91949 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

20

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/4/1912
i

Αριθμός Σελίδων

16

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤιηΧ ΕΑΑΑΔΟΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΗΑ ΤΗΣ ΕΦΗΪΡΙΜ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Η "Γ Η
Κ
ΤϊΥλΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις ττ, 24 Απριλίου 1942
- 20
Ά-,ι-
17
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ' όψ * το πζ·> χρονολογίαν "2 Μανίαν 1912
φΐια τής Έτχνχΐταίκή, Σ,ινελίύσε'-ι).- τϊν Κρητώ', τί
' αρ.θ. 13ο το3 1911 |«ς ,
τού Δ οικΐύηος την Παιδείαν 'Επιτροπου
καί
την 1Ιχ.5,ίχν
το^ τχρον.ος ίιατάγματος
2
ρ
Ε/ Χΐνίοίς το 9 'Ατριλί^ 1912
Έ Όνόματ; ταυ Βασιλέως
' Λ Έπαναστατικα Διοικατικίι Επιτροπίι
Ό Προείρος Τα Μ&λη
Γ. ΔΑΣτίΑ.ΛΟΓηΝΗ2 Ε. ΙΙΑΙΙΑ^ΕΡΟΣ
Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Λ. ΛΙΩΝΔΚΗΣ
Διορΐζιμεν τίν Νίιΐο'.αο.' ?
ϊιδ)λον είς τι ϊημοτ.κόν σ^νλίυ^ Θίρ ^^^ Κ^^ όν α; ίΐϊί μην·
μισθώ 8ρ. 50, ά/τί το3 Άίτεμ.ου Μχ,ϊαγκυίίΛη, οδπνος
τ,^ν ΐα^αιτηίΐν ά ;ο τής Ι-ΐευ; ταϋ;»); αποθί/.ομΐιθα *αί άταλ
λασσο,Αεν αυτόν πάσης ύπηοβσιας.
ώς τον Α ο.ι«3νΐϊ την Πχϊΐΐν Έϊ τιι*;» ά/ιτίίεΐαι ή
ϊημοσίευσ.ς και έκτελϊσ ς οί παρόντος Λια;αγμχτ:ς.
Έ, Χανίοις τή 6 Άιτρ-λ-ου 1912
Έν ό-νόματι τού Βασιλέως
Ή Έπαναστατικη Αιοικητικίι Επιτροπα
Ό Προεδρος Τα Μίλη ;
Γ. ΛΑΣΚΑΛΟΡΙΑΝι^ΗΣ Ε. ΠΑΙΙΑΛΕΡΟΣ
Λ. ΛΤΩΝΑΚΗΣ
Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Αριθ. Διατάγ. 19
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΒΑ_ΙΛΕΥ_ ΐΩΝ ΕΛΛΗΝϋΝ
Αριθ. Διατάγ. 18
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΗΛΕΥϋ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Εχοντες ύκ'όψιν τ* ά πό 2 Μιρτίου καί 2 Απριλίου 1912
«ρβρβν 138 τού ύκ" ά:·.!1 483 Ν^'-»· *« τΐϊν Ιτ' άί.«' Η1/ΐββ
ττ)ς 5 Ά«ρΐί>υ 1912 ποοτχΐιν τί3 Ρενΐκιό Έτιβίωρητοϋ
τής (Ίαιδείΐς πρίϊ»σ»ι τού Δο κ>0ντος τήνΠαιϊ.Ιαν Εκιτρόιου.
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
ϊπ'όψ ν ΐά ά^ο 2 ^ίχριΐίυ κχί 2 "Απριλίου 1912
ψ( ^ ϊής'βίτιναΐ;ατι*^ς τΛν Κρητην Σ^^ελευΐ««»ς κ»ΐ
το ^.τ" άρ.4. 2/6 αλι χρθί»Λο/·.αν 5 ΔεΛε,λδριιυ 1911 Δια¬
ταγαί, τ.ρι-.χιε. ΐία Δοιχο,ιν;^. την Πχιδειαο Έπιτροπου
Ά.η>θΛ-3ίζύιζν και 5ιατάο>3ο(ΐεν
Διβριζοΐλΐν τον Νικόλαον 11ζπα3α*ην 4ιϊασχ.αλο των Ρεωπο-
νΐλών ΜαΚημα.ων ν-.ώ Ρυμν^σίφ Ηρακλείου, ίπι μην. μ σθώ
άνΐλ3γο>)ντι πρό; 30 δ?χχρα% ΛαΟ ιςαωρ^ν ίίβομαΐυιιαν διοα-
ΐκ,αλιαν.
Είς τον Διο.Αθύηα την Πα.διίαν Έητροκον άνατιϋεταιή ίη-
μ^ΐιευΐις και ΐΐτέλεσις τοθ παρόντος Διατάγματος.
Έ# Χανίοις το 10 Απριλίου 1912.
Έν "Ονόματι τ αι;
Ή 'Ιίπα^αιΙταϋκΑ Διοικητικη
Ό Πρθΐδρος Τα
Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΠΑΙΙΑΛΕΡΟΣ
Γ. ΣΓΟ1ΡΟΣ
Λ. ΛιΩΝΑΚΗΣ
μ την Ά·)ην5 Κυ^ιακοί δ' δι)α)λ=ν πρ
Μνην το3 έν Κρΐυαώνΐ Μαλ^βυΙ,ίίυ Παρθιναγι*γείο.> είς τό έν
Ηρακλιίφ 6' χριστιβνικό» Παρθενΐγωγεΐον ώ; ίίη^όν, άντϊ
τή"ςθϋρα>ίΐς Πιρά-α γ' προ τ. διδασκάλου μιταηθ.μένης είς
ΐό Ι1αρδ«νιγο»γΐίον "Α>* Άΐιτΰν ΜαΧε^ζίβυ «νή; οϋΐη; τής
«ίςεως,
ΆριΟ[Α. Διαταγ. 20
γεώργιος: α'
ΒιΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛίιΝΩΝ
Έχοντες ΰκ' 3ψιν τα άκό 2 Μάρτιον καί 2 Απριλίου 1912
ατα τή; Έ*α»αστατική"ς των Κρητώ^ Σιινε/εύσεως,
τβθ Διοιχβΰντος την ΠαιίεΙζν Έχι;ρυ«ΐ).
Ιββ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κα'ι
Άποϊεχόμεθα την διά τού ΰπ αριθ. 'ιο/β1 *β' χρονολογίαν
1 Ά^^ΐλίου 19ί2 ιγγράφου τού Γυμνασιάρχου Ρεθύμνης ύπο-
δλτθϊΐαον ιτβραιτησιν τοθ κ-θηγητοθ των Γχλλιχών ίν τω Γυ-
μνατ ω Ρεθύμνης κ. Άνίρέου Ροστάν καί άταλ'>άίσ->μ'!ν αυτόν
τή. υπηρεσίας.
Είς τον Διοΐκοΰντα την Πχ-δείΐν Εκιτροπον «««ΐίθβτα' ή
δημοσιευτΐί κ»ί εκτέλεσις τού παρόντος Δ'ατά^ματος.
Έν Χανίοις τ^ 10 Απριλίου 1912.
Έν ονόματι τ«.ύ Βασιλέως
ΊΙ βπαναστατικη Λιοικητικη Έπιτοοπη,
Ό Πρό δρος
Γ. ΔΑΣ ΑΛΟΓ1ΆΝΝΉΣ Τί ΜέΛη
Ε. ΠΑΙ1ΑΔΕΡΟΣ
Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
Γ. ΣΙΟΥΡΟΣ
Αριθ.
άγ. 22
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
Β.νΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΧΩΝ
ύπ' όψιν τα ά·:ό 2 Μαρτίου καί 2 ΆπριΧίο* 1912
τ τής Έπανα»τατ.*ή; ιω Κρη ών Συνε >ευσϊως, χαί
τό 1 έδαφιον των μ«ταδατικών *ιαταξ»ί»ν τοΰ 1κ'ά319 485 Νο-
μβι», προτάτει τσ3 Α οικ3ϋ»τος τ^νΠζιϊείαν Έιπτ·ρόπου.
Αποφασίζομεν καΐ διατάοσομ&ν
Άνϊ ίΉμϊν την 3ι3α«αλι*ν τώ» Γαλιχώ; έν :ώ Γυμνασ''ι>
Ρεθυμνη, εις τόν Αλ. Βυλγαρ.ϊην επι μ*(ν. μ β')ώ δρ. 180
καί τρο»»ρΐ/ώς μέχρις ευΛσίως Κα»ί]γη; 0 συγ«.ε τρ^ίΐντος τα
προσόντα άτινα οριζει το 63 άρ ίρον το3 α^τ;3 Νομου.
5ίς ϊ.ν Διοκοϋντα την ΙΙα: «αν Εΐΐ;ροτ,ν άνατ.θιηΐ ή
Έν Χανίοις τ* 12 Απριλίου 1912.
Έν 'Ονόματ» τοϋ
'Η Διοικητικη Έπαναστατικίι Έπιτοοπίι
Ό Π?Λε)ρο« Τ» Μίλη
Γ. ΔΑ2ΚΑΛ0ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΠΑΠΛΕΡ3Σ
Λ. ΛΙΩΝΑΚ1ΙΣ
Μ. ΣΓΟΪΡΟΣ
Άρ.θ Διατάγμ 39
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ΰπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίοι» έ. ε. ψή-
φισμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεοσεως, τό αρθρον
5 και 22 τού ύπ' αριθ 85 ι. ε'. Διατάγματος, προτάσει τού
επί των Έσωτερικών Διοι/οϋντος Έτατροπου
Ά.ιο6ϋ(ίιζο^ιεν καΐ 5»ατά»ί(ίο μιν
Ή έ-λλογή τζς Έπιτρίπείας τού δ:ά τοΰ ΰπ' αριθ. 167 έ. έ'.
Δατι»γοίτος συσταΰέντος Δήμου Καλαμα διά την μέχρι 1 Όκτω-
βριου 1^1'2περιοίο> διεξαχθήσεται εις τόν Δήμον τούτον κατά την
15 Άπρι ιίου έ. ε. ημέραν Κυριακην οια μυττικής καί διά ψη-
ιροδελτιων ψηφο^οριας ά-ο τής α^:3ΛΓ(ς μίχρι τής δύσεως τού
Ηλίου.
Ό Ήμε'τερος επί των Εσωτερικών Διοικών Έπίτροπος θέ-
λε' ίημοσιεύσει καί έλτελέσει τό παρον Διάταγμα.
Έν Χανίοις τί) 6 Απριλίου 1912.
*Λν '^νόματι τοθ Βασιλέως
ε^ 'ΐΐπαναοτατικα Λιοικητικη Έπιτροπτι
Ό Πρόεοροζ Τα μέλη
Γ ΔΑ^ΚΑΛΟΊΑΝΝΗΣ Ε ΠΜΤΑ^ΕΡΟΕ
Μ. ΣΓΟΤΡΟΪ
Λ. ΛΤΟΝΑΚΗΣ
Δΐ'/ταγ 23
Ε Α'
Αριθ. Διατάγμ. 25
ΓΕΩΡΓ ι
ΒΑΣΙλΕΓΣ ΤΩΝ
"Εχοντις Ιχ'όψιν τό «ο 2 Απριλίου 1912 ψ^φισμα τής
Έπαναστατικής των Κρητών Συν«λ«υ«ως, χαί τβ υπο χρονο¬
λογίαν 8 *αί 12 ι.νιαρτι:/υ Ιγγρ3φα των διδ)λων Σταϋρΐκιων
ΕΰϊγγίΜας Τσαγι,βρϊΛΐ κ ι 'Κ(»ΐ3ς Μονΐιφχταίο.» Έ,ιλ. Κϊ-
Λ*ντακι πρός τόν Ν;μαρ. Έ-ιθι^ρητςν 'Ηραιιλϊίίυ, πρ5Iά^β^
τοϋ Διοικοαντος την Ηαιοιιαν Επιτροπου.
Αποφασίζομεν καί διατάΰοΌιιεν
Άποίεχομεθα τας ΰπς6λη6εισας -χΐρτ',^ζ ις των, Ι) Ε!»αγ^-
λΙαςΤααγκαροχ ί ό)Αί;σης Στ» ραχιο» Μιλΐί ^ζ(5«, καί 2) Εαμ.
Καλεντβκι οιδ]λ.ϋ Εθ1*ς ιΥΐ^νοφατσιον καί ίπλλαστ^μεν 2υ-
τούς τής ύπιρισιας.
Είς τόν Διθίκοΰντα την 11αιί»ϋν Ένιτροπον άνατίθεται ή
δημοσίευσις και εκτέλεσις τοϋ παρόντος Δΐαταγματ^ς.
