ χ ΐχιύσεως τής ψ^χής τοΰ μεγίλ:» Βΐσι/»;·
γ1 ημίίύνων.
'Κΐν.ζίύσης τήςμιγά>τ,ς τβύττ,ς ίχιτείο. τοί ««νιχοθ »τυ-
/ΤΛΐτ:ςΙγνωμιν >β πα;α·ΐγ·ι>ωμιν 4λΤ* ν« ·:ί»-ί»η« »*_ *'Ρ·
·ι:»ί ή ή^έρα μετά ?ί"ιίϊς "Ι ί'Ρ'; χατανυ;«»;; Μιτα τη»
·ΐΜ:ιν ?^λ: το: ίχκλητ·.3στιχ5ϋ μνημ-.σύνου, ι-ς ό »α ϊϊτ.γν
:'.« τεύ; μαθητάς κ» μαθητρίας. -ταρικϊλεΤσΟ» »9 β.^»γ»Τ»,-«
■.-',ςμιί,,τόςτών 1?' υμάς έ *παι?ί -τηριαν ·ΐ; την μι>ϊλ>τι?»»
-. -_ν αΓίί.ια/, ό ίέ ϊιϊάσχων την "Ιστίων καθ'.-.ηττς %
' ' ιαλοί, «ί έν τοί; μονβταξίβις ό «Γς «ί μ:»ο; ϊϊα»"-
»ά βν^χτύξτ, δια γλώτβης άιτ)ή- *«ί ι^λή-.του τη» ση-
» τής ίχετιίου. Άς τονΐοδζ ή ζγανι ^-.τ, «ρ'.βί'ί'-
άς Λ:μ ηβΐχ ίτ τ: ί6ν5^ ήμ*» .««τί· δα Λ·β:> '··»
Οά άνιύρ'ς μετά τ^ς «λήρο^ς ·υ»·»ώ;«»ς την άρχβΐΐν (
κβΐ θ* άνιχτήσητιι τα ά«οτ«λ·α»ίντα.»
Νΐ«, 6τε χΐί πάλιν «λΐ)ΐυζ»ι ή «έν·ιμος ίκιτιης, Ι,ν«μιν
Μ ευνίυάβ»μ«« ττ,ν τι/ίτήν ιςθ (ττ,αςυ μνημ«σύν:υ ιιρός Ιμ-
κρι».·;:» }«ό!ιζιι τί,ς ι ν >ί(; ά>λτ(λ(·|·γύης. Γινώσκιτε ίήλα ϊΐ)
•κάνης ότι ίβ-χατως χ«1 ίν ήμΤν «αί ?υντ«γ*0 τ/,ς λοιι)ς 'Κλ
λίϊ·.ς ζωηρός ««ρβιηριΐτΐι «ύγ«νή; ί*γε«μίς τρίς ι'ιΐες»)»
λε,-ΐ·ώ/ ί> ϊ«ρι οβ'ίίνι»», τώ» στριτΐΜΐΐχών ϊ«ροη/.ί»ι*ν. Έηί
τίίτί·; ϊέ £:ι ϊ» τ) λοτΐζ Έ>)οϊι Ιλβί*ν ύζε την τροβΐίεί«ν
α'/το3 β Τκονργός ιί,ς Δ*)μονί·ς Έχΐίιϊ«'.5««ς ντ,ν τι>«τή«
τ ου μ»ΐ)μ;βύ»ο.ι τής '2'Ι ΜιΙιυ κιί ενέκρινε τίν τρ6«ον, »»·' ίν
Ι ά ! ΐζβσης ν«τητ»ς Ι^άχισυς (ρπνος
ρ^ ί| ή
«5τη ώ; βγολ'κη μ':|ρί:ν έίετη &«Ιρ τώ» ά·ρο*)«·»ν.
Κιο :ιίτί ηορΐ»ΐλιΟμι» κβΐ ημείς ιτάντας το^ς λ·πβι»ρ-
γβϋς τής ϊημίχΐς «χ*«:ΐ·νβιω; »χ «»μμορ·««ώ«ι «ρός ι« 4κό-
>α.
