91975 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

22

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΑΡλΡΤΗίΙΑ Μ ίΦιϋΕΡίΜ ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Γ&ΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ^ 14 Μαίου Ι** 12 —ΑΡΙΘ. 22
Αριθ. Διαταγ. 2
Αριθ. Διατάγ. 29
Α'
α'.
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤϋΝ ΕΛΛΗΝ ΩΝ
- ί
ΒΛϋΛΕΓΣ ΤϋΧ ΚΛΛΙΙΝΩΝ
Έχοντες υπ'όψι; το άπό 2 Μαϊου 1912 ψή«ΐσ,*α τή-. Έ-
Εχοηϊς υτ'όψιι τ3 ίιο 2 Μαρΐιου 1912 ψη ισι*α τής ( παναβτατικί}^ των Κρητων Σ^νιλυσϊως, καί τα άρϊρα ό'ι καί
*ιίΐΛαναατατΐ)ΐ.ής των Κρητώ» ^νεΛ,ίυϊϊως καί το αρβ. 2 το^ ^ 78 τοΰ υπ «ρι«. 270 Κιταστατικοί} Ν^-ΐο.,, προτασιι τοί Δι-
Ιτ' αριϋ. 36 τοϋ 1910 Νο,Αίίετίκοϋ Διαίαγματος. οικοόνιος την Παιδείαν Έπιιροπου.
καί δια-: άόίΐομεν
καί
υροσιορ.νώ; τα *α{|/)>ον(* το3 έ τι τή. Ανωτ.
Ε Ά
μ ρ
, τής Ιΐαιίίΐας Λιοικ.οΰνί3, Ετιτρ^του κ. Άντί^ινιο^
ϊς των τακτικών μελών τή; Μόν. 'Ε'
Ριθϋμν^ς ιθΰ μίν Ιΐρ3»1ρου των Ιΐρωτΐοικων τβν κ.
>φ' όσιν χρόνον ιίίλει ούτ^ς αΐουα *ΐ^ εί; τ3ν «πι ! Γβω^γιο» Ά/τω/α,χιιΐ]ν 11^»ΐίί.ι«.ην έο3 οί 1'^υιγγιλίως τόν κ.
τής Δη,Αθσ. Ασφαλείας καί των Δη,Α3σ. Έργων Διοι*ουντα ' ΝΐΚ3λ»ίν 2ίΐ
'Επιτροπον λ. Γεωργ. Γα ανην.
Έν Χανιος τή 8 Μαιοα 1912.
Ή Διοικοϋσα ΰπαναστατικίι Έπιτροπίι
Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΙΙΣ
Κ. ΜΠΙΡαΚΙΙΣ
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Αριθ. Διαταγ. 31
Εί; τον Δϋ.*^ντα την ίΐχ }»ιχν Ετιτρ>ΐΐ3ν άατ19ιται ή δη¬
μοσίευσις χιι (Λΐ.£λ*ΐΐς το.1 παρόντος Διατχγμχτος.
Έν Χανίοις τη 8 Μαι3υ 1912.
Έν ονόματι τοΰ Βασιλέως
€Η 'ϋπανααΓατικίι Διοικηηκί. Κπιτροπίι
Γ ΓΛΛΑΝΙΙΣ
Ε. Ξ11ΡΑ1
Γ. ΜΓΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κ. ΜΙΙΠΆιίΙϋ-
Α'
τ" όψ > το χκ) 2 λΐχ 2^ υι 2 ι
Λν ίίρηχά' 2^>νί^ί^^^^);, το α,:
ϊ5θ Δ.οκβ^ντος τ/,ν Παιίειαν Έπιτροΐίυ.
την '
τώ.
Ι Αριθ. Δ:χτ3
Ι
>α τ;ς Ε-
107 τ3^ ■>■:' Έ/οντ«ς υ τ
τρΐΛυο ι9ι2 υϋ 1^12 ψ
αεως και τι
ΓϋΙΩΡΓΙΟΧ Δ'.
ΓιλΝ ϋΛιΙ ΜΧ
χτ. άπ5 '2 ΆιρΛϊ.» "Ι Άπρ λιου καί 2 Μα-
ίής ΕΐΛναϊΐα-.ικ}, τώ/ Κρηΐών Σ^/«λ»υ·
1 Απ,3ΐΛΐ!υ 1912
Ν.
τη
) ρ
» 11* 1ιι.χν Έπι
διί)ονβ τάς:ως
^) οραχ. Ο^, *νίΐ εης Ψ^τμ.ς Ααιί.ρ Βιη
ν»)» «ΚΙ μην.
■ν τ,,ς.
Εις τ.ν Λ.οΐλ5.ιντα την Ιΐίΐϊίΐα/ Έβιτροϊον ανϊτίδίται η
3«οσ.ει/σ!ς και εΛ;ελεσις ιο-» παρόντος Δια;αγμα;;ς·
Έν Χανίοις τί) 8 Μ»Ϊ3^ Ιόί.
'Λίΐΐ ό'ΐόματι τού ϋαβ'.λέως
Ή 'ίϋπαναοτατικιι Λιοικητικα Έηιτοοαα ;
Γ. ΙΆΛΑΜΙΣ
Ε ΕΗΡΑΣ
Κ. Μ111ΡΑΚΙΙΣ ,
Γ. ΜΓΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ !
α.>;ον
Οιαχάσαομεν
; τοΰ 5.ί!ΐσ.α/,οι» Θιρίσ3υ
Ν Ρ
; Δ
μ
Εν Α»ν4οις τ λ, 6 Μαίθϋ 1912.
_ν ονοααίΐ τοϋ Βασιλέως
ΊΙ ϋηαναοτατικη Λιυικη ικη Έπιτροπ
Γ. ΙΆΛΑΝ1ΙΣ
Κ ΕΗ1ΆΣ
Κ. ΜΙ1ΙΡΑΚΙΙΣ
Γ. Μ1ΛΟΝΟΓΙΑΝΝ1Ι2
ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τΐΐώ1 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τ
Άριθμ. Δια,ταγμ. 35
ί
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛ11ΝΩΝ
Έχοντες £>*' όψιν τα άπο 2 Μαρτιου 2 Απριλίου καί 2
ΜοΙου 1912 ψηφίβματα τής Έπανασιαιοή; των Κ,οητών Συ¬
νελεύσεως το άρθρον Ο τοθ ίιιτ' α>ιθ. Ιάό π. Ι. Δ',αταγματο,,
καί την ύπ'άρΐβ Ιοί,α%:χι χρονολογίαν 6 Άπριλ-ου 1912 π^ο-
τβσιν τού Νομ. Επιθεωρηταί Χανίων Σφακιων, τ.ροτασει τού
Διοιχοϋντος την Ποιδειαν 'Επιτροκςυ,
Αποφασίζομεν καί διατάοΌΌμεν:
Διορίζομεν ':όν Άρυτοδημον Φραγκάκην αποφ. Ρ^μναοίου