Έν Χανίοις τί. Π Άβριλί^ 1912.
Έν ονόματι τού Βασιλέως
Ή ΈπαναστατΛκτι Διοι^ηηκτι Έηιτροπτΐ
Ό Πρόβδρος Τα αέλη
Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ*. Ε ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
Μ ΣΓΟΤΡ'Σ
ϋ ' Λ " Α. ΛΙ0ΝΑΚΗ2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ΰτ' όψ'ν τα άτό 2 Μίρτίου καί 2 Άιριλίου 1912
ψ(]φΐί,Α^τα τή; Έπ,ναστατίκιίίς των Κρητών Σ.νελ-ιίσεως, το
ί?6ρον 138 το3 Ιτι' αριθ. 485 Νίμίυ, τό υ* ά^Ο. 135 *. Ιτους
Δίαταγμα, και την υιτ' αριθ. Ιφη τής 11 Απριλ'θυ 1912 πρό¬
τασιν τι: Γί»ικ3ϋ Έτ^θεωι3ητ^^ τής Πϊΐδειας, προτασει τοϋ
} Δΐοίκοΰντος τ»;ν ΙΙαιϊείαν Επιτροπου.
ι Αποφασίζομεν χαί διατάσσομεν:
? Δι ί,ίζομ,ϊν τόν Έμμ. Α. Ξανθάκη τριτοδάθμΐον προσ. ίίδά-
σκαλο», 5ιδ)λον ίν τω δημ. σχ,θλείψ Αΰγ«νιΐιή"ς Μαλεδυζίου επί
μην. μΐίθώ ίρ. ..5, άντι τίυ Ιωάννου Κόντου Β. πτυχ. δημο-
] ίιϊΐσκϊλου μιτατιθεμβνου ώ; βοηθού* είς την έν τώ Β'. 8ημοτ.
• σχβ ε!ω Ηρακλείου κίνωθεΐσαν θίσιν διά τοϋ θανατον τοθ Κ.
ίΣφαΛΐανάκη.
Είς τον Διοικοϋντα την Παιδειακ Έπίτροιτον άνατιθεται ή
§ ίί,μοσίευσ'ς καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατ«γμα5θς,
Έν Χανίβις τή 17 Ά/ΐριλίο» 1912
Έν Όνόματι τού Βασιλέως
' Η Έπαναστατικίι Διοικητικόν Έπιτρβπη
} Ό Ιΐρο.δρος Τ» Μελη
Γ. Λ3Κ\ΟΠΑνίΙΣ Β. ΙΙΑΙΙΛ8ΡΟ3
Λ. ΛΙφΝΑΚΗΣ
Γ.
Η ΕΓΤΑΝΑΣΓΑΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε1ΪΙΤΡ3ΙΪΗ
ΑΠΟΣΠΑΙΜΑ
Της έν τω ύπ αριθ. 49 τας 16 Αττοιλοι; 1912 ηοαΐΐώ
φαθ^ς τής Διοικητ. Έπ-ΐνααΐατικας '^Λ
Αριθ. ά- φ. 56
Ή 'Κπιτροπή
Άποφασίζΐΐηχμψηφεί,
Έγκρίνει, ο'η«·ς δαιρεθώσΐν αί οικονομικαί περ'φέρβιβι τ!}
αρχιο; Λου-,θίβ.1, ώ; γνιβΐΑοϊιτίί ό Νομάρχης Λίβη^ου διά
' αριθ. "«/^ έ. ίτ. 4γγρβ?βι» τβ^ κ« ίχ}9ειχνύει 4 Οί-
Κ 87
κονομικος Έιττθβωρητής τί|ς Β'. Ο'ικίνθίϋίή; περιφίρεια;, ο.ά
τοϋΰπ'άριθ, μ/μ τή; 9η; Μαρτίου 1912 ίγγράφου τού καί
Άναάθησι την εκτέλεσιν τής παρούσης είς τόν επί τώ* Οί.
κονομικών Διοικ. Έπιτροπον.
Ό Πρό*όρ3ς Τϊ *ίη
Γ ΔΑΣΚΑΛΓΓΙΑΝΝΗΣ Λ. ΛΐΟΝΔΚΙΙΣ
Ε. ΠΔΠΑΛιΙΡΟΣ
Μ. ΓΟΤΡΟΣ
Ό Γραμματεύς
Π. Μαρκαντωνχΐης
"Οτι ακριβές άπόσπασιιβ
Έν Χανίοις τή 17 Απριλίου 1912.
Ό Γραμματεύς τή; Διοικ. ΈΐΓ»»αΐτ κης Έπιτρο-ής
Π. Μαρκαντωνάκης
'Ακ&ϊΐτανμβ τής δχ' αριθ. Πρωτ. 39 Διεκ. 2 ! τής 9η; Μζρ-
τίθϋ 1912 άνϊφοοα, τού Ο!*ονομικο3 Έπιθε ορητο3 τής Β'. Οί-
κονομικής περιφερείας:
«Τούτων Ι/ί*.χ Οεωρω ΐΐϊ'.6»ίλημένο^, έν τώ συμφέροντι τοϋ
Δημοσίου. Γνζ κζί ή ϊπζ:χίΐ Λασηθίου δίχ.ρείή εις πλείονας
των ϊύο οίκοίομΐλί; ικρι? ρειχ;. Πΐός κα^3:ισΛθν τώ.· π-:ρφι-
ρεκύ* Ι-αδιν ύτ' όψι» τα; ϊ^^ϊ σζ; μοί άο,*-! ως -τληρο?3ριχ, κιί
τάΐίοσά άτ α «ίτ β?χ τ« Τ5 Δη,*5σ όν *α5 οί χ?ο»5 ίζ,ι ,',ζί'.ο
ύτό τούτου τα ϊηαηχρια*ά τοοϊ ινα ώ; *.*Ί :*ϊΐ« ά':ιν« ί^^^ατ
τει ήδη διά τί|ς έν-ΐκιάσί^ς Έ» συ/ίυαΐΐ'ώ δδ των εΐΐπρατ
τομένων τότβ καί νυν κζ ά 1ιά?3ρζ Ιτη έςη χον ότι αί οίκϊνΐμ.-
καί περυίίβιαι δύνανται -ά ί ζρεθ>3τίν έ/ τήίταρχα
ώς κατωτέρω κχί νά όρ.3θ?) τρώ:η ιυοσφί^ά το π^σο
εκάστη; σημειοΰται, ΙξηγΛίνον έ ι τού μ=σ.υ ό'-·3υ
ξεων «των εΰφορίζς καί Ι'ών άγόνων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΕΡΙ ΙΈΡ,ίΙΑΙ
1) Τζερμιάϊων
2) Λαγοϋ-Πινακίανά
4) Αγ. Κιον)τΐνος-Κρουσταλένΐ€
6) Μέσϊ καί ίς> Ποτάμ:
ταγίϊς 8
ΔΙΑ ΤΑΓΗ ""*
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
"Εχοντες ό—' όφιν τό άρθρον 27 τβύ ικρί άρχαιοτήτων Νό-
γ,ϊ* κιί τό ύ*' »ρί8. *ιο/81 τής 2 Άτριλίο.» 1912 Ιγγραφον
τί3 Έφόρο^ τώ» άρν/αιετήτων Χανίων.
Δυρ'.ζομεν ίκτΐκτον έιτιστάτην των έν Καλφ Χωρίφ ΊεραΓ.ί-
τρου έν*ργου·Αϊνων άνασκχφώ/ τόν Ιωάννην Χ Δημ. Πΐγ'ί-
λάκιν κάτο·«.Γν ΚαλοΟ Χωρίου, έχϊ μην. μιΐθφ δραχ. 60 καί ΐψ
ό'τον χρόνον θίλουσι διαρκέσιι αύται.
Έν Χανίοις τί) 6 Απριλίου 1912. _ " , '-'1
"Ο Διοΐκών Έπΐτροιτος
Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
8) Καμινάκι
9) Ψυχρό-Μαγουλί
10) Πλά:ι-Μετόχι-Γε3θτομ)3ρι Βιδ'.ανί;
(Έκτο3 (·ραφείου τή; Ά-ωτέρας Δι*^θύ/τεως Ο
Άριθμ. Διαταγάς 12
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ό επί τάς ΙΊαιδείας Ιιοικ'δν
Έχοντες ύπ' όψιν τό α',θ^.ν 90 »3 *)-'
όχε;
έναντι
ώ* «ισπρα-
Δρ.
3790
»
730
»
1020
»
2000
1800
»
660
ίς»
»
9ΊΟ
»
1280
Λ.
1750
Άριθμ. Διαταγμ. 9
Δ Ι Α Τ Α Γ Η ' '
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΐηΐΔΕΙΑϊ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
"Εχ5;τ«ς ίτ'ίψ^ Λ 5?9θ)ν 27 τ3δ Ιπ'αριθ. 430 περί άρ-
χαιοτΓ,των Νίαΐυ καί τό Ιπ' άρ θμόν 145/«75 τ?,ς 5 ΆπριΆίου
1912 Ι'γ;ΐίον τοΰ Έφίρ υ των Αρχαιότητος Ήρακλιίου.
ΌρίζθΑεν νην ήΐΑΐοησίϊν αποζημίωσιν άτ;ο τής σήμ«ρον καί
έξη; τοθ ί^'ΐλοςτών Άρχ,ΐίϊήτω* Τ^λϊσου ΣτυλιανοΟ Σπυ-
ριδάκη ε'ς δραχμήν μίαν
Έν Χανίοις τί) 9 Απριλίου 1912.
Ό Διοι»ών ΈπΙτροιτος
Ε. ΠΑΠΑΛΕΡΟΣ
Αριθ. Δ χταγτς 10
Δ Ι -Α. Τ Α. Γ1
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΙΙΜΑΣ ΔΙΟΙΚΩ ^ Ε11ΙΤΡΟΙΙΟΣ
"Εχ-ντίς ϊιπ' όψιν τό ά^Οίον 27 το3 ϋπ' αριθμόν 430 περί
135 1911
χ
Δϊατβγμΐτος,
Δί-,βίζο·ι;« ϊΛ'ϊτϊτη 'ι -ώ
λαόν Ά'Τ«»«ηιι :- Λην. χ τ Ιω δια^Ά-Τι/ 5^, Ί*Λ
Χατζοδίκη ούτινος την -ταο«Γησ'.ν ^^^ϊ;/^Λ^9α
Έν Χανίοις τζ 12 Απριλίου 1912
Ό Διο·'ών
Ε. ΠΛΠΑΔΕΡ02
Αριθ. Διχτχγης 11
Δ Ι Α Τ Α Γ
II
Ό επί τΛς ΙΙα«5είας 1ιοι««ίϊ»ν 'Κ
"Εγοντίς δ χ* όψ.ν τα ά)·»;» 3 χ« 123 -Λί δ τ* άρ 6. 727 νό-
μοί» καί την δ*' άρ-.θ. 36 τϊίς 23 Δέ* ^λ:λλ 1911 '^-.ίΤ.»
τής Δημιογιροντίβς Λ-ισηθιΙευ,
ΔιορίζίΐΛίνκλητΐίοα κχολ τώ Ί55·θϊι*ίΐω λασιιίϊίο^ τον Μυ
σταφαν Κολοχουράλην ΐτί μην. μιβθΰ δο. 50,
Έν Χανίοις τί) 12 Ά-οΐλίου 1911.
Ό Διιιχών Έπίιρο-Τίίί
Α. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
ψ ρμ
χιίτήτω Νομί.) καΐ την λκ' άίΐθ. 4*7/ΐΜ τ*ΐί 7 Άιτριλίΐ
1912 προτΛσι* τ-ιί Έφορ υ των Αρχαιοτάτων Ήρϊκλεί'υ.
Διορζιμ:' Ικτακτθ' ϊ*α:τά-η/ των ίν Τ^'^ι^ω ά/ασιιΐφ!3ν
τον Ίωάννΐ.ν 2πυρι?άην ή '.ΐορφίταην επί μην μυθφ !:αχ.
60, καίί;' ό'ΐΐν χρόνον «ί-:^3ΐν διχοκέσιι αί ανα?*ιφα αύται.
| Έν Χιν-ιις τη 10 'Α,τρλιςυ 1912.
Ό Διοικών ♦Εχίτρβ-βς
1 Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
ι
'■ ΙΝΙΤΕη ΑΈΥ3ΥΚΣΙΣ ΕΣϋ'ΕΡΙΚαΝ
Δ·.άτί3 ύτ' αριθ. 32 έ Ι. Διατάγματο; τή; Διοκούσης "Τ!-
παναΐτατ.λή, ΈτΓ'-ροιτή; ίπ«Ό9η ό ιταρ* τή Άνω:ί?α Δι«υ-
δανΐει τ>ύκ Ί'ΐτωτβρΐΑΰν π3ωΐο*ολλη:ής καί ^μχειοφ^λαξ Νιχό-
λαος Σγγ^λά.ης, ώς ίγ*τ Χ*(ψας την θ;σ ν τού κ»ί άν;" αυ¬
τού προήχ'ιο ιί; την Θϊτ τυτην ό π:ρϊ τή αύ:^ Δι«κϊύνσεΐ
ύιτηρϊϊώί α Γραϊεΰς Πι::-ς Μ. θΐοδωρακης, ε!ς άντκατά-
στασιν Ϊ6 3-Ιτοΰ πρ-τχ';η ο παρά τή Νίμαρχία Χανων χ'
Γρ*?εϋς Έμί*ιν:υ;λ Ρο3ολίκης.
Διά ϊι·τ·»γίς ημίν ύ-:' 'υ·Α. 10ϊ1/ιιι ι*1 χρονολογίαν 29
ρτΙου ^. ί. όΊιβρισθί) ϊί; την *ενι)θεΤσαν θέσιν το3 τ . Γρα-