1) Ηρ) τ4|ΐ ήμ·Ιρ»ς τοί μνημββύνθυ {ν Ιχάοτη τάξει ό ρ
«νάμιτος ή ή χρ»(3Τΐμένη έ>ΐτοα ι*τ«.}€«:ηρίιι» ή τί χΐτίλ-
ληλι» χρ:τ«-·> με>ξθ τώ/ ί ϊβ«χ·»τω» νά «Γ—; τα ΐϊή
χ:»τ· "·ρι ψΑοτΐτρι«ς, νι το»1στ, τή» ίθνιιή» αλληλεγύ
νί «ξ»ρθ "ώ; άιίτοτΐ ·ϊ "«1λλι;»ί; ίιιτρζνθ'.βι την ϊψίϊη
*ΐ' »» ίργ«ί »>· λ:γψ χϊί ν» *ηΧώστ, βπ ή Πιτρϊς
; ϊ·)ΐιΐι χ*ί τβ τζλχντε* τοθ τλθνστου χ»ί ι:> ί6:-
'τ;» ή'^έρΐν τς3 μντ,μΐβόνβ.ι νϊ υτΓχβώ:1." 31. μι6ι,τβί
εί; :* ίχΧΜίι^τή»·» ά«ό τής 8 * μ. Κ«ί *?ώτ:» μίν »ά βτϊγ-
^ ^Λΐ.|* Τι3~ΐΐ ** · * **'""· »~ -----ι- ' * * » *
:ύχί ίιά -.ής ν/ι,ής Ιβι'βς, 4» «τ*Λι:εν, »"· *« .
τι; -ΐ>
χτ.» «τ,μΐϊΐ»» τ',ς
», ϊλλΐ
γ
. Κϊ:β ϊί
*ϊ! Ι * 8» ξ ι ν Ιΐι-
·', γ.μ/^ΐτ:«η^ α^^>ιω,. ι »^ >,' »· --γ---------- , ■· -
>-ι χϊί τ, «(,ν.ς ίτρίςτόν Ηιίι, τονο,νει ίε τό ίχί'.··»*. :χ«Ρ
·ί·3· ό Στ?ατ:; τής α3?υν, ήτο: 3>.1 5?γ*>:. '- Μ»γ»;«;β-:
Άς ,'^βΐή Τ.Τ; μαίηιβΤ, 5τι ή άΑώϊ ίΐτών ^?:Πυγη 1X1 ττ.
»»»1ι>ή»«ι τή·; ιξ·>.αητ?(ίυ θ»ίί»ς χ»ί ■-- ν»'-« »"··"-«
»-ι ·6» λοι-ώτ τρ'.μάχ·*· τί!; Πίϊτκκς χ«ι Π«·.ρ··!:ς_"?»
·'» Ε9»·κήτ :ϊ3 Γί»ους "Ακροπολιν^
•■α;» τβΰ Β«:ΰ, ίοτις ίιά εύϊεκήΐζ νά 35!
Γ,·!χ«Τ ίργζείί »ί»ιΐε·ανομιν=υ; τ* Ιερ*
1»;, ί,τι 'ρ3. %3·.ι^. "Ας έ»β-«'
»«5τ»τ:ς ψυχάς ή λ*·ς. Άς μή
νά
Λ^»:·.η>« τίς «;ΐ4*ρ*ς »·ί *« ψ»/Α»» ΐ^ ^
>ι »«·:>ίβ/τ («ε:·:-,; μαίτηττς κΐί μ»*τ,'ρ α ο/«λι»'{ν (ραν,ν,
χ»»ιά" ιττο ή ϊ«»3'«*·ϋ». Τε/»; ν» ψϊ' ί ο 40»ι»Ις ΰμ»:ς.
