91900 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

17

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/3/1912
i

Αριθμός Σελίδων

16

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
«»■♦»
ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗ"ί [ΦΗϋΕΡΙίΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟ3Ε: ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ*| 17 Μαρτ νυ 912 — ΑΡΙΘ. 17
Αριθ. Διατάγ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΝ
Έχοντες ύπ' όψ.ν τό ά-ό 2 Μαρτίου έ. ϊ. ψήφ:σμα τής Έ-
πανβστατικής των Κρητών Σ,,νελεύσεως, τό άρθρον 38 τοδ ϋπ'
αριθ. 485Νομου, τό ύ*'ά>.θ. 99 τοΰ 1911 διάταγμα ν.Λ την
ύ-' αριθ. 85/7β ««ι χρονολογίαν 8 Φείρουβριου έ. έ.εισηγήθην
Ικθεσΐν τοθ Γεν. Έπιθίωρητβΰ, πρ>>τάββι τοΰ διοΐΑθ^ντος την
Παιδείαν Έπιτρόπου.
-Αποφασίζομεν κα δ»ατάίΙο«εν
Μετατίθεμεν έξ Ανωγείων Μυλοποτάμου τόν Αλέξανδρον
Οίκονομάκην Βον πτυχιοΰχον είς τό Άν. Δημ. σχολείον Χου-
μίρι Μυλίποτάμου καί προάγομεν αύτΐν προσωρινώς ΐίς Διευ¬
θυντήν έιτί μην. μιβθώ καί έτκμισθίω ϊραχ. 115 άν τί τοΰ Νικο-
λάου Παπαδάκη Β)μίου π;ι»χοίχοι» μετατιθίμίνου είς Ανώγεια
Μυλοποτάμου ώς βοηδοΰ επί μην. ΕΑΐσθώ δραχ. 110.
Είς τόν ϊιοικοδντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθβται ή δη¬
μοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος διατάγματος.
ΈνΧανίβιςτί 15 Μαρϊίου 1912.
Έ; ονόματι τού Βιΐίϊιλέως
Ή ΈπαναστατχιΑ Διοικτντικη Έπιτροπη
Είς τ.ν ετ1 τη; Δικχιοσύνης Διοικοϋντα Έπίτροπον
άνατιθεται ή δημοσίευσις κ«ί έκτε'λεσιί τοϋ παρόντος Δΐα-
τάγματος
Χανιά τϊί 7 Μαρτίου 1912
Έν 'Όνόαατι τοϋ Βασιλέως των ΈλλΗνων
Γεώργιον τον Δ'.
Ή Δνοικοϋσα Έπιτροπτι
Ό Πρε>ρος Τα Μ,λη
Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΓ
Ό Πρόεδρος
Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 5
Τα Μίλη
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
ΣΓΤ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 7 «
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ' δψιν τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφιβμα της
Έπανα,στατικνίς Συνελεύσεως των Κρητών λ*1 τό άρθρον
68 τοΰ ΰπ' άίΐθ 737 νόμ,ου, προτάσει τοΰ επί τής Δικαι-
οσύνης Διοικοΰντος Έπιτρόπου.
'Αποφαότζοιιεν καί 4ιατάΙίο{,ιιν
Έπιτρεπομιν την έκ τοΰ Δημοσίου Ταμ.ίΐου άπόληψιν
ολοκλήρου της μισθοδοσίας τοΰ Ήρα,κλέους Νιωτάκη, ύπο-
γραμ,ματίως τοΰ Είρηνοδικείου Ηρακλείου άπουοπάσαντος
έκ της υπηρεσίας λόγω. ασθενείας, νο(Αΐ'(Αως πιστοποΐϊΐθείσης
υπό δύο Ιπιστημόνων ί*τρών, κατά. τό άπό 6 μέχρις 26 Νο¬
εμβριού 1911, 3 μέχρις 28 Δεκεμβριού 1911 καί άπό 11
Ία,νουαρίου μέχρι 10 Φεβρουαρίου 1912 χρονικόν διά—
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες άπ' δψιν τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα
της 'Ε-ανασ-τατικης των ΚρΥΐτών * υνελεύυίως :ιαΙ τό
αρθρ. 14 τοΰ 6π αριθ. 93 τοΰ 191 ί ψηφίσματο; της Συ¬
νελεύσεως καί τα διά τνίς ΰπ' άρ. 278 της 9 Φεβρουάριον
1912 παραπεμ-τικης πράξεως τού Γενικοΰ Εΐσαγγελε'ως
Ηρακλείου ύποβληθέντα ημίν εγγρ*ρ* προτά«ι τοΰ επί τίς
Δι/.αιοσύνης Διοικοΰντος Έπίτροπου.
Άπο^αιίίζομεν καί Χιατάόόομεν
Προστίθεμεν έ'να οριστικόν βοηθόν τοΰ γραμματέ'ως πά-
ρά τω Είρηνοοικείω Ηρακλείου
Είς τόν επί της Δικαιοσύνης Διοικοϋντα Έπίτροπον άνα,-
τίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Δ.ιατάγ|*α-
τος.
Χανία τγ, 9 Μαρτίου 1912
Έν '* ,όιιατι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνωγ
Γεώργιον τοϋ Δ'.
*Η Διοικοΰσα Έπιτροπτι
Τέ Μίΐη
Έ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Ό Πβοεδρος
Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
14Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
1 ■!
ι
;
Αριθ. Διατάγμ. 5
Αποφασίζομεν καα διατάσσομεν
; Διορίζομεν χον Αντώνιον Χαιβιτάκιν προα. διδ)λον διϊ)λον
ΐίς το άδιοίΐρβτϋν δημ. σχολείον αρρενων καί θηλίων Πρινε Σε-
, λίνου επί μην. μιοθώ δρ. 40.
Είς τόν Διοικοϋντα την Παιδείαν Έπίτροϊον άνατί·«τβι ή
Έν Όνόυατχ τοΰ Βασιλέως
Ή Επαναστατικαί Δ*οίκητ»κη Έ«ιτρο«η
Ό Πρόιοοος
Μ. ΗΕΓΧΑΚΗΣ
Τα μέλη
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Σ. ΜΑΛΑΤΔΚΗΣ
Ε. ΤΣΟΤΛΕΡΟΣ
Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
■Εχοντις ΰπ δψιν τό άπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 8-μ«>β4β"ι>ίΙς κβί εκτέλεσις τβϋ «αρδντος ίιατάγματος.
ψόφ,σμα της Επαναστάτας .ών Κρητών Συνελ,ύσεως κ«1 > Έν Χβνίβ ^ ^ ^
τό αρθρον 154 τού Κχτα,στατικου Μομου, προτασει τού
διοικοΰντος την Παιδείαν Έπιτρόπου.
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
Διοριζομεν μέλη των Ανωτέρων Ένοοιακωτ Έπιτροπε'ών
παρχ ταίς Επισκοπικαΐς περιφέρειαι; Μητροπόλεως καί Ρε¬
θύμνης.