; τή; ΝίΐΑαίίία; Χα^ων ί Στέφανος Π,υλάκης.
Χαν.α τί 29 Μιρτίο^ 1912
Ό Επί των 'Βΐωτ.οικων
Δ οιχΛν 'Επίτοοτος
Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
ιά το3 Ιτ' αριθ. 37 ι. Ι Λιατάγματο; τής Έκαναβτατικί];
Διοικητικώς Έ—τροιΐί|ς άτελ^θ/) ο Νομίοχη; Χανίων 'Αλής
Ναΐπζαϊις.
Δι" ομίίο^ Διατάγματβί ά-' άριβ. 38 Ιιωρίσίη Νομάρχης
Χανίων ο Τίχηρ Χ>τζ1 ΊιψιηΧ ΌγλοΟ.
Διά ίιατβγϊς ήμ«» >κ άριί. Ι|3β/47ΐ «· *· «"ελύθη τής δ«ιι-
188
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΪ ΐί Γ.ί
ρεσίας ό Ν'χόλβος Μητσοτάκης κληΐήρ τβϋ Χημείου
χ-ζι ϊιωρίαθη ?ΐς άνν α:άχτασίν α&τιΰ 6 Νικό^ΐο; Ι. Τορ/α-
ζάκης.
Δι" όμοίου Διατάγματος ΰ-' αριθ. 46 ί. ϊ. επετράπη ή από-
ληψις τίς μισθοδοσίας τοϋ Άγροτιχο3 διανομεύς Ν. Τερζάκη
β*ό 10 Δε*ϊμ.ί;;ου '911 έΊς 20 ΊανουϊρίΌυ ^ 912.
Δι* όμοίου Διατά-ματος ύπ' αριθ. 47 ί. Ι. εγένετο άτο-
ϊεκτή ή ιταραίτησις άπό τής υπηρεσίας τού ΐν τω Λιο,εναρχςίω
Ηρακλείου λιμενοφύλικος Σ*χή Ζεκιρβχη.
Δι' όμοίου Δΐϊτζγμ,^ ύιτ' άοι*ί.48 μ»τΐ'ίθησ3ν ό β:ηθ ς
Γ. Λίτινας «κ το3 Τιγ. Γραφειου Ρίθΐμνηςείς το τού Ηοα
χλείου καί ό ΐΓθοϊυτάμ,ε ος το3 Ταχ. Ρααφιιου Σπήλ.ι Έμμ.
Τσιριμονάκης *ίς τη» θέσιν βοηθοΰ έν τώ Ταχ. Γραφε ψ Ρε¬
θύμνης.
Διά Διαταγάς ήΐλών ύπ* αρθ. 1416)700 τής 12 Απρι¬
λίου 1912 άπελύθησαν τής Ρέσίώ- των.
α') Ό Ύπογρ?μι>»τεΰς τής Νο,ιαρχίϋς Χανίων Στέφ. Βο-
γιατζάχης κοιί ίιωρισΒη είς άντιτατάίταΐιν αΰτοΰ ό Εότΰχιος
Κορχίδης.
(Γ) Ό α'. Γρϊφίύς τής Νομαρχίας Χανίων Σ-έφανος Παυ
λάχ,ης καί διωοίσθη είς άντικατάΐτασι» αΰτοό ό Στέφανος Βο¬
γιατζάκη ς.
Δι* όΊιβ'ας ϊιιτανής ημών ΰπ' ά^ιθ 1467)729 τή; 13 Απρι¬
λίου 1912 άπελ θησαν τής ίίΐεως τε3 φύλιιιος τοϋ ίν Σο6
ία Άσΰλου των φ;εν3ίλαίών οί Στ-ΛανΙς Φραγγιουδκης
'Ανεζίνα Κουρ«.ο6τη, Έμμ. Κ α/Ίονιάιΐης χ.αί Κωνστ. Λ·5-
νάκης καί ίΐωρί^θησαν είς ϊ τ κΐτάστατιν αΰ ών οί Μΐνούσΐ
Ρνΐγάκης, ΣπυρίδΐΛν Κϊψ^μί άη,, Σ'ολιανος Κουτρουμτϊ
καί Μαρίΐ τό γένίί Χρ σ:3Ϊ3υλίκη σΰζ.»γ-/ς Μ Ιΐϊλί'ηα
Έν Χανίοις τή 13 ΆπρΓ'ΐ.υ 1912.
Ό Διοικών ϊχΐ των ΈΐωΓίρΐ'ών
Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ*:
ΑΝΩΤΕΡΑ ί
ϊ1 α!»., α, 2ϋ4!]|. 3ΡΜ1Ϊ
Διά τοϋ ύττ'αριθ 15 τής 3 Ατρίλ'Όυ 191'2 Διατάγ^ατϊς τή
ΈΐΓαναε-τατΐΑής Διθ!*.ητ'χή; Έπιτροπής, ίδρΰετα· Στοί^,ί; τή
Χωρςφυλακή; ·'■ τώ χω5·.ω Βΐσιλι*α Άνωγεια Καινουρ'ο>
οδτινος ή μέ» δΰ βμ'ς 6ά άτοτελε?:αι έξ ενός Ένωμοτβοχ.
καί τεσσάρων χωροφυλάκων, ληφθηΐο^ένων πάντων, έ τής όρ
γανι*1[ς ίυνάμεως τή; Μςιραρχίας Ήοαχ,/.ίΐν./, ή ϊέ πε.ιφέ^ει
έκ των χωρ'ων Β«γ ων'ϊίς, Λούιιχ, Κουμΐσα, Κ·.πε αν!* ά, Λιο
νύσι, Ακάματος, ΣταύγΙί", Κάρυ Φίνΐρ^οφ^ρ*;·κο
μένων έκ το3 Σταθ^ο3 Πάργ^υ, κ^ί Βαϊ.λ'Λώ/ Άνω ,'ΐίων
Κανϊύλα^, Βχσιλιχής,, Κοότου Φ.αθ3άΑίς,
Μΐ»μο3, βποσπωμένων έκ τοθ Σταθμοΰ Μπόμπΐας.
Δι' όμοίου Δ'ιχτά,'μιτος Ίπ' ά;ιθ. 16 τή ούτης
έπετράιτη «'ς τόν πεζον χ'βροφύλακϊ Λΐο3αχ()ν Ιωίν ην ή άπβ
ληψις όλολλτιρίυ τής μισ ιβδαο'.ας τού, ϊιά τό ίτό 7 Φ£6ρο^α
^ίβυ μίγ,ρι 7 Μαρτίου έ Ιτ. χοονικον ί^στηΐΑα *αθ' δ άΐτϊυσ ασ.
τής υπηρεσίας τού λόγω *σθ«νειαι,, νομ:μ«ς «ιστοΐΓοΐτ,θειοη; ο-ιΐϊ
δΰο «πισττ,μόνων ιατρών.
Δι' όμοίου Διατάγματος ύπ' ά^ιθ. 17 -ίής 4 "Απριλίου 1912
έπβτρακη ίϊς τόν τϊζόν χωρίφΑϊκι Γείακαρ,,ν Κωνσταντίνον
ήάπό*.ηψις ό'οχ^ήιου τής μυ·)ο2θ-ίας τού ίια τό «ι» 4 Αΰγού-
ατου μέχρι 2 Όχτ».6ρίου 19ΐ1 χρ-νικον ϊ αΐτημα καθ* δ άπ«υ-
σίασε τής ΰιτιορΐσίας ΐου λνγιρ ίυθίνείΐς νίμίιω; Πίτοποιηθϊίσ ,ς
υπό ϊύο ιπΐϊτημόνων ιατρών
Δι'όμί-ίου Δίατίγματος ύπ'όριθ. 19 ΐή, 1! Απριλίου ι. ί.
έχβρηγήθη είς τόν Άνθυπομοίρβρ^,ον Καλοχρ στιανάκην Γεώρ¬
γιον ίίκαπενθήμερος κανονίση αδεία ϊι' Άλβξάνϊρε.αν τής Α'ι-
γόττου.
Δι* όμοίου Διατάγματος ύπ' άριΐ. 20 τής αύτί)ς χρονολογίας
ίδρύεται έν Όμαλφ Κυίωνίις Υχ-σ-αί^-ς τής Xωρ5φ^λΛxής,
ϊιά την β*ριντ,ν κερ^ϊον τ:3 ίϊους 1912
Δι* όμο.ο.1 Διατάγματος ύκ άρ:ρ. 21 τίΐς 16 'Απριλίου 1912.
έπ·τράπη είς τόν π·ζόν Ενωμοτάρχην Β ριράχην Δημήτριον,
δπως συνάψη γάμον μ*τά της έλ Γ-·λ«ι:3ί Κυϊ->νία; δεσπ ινιϊος
Ελένης Δημ. Κησηιχάτη
Ώσα6τ*ες δια τοϋ ύχ'αριθ.'22 τής 16 Άπ^λίου 1918 Δια-
γμϊος τής ΐίίαί Εηιτροτής μεταστα9μ?ΰιτχ. καθ' όλην την
ιερινήχ πεκίο8ον τού ίτους 1912 ή ίδρΛ τοθ Σ αθ,α,οϋ ΙΙατσ'.ϊνοΟ
ίς Καλ Μκράτην.
Δι'όιιςίου Δ·.α:άγμζ'·ο ΰχ'άριθ. 23 τής κύ:τ{; '/Ρ'νολογΙας,
πίτράιτη »ΐς τόν ικζόν χ«ρογύλακ« Ψαθ3γ!α»νάκι,ν Θεοδ .'ρον
ή άπόληψ.ς όλο-λΓροο τής μιτ^ίδ σ /.ς τ^υ διά τό *-ΐό 18 Φ·-
υ μβχρ'·8 Μαιτίοο 1 9(2 χρονικόν ϊ ίττηχα καθ' δ «π:«-
σίαβε ττ*ς υπηρεσίας /ο φ ά^^ΐν5ίας, νο,ΛΐΛω, π στ£π^ι
υπό δύί >Χ!7τημίνων ιατρών.
Έ- Χανίοις τί) 16 Απριλίου 1912.
Ό Έ(1 τή; Δημ, Ασφαλείας χαΐ
Δ",μ. "Εργων Διοικών Έπίτροτος
Μ.ΣΓΟΥΡΟΣ
ύ!ΕΥ9ΥΝΣ!Σ
Δ>ά Δ·«τάιματος τής Έπαναστ3ΐ:ικής Διοικητΐλής Έπ.ΐρο-
πής ίπ'ά).θ 33 χαί χρονολογίαν ση^εριν,ν βπ«τρά«η νΐ κτγ
ρωθη πλήρης ό μισθός είς τόν παρά Τώ Τελωνειω Χανίων
Ύ)γρ2μ·μϊτεα Κωνστ Παπαίάκη.» 3ιά τό άπό 1 — 31 Μαρτιο»
912 γρ'νικόν διάσ.ηυΐϊ καθ" δ άιτοιισίαΐί τής ΰτηρεϊίας
ασθενείας προσηκόντως πιστοποιηθϊίσης υπό δύβ
ιατρών.
Δι' δμοίου Δ «τάγμΐτ:ς ίιπ' αριθ 31 καί χρονολ. 9 Άποι-
λίου 1912 ετοποθετήθη ό Γιώρ·)ΐος Χ. Έλευθβρΐαδης ώ; επιμε¬
λητάς έν τώ Άγροκηπ φ Ηβακλείου.
Δι* όμοίου Διατα ·μ·χτο' ΰττ' άο:θ. 39 κχί χίθν:λ σημερι ήν
ίπίτράτγι, δτως άνιί τής έν τφ «ςθρφ 4 το3 ΰπ' άοιθ. 530 Νί-
Κ.9^ /αί τώ αΛρψ 1 α', τού ιΐπ άριθμ. 645 Λιαΐάγμ.*τος όρι-
ζθΑέν·ις εγγυήσεως χορη-,ηθή προσωπΐκ,η τΐΐϊυτ») χζί γί^ί ϊ«"
κτός ώς έγγυη-ή; 3-α την διαχειρυ'.ν τ>3 Γεωρ/. Μακράκη ?!
μοαίο^ είσπράίτο,αος έν τή τεριφβ,ϊε α το3 τέ^ις ΔήΑθυ Τζ€ρ·ι'«'
Λασηθιου ό Μιχ. ΛαΐΛαλίλης, Ίίωργος κάτ.ιχο; Μ/»α Λ*
σηθίο.;.
Δί' ϊμοίου Διαχάγμα'-ος ΰπ' αρθ. 40 *.Α Ίδιαν χοονολίγιαν
Ιιτετράπη 'ό-τω' χΒΐη'ηθή -οοΐιίπ'χή ίΐ·γιησις κα γίνη δίκτο;
ώς έ/·γυητος 5ια ςήν ίιαχειρίίΐ» »ο3 Έ^,α. Γ ιΓϊ^ρακη 'ί*'
ΐΪ3^ ίίϊπράλτορος έν τή π5ρ.φ;ρϊία τοϋ τέιο; λϊ,μοι Ψ^·ο)3
Λισηθ ου ό Παπά Ρίφ^γ.ος Έιιι» Μπ'μηαί, κά;ο.κος Πλϊ
ίϋίνών Ά;'βυ Ρεωργίου Λΐϊηθίοο.
Δι' όμ^ίο^ Δυϊάγυ,ϊτος ΰπ' ίριθ. 41 κχί χροωλογί?ν ί3ί"
επετράπη ό-τως χορηίηθή ■κοθίΐ»κ>.Λ-η *γγΰ/]σί; κϊ!. γ.ν, 5 »τ"'
άς «κγυητηί ί.α τή., 8:αχ4ίρισ ν τού Ία. Μΐν ίϊ^κΐ) ±ι^ά~Λ
ε'σΐίράτορος έ« τή πιρ'φίοε'α τ30 τίι* , ■^)x■}^ Κα:ω Κων»
Ίίρα,τετρου ό Δημ. Ι. Δερμιτζά*ης, ϊμτοοος, *αΐο κος Βί»ι-
λΐχ.ής Ίερατΐέ.-ρου.
Δ>' όκοιου Ιΐϊυάγμιατος ΰπ' αριθ. 43 *αί χθί^ολο>·'*ν σΐ"
ΊΕρινήν ϊΐίθ'σίη τϊ>ων5φύλκξ ιτΐρά τη τ-λωνϋα ?) ζί3ΐνί3=-'χ
Χ^νί^ν ό Νικίλαο; Γ. Στα,Λχτάϊης άνΐί τοθ Ίύΐνίυ Κλτιι-
κ υλάχτ; άπολυθέντος ,-ής θέσεως τα-,της ίιά ΐ3ύ; έν τή σχετΐ'ΐ
ΐχθ-σπ τού Τελώ ου Χανίων άναφϊρομίιυυ; λόγοο ·