.*) Μετ» τ^, ί» τώ 1«.«»ιϊ«.·:τ,μν τ«">»τγ,» τ»^ιη» ί» ι»ϊ»ι
«:ι6·»ΐι» :ί μΐ'ίτ,ιιι ι» ΐω,ιιτι «ίς την «»/λι,ϊί·» Γ»ϊ π;ΐ3Τβ-
0' Μ·')' ό "ϊ !ι«>.^%*»· » Ι»
(ι; '.'.ίί «ν Λ-
κϊίιή»:»·:» :,-.ι
είς ι»; -?-»·-
» 2! χΐ;ϊιβ:
5-ά τ?:—κου—ς
ίουλείας 5«ν»ϋ, ίΰ ή
τή;
(21
ίουλείας 5«ν»ϋ, ίΰ ή κλη?ο*:μκή ρ1 Ρ
ς βκβμη, β μίν.ς χαί ·>η*ιν:ς ί?ίμ:ς. δ τής
λ^ είς τβ Πάτ·ια. ϊι' β» « Ιΐμί«ί--
ί) 'ΙΗ::; Ιι» τι'ιΐτΐ: *κχ».γ,·«)·.ιχ6· μ*ηΗ>·»^»β» ΐ ιιΑ«:ή
-:ι;·.;ρ·.·;«·!ϊΐ ίν -ώ :·/.:>-ι'ω, ί>%» ϊ^';:ιι *« '.: ·::»«ίς τύ*
Μ ί ί 4»τί^ι#α:» ώς βκρ;·ταϊ τής
" τ,μϊς
🙂 Τι.
II·»::
»' ί
ρ
ή» ΙΙίτ-
ϊ· -
Ρ"—-*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
συντόμου των κατά την τελετήν καί ό?ομαστ!'>«3 %^^:xλό^(ο^ των
εΐβενεγκόντων μαθτ,τών.
Πίκοίθαμεν ότι οί λ» τουργα τής ΐκπαιδίίσεως ένν5θΰσι την
εθνικήν σημασίαν τής σ^μνής τελετάς, θά συντελε'σαισι δέ δια
τής ένθουσΐώδους αυτών δραστηριότητος νά χ*τ«νςηθίη κ«ί Ιπο
των μικρών αυτών μαδητών, οίτινες αποτελούσι την ϊ^ϊίίία τού
μέλλοντος, τό θίμέλιον τοΰ ελληνικόν Μεγαλείον Κ-ι *Χ'2
την ευκαιρίαν ταύτην θά έμπνεύσωσιν είς τάς άπαλάς τής νε-
δτητος ψυχάς τό ύπερήφ«νον φρόνημβ τής Φυλής, την αυτοθυ¬
σίαν 4ΐΓ,έρ των έθνικών ίίεωϊών, την ιΐίστΐν ίτι ο "Ελλην ίέν
Ιζησ·, ϊέν ζή μόνον υπέρ έαυτ;3, ώς οί δ1.εί» ίτα-ρίϊϊ'; ϊκφολα
κοσμίπβλίτβΊ, άλλά πρό πάντων χάριν τής Μεγάλη; πιτέ τ.αί
πάλιν διά τής άίκνου χαί «ρι>ϊ!ο»μ?νης εργασίας καί αύταπαρ-
νήσεως των τέκνω,ν ί.ύϊής Μεγάλας μ.λλεύσης νά γίν$ Πα¬
τρίδος.
Έν Χανίίΐς 15 ΜίίΌυ 1912
"Ο Διοκών *Ειτίτρ»ΐΐος τής Πά; ζ!ας
Γ. ΓΑΛΑΝΠ2
ίκδρομών είναι όοθόν, νά αφένται κ*τά την ίιεξχγω,τ,ν___
οί μ*θητζί χ*ί έλάχ'ϊϊ^ν χρόνον δ«υ 1—οπτβίας; Έϊν ϊιφαιΛ
επίβλεψις ήσΛίΤτο, 8έν θά έ^ηνοΐμεν δΐΛ τό ΐν 'Δλ.χϋκ;*
άτΰχημα, τό οποίον ίατέριιαε πτωχήν οικογένειαν ττ,ν
μέλλοντος προστάτου.