Έν Ήρακλείφ τόν Ιωάν. Γ. Βογιατζάκη^ Δικηγόρον
άντί τοΰ Στυλιανοΰ Παπαντωνάκη άπαλλασσομ,ένου των κα-
θηκόντων τού άτε μετατεθέντος άλλαχοΰ.
Ίΐν Ριθύμνη τόν Μιχαήλ Πενθερουδάκην Δικηγόρον άντί
τοϋ Βχσιλε'ου Δρχνδάκη άπαλλασσομένου των καθηκόντων
τού, άτε ληξάσης της υπηρεσίας τού.
Είς τόν διοικοϋντα, την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθετα,ι ή
δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.
Έν ΧανΌις τη 13 Μαρτίου 1912
*Εν ΗΙνόματι τοϋ Βασιλέως
'Η ΈπαναστατικΗ Διοικητικόν Έπιτροπτι
Ό Πρόεδρος Τα μέλη
Μ ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β ΣΚΟΥΛΑΣ
"4 Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Αριθ. Διατάγ. 7
Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
Σ ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 9
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ λΛΑΗΝΩΝ
: γεωργιος: α'.
βασιλευσ των ελληνων
"Έχοντες ΰπ' δψιν τό άπό 2 Μαρτίου έ. Κτους ψήφισμα
της Έπανα.στ*τΐ).ης των Κρητών Συνελεύσεως, τό άρθρον 3
τοΰ ύπ'αριθ. 103 τοϋ 1911 Δια,τάγμα,τος καί τό ΰπ'αριθ.
128/ΐδ7 ^ 8 Μαρτίου έγγραφον τοΰ Γεν. Έπιθεωρητοϋ
προτάσει τοΰ διοκοΰντο; τ))ν Παιδείαν Έπιτρόπου.
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
; Μΐτατίθεμεν έκ τοΰ Πα.ρθεναγωγείον Βάμου 'Αποχορώ-
' νού την διδ]λισσ*ν Αικατερίνην Τα,ντινάκη είς τό είς Κόκ-
κ>νο Χωρΐό άοΊαίρετον αρρενων καί θηλέων άντί της 'Αρ-
γεντίνης Χατζηδάκη μετατιθεμένης είς τό Παρθεναγωγιίον
Κεφα,λα, προοιγομένου είς διτάξιον.
Είς τόν διοιχ.οΰντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθε-
"Εχοντες ύπ' δψιντόάι.0^2 Μαρτίου έ. ϊτους ψήφινυκ της , τ*« * οημοβίευσις^αί^ίχ,τέλεοις τοΰ παρόντος Διατάγματος
Κ Σύ ό άθ 3 !
..... των Κρητών Συνςλεύσεως, τό άρθρον 3 τοΰ
ύπ' άρ·θ. 103 τοΰ 1911 Διατάγματος, τό άρθρον 138 τοϋ
ύττ' αριθ. 485 Νομου καί την ύπ'αριθ. 1οδ/π8 τ^'» ^ Μαρ¬
τίου έ. ΐτους ίίσηγητικην έκθεσιν τοΰ Γεν. Έπιθεωρητοΰ, ΐ
προτάσβι τοΰ διοικοΰντος την Παιδείαν Έπιτρόπου. 1
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
Διορίζομεν τόν Παντελήν Ίερωνυμ,άκην γ'. προσωρινόν
δ δ]λον, είς Γαβαλοχώρι ΆπθΛορώνου επί μην. μισθω δραχ.
60, άντί τοΰ Εμμανουήλ Λελεδάκη μετατιθεμενου είς τό
Άν. Δημοτικόν σχολείον Φρέ Άποκορώνου.
Είς τόν έ*ί της ΙΙα,ιδιίας διοικοϋντα Έπίτροπον άνατίθε-
τχι ή δημοσίευσις *αΙ εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τ?ί 13 Μαρτίου 1912
•Εν ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλιίνων
Ή Επαναστατικαί Διοικητχκη Επιτροπίχ
% Ο Ιΐρόίδρος Τα μέλη
Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
-' Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
Λ. Σ. ΜΑΛΑΤΚΗΣ
Έν Χανίοις τ*3 13 Μαρτίου 1912.
Έν ονόματι τοϋ Βαόιλέως
Ή έπαναστοτικίι διοικητικτι Έπιτροπίι
Ό Πρόίδρο; Τα μέλη
Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Δ. ΚΡΙΑΡΗΣ
Αριθμ. Διατάγ. 3
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ} ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ι "Εχοντες 5*' δψιν το υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμβ
| τής'Επβναϊτατικής των Κρητών Σ«ελε6σεως, το αρθ.4 τοθ δ*
αριθ, 135 τοΰ 1911 Διατάγματος τό όΐϊ'βριθ. 123 τοθ 1911
Διάταγμα τό άρθρον 138 τού ίι«' άρ θ. 485 Νόμοι» κ«!« τοθ δ«
Διατάγ. 11
καναστατ
' άριδ
, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
τ:ς »?' όφιν τό άπό 2 Μαρτίου έ. Ι. φήφισμα τής Έ-
τικής των Κρητών Συνελεύσεως, καί τό άρθρον 8
. 1οι τοϋ 1911 δ(ατάγα«θί. ποοτάαει τβΰ ΔιοιχΛϊί
ττ,ν Παιίιία» 'Εκιτρότΐοι»,
ατ«γμ«ος, προτασει τού
μ ρρ ρ
αριθ. !»/„, τής 23 Φε«ρουαρίου ίγγραφον το3 Γεν.
τοΰ τί)ς Πβιϊείας «ροτάβει τοΰ ϊιοικοθντος την Παιδείαν
τρόπου
Αποφασίζομεν καί
Διορίζομεν τόν Νικ. Ι. Νικηφοράκη ιτρ. ϊιί)λον ίιί)λβν έν
τής Ανωτ· Δημοτικώσχολιίψ Βάμου έπίμην.μισθφ δρ· 40, κε-
νή"ς ούσηςτής θέσεως. Τόν Ήρακλήν Παπαϊογιάννην υκο·)λονϊ'
ϊιδάσκαλον έν τώ ίιτβξιφ ϊημοτικφ σχολεΐφ Σΐλλιών Αγ. Β«-
σιλείου επί μην. μΐσίφ δρ. 40 κενής οΰσης τής θέσεως,
Μιτατίθεμεν τβν Έμμ ΦραΤδάχην πτυχιοθχον Β)μιον
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
141
διταξίου, ίη^5τι*9ΰ σχΐλιίου Καρώ; Ρβθύ^νη; ί'ις μ ημ
σχολεΐβν ΧρωμοναΐτηρίουΡβθόμνη; κενής οδιης τής 9ί'ηι>ς.
Έν Χανίοις τη 6 Μ.ρτίοο 1912.
Έ* ονόματι τού Βασιλέως
Ή 'Επαναστατικτ. Διοικητικτι Έπντροπτ.
Ό πρδεδρος Τα Μϊλη
Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
Ε ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΧ
"Εχοντες υπ' δψιν το υπό χρθνολιγίαν 2 Μϊ;τ!οι Ι. ί;. ψ>;-
ε>ισμα τής Έκαναστ. Σ·;νελε!ιτεϋ»ς των Κρητώ,*, τ: ά)Βρον 17
τοβ «π' αριθ. 99 το3 1911 Διατάγ^ιατος καί τό «' άρι. 1βϊ7/Μ,
τής 9 Δεκεμβριού 1911 ϊγγραφον τ:ΰ Νομ. Έπιθϊωρ,το3 Ηρα¬
