91924 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

19

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/4/1912
i

Αριθμός Σελίδων

24

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
■^.ΙΖ'Ά . ■■■■■· - ^ ΚΡΗΤΗ ,.. ...-1 ·· ■: " " :
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 20 'Ατϋρΐλίου 1912 — Άριβ. 19
ί
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
ΧΡΗΣΙΣ 1910
! ,
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ιςρο'.:αλογιίθ«ντων, ^«βαιωθέντων, είσπραχθέντων και εϊσπραξίμων έσόδων
χρήσεως 1910, έν συγχρισει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909
χαΐ των προϋπολογισθεντων και πραγματοποιηθεντων έξόίων τής
χρησ«-ς 1910 κατ(31 τ^ν ^α Ιούνιον
Ε !
*■ «ι»1
4
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
Προσωρινή κατάστασις των δημοαίων έαόδων
χρήσεως τού έτους 1δ)Ο9 άπό Ι
Τροϋπολο-
γιαμον
Προσδιορισμός των έσόδων
Προϋπολο-
δισθέντα
χρήσεως
1910
Άπό 1 2ε
πτεμβρίου
1910 έως τέ
λους Ίουνίοΐ)
1911
Α'
Β'
Δ'
Ε'
—Γ·
3

4
Α'. ΦΟΡΟΙ
"Α ιι ι ιί ο ι ψ ό ο ο τ
α') Βεβαιούμεν™ καΐ είσπραττόμενοι είς τα δημοσία Ταμεΐα
Φόρος επί των συγκομιζομένων δημητριακών προίόνΐαΐν................
» » » όπωρικών καί λαχανικών..............................
» » » έπιτηδευμάτων.......................................
» » « » (έσοόον έξ ένσήμων φόρου επιτηδεύματος)..
» » » οίκοδομών...........................................
β')£Βεβαιούμενοι χαΐ είσπραττόμενοι είς τα Τελωνεΐα
Φόρος επί τοϋ τυρού καί των λοιπών γαλακτερών...........................................
ελαίου καί των έλαιων....................................................
σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καΐ τοϋ πυρηνελαίου.............................
οίνου...............................................................ς....
των οίνοπνευμάτων, τής ύποστάθμης τού οίνου, τοϋ πετμεζίου καί τοΰ δξου....,
έσπεριδοειδών καρπών καί των έξ αυτών παραγομένων ποτών................,
κουκουλίων καί τής μετάξης...............................................
μέλιτος, μελοπηττών καί τοΰ κηροϋ.......................................
των βαλανίοων καί βαλανιδοκοι/πών...........................................
τής σταφίδος..............................................................
των άμυγδάλων.............................................................
των χαρουπίων............................................................
τοϋ λαδάνου, καραμπασιου, δαφνελαίου, δαφνοφύλλων, φασκομηλελαίου, δικτάμου λινο
σπόρον καί γλυκορρίζης..................................................
των μαλλίων καί των κατειργασμένων καΐ μή δερμάτων........................
των διαφόρων αλλων φυσικών προίόντων......................................
"Δμμεσοι φόροι επι τής καταναλώσεως
Τελωνειακός δασμός εΐσαγωγης είδών υποκείμενον είς φορολογίαν................
» » έξαγωγής................................................
» » επί τοΰ βίσαγομένου οίνοπνεύματος.........................
» · » » » καπνοΰ...............................
» » · » » τουμπεκίου............................
Πρόσθετος φόρος επί τοΰ άλατος.............................................
Φόρος επί τοϋ καταναλισκομένου καπνοΰ, είσπραττόμενος διά των Καπνοκοπτηρίων.
Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τέλη χαρχοσήμον
Άντίτιμον "πωλήσεως χαρτοσήμου κοινοΰ...................................................
» » οιατετιμημένου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων καί συμβολαιογραφείων
Αντίγραφον πωλουμένου χαρτοσήμου των έκπαιό&ιπικών τελών...............................
Τέλη δικαστικά καταβαλλομενα παρά τής γραμματεΰσι των δικαστηρίων........................
Τέλη καταβαλλομενα υπό των Συμβολαιογράφων...............'...........................
» » » » 'ΥποΘηκοφυλάκων...........................................
» επί των μερισματατοδείξεων τής Κρητικής Τραπέζης..................................
Τέλη Ταχυδρομικ , ι ·->·.
Άντίτιμον κοινοΰ καί έναρίβμου γραμματοσι'υ'ου κα'ι έ.τ:ιστολ.'δελταρίων καί ένσήμων απαντήσεως
Τέλη εσωτερικήν καί εξωτερικών Ταχυορομικών Έπιταγών...................................
Μίσθωμα γραμματοθυρίδων τοΰ έν Ήρακλ^ίφ Ταχυδρομικοϋ Γραφείου........................
Τέλη τηλεγραφικά
Τέλη καταληκτικων Τηλεγραφηματων.....................
» διαβατικών » ......................
» εσωτερικήν » τοΰ Δημοσίου τηλέγραφον.
» εξωτερικών » τοΰ > »
Τέλη καθυστερήσεως
Τόκοι ύπερημερίας επί των έκπροθεσμως έκτινομένων Δημοσίων Έσόδων.
Πρόσι>ετα τέλη επί των έκπροθέσμω; έκτινομένων δημοαίων έσόδων...
4δ0000
100000
75000
25000
180000
ίΐ
1013 -
98563
67591
12735
Ι
830000 —
15000
700000
180000,
40000
ΙΟϋΟΟ
69000
20000
6000
12000
140000
30000
140000
4000
70000
1000
355679 7;
9968 40
7417%!*
2267000 —
1300000
120000
13000
300000
40000
115000
310000
2108000
225000
70000
45000
100000
8000
3000
4530001-
_.
810000
22500
500
233000
30000
10000
4000
1000
45000|—
13000
1408
16^751
687033°
10951 3°
90911)6°
8»2
4964*
10241 *
135264
39977
156380^°
2983
42761(7°
1406,4°
1843023|43
131469 61
101561
27731
265656(30
30002
106250.
24335405
2086031|ΐ6
16588860
7194 50
4089ϋ6ό
34888 67
60328 27
835145
1487
70
319Ο31[84
156317
24427
113
1331561
3600 03
5017
2173
24106113
49855
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΎΒΕΡΝΉΣΈΰΣ
183
τή{ χρήσεως τού έτους 191Ο έν συγκρίσει πρός τάς είσπράξεις τής
βρίου 191Ο Ιως τέλους Ιουλίου 1911
βαιωθέντα
Έντός τοϋ
μηνός
"Ιουλίου
1911
Έν όλφ
Είσπραχθέντα
Άπό 1 Σε¬
πτέμβριον
1910εωςτέ-
λους'Ιουνίου
| 1911
Έντός τοϋ
μηνός
Ιουλίου
1911
Έν δΐω
377707
_ 3787501
_Ι 98563
103501 67695'35
4850 12783 50
__ 175746 88,
377859— |
179010
35011 30
17116 40,
402190
946 30
6726 70
326 50
51|4Ο;
86160
205 20
1649 40
15396,20
1359790
62090
1043
7118802
1745784
12735
74275 87
476434|δΟ
103792 52
7437 90
3129 90
19070 50
4094 40
2548235
73353873
11758 50
776807,70
179867 45
72725 20
11897 90,
97637 30
8608 60
501630]
11103 50
135469 30
41626 70
171776 50
3237 70
56359 60
2027 30
231945828
141526213
10899920
30861
284727
34097 20
10625510
26883640
163007 57
224903873
28257 30,
195 —
7155 50
311015
6992.70
66510
16945 70
171280
18658,50
7110851
2500 —
360 65·'
5098!
194145 90
7389 50
4804815
3799882,
67320 97
901655
1487 70
17326335
2614037
113
19951672
176699173
9968 40;
741796'4Ο
162751 05
68703 3θ!
10951 60
9091060
828210
4964,90
1024190
13526410
39977 30
15638030
2983 70
581350
9107 80
4996 75
4850
3389 32
42761
70
1406140
166404348
1311469161
101561
27731
265656 60ί
30002 80
10625510
243354 05
208603116
23355871
179010
35011 30
17116 40
402190
946 30
6726 70
326 50
5140
86160
«520
16 Κ) 40
15396,20
254
13597 90
62090
12193167!
103792 52
7437ι90
3129 90
19070 50
4Ο94|4Ο
2548235!
163007 57
1ΟΟ42'47
361181
12342
485,23
610003
5377,93
2224!18
3412860
7354'69
621(97
7976166
165888:60
7194150
4089265
3488867.
60328,27,
8351 45ι
148717ο!
28257 30|
195
7155 501
3110|15
6993
66510
31903184
156317 65
24427 57:
113
18085822
1331561
3600103
5017
2173126
70
46375751
16945 70
1712 80
1865850
7110185
2500!—
36064
5098
2410643Ι 1002247
6992'δΟ1
498155
7491143
36181
123421
485123
6856 50|
80295 82
22454 59
12783 5Ο|
77665 19
200055 60,
1175850:
776807 70
179867'45
72725 20
11897 90
97637 30
86Ό8 60
5016 30
11103 50
135Φ69 30
41626 70
17177650
3237 70
56359 60
2027 30
178597515
1415269
108999 20
30%1 60
284727 10
34097 20
10625510
268836 40
13
224903873
19414590
7389 50
4804815
37998 82
67320 97
9016 55
1487 701
365407 59
173263135
2614Ο|37
113
19951672
2Ο426Ι46
61001031
5377 93
34128 60
735469!
621197
7976166
Εΐσπράξιμα
κατά τό τέ-
Άντίστοιχοι
είσπράξεις
χαήσ. 1909
χ1
1911
εως τε-
λους Ιουλίου
1910.
Διαφοραί χατά την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
371893 50
18267.18
45240,76
98081
69
533483
533483
13
13
3669 50
75404 961
178*2,85
23029175
16573 55'
3187-
489086
4631,74
6108164
13654061
1359980
833086 70
230525 90
30721 70
7745 40,
95178 50
706090
4858 20
7899 —
82653 80:
21132 40,
1286Ο4Ι—
3254|6Ο
6Ο594|9Ο
70110
1028625
166415751
1140843
■—Τ—1
110152 25!
10944 2Ο!
315556 80
37370 7)
1ΟΟ3ΟΟ —
291183 30
2006351
23
184752,
70
1267
55Ο85'5Ο]
39113 80
61484 98
6847 22:
1487170
73801)24
42Ο035Ο
415250
2458 80
1547 70
15810
320450
5281550
20494 30
43172 50
1028625
184130
56279
50658 45'
24513484
274418 15
19917 40
595510
3ΟΟ29ΟΪ65
35003890
171242 75
1967877
186 —
191107 52
18462176
611158
296316
80089
28338139,
1148862
11488:62
939320
6122 50
5835 99
216933
2352102
202060
646160
1963701
2414 77
1423 29!
5801
621197
76
1690
423530
123317|20
115305
3082070
327350
22346 90
7037 35
1114 98
815233
73
73
11,55
1ΐ|65
413393
4133,93
Προϋπολογισμόν
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Α'
Β'
Ι
Γ'
Δ'
ΣΤ'
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
γισμον
Προσδιορισμός των έσόδων
Προϋπολο-
γισθέντα1
χρήσεως
1910
5..
Άπό 1 Σε-
πτεμβρίου
1910 έως τέ-
λους "Ιούνιον
1911
Ζ'
Η'
θ'
Ι'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
Τέλη άγχνροβολίας καϊ ερματος βεβαιονμενα χαί εΐαπραττδμενα εν τοίς λιμεναρχείον
Τέλη'άγκυροβολίας καί ερματος........................................................
Τέλη καί δικαιώματα διχαστιχά
Ποινικά τέλη, εξοδα, πρόστιμα καί χρηματικαΐ ποιναΐ.............
Ποιναί έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών άποφάσεων........
» έκ παραβάσεων τελωνειακών καί έτέρων φορολογικαί νόμων.
Λοιπά δικαιώματα
Δικαίωμα μολυβδοσφραγίσεως καπνοΰ, τουμπεκίου κλπ...............^.......................
Διάφορα άποόβλεπτα δικακόματα άνήκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων...................
Χρηματικά τιμήματα καί πρόστιμα, είσπραττόμενα κατά τόν περί στρατολογίας τής Πολιτοφυλακής
Νόμον................................................................................
Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμπορικών σημάτων................................
Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Μονοπώλια
Άντίτιμον πωλουμένου άλατος άποδιδόμ«νον τη Συνενδιαφερομένη Διευθΰνσει τοΰ Μονοπωλίου
τοΰ άλατος............................................................................
Άντίτιμον πωληθέντος άλατος την δ'. τριμηνίαν τοϋ ετους 1909 άποδοτέον τη Συνενδιαφερομβνη
διενθύνσει τοΰ μονοπωλίου τοϋ άλατος....................................................
Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Πρόσοδοι δημοσίων καταστημάτων
Έσοδον τοΰ Τυπογραφείου τής Πολιτείας έξ έκποιήσεως διαφόρων νόμον καί καταχωρήσεων έν τη
'Επισήμφ "Εφημερίδι ίδιωτικών εγγράφων.................................................
"Εσοβων έκ σννδρομών τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστενογραφημένων πρακτικών τής
Βουλής..............................................................................
Δικαιώματα ΰπερημερίας έμπορευμάτων...................................................
Πρόβοίοι δημοσίων νομημάτων ,
Δικαιώματα επί των έκ δημοσίων λατοαείων καί ορυχείων λατομοΐυμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
πετρίδν καί επί τοϋ εξορυσσομένου γΰψου..................................................
"Έσοδον έκ τής μισθώσεως θαλασσίων λουτρών...............................................
» » · > τοΰ φόρου ίχθιιαλιείας..............................................
Δικαιώματα επι της σπογλ. αλιείας είσπραττόμενα έν τοίς τελωνείοις..............................
Τίμημα έκποιουμένων διαφόρων άντικειμένων άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης...................
Πρόσοδοι μεταλλείων.....................................................................
Τίμημα έκποιήσεως δενδρνλλίων...........................................................
"Εσοδον έ χ τίς εκμισθώσεως αίγιαλών,'Ιχθιοτρόφων ποταμών, λιμνών ή ίχθυοτρόφων υδάτων.,.
Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων
"Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινητων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..
"Εσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων καί νησίδων τοϋ Δημοσίου...
Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ακινήτου χαΐ κινητής περιουσίας τοϋ Δημοσίου
Τίμημα έκποιονμένων άκινητων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..............................
Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ύλικοΰ κλπ. μέχρι τέλους Δ)γρίου 1910*
ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
ΆποΧήψεις ίχ των ίξόδων τοΰ προϋπολογισμόν
"Έξοδα πολιτικών δικών καί τέλη των σχετικών άποφάσεων έ-ΐιδικαζόμενα τφ Δημοσίφ..........
"Έσοδα βουλευτικών έκλογών, υπό των ύποψηφίων Βαυλευτών καταβαλλόμενα..........
Τίμημα έκλογικών καταλόγων...................................................
Κρατήσεις^ λόγφ άπουσίας έκ των μισθών των δημοσίων λειτουγών καί πειθαρχικά πρόστ'ιϊια'έπιβα'λ'-
λόμενα υπό των προϊσταμένων των ύπηρεσιών...................................
Κρατήσεις έκ των μισθών των Δημοσίων λειτουργών πρός 10|0 υπέρ τής Παιδείας.......'|........
Κνατήσεις έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός 2°|οδιά την πληρωμήν των βοηθημάτων.'
ΕΙσφοραί των δήμων ύπέυ τής Παιδείας .....................................
Τα υπό των Μοναστηρ. Τα} είωναποδιδόμενο, έναντι των δαπανωμένων δι' έπίδομ!α πρός τα Πατοι'
αρχεϊα καί ε—δόματα Έπισχόπων.........................................
Είς μεταφοράν.
10000
5000
ΐδοο
35ΟθΙ
10000
1000
2000
49500
500
53000
180000
33997
213997
300
12700
10ΟΟ0
23ΟΟΟ
3ΟΟΟ
1ΟΟΟ
5ΟΟΟΟ
100
2Ο0θ'
900,
600
576ΟΟ
10ΟΟΟ
5000
15ΟΟΟ
1ΟΟΟ
300
1300
1ΟΟΟ
100
4600
27000
75ΟΟΟ
2ΟΟΟΟ
52000
6447 29
1144880
41640
206965
1393Ϊ85
720 95
140-33
6452όίΐ5
300-
7957910
15288580
12096-
922255
"21539,55
1742 90
908 75
50763 50
14260
91610
615:50
5508935
830555
980030
1810585
54491
_544|91
4731
108
70
443945
3014380
63876,60
46000!-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΓ8ΕΡΝΗ2Ε02
ι θε ν τ α
Έντός τοΰ
μηνός Ιου¬
λίου 1911
918 79
'ΕνβΧω
7366 08
1030 55 12479 35
5868 20 6284 60
147:40 22170ο
704615 20981 —
7070
772 55
79165
14033
65297 70
-Ι—Ι 300'—
4930
40 —
487 30
57660
984 50
560
99010
173840