"Οθεν έν ΐίλήοει Ιπιγνώίε! >οί τ-^ς σημασίας ύτό ίι
■'-; τ;·ι*:υτικήν εττοψι>ι των (κδρο,ιων, αλλα καί των
(ΐο Ιχουσιν οργαν^^.-, ι^ιΛυ.^ς *'■ ι :Γ;υ: ,—.. «
ΑζΙ καθ' 8λοο πάν;ες οί λειτουργςί τούτων «ξιβί·|
Άρ.Ο. Ηρωτ. 1333
» Διε/.π. 776
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙ ΥΟΤΝΙίΣ ΤΗΙ Π41ΔΕΙΑΙ
ΕΓΚΓΚΛΙΟΣ
ΙΙοός Γθύςλειτοι/ργούς τής Δημοσίας Έκπαιδειίοΐως
Πανταχοΰ τοΰ πεπολίτισμε'νίυ καί έν εΰνομία ζώντος χόσμβυ
ϊχ$ι αναγνωρισθή ώς ά>άγχη πλέον άπίραίτητίς νά μή π»ρ!ο-
ριζηται ή ίιδασκαλία μεταξυ Τϊσΐάρων νε/^ών τοίχων χαΐ βντός
πνιγ/ϊρδς κ*ΐ μεμο1 υσμί'νης αιθούσης ναραδέσεως. Διά τουτο
ΐν πάο-β ίκΛαιίεϋτικτ] νϊμΐβεοίοι άναγράφονται ν.Α ιπιδάλλονΐαι
σχολιχίί ιτερίπατοΐ καί μαβητικΐί έκδρβμαί κ&ν.νιζόμεναι ίιά Δα-
ταγμάτων καί ίγκυκλίων.
Εάν δέ έν άλλαις χώρκις, έν «Γς δι" εΰνοικάς Λ3ληικάς συν¬
θήκας «κμάζει ή Πα^εία, τα ίέ διδί/.τήρια Ιχουσιν άπ?6ί) οΰτά -
χρημα μέγβρα είς λόγον χαθ*ριάτητος καί όγιείνών ο'ρων, έν άλ-
λαΐί, λέγομεν, χώραις *ί έχ.δρομα! κ«ί οί περίπατοι είναι λίαν
συχνοί, άπαξ τουλάχιστον καθ* έδϊβμάδα γινόμενοι, ήμιρήοιοι
δέ ή Λολυήμεροι προκεΐμένου περί μα^ητώ^ άνωτε'ρω^ έκπαι-
ϊευτηρίων, Ιν ήμΓν^ άνάγκη «ίναι νά γίνωνται όσω τό δυνατόν
συχνότερα ίιά την άτέλε.αν καί τό άνθυγιεινόν τοΰ πλείστου ιών
σχ°λικών ημών κτίρίων.
Οΰϊεΐς Οά δυνηθή νά αρνηθή την χρησιμόχητα καί υπο ΰγίεινήν
καί υπό διδακτικήν Ιπςψ.ν των τοιούτων βκίρομφν κιί περιπάτω»
των έκπ«ιδ*υτ>;ρίΐι»ν.
« Ο άήρ, -ίό φώς, ή ζα,ή των σχιλϊίων σβί, λβγίί ώραία ίγ"
κ6χλιος τοδ Σεβ. 'Υπουργείου τής Δημ. Έχ,παιϊεύσεως, 3έν
είναι αί /-ίςβις, άλλά τα «λτβινχ πράγματα, ό προγμϊτι"
κές ίήλα ίη διός καί ή ζωντανή φύσις. Ή γνώσις των πραγμά"
των διά των κενών λέξεων γ»ννα πνευματικόν σκόίος καί βου"
λητικήν «ϊφυξι'αν...........μόνον ί' ή κατάκτησις των πραγ"
ά6
^^ ^ ^ — ■ Γ/ * ^ ^^ ^^ .^-»ι·_ -- — --^ ..__ ^ ^. _. . . _^ν_
μέν ααρ' ύλών μίχρι τοΰ προδλεπΐμένί^ έν τώ νομώ όρι~ι-
κι3 διά ?ιατάγμ«Γ3; κ^νο·,ι;μ ~ί τώ/ έχίρ:ι.ών ίά έξ^ς:
Είϊ οΰϊίνα τώ; διδ^σΑΟντων έν πολυταξιΌις σχολείίΐς «ι-
τρίΛβτβ! νά οδηγήση είς πϊρίζατον μόνος τάξιν τινά άνΐυ κρβ-
σ^νενν2ήσε'^ς χαί «3είας τού πρίϊστβμίνο^,παντοτε δέ ~ι
λουθίΰνιτφς κβί ίϊυιέρου Σιδαβκάλου κ*ι τοΰ
παιδευιηρίου, εάν ϊχ^ τοιοθτον.