κλείου, προτάσϊ,ι τοθ δ:οι*οΰν:ος ττιν Παιδείαν Έπιτρ&Κΐν.
"Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
Προάγομεν προσωρινώς:
1) Τον Στυλιανόν Άλοίζον Βο» πτυχ. είς Διευθυντήν τού
έν Μητροπόλει Καινουρίου 6)ταξίθ4 δημ. σχολείοο επι μην.
μισθφ καί έπιμισθίφ ίρ. 120, άφ' ής άνίλαδεν υπηρεσίαν έν
τώ είρημίνφ σ/ολείφ κατ* το τρέχον ηχολικόν Ιτος.
2) Τόν Ι». Πολυχρονάκη; Βον πτυχ. χ!ς Δ;ε^.»ντήν τού
είς Τυμκάκιβν Πυργιωτίσσης 6)ταξίου δημ, σχολείου «πί μην,
μισθφ καί ίπιμιβθίφ δρ 120, άφ' η; άνίλαίεν ύΐΐι-ρίΐίαν έν τώ
«ΐρημίνω σχολείφ κατά τό τρέχον σχ?λίκόν ίτος.
*£ν ονόματι το0 Β ^iιλέως των Έλλήνων
Έν Χανίοις τί 7 Μβρτίου 1912.
^ : Ή Έπαναστατικτχ Δχοικηηκίι Έπιτροπτι
Ό Πρόίϊρος Τα Μέλη
Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ ϋ. ΣΚΟΥΛΑΣ
Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Αριθ. Διαταγάς 21
_ Ι Α Τ Α Γ Η
Ό έίΐΐτίϊς ΔικαιοΛύνης Αιοχκών Επίτροπος
•Αν«κ*λ·αμεν την υπ" αριθ. 159 τής 3 Νοεμβριού 1911
Διαταγήν τοθ κ. έχί τής Δικαιοσύνης Έπιτροπου και διατάσσο¬
μεν όχως η «ρομήθε,α τής Υρ*·«4« δλης .«^ ^
τής Α. Δ. τής Δικαιοσύνην γίνίτα;, ο·:»; «ι πριν ή «κίοθ.,
ή καταργουμίνη ίιατβγή ήτοι απλώς επί αποί5*ε( λογ)σιιο^
κατά τάς διατίξεις τ;ΰ Λβγισπκβδ Νόμοι».
Έν Χανίοις τϊ) 6 Μβρτίου 1^12-
Ό ί«1 ττΐς Δικαιοσύνν Διοιχώ* Έτίτρ;πος
Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
ύλην το^Ε'ιρηνΐδιχείου Σητείας ωρισμένον ποσόν των 24 5ρα-/μών
κατά τριμηνίαν αΰςάνομεν β'ι; δρ. 36 χατά τριμηνίαν.
Έν Χανίοις τη 10 Μαρτίου 1912.
Ό επι τής Δΐχαιββύνης Διοιχών Έπίτροπος
Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
Άριθμ. Διχταγτις 20
ΔΙΑΤΑΓΗ
'Ο έπτΛς ΔικαιοΛύνης Διοικών '_πίτρο«ος
Ένοντ'ς ύκ' δψιν την ίν Κε». 9 ίρβρω 1 τοϋ είίιχοα «τρού-
«ολογισμβδ των έξόοων τής κ«β'ήι*5ς Άνωτίρϊς Διευ96νσιως
διάταξιν, καΒ' ήν το «όσον τής αύτόθι οριζομένης ϊαπανης,
*ανβνίζ*ται διά διαταγής ή
δρ. 150 κατα τριμηνί*ν.
' Χανιά τό 6 Μαρτίου 1912.
V)
επι τής Δι*«'θσΰνη: Διοικών '
ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ
ΆοιΟ.
άς 27
Αριθ. Δια,τιχγτίς ^8
ΔΙΑΤΑΓΗ
Ό επί της Δικαιοόύνης Δ«ηκ_ν
.» 5ψ.ν την έν Κ.?. 9 άρβρω 1 το3 Ε1ίι«ϊ[ ΠροΟ-
, 4ξ6ο.ν τής καθ' ήμ«ς Ανωτέρας Δι«υθ6νσεως
_ Ι -— Τ -Α. Γ
Ό επί τΛς ΙικαιοΛύνης Αιοικών Έπίτροπος
•Ένο,ΐεςόκ'δψ.ν τοΚεφ. 8 αρθρον 9 τού" εΐδι*ο3 π;,ουπ9-
λογιτμοϋ των έξόδων τή; καΤ ήμδς Ανωτέρα; Δ.ευϋύνσεως
«αί τό δτ' άρΛ- 235 τ?}ς 31 Ί*νουα?ιου 1912 έγγραφον το3
Στρατω:ικο3 ΠρΛ««μίνο» των φυλακών Ιτζιδίν.
Τρ,»ιΐβ»Ομβ/τίινδχ· αριθ. 165τή;7 Νρεμ6ριβυ19 1 Δία;
ταγήντής κ»θ* ήμα; Ανωτέρας Διευθύνσεως, αυςανον.ε; μό¬
νον τό διά την προΛήθιιβν »ήί γρ*»»*ήί »λης τ·3ν »ολχν2ν
Ίτζεδίν ωρισμένον ποσόν έ* δρ. 4 εις δρ. 8 μηνιαιως. ^
ΈΧ*»ίο»ς τή 10 Μαρΐίου 1912.
Ό επί τή. Δικαιοσύνης Διοιχών ΈπΙτροπ·ς
ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ .
, , ^,.-**;
* Λ (." ίΐ>ϊ
Αριθ. πράζ. 71 ......
Ό επί τΛς Δικαιοβιίνης Ιιοικών Επίτροπος
Έχοντες Οπ' δψιν τό άρθρον 6 «3.»
V·*·
180 «3 1911
,,-Ι έγγυοίο,ίας τώ» Δ,κ«στικών Γραμματίων Δι.ταγματος
^ Έκτελ,σπκής Έπιτροπής την ψ αριθ· »7β/ΐ» τ* 15
Μαρτίοϋ 1912 γνωμοδότησιν το9 Νομαρχου Χανίων
Έϊκρίν,^ν τήνθπό τ,3 Γιώργη Μ,χ. Στρογγυλα.η γεω,ο-
γοκτηματίουκατοίκ^^χωρί,υθιρίσου τής έ,αρχι,ς Κυδω-
ίί, 5ί·ί«Τ««» έγγόη,ιν ύτέρ τού Μιχαη, Γ. 1 ρ:γγ»λ«., Γ?,λ-
,,ί Ε;οη;οδικ€ίου Άλι«*«β Κυδ,,ν.ας κατα τό υπ
5 250 τής 12 Μχ?τίου 1912 έγγυητιών τχ! β,μίολ'χιο-
«β5υ Χανίων Ιωάννου Κουφάκη κα; , ,
Δ-ατά,σο,Λεν τή, κ«αχώ«σ·-ν τής χ.ροθ,η; πράξεως εις την
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως·. ^^ , ·-·■-
«Ο 4λΙ τής Δι*«ιοϊΰν>ΐί Διοικώ»
ΔΡ. ΚΡΙΑΡΗ5
νίζεται διά διάταξης ήμΛν, χαί τό ύπ αριθ. /«3 ^ *■
βροΐίβρίου έ. ϊ. Ιγγραφβν τοθ ΕιρηνοΜκου Μ^·
Τροποχοι,υμεν ϊξν ϋχ' άρ.β. 225 τής 18 Νοεμβριού
**αΓ«««1 τοϊτο μδν.ν κ»βέ«ν το δια την γραφήν
λΗαΤΕΡλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑ10 Υί4ΗΣ
Διά τού ίιπ' αριθ. 16 Διατάγμΐϊτος τή; 16 Φ.βρουαοίου 1912
τής ΠροϊΛρινής Έΐ5»/»ΐτ*ΐΐκής ΚυβερνήϊΜ»;, διωρίσθη ό Νι·
χόλϊθς Έμμ. Μχλλΐαράκης κάτοικβς Αρχανών, ϊΐληγό^ος
ρ' άί-ααΊ τοίς έν Κρήτϊ)Δ·καισΐηρίο'ς κ»1 κ»ρ' Έ?τ*ις.
Διά τής ύπ'αριθ. 10 Δι*τ«γής τοδ κ. έ-ΐ τής Διχαιοσΰνης
142
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
■'
'Ανωτέρου Διευθυν^ΰ τής 8 Φΐβρουαρίου 1912 εγίνετο ά |
ή χαραίτησις τοΰ Γεωργ. Δ. Πλεύρη, χβτοιχου Αγ. Γεω?γί;υ ξ
Λασηθίου, άπό τής θέσεως τού δίσμοφύλαχος τώ» φ ιλακών Τζερ- ]
μιάΐων Λασηθίου.
Χανιά τί 28 Φείρουαρίου 1912.
Ό Άνώτβρος Δ·.ει>3υ»τή; χή Δικαιοσύνην
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
Διά το3 δπ* αριθ 2 ΔίΛτάγματος τής 6 Μάρτιον 1912 τής