2133 88
688317,
15888580
15228580
270 30
121361-
9709 85
2211615
2727 40
908 75
5076350
14820
91610
61550
5607945
830555
980030
1810585
54491
54491
647010
1υ8
4723 20
22"277 68
70759 77
—! 46000—.
11039(20 150338/5
Ε ίσ πραχθέντα
Άπό 1 Σε-
πτεμβριου
1910εωςτ«-
λους Ίου-
ν£ου 1911
Έντός τού
μηνός Ιου¬
λίου 1911
Έν όΊω
Είσπράξιμα
κατά τό τέ-
λος Ιουλίου
Άντίστοιχοι
είσπράξεις
χρήσ 1909
ίπό 1 Σεπτ.
1909 εως τέ-
1911™, λους Ίου-
1·ι λίου 1910
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
ΟροϋπολογΐΜμβν
2/
6445 29
1684 60
416 40
1907 40
400840
72095
14033
4257015
3001—
5762410
15228580
15228580
221
12096 —
9222155
2153955
1742 90
123 65
35727
142 60
91610
39
38652 64
918 79
451
177 85
50
62955
7070
672 55
74325
4930
40 —
487 30
576|60
984 50
19250
371715
560
4899|75
378185
2243 30;
124910
12815
602515 137725
54491
54491
46360
108
3846 95
2014380
63876 60
10 —
253 41
8844895
21075
2133
6883
2133 88
9481
736408
213610
446|60
4637 95
79165
14033--
43242 70
300 —
58367 35
15228580
15228580
27030
12136 —
970985
2211615
2727 40
31615
3944454
14820
916
10
43552 39
503095
2371
45
740240
544 91
54491
17
41
717 01
108
4057 70
22277 68
70759 77
10 —
9793016
2
— 7214 83
5868
131
1034325 3146 20
— 110450
80 1364 70
16343|05 5615140
81830
93835
----1 ον—«_*Λι ΐτυ
— 16816362
— — 16816362
— 194|—
11752
870330
— — 2064930
592 60
1131896
— 2667 50
91
3875067
65
----101050
61550 -Ι
12527106 42520|32
327460
7428 85
6662 35
317950
10703 45 984185
50
244575
423920
— — 673495
575309 482-
--— 17980
66550 3757 25
------ 68472 85
45990 —
5240859 9594434
14925
72055
—" 1010
13094 65
— 15877
7630
384 —
1006 55
1466185
5990
22450
69387
14820
23501
30045
77476
10
283238
687 90
10
720[55· 1698|—
— 696020
13094(65 6986|85
— 15877
94 40
Ζ|Ζ 2439|45
50
190084
423920
_ 6190|04
71
80
84656
3
4
6
6
7
8
3
ϊ
Ζ'
Η'
ι,
.'! Ι
Μ Ι
θ'
Γ
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΔ'
ΙΕ'
4β*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΓΡΝΗΣΕΩΣ
Προϋπολο¬
γισμόν
Προβδιοριβμός των έσόδων
Προΰπολο-
γισθέντα
χρήσεως
1910
Άπο ΙΝο1
εμβρίοιι
1910 εως τέ
λους Μόν»
νίου 191
ΙΕ'
ΐς"
9
10
ίΐ
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4

Έκ μεταφοράν...........
Έπιστροφαί χρημάτων,λόγω τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικώνένταλμάτων........
Παράβολα ύποψηφίων δημβρχων καϊ δημοτικόν σύμβουλον ..................................
Άποληψεις των είς ύποστροφίας υπο τοΰ Δή μοσίου καταβληθέντων .............................
Άπολήψεις των λόγω ίμαησαοΰ κλπ. όφειλομενων υπό στρατιωτών..........................
Άποληψεις τόκου επί τοΰ είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, διά τοΰ 236 νό¬
μον, δανείου έκ δραχ. 42,494...........................................................
'Απολήψεις άντιτίμου λιπάσματος Γκουάνω..................................................
Άποληψεις » κινινης τοΰ Δημοσίου................................................
> τίκων χαΐαβληθέντων β ι* υπηρεσίαν τοΰ είς πληρωμάς σΛθζημιώσεων χρησιμοποιη-
θένιος δ ινείου 1,000,000 Δοαχμών...................................................
Άπολήψεις των δυνάμει τοΰ 265 νόμου προκατβλ τφ ταχυδρομικφ ταμιευτηρίφ.................
'Έξοδα έκλογών τής Συνελεύσεως υπο των πληρεξουσίων καταβαλλόμενα......................
Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
Διάφορα εσοδα τής τρεχούσης καί τίδν ηαρεΧ&ονσών χρήσεων
Τυχηρά ή άπρόβλεπτα εσοδα...............................................................
Λογιστικά προσκόμματα καταλογιζόμϊνα υπό τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίων ύπολό-
γων διαχειριστών.......................................................................-
Έλλείμματα διαχειρίσεων δημοσίων ΰτολόγων................................................
Είσπράξεις καθυστεροΰντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων..................................
» * * ' · «· υπό τοϋ Δήμον "Ηρακλείου δ ά συμψη-
φισμοϋ τού τμήματος των άπαλ?ότι ιωύέντων οΐκημάτων αΰτοΰ παρά το Τομβϊον Ήρακ/είου___
Σύνολον............
179600 —
5000
900
5Οθ|
1675
8000
90000
50000
270000|—
1000
500
500
170000
46992
218992
13929955
232565
175,1-
509656
62482
551635
1151131
500
52650
178956596
46992
1841823 05
Γ-Υ·ν; ΟΛ
ΕΦΗΜΕΓΙΣ ΤΗΣ κΎΒΕΡΝΗΣΕύΣ
ι θ έντ α
Ι'Εντός τοΰ
ίηνος Ιου¬
λίου 1911
Έν «Ιφ
ΕΙσπραχ&ίντα
Απόϊ Σε¬
πτέμβριον
1910 εωςτέ-
λους Ίου-
νίου 1911
11039 20 150338 75
24
181
40
01
71344
11958)05
57
196 25
2350|05
1755
5277 57
62482
5516|35
12224 75
500
532209
178976221
46992
1570 65
1755
107436
62482
551635
1151131
300
11100144
2761
107132(84
46992
156886 39!
Έντός τοΰ
μ ηνός "Ιου¬
λίου 1911
9481 [21
2140
193 91
713 44!
1041296
57
7306 26
Έν 8λφ
ι'Αντίστοιχοι
τε-
λος Ιουλίου!
1911
ή
ό 1 Σεπττ.
1909 εως τέ-
λους Ιου¬
λίου 1910
Διαφοραί χατά την
1910
Επί πλέον
97!
16
159505
1755
126827
62482
551635
75
500
12141440:
281855
11443910]
46992
16424965
5240859
755
400930
5717289
167532311
167782665
95944 34
220651
43402
17363 91
500
10160
27
17031043
115625
16028656
161441
81
2832 38
1755
53487
62482
Έπϊ
έλαττον
846,56
611
46
574707
37883 92
513916!
101Λ)
5464310
45847Ν
4584746
Προϋπολογισμόν
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4