Χι' όμο'ου Διατίγματος Ιιυ'άρ·θ. 4Ί κχί χροί ^
5·-ωρίσ((») τ«ων.φ6λαξ παιά τξ τελωνε α*τ] -ιβ?
μ»ης ό Μο;σ^^ας Κχμταν 2νά*/]ς ζιά το3 Χυ
άίΐολυθεντος τής θέσεως ταύτης.
Έν Χανίοις τί] 19 Ά-τριλίου 1912.
Ό επ! των θ!ονίμιχών 8:οιχώ» '
Λ. ΛΙΟΝΑΚΗΣ
Άοιθ. Πρωτ. 2996
κπ.
Ό Εΐϋαγγελεΰς των έν Χανίοις Ορωτοδι
Έχ,-ιντες ύτ' όψιν τό άο'ίρον 1 το3 !,*:'αριθμόν 191 Δι»τάγ*
κςτής Έκτίλεσπ^ς Έπιτρ πής.
Άττ.δ*χόΐΑ£θα τήνάιτότής θε'ΐεω; τ^ύ ίικχστίχοΰ κλητ^Ρ^
μακς
εσπ^ς Έπιτρ πής.
Άττ.δ*χόΐΑ£θα τήνάιτότής θε'ΐεω; τ^ύ ίικχστίχοΰ κλη^Ρ^
τής «ρι·ερειας τοδ ΠρΛτβδικ«ίο^ Χανίων ύποβλη&εΐβαν «αρ*''
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2
Ιββ
τησιν το> Μιχαήλ Γαλανάκη *η άΊτιλλάϊσοιΐϊν ΐΰ-όν τής υπη¬
ρεσίας*
Έν Χανίοις τη 3 "Απριλίου 1912.
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Άοιθ. Πρωτ. 3033
, 1828
Ό Εισαγγελευσ Χανίων
"ίζχβντϊ·; ύτ' 5ψ·» τό αι^οιν 1 το3 ί·τ*
ιχϊ-5; τ3)? "ΡΙ-ί-ίλϊτ:1*^: '^ι τ9ΐ·:^' ϊί τ)>> δ τ"
1->8'»)1Ρ7 τί]; 4 ΆτρΛ'ου 1912 ?γ*ο σ-ν ττΐ Γενιοδ
Χανίων.
η
'·,*ϊίου Χα"'·ιϊν, άντί τοΐ Μ
κη-
τήρ* τϋςκ*.ΐ'βϊβϊίϊίτϊΐ Π
Γαλανάκη ■πιρα'τηθίντβς
Έν Χϊνίβ-ςτη 4 Άπί'Λί™ 1912.
Ό Τζί9ανγ&Χευς Χανίων
Γ. "«κουλάδ
. Πρωτ. 3202
ΒΟ παοά ϋρωτοδίκακ Χανίων Εισαγγελεύς
"Εγοντες υτ' δφ'.ν· τό δο»βον 1 τοΐ ύτ' ά:!1». 191 Δικτάγ-
ματος τίς Ιχτελεβτ *ί!ί Έτιτο-πήί.
Άττοδ«^οα.εθα την Ι·* τή- β'ββωτ τοθ ϊ'Χ'στκο";
τής πβριφβο»ίτς τοΰ Π-νοτ-.ϊιχ'ίου Χι ίων ο-ΐοδλη
τησιν τοθ Νίκολάου Φ^ι^άκη" χα'.
Άπαλλάσσομεν αδΛν τίίς υπηρεσίας.
Έν Χανίοις τή 9 Ά*ρ··λίίυ 1912.
Ό Εισαγγελεύς Χσν'ων
Γ Σκουλάς
Άοίθ Πρωτ. 3580
Ό Ε*ϊαγγελεϊϊτ των έν Χανίοις Ποωτοδιΐί'δν
"Εχοντΐς &-" όφ·ν το άοήριν 4 τού ύί' άοιθ. 191 Δΐϊτίγ
ματος τή; Έχτίλ·στκ?ς *Γ?τΐ-ρ·)-»ς.
Έ την υπό τώ' Νι*·>λάου Χ ο λε—ΐ'άίη Μ-τ-οί'.ο
ν-ν. ΆντΛνιου Ι. Μ»υ5ϊ*ίη κατοίνιο
γγη
Μαυοαχάνιη δικαΐτ. κλητ^^^: -ΐΊ: πεοΐϊβοεί·»; ίΟ Πο«ιτο3'ϊ(ίί υ
Χανίων κ*-ά τό υτ' άρ θ. 20.149 ίί|ς 9 Άπ-ιλίου 1912ίνν«Τ-
τικόν τού Συα.ίολ5£ΐογοάφ·>υ ^ο3 Είοηνο5:κεί^υ Κολυμπα-ίου Κισ-
βαμου Ν. Φουντουλάκη" «ϊί
Δάμίν την 3ηΑθίίε>ϊΐν ι%% πβροίϊη' ίν τί Έπισήιω
τ? ίν
βημΐρίίι.
Έν Χανίοις τη 19 ΆιρΛΙβυ 1912.
Ό Εισαγγελεύς Χαν'οιν
Γ. Σκουλάς
. Πρωτ, 1488
» Λΐεκπ. 609
4Ν0ΤΕ&Α ΑΙ^ΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
(Γΐνιχόν ΑογχΛτΛρτον)
ΕΓΚΎΚΛΙΟ2 ΔΙΑΤΑΓΗ
Περί εΐπράξεως έσό5ον καί πληοιομης έξόδων
των ά'ροτχκών ΔΛμων.
ρς τού κ. κ. ΛΤοχάρχαί, Οίκονομ:κούς
Έπιθΐωρητάς, Δ/^μάρχους, Εί,οηνοδίκας
καί τοί>5 Γαμίας τής Νή^ου.
Κ υ ρ ιοι ,
_ Διά τοί Ιπ' αριθμόν 24 άπο 7 Μαρτίοι» «. ί. Διατάγαατος,
έκακον-τθη ό τρόπος τής εΐσπράξεω- ϊσόδων καί κληρωμής ΐξό-
»ν των άγροτιιιών Δήμνν.
τοι:, οί ταμίαι δτογοΐοθντη να ■ταρϊ>ί>ω·'ν ί άπ^στέ^^ωσι τα
κατϊθη>·5·, Ιβ' ίσον υ,εν βφ?ρ3τΐν ε'« είστοίξί'ί ναΐυττεοουιιέ-
νο»ν ϊσίϊων των κι»τ3Τ9"'ηβίντίΛν Λή,ϋ,,ν, ·'ς τ^υ; ά;μ»δίβυς
ΝοΐΑ,όρνας. Ιβ' £τ:ν ίέ ΐτβορ σιν 4!,· ύβκοάζΐ". των νέον* Δή-
υιων, εΊί τοθί οίκϊί'υς
Τί νρ^,χ.,ί-.,, ιιΤ
ι!φ διά ^τυ^ν των ΔηΐίΜν νατατιθιίμβνα ΐΛίτρττά, Ιναντι των
οί Νοιιάογαι να γϊ Δ*μτβΥ0( Ιν*'λλ»ντ«1
αας, ίέον ν» τειιλαμ6ΐνι*^(ν Ιν ΙβυτοΤς β'χο'νω^ τί·ν οί
γίαι τί|ί τ-ΐ'·ε'1ίύσ ω: των να^-,τιθί έ«ων γρ^ιιάτον. 8ντο γνω-
στοϊ5 ότι αί ιτ*3'»χαταί!?-3Γ! χ>τ~Ί ϊβνϊφορίΧσϊ" β': ώοισμίνον α*«·
«αι ϊσοϊΐν, ά^λ'ί'ς Τ5ΐ·»·λίί>ν !σόϊι>ν, εϊι εί-!ν ο! ϊιάφοροι δη¬
μοτικαί φΟΓ'ίί, ·»βί άλλ» ϊΐκτ'ώΛΐα-α, ώί λ. γ. ποόστιαί». άγρο-
ζτμία σύλληττοο·, ϊικϊΐ'ίιμΐίτ» ίτι;»ητδν κλπ. τιοτ των βΐϊο'αιν
υπέρ ώοισ^*ν(,>ν >>·»»>? Ί ών ί'τΐΓ'άττοντοίΐ νβι ε'ς αΰτοΰς νβ?
μόνβ« ίίον να ατοϊίϊων-'-ίϊ
Κατά τϊ15τ« *»{, σ·;κτώ·'ΐΐί" τώ ίο'ίρω 5 το!3 Ιτ' αριθμόν 24
Διατάγματσς, ρδ-ε βί Νιμ.ίργϊ! ί·3'ε οί Δήιιαογ-ι ίϋνϊνται νβ
«ντ!λλΛντ0ΐ τλη-ονα- «ΐς βάρΐ'" των Δήιιων ετί των ^Υ)ΐΛθ»{ων
ι, αν μή ύττάίγη πτο' ο'τοΤς άν-ίκουσιΐ'χ ίσάΕ'ον «ΐς
ϊκίντ^ήγιι·ί7ν" ατλ7α τ^ θΕ^τ'νιρυσ'.βί τουτο ϊ^ον νβ
ς είττΌΐίζ ί,> π*9ω 'σ^ί^'ων ν^ ϊιατ^θίδσιν β(ς
ίον ίκρίνου
V
δν Ά ΈΛ,ηοωιχ-ί' ?ν»τ·ίλησαν ώς λ χ.
βπ^ ιΓσΐΓριζιν συλλτΊΐΓΤοι>ν ΐΙ α'οοζτ,ικΛν *λτ. ν^ Ιιΐ-εθϊ) είς
τΐληοωμβς —ηός ί?όφλϊ|σ ν "^^οτοΐων ΰΐΓ-,γ'ίΜσ· >'ν.
Άπαν-* τ» ιιίγρι το:1*ε ίΐϊοΊ-ντα γ-α'Λμίτία πϊ"αλα6*€
8-Ίΐιθτικ!Λ« «αρανΐ'ίΤίνήηνων ίίΐν να (■"ΐνχίντπο'ΐ'ίσ'ν ·ις τα
άβμόϊι ϊϊΐιι;σΐα Τ·»·ι«Τ·», εΐί 5 τΐϊ Γίνι^ν Λογισίτιρΐον θέ¬
λει Ιττΐ'ϊτρέιΙε' νοτΐ τα τυ"/όν *1ζ αότό ΰΐΓΓίλ1'·''ίντ9 τοιβδτ»
γραμιιάτ!»" '! ϊέ ταμί^ί 5ϊε|λ"υο·ν Ινα. σιιμνΐϊρφ'ύμενοι ταϊς
8ίϊτά?εσ' το3 άοθοου 4 το3 τ»οί ου αν·ιΐτέο» 5"* «βιθ.
24 Δ'ατά·Ίΐ'»·ος, ά*θϊτε1^ (>>σΐν αμβλΪΥΐτ! το^ί τεδς Νο—
οιάρναί ί τιας Δτιμ^Γνυί, «ηττα τ^ν ίν τδ βοθρο) τούτω
οβ'ζου.έννν —("Χ'ϊϊ'ν ΐ^ε*όί ^'νχχοο ΓνΐΛίϋντ-ς -^· τ**9όι τΛν υ©
β!ς δν τ-· γοί·Αυιά'Ίτ ατορώτΐ οΐΐιλίΐι.νύν τβ
**ροχατββολίΛ ϊρ τις δαπάνας τ^'^ Α ^ροβυ*α^ής κϊΐ
•ξ οίϊσ^ι·*-- άλ^ης α'ιτίΐ-. Δ'ά τάς ο»?'λϊί ϊ» τ»ύτ»ί ϊίον,
σδν τη άπ^7-3^?1 τ3ν •"ρα'ΐιιιτ'ων, νά ζττώ-ι νβί τί)ν ϊ*ίίσ»ν
ύτέρ τοΰ Δνα σίο^ σνετ(«ε(5 νοτμϊτικο" Ιντά">·ι»τ*ς, τρ χο-
σνν το3 όπςίίυ θέλοΐΌΐ σι,μφτϊ'ζει εί' γρέη των Δήμων πρός τό
ι ΔτΐΑ&σ όν
Ι Οί ταμ,ίί»!, 7Λμμορ»οόμ·νϊΐ ι-ρβς τάί «'ϊΐ»»ί ϊ'·»τ'»·'»ί τοδ Γΐ-
νικοΒ Λογΐ3Τ'"θίου, θ» 'ποβά^λΐιΐΐΐν είς αύτβ. συμφωνως τβΤς
3 ϊιατάξεσ' τιΐ5 άρήρου 91 τοθ νόοβυ *τερϊ 8ταο«τί-υ λιγιττ(*ο3.
ν μόνον τ« •'ρΐ'ϊμίτια δημοτιχδν ιηΐρϊχαταθηχών 'φ' ών ί
' κατάσγεσΐί.
ι Οί Δϊπι^σ 3ΐ χβτήγοροι δέον νά αποστέλ}·ισ·ν α
των Ιιι* αότίόν ;ιτΐ άγοοζηϋ'βν ίκίιϊΐΐιΐίνΐαν ατοβτσεΜ» κ»ί ιτρόί
τ;ύς οΊκι^ο^^ Διαίρχου'-, 'Γτίν-ί, ίπι τί! 3»σιι το)1» »'Ό-ιΐθ'»μβ-
των τοί-ων, θά »«τα"'ρί-ι·>ι·'ν {ν τοΤί ί!*εί"·ί βιδλίοΐ'" τα εκ
•τροιττίμων 1-ίοτών Δτμων »'ι--τραχτ^·ΐΙσο?α*(ά ν7γν(βρί1«*σΐ τ»
τοσά των κ'θϋΐτεΐηυιά-Ίΐν, 7Φ·5 1χ των «ίστ-ρίκτ'ων Ισόοων
άααιοώσ' -ά Ε·ϊτο*ττ'ιμίν5'.
Οί Οΐκον-ι/(;οί '^Χ'θ'κρητΐ! ίίον νά βίίαιώνα" έ»άσι·οτί 6χι
οί ταιιίοτ' σ.«.!Αθοφο0ντ7ΐ «τα-ιο-.βΜ: ιΐρός τίς >'»τά?«ΐί ^οθ ύ*'
αριθ. 24 Δι 'τάγαβτβς και τ?) πΐοιεχόμενον τή-- παρούσης 8ια-
ταγ*ΐ?.
Έν Χϊνίοιςτη 10 Απριλίου 1912.
Ο! Δ·ο(κονντ*ς Έπίτροποι
Έιτίτ~ν Έσωτερικών Επί των Οΐκονρμι»ών
Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΔΝΝΗΣ Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
ΓΤΗΤΚΤΊ8ΕΡΝΗ2ΖΙ3Ϊ
^ ^ν-· ν
ΑβΓ
Ο ΕΙΤΙΣΤΙΣΙΣ ΓΕΙ1ΙΙΣ 1ΜΨΟΙ0ΣΙ11
Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙΟΝ5 ΕΤ ΡΛΙΕιΤΕΝΠ ΕΙ
ΦΕΒΡΟΤλΡΙΟΣ 1912
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — Ρ Ε «Ό Ε Ρ Τ Ι Ο Ν 5
Χρονολογίαι —
•ί-Ί
Ι1
3 α
— α
Ρ
Έσοδα — ΒέοβΙΙβ»
Των Νομών—Όβ8
Χανίων και
Ια Οβπθβ οί
Ρεθύμνης
Ηρακλείου
Ο&πιΐιβ
Λαιηθίου
8
ί 1
Σύνολον
Είσπράζβων
Τ ο ί»1
5ιί
Ι -
1911