Εάν ή ίκϊρομή είναι ήμερηοία όφείλεΐ ό όδηιώ^ ταίτψ
μόϊΐος ηδιά το3 συνοίε.ΐνιο; σΐίναίίλφοι» νά «βρ8κο).οι6ή μιϊ
τό^ χρβνον τ/)'ς ίναπαύσίως ή1 τ'0 γευμί.τος ϊι'βγρΰίΐνί» ίΐ'ψ
μβτος καί ίιηνεχώς τςύς μαθητάς πρόϊ τρόΐτ,ιΐ/ΐν κο.ντός άιάοι
■ξ δυστυχήμϊτος.
Αί έ/.ϊρομαί ώ; πρό; την ϊ ά,,κεΐΓ,ν καί τάς άηοστάσεΐς νβ
κανονιζωνται άνα^ί,γως τής ήλικίίΐς των μιθητών, Γνα μή μιχρο
μαθηταί κατχπονΰντβιι ϊια μακράς πορείας, ότε καί τί ίιίί'
κτιχόν άποτελεβμα τής έ»ιδρ9μή"ς είνί «ντίθετον τεΰ 7ρεο?ο-
Παραγγέλλοντες τάκωτίρυ) εΰίλπίστοΰμεν δ'ΐ! χλήρως 6ί'
λετε συμμορίωδή ίν ίώ !Λίλ*.;νπ πρός ταυτα, έν τίϊί
νονιι δ' ϋ,Λα; ζήλφ 3ί?^ί-ε ό'λοίς άροσιωθή" ίΐς τό ποι
υμών =νγον άκέρ ΐ^; ϊμτΐίπυτευΐΛΐνη; είς τάς ^ρίνπδ.ς ιι
δίΛαιοϋννδς τάς ί'φ' υμών στηριχθείσας ελπίδας
ιδίς.
Έν Χανίοις ντ3 15 Μβθυ 1912
Ό Διοιχών Έχίτροπος τή; Παιδία
Γ. Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ
μ ή ης ργ
μάτων, ή κ*τορθουμ:νη διά τής άκ»ι6οϋ; τΐαρατ»;ρήσεως αυτών
των 'βίων ζωογςνεϊτό πνεΰμκ καί δημιουργεΐ άνθρώπους των Ιρ-
γων, ά.θ;ώποι;ς οελοντας κίί δαν«μέν»υς νά έργασθώσίν.
« Αλλα ή ζωή δέν δύναται νά εισέλθη «φ' ^αι^τής είς τα σχο-
Ώστε κατανοιϊτί', ό'τι άνίγκαίί! είνε ςί περίτατθ! καί α*
έκδρομαί, ϊι'ών ο μαδ^τής «,-ικϋνωνών πρός ττ,ν φύΐιν λβμβά-
νει τα αίΐίραίτητα πρός κ2τανόησ.ν των ίίϊΐσκομένων ΐ^ϊϊιχ
καί μάλΐστ* ύχο ιστορικήν, γεωγραφ'φ, καί ψ^ιττ,ν ί«ιψ!ν,
διότι μανθάνει την πατρίδ* αΐτοϋ ύ«ο πάσας τάς έπόψίΐς χαί
ένΐσχυ»! την πρός ταύτην σιοργ^ν κιί άφίίΐωίΐν, άνεςαρτήτας
τής αν*ψ.ιχγ"]ς καί ·ΐ»!ς «ωμΐίΐκή; τ:νώσίως, ικ των πρώ"ων
καί τούτων συντελεστών πρός έ~:7·;χίαν τ:ί3 προορισμοί των
σχολείων.
'Δλλ'άφ'οΰ τειοΰτος χυρί^ς εΓναί ό σχοπός των σχολικών
Έκ το£? Έθνικοϋ
Μέγεθος Γραμματοσειράς