ΙΕ'
Ιββ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
·( 4Χ
ΑΝΑΚΕΦΑ-
Προϋπολο¬
γισμόν
Κεφάλαιον
•♦"►νομαβίαβ κεφαλαίων τού Προϋπολογισμόν" των
Προϋπολο-
γισθέντα
χρήσεως
1910
πτεμβρίοκ
1910 «οςτέ·}
λους Ίο
1911
Α'.
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
ΗΛ
θ'.
Ι'.
ΙΑ'.
ΙΒ.'
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
τ—'
' Α'. Φόροι
Άμε·οι φόροι...........................................................................
"Εμμεσοι φόροι...........................................................................2198000
Β'. Τέλη καΐ δικαιώματα
Τέλη χαρϊοσήμου
Τέλη ΐαχϋδρομικά
Τέλη τελ»γραφικά
Τέ) Ί
η ρΊς
Τέλη άγχυροβολίας καί ερματος βεβαιοΰμενα καί είσΐιραττόμεναέντοΐς λιμεναρχείοις.
Τέλη καί δικαιώματα δικαστικά..............................................,
Λοιπά δυιαιώματα..........................................................
Γ. Μ ο ν ο π ώ Χ
Μονοπώ?«χ.
Δ'· Πρόσοδοι
Πρόσοδοι δημοσίων καταστήμάτων.
Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων....
Πρόσοδοι δημοσίων κτηματων.-.....
Ε'.Έκποιήσίΐς
Έκποιήσκις ακινήτου κα'ικινητής περιουσίας τοΰ Δημοσίου.......
ΣΤ. Άπολήψΐΐς
Άπολήψβις έκ των έξόδων τοΰ προϋπολογισμόν................
Ζ'. Διάφορα "Εσοδα
Διάφορα εσοδα τής τρεχούσης καΐτώνπαρελθουσώνχρήσεων....
Σύνολον ίαύδοον.....
453000
233000!
450001
1440»
10000
10000
53000
213997
23000
57600
15000
131Τ
270000
218992
6083297
31
319031
180858
24160
7491
6447
13934
79579
152285
21589
55089
18105
80
55
544 91
1841853
6816521
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ
|3 ε ι :
Μετενεχθεϊσαι
έκ τή: χρήσεως
1909
Σύνολον
ηισ ί
Αναγνωρίση έντα
εξοδα δι" έκδό-
|σεως χρηματικων
ένταλμάτων
Π λ, ϊ ο ■·> (ι ε ν τ α 13* ο δ α
Άπό Ι 2)·βρίου
1910 εω; τέλους
Μαΐου9111 Ι
'Εντός τοϋ μη-
νό; Ιουλίου
1357456
9000
1349
1018
3530
51891
1500;.
29
823
3949
356
6751
7626|
8931
39399
1042
1447
460
618
305
1000
437
46000|
6000
5083
5775
1450
1000
827
ι—
6000-
800-
150'.
200'.
ιοοοοο!-
61000
ιιοοοο
50000
150000
60000
50000
16000
5000
371
6000
3500
4900
8000
3000
60000
19449
20000
10000
ιοοοο
15000
4900
10000
5000
1576
3000
38000
5000
829!
50000
580
10280,
2602
3000-
2480465
83975661
111880
427008!
1471951
3594179
675
3863ι20
3074426
487 !&
1172 591
460'
5^7 951
437
29769 91
424989
3864 65
875]
81
325|45
775190
10800 30
1679555
17153 90
37270ό
1867185
311390
624 Κ
823 Κ
56
630811
100244530
689229 02'
ι
1118 80
427008
339294)
3868201
3Ο7Ψ2 26
487 62
1172.5^
460-
597 95
437-
2976991
4243 8ί
3864 65
8751—
812:
32545
10800 30
4527 65
9532 4(:
14727
3(
1316 5(
ιοοικ
624 Κ
56|-|
53081
8227366
1911
147
175:
Έν δλφ
7751
Ι90
3500 35
7263
3727 05
551
2112170
!3δ
823 20
79220955
111880
427008
147 75
3392 94
386820
30742 26
487 62:
117259]
460 —
597 95
437.—|
4249;89|
3864.65
875;-|
8125
325 45
775190
1080030
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
1679555
14727 30
372705
1867 85
311390
52455
56 —
530810
95159459
47547 06
— 20
20185
675 —
προϋπολο¬
γισμόν
ΟΙ
508507:
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
31α
■31β
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
π
178
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ;
ΙΙροσδΊορισμός των έ
Χορ ηγηθε ι» αι Β----
Διά τού *■·-■· --Με'
προϋλολο-
γισμοΰ
Δι' είδικώνί
νόμων χοί Ι έκ τ
Διαταγμάτ, |
Έη μεταφοράς..........ι 2291473 —
Διά την ΰ8ρι υσιν τοΰ Β'. Τάγματος Πεζ ικοΰ.................................................
Διά τόν καθορισμόν τοϋ Λιμένος Ηρακλείου......................................; ν · · Υ
V
' *
Διά κατεδαφισιν άπαλλοτριωθέντων κτιριων καί κατασκευήν κρηπιδώματος έντφΛιμΐνι Ιιρακλείου.
Διά συγκοινωνίαν είς τάς «ιπι θήκας Τελωνείου Ηρακλείου......................................
Δι' αποπεράτωσιν τής όδοΰ Ήρακλεί' ν Μεσσαράς..............................................
» τής γεφύρας Αύγενικής......................................................
Διά την κατασκευήν γεΓ, ΐιρας Γέρω Ποταμυΰ.................................................
» » » σιδηράς γεφύρας επί τοΰ ποταμοΰ Β >ρρων..................................
Γεφΰρωσις π· ταμοϋ—Αστρακών 2γουροκιφαλίου.............................................
Διά την χα ασκευήν σωλη νωτοϋ ύδραγωγείου έν Λάστρφ.......................................
Δι' άποπληρωμήν ύδραγωγείου Βιάννου..................................................
Διά την χατα^κι-υήν υήραγωγείου έν Άίΐιδια.................................................
Συνέχεια κατασκευάς σηραγγος Λα ωνιων...................................................
Δι' άντικατάσταοιν τοϋ σΰρμαΐος τοϋ Τηλεγραφου Λασηθιου....................................
Διά την έπσκευήν τοΰ ύδραγωγείου Μαγκασά Σητείας..........................................
Διά την άποπερ ιτωσιν τοΰ ύδ αγωγειου Άγίου Βασιλείου Βίαν.ου..........................
Διά την κατασκευήν τού Α'. τμήματος όδοΰ Ίτζεδίν διά Μεγάλον Χωραψίων,πρός τό ΝέονΧωριον.
Άξιωματικκοί Χωροφυλα*ής...............................................................
'Υίΐ αξιωματιοί καί Χωροφύλαν.ες...........................................................
Διεΐ.μηνεύς..............................................................................
'ϋνοίκια καί έπισκευαί στρατώνων..........................................................
Φωτισμος, Οέρμανσιο, καθαριότης στρατώνων...............................................
Γραφική ϋλη καί χάρτης έντύπων..........................................................
Άγώγια καί ναϋλοι Αξιωματικών Χωροφυλακής χκπ..........................................
Έξοθα μεταφοράς ύδατος, χρημάτων.......................................................
Άντιτιμον φ-^ρμάχων, σιντ ηρησις 9εραΐτευτηρίων κλπ.........................................
Άγορά καί άντικατάσταοι;τμερών όπλων, φτ.σιγγίων άναγέμισις... '............................
Έπισκευή καί συντήρησις ών έν ταίς αποθήκαις δπλων.......................................
ΙΙρομήθεια εΐδών έξαρτύσ ως όπλισμοΰ.....................................................
» » ίματισμοΰ κλπ...........................................................
» » καί έπισκευή έπίπλων καί είδών στρατωνισμοΰ................................
Άγορά Ιππων Ιπποσκευών κλπ.............................................................
» χάρτου μουσικήν, μουσικών τεμαχίων, όργάνονν κλπ.....................................
Άπρόοπτα έξοδα και διάφοραι μικροδαπαναι κλπ.............................................
Έπιμίσθια μεταβατικών σωμάΐων..........................................................
Άμοιβαί χορηγοΰμεναι διά συλλήψ^ις έγκληματιών...........................................
Μισθοδοσία πολιτών όδηγών κατά τής ζψοκλοπής............................................
Άξιωματικοί Πεζικοϋ.....................................................................
'Υπαξιωματικοί νκαί στρ ΐτιώται............................................................
Προμηθεια εΐδώ όπλισμοΰ, πολεμυφοδίων χλπ..............................................
» » κλινσστρωμνής...........................................................
» » ίματισμυΰ κλπ ..........................................................
» μαγειρικών σκευών.......................................................
» καρροσκεπής, ίπποκομίας κλπ..............................................
» » στρατοπεδείας καί σκυποβο/ής.............................................
» » γραφικής ϋλης, βιβλίίον κλιτ................................................
» » φωτισμοΰ, θερμάνσεως κλπ................................................
*Έ|οδα μεταφοράς όπλισμοΰ, στρατωνισμοΰ κλπ.............................................
» νοαηλείας, φαρμ ·κων κλπ.........................................................
» όδοιπορικά καί με τα ομίσεις........................................................
Άνΐιμίσθια ίερεων, εςοδα κηόειών κλπ.......................................................
Άγορά καί συντήρησις σκευών γραφείου....................................■................
Συντήρησις σΐρατώνων ΠεζικοΟ, ένοίκια κλπ.................................................
Έξοδα έν γένει άπογραφής στρατευσίμων....................................................
Μισθοδοσία Ποιητοΰ έν τφ στρατευμαΐι επί 8 μήνας.....,....................................
Σννδρομαί τοΰ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν των σκοπευτηρίων.....................................
"Εξοδα παρελθουσών χρήσεων.............................................................
Διά την δημ. τής πυοκηρύξεως περί κατασκενής τοϋ Σιδηρόδρομον άπό Μεσαράς είς Ηράκλειον,.
3000 -
60000 -
60000 —
10000
8552
14000
2300
2700
4000
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.........................
Έξοδα υπηρεσίας.........................................
'ϋπιδόματα Πατριαρχείον Λίητροπολίτοι, καί Έπισκόπιον......
Μισθοί Πνευματικών 'Λρχηγών Μουσουλμάνων καί Ισραηλιτών.
Γραΐ} ική ΰλη............................................
Άρχαιολογική ύπηρεσία....................................
"Εξοδα άρχαιολογικΐ,ς υπηρεσίας............................
Γυμνασια Χανίων Ηρακλείου...............................
Γυμνάσια Ρεθύμνης Νεαπόλεως.............................
Έλληνικά σχολεϊα Πόλεων καί 'ί,παρχιών....................
"Ανωτέρα ΙΙαρθεναγωγεία Χριστιανίκά......................
» » Μουσουλμανικα.........,.........
990
8000
12000
1000
4000
110330
979466
1920
37500
4500
10000
18000
8000
3000
5000
2000
2000
71810
3000
5000
1000
1000
30000
1000
35000
101560
338005
180000
15400
39520
2000
4000
5000
4000
5000
12000
7000
«XX)
3000
2000
6000
8000
800
10000
49037
4612533
15180
1900
552000
30480
320
20320
13000
59040
54600
35160
41640
20160
Έη μεταφοράς........ 343800
(α) Διάταγμα 100 τής 27 Μάϊον 1911 φ. Έπισ. Έφημ. 42 Τεΰχ. Α'. τοΰ 1911 "Έκτακΐος Δρ. 10000
(β) » 77 » 4 » » » » »ο5»»«» Άναπλ. » 6000
(γ) » 115 * 22 Ίου». »»» »47»»»> "Εκτακτοί » 30Ό0
[α) 10000
οο
(β) 6000
Ι
217992^
(ε) 5000,:
5000
εφημερισ: της κυβερνήσεως
17»
ι ε ι ς
Μετενεχθεΐσαι
ϊκ τής χρήσεως
1909
Σύνολον
ίτιστώσεων
ϊ

2480465—
3
700-
οοθ—
480
990-
,8000—
12000
1000
4000 —
ΐοοοο
110330 —
979456 —
1920
37500
4500—
10000
18000—
8000—
3000 —
5000 —
2000—
2000—
76810-
3000-
5000—1
1000—
1000—
30000
1000
35000—
101560
338005
180000
15400—1
39520—1
2000
4000
9000|—
6000—
8000—
800—
10000Η-
490371-
800θ!-
48305251—
15180—
1900—
52000-
30480—
320—
54600
35160
41640—]
20160
Αναγνωρισθέντα
εξοδα δι" έκδό-
ιεως χρηματικήν
ένταλμάτων
Π λ η ρ ω θ έ ν τ ν {ξοδα
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 εωςτέλους
Ίουνίου1911
100244530
2767,90
715415
7818,60
7725333
672615,63
1760—!
2715670
637435
766845
1203230
234640
2793,7ί
45150
7467503
2300
76675
54840
498561
440
216060
8716743
3431289
14632061
33516(
3079911
14315
4227·
79 Κ
403301
254136
67170
2567 5(
250118(
1235 8(
675|45
445905
154280
216,50
9800,-
2376022
224455!
2583685!θ9
10268 951
157265;
37700,—
19140-
160—
151251—
840320
5327385
466841—
32283ι90
3900650
26361805
822736161
21 —
276790
715415
781860
Έντός τοΰ μη¬
νός Ιουλίου
1911
6639773
592787041
1250—[
816770
335520
632195
1059535
5!114|75
25446!:
38Γ.Κ
59867
1699 45
1400
764 90
357801
432033
440-
81895
6861027
28256438
146147 86
7130
3077716
14315
9634
6650
349301
215787
360 40'
244570]
177615]
91580
183851
325*30!
117930
1650
3008,30
967148
37865
_2161428|73
864895
148685
3061995
1365020
80—
11257—
51-5755
4554550;
367057Γ
2619710
29574,45
—Ι—Ι 34880θ|—1
(γ) Διάταγιια 143 1ό Ιουλίου 1911 φΑ· Έτισ.
(δ) » ' 143 » » * *
(ε) » 118 18 » » » *
20890330
12885798
8602641
7842-22
160—|
7889ι90
676.