Διοικητικώς Έκιτρβχής άπελύθ*] προσωρινώς & Κωνστ. Δα¬
σκαλάκης ύποθηκοφυλαξ Περάματο; Μυλοποτάμου, ά'τϊ ^αρα-
«εμφθΐίς διά δικαστΐχοΰ βΐυλεύματβς ενώπιον τοΰ Πρωτοδιχείου
Ρεθύμνης.
Δι'βμοίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 3 τίς 7 Μαρτίου 1912
άπελύθη ό Μάρκος Μάρακας Γραμματεύς τοΰ Ξΐ3ηνοϊιχ;ί:ι»
Άληκιανοδ καί διωρίσθη άντ" αΰτοΰ ώ; το.ιΰτος ό Μιχ. Στρογ-
γυλάκης.
Δι' δμοίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 4 τής Της Μαρτί^υ 1912
μετετέθησαν άμοιβαίως οί Δημόσιοι Κατήγορο'. των ϋίρηνίϊι-
κείων Μοιρών Καινουρίου Έμμ. Γ. Τζαρδής καΐ Αγ. Μύρωνος
Νικόλαος Στρατάκης.
Δι' δμβίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 6 τής 7 Μαριου 1912
διωρίσθη δ Γεώργ. Ν. Παναγιωτάκης ΪΗηγόρος καί παρ' Έ-
•ίταις.
Δι'δμοίοα Διατάγματος ΰπ' άρ*θ. 8 τής 16 Μιβτίίυ 19!2
Διατάγματος διωρίσθησαν 1) ό Πατρίς Ταταράχ,η;, ίφέτη, Χα¬
νίων άναπληβωτής το3 Ιΐρίέίροο το3 Σί'ώνΛ·^ τή-, Διλτ.οι^-
νης Άντ. Ζηλήμονος έφ'δσον χρόνον ήθελεν άπουσι;ζει ου;ος
ίκ' αδεία, 2) δ Ιο). Σαευνάτ:ος, Έφέ-.η; Χανίων, άνα-'.,ςμ,)
ματιχός μίλος τοθ Συμ6ουλίου τής Δικαησυνης έφ' βίον ·?,ΐ3-:λί
άποιισιάζει τό ταλτικόν μίλο-ς Ανδρ. Γβωργιάϊης Έ^ίτης Χα¬
νίων, έπ' άϊεία.
Διά ιϊ}ς ύπ' αριθ. 22 ίιβιΐγής τ^ΰ Ιπί τί}ς Δικα.οσΰ^η; Διο.-
χοδντος Έπιτρό-ΐ&υ τής 6ί)ς Μαρ:ίου 1912 δίωρίσΐη δ Έμμ.
ΚαλεντβΛης κάτοικος Έθιάς Μθνοφ>τσ(ο^ "'.; την Ιίάτοί ϋπ' ά -; Ο -
185τή*ς5Δί*ε>6ρίο^ 1911 Λιβτά^ματος τής Έκτϊλεσπκή;'χίπί-
τρο*ής ΙϊρυθεΤσίν θέσιν τβϋ&βηθβό το3 Γραμματ.ως τί3 ΕΙργ;-
νοδιχείου Πύργου.
Δι* ομοίας Δΐίταγήςδΐϊ'αριθ. 23 τής 6/;ς Μαριί-.υΐ9ΐ2 ^ο-
•ίσθη δ Άντώνιο; Ε. Πέτρας φοιτηττις τής Νομ-.κής ν«ϊ ^ιτοι-
χος Χαμοιζίου Σητείας βοηθός τοΰ Γραμματεύς το3 Πρ^τβδι-
κείου Λασηθίου είς την κεν«ιθεϊσαν διά τής ά-ο νύΐεως τοΰ Νι-
κβλάου Δ. Καραδελάκη θέσιν τοΰ βοηθοί τοϋ Γραμ,^ατέως.
ΔΓ ομοίας Διβταγί}; όκ αριθ. 24 τής 6 Μαρτίου 19' 2
4*!·*«»3η κροϊΛρινώς δ Πλάτων Κ. Πϊΐταϊάκη; βοηθός το3
Γραμμβτέως τής Άνακρίσεως Χανίων είς τό ΓραφεΤον τής καθ*
ημάς Ανωτέρας Διευθύνσεως.
Δι'δμηίας Δ'.αταγής ύπ'αριθ. 25 τή*ς 8 Μιυτ.'οο 1912 ϊίω-
ρίσβη δ Άντ. Γ. Κ*·τι5αχΐ]; β}η3ο; Τ3·3 Γριμ,Αχτίιι); τής Ει'-
σβγγελίας τώ» Πρωτοϊΐλώ^ Χοιίων «τί Τί3 πρ3.ιιχθίντο;, ώ;
τβιούτβι» Μιχ. Στρογγυλάκη.
ΔΓ ομοίας Διατβγής ύπ' αριθ. 26 τής 9 Μαρτιου 1912 διω¬
ρίσθη δ Στυλ. Φ.ιλλ«δ»);ά*ΐ)ς 'Υυογραμμϊίε^ς τοϋ Καουγο-
ίικιίευ Χανίων, καΐά τό άτό σήμερον 9 Μζρτίου μίχρι τέλους
τής παρούσης συνάδ:υ ύτολειχόμενον διάστημα, άν τί τΐϋ Στυλ.
Ζβνουδάκη, άπαλλασσομένου τδν καθηκόντων τής υπηρεσίας
ταύτης.
Δι' όμοίβς Διαταγής ύπ' αριθ. 29 τής 13 Μΐρτίου 1912 ϊιω-
«Ισθηδ Γεώργ. Μ. Πρ·»ϊμ«*η: βοηθός όρΐστικός το3 Γραμμα-
τέ»ς τοϋ Ε'ιρηνοίικείου Κολυμπαρίου Κισσάμου, είς την διά
το3 ύπ' αριθ. 1 Ι. ί. Διαΐαγμ*τος τής Διοικούσης Έϋΐΐροπής
ΙίρυθεΤσαν θέσιν.
Έν Χανίοις τή 17 Μαρτίου 1912.
Ό επί τής Δικβιοσύνης Διοικων Έ-ίτροπος
Δ. ΚΡΙΑΡΗΣ
κίοΐς 'Γ)στήΐΑατιτου1Κθίνωφελο3ς τβμείου δ ΦραγκΓσκος Κ«ρ«μ-
πίνης.
Δι'δμοίθϋ Διατάγματος ΰπ' αριθ. 26 ί. ί. άπελύθη τί);
δπηρεσίας δ παρά τξ Κεντρικτ] Δυυθύνσει λιμενοφύλαξ Σπυρί¬
δων Σαχιώτης ώ; έγκατχλείψας την θέσιν τού άπό την 11 Ία-
νουαρίου *. Ι.
Δι' όμοίβυ Διατάγματος 6π' αριθ. 28 έ. Ι. επετράπη ή άπβ-
ληφις τής μίδθοδοσίας τοϋ β;ηθβ3 τής ταχυίρομικής υπηρεσίας
Γ. Τραχάκη άπο τής 10 μέχρι τής 28 Νββμδρίου 1911 καθ" όν
χρόνον άπουσίϊζε τής υπηρεσίας λόγω άσ^ενίίβς νομίμως ιτιστο-
ποιηθείσης.
Δι* όμοίου Διατϊγματος ΰπ' αριθ. 29 5.ωρίσθη είς την χινήν
θίσιν λιμενοφϋλακος έν τώ Κεντριχ^ Λΐμεναρχείφ δ Ιωάννης
Όρνεράκης.
Δι' όμοίου Διατάγμπτος ύπ'αριθ. 30 ίπετράκη ή άπόλτ,ψις
τής μΐσθοδοσίας τού Άγροτικβΰ διανομίως Δ. Τσιριντάνη άπβ
τής 22 Ιουλίου μέχρι τής 10 Όχτωδρίου «. Ι. χαθ' δν χρόνον
άπουσίαζε τής υπηρεσίας λόγω ασθενείας νομίμως πιστοποιτ)-
θείσης.
'ώ'ν Χανίοις ^ 13 Μαρτίου 1912
Ό Διοικων ίπΐ των Έσωτεριχών Έπίτροχος
Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
ΑΝΛΤίίΡΑ ίΙΙΜΙΙΪ ΔΗΜ-
1\Μ ΕΜ
Διά τ;0 ύπ' αριθ 2 τής 5 Μαρτίου 1912 Διατάγμβτος τής
Διοιχητίκής Έζαναστβτικής Έπιτροπής, προήχβη πρός πλή-
ρωβιν κενής θίσίως |ν τφ 1φ Τάγματι κβτά σειράν επι¬
τυχίας έχ τοο κε'κυρωμένβϋ σχίτιχοδ πίναχος, «Ίς τδν β*θ-
μόν τοϋ Λοχίου δ Δεκανεύς Βαρουδάχης Π. Πέτρος, τής
προαγωγής αύτοα ταύτης αρχομένης άπό 1ης Μαρτίου 1912.
> Δί'δμβίου Διατάγματος ύπ'αριθ. 4 τής 12 Μαρτίου 1912
απεστάλη τη αΐτήσει τού εί; άϊβιαν άνευ άποδοχών δ πεζό;
Ενωμοτάρχης Μαγριπλής Μιχαήλ, ί'νί*α στουο«ίων οίκογε-
νιιαχών τού άναγχών.
Δι' -μ^ο» Διβτάγμϊτος δπ' αριθ. 6. τής 13 Μβρτίου
1912, έτΛτράπη βίς τβν Άνθυπομοίραρχον Άνίρουλάκην