οιδαοκαλον έν τώ δημ. σχθΛε ω θίρίΐου Κυδωνιζ, «πί μτ,ν.
μισθφ δρ. 50 κενής ουΐης τής θιο«ως
Εις τόν Διοικοϋντα την Παιδείαν Έπιτροπον άν/ΐίθεταΐ ή
ίημηοκυΐις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διαι»γμ»τ5ς.
Έν Χανίοις -νή 10 Μοίου 1912
Έν Όνόματι τού Βασιλέως
Ή Έκαναθταιΐκιι Λιοικητικιι 'ί-πιτμοπα
Γ. ΓΔΛΑΜίΣ
Γ. ΜΪ'ΛΩΝΟΙΙΑΝΝΠΣ
Κ. ΜΙΠΡΑΚ11Σ
Ε. ΞΗΡΑ2
"Αριθ. Διατάγ. 36
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝϋΝ
Έχοντις ύπ' όψιν τα άκο Ί Μαρτιου, 'ΐ, Άτ.ριλίου καί 2
Μαιου 1^12 ψη^υματα της Έιτανασιατικής των Κρ^των 2ίυ-
νΐΛΐισιιιις, τό αρθρον 138 τοΰ υ«' αριθ. 4θύ Ν^μου, και την
>>■*' οριβ. **6,ΐ83 Χαί χρονθΑβγιαν 1^ ΑπρΐΜου 1 ι*Ι^ γν«ι^ο-
οοτησιν τού 1 «νικου Έπιθίωρητοΰ τ^ς ΙΙ^.ο^ιαι,, προτασ«ι τοϋ
Δ,οικουντΐς την Παιδείαν Έπιτροκνυ.
καί Αια«άΛιοαεν
των τ.ϋς Νΐλΐλαον Ινυ-
μο^ λαι Ιωα,ν/,»
Μετατιθβμεν ίναΛλας
ακακην όΊόατΛ.αλον —ί
θ*λ&ι
«μού τι-υ.
Ό Δοΐλών την Παιόΐναν '
ικτΐΛϊσιι τό χαριν Αιαιαγ^α
Έν λανιοις τί) 10 Μαίου
'_ν ότόΐεαϊΐ τοϋ
'ιΐ Έπαναστατικη Λνοικητικίι
Γ. ΙΆΛΑΝ11Σ
Γ. ΜΙ'ΑΩΝΟΙΊΑΝΝΙΙΣ
Κ.
Κ. ΐ
χαί
Αριθ. Διατάγ 37
σμα τής
"28 τί
ΒΑΣΙΛΕΙΣ
Έχοντες ύπ'ϊψ.ν τό ά,το 2 Μαί^υ 1912 ψ,φ μ
νβστατ.κτ,ς των Κρηΐών ο_υν«λ«υίΐυ)ί, το αρϋρον "28
άϊΐ(ί. Ίδο Νομ5υ, χαι την υπ ά^θ βΤ/β1 τής 8 Φ^
1912 προτβσιν τού ΓενΐκοΟ 'Επ (ίίωρητιθ τής Ιΐαιίε,ας,
ταοΐι τοθ Δΐυικοΰντςς την 11αι34ΐαν Έπΐίροπου
"Άποφαίιζοιιεν καί Λιατα^ι^ο^εν
Διοριζομ»ν τόν Κωνσταντίνον Π«ρουλά»ιν Γ'. ΰ-3Ϊ)λ
3ιί)λον ιν τώ ίημοτιχφ οχολειφ Χβνδρά Σητήας επι μτ(νίΛ
|*ιονφ δρχ. 40, κενίς 6δβης τής
μτ(νίΛω
Είς τόν Διοικοι,ντα την Παιδείαν Έχίτροπον
δημι,σ.ευσις καί έιΐιίλεσις τοϋ πηρΐντ&ς Δίαταγματος
Έν Χανίοις τί 10 Μ^ΐο- 1912
'£ Ονόματι τού Βασιλέως
Ή ΈπαναστατικΗ Δαοικητικτι Έπιτοοπίι
Γ. ΓΑΛΑΝΙ1Σ
Γ. Μ ΓΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
Κ. Μ111ΡΛΚΗΣ
Ε. ΞΗΡΑΣ
Αριθ. Δια-χγ. 31
ΒΑΣΙΛ.ΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΩΝ
Έχοντες Ιιτ,' ςψ ν τα άπο 2 Μαριου 2 Απριλίου καί 2 Μ
18 Ι ^ ψι,φι;μιτ« τής 'Επα *^.τΛ:.κ/1ς ιών Κρΐ,τών Σ,.νίλΕυσ*ΐι»ς,
Γήν ..π' *ρ (ί. Ιοί/ΐ8ί κιλΪ χρΐν^λοιιαν 18 Απριλίου 1 ϊί 1 _
αοΐκ τ*ϋ
IV
ΐΛθϋ ι/}ς Παιίίΐα; ίΐυεωρητοϋ, πρςτάΐκ το3
ϋ την Πίΐδϋαν Ειπ.τ^ονΐου.
θζυ^ι^ν και διαχι'κίίίοΐΛεν
ό» Ιΐολοχρς,νι&ν Λΐυταχην ίκ τής θέσεως τού
ΐν νφ οΊ,μ. Σ/ολίΐφ Αμηρών Βιάννου βίτε ανα-
λαβοντχ άλ ην ίημοσιαν υ>ιηρε&ιαν.
Ό Έπιτρ&αος ,ή, ίΐαιϊϊιας Ι,ιλ»! δημοσ.εύσβι καί έχτιλί-
σιι το παρον
Έν Χα-ιο.ς τή 10 Μώιι 1912
Εν Όνόμαιι τοϋ Βα ιλ.'ως
'ΙΙ Έπανασταΐικα Λιοικητικίι Έπιτροπίχ
Γ. ΓΑΛΑΝΙΙ£
Ι. ΜΤΛΩΝΙ)ΙΙΑΝΝ1Ι2
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Κ. ΞΗΡΑ1
Άρι"3. Διατάγ. 33
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣ1ΛΕΓΣ ΤϋΝ _ΛΑΗΝΩχ
Έχίνιε; ϋτ' όψιν τί χχο 2 Λ1Λρ;ΐ3^ 2 Απριλίου καϊ2 Μ^.ί3^
1^)1*2 ψί,φιαματα τ»;ς Έτιανασ'.ατι».^, ,ών Κρη.ών Συνί/ίυίεκΐς
ιο αρθ,,ον Ί τοϋ υΐ αρ.Ο. 13ο χ. =:^ς Δ.ατ^γ,Αϊτος, τέ ϋπ'
Λριΐι. 146 1911 αιαταγ,Λα και τ;; ^' α^ιθ,Α. *^/ϊ71 τής 11
Ά)τ(.ιΛ..ου κοι >43/188 τής 18 Απριλίου 1912 *ίσηγητικ»ς έ*6ί-
οεις τού ΡίνΐΑθΰ Ίί,■κι*]Κι,ρ^|τ^^ της Παιίειας, προτασίΐ το3
Λ,οΐΜί,τος την Παιιεΐλν Ε~ιτροπ4υ
οαϊν κ,αι ϋιατ.ίυοαεν
-.ο» Έ^μ, ίΐΑνα;ί»ιταλη ο όρισ;, θΓ,)λον, διδαο"
καλόν ίν ,ψ Δ^Αίΐι,,ψ ζ,χς,ΛΜψ Κ^ο,σΐαΛ, ε^ιας Λαση(!ίΐίυ *«'