1307Ϊ
11061
18!
1341
748383
28775 8ί
123 9(
597Ε
1350
37(
140-
2255!
65
Κ
36135
120 -
57 05:
9)6«
1371
163590
ι
810—
1580
3500!
1
2275]—
375Κ
484Ο1-
433911
28361
3382 «
23774|ΐι
Έν 8λψ
21-
276790
715415
7818,60
75000,3
67120931
1410 —
1605760
335520
638955
1059535
2120.35
26754Ϊ
586 2(
7092946
1717 «
1400—1
76550
35780
4320 8Ϊ
440
2160&
76094 Κ
3113402
14627176
13105
3077716
143 4ί
23136
70 20
363301
2,3«346
360!4(
2450'8(
2137 Η.
1035'8(
240 μ
419071
13Ι614(
Κ
3008;3(
9751'4ί
20145Ϊ
2438267 9£
94589!
1502 6Ε
341199!
1505020
80—
13532—
551320
50385 50
410449(
2903320
329568!
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
Είδικσυ
προϋπολο¬
γισμόν
Έφΐμ. δί) Τβ χ. Α'. τοϋ 1911 ,,ΕΐίίακΕος 5000
» » » » » Άνα.τληρωματικη 5000
εμ » » * » » 5000
50850,71
225296
140632
3501 -|
1109910
31915
127890
143695
22605
11835
23Ε
374557
48930
900—
12!
19060
66478
1107333
3178870
4885
2195
19139|
890
400
15790
31130
11670
36430
200
434 ΐ,Ι
268 3ί
2261Μ
679170
1400874
230,-
14541711
_ ¥3Ε
563911
325071
60496Ε
3Ο94θ|θ!
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
.Ειδικόν
προϋπολο¬
γισμόν
Ι
Ι
6
7
8
9
10
11
4
5
6
7
8
10
11
Ηροσδιοριομος των
Έκ μεταφοοας.
Έπιμσθια καθηγητων.........................................
Γραφική υλη έκπαιδευτηρίων....................................
Προσωπικόν Επιθεωρήσεως Δημοσίας Έκπαιδεΰσεοος.............
Έξοδα υπηρεσίας..............................................
Δημοτική έκπαίδευσις...........................................
Γενικά Ιξοδα Σχολείων.........................................
Διάφορα » Έκπαιδεύσεως....................................
Συνορομή υπέρ τής Έταιρείας τής υπέρ των Πατρι'ων Αμύνης.......
Άμοιβή ί«ρέων διά τάς γεννητηρίους «ράξεις.....................
Συνδρομή τοΰ Δημοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισσάμου.
"Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων...................................
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
1
1
1
91
3
1
ί
3
4
5
β
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
3
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
6
10
11
1
1
14
15
16
Είσφορά τον Δημοσίου υπέρ τοθ Ταμείον των Έθνικών άναγκών___
Άποζημιώσεις Πληρεξονσίων....................................
Μισβοί καά άποζημιώσεις έκτάκτου προσωπικού) γραφείον Βουλής.
Γραφική ΰλη κλπ..............................................
Γραφείον Βουλής..............................................
Συντήρησιν Βουλευτηρίου .......................................
Τόκοι έντόκων Γραμματίων τού δημοσίου........................
Προεδρεία Συμβουλιον Έκτελεοτικής 'Επιτροπής...................
Χορηγήματα καί συντάξεις είς διαφόρους...........................
Συντάξεις κατά τόν 685 Νόμον...................................
» άποστρατείας άνδ^ών Χωροφυλακής καί Πολιτοφυλακής......
Χρέη προκατόχου Διοικήσεως...................................
Προσωπικόν "Ανωτέρας Διευθύνσεως.............................
Έξοδα παραστάι εως Έπιτρόπου.................................
» υπηρεσίας..............................................
Προσωπικόν Γενικοΰ Λογιστηρίου καί οτατιστικοϋ γραφείον........
"Έξοδα υπηρεσίας..............................................
Οικονομ ικοί Επιθεωρηταί...........'....'.........'.............!.
Έξοδα έπιθεωρήσεων..........................................
» Γραφείον τής έπιθεωρτ',σεως των Οικονομικήν..............
Προσωπικόν Κεντρικοί) Ταμείον..................................
» ταμείον Ηρακλείου......'...'.'.'...'.'...'.'.............'.
» » Ρεθύμνης...................................
» » Λασηθίου....................;..............
Γραφική υλη φωτισμός θέρμανσις Τα}ΐεί«ον .....................
Βιβλιοδέτησις βιβλίων έντΰπων κλπ..............................
"Επυτλα ταμείων καί πάσα δλλη σχετική δ«πάνη.................
"Έξοδα συσκευάς καί μεταφοράς χρημάτων.......................
Έξοδα βεβακόσεως φόρων.....................................
Ποσοστά επί των είσπράξεων των είσπρακτόρων..................
» » » » α Ταμιών καί Αποθηκαρίου.......
» » » » » τής πωλήσεως χαρτοσήμον......
Προσωπικόν Τυπογραφείον .....................................
Άντίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής Εφημερίδος.......'___.'
Διά πάσταν κυλίνδρων χ.λ. Τυπογραφείον.......................
Διά μελάνην τού τυ.τογραφείου .
Δι* επισκευήν, συντήρησιν καί κίνησιν των μηχανημάτωνν............,
Δι' αγοράν τυπογραφικήν στοιχείον.................................
Έκτύπωσις πρακτικών των μέχρι τοϋ 1909 Συνέλευσιν κίΐί Βουλδν___
Πληρωμή μιοθών των είς τό Τυπογραφείον νπηρετούντϊον Χωροφυλάκων ,
Προσωπικόν Τελωνείον Χανίων......................................
» · Ηρακλείου...................................
» » Ρεθύμνης ....................................
» » Άγίου Νικόλαον..............................
'Υποτελωνεΐα, α'. καί β'. Τάξεως....................................
Τελωνοσταθμαρχεία................................................
Τβλωνυφυλακή....................................................
Έξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, 'Υποτελωνείων καί Τελωνοσταθμαρχείων .
Διά θέρμανσιν των Τβλωνίων α'. καΐ β'. τάξεως .......................
Δι' όδοιπορικά τελωνειακών ύπαλλτ')λ(ον..............................
Δι' ένοίκια > καταστημάτων ..........................
Διά βιβλιοδέτησιν των τελωνειακών έντύπων κ.λ.ΐτ...................
Δι' αγοράν καί επισκευήν πλαστίγγων κ.λΛ...........................
Δι' έκτάκτους καί απροβλέπτους δαπάνας των Τελωνείον .'.............
Δι' επισκευήν χρηματοκιβωτίων καί (ΐεταφοράν αυτών..................
Διά κατασκευήν καί επισκευήν τελωνοφυλακείων............".........
Π ι σ τ ώ·Ι
Λορηγηθεΐσαΐ:
Δά τοθ
προϋπολο-
γισμοΰ
Δι*
νόμων καί
Διαταγμάτ,
343800-
2000 —
340-
112801—
3200
810599
4200
6000
500
2000
2000
3707
1189626-
ΕΙς μεταφοράν.........
(α) Διάταγμα 602 τής 27 Μαΐου 1911 φύλλον Επισήμου Εφημερίδος 40 Τεθχ. Α'. τού 1911 ΆναπληρωμαΛΐκή
(β) » 628 » 7 Ιούνιον » » „ » 44 » Α'. » »
500000-
218600 —
24560
900
3120
1000
50000-
3840-
12710-
2000 —
2000-
ιοοο!-
18110
750
1600
31200
2400
6000 —
3500,-
700 —
8520
7560
5040
5040
840
1000
600
500
2000
15000
5000
3000
30600
12000
700
400
1600-
4000-
16000-
1560-
30120
31930
14520
7080
19920
10140
70680-
5028-
150-
600
8000
1000
2500
12000
(β) 2000-
α) 15000-:
(γ) 300-:
(ε) 1600-
651
Α'.
1219838-
Δραχ. 12,000
V
2,000
3,ΘΟΟ
18800
τ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΗΒΕΡΝΗ2ΕΟ2
Μετενεχθεΐσοιι
έκ τής χρήσεως
1909
Σύνολον
πιστώσεων
Άναγνωρισθέντα
Ιξοδα δι* εκδό¬
σεως χρηματικήν
ένταλμάτων
343800-
2000-
340-
11280-
3200 —
810599 -
4200-
6000-
500 -
£(.·'»
2ι 0 ι —
3707-
1189626^
500000 —
218600 —
2456Ο-
900 —
3120
1ΟΟΟ —
500ΟΟ-
3840 —
12710 —
2ΟΟΟ —
2000 —
1000 —
18140 —
750 —
1600 —
312ΟΟ —
2400 —
6000 —
3500-
700 —
8520 —
7560 —
5Ο4Ο —
5040 —
840 —
1ΟΟΟ —
600-
500 —
40ΟΟ —
15000 —
δΟΟΟ —
30ΟΟ —
3Ο6ΟΟ —
27ΟΟΟ —
10ΟΟ —
400 —
1600 —
4000 —
16ΟΟΟ —
1560 —
30120 —
31920 —
14520-
7Ο8Ο —
19920 —
1Ο14Ο —
70680 —
5028 —
150 —
600-
95ΟΟ —
1ΟΟΟ —
2500 —
12000 —
200—
1ΟΟΟ—
26361805
543 —
240.—
10180 —
2399 70
703803 95
2592 50
5397 80
500 —
2ΟΟΌ —
3912 30
995227|3Ο
2Ι96ΟΟ-
21285 10
8991
2190 —
8Ο56Ο
37805 60
352803
10750-
15453 65
52410
1441 20
28585 —
1172 65
525Θ—
1780 60
577 4!
7710 —
6970 —
4β2Ο-
770 —
59195
51025
204 71
2379 8Ε
12460 1
1792 6
2410 Τι
22913 Οί
23847 25
793 4(
469 5(
8152(
28771
16247 Τι
149666
27560 —
28660 —
13790 —
6490 —
18260 —
929ό'-
6519165
2990 35
99 20
102 40
848410
547 40
99420
9247 80
4825
Οληρωθέντα
Απόϊ Σ)βρίου
1910 Ιωςτέλους
Ίουνίου 1911
Έντός τοΰ μη¬
νός Ίου? ίου
1911
Έν 8λφ
Υπόλοιπον έκ-
καθαριοΐίέντων
«αί μή πληρω¬
θέντων ίξόδων
208903 30
54275
240-
8492-
134920
60486595
244255
5350 50
500 -
2ΟΟΟ-
1620 90
8363071!
1238638-1
658917
76
216400-
17108 70
89315
2679 —
805 60
37805 60
28ΜΟ5
8940 —
12413 65
440 80
136125
23529 —
898 70
3750
717 55
557 40
62ΟΟ —
6340 —
3780 —
3256 61
590 —
513 75
510 25
1%70
225135
1739 40
1689 71
1634'46
20069 97
23847.25
639 80
51·-
8ΟΟ1Ο
2817Ί0
16247 75
1496 66
21875 —
23191 25
11356*5
5239 50
14220 —
3103 40
48220 4δ
2447 70
9920
102 40
551415
520 05
837 20
895655
4825
571770,66
23777 10
40
940-
1Ο2Ο5Ο
5797215
1430
111 —
83872 05
200-
260-
323 —
780-
1470-
83-ΤΟ
2615
9999
1250 -
316 —
20-
710 —
630-
420-
520 —
50 —
7820
5-
40-
102 Χ
134 65
23553!
11360
369 5£
151
60-
251820
25119|42
232677 40
542 75
280-
9432 —
2369 70
66288810
24ί2 55
5364 80
500 —
2ΟΟΟ-
1731*»
920179 40
216800-
17108 7(
15
2989
80ί)|6Θ
378ΟΓ,
3187
9720
13883 6ϊ
52*
1361
26144
998 651
1033 55
577
6910
6970
4200
3776 6
640
591
51025
204 7
2291
Κ)
95
3.
1739 4(
1792 61
1769 Οί
2242?>'2ί
23847Ι2Ε
75314
42Ο'5(
815 %
2877[1
16247.7
14% 6ί
____
2319125
1210-
12566|2δ
5239,50
1040 —
152601—
490-
3593!4Ο
4816 58
53Ο37!Ο3
46410
291180
99'20
____
1Ο2'4Ο
1346 70
6860 85
27 35
547,40
105-
94220
80 —
9036 55
48 25
59689008
3094065
-85
648-
30 —
40965 85
149 95
33
£180 40
75048,10
Ε18ικόϋ
ΗρονπθΧο-
γΜΤμσΰ
2800 —
417640
6 —
£60
3*1-
1030—
1570-
7995
«41 —
174 —
250-
747 05
-05
800-
420 —
843 39
130 —
8850
1Ο72Ο 78
64169
487 80
4Ο-
49 —
3166 80
546875
1223 75
1250 50
3000 —
5701 60
1215462
7855
1623 25
52 —
21125
63027 68
(γ) Διάταγμα 651 τής 7 Ιουλίου 1911 φυλ. Έπισ.
Εφημερίδος 49 Τευχ. Α'. τού 1911 Άναιτληριοματική Δραχ
»» » »
300
β
4
7
1
5
β
1
β
1
7
1
8
4
9
1
10
1
11
1
12
1
1
8
8
Ι
ί
1
1
1
ί
3
1
1
2
3
4
5
β
7
8
1
3
3
4
5
β
7
8
9
!
?
12
1
2
3
4
5
β
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
5
β
10
11
18 ^
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ίίι* >0
προϋ/τολο-
γισμοΰ
δ-

