91988 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

23

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΎΗ_ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΡΗ Τ Η
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τί) 16 Μαίου 1912 —ΑΡΙΘ. 23
Αριθ. Δ'ατάγ. 42
ΓΕΩΡΓΙΟΣ _.'·
ΜΣΙλΕΓΣ ΤΩΝ ΕνΛΗΝΩΝ
"έχοντες ΰπ' όφιν τό άχό 2 Μ^ίου 1912 ψηφπμα τή;
ΈπΑ»αιτατικ)ς των Κρη.ώ' Σ.»νϊ,ε.;;εω; καί ιό άρΊρ;ν 42 το3
Ο π άρ 6 276 Κϊ:ασ:οιτ()ΐο3 Νομου, προτάΐίΐ τοϋ Δ',
Ί',ν Παιδείαν Έπιτροπου.
Άποφαιίςομίν κ»ί διατάσσομεν
Διορίζτμεν Β ■σιλκ,όν Έπιπτεν τ;οά τή Ίίβ» 'ιρχ}
Συνΐ5ω Κρήτης 3 α την τακτικήν υνυδίν αυτής είς ή" σϋ«-κα·]
/=Γται την Π Μαίου 1912 τον Ν:».ολαον Γΐαμαλακιν Έϊέτην
Ηρακλείου.
Εις τόν Διοικοΰντα τή« Πκίεία* ΈτΙτροκβν άνχτίίεΓϊΐ ή δη¬
μοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διαΐάγματος.
Έν Χανίοις τή 10 Μαί;υ ϊ912.
♦Εν "Ονόματι τού Βασιλέως
Ή ΕπαναοΤαηκη Διοικητικίχ Επιτραπή
Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ
Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΔΝΝΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΑΚΙΣ
Ε. ΞΗΡΑΣ
Άοιθ. Διατάγμ. 43
γέΗργ ιο_: α'
ΒΑΣΙλΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
λον ϊιν)λθν ΐν Ε'Οϊ Μ,ν,φαΐσιου ϊπ» μην. μυθώ δρ. 75 κενής
ουτης τής Οίυίιο;, 4) Τον Ιω. Κατεΐινάιΐΐν β'. όυιτ-. δημ)λον
δΐδ)λον ;ν Τ^λίσ(ρ Μαλε6)ζί^υ «τί μη^. μισθώ δρ. 75, άντί
Γ&ϋ ΕμΑ. Στειακάκι ά1οΛυ5μ'ίνο^ ά:ε ίγ*α:αλ'ΐτόνΐος την θί-
σιν γο^, 5) τον Σ-^λ Δϊσκαλά'ΐνγ' προτ. δημ)λον. διδ)λον έν
Άγία Βΐρδ^α επί μην. μισίώ δρ. 6ϋ, άντί το3 Μιχ. Μαστ3-
ρίδου β . όοιστ. δημ)/ον μ=τΐτιθ*μενου ιΐς την ίν Κρουσώνι κενήν
θϊσιν, 6) τ^ν Κ. Ι Ιΐπα$;υχ.άκ;ν β'. ύποδιδ)λον, ίιδ)λθν έν τώ
δηιι. σχο'ειω Ρα6α, οχωρίϋ έ—ι μην. δρ. 50, άν;ί το3 Παν-
τιλϊ) Γίρων^Γ».αλι απίλυομένου α .ε μή α»αλΛίοντος 6«ηρ«οί«ν,
7) τόν ΙΙχαα θ.^δοσι;ν Άποΐ:ολά*.ιν β . όριστ. ίτ,μ)λον, διδ)λον
έν τώ ϊημοΐ. σχολειω Β}^Κ{αιι,^η^3 «—ι μην. μισθω δρ. 75, άντί
τής Μαρ'ας Θ. Άποστολάκι γ' προσ. διδ)λου, μί;ατιθεμένης
είς τό Π ϊρθ·ναγϋ»γ»Γ5ν Βραχασιου, προαγομΐνου τούτου είς τρι-
τάξιον.
Εί; τόν Δίοικίό.τα τή' Πιιδΐίαν Έπίτροπον άνατίθιται ή
δημοΐίί^σις χαϊ ίΆ,τέλυις το3 πα;ό»τος Δ·ατα;·μαΐος.
Έν Χανο; τή 11 ΜΛο.· 1912.