μην. μ.σθψ α^. ιο ί»ϊι ιού 1. Λί.χ»Α3,1χι>χ».η ο. όριΐ. ίη^·
/ειαχιθε,ΐϊνου εις το Οημ. Σχίλ.ΐ^ν Α^^ρώ* υ^ανν^^, >»*ΐ
Χ4ϋ 11. Λ^υ-.β».») λλο-υομ&ν3« αΐ5 οιω,-ισιιίντςς εις άλληνθεσιν
Δ.ορ.ζει την Λ^κίΐό,,ΐνιιν ί^γι,η τρ.ΐοοχΒ. προσ ίΐί)'-ον
«ίσ Σ;αι>ραλ1α 1Iα^^6^ζ,^·^ ϊ-,ΐμην μΐσ'.ώ 4^. 6ϋ κε»ής (.'^ηί
της »»σεα>;
Εις χον ΔϋΐΛ,ΐυντα την ΙΙ^ιίειαν Έπ.τροτον άν»τιθ·ται ή
ί ΐ
ν Χ,Λ,α.ς τζ 1υ Λ!..».» ϋ» 12
"ίν ΰνόιια ι τού
'ΙΙ Επαναοτατ.κίι Διοχκοϋσα Έπιτοοπίι
Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ
Γ. ΜΓΛϋΝυΙΙΑΝΝΗϋ
Κ. ΜΠΙΡΔΚΗΣ
α.
ΡΤΤ ΤΗΣ
ΙΗΟΤΕΡΑ Λ«ΕΥ8ΥΚΣ1Τ
Δ-α τοΐ υιτ' άν*. 35 κ*ί γί-ι^λονι-,ν 10
Διβ-ά-'ιΐ'ϊ'-ος τ(|; Έττνϊσ-β-ΐ^ί'ς Δ'β'.κη-ι»*·; *Ρ,«·ιτ9Λ·ΐΓ9!ί ?■·.»-
ρίσθ») ο Αγα=·Γ
V.
Γελίσϊΐίη· ύιτογοβΜΐί.'ΐ·"·^- Π'. τίς" .>ς τ·χ·5»
τω Τιλοινβίω Χΐνί'ον ά·τϊ το7! Άλ^ Κ •".υ-)>τ! ί·τι>υήίντιο.
Δι* ο!*ο!.ου Λΐΐί-ί·"Αϊτοι ΰπ Ίιιί. 3»
«V·
γ 3-^ο ν >'·»■ 10
ΆιιρΟ.Ιου ?ι«ο'τ*)η ό ΓΐΆν^^ Π ΧτΑί·"*- τελ•·»νΐ9·>τξ ••■χο^
τ?; τϊ">Μνε'α*η τ-ί'φ^οί'οτ Χϊνίήν ίτν-ί τ ο" Γι'Λτίιυ
ά
'Αοιθ. Πβωτ. 536
» Δ'.εκΐϊ. 363
Δι έμο'ίυ Δια"β-'Κΐ'το·: δπ'ϊθίΐ 33 *■>! γο-νίΊίν'ινν Κ 'τιι·
)ίου ϊ',ιοβίσθϊΐ τεΧωυνφ'Αιζ τνοΊ τή —-ο·»*ο«ίτ ':1 Τ Λ «ν*· ου
ΊΤριΟίίου ό Έλιι. ^. Πϊτ->ΐ)τσ>·»ης άντ· τί} Τ Κ*-Ί6!τη οί"
τινηο ν1 πβοαίτπσις ό"Λ τίς θίτίως τ«»ο—ί έννε-ο άκιϊ·1""^.
Δι β'ΐιίου Δ·χτάνυικτ3ς ΰ"' »5ΐη. 7 χ-?ϊ γιν/ο"1 ον'ιν 6 Μ ·ο-
τίΌυ 1519 'ιωοίσ^* -»>ων»·φΐΊ>'>ξ τνρ τϋ ·Ί»%Μ·ει«·ο: τοϋ Τί ·
λωνε'ου Χ»ν(ων ό Γ*ώ·>·Ί'ς Κι>ο!α'«ίί«νΐί ά«ί τοί5
V
χθ'ίου Κ-
ρΐτσί»») στοΊ.νΗνιτο·: τί; υιτνοίτατ ώί ϊ""·>τ**1 β'Ίιι ·το- ττν
Ρέσίν τού »βί βνατγωο·£σίντβ€ >ίς τί Ιξ/Λτΐθ'ν4 .
"Ο ίτ) των Ο!ν"νΛ,».·ί7ι^ Α·"(»ω· *Τ^Ίτ(-')1■»')^
τ ΜΜ ΕΤΤΡΑΤ
Άριθα. Δ:«τ*γη£ 15
Δ Τ Α Τ Α Γ Π
*Ο επί τη,ς Παΐοείτο 4ο»·«ί&ν Έ
"(ίγοντ.ί δτ' 1·])·ι το ίίή-ΐϊ 12 τ·>1 ΰτ' ίνΐ. ίϊθΐ Νί ιιυ
ν-Ί τ*ι ΰ—>> γ-)·ινο-)ν'»ν 3 Ά-3-λί-ι '9·2
Ποοέϊρου τί]: Μ·>υτ. Δ^υογ^οο-τίΐ': Ρ»Λ'5·*νη-,
Διοοίζοιιεν τον Μ··/'^τ Γ;ι'>τ"ύφ Μ--*'5ί'ν ?,
*τΐ*Όιΐ4·ιον «ν'ώΜ^υτ Ατιιχ. Σ/ϊ'λ·!ωΡ ν,α,'η- «τί
γ , τ γμ μ
ΐ' τώ β!3τιι'»ρ {νν.-ά-ί,, τιθ Π-)θί??-ιυ*ή· Μ ) >τ> Α'
μονερεντίβς άνβίΐβο-μίνους λ-νν^υ-.
ΤνΧσνίοις τ7, 4 Μ-ίου 1912.
*; Δη-
Ό ϋ(ΐ'»ά ίΐοωτο^ικαχο Σφακίων Είβαγγεείτς
Λιίίντε; 6τ' 5ψ·ι 1) Τί)
IV
άίΐθ. 191 τοδ 191? Δ-.άτανμί
τής Έ*τ«λ»βτι«ιίί« Έτιτοοπή;. 2) Τ όν ύτ' άοιθ. Διεκπ. 716
«αιϊ γρ-νολογίαν 24 Φϊδίουκρίου έ. ϊ. πράξιν έγκρίσεβς το3
Ριν. Εϊσα^γϊλίως των έν Χανίοις Έφίτών.
Λίο?'ζθ!Α5·ί τϊν ϋ:υλ. Άντ. Π ίτοουλάκην δ:«.αστικϊν χλητήρα
τής πεοικρτίας το3 Π^Μ-οδικείου ΣφακΙιβν.
Έν Βά^φ τή 2 Μαρτίίυ 1912.
Ό Εισαγγελεύς ΣφακΙ«ν
Ι. Γενεράλης
Αριθ. Πρωτ. 1243
» Διεκπ. 705
Η Μ0ΤΕΡ4 ΑΐαθΥΊΣΙ! ΤΗΣ ΠΙΙ^ΕΙλΙ
ΕΓΚΓΚΛΙΟΙΙ
Πρός τους Νομαρχιακους Έπι&εωρητα; των δημοτικήν σχο¬
λείων, τάςένοριαχάς επιτροπείας χαι τοΰς δημοδιδασχάλους
αμφοτέρων των φΰλων.
Ό Λ
Α.
Άρ-Θ Διατχγης 16
Δ Ι Α Τ Α Γ
II
Ό έ« τί»ς Παιδείας Διοικών '
"Έγοντες 5—" όψιν το άίθρίν 27 τοδ ΰπ' σρ·9. 135 τ^ΰ 191 1
ΔιβτάνΐΛοτος καί τί)» υπό γρονολονίαν 4 Μϊ'ον» 1012 -τρόττσιν
τ:ϋ Προίϊρβυ τής Μβκσου'λμϊνικ*1; Δη·Λίγ«ρ:ντίι.ς ΡίΟύινΥ!!.
Διερίζομβν ''χηοέ:ην ίν τώ Μοιτουλ'-ΐ'.νΐ-ώ δ"Α3' '··/■>*£ ω
Ρίθύμντ- τόν Χου3είν Ίμββ-ίτα. Δίλη·α6;ϊ/υϊ*ην ίτί αη/. μ'σ'ίώ
ϊραγ. 40, άντί το" Χϊκβ-ι* Ζ·υοάη άπολυιιχίνου.
Έν Χανίοις τη 8 ΜΛυ 1912.
Ό Λΐϊ·χώ» 'Γ·κΙ-ο-ιτος
γ. λ γαλανιγ:
Άοιθ Πρωτ. 3963