13
14
15
16
17
18
19
90
21
Ι
17
18
19
1
2
1
2
3

1
2
1
2
3
1
ΠαοσΚιοριομός των έξόδων
Π ι «ϊ τ ώ
(α) Διάταγμα 591 τής 2 Μαίου 1911 φΰλ. Ε*ισ. Έφημ. 35 Τενχ. Α'. τού 1911 άναπλ. Δραν 4 000
γ) » 651 » 7 » » » » » 49 » » » » * .*!?
(°)» · » » » »» » » »»»»»»
Ι3)» »»»» »» » » »»»»»»
Έμ μεταφοράν.....
Δι* αξίαν τριών βαροΰλκων.................................
Άγορά καί εγκατάστασις βαρουλχων Σητείας................'''...........................
"Εξοδα ιιετα-ροράς Γκουάνω καί ζημία έξ ύποτιμή ΐεώς τού......'.'.'.'........................
Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον............................. ......................
"Εξοδα υπηρεσίας » ............................ .........................
Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίας.................'..'.'.'.......................
» εργατικόν...................................'.'.'.'.'.................·........
Εξοδα γεωργικής υπηρεσίας.............................. .....................
Διά προμήθειαν δενδονλλίων καί πασάν σχε:ικήν προςϊήν ΓεώρΙκήν " υπηρεσίαν' δαπάνην" 'πλήντονΙ
μισθόν τού προσωπικού.................................. ""ι", "λι|υ τον|
Κτηνίατροι............................................' _ ''...........................
Έξοδα κτηνιατρικής υπηρεσίας...........................'..'.'.'........................
Άντίτιμον χάρτου συμβ^λαίων, χαρτοσήμου, γραμματοσήμσυ...!!!!!!'.[....................
Αντικατάστασις άχρήστου γραμματοσήμου...................'..........................
Άντίτιμον γραμματοαήμου εϊσπραττομενου διά λ)σμόν ταμιευτηρίου ........................
τοΤΔηαοσίου"1!10^ κατα°τημάτων ΤΟ« Δηαοσίου καί εξοδα άπόγραφης' 'α^νήτΜ 'πέρίόυσίας|
Άσφάλιστρα τοϋ Μεγάρου των Δημοσίων Γραφείων............'." '·".......................
Άντίτιμον καί εγκατάστασις ποσίμου ύδατος................_''_...........................
Τα αποδιδόμενο είς την Διεύθυνσιν τοϋ Μονοπωλίου τοΰ άλατος..".".........................
Άτόδοσις άξίας άλατος τής Δ'. τριμηνίας τοϋ 1909.......·.....'...........................
Δι' εκτέλεσιν άποφάσεων καί συμβιβαστικήν πραξεων......................................
Έπιστροφαί άχρεωστήτως εΐσπραττομένων χρημάτων........... ........'................
Απόδοσις ίπιστρεφομένων Τελωνειακόν τελών............... .........................
» άντιτιμουγρααματοσημου είς ξέναςΔΐϊυθύνσεις...'.'.'.'.....'.'......................
Νομισιιατική διαφορά πρό; προμήθειαν χρυσοί).............. .........................
"ΈξοΛα κεκλεισμένων χρήσΐ;ων.......................... .........................''''
Διά τοΰ
Δι' είδικόίν
προϋπολο-
νόμον καί
γισμοϋ
Διαταγμάτ.
1219838

18800
_
4000
1300
__
__
1000
__
__
14880
__
__
11576
__
_
_
15480
__
_
42480
_

15000

(γ4 000
_.
_
ι 00
7200
__
_
4200
__
__
_
10000
__
__
_
300-
__|_
500—

-
2500
(β) 500-
1000,—
_
1000Ί—
_
180000 —
__
_
33997 —

_
3000Ο—

7000,—
(δ) 1500
_
3θοοα—
50α—
2000ι'—
(ε) 300-
39841—
' _____Ι_____
1639735

29ΚΧ
_
2
-30
'ί ι».
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ02 ,.
«β*
εις
Μΐτενβχθεϊσαι
έκ τής χρήσεως
1910
Σύνολον
πιστήνεων
Αναγνωρίσαντα
έξοδα δι* έκδό-
σβως χρηματικων
ένταλμάτων
II
λ η ρ ·> Ο έ ν τ α έξοοα
Άπό 1 Σ(βρίου
1910 εως τέλους
•Ιουνίου 1911
Έντός τοΓ μη¬
νός Ιουλίου
1911
Έ* δΊψ
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων (ξόδων
Είδιπον
προϋπ·λ·-
γινμοΰ
12386381—
4000-
1300—
1000 —
14β80—
11579—
15480—
42480—
19000
4000
7900
4200—
10000—
300—
500—
3000
1000
1000—
180000—
33997
30000
8600
30000
500—
2300—
3984
65891776
373:
444
37135
136401—
944505
1281265
4061625
2243488
6600-
216485
365625
188,77
360
1000—
62330
15878038
3399606
27968—
7900 3'
1033518
2068,63
4107|45
57177066
373744
22050
1114585
733050
1092996
2939655
1775303
5400
208925
149879
2927
62—
1000—
62330
118280ρ4
33996
2258355
344617
814342
196863
409795
85829321
2511942
1240
620-
288660
272475
600
7560
15950
77
358015
172
47170
10·}-
38657,02
59689008
373744
225150
1238585
815130
1154995
3218315
2047978
6000
216485
14987.»
18877
62 —
296060
1000|—
623)30
11828017
3399ί>0
26163 7(
36171
86151
2068ΰί
4107|4Ε
89695023
■ε«~κ~·*——ί^=
6202768
14585
1254115
129375
1262|70
843310
195510
600
215746
4049964
180430
4283Β0
177006
17
18
19
1
2
1

1
ί
Ι
11
12
II
14
16
16
17
18
19
30
21
!- „.
Α Ν Α Κ: Κ Φ ΑΛΑΙΩΣΙΣ
των έζόδων
Π 1 Σ Τ
_ΕΙΣ
Χ ορ η γ ιιθ χ Ιο* α ι
Διά τού ϋ
Λι' ·!?ι»ών Νόιιιθν
χαΐ Διαταγμοίτων
αι ίχ
χρί)σΐω( 1909
Σί'Λ'θλθν
δΐ'
γρηματιχών
ίνταλμιάτων
'Εξοδα «ληρ*0έντα
ΙΙρ.6ρίθμ 1910
?ος τΛ9υ
Ιούνιον 1911
Έντό τοί
μηνός Ιουλίου
1911
Έν
ίχ-
χαΐ (
ν ίξάίων
ί1
α
Λ . Δικαιοσύνην ..........
ί . 'Κσωτιριχών..........
Δ. Άσφαλ.καί Δημ."Εργων
^ . ΠχιοΥας..............
5 . Οίκονο|Αΐκών........
—ύνολον....
8Ο6Η7Ο
628253
4612533
118*626

887671
2800
"49000
217992
29100
298892Ι —
80^370
677253
4830525
1189626
1668835
9175609
10057 06 561993
53ν5869 81
995227
1024437
5849276
390653 06
2583685 092161428
30
48
Α-. "Εσοδα
Ι* .
Προϋπολογισθέντος Δρ. 6.083.297.—
Βεβαιωθή α » ............ 7.554.091,76
Είσχρχχ^τ* > ........................... 5,223,978,53
Είσπρακτέα » .........,..............................
Προϋπολογισθέντ* »
2,330,113,23
9.175,609
5,849,276,48
5.324,831,74
524.444.74
836307
858293
4808676
99
6026342 628257
5Οί>23
73 276839
15
2_!
14
38657
516155
85
26
8387205920179
60
441176
2438267 9.9
02896950
41
91
20
532483ΐ|74,
81799 65
94692 90
145417
75048,
23127488
24444
10
10
99
74
{Έμ ι·ϋ Γννικού
>« β*»**·* ί» ΰ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! Κ ΓΕΤ2ΡΝΗΣΕΊ&5
λαιοχισ:
βαιωθέντα
Εντος τού
μηνός
Ίουλ.'ου
1911
Έν »λφ
^ίσπραχθέντα
Άπό 1 Σε-
πτεμ βρίου
1910έωςτέ-
λους Ίου-
νίου 1911
Έντός τοΰ
μηνός Ιου¬
λίου 1911
Άντίστοιχοι
είσπράξεις
Μ09
Έν 8λφ
1910
Διαφοραί χατά την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
Προϋπολογισμόν
Κεφάλαιον
476434 80 231945828 166401348
163007 57 2248038 73 208603116
121 31
46375 75 365407 59 319031 84
18658 50 199516 72 180858 22
100*2 47 3412860 24106 13
7976 66
736608
67 1785975
163007 57 2249048 73
485 23
918 79
ι
7491
,3
6445 29
4008 «3
843 25 80422 35 57624 10
70ί6ι15 20981)—
— 15228580 15228580
576 οθ 2211615 2153!) 55
990 10 5607945 3865264
----1810585 602515
1195805 178587 29 111001
737570 51 7554091
— 54491 54491
46375 75
18658 50
10Ο22'47
485 23
918 79
629 55
743 25
365407 59
19')516 72
34128 60
15 533483
13 1664157
— 2006351
51
23
7364 08
4637 95
58367 35
= 15228580
576 ύθ
4899 75
1377 25
— 54491
253 25 1843076 30 15688639 7363 26 164219 65 1677826|65 161441
2211615 — — 2064930
43552 39 12527 06 42ο8032
10703 45 9841
7402 40
1634305
22055 —
35003890
191107 52
28338 39
11488 62
7214|83
5615 40
52259 55
215134ν84
30029065
23521 02
8482 20
580176
62197
149 25
720 55
13094 65
123317
57603
8152
73
11
4133
— 168163 62
85
— 673495
44 10412 96 121414 40 5717289 170310 43 5747 07 5464310
76 483657593 387402 60 532397853 233011323 4896234 23' 654812 58' 32706828
1698 —
6986 85
— 15877
20
15
33
93
82
1466,85 ----
112647 94,40
----243945
— 619001
81 48655 30 45817 46
ι . Ι
Καθαρά όλική επί πλέον διαφορά κατά την χρήσιν 1910 δραχ. 327)44^30
Α'-
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
Η'.
Ι'.
ΙΑ'.'
ΙΒ'.
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'4
ΙΣΤ'.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
• ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
Προσωρινή κατάστασις των πν'»ουπολογιβθέντων
έτους 1910 άπό 1 Σεπτ*μβρίου 1ί>1Ο
κκ
ιδικόν
προνπολο-
γισμον
1
α»
10
11
Ηροσδιορισμός των έξόδων
Π ι σ τ ώ· Ι ■—
Διά τοϋ
προυπολο-
γισμοΰ
Δι" είδιχών
νομώ ν και
Διαταγματ.
1
2
3
4
ό
6
7
8
9