Ανδρέαν ή σϋναψ:ς γάμου μετά τής έξ Ηρακλείου δεσποινίδος
Ειρήνης Εμμ. Παπαδάκη.
Έν Χανίοις τί) 14 Μβρτίου 1912.
Ό Διοιχών Έπίτρβπος
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
4Ν3ΤΕΡΑ ΑΙΕΥΘΥΝΙΙ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Διά Διατάγματος τής Έπαναστατιχής Διοιχητιχής Έπιτρο-
,ςύπ αριθ. 16 καϊ χρονολ. 13 Μαρτίου 1912 ετοποθετήθη
ώς Ετιμελητ ς έν τώ Άγροχητιω Χανίων δ Ιωάννης Περβ"
χακης.
ί Δι' δμ.,ίου Διατάγμβτος ύπ' αριθ. 19 καί χρονολογίαν ση¬
μερινήν επετράπη δΐϊως πληρωθη πλήρης δ μισβδς είς τδν παρά
Τώ Γενιχώ Λογιστηρίφ λογιστήν Γεωργ. ΊβΛ. Καλαϊίάκην ίι«
τό από 1 Φι6ρ»υ*ρίου μέχρι 8 Μαρτίου ε*. Ι. χρονικόν διάστημα
καθ δ απουίία- τής υπηρεσίας λόγφ άσθενείβς προσηκόντωί
πιστοποιηθείσης ύπδ ίύο έπιστημίνων ιατρών.
Έν Χανίοις τη 15 Μαρτίου 1912.
Ό επί τδν θϊχονβμιχών Διοιχών Έπίτροπος
ρ 2. ΜΑΛΑΤΔΚΗΣ
αί"
ψ Κ*
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διβτοΐ Οπ' ά?:0. 25 έ. |. Δίχτί^χτ^ς τί);
|ής Διοικητικώς Έ^ιτροπ^ς )ι»ρίβ«] κητήρ , τώ έν
ΔΙΕΤ€>νΓΙ_ϋ_: ΤΩΝ ΤΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩ Ν
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ , ' ,
ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΗΝΙψΙ ΛΟΒΙΣΌΠΙζΗ ΙξΑΦΑΣΦΑΣίΙΣΪ ΦΗΣ· 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ι9ΙΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΊΚΟΜ
ΙΚαταθέοετς «αρα. τ Λ Τραπέζη Κρτινης.....
Ταμίας ταμιευτηριου: μετρητά παρ' αύτω..
Ταχυδρομικά Γραφεϊα : μετρητά παρ' αυτοίς..
Κινήσεις Κεφαλαίων '. χρήματα καθ1 οδόν..............
Δαπάναο Ταμιευτηρίου δι 'άμοιβάς ΰπ αλλήλων............
"Εξοδα εγκαταστάσεως..............................
277666
675
1202
35
36
33
279544
3481
1023 03
4450
288498
10
Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθόντων έτών............
Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατοδολής αυτής.......
Ταμείον γραμματοσήμου : δφειλόμενα αύτω.............
Ταχυδρ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών............
Διάφορα Ισοδα ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιίλιαρίων.........
Διάθεσις άποθεματικών: καταβολή ϋναντιόφειλής πρός Κρητικήν Πολιτείαν
Τόκοι είσπραττόμενοι υπέρ τοΰ Ταμιευτηρίου............
1582
1332
275205
10
4450
5916
288498
Εν Χανίοις
Ό Λ»«νθνν*»ν Έτ:ιθϊωρη·»ης
ε). ΪΙΒΝβΕΡθΎΔΑΚΗΣί
19 Φεβρουαρίου 1912
Ό ταμίας τού Ταμιευτηρίου
Γ. Γ. Γιωργονδάκης
ΑΙΑΙΕΦΑΑΑΙΟΣΙΣ Τ0Ι ΕΡΓΛΣΙΟΙ ΤΒΤ ΤΛΧΤΔΡΟΙΙΚΟΤ ΤίΒΙΕΠΗΡΙΒΤ
Έκδοθέντα βιβλιάρια μέχρι τελοιις παρελθοντος μηνός Όκτωβρίου .......................................................... 7,470
» έντός τού μηνός Νοεμίρίοο....................................................................... 53
Άποσβεσθέντα βι6> ιάρια μέ·/ρι τελους παρελθόντος μηνός Όκτω·ρ(»υ
* » έντός τού μηνός Νοεμβριού ............
Βιίλιάρια έν κυκλοφορία είς τό τέλος ιοδ μηνός Νοεμβριού........
692
3
7525,
695
6828
Καταθέσεις μέχρι τέλοιις παρε)θόντος μηνός Όκτωβρίου ......................................................... Δραχ. 1974,428.32
» τοϋ μηνός Νοεμρίου.............................................................................. β 20,935.15
Κεφαλαιοποΐηθίντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1910........................................................ » 63,791.— 2,059,154.47
........................... » 1756,580.34
............................ » 24,331.74
............................ » 2,934.40
............................ » 102.21 1,783,948.69
Άποδόσεις κρός τοΰς χαταθέτας ϊναντι πιντώσεως των μίχρι τέλους Όκτωίρίου.........
» » » » » » » έντός τού μηνός Νοεμβριού .......
Καταβληθέντες εις τοΰς καταθέτας τόκοι ίνεκα αποσβέσεως βιβλιαρίων μέχρι τέλους Όκτωβρίου.
» » » > » » έντός τοθ μηνός Νοεμβριού.......
Πίστωσις κατ«θ«ο^ είς τό τέλος το5 μηνός Νοεμβριού μή συμπεριλαμβανομένων των άιτο 1 Ίανουαρίου έ. Ι. δεϊοολεβμένων τόκων.. »
275,205.78
ι-,
Ν
141
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
■Ιτ^ν^Η
Ο
II
Ι Ν Α 8 Ε'.
Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Ν8 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΠ ΕΝ
ΙΑΙΟΤΑΡΙΟΣ 1912
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ—-ΡΕΚ0ΕΡΤΙΟΝ8
Χρονολογίαι — 1>»1β»
» α
Η
II
8
ο
38
"Έβοδα
Των Νομών—
Χανίων χαί
Σφακίων
Ρεθύμνης
Ηρακλείου
1911
1912
Σεπτέμβριος
'Οχτώβριος
Νοέμίριος
Δεκέμβριος
Ίανουάριος
ββρίβΙΠΓθΓβ
ΟθίθΓθΓβ
Νονβπι1)Γβ
1911
»
1912
"Άβροισμα - δθΠΙΐηθ.
ά ληψο8οσίατ 1906-1910
αβ 1& ^ββΐϊοη 1906-1940
Σύνολον - ΤοΙ&Ι
22511
29735
3131
60
60
85
2652390
2244360
1325305
20613632
338666
5913
6775
11866
5177
6103
75
2096
25062
36067
19260
22017
67
•79
60
Λασηθίου
1^8311.1)1