*Ο παρι ΙΙοοτοδίκαι: Χανίων Είίίαγγελει:ς
Έχοντες ΰπ' όψ'ν τό ίοθρ:ν 1 τοΰ ίιπ' -»βιθ- 191 Δηά·—
μ»τος τής ίκτ«λεστικτ;ς Έπιτροιιή:, χιί την ϋπ' ϊο.Θ. %λ1Ιμι$
ιής 28 Απριλίου ί. έ. έγκρισιν τϊΟ κ. Γενΐι.ΰ ΕϊσΐΓ'ε^έ'Λς.
Άπ;λύ;μΐν τής όπηί»3*ς τόν ϊιχϊΐτ χον κλτττοα τή; π;ι-
φερείας τοΰ Π»»τ}2ίκείςυ Χανίων ΚωνατΐνιΤ.ϊν ΜαΡ'-ϊαΛΤ,ν ί
8·* τούς έν τη ύτ.' αριθ. 3.623 «κ^σε: μου π·.ϊς τόν κ. Γενι*ό/
ΕΐσαγεΛέα άναγερομΐϊνους λόγους.
Έν Χανίοις τή 2 Μαίου 1912.
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Έν. τώ· ·χθίσ··ων των Ν:μϊρχίακώ Έκιθεω:!]'&*, έ« ιών
σιαιΐώ' δίλτίων νιαί αΧλων άλλοθεν πλη3οφορΐ'Τ>ι υ.τν'ίϊ·
μΐτά ")-ύ~'ς, 0:ι ^«οϊ την ιιεγάλην π^οθυιΐ'.ίν τή: Κυ'βρ-
νή«ω: νά άνίττύΐτηϊίχι ό λαός διά το3 φωτός τή; Π-»ιδίίας
υΐίίης ιιοός το0τ3 ί/ πϊσι κατοικουυιέ'»·, γωνία γ αί ?ν σγο-
ίίν, δέν θε ει ο λχν, νχ (π'ύφιληί^ ά-ό τώ- αγ χίω» τούτων
τής Πίλ τίίχί διχθίίΐε,ον. Π^ιΤσ:α 8»χ σγοΧιΤχ χατά τάς ημετέ¬
ρα; πληοϊφίοιας,ανιότίρχ χ,ϊί κχ:ώτεοΐ,ϊ;" ϊγουΐι τ'ον ΰ^ό τώ»
νόμων άτχ τού ι«κθν άρι^νιόν. "Ο/ι διίιτι ϊέν ύ-άίγουσΐν ■/ έίσ: α
ρή νΐ3:ν·?ί'ΐΆ τ-ϊίϊί; ουυοτίρων τίύν φΊλ'βν
άλα διί'.ι οί γονιίς οΰδόλι*; άνχμιιτροϋντβς την
τής ιΐρίσγινομίνης ε'ι: τζ τέ«.νχ α'ιΐον &ά6η:, απ3ί>ίτοντες δέ
ί'.ς εύίε'έ; χέΐϊος ί* τής γ3ητμ·>πθίήσ'ω; τούτων είς ο'ινιΐχχαί
καί άγροτι«.«ς Ιργΐ^ίχς, άτ-σίρουΐι τϊθτα ίχ των σχο^ϊ'ων ·ή
■κίΊιτο-ισιν ϊύ:ά αόνον ογχ^ ΪΊν Ιγωΐΐ πρόχϊ'ριν άλλην ίργβσ ιν
ν" άνχ^έί'ύΐ ν αύ:3Τς. Ου ω δέ, ·/* Ι; π·'»ινώ: ήά ίννοώ» τοδ"θ,
νίνινται ~>ρϊί:ιοι καί τι τέκνα α!)τών ν' άποδώΐι τυφ"νά, κχί ϊή
ίν τώ α''ι&νΐ ήαώ', «,αο' όν τό«ν ϊ>3/.ίλος εινχ'. ό βίος. ώττι
μόν;ν ϊ'ϊ σ/,ί'ΐκ^ ά^απτΰςιιβς ϊΰνατΐί τις νά άντιιετωπίστι
τούτον, άΧλΐ κιί «ι; τάς «ονό:ητ*ς ΐν αί; ζώιιν, ϊνθχ κατ'
θχ έφιρ,ιοσίώίΐ μΐ:ρχ τό σύνολον μέλλοντα νά βλά-
ψσ
"Οθ.ν *α^ στώμϊν πάντας ·!>Αα; πρθ7«κτιχ:ύ; ί'ΐ' τό νά ϊιαΐω-
τ'σητε τας κοι ότητ-ϊς, ώ ιτρ;ίστατθ£ χά! ΐν α'ς ίργίζ*οθί,
7Εΐρί των ν^μίυιωί μέτρω', των όιοί'Λν την ίφυμογήν επιβάλλει
ε'; την ΠΛι::;ΐ» τ, ^'ι·(^*^(x κ»! ή βμιρμιησία τούτων. "Ογι
μίνον ϊηλ. τα σ-χ^λίΤχ ε'ς τ» όποΤΐ ίέν «ψοίνηϊε νόμ.ιι>ος βριβ-
νΐΓς θά ΰΐϊ-4 δΐϊΊώτι κ>ί *"ά κλειιΒώσ.ν, άλλά χα «ατι των έλ-
λΐ"ώ; φΐ'ΐτιτίντιιΐν θΐ 5φίρΛί>ΐι*μ.ϊ( τϊ; σγε'κάς διατχςΊις των
νόμων θίλομΐ' ϊί καταλλήλως Φρθντίτίΐ να μάθωμεν τοΰς
ά*.ριδείς άρ/ΐ^ΐΑϊύ; τώ; ιΐ3*>ητών. τού; δποίου; τολλίιΐις ίι' »νό-
·/ο^ τΐρίΐπαθίίΐς πρ-ί έξΐπίττ,σιν βξογχώνϊυιι. Κ α; πιθανώς μέν
ή 'ίαΐμογή των "εί'ι ποοιτίϋιω' διχτάξϊων τοθ νόμυ θά χιριώ-
ρ'ζι το κχιι. 'Α-.λ' 8ι*ος ϊέν κίίνυ,ϊν άνίλιγον ιΐρ^ς τάς
π«ρ στάι ι τή' ϊτιϊίκξν ?φι:μ5γί1ί τ^ύ μέτίοιι τούτου, «ύελιη-
ίτοΰνε; ότι ή τ.ϊ53·ν£χι«ή αίί-η Έγ'.ύλιις ήμ'Τχ θά πίθλάίτ]
παν ν,πάΐ'ΐ-ον μίτρον, τ'.ύ όττοίου την Ιπ'.6ολή' χιθυτα άναγ-
«σίζν γ, 3Τ|·Λ=.-ΐντι ο!ιχ'ι ε^χάνστί; είς λόγ:ν φ: τ>;ΐ€ω; χατάΐΐβΐι;
των β-χολιΐων.
Έν Χινίοις τή 11 Μΐίου 1912.
Ό Διοιχών την Πιι^ί'α- Έιτίτροιΐβς
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
»
212
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ο ΙΙΤΙ1Τ1ΣΕ ΓΕΙΙΙΙΣ
ΠΙΝΑΞ Ζ'.
Ο ΕΤΑΤ 0Ε3 ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Κ5 ΕΤ ΡΑΙΕΙΪΙΕΝΠ ΕΝ
ΙΒΑΡΤΙΟΣ 1912
Ι
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚ0ΕΡΤΙΟΝ8
Χρονολογίαν —
Ο ·-,
«·-
> α
χ α
Ο ^5
.*. α
22
1911
»
»
»
»
»
ο
99