11
1
1
1
6
4
1
12
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
19
0
1
2
3
1
2
3
1
1
2
Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.......
"Εξοδα υπηρεσίας » » ........
Έφετειον και Εισαγγελία Έφετών Χανίων..,
Έφετεϊον καιϋισαγγελια Ηρακλείου.......
Πρωτοδικειον και ϋισαγγελια Χανίων.....
» » » Ηρακλείου.
» » » Ρεθ-υμνης..
» » » Λασηθιου..
2300
φ.................................................... «ϊ
Πρόσθετοι ή εκτακτοι βοηθοί..............................................................
Προσωπικόν .Κιρηνοδικειων...............................................................
Ιΐροσθετοι ή εκτακτοι βοηίίοι.............................................................
Προσωπικόν &ιοικων Ύ-τυθηκοφυλα,ίειων..................................................
» ΛΧεταφρασΐΐ/ίων ι'ραφειων......................................................
Γραφικη ολη, φωτισμος, -ϋ-ερμανσις, κλπ Δικαστήριον.........................................
'^νοικια ΐ,ιρηνοδικειων, ΥποθηκοφυΛακειων, ι1ΐ;τα(| ραστικιον Γραφείων κλπ....................
Διαφοραεςοΰα Λικαστηριων............................................................... ^ /αγ
"^§οόα ποινιπη. Δικαιοσύνην............................................................... ο4οθυ
Προσωπικόν φυλακων..................................................................... ^
Διατροφη φυΛακισμενων..................................................................
ΝοσηΛβια και παροχη φα^μακων εις φυλακισμενους......................................... ηηη
Φωτισμος φυλακών....................................................................... 4000
Καθαριότης και συντηρησς φυλακών κλπ;.................................................... κηπ
Ένοικια φυΛα/ίων....................................................,................... 2500
Άλυσεις, /ίΛ^ι{>ρα, σκευη κλ............................................................... 1000
Βοηι>ημα εις φυΛακισμενους εν επισημοις έορϊιιίς..........................................
Δι* αγοράν βιβλίον, γραφιχην ύλην και μικρά εςοόα φυλα/ίων................................
Δι' ε|οόα φωτισμου και συντηρτ]σ«ωξ κρατητηριων, μεταγωγας κλ............................. ^^Χ
Ήμερησιον εικοσαλεπτον επιύωμα τν)ν εν Ίτζίΰιν φυΑακισμβνων............................... 10000
Διαφυροι εξωτερικαι δαπανά.............................................................. 5000
Έπισκε-υη «αι σνντηρησις όημοσιων κτιριων τής Άνοτερας Διευθϋνσεως....................... 4Ό0Ο
"ϋ§οόα κεκλεισμενων χρησεων.............................................................
806570
)2800
_ _
200
200
200
7200
Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.............................„......................... 17460__
"ίΐιξοόα παράστασις ϋτ;ιτροτ:ου........................................................... 750__
Γραφικη ιιλη, χαρτης εντυ.των, εςοδα όημοσιευσεως, φωτισμο^,, κλ.............................. 1500__
Δν# αγοράν καιθ»ικαβιβλίον, επηΛων κλ. όια α γραφιια της Διευθύνσεως .................... 400__
Δι' υθουΐορι^α εςυόα υ-ταλλΐ|λον............................................................ 1500__
Προσωπικόν των Νομαρχιων.............................................................. 47Ο4Ο1__
Διαγραφικην ύλην, προμήθειαν βιβλίον, φωτισμ'ν κλ......................................... 1500__
Δι' έίΐισκΐιυαν και συμπλήρωσις ^ππλων λΚ.....°............................................ 500,__
Δι' ενοίκιον Νομαρχιων Αανιων και 2,φα/«ιων............................................... 2720'__
Ιΐροσωπΐ/ίθν Λιμενικης υτηρεσιας......................................................... 127801__
Δια γραφικην ύλην, προμΐ|υειαν ρψλιων, φωτισμόν, λΚ........................................ ""^
Δια συμπληρωσεις καιιπια/ίευα^ενΕΐπλων, λεμ^ων κλ...........................................
Δι' ενοίκιον τού Λιμεναρχειου .Ρει/υμνης.....................................................
Δι' αγοράν ναυαγοσωστΐ/ίιυν εργαλειων λΚ...................................................
Άστυνομικοι Ίατροι.....................................................................
Ίατροι κοινων γυναΐ/ίων.................................................................
Δι' ε,ςοδα συντηρησυως των .Συφιλιδικων νοσοκομειων Χανίων και Ηρακλείου................. 4000]__
Δια γραφικην ύλην, προμιιίειαν ^ψλιων αστυιατρικης υπηρεσίας.............................. 80
Δι' εξοδα έκτακτον υγειυνομικων μετρων δημοσίας υγειας κλ................................. 2500
Χορηγημα είς τα Νοαοκομεια Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρακλείου............................ 6000
Προσωπικόν «αι ε^οδα Λετροκομειου.................................................... 7440
Δια γραφικην ύλην, φωτισμόν, ϋερμανοιν, φαρμα^α λ λ τ.................................. 500__
Δι έςυυα συντηρήσεως των Λεπρων λ Κι................................................... 45000
Άντιτιμον κ.λ.π. εϊθόα προμη^ια, κινινη, τού Δημοσίου..................................... 2000θ'__
Άστνχημικη υπηρεαια................................................................... 624θ|__
Δια γραφικην ύλην, φωτισμόν, ιίερμαναιν λ λ.π............................................ 500__
Δι' αντικατάστασις Λαι επισ^ευαν, οργανων κ.λ.π..............,........................... 2500
^,υνόρομαι εΐν, λυσσοδηχτου, μεΐαρίαινυντα, προ, θεραπείαν.................................. ΙΟθΟΌ
Είς απορου» και ναυλα ατορων..............................^........................... 3800
ϊα·, ναυαγου» /{αι ψρϋνομλαμει,...................................................... 500
Διαφορα εςοόα ^οϋλουτικων «αι ΰημοΐΐΛων ε4λογων..................,..................... 1000
1ων Βουλευτικων και Δημοτικων εκλυγων οόοιπυρικα. κ.λ π......»..........'.'................ 1000
Δια την διακόσμησιν και ψωταγωγησιν Οημοσιων καταστηματων «ν εορταις Λ.λ.π................ 2000
Δια την αντιμιοαιαν υπηρετου επι της καθαριότητος τού χϊΐεγαρου των Δημόσιον Γραφείων..... 600
Δι αγοράν βιοον καυαριυτηιος τον Δημοαιων Ι'ραφειων....................,............... 100
Είς
(*'■■
.) Διάταγμα 56 τής 20 Απριλίου 1911 φύλλον Εφημερίδος 35 Τεϋχος Α'. Άνατφιροματική Δραχμάς 2,800
» 77 » 7 Μάϊον 1911 » »
γ'.) »
VI
» 'ίρννίρν · » ι
21Ο7ΘΟ
β',ΙΟΟο-
ιγ'.) 9000
(δ) 10000
29000
37
>
»
10,000
4000
15,000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κκαθαρισθέντων καΐ «ιραγματοπο'.ηθέντων έξόδων τής χρήσεως τού
μέχρι τίλους Ιουλίου 1911.
σ ε ι ς
Μετενεχθεϊσαι
έκ τής
χρήσεως 1909
Σύνολον
πιστώοε&ν
' Αναγνωρισθέντα
εξοδα δι' εκδό¬
σεως χρηματικών
ένταλμάτων
Πληρωθέντα Ιξοδα
Άπό 1 2) βρίου
1910 εως τέλους
Ιουλίου 1911
Έντός τοΰ μη¬
νός Ιουλίου
1911
Έν δΊφ
17340
2300
71740
53920
47700
42180
34920
29940
27240
500
190620
1700
9480
7000
9000
14760,
64600
34020
76000
7500
4000
4000
2500
1000
2000
600
3000
10000
5000
4000
8650
809370—1
17460
750
1500
400
1500
47040
1500
500
12780 —
200 —
200 —
200 —
200 —
7200 —
4οοο;—
80-
12500 —
6000 —
7440-
500-
450001-
200001
62401,·
500-
2500-
10000
38001
500
10000
11000
2000
• 600
ιοοΙ
239790
1557320
2039 95
66084,30
51600 —
44969,30
40555-
319341—
26710—1
24680
423
181271
360
8660!—|
21630 —
462010
7024-1
12011,80
42528,06
32060
50765 76
6163 92]
3949 15
3643 10
1155^30
462,30|
1892!-
187 20
119210
9000
3216 20
6563 30
7133Ό2
71005706
13107 85
423 30
1482 55
644 70
1728 60
43440
1609 75!
45805
2013 25
12780
160|90
194,10
252
200!
6600|—|
2040—1
309933
50 45
11959 90
4000
5916 90
297
37185 5Ε
7-
5590-
11711
1822 71
9633 71
3783 μ
500
153539ε
2814 3(
1929 9Ε
550
1917470
13133 20
1993 30
53954130
35432 30
36587
ιο!
3168415
25558|1Ο
21397,90
20256
423
13792460
2701—|
6499,95
16563
3895Ί0
5262;—
11208115
34742ι75
2410510
45190 72
3757Ϊ44
3436Ι65
3316 85
966:
120
740
143 7
949|10
7274
261620
581140
6781881
56199399
11392 60
423 30
146465
43470
167830
3«053
1609
203160
1893 25
9908 65
1039(
101,10
147—1
200 —
5720-1
1920—1
2903 7
50 4Γ
8350,0ί
4000—|
5356 9(
297 9(
31853 8Ε
τ
4530—!
1171
1822 7·
9633 7
3493 3
500-
10485
1167 8(
18891
500—!
12201—
46,65
5890 —
39Φ6 65
3876 30
3390 30
2852,-1
285θ|—
2190—1
1650355
89535
1930!
725
660,—|
803 65,
6521 85
4096[17
1107,20
51250
182:80
160|30
225
31θ|
33,90
1000
600
531
6626342
99525!
17 90
291995:
254 45
60—1
910;—
37!-
3|
600
120
19560
2695!80
526950
530,—Ι
103
4317|4£
481
21
50
14353 20
' 203995
' 59844 30
3937895
4046340
35074 45
28410 10
24247 901
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
423!-'
1544-28,15
2701-
7395,30]
184931—!
462010]
5922
12011,
41264
27308 35
49286 89
4864
394915
3499 65
1126 30
345 —
1050 —
177 65
949|10
8274
321620
634240
678188
628257]41
12387 85
423 30
1482 55
434 70
1678 30
38972 95
1609 75
45805
1953 25
10818 65
14090
19410
147
200
6320
2040
3099 33]
50,45
11045,85
4000;—
5356 90
297 90
37123 35]
Τ
5060]
117
1822171
9633|70]
3596
500'
148021951
164930^
1910 10!
550
12221 Ι
4505,90
5480155
3523:90
246210
2234
90 —
1264|70:
3137
1102
1263,46
475165
1478,87
129928
143 45
291-1
117,30
842—
955
2431—1
Η=Ι
220 9ι
35111
8179965
11862
Είδικοΰ
προϋπολο¬
γισμόν
10
11
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ειδικόν
προνποΧο-
γισμοΰ
Προσδιοριβμός των έςόδων
Δι ειδικόν
νόμων χαι
Διαταγμάΐ,
9
1
10
2
ι
»
?
»
3
»
4
»
5
»
6
7
»
8
»
9
11
12
»
13
14
15
16
Έκ
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10:
11 |
1 ;
1 !
2 ·
1 [
1 (
4 ι
3 ι
4 ί
5 ι
1 Ι
Δι'έξοδα απελάσεως έπινΐνδννων είς την δημοσ. τάξιν ν.λ.π........
Κηδεΐαι άπόρων άγωνιστών, στέφανοι κ.λ.........................
Διά μίσθωμα "Λατος, εξοδα έγκαταστάσεακ αΰτοϋ ν.λ.π............
Προσωπινόν καΐ εξοδα άσΰλου φρβνοβλαβών......................
"Εξοδα σνντηρήσβωΓ φρενοβλαβών, ήμβρήσιον έπίδομα κ.λ.π........
Προσωπικόν Ταχυδροαείων......................................
» Τηλεγραφείων........................^.............
"Εξοδα γραφικά, θέριιανσις, καθαριότης κ.λ. της Διευθύνσεως........
Ένοίκια καταστήικίτων Ταχ. ' αι Τηλεγραφ, γραφείων..............
Άξία χάρτου, βιβλίον, έκτυπωτικά, βιβλ ιοδετικά, κ λ.ΐτ.............
Μίσθωμα έργολάβων, Ιξοδα μεταφοράς άλληλογραφίας κ.λ.π........
Μεταφορά σάκκον υπό έφίππων ταχυδοόμων κ λ.π................
Κόμιστρα άλληλογραφίας, καταβλητέα είς ξένας διενθύνσεις..........
Συνεισφοραι είς Διεθνή Ταχυδροιιικά Γραφεΐα Βέρνης.............
Όδοιπορικοι εξοδα Ταχ. καί Τηλεγρ. {«αλλήλων...................
Άποζηιικόσεις άπολλυμένων έπιστολών...........................
Θαλασσία συγκοινωνία.....................................
Τέλη τηλεγραφικά εξωτερικάς καί έσωτερικής άνταποκρίσεως.".....
Τηλεγραφικά ε|οδα βιιπορικών καί πολιτικών είδήσεων............
"Εξοδα άπογραφής πληθυσμοί) των κατοίκων.....................
Βοηθήματα είς απόρους αγ ονιστάς............................
» » γήρας, όρφανά καί τραυματίας...................
» » Στέφανον ψαρουδάκην έφάπαξ...................
"Έκτακτον βοήθημα είς άγωνιστάς..............................
Διά χάρτην, έκτιίπωσιν καί σνιρραφήν πιστοποιητικίδν.............
"Εξοδα κεκλεισμένας χρήσβων..................................
Άντίτιμον χάρτου βιβλιοδετικά έίαυπωτικά κλι. άΎροτικών Δήμων.
210790
7200
3000
2000
6000
10000
157100
178Κ)
5000
δθΟΟ
1ΘΘ00
4ΘΘ0Ο
2000
1ίΟ81Ο
1000
1800
200-
20000
1ΘΟ0Ο
500
10000
40000
30000
500 —
1/ΘΘΟΟΙ-
1000
1Θ533
628253|—
V.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
•Ί
4
;
131
14'
15,
16
.17
18
Προσωπικόν "Ανωτέρας Διευθύνσεως............................................
"Εξοδα παραστάσεως Έπιτρόπου...............................................
» έγκατοιστάσβως Ανωτέρας Διβυθΰνσείος..................................
Γραφική ΰλη κ.λ.π............................................................
Τακτικ >ν προσωπικόν Δημοσίων "Έργων........................................
"Έκτακτον » » » .......................................
Γραφικά εξοδα κ.λ-π..........................................................
Συγγράμματα, εντυπα, άντικείμενα Ιχναγραφίας κ.λ...............................
Ήμερομίσθια εργατών, έκτάκτως προσλαμβανομένων............................
^Όδοιπορικά εξοδα κ λ.π......................................................
Δια προμήθειαν χειρωνακτικων έργαλείων κ λ ..................................
Βοήθημα ύΐταλλήλων παθόντων κατά την εκτέλεσιν έργων........................
Δι* αγοράν έπιστηυ,ονκών έργαλείων............................................
Δι* αγοράν πέντε άτμηλάτων όδοστρωτήρων......................................
Μηχανοδηγοί όδοστρωτήρΓον .................................................
"Έξοδα συντηρήσεως καί λειτονργίας ίδοστρωτηρτβν.............................
Άποζημιοίσεις των υπό τοϋ Δημοσίου καταλαμβανομβνων κτημάτων................
Έξοδα έφαρμονής σχβδίων πόλεων............................................
Έπισκευαί κτιρίων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Έσωτβρικων......................
» » » » » » θίκονομικονν.....................
» » » » » » Παιδείας.........................
» καί συντηρήσΕΐς όδΰν καί γεφυρών κ λ.π............................
Έπισκευή στοατώνην Χωροφυλακτ)ς καί Πο? ιτοφυλαπής...........................
Έπισκευαί καί ονντηρήσεις καταστή ιιάτων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των θΐκονομικών.
Άξία καταληφθέντων κτηαάτοιν Άφεντακάκη καί Έμ. Πολυχρονίδη................
Προέκτασις της Λδοΰ Πλατανιη Κισσάμοιι τμήμα α'......,........................
Κβτβσκευή τοϋ β' τμήμστος τής όδοϋ Χανίων—Άληκιανοΰ........................
» αμαξιτής όοοΰ Χαλέπας, Φρουδίων Άκρωτηρίου........................
Σκιρρόστρωσις της όδοΰ Χανίων—Σούδας......................................
» τοΰ ύπολοίπου τής όδοϋ Άγυιάο—Καιρίτου...........................
Κατασκβυή συμίΐληρωμ. έργων επί τής δδοϋ Σταυρακίων Καλουδιανών.............
» τοίχων καί 6χετοϋ είς οδόν Φακωθιανών...............................
Έπισκευη τής όδοϋ Καινούριας—Χώρας Άγυιάς .................................
Κατασκευή β' τμήματος τής όδοϋ Πλατανιά—Κισσάμου..........................
» γ'. » » » » » ............................
Προέκτασις τής δδοϋ Άληκιανοΰ—-Φουρνέ......................................
Αποπεράτωσις όδοΰ Χανίων Σοΰδας.............................................
Κατασκευή γεφύρας Καιρίτου...................................................
> » Γέρω Λάκκον.............................................
» » Σκαφιώτου................................................
» » Μβσογείων.................................................
12960
750
1600
800
33660
95480
3000
1000
35000
100 Ο
2000
100
200
65000
12960
5000
40000
200
4000
4000
3000
80000
4600
58
12444
887
11660
3017
1743
270
273
600
10309
17152
4823
19000
58946
1059
199
1114
ΤΊ*·
(α) Δκκαγμα 7 ϊ τής 2 Μαΐου 1911 φ. Έβισ. 1φ. 35 Τεδχ. Α'. τοϋ 1911 Άναβτληρωματ* Δρ." 80000
» »80»7»»»»»57»»»» > , 46962
560745 -ι
89000
49000
[α)176992-
(β) 400) -
(β) 4000-
Ρ)
» 82 » 13 » » *■
» 9Β»18 »»»
» 120 » 87 Ίουνίου ■ »
» -206 . 11 Ίβ*λίου « »
»
87
*7
49
»
»
»
»
.» 'ΑΟΟΟΟ
» 13000
» 60000
» «000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗϊ ΚΥΒΕΡΝΗΪΕ02
ιτϋ
α ε ι ς
Μετενεχθβϊσαι
έκ τής χρήσεως
1909
Σύνολον
πιστώσεων
239790
7400|·
3000-
2000-
6ΟΟΟ-
1ΟΟΟΟ-
1571ΟΟ -
17820,-
Άναγνωρισθέντα
εξοδα δι" εκδό¬
σεως χρηματικήν
ένταλμάτων
4Ο0ΟΟ
£000
1Ο81Ο
1ΟΟΟ
1800
200
2Ο0Ο0
1ΟΟΟΟ
500
1ΟΘΟΌ
4ΘΟΘΟ
3ΟΘΟΟ
500
1ΘΟΟΟ
10ΟΟ
16533
900ΟΟ
677253|
13960
750
1600
800
33660
954βΟ
3000
1ΘΟΟ
350ΟΟ
10ΟΟΟ
2000
•100
200
65ΟΌΟ
12960
5000
216992
200
8000
8ΟΟΟ
3ΟΟΟ
8ΟΟΟΟ
8600
58
9082
12444
887
11660
3017
1743
270;
273
600
1Ο3Ο9
17152!
4622
19000
58946
•1059
■199[
1114
749737]-
191747 08
1163 —
3111,75
660-
5500 —
7088 55
135623 35
11715 85
2341,65
334520
849891
32907:35
204330
185565
170715
1198Θ63
18Θ3Ο4Ο
3736370
28402-
500 —
10159 -
945
1287399
6284 30
535869181
Πληρωθέντι
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 έως τέλους
"Ιούνιον 1911
1ΟΟ33 35
48810
16ΟΟ
566 65
29894 86
77370 55
3152 30
1084
31226 45
9058 45
78310
9074 35
1563 05
203882 59
17995
5567
7193 37
969 50
40664 83
9957
1713 70
998693
875
5101
249810
1743 '
15445
191
85
15
80
655310
4121|12
17098122
56234ί66
199—
502 55
28
16021293
1163 —
311175
660 —
4500
605355
108494 50
10465 85
2109 95
2336 75
777521
28302 50
127815
1337 55
1707
1091033
1217985
1195460
5141
500
1144 50
945
834654
15
50
390653 06
8568 95
371
1600
47:
25953
60647
3152
968
26759
7649 «0
163
8533
1130
150241
179»
5083
6135
■96ν
36411
4159 38
875
3158 55
2498
1743
154*5
191
599 ^
8744^0
5473
4121
17098 22
51358 **>
5Θ255
15
10
80
Έντός τοΰ μη¬
νός Ιουλίου
1911
1967135
10ΟΟ1-
•832-90
9467'3ό
1250!—
231
70
561
72.Τ70
3277125
•38θ'6Ο
107030
29Ο91-
5850
311930
62Η4 3Ο
60523 85
Ϊ36Ο
9'
265
1095!
13»
35(
541
43?
3Ο3Κ
484
35
4071
552756
1942 60
1000
ΊΟ8Ο
4870
70
6947383
Έν 3λφ
179884 28
1163 —
311175
660 —
55ΟΟ —
638645
11796185
11715|8ρ
2341 65
2897[75
8598 91
3157975
146475
_ι_
22 —
171815
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
χαί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
1707
15
11980 63
15088 85
12013 —
5141,50
50θ1—
1Π4 60
945.—
1146584
628430
441176 91
992895
371
1600-
56665
28600 85
7160(1
315*
968|2Ο
28851
8968 75
513
9074 95
1563 Ου
18Ο?>96
179
5567
617021
96ί),5υ
40482 9-2
8633;70
9986 93
875
5101
15
2498,10
1743|-
15445
19180
59999
9744 20
4121 12ι
17098 22'
56234 66
199'
50255
11862 80
702
17661
44745
1327 60
578'65
137 50
2941
55
253Γ.Ο 70
2326Ο-5Ο
9014 50
1408115