Σίπτέμίριος
Όκτώίριος
Νοέμ6ριος
Δεκε'μβριος
Ίανευάριος
Φείρουάριος
1911
25511
ΝθνβΓΠΐθΓΘ
ϋβοβπιΙοΓβ
ΡβΤΓΪΘΓ
»
1912
»
2973560
3131585
2652890
2244360
20883
- δοΐη-β___
Μϊταφορά λτ,ψοδοσίας 1906-1910
ά 1» £63(ϊοη 1906-1940
Σύνολον -ΤθΙβΙ ... .
15341355
120613632
135954987
60
5913
6775
11866
5177
6103
5939
25
41775
2096467
25062
36067
19260
2201760
2146942
30040
70260
135490
82640
141360
90510
49690
622760,
80603
5178730
51978
4919677
4969007
17
6227605
17
Ϊ30
80603
51787
5197855
4919677
95
332793 85
374569
14483941
123514698
550300
8244319
80
137998639
87946
34553191
2856520*34
34553191
285652034
19
320205225
320205225
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ} _
491
. Αϋ εΟΗΡΤΕ ΟΕ 1.4 $11ΒΠΧΕ 3 °/.
ΓΕνΒΙΕΒ 1912
3 |β — ΠΕΡΙΟΔΟΝ
0Ε5ΤΙΟΝ
II
ΧΑ Β 1^ Ε Α ΙΤ
VI-
Β
ΠΛΗΡΩΜΑ1 — ΡΑΙΕΜΕΝϊδ
χ
3