"Έβοδα — Κ,βο,βϋββ
Των Νομών—0β8
Σεπτέμ6ριος|
Όκτώβριος
Νοέμίριος
Δεκε'μίριος
Ίανουάριος
Ιφεδρουάριος
Μάρτιος
|8βρχ6ΐη1)Γ6
Οοίοΐοιβ
ΝονΘΐηΙΐ'β
ΌβΟβΠΙΓθΓβ
ΙαηνίβΓ
Ρβνΐ'ΐβι·
1911
»
»
»
1912
Χανίων χαΐ
Σφακίων
Τ-,8 Οαηββ θΐ
Ρεβύμνίΐς
Κβΐΐιν/ιηο
225116
297356(
313ΐ58ί
2652390
2244360
20883
1940680
"Αβροισμα — 8οωπΐθ.
Μεταφορά ληψοδοσίας 1906-1910
ΙιβροΠ άθ 1β {ββΐιοη 1906-19*0
5913
6775
11866
5177
6103
593!
5790
40
85
70!
Ηρακλείου
Οαηάίθ
Λασηθίου
ΙβδΒΪώί
3- 5
«* Ι
« &
ρ
ο
Η
Σύνολον
Είσπράξεων
Τοί»1
αβί
ρβΓ0θρΙΐθΏ8
20964
67
Τ)
180
25062
36067
19260
2-2017|60
21469
22518
80
300
702|6
1354,
82640
141361
9(
905
508
Σύνολον —ΤοΐβΙ
1728?035
Ι
12061363-2
137895667
10
47566 75
332793 85
380360 60,
496900
622760
80603
51781
51978
4919677
48224 40
16735821
153514698
4969007
622760
80603
51787
51978
4919677
48224
40
6011
82443
1402503'ΐ9
88454
19,
39375631
2856520,'34
39375631
285652034
3250276,65 325027665
α *
V