I-
94692ι'9Ο
-104 40
11710
1288-
5763 ΰΟ
116 60
237465
89170
270 —
23286 08
102317
181 !>
1324 Ι
Είδιχοΰ
Προϋπολο¬
γισμόν ι
37653)36
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
2
1
1
2
3
4
5
1
1
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
-4
5
«
'7
'8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
»
13
14
15
16
174
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ηροσδιορισμός των εξόδ«»ν
Π ι β τ ώ-1
Χορηγή
Διά τοθ
προϋπολο¬
γισμόν
Δι" εΐδιχδν
νόμον «β!
Διαταγμόΐ,
Ι Έκ
ι
20 ! Κατ»σκβυή γεφι>ρας Λουραδιανων...............................................
21! » * Ντερέ....................;..................................
22 ' » των γεφυρών Ξενιανών καί Κοντο-κυνήγι Σελίνου.........................
23 'Ρκβάνθυνσις τού λιμένος Καστελλίου Κισσάμου...................................
24 Κατασκευή άποθήκης παρά τό Χημεΐον Χανίων.....................................
25 Μετατροπή οίκήματο; Φιρκά είς Ταχυδρομειον....................................
26 ί » τού πρώην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον................................
27 ! Κατασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας.............................................
28 | Προέκτασις τής όδοΰ Βάιιου Καλυβών .. %................;........................
29 ! Κατασκειιή ποοφυλ"κτηρίων τοίχων τής όδοΰ Σοΰδας Ίτζεδιν-----....................
30 ! Έπκτκευή των όδών Άσφένδου, "Ίμβρου, Άράδενας, Άγίας Ρουμελης...............
31 Ι Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγος Άράδεναε διερχοαένης όδοΰ...................
32 ! Προέκτασις τής όδοΰ Νειό γ'οριοΰ Μπαμπαλή Χάνι τμήμα α'......;..................
33 ! Αποπεράτωσις τής όδοϋ Καλυβών Άρμένων πλήν τής σκυρροστρώσεως..............
34 | Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ Ίτζεδϊν Νειδ χωρίου...................................
35 ! Σκυρρόστρωσις τής όδοΰ Καλυβών Άρμένων Νειό χωρίου.........................
36 ! Προέκτασις τής όδοΰ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι β'. Τμήμα......................
37 | » » » Βάμου Καλυβών...........................................
38! » » » » » ...........................................
39 ; Κατασκβνή γεφΰρας Μποΰτακα...................^...............................
40 ! Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειώτου—Άποκορώνου κ. λ.......................
41 ! Κατασκευή γεφύρας Κεράς Άποκορώνου..........................................
42 ! Κατασκευή βρΰσεως κα'ι μεταφορά ίίδατος «Καμάλη» Καλλικράτους.................
43 | » καί σκυρρόστρωσις τήο όδοΰ "Ρεθύμνης—Άτσιποπούλου..................
44 ! * τής άπό γεφΰρας Άτσιποποΰλου είς Άτσιπόπουλον όδοΰ...................
45 ! Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ "Ρεθύμνης—Χανίων....................................
46 | Κατασκευή τής όδοΰ Άξοϋ Ανωγείων..........................................,
47 | Προέκτασκ τής όδοΰ "Ρβθΰιινης Περάματος........................................
48 | Κατασκευή τμήματος όδοϋ "Ρεθύμνης— Περάματος .................................
49 ! Έπισκευή τής έντός τής φάραγγος Κοτσιφοϋ όδοϋ.................................
50 | Διόρθωσις τής όδοΰ Σκάλοκ Ρουστίκων καί Νερατζές..............................
51 Ι Κατασκβυή αμαξιτής όδοΰ Ρεθύμνης—Άμαοίου..................................
52 ! » Τμήματος » » Περάματος..................................
53 Ι Έπισκευή όδοΰ φάραγγος Κοτσιφοϋ..............................................
54!» » Κουρταλιώτη...........................................
55 1 Κατασκευή » Πηγης Άρκάδι.................................................
56 ! » » Άμπελά διά τής θέσεως Τράκα..................................
57 Ι Κατασκευή όδοΰ Σταυρωμένου Ρούπας.........................................
58; » » Πραισοΰ................................................
59! » Κλησίδι.................................................
60 Γβφύρωσις τοΰ ποταμοΰ Πλατΰ.................................................
61 » » » Άγίας Κυριακήζ...................·.....................
62! * * * Μαλάκια................................................
63! » » » Σακτουρίων.............................................
64 ϊ Κατασκευή προφυλακτηρίων γεφύρας Γαράζου κλπ..............................
65 ! » γεφΰρας Μόλου— Φαράτσι.............................................
66! > » Πραχΰμου Μυλοποτάμου.......................................
67 ! Έπισκευή γεφΰρας Έλευθέρνας.................................................
68! Κατασκευή » Γαράζου ...................................................
69! » » Ροδακίνσυ..................................................
70! » λιμενοβραχίονος Πανόρμου............................................
71 ! » άποβάθρας Μΰρθιου Πλακιά...........................................
72 Ι » Σωληνωτοϋ υδραγοιγείου έν Έπισκοπΐί Ρεθύμνης.........................
73! » τοΰ β'. Τμήματος τής όδοΰ Ηρακλείου Άγίων Παρασκιών Καστέλλι.......
74! Προέκτασις τής αμαξιτής όδοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς ............................
75 | Κατασκευή όδοΰ Φοινικιάς Μονοφατσίου..........................................
761 » » Γεφυρακκδν Καλέσα Βοΰταις.....................................
77 ! Αποπεράτωσις όδοϋ Αρχανών...................................................
781 Σκυρρόστρωσις » » ...................................................
79 ! Κατασκευή » Ηρακλείου Μεσσαράς.......................................
80 Ι Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήμα Άγίας Βαρβάρας...........................
81 ! Έπισκβυή κα'ι σκυρρόστρωσις όδοΰ "Ηρακλείου Πεζών.............................
82 | Σκυρρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου Φοινικιάς........................................
83 | Κατασκευή όδοΰ Γεφυράκια Βοΰταις.............................................
84 | » γεφΰρας Άναποδιάρη ................................................
85! » » Γέρω Ποταμοϋ ή Ληθαίου....................................
86 ] » γεφύρας Ίνιώτου....................................................
87!» » Καρτεροΰ..................................................
881 » » Λουτή Πέραμα.............................................
89 ! » νέας πτέρυγος είς τό Μουσείον Ηρακλείου.............................
90 Ι Διαρρύθμισις Νο;ιαρχιακοϋ Κσταστήματος "Ηρακλείου είς Λικαστήρια................
91 ! Κατασκϊυή Ύποθηκοφυλακείου έν Ηρακλείω.....................................
! Ε» μεταφοράν
560745
_
252
»00