I
)3
Ι Μ
ο "
13
α-
* 13
« ο
^ '3
δ ε7"
ε ε
* 8
*!
·2Ϋ
■Β. §
•ϊΤβ
Φ (Λ
>Μ —-,
13
1
16
ό~2 —= »
2-3.8 !2
= 5^5 =
•2 ° ,ι ϊ" 8
.2 1= _
17
γ ϊ
2
ο
18
9
ε- " «·=
ί. ^;

04
β*
Οί
* "Κ.
β
- β
Χ § Ι
-ο α. Ι
,2
5- 4
«
'?
"ο
™ ^0°
εί— ^πκ
Μ
δ "ο
»3-β·£
? Β β.
>3 « **
3.-Ο
?1
21
22
1123
270
2426
2197
627
1199
60
80
298 2(
761
17891
44140
20
83235
9687
38
1421
110235
328^
87
237635
627
167840
80
200000
200000
38882
43
142180
110235
20328487
237635
627
24056083
784385
83578
91422
15
167970
4325479
96722
151466
4493449
2481
88
2974
2974
500001-
50030
1049177
181321
60
400000
2571357
19181237
2971357
3888243
3388243
449373
2752679
320205225
Γ
}·?ΙΜΚΡίΤ ΤΚν
Π Ι Ν Α £ ΣΤ .
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
Ο ΕΤΑΤ 0Ε3 ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝ3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΡΝΤ3 Εί!
ΦΕΒΡΒΥαΡΙΟΣ 1912
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΗΟΕΡΤΪΟΝ5
Χρονολογίαι
"Εσοδα —
II
1*
κ
α
ι
1911
Σε,πτέμδρ· ς
Όκτώίριος
Νοέμίριος
Δεκέμίριος
Ίανουίριος
Φείραυάριος
8βρΐβιη1)Γ(
ΟοχοΙοΓβ
Νονβηϋβι-β
^ίιην^ο^
ΡβνπβΓ
1911
1912
»
" Αΰροιομα — 5οτη>η* ......
Αης ΠιριόΑον βαϋοη 1'. ..
/1η«/«οίοοια Βαί Πιριόίου Οαϋοη //'. ..
Ιννολον — ΤοίαΙ ..........
Των Νομών
Χανίων
καΐ Σφαχίων
£α ϋαηίί
ι( 3/αϋα
Ρεθύμνης
Ήραχλείοι
Λαοη&ίον
£ Ι
"■9
1 ^
Ι
Σύνολον
Είσπράξίΰον
ΤοίαΙ
Παρατηρήσας
Ι β Ι
10
1608265
•2967815
3933427761 1209049
11
8702 5
1359549(8737456980 137998639, 87946
37323861648
ί
19320205225
2670884741
258903550174970 ·6644066873
323861648
3202052
644066873
(*) *0ρ« προηγούμενον
ν. ι»Μ··υ
*»~ .1Μ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
193
ΑΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
. Αϋ ϋΟΒΡΤΕ ΟΕ Μ ΕϋΒΤΑΧΕ 3 ·/. - ΟΕ5ΤΙΟΝ ι.
(912
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Χ Α. Β 1^ Ε Α. υ -/ΐ'.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤδ
13
•54
«-δ ρ
3 ?
ι.-5
•5·* .
Ι
3
-β §■
Γ:
δ,
81
2
ο,
•ϋ
Ι
17
1
3
!
■Λ.
ΓΓαραιηρ>'/ο3
■*
Μ-2Ο7625
25
115409
-91422
246831
43
43
59243
44934
16
.25805
10417765
62113
45
294894
7739
33
6211345
50000
2948 94
50000
212076
212076
124497303
19181277
164886205
Ι76674ί
297135'
4738099
4(
1482^
38882 43
21207625
80
212076
3026540
320205"
5370723
644066873
25
(Έκ τού Γ(ν«κοβ Λογιότηοίον)
49!
ίΦΗΜϊ-ΡΙ* ΤΗ!5 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
^^Ξ5"55Ζ_—ί—^35Ε2Ε53^
ΓΕΝΙΚΟΝ /ΌΠΣΤγ.γ
Ϊ.ΑΊΛιΜ ΓΗΣ ΓΕίΙΚΗί ΑΗΫΟΛΟΙΙΑΙ1ΟΪ
'. β γ ι ο ι α }
>ογισ;Λθς /ρ',αευς
1910
1911
συμ |νΐ, ν.;μο>
Ι- 8
( Ο
■ ίθ
ί ι»
Ι 13
Ι 14
'■ 15
ί ό
γ ι ;
2"!
? 21 Ι
ι 22: δ
^ 23 ! .
ί 24 '
ί, ^5 ι -
1 27 '
"9
/.οί ναι. ....
οί,ύτοΰσιοι
χρημαν./'.ων
Δημοτικαί .
;ς ίγκ,χτκ,λελίΐμμένων όθωμ. -"ριθυί'ίΐ
^ιχε·ον ίΐανίων.......
*· Ήρα,Λλιίου .....
» Ρε-'όμν/ις......
> Λαεηΰίου. ,.....
μ.,.!Ό0 ετους 1910
|π?1?'Γ£ΐ5 εγ., { Σ«- Πρίξιΐς έ -.*ς το.
:α6ρίβ« 19115.,-
31 Ίαΐουαρ'ου 191.2
-
-101 θόρθΐ
.τος ρόρος 3 "/,, -
» » * —·
ς Α'
Β'