τ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΪΕΩΪ
III
1Ι1Ι0Ι ΤΟΥ ΠΡΘΙΘΕΤΘΥ ΦΘΡΟΥ 3 1 - περιοδο- β
ΑΊ! ΟΟΒΡΤΕ ΒΕ υ ΕϋΒΤΑΧΕ 3°/ο - ΟΕ5ΤΙΟΝ 11
1912
ΤΑ Β Ι. Ε Α υ
VII.
"Εξοδα—Οβρβηβββ
Γ~
214
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ5
η ι η, α & ζ-
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
Γ) ΕΤΙΤ ΟΕδ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΚδ ΕΤ Ρα!ΕΒ!Γ.ΝΤ$ ΕΝ
ΜΑΡΤΙΟΣ 1912
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ5
Χρονολογίτι —
Χ Ιί
ι*
Ι *
ο ^
'Έβοδα —
Των Νομων—
Χά»" ών
«αί Σφακίων
£α Οαηίι
(1 3/αϋια
ΚίίΗγηιο
'ΗραχΧίίοΐ
Λαοη&ίον
Σύνολον
ΕΙαπράξιων
ΤοίαΙ
* Ι
* Ι
10
1911
Οκτώίριος
Δε/.έμίριος
Ίανουίριος
Φϊβρουάριος
Μάρτιος
Οοίοΐπβ
Νονβηιύΐθ
Οθ0βΙϊΐΙ)Γ6
ΚβνπβΓ
1911
»
1915
" Αι'ϊρθίομα — 5θΉτη4 . .
Ληψοδοοια Λη; Πιριοίου ΰίίίΐΟΗ 1'
ΑηψοοΌοια /ίας Περίοδον Ο^ίιοη
II
.
Σύνολον — Ιοέαί ..
1608265
Ϊ9334277
61 1209049 Η1 87024 37 3238616
137895667 38036060 140250519 88454
19325027665
•2987222 06714638
21
2611554 ^0,175478 όδ.6488^93
13
3238616
32502766ο
48
6488893
13
(*) Όρα προηγούμενον
(* Υογ. 1»Ι»1ιίυ ρ'-βθ«:1«α1
Εφημερισ της κτβερνησεωσ
ΔΙΑ ΑΙΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
. ΑΙ) ΟΟΙΗΡΤΕ ΟΕ ίΑ 311ΒΤΑΧΕ 3 °/Ό - 6Ε5ΊΠΟΝ ι
— ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α
ι*912
τα
Ε Α Ι
VII
Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Ι - ΡΑΙΕΜΕΝΤΒ
"Κξοδ* — Οβρβηβββ
212076
Π2376:ΟΓ
212076
172376!θϊ
1ΙΗ09|'.
93517'8'
(Έκ
ογ»ατηρίο»/)
Γ
Ρ
2ίβ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32
33
34
30
36
37
38
39
40
41
42
43
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΪΟί
Άττοτελε'σματα άπολογισμ χρήΐ· 1898—1909
Προυπολογισμόν χρήσεως 1910 .......
1911
φρ γ
Γραμμάτια συμψγιφισμοΰ
Χρηα.α.τικά γρα,μμ,άτια
Πα,ρα.Λατα.θ·ηκ,αι κοινα'ι
» αυτουσιοι . .
> χρηματικήν
» Δημοτικαί.............
» λιπασμάτων...........
Λ/υμός έγκατΛλίλειμμε'νων όθ&ψ. περιουσιών
ΜοναστΥΐριακόν ταμείον Χανίων..........
» » Ηρακλείου.......
» > Ρίθύμνης.........
» » Λασηθίου.........
Τελωνειακαί παρακ,αταθήκ,αι............
ΕίοΊκοί φόροι.......................
Λιμενικ,οί ροροι.....................
Πρόσθετος φορος 3 °/β — ΠερίοοΌς Α',
λ » » » — » Β'.
Ταμείον βοηθημάτων.................
Δωρβα Άρχαιολ. Εταιρίαι » α
Προστιμ* έφέσεων άποζγιμιώσεων.........
""ώντθΛα ΓραΐΛμάτια τοθ Δημοσίου........
Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ίαμ. Ηρακλείου1
Προκαταβολαι δια λ/σμον ταχ. Έπιταγών
» διά δαπάνας τής "Αγροφυλακής
ΙΙροκαταβολή είς Μονα,στ. ταμείον Χανίων. .
Ζημια διαπραγματεύσεως ξένων νομισματων
Κίνησις κεφαλαίων—Τελώναι...........
» » Πρόσθετος φορος 'ό ν]0
λ » Ταμίαι...........
Κοιν. Ταμείον—Καταθεσεις προιοντος εντοκ,ων
Γραμματίων τοϋ Δημοσίου π^-ος πληρωμήν
των άποζημιωσεων.................
Π ροκαταβολαι δια δαπάνας τή; στρατ. υπηρεσίας
Κτημα,τα κα,τακυρωθεντα τώ ΖΛημοσιφ ....
Τακτοποιητεοι προσωρινοι λ/σμοι........
Χριώσται εκ ληψοδοσια,ς χρημ. διαχειρίσεως.
Τραπέζα. Κρήτης—λ/σμ,ος Δημοσίου......
» » — » Μόν. ταμ. Χανίων
» « — λ » » Ήραχλειου
» » — » χ· » Ρεθύμνης
9 « — » Λ » Λασηθιου
Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμοςΠροσθ. φορου 3 "/„
Είς μεταφοράν..........
_: ρ ε
■_ ι
οϊχονο
(χικοδ Ιτους 1910
56694
108720
64Ί001
114311
42494
48754
26069
58124
500000
180000
1715
4493
42124
625958
89428
13200
8850
32446
4550176
30
!6
8
Ο
95
ίθ
Ο
7662Β4ΪΙ2/
21
Παίξιις ίχα 1 Σι-
Πράξίΐς Εντός τοϋ
Μαρτί.υ 1912
37
91
24
818156
2420963
1400821(41
41089351
309112
566
40
14
4434|8ί
100ι
25469
2910 20
171122 75
146366,90
-.61985
212076 2;
10490,77
40000υ
2000
1540355
13
1994277
529337 67
133Ο76426
705 37
14964^67
21770 65
39275)87
21945
37331
67677Γ
582114
114995
41623
5062
4987
6902
6180
34946
06
Σ ν ν ο λ όν
8
172376|θ;
2857
1000
26494ο
3
98
296446
7479^20
17423/97
2500ΟΟ
10312
1385
3097742
99| 19829364)1
299
525888 88'
350736,091
5628
40
9422'ϊο1
ιυυυ-
32371 67
9ϋΐ'Ο -Αί
18684155"
384Ί52301
13348 37
4ΟΟι>Οϋ