Σύνολον
Είσπράξεων
Τθί8ΐ
άθδ
ρθΓθβρΙίοη.8
ζ---
10
30(
70(
135·
826
1413
4(
60
90
40
6ί.
49690
622760,
80603
51787
51978
35836 70
332793
85
368630
55
12336999
123514698
135851697
459790
8244319
87041
09
29633!
285652034
315285548
14
4969
6227
8060ί
51787
51978
296335
2856520
3152855
05
30
Ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ-ΕΟΧ
#48
3 °|0— ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
Αϋ ΟΟΜΡΤΕ ΟΕ ίί 80ΒΤΑΧΕ 3% - ΟΕ5ΤΙΟΝ 11
1912
Ί Α Ι* Ι. Ε Α υ
ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
Ϊ3.Ι8.
ο-
α
Ι
?3

1
ώ
13

8
α.
ο

.2
14
Κ ,5 ."Λ
^3
■%&
Λ.
1
Ι* ο
3 Ι "
- ' 3
α
α
ιβ
3 β β
-"5 -Ι -
2-ιΒ 2^
3 Αί. « β
°»Ϊ0
ο *.·£ ρ
" 3 α Ο
17
Γ
3
ο
Η
18
.3*
-2 Ι
19
> Ο
Ο 9
β
ι- 2
" 5
20
.3_|^
3 —
21
22
1123
270
242680
519745
627
60
29820
761
20
17890
83235
9687
142180
11023
328487
237635
627
200000
19136406
142
1102
20328
80
35
87
237635
161991
06
664485
123830
83578
15
43254
79
92922
151466
881237
2974
50000
181321602571357
200000
19136406
45
400176
2752679
05
90223
4449309
244388
2974
50000
19013397
2771357
45
19136406
315285548

146
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΤΟΛΟΣΙΑΣ
Ο ΕΤΑΤ ΟΕδ ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΗδ ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ3 ΕΝ
ΠΙΝΑΞ Ε'
ΙΑΙΙΤΑΡΙΟΣ 1912
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ5
Χρονολογίαι —
1
1911
1912
Των ϊ,'ομων
Χανίων
«οί Σφακίων
Ιλ Οαη/ί
(ί 8/αΙίία
ΚείΗγηο
Ηρακλειον
Οαηάιε
Λαοη&ίον
3- »
Σύνολον
Εΐοπράξβων
ΤοίαΙ
Παρατηρήσας
Ι · Ι
1_______Ι
10
Σετ;τ«μ6ρυς
Όκτώίριος
Νοέμδριος
Δεκέμίριος|
Ίανουάριος
ΟθίθΓθΓβ
ΝθνθΙΏΙΟΐ'Θ
ΌβΟβΠΐΙ)Γβ
«Γ&ηνίθΓ
1911
1912
"Αθροιβμα —
Ληψοίοαία Αης Περίοδον θαϋοη Γ. ..
Αηψοίοβία Βας .Περίοδον βαΐιοη Π'. ..
Σύνολον — Τοίαί ..
1608265
1338666
39334277
87368630
___ι __
120904911
135851697
87041
16 156756608
174065
8702437323861648
09315285!
48
466391471
96
323861648
315285548
6391471
96
(*) Όρ« προηγούμενον *ίναχ' (* Υο^. ϋϋ)1«βο ρΓί«1βΙιΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Α ώΛ
ΔΙΑ ΛβΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ0ΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3'
Ο.Ν.ΒΑί. Αϋ εθΗΡΤΕ ΟΕ ίΑ ΕϋΒΤΑΧΕ 3 % - 0Ε5ΤΊΟΝ ι.
(912
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Γ Α Β Ι, Ε Α υ ν.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ-ΡΑΙΕΜΕΝΤδ
'Έξοδα —
ί!
ί Ι
ο,δ
2 - ι 5
:° 8
II
ο
|
1
3 «·«
ί-Β·°
δ δ-
κ "2
85
Ι
«■
2
Ον
κ
Ι
§ *
ΙΙαρατηρήσίΐι
16
13
13
17
'9
Ιΐοοοοοο
2974
1002974
115409
90223
20563243
9243
16
449309
10373625
.258
2443
7701
93
2113
62113
2948
94
294894
500ΟΟ|—
50000
124497303
19013397
1435107
197881855
27713ο7 45
1750176
10
191364
20618886
06
1482480 3238616
3152855
6391471
48
96
ι Ι
(Έκ τβνΓβνικοΦ Αογ
*48
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕ ΟΣ
ΤΕΝΙΧΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΙ ΓΗΙΚΕΣ ΑΗΝΙΟΙΙλ! ΤΟΪ
Τίμβρίου 1911!ως
31 Δ|6Ρίου 1911
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
41
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3ο
36
37
38
39
40
41
42
Άποτίλε'σματα άπολογισμ χρήσ. 1898—· 90
Προυπολογισμός χρήσεως 1910 ...
9 *> 1911
Διάφοραι λογαρτα*£ΐοι.
Γραμματια συμψηφισμοϋ.........
ΧρηματικΛ γραμματιχ...........
Ιηκχι κοιναι...........
» χύτουσιοι........
>
χρημχτικων
* Δημοτικαί ...........
» λιπασμχτων...........
Λ,/σμός έγκαταλελειμμένων όθωμ. περιουσιών
ΜοναστΥΐριακον ταμείον Χανίων.........
* » Ηρακλείου......
* » Ρβθύμνης.........
* » Λαστιθίου.........
Τιλωνβιακαί '
Εΐδικοί φοροι
Α|μνικοί ιρόροι.............
Πρόσθετος ,ρόρος 3 ·/, _ Περ(οοος Α'
Ταμείον βοιηθημ,άτων
Δωρεβ Άρχβιολ Έτβιρίβς
Προβτιμχ έφεσεων ά
Έντοκα. Γ^'-.μάτια τού Δημοσίου
1Κοινωφ.Ταμ£ίονΛ/σμ>ςΜοναστ. Ταμ. ΉρίχλβίβϋΙ
,Προκχταβολαί διά λ/σμ6ν τχχ. Έτνιταγών
* διά. δα-άνας της 'Αγροφυλβκης
|Προκ*ταβολή εις Μοναστ. ταμείον Χκνίων. .
Ζημία διαπραγματεύσεως ^
|Κίνττις κκραλαίων—Τελώναι
νομισμάτων
566847
21
• » Πρόσθετος φορος 3 °/0
• Λ Ταμίαι......
Κοιν. Ταμεϊον~-Κατα9.έσβις-ροιόντος ΐ'ντό'κων
Γραμματίων τοϋ Δημο,τίο. πρός πλερωμή,
των άποζιιμίωσίων
των
Ιίτηματα κατακυρωθεντα τω Δτιμοσίψ ....
Τακτοποιγ,τε'οι προσωρινοί λ/σμοι . .
*ρ&σται έκ ληψοδοτί*ς χρημ. διαχε-ρι'τ6ως '
Κρ,τιττις—λ/σμος Δημοσίου......
> — ) Μόν. ταμ. Χανίων
Είς
» λ Ρεθιίμντΐς
» » Λασηθίου
,/»μος Προβθ. φόρου 3 4/β
10872(
644001
114311
4249^
502'
48754
58124
50000(
1800ΓΧ
1715
449ο
42124
625958
89428
13200
8850
32446
4550176
7662841
60
26
78
10
95
30
12
818156
1560001
1175316 91
31833393
24*124
566
40
4434
18
17
89
ιοου
2546957
291020!
9822820
76414
.61985;
«18337
63
20000ί
2000 —
1933082 37
1387123
374509
1102801
705
1068157
14940
21770
27775
13870
200000
978254*
92
27
21
5ν|
71
65|
87
291618
4576
25861
29314
09
3
38375
30773
627
138." 103
1851619
1179892
344195
273438
566
40
90
4434|89:
1000
2546957;
291020
13660410
107188121
2619 85(
21
27
91
23