Άΐχκιςλ. "Κτίιιρ.'ας
.!- υχ ίφέτ»ων ά."ϊο^,τ χιι'»ιεον......
ί-'; α. ΓιΐαίΛ^άτ'κ τοϋ Λι μοσϊου . .....
.,,. -.Ταμείον Λ^σμΐ^Μϊνΐΐτ. Ταμ. Ηρ >.λε ,ι
αϊ δα 'λ/'σί ό; τχχ. ']·-τ.τί^ών
οί έ υα—Λνας τν',ς Άγι "-ου"1 αχης
30
31
32
33
■ϊί,.ι'):τος γ. ; ", 🙂
Ί'χ(.ί*ί...... , .
Β66Η7
21
τΐρδς τΛ^ρο· ν;/
>.^ν άττοζηαιώ *α.........., ......
.τ*Όολκίδ.«, ^α,'".^■.νxςτ?^.) στρατ ύ -7 γ εί 'χ
30 |
37 ,
3,-5 ι
Ο! Ι '
40 ]
'ί 1 ,
. -ί!,* Κο/;ττ;ς-~"λ' τ".ος Δηαοσίου.....
' ' ' , - ' -ν- ,
9 » » "·_3ν. ΤλΙί,. >Ζ4*.
> - , » »'ΙΙ-Λ/!)
·> 3 » » Ρ;')^.(.·'
10872·
64Ί001
114,14
42494
502'
48.Γ.4
26009
£38124
818156
1851619
1179892
344195
26
91
23
42
11
23
37
91
Α
39
273438126
566
40
4434)89
100.
25469 57
2910201
13660, Μ
107188 12
.61985
8812ι37
200000
20001—!
123648-2
ΰΟΟυΟΟ
18(λ.ΐΛ.'
1715
449ο
'**. 124
02595Η
8ι428
13200
88:".ϋ
32446
4550176
37
17175,«6|85
4!)ΐ»Ο8Ο,27
1181317
23
60
26
78
95
30!
10
7062841 -Ζ'
5
705
12913 4
16994
21770
35775
19350
200000
26
65
8;
569344
220928
66698
35673
34518
39178
212076
1678
200000
304072
276680
74251
1/^9447
11135359
20510
200
330
259
20000
Χ ύ ν ο λ ο ν
138510321.
2420963 93,
1400821
410893
309112
566
40
4434
ι
41
511
14·
89
1000—
2546957,
2910)20
146366190
2619|85'
212076 25
10490771
42
031
15
400ί>00
110720
2184556 24
11431123
42494 —,
502337
204303210
555400,-0 1
138888- |9ο
50000(»
180000
■1715
4500
00,
25^7755
15
42829183
2122398 45
108422 3ο
34970,65
48126 82
54391130
4950176
11,
21395955177|
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕίΉΗΙϋΩ-
ί,ΗΪΟΣΙΟΥ ΤΙΛΕΙΟΥ ΤΗΝ 29 ΦΕΒΡΟΪΑΡΙΟΪ ί812
•ΤΓηόλ-ΛΛ'» τ&ν ψ^ϊϊ>ον ό
$ν5 οιχ» τοϋ οίχο
1912 { Φ.δρουϊ.-'00 Π12 ;
,,νχοϋ ϊτους 1810
Β41
29 * 27:3 80;
5Ϊ 1949,55
237 782 Ί "!δ
375676"
6υ() ^21
3ύ4!ο9ΐ68!
24762·-37
2^07 40 92
111)9500
2103411 &
Β18854
894*810
13ΗΟ0Ο —
383511
4371197
2052144
2778189
241345
1993643451
267:119874,
3093253
1ΚΒ6913
1781Π6
3010^9
309 '
1'072042
8")08Ί2,·2
14311)23
128122216
/, 6310 29
^49252
534788 '>
281853'1
753ϋ7|ΐΟ
134628190
1335410,12
1ΟΟΟΟΟ-
1800001- · · ■
17151—
450060
4082983
62282145
3497065
2265725
5439130|
473809985
21207ίο;-5'
86>5ϋ57 6 ^
2205040Ί65|
ΤΙ 100347 22
196
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54