16000-
ΐβι-
700

984-
595
_
1243
_
1360
_
7305

088
2150
Ζ
11286
_
36910

909

20000

1520
_
350
199
_
35ΟΟ
_
11068
_
1871
_
18863
_
1219

2871

2722

351

459

27755

23202

4467

4000

5000

8761

2000

1000

1000

20000

2500

2644

4543

4750

2259
724

248

2107

1877

10000

6000

576

7849

1183

2306

2180
ΟΜΖί

2ΟΟ
4164
_
11619

55940

5465

4891

75470

36557

25264
1366

18897

3000

18712

31000

9000

1168464
ΕΠΓΣίΐΜΟΣ" . ΦΓ'ΜΕΡίΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
17Η
|σ ε ι ς
'" Μετεεχθεΐσαι
έκ τής χρήσεως
1909
Σύνολον
πιστωσεων
Αναγνωρισθεντα
εξοδα δι'εκδό¬
σεως χρηματικων
ένταλμάτων
749737
252
900
4700
16000
161
700]
61
984
595
1223!
1360
7305
68»
2150
11286
36910
909
20000
350
199|
3500
11068)
1871
18863
1219
2871
351
459
27755
4467
4000]
5000|
8761
2000
1000
1000
20000
2500
2644
4543
4750
724
248
8107
1877
10000
6000
576
7849
1183
2306
41641
11619;
55940]
5465,
48911
75470
36557
1366|
18897
3000
18712
31000
9000
1357456
561629.28
4102 2.-
2122 85
Ι____
588|85
3615:08
984—1
25061
1197 40
323 30
3803 40
597^03
1658 50
112861—|
1754885
45455
897565
134162]
350-
16465
74515
162670
966030
58630
400-
21603 23
12517 7Γ
4433 20
3599 65
4414421
296635
2064 79]
3265 70
4274 16
1909 40
! 9744Ο
1115 70
360022
3181
57
5998 30
1977 45
45270
1161899]
23179 50'
4527 20
6ΐΒΐ|ΐ4
394*^60
10287160
20ΐ67|29
75
8397566:
Π /. η ρ ω Θ έ τ α έξ ο δ α
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 εως τέλους
Ίουνίο υ1911
454502 09
4102|23
2122.85
58885
361δ|θ8
984 —
25061
1197
40
323 30
597 «ί
1658
Έντός τού μ ]-
νός Ιουλίου
1911
Έν σ"λω
50
5291
454]55]
8975 65
134162
350 —
164 65
745 15!
1626 70
9660 30
294125
400
21603 231
12617
3636 65
331122,
75
326570
2778 21
1909Ι4ΟΙ
1974!4Ο
111570
360022
3181751
57-
142410
45270
11618 99
2317950
4527 20
515114
27556 75
102«?
13167
18259197
6947383
3803 40
12257 75
2956
4902 7Ε
402 70
1Ο298θ|53
41Ο2|23
588|85
361508
984
25061
1197 40
323 ΰθ
3803!30
59703
1658,50
11286-|
17548'85
45455
8975 65
1341 62
350-
164'65
74515
162670
9660 30
586'30
400 —
21603 23
12517 75
3036 65
441442
2956 35
2064'79
326570
427416
1909 40
197440^
111570
318175
57
5998|30
142410
452 70
116ΐ8|99]
231^9 501
4527 20
515114.
3245950,
102*7 60
13107,2»
40270
18259 97
Υπόλοιπον ίκ-
καθαρισθεντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
79220955
3765336
796 55
1543:80
553 35
7000
47547
Κ ιδικόν
προνπολβ
γισμοΰ
20
21
22
23
24
27
23
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
ΜΟϊ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤίΙΣ ΚΥΒ^
ηρονηολο-
γιαμον
ο
α»
ΙΙροσ*κορΐ5μός των εξ
Η ι β -ώ-
Διά τοΰ
προυπολο¬
γισμόν
93
94
95
1)6
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
124
Ιϋΰ
128
130
131
133
134
135
136
, 137
138
|
» , 140
» , 141
» ! 144
143
144
145
146
147
148
149
150
151
154
153
154
155
156
15
158
159
160
161
164
•Εκ
Έπισκευη καί μετατροπή Εΐρηνοδικείου ΉρακλΓΪου είς Νομαρχίαν κλΛ......
Κατασκενΐ] γ ά δια.-τλάτυνσις λιθίνης άποβαθρας τοΰ Τελωνείου Ηρακλείου.
Συμπλήρωσις καί αποπεράτωσις τοϋ Μουσείου Ηρακλείου..................
Ανοικοδόμησις τοΰ τοίχον τοϋ λιαενος Ηρακλείου..........................
Έκκενωσις των δεξαμενήν παρατΐι Τελωνειακί) άποθήκχ) Ηρακλείου........
Κατασκευη μαγειρείων .Χωροφυλακής Ηρακλείου .........................
Έπισκενη τής Τελωνειακής άποθήκης Ηρακλείου..........................
Όδος Αγ,ου Νικόλαον Νεαπόλεως α'. Τμήμα.............................
Άποπερατωοις τής όδοϋ Τσουλή μνήμσ...................................
Κατασχευη τής όδοΰ Σητειαε—Μαλαβρας.................................
» » » Πορτ'ι Κουτοΰρα Βιάννου............................
Αποπεράτωσις όδοΰ Άμπελου............................................
Προέκτασις β'. τμηματος όδοΰ Άγιου Νικολάου Νεαπόλεως................
Κατασκευη όδοΰ Βιάννου Ηρακλείου.....................................
» » » Ιεραπέτρας....................................
» Τμηματος όδοΰ Άγιον Νικόλαον Νεαπόλεως................
» γεφΰρας Καλογήριον.............................................
» τριών Γεφνρών τής όδοΰ Ιεραπέτρας..Καλαμαυκα ..............
» γεφΰρας τοΰ ποταμοϋ Καλαμίου..................................
» η Κουτσουρα Σητείας ....................................
Έπιοχενή γεφΰρας Λιμένος Σητείας.....................................
Κατασχεκή περιθώριον γεφΰρας Στομιου Ιεραπέτρας......................
» 'Υδραγωγείαυ Βιάννου........................................
» » Πισκοκεφάλου Σητείας κ.λ.π.....................
» Άποβάθρας Ιεραπέτρας......................................
Άποπες>άτωσις σήραγγος Λακωνίων.......................................
Εγκατάστασις τηλεγραφου είς Σητείαν, Ίεράπετραν, Νεάπολιν, Βιάννον.....
Έπισκε,υη οίκήματος έν Νεαπόλει δια Τηλεγραφεϊον καί Ταχυδρομειον........
Άγορα έργαλε,ιων διά τα ύδραυλικά......................................
Πρυμήθιια πετρελαιομηχανής μετ" άντλ ις κ.λ.π...........................
Άγορά έπιστημονικικών έργαλείων, σκηνών κ.λ,π.......................
» δυο ίππονήτων όοοστρωτηρων...........................
» » άντλιών των δημοσίων έργων.......................'..'..'.".''
» τριών σταθμών ύδατος..................................
Ανέγερσις καί συντήρησις οίκοδομών Γεωργίας........................
Κατασκευη όδοϋ Χανίων—Κισσάμου α'. τμήμα.......................'..'.'.',
» » Καμισιανο Ρυάκι—Δρανώνα κ.λ π.............'.'...'.'.'
> · Νειο Χωρίου—Μπαμπαλή Χανι κ λ.π................'.'.'.'.'
» » Ρεθύμνης—Περάματος—Ηρακλείου............'.!..'.'.'.'
Πίστωσις διαθέσιμος δι' εργα συνκοινωνίας Ρεθύμνης................'.'.'.'.'
» » > » Ηρακλείου...................'
Κατασκευη όδοϋ Άγιον Νικόλαον Νεαπόλεως............'..'.'.............
Πίστωσις διαθέσιμος δι' έργα σνγκοινωνίας Λασηθίου..........'.'.'..'.'.'.....
Έπισκευη οίκήματος Φιρκά...............................'.'..'.'..........
Κατασκευη διαφόρων έργων είς Τελωνειον Χανίων..............'.'.' "......
» γεφυρών είς Ξενιανά καί Κοντοκυνήγι........"..",".............
Διά την κατασκευήν διαφόρων έργων έν τβ όδφ ΠΛατανια^
Κατασκευη ύδραγωγειον Σουδας.........................
Έπισκευη κρηπιδωματος Λιμένος Χανίων.................!.'.'."!..........
ΙΙροεκτασις όδοΰ Χαλέπας—Φροΰδια....................'.'.'"..............
ΚατασκευΓΐ γεφΰρας ΐιίς Κεραμεχά........................'.'.'."............
» Τελωνειακοϋ καταστήματος Χανίων..........)" |...............
Διά την κατασκευήν γ^φύρας Καιρίτου...................
» διοχέτευσιν των νετιων υδάτων τής γεφΰρας κάιρ'ίτον.'.'.'.'.'..'.'.'.'.'"."
» κατασκευήν τ,,ς όδοϋ Χωστής —Ποροσελιων..............)........
» επισκευήν της όδοΰ Χλιαροϋ—Σκινε—Ποροσελίων....'."..'.'.........
» αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καιρίτου—Φουρνέ.......'. |' *.............
> κατασκευήν αμαξιτής όδοϋ Κάνεβα—Βουκολιών.''.'.'.'.'.'.'.'.'.,".......
Κατασκευήν ύδραγωγειου Λάκκων......................'.'.'"..............
Δι' έξνγιαντικα Ιργα Γεωργιονπόλεως.................'.'.'.'.................
Δια κατασκευήν γεφνρας μεταξυ Καψοδάσονς χαί Πατσίανοϋ.".'.............
Διά την αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καλνβών—ΝεκΊ-Χωριοΰ___.!.'.'...........
Δι' επισκευήν τής όδοϋ Σουδας—Καλυβών..............*"................
Διά τι|ν κατασκευήν τής όδοΰ Βρυσών—Κράπης....."....................
Διά την συμπλήρωσιν της όδοϋ Βάμου—Καλνβών..
Δι' άποπβράτωσιν τεχνιτών έργων τής όδοϋ Νερατζές
Διά τόν καθορισμόν τοΰ Λιμένος Ρεθύμνης..................
Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγείου Έπισκοτής Ρεθύμνης.."
Κβτασκενή ουτικής πτέρυγος Μουσείον Ηρακλειον.......
Έπισχευή αποχωρητηρίων είς παραπήνματα Ηρακλείου!!!!!!!!
Δι' επισκευήν καί συντήρησιν τής όδοΰ Ηρακλειον—Λασηθίου
Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγβίου "Απόστολον Πεδκΐδο-·
τζές πρός Ρούστικα.
νόμον και
Διοταγμ ατ ι Ι
μετοφορβν.
1168464
900θ'—
1349-
1018 —
3530
_
5189
_
1500

823
3949-
2228
_
356
675 —
7626
_
20000
_
8931
_
39399
_
1042
_
1447
_
460
618
_
306
_
1000
_
437
_
46000
_
6000
_
5083
_
5775
1450-
1000 —
837
ίϋυβι
6001
800 —
150_
200 —
100000 —
29470 —
51000
_
110000 —
50000 —
150000
_
60000
_
50000
16000
5000
_
371
6000
3500
4900 _
8000'—
3000
60000-
19449'_
20000
_
ιοοοο
_
10000
_
15000
15000
_
4900
_
ιοοοο
5000
_
1576
3000
38000
_
5000

50000-
580 —
10250

5000
3000-
-91473
Μέγεθος Γραμματοσειράς