881
203400
330472
80571
78516105!
200 ΌΟ
11072042
1^8348348
223177
2053
8000
5480
114311
4^494
502;
1766351
481149
1*3^441
37
135^818
37
500000
180000
1715
4500 60;
4282983
1917293
23
76
51
92|
30
106422
3497065
44626 82
51796 30
475017610
187^8200163
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΪ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ1912
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
Π
Ω
τσδ
νομιχον ίτου{ 1910
Πράξει* απο 1 Σ)6ρ!ον
1911 !ω( 31
Λ«χιμ6?ίου 1911
79702581
9503064
43588679
Ϊ1593Ο9
40
2103416
818854
8942810
135090
3835111
43711
20521
27781
97
44
80
241345
199364345
267519874
3093253
1886913
1560
500Θ00
8302380
541949
1897704
92876898
24425$
192146
50ΘΙ
170ό
7074
10384
1937Γ
13524
28798
24440
102563
104712
844
244336
89
75
42
80
19
1234853
1399767
375658]
1121Ο80
200000
200(
95157
2546
9678001
061
Ιανουαρίου 1912
Οί
62
35
48012Ο1Ρ
2092380!
3369
28594
336948 34265301
685
3108
6858
14187
1183301
2703340
35348101
216
5197855
17
Ί4
21
10
190
4636884
31489267
7945590
7970087
40000
14223395
Σύνολον
Ύηόλοτχα των μερίδων
Είς χρέωσνν
541349
2377824
193503284
2
65662771
174:
28794
18573
1111911
1155475
46821
6933Ϊ
16784-
3474
199364ο
2971533
30932
1586?
156(
500000
1281225!
1714659
455114
1200781
200000
2000
99157
2546ί
1940272
84315366
154222
11072042
599261
1143Η
42494
5023
51692
26034
300000
180000
1715
4500160
4082983
92571630
10642236
3497065
1915725
5179630
475017610
32
23
37
06
99
Είς πίστωσιν
~2) 824817836
139359320
52620498
75513993
383189
16029
1703
28794
107477
154472
2)352
66425
13514
60654
854
1993643
2962721
30932
15869
1560
300000
)2
5
24
8
54
10
0
5
1
53
3
885270
2
3
4
5
6
7
8
&
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
180
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

59
60
61
62
63
64
65
66
Λογαριαόμοτ
Κ
η
ι
'Τκάλοιχα
οίχονομιχοΰ ίτους
19(0
ράίΐϋ άκό 1ης
ΣΙδρίου 1911 Ιως
31 Διχΐμβρίου
1911
Πράξιις Ιντα; τοθ
Ιανουάριον 1012
Χ ννολ ο
Έκ μεταφορας.
"Εξοοα έξαργυρώσίως Σιχαλλαγμάτων......
Τραπέζα Κρήτης λ)σμός καταθ. υπέρ είοΊκοΟ
Ταμείου εισφορών χάριν των ΐθνικ,ών άναγκών.
Είο. Ταμ. είοφορ. χάριν των Έθν. άναγκών.
Ταιιεΐα καί Τελωνεϊα
Ταμείον Κεντρικόν.................
» Ηρακλείου.................
» Ρεθύμνης .................
Λ Λασηθίου.................
Τελωνείον Χανίων..................
Ύποτελωνείον Σοΰδας...............
» Καστελλίου Κιβσάμου.........
» Παλαιοχώρχς...............
» Χώρας Σφακίων.............
» Καλυβών ..................
Τελωνιϊον Ριθύμνης.................
"Υ/τε'λωνεϊον Καστίλλίου Μυλοποτάμου.
» Άγίου Γαλήνγ;.............
Τελωνειον Ηρακλείου...............
'Υ/τι'λωνίΐον Χ$ρτονΐΓΐΓου..............
'Υ/τελωνεϊον Μα'άλλων..............
Τελωνείον Άγ'ου Νικολάου...........
/
Ίερχπ-ε'τρου............
Σειβίου.....,
Όλικά ποσά
7662841
123
653126
27
168059
216269
Κ2580
33195
33657
915
18943
4669
11963
04
48
56
15

60
50
77
90
54
13606|30
5982
4442104
996
30020
255
1795
4693
15806
2401742
2106υ
44
8Η18171
70
55
3(
5(

9782542
99
5426
7024 30
172799 701
549696!
138614Κ
Π8234&
328"/
1ί»64'.
13312
43742
224730
Ο"
*ν ·
03
οί