59
00
01
62
63
64
65
κ;
Αογοριαίιιοΐ
Έκ ιι?ί"ϊ««&ο{>ας
Έςο*α Ιξαργυρώσεως Συναλλα,γμάτων......
Τρά-τεζα Κρήτης λ^μος καταθ. υπέρ εΐδικου
Γ-ί^ίίου ε;σ(ρ3ρών χάριν των έθνικ,ών άναγκών.
Γ ;δ Ταα. ίίορορ. χάριν των Έθν. άναγκών.
Ταμεΐα καΐ Τελωνεΐα
•/όν
" ΙΤ ο ί".- 7 ε 'υ
» Λ; τηθίου...........
.' ο)/""θ λϊν'θ/ν...............
Ι" οτελωνεΖον Σουδας ...........
)νεΐυν Ι'εθυμν,-,ς................
εΐο» Καβτελλ'ου ι*υλθ7τοτ «'.Λθυ .
' "νγ'ου ΓίλΛ«τ ............
'ί'/-ιλωνε.ν ι Χε:
'Υ/'"ελω εί·"· Μα-άλλο;.
1 -)ωνεϊον Άγ'ου Ν'.κο*>α.ο
ν Ί/;τί·'7ς
Ίερχττε'τρου
ΪΓε σίου .
ποσχ .
Ε
Ί910
766.84" 2/
6 3γ'
Σ16ρ ο^ 1911 λ
3 Ιανουΐρ τ
1312
259775:5
'ΐϋίιύΐι 85ν
17270: 70 212581
68059'·8 ΟΟ527.6
33;:Τ^
.-·ΗΓ,5? 61
91.
189;
4»6ν
1360
59-ϊ
9" ·ι;,
158- υ Γ
8 - -«ι ;ι ,4
ι 03
2-79Ί
Ί 3358
»ϋ9 04
42 Λ·>
υί
9 ^Χ"
194^7
11"
8-
ι:,
0.3
9 (»
ίο

ι,5
Μ
8
70
199502"
271241
922 '«
1048
(■■:7ο
ί 532
Ι Ί73.5
5 ·3ϋ
160555
2444
15441
15
95
75
Μ39595577
177 41
6 ιιιιυ'ν»
66
Οί
4(3
2,
95
ί5
50
3ο
Ιίϊ
1.
19
8*57 Μυ'
8μΟ.) 3''
824902 ■
427 Ί .·;
284 :, 94
128110 901
714^,74
74 1)9."
118454140
221. Ό 78
1910 /Ό
65.35280
1442-3130
78
30
3718:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΤΒΒΡΝΗΣυΩ2
197
Π Ι
'Υκόλοικα τοϋ «ϊ*ο-
ϋ !το»{ Ι ·1 '
8302380
(515791
10!
34
8918171
44
Πρίξίΐς **ό 1 Σ,6
1911 ?ω{ 31
Ίανο«ρίου 19:2
11100347
291
172799170
9803,901
61148787®
1646594
71·2Ο7Κν
472765
684230,
2750
13978
194101
46953
2655(Κ
34701)35
■".12(95
98576^801
1550950
103 ·;ο
483741—,
]
11604802
4(5:!40
225^831799
Πράξις ίντόί τού
Φ.βρουΐρίοκ !?12
8011508(81
385381
62670844
212581
1113
1952770,
209938
|
94 49 01
1Ή3257 20
4Κδ3(3Γ
155715
1143^31
51540 —
14!)83,90
587 45
157891 30
4177 25
208 —
433-0 Χ
27914 3
-3806,:.
200 —
5 «92 υ5
04075
670840
114366010
1968675
123850
6195430
13071688
13985434
66.4!
245003
6722θ|
ο"718907^71
198
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ανάλυσις των κατά την 29 Φεβρουαρίου 1912 ύπολοίπων έν τοίς
Ταμείοις και Τελωνείοις
Οικονομικαί
Αρχαί
Ι Ε Τ Ρ
II
Τ
Λ
--
Αντί-πμα
Σΐ". οΓί.ο ►
Χρυσόί
"Α,,,.ρ.,
ΝίχΛ χλκ.
Έν ολ'..
Ταμείον Κεντρικόν
Ϊ9329
30
1118,

18965
50
49474
80
98687
69
148162
» Ηρακλείου
24704
80
16320

35274
09
76298
89
126371
60
202670
49
» Ρεθύμνης
45',5

5791

10502
15
20838
15
16712
93
39551
081
» Λασηθίου
62102ί-23
72
9133
72
28498
70
37632
42
ΤελωνειαΛαί 'Αρναι
58170

13866

14148 56
86184
56
14 "ι 732
79
231917
3ο
ϊ^ον.....
112959
10
47157

81814
02
2 + 1930
12
415ίΚ)3
71
65993ο
83
Έν Χανίοις τ$ 2 Μαρτίου 1912
Τ* «οΐί Γβν
*___
'ϊγ υ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Μηνιαία
λ. α ε·; 3ε α. ε~ :* '■ - '3 ■ ιϊ ~-
.Ίογιστική κατάστασις τ ν} β; 31 Μάρτιον ';'Μ2
Ταμείον Μεταλλικόν
Ι Έξ» τερικοί λ)σμοί(άντίτιμον μϊταλλικού έν τώ έξωτεοικφ).
Συναλαγματικαί τοϋ έξω,ιρικοθ................
τ, . - . )Κεντρικοΰ
Πρ «ξοφλησαις ..........................)Τ]μάτων
. . , , , , )Κεντρικού
Λχνεια ϊπι ϊνιχυρψ -χρηματογραφων.........νΥΙ
. , . . . )Κεντρικου
» Ίπι ίνεχυρφ ίμπορΐιυματων.......
καλλι*ργ·ι«ς
«νυπόθηκα αΐ.ϊ .
) 'Υ|μάτων
)Κεντρικοϋ
·)'Υ]μάτων
» » ΐγγ. Κυββρνηα-----):Τ]μα-ων
, . , , . )Κεντρικοΰ
* «ς ανοικτόν λον«οιασμον. . . ^■>.^ -
)Κεντρικοΰ
Δημ.ο·»χα.....................)Τ]μάτων
Άπαιτήσεις ίπισίαλίϊς..........................
Σ^ναλλσγματικο1ί καί φορτωτικαί κ,ομιστών............
Λιάφοροι καί προσωρινΐί λογαριασμοί.................
' Όμολογίαι κβί τοκομερίϊια.....................
ι Καταστήματα Τραπέζης καί αποθήκαι αυτής............
ι Κτήματα ίξ αναγκαστικήν πλιιστηριασμών...........
] Έςοϊα έγκαταοτάσιωςχαί καταβκευής τρα·Κ€ζ:νρ«μμ»;τίων.
Λιαβορα ..................................
ΈκκρεμεΤς ϊοσεληψίαι μετά των Ύπο)μάτων μ«ς.......
448*54
1774618
•208060
_ 98216] 1^
"308172 8ο
205115 45
6~3'»23]70
_ί)58546ιΐ5
"785'Όΐ72
2334
Γ180867Ι65
7155^8] 43
12787190
|
124056|95
ΙΓ.3663,55
871*205 13
44941160
1258120
2846202
31
Ο Λ%οικη«*ς
13. Λΐ'ΓΚΑ-
2222873
30&276
513288
621969
80874
1896466
279171
287720
916147
35582
256147
30
85
72
08
14
50
22
12
Μετοχικον κεφάλαιον............................
Άποθεματικόν τακτικόν............. . . . . . .
» προνοίας...........................
Τρατεζ'.να γραμμάτί - ίν κυκλοφορίβ..............
Καταθεσίΐς 2η;..οϊ. άτοκοιέκ τσ«τι,ι£ν προεόία.1, ίρ, 646821.45
μεΤον τ.ληΐωθε'ντων έχκρεμών έντίλμίτ(>»ν χευ » 2807.35
1405360|26
481644 65
189161
89
9187,95
57256
32684
7740!
έΐεΐί Δημοσίου έζ εισφορών υπέρ τοΐ β'ιδίκού
χάριν των Έθνικών άναγκών.......................
Έπιταγαϊ ΐϊλν,ρι>.τεβ"........... ·>......... ,
Έθν.Τρ.τνίςΈλλ.διιθέειμα υπέρ τής κ—ι* κίβτϋβς ϊν
Κομ.'στβί συνβ./ ]κών καί φορτωτι/θΛ.......
Μερίσμοιτα μετοχών Τραπέζης διαφόρων έξαμν,νιών
Τόκοι ϊανείων ένυποθήκων έν χαθοοτίρν,οίΐ
Ταμείον Συντάξεως ύιταλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης
13703875
Έν Χανίο.ς τα 31 ΜαρτΙβυ 191Ϊ
5000000
263112
2050ΰ(»
21734Ε:0
6Ί4014
236616
19343Ρ4
3"5008
ί412500
18486
1000000
267372
ί 5433
47938
15074
115474
05
ίθ
96
35
•21
2όί
75
10
01
13703875

■» ο
Ό Προΐοτάμβνος τοϋ Λογιστηρίου
Δ. ΠετνχΑκης
.1»
Μέγεθος Γραμματοσειράς