'£ν ονόματι τού Βασιλέως
ΊΙ Έπανα ΐτατική Διοικιιτικά Έπιτροπη
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Γ. ΜϊΆΟΝΟΠΑΝΝΗΣ
Κ. ΜΙΙΙΡΑΚΗΣ
Ε. ΕΗΡΑΣ
"Εχοντες ϋπ' όψ ν το άκό 2 Μαίου 1912 Ψοφισμΐ τή; Έπα-
νϊΐτατικής ιών ΚρητΛν Συν-λευΐειο;, τόύπ'άριθ 1 35 τ:3 1^11
Α ί·Λ·(*χ, τ» άρθρ* 138 καί 28 το^ ύ^' αριθ. 4^5 Νομ^υ, τό
^^ α?·θ. 103 π. ίτ^ς Διάΐαγμα, «αί τας ΰπ ί97ϊΠ κ,αι *95/ϊ1ϊ
(■τ,ζμ τής Παιϊείας, προτάΐει τοΰ Δ·οικο3ντος την ΙΙαδάαν'
'Αποφασίζο ;εν καί μ
Δυρίζομεν τον Έμμ. Ν. Κατσαρα*" άπόφ. Γυμναΐίΐυ
τ»3 Νομαρχιακόν 'ιι,πιθ-ωρητοό Λασηθίου επί μην.
^:αΧ· 50, άντί τοϋ Έμμ Δ. ΓραμματΐΛάκη άπίδΐω
ίζ 1) )λ
— ^ρ
ρη-
Σ
δι}) ,ο
εν τώ ϊτ,μοτ. σχο/είψ Χαμξζυυ Σ',τ*ί*ς επί μην. μ.σθώ 5ρ 75, '
*.':1 τβ3 Ι. Γ. Τβρζή άπολυομενου ά.» άτορ,^ιφθϊντος *α-β τ«ς
'^τάσιις Αύγουστου 1911, 2) τ";ν Α^*53ργον Καλιδρετάκιν
ϊιϊ)λον ρ'. όρκττΐλόν δίδ)λον έν Κοιστελλίψ Κισσά,Λου επί μην. ]
^ΐϊίώ δρ. 75, άν-ί τοϋ Σχί. Μ Κχ:«τανάι άτολυομένοι» ά'.ε
ν, 3) τίν Γ. Λ».6«ντην β'. οριστικήν
ΑΝΟΤΕΡΑ Δ ΕΥ3ΥΝΙΙ1 ΕΣΩΓΕΡΙΚΩΝ
Δια τοϋ ύπ' ά?'·θ. ΰό ι. Ι Δ α:ά[·μΐτο; τής Έπχναϊτιτικής
Διοι-ιητ. Έτι ρ-πή;, ώ,οίΐθΐ) ή δίξΐγω,'») τής εκλογάς τής
Επιτροπείας τοό άγ?ίτκο5 Δ^μ^ Κϊλαμϊ δ:ά την 13 Μαίου
ι. Ι. ήΐΛε'ίαν Κυρακ/·,ν.
Διά διαταγή; ημών ύτ' αρθ 1-)64/ιοθί έ· '· 8:ωρίΐθη Γραφεϊς
Α'. Τϊ;«ιΐς «» τώ Ρρΐφιίω τής 'Δπογριφής δ Κωνσταντίνος
Τζ'τζιφιανάκη';.
Δι" ομο-.ας ί'ίταγτ|ς ή,λών ύτ' αριθ. η%η{(ιν ι. Ι. διωρίσθη
Γρΐφίύ; Β . Τΐξιως πιρα τώ α3τώ Γρϊφειω τή; Άπ3ίρϊφ?|ς
ο ΠίναγΐώΓης Καμ-ουλακης.
Δ:' ο*οΐϊς ?-3ς*ίή; ή^ώ* ύΐϊ' άρι9. «"'/ιβο κ» χρονολο¬
γίαν 9 Μΐίσο 1912 διι».ΐ9(»ι ν?^ώ; Α'. Τβςεω; έν ώ Γρχ-
?είω τος 'Απογραφής ό Ο^υευς ΝιχοΙακάκης.
Έν Χανίοις τή 9 ΜΛ,υ 1^12.
Ό ιτ· τ^» 'ιίΐωτιοιχώ' Δΐοιχών Έχίτρ&πος
Κ. Ν. ΜΠΙΡΛΚΗΣ
Έκ ταύ'Εθνϊκοβ Τυπογραφείον
Γ
Ιε:
"ι;
1 ι.
ιι.
Ά
.1
Μέγεθος Γραμματοσειράς