22
502ο 37
233947«'88
630*01
II1
156312ο Μ
ΐ80υϋυ-ι'
1715-1
4ΰϋϋ ου
ιόό'
108422 3ϋ
34970 63
όϋ'
"
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΪ 1912
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
Γπόλοιπα των ««ρίδων
Ύχιί'ουΐβ τοΰ οίχο-
νομιχοϋ !του{ 1910
Πράξις απόϊ Σ)6ρίου
1911 ϊωί 29
Φίδρουαρίον '.
1393593
26
79702581
9503064
43588679
1159509
40
21034
818854!
8942810
135090
38351
43714
20521
2778189
241345
199364345]
267519874
30932
16
11
97
44
53
1586913
1560
50Λ0000
830238010
Προίξίΐί έντός τού
Μ«?τίου 1912
541949,55
2972773,80
151368363
314230,65
25721060
5000
10298
19
10-58480
2389971
2371060!
47287
45
2801341
155539—1
16207399
1197|80
34553ΐ'91
133371403
199651287
530Ί8ΐ|62
133541012
400000
2000|
2546957
21207625
1374802455
45133424
34446666!
1ό6775'25
4871386
1
Σύνολον
Είς χρέωοΊ,ν
Είς πίστωσιν
50|30
492730
234635
881860
33564.
2099004
8520
4822440
62303267
29937740
7601240
172146|2
170000Η
690210
172376 Οϊ
26231441'
139359326
54194955]
34241Ο8ιΟ
2655176:10
51603654
73931125
2159509]
4θ!-
3138θ'65
1857334
11825511
158800 60]
5346911
ί 054398!
2υ962534
21Ο845|9!ϋ
369645
199ο64345'
308893505
3093253
1586913
1560—
5000001-
195674670
"229589027
60649402!
15075563
400000—
2000—
1669577—
323716
38442130'
84315366
1117204',
492758 5',
114311'2
42494!—
50233
435886
237070
5557055
100000 —
180000 —
1715—
450060
4082983
70282145
108422 3Κ
3497065
1575515
543^130
456572380
75414675
139359326; 1
2
326365 05[
672239,70
2014766
38907516
159670^
3138065
1857334
4
5
6
7
δ
9
10
11
1Ο8832'36 12
15780060 13
2109744
7145378;
2278379
2933267
107660
14
15
16
17
18
1609Ι91Ι151 19
" ,6'68' 20
3093253' 21
1586913]
1560
ιοοοοο
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
809307864]
218
ΕΦΗΜΕΡΙΣ; ΤΗ1
».
£
3 9,
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
88
59
60
61
62
63
64
65
66
Λ ο γ α {> τ α ο -ί
« ο ι
Έκ
Ές"ο§α έζαργυρώσεως Συ;αλλχγμάτων........
Τραπέζα Κοητης ))σμος καταθ. ΰ-.έρ ειδ κου
Ταμείου ε'ϊφ-ρών χαριν των έθνικών άναγ/.ών.
Είο Ταμ. ίίσφορ. χάριν των Εθν. άναγκών.
Τοιΐεϊα καί Τελωνεΐα
Ταμείον Κίντρ'κόν
» Ήρακλε ου
» Ρεθύμνης........
» Λασηθίου........
Τελωνείον Χανίων...........
'ΥπΌτελωνεϊον Σουδας........
» Καστελλίου Κιστάαου . .
» Τίαλαιονύ-ας........
• Χώρας Σφακ'ων ....
» Καλυζών..........
Τελωνείον Ρεθύμνης..........
'Υ/τελων€ΐον Καστελίου ' υλ'—οί
» Άγ'Όυ Γχ>ήνη......
Τελωνίίον Ηρακλείου........
'Υ/τΕ/ωνείο; Χερσονήσου. ......
Ύ/τί)ω'£ί;ιν Μ»-
Τελωνίϊον Άγ'ου
'Υ/τελωνίίον Στ,τν.χε. . .
» Ίεραπε'τρου
» Σβ'σίου . . .
Όλικά ποσά
7662841127
123
6'3126
68059
216269
33651
915
189 ί'
11963
13606
4442
996
30021
255
1795
4693
48
ο6
15806 30
2401'
30
ού
42
8.Μ8171
13733114
54
7974
385381
8Ο477Κ*
ί:-υ^9
793ι
5ο1«72
79124.^
5905
26
ΠΟ
19528
16494
65364
322134
66987
6493
1154521
21881
115
60659
128413
164447
487,
71
64
ΟΙ
05
61
40
35
701
40
40
272Ϊ972
1378
176Ο603
2185)9
14ο066
9υ439
123138
107
7357
2283ο
388
1υθ59
4836
2297
161585
608
4291
1ο29ο
13987
37
62
25
381
4*
30
10
80
|60
69
55
1ο
29
64;
24121927 7
177|4
ι
6^2478 7
3853816,
997641581
2337,22
991844154
675507
9480 Αθ9υ
6927
7(3
3715169
28846|4
8903025
372689 65
7626649
1346127υ9
2274533
191070
69643 9ο
16051759
7010 ου
ι 1
ϋ,ΦΗΜΕΡ'.Σ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕϋϊ
2219
π
σ:
ι
τβϋ οΐχο-
νομιχοϋ ϊτους ' 1
ίκο 1 Σ)6ο
1911 !ω 29
ιβρονορίου 1912
(Ιράζειι έντός τού
Μ«Ρ ί.υ Ι?12
Σύνολον
των
Είς χρέωσιν
Είς
> Χ
3 »
* β
8302380
(115791
8918171
10
44
137480245Γ
5426
385ίί81
10917
1916332
8062-4
65
10
1
08
54743592
784487
4000
30761
18861