09
66
Μ
20
45
3621^180
47ί2
818463
1569.·.
39075
86860
111904
1
30
98
40
75
22
,413
70
1352816
οΊ
81
100
555757
245546
9266'
88υΟ4|88
1245-26
116
7147
1843
1649
6888
44-167
6325
1403
175502
3740
9070
26113
3133ο
455
18798200163
177|41
79
61
88
41
10
8!
80
•24
90
60
55
50
53
10
76
38
2775476
620250
34
172799170
6220786
1847961
75Ί533
503549
719552
44
45
30
33

4319|(Κ
41735;7!
18028 3ί
28924 9ί
64233 40
275186 40
46985,39
7112 80
102398583
1969263
1910,70
52840
20
12878028
16725720,
68330
ι* '. --.ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΓΚΪΒΕΡΝΗΣΕΟΓ
III
π
Ι
Ω
Ι
ΐί β'χο-
νομιχοΰ ίτους 1 1
Πρίξεις *τ.& 1 Σ)6ρ!ου
1911 ?ω 31
Δι ίμβρίου 1912
8302380
(315791
891"8Ϊ7Ϊ
44
967800765
29
17279970
958365
559326937
1448085
62739.
403524
557658
6!
44
59
ο8
214940
18894|90
8744
76701
38377
22034245
28159
5080101
81075870
1118505
82250
4036245
5849383
8125817
19140
19822841
Πράξιις ίντα* τοΰ
Ίανουρίοι» 1912
81
1422339
57
220
52160893
198508
84685
69237
40
6:
8
15
12657
601
6286
5233
11740170
8576
45158
Σύνολον
30
30
654235
104085
175010,10
432445
208
8211
4430^
35
70
3478985
271 —
277547619
19402727132
2956
17279970
62559524
6114878 7Ρ
164659402
71207807
472762
68423063
2750Κ5
25181
46
45
1397840
194107(
4695375
2655007Κ
347013!
61209Ϊ
985768 8(
155095(
1030,5'
48574—
1028025
11604805
46ί>4
31516489,4
8248178
14785
447450 64
10590
201367
41455
30786
35321
16554
7514
17281
12284104
991
38217
4183
4266
25977
51209
220 9
9305500
65
8!
03
11
20
7ο
9θ|
59.
452795
9305500^
^ΜΙ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
5"»
56
57
58
59
60
71
62
63
64
65
66
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ^ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ανάλυσις των κατά την 31 Ίαναυαρίου Ί912 ύπολοέπων έν τοις
Ταμείοις καί Τελωνείοις
Ταμείον Κεντρικόν
» Ηρακλείου
» Λασηθίου
Τελωνειακαΐ Αρχαί
Ζιΐνολον
1221
58289|95
8530
5020
24
19
125092*
Νί«λ χλχ.
Έν όλφ.
14895]—
6200
180
11810
38633
50
50
151Κ0Κ0
36709-68
106078:
3176
774328
47
7338778
Έν Χανίοις τ? 25 Φεβροναβρίου 19ι2
Άντίτιμα
2192.
109894
25337
8376
71585
537115
50
37
85
'47
02
47
Σννολον
83986
9147
16117
2241040
158621
372608
80
38
5'
27
105907163
20136"
41435 23
30786 87
230206
6 :972ο
74
*ο(ί
Λοποτήριον»
Γ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡηΤΙ1£
Μηνιαεα Γβνεκνι Λογιστδκή κατάστασις τής 29 Φεβρουάριον 1912
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Ταμείον Μεταλλιχον
Έξβτερικοί λ)σμοί(άντίτιμον μίταλλιχοϋ «ν τώ εξωτερικώ).
Συν)τικα'ι έκ τοθ ίξωτερικοθ..................
— ε , . )Κεντρικοΰ
Πρ.εξοφλησ.ις ..........................)Τ]μάτων
, , )Κεντριχού
Δανεια επι ενεχύρω χρηματογραφων..........)Τ]μάτων
)ΚεντρικοΟ
» ε*ι ενεχΰρψ εμιΐορευματων.........)■ γ]ματων
)Κεντρικοϋ
» καλλιεργείας....................) 'Υ)μάτων
)Κεντρικοΰ
» ένυπόθηκα απλϊ...............
γρεωλυτικά ..
•γγ.
) 'Υ]μάτων
)ΚεντρικοΟ
)'Υ1μάτων
)Κίντρικοϋ
;Κεντρικ:ϋ
)Κεντρικοϋ
)'Υ]μάτων
» Δημοτιχά..................
Άχαιτήσίΐς έκισφαλιΤς..........................■
Σιιναλλβτγματιχβί χοί φοριωιιχβϊ κομιστήν...........
Διάφοροι λογαριασμοί...........................
Όμολογίαι κβί τοχομερίδια.....................
Κατβσιήμβτα Τρβιΐέζης χαί άκοθήχαι αύτίίς............
Κΐήματα έξ άναγχαο'ΐιχων πλιιστηριασμών...........
'Εξςία έγκαταστάσιωςκαί κατασκευής τραπεζογραμματίων.
Δια'φορο.....................................
443890
1743437
287817
164994
66614
547067
78764
2371
1172916
720664
134908
154635
127083
163782
871205
45138
12
21

20.
50
25
22
10
45
83
85
69
10
90
43"
80
1592487
2680198
1000
2187328
266814
452812
613681
81135
1893581
289544
290866
916344
35374
272051
1533575
481454
189285
9304
55792
21994
13864624
16
19
03
75
75
32
28
54
23
12
10
Π
65
87
64
80
Μετοχικόν κεφάλαιον............................
Άποθεματικόν τακτικόν.........................
» προνοίας ......*...................
Τραπεζιχά γραμμάτια έν χυχλοφορία..............
Κατάθεσις δημοσ. άτοχοιέκ τακτιχΔν προσέϊων ?ρ, 622821.45
μείον πληρωθέντων έχχρΐμών έντβλμάτων τί υ » 2539.85
Καταθέοεις Δημοσίου έξ εισφορών υπέρ το3 «Ίδικοϋ ταμείου
χάριν των Έθνιχών άναγχών.......................
Κατάθεσις Ιντοχοι..............................
» άτοκοι...............................
» Ταμιβυτηρίου .... ι....................
Έπιταγαί πληρωτεα!..................,...........
Έθν.Τρ.τής'Ελλ.διαθέσιμαίΐϊίρτής κτημ.πίοτϊίβς «ν Κρήτ—·
Κομΐστβί συνα>]χ£ν χαί φορτωτιχων...................
Μερίσματα μετοχδν Τραιτέζης διαφόρων ίξαμτ,νι&ν........
Τβμϊΐον Συντάξεως υπαλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης......
Τβχοι ίανείων ένυποθήχων έν χβθυοτερήσκ..............
Έχχρεμεΐς δςσοληψίαι μετά των 'Υ)μάτων μας χλπ.......
Δΐάφορα........................................
5000000
263112
20500(
2211550
62Γ281
2352·;!8
1994ο33
3732"1
1408018
3.305
100(1000
282093
45805
14^99
52068
38732
86134
59
6!
10
Οί)
90
25
70
10
71
13864624
05
80
Β. ΔΟΓΚΔώ
Έν Χανίοις τ$ 29 Φεβρουάριον 1912
Ό Προ'ίστάμενος τοϋ Λογιστηρίου
Α. Π»τνχόκης
κ
Μ
*4
Β
Μ
Ο
Η
Ι
■α
ι« ■
-Λ- ί ί1
ϊ> -:
·ι^Μν«ιϊΜ4ε~ηα—«[««^^^Μπν'^ιε^ΐνθΜΐ**·»
Μέγεθος Γραμματοσειράς