55
;ο
2096785
58392
05
31704075
49685
670^
1143660
1968675
123850
6195430
130716£8
1398543
662
40
10
40
2623144
1179
17
90
1797514 12
235Π42 93
15375280
ινηπΐι ι
0
121254
10. ΌΟ
1871
5759
46Γ>31
50
71
1784389
2043 55
158856 35
2145
159
10
50
4397 75
95263ο
34905 94
155
535167444
2467.5489?
26
54
33ΪΠ81
627888
9865163>}
217157Γ»
651ι>26
90574*
4000
30761
28861
228388;
64151
36357245
6752^
8751
35
65
70
14
9;
130251645
21831
85
13*8
6635·^ οη
14024323
1747601-08
817140
7541457
123
23709/
59
15
ΊΙ251
166146
29-64
24481
4^298
2927
19382
8289
Η007
2Ί878
9117
8737
1035
43610
91348
512
3291
20274
2769-4
6193
8335585
99
«1
6*
Ο.)
37
10
32
70
20
35
30
64
8093087
70
90
36
32
40
331 833558533
——- _--——, ^----
44
_—- 43
24231669 46
47
48
49
50
51
52
53
54
53
56
57
58
59
60
71
62
63
64
65
66
220
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ανάλυσις των κατά την 31Μαρτίου 1912 ύπολοίπων έν τοίς
Ταμείοις καΐ Τελωνείοις
Οικονομικαί
Αρ^αΐ
Μ
Β Τ Ι
Ρ Η Τ Α
Άντίτιμα
Σννολον
Χρυσός
"Άργυρος
Νί^ελ ιλκ.
Έν όλψ
Τ*ρ.£ΐον Κεντρικόν
27500

271

6950
50
34721
50
76530
49
111251
99
» Ηρακλείου
21084
80
5468

29611
21
53164
01
112982
80
166146
81
» Ρεθύμνης
1000

1122

3020
40
5142
40
24722
26
29864
66
» Λααηθίου
1520

180

3112
65
4812
65
19669

24481
65'
ΤίλωνειαΛαί Αρχαί
38375

11573
20
123^3
23
62341
43
162820
99
225162*2
ίΐϊίνολον.......
89479
80
18614
20
52087
99
160181
99
396725
ο 4
556907
53
Έν Χανίοις τ£ 18 "Απρίλιον 1912
(Έν τοϋ Γεν*»οΐ? Αονιοτηρυι"
' 4
Μέγεθος Γραμματοσειράς