91889 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

16

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/3/1912
i

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Ββ^Φΐε—«Β~«ί&4
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1 ΠΑΡΑΡΤΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩί
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΎΧΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τί) 9 Μαρτ.ου 1912 — ΑΡΙΘ. 16
Αριθ. Διατάγ. 18
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
_ Ι λ Τ Α Γ Μ Α
Η ΠνθΣίΡίΛΐΙ 3Ι11ΑΪΓΑΤΙΪ1
Έχουσα ύπ' όψιν τ^ ίπό 30 Σεχΐεμδριου 1903 ψήβισμα τής
έ» Κρητ^ Βουλής τ"»-" Εληνων, τί >ν' αριθ. 4 τής 14
Ίανουαριου καί 5 τής "20 Ίζνουαριου Γίι2 τοιαϋτα ψ',φισμ»τα
τής ΈπαναΐτΛτιι,ής Σ.νελευσ ως τό ά'ρθρον 7 έδάφ. 5 το3 ύπ'
αριθ. 36 τής 14 Δί,ίμδρίου 1910 Νομοθετικόν Διατάγματος
τής Έκτελεπιχή; Έτιτροχής, προτάσει τού Άνωτε'ρου Διευ¬
θυντού τής Δικαιοσυνης.
αίίζει καί διατά*ίΙει
Έκιτρεκει είς τούς:
1) θιοίωρον Εΰττρ. Κακουνάχην, χΜρβ^ΰλχχ, 8*ω; μετο-
νομασθή «Γ'ουκάκης».
II) Εμμανουήλ Ι. Κβυτβτκολάκη, «ατοίκου Πηγής Ρεθύμνης,
όπως μετβνομαοθί) «Γιιννα*ά>ης».
III)
Ιωάννην Ματβ. Βογιαΐζήν, ίιτιπλοποιΌν κάτοικον Ίερα-
κέτρας Οπως μετονομασθη «Ματθαίου».
1Υ") Μιχαήλ Φρϊγκιαδουλάκη», χω;οφύλβ*α ό'πβς μετονο-
μαβθή «Άντβνιάϊγ,ς».
V)
Ιωάννην Μαχμβυτάκην, κάτοικον Άδοανιτών Μυλοκο-
τάμου, όπως μετονομαοθ^ «Δημοιρχάκτ,ς».
VI
Γεώργιον Άγιοταφιτάκην, χωροφΛακα. δΐως μετονο-
μ*ο»ί «'ΑγιβταφΙτης».
ν Π) 1) Αντώνιον Ιωάν. Βλαχά-ιην
2) Ιωάννην Α. Βλαχακην
3) Μιχαήλ 1. Βλαχακην κάτοικον Κολυμπβρίο Κΐσσάμου.
4) Εΰτδχιον Ι. » » » »
5) Ί««νη» Ε. »
6) Έμμ. Ι. »
Τ) Λυκοθργον Ι. »
8) Άνδρέαν Ε. > κατβίκους Κανδάνου Σελίνο».
9) Βαρδήν Μ. Μαθιουδβκην
10) Παναγ. Β. *ατοίκους Β3»»»ιω» Κισσίμο»·
11) Στυλ. Γ. Μα».ουδά»ην
1?) Έμμ*νουήλ Γ. Μιθιουίάιιην κατοΐκους Κακο*ίτ;3«,
13) Ίωά»ην Μαβιουϊάκην
14) ,Ανα—άσιον 1. Μαθΐίυοάκην κοτβίκους Χ»««£#ν.
15) Γεώργιον Ι. ΜαϊκυδάΜ,ν κάτοικον Κακοκέΐρου.
1|>) Ίεεήνην Γ. Βλαχακην κάίοικον Στράτω» Σίλίνοι». ]
Ι1·) Βαρδήν Γ. » » Κουβτβγεράκοΐ) »
18) Χρή-βν Γ. » ■
1ϋ) Μΐτβ. Χ. Β».αχάκ»ν κάτοικΐ. Στράταν Σελίνια, καί
20) 'λνδρίαν Βά
21) Ιωάννην Α. » κζτΐίκιυ; Κχκοδ.κ:ίο^ Σΐλινου, ό'ηως
φέρωσι τού λοιποί τό οί».ογεν·ια%όν των ίπωνυμ,ον «Κανδ«-
γολίων» καί
VIII)
1) 'Ανΐών. Γ. Κουτσουκλάκην
2) Ιωάννην Γ. »
3) Νι*6λ»ο» »
4) Ζαχαρίαν »
5) Ρ«ω,3γιον Κουτσβυκλάχην κχτοίκους Κρουαώνος Μχλεβν-
ζΐ3υ, όπως φέρωσι τού λοιποί το Οίκΐγενειζκον των έχώνυμον
«Χατζάκης».
Είς τον Ανώτερον Διευθυντήν τής Δικαιοσννης άνατίθιται
ή ϊημοήιυσις καί εκτέλεσις τιθ παρόντος Διατάγματος.
Χανία ττ^ 2"2 Φίδρουαρίου 1912,
ΊΙ Οροο". Έπαναϋτατικη Κυ6έρνη«ίις
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΗΣΓΧΑΚΗΣ
ΑΝ 1Τ£ΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙηΟϋΟΜΙΚαΐΙ
Διά Διατί ,μΐτος τής Προσωρινής Έπαντστατυιής Κυίεονή-
σεως ύπ' αριθ. 16 καί χρονολογίαν σημΐΐΐνιν επετράπη ό'κως
άντ τής έν τφ ϋ^ρΐύ 4 το5 ΰπ' αριθ. 530 Νομου τα)
τώ άρθρψ 1 § α'. το3 ϋτ' αριθ. 643 Δ ατίγματυς οριζομένης
εγγυήσεως χορηγηθτ] κροσωτικη τοιαύτη καί γίνη δεκτός ώς
έγ^υητης δια την ϊιαχιιρηιιν τοθ Νικολ. Μ. Μκαμιεδάκη
ϊημθνιου εΐτπράκτορος τής περιφερείας το3 τέως Δήμου Άρκα-
λοχωριου ό Μιχ. Ρ. Μπαμιεδίκ,ης γεωργός καί κάτοικος τοθ
χωρίου Άλάτ/νι Μονοφατσίου.
Δι' ομοίου Διαταγματος ΰπ' άρ.θ. 4 καί χρονολογίαν σηΜ-
ριντ,ν διωρίσθη τελωνοφύλαξ καρά τή τΐλωνειαχί) κεριφερεία
Αγ. Νικολάου καί άποσκϊται προσωρινώς παρά τί) τοθ τε¬
λωνείον Χαν.ων τοιαύτη ό Κωνσταντίνος Κουβΐριτάκης.
Διά τού αυτού δέ Δι«τάγμα:ο; εγίνετο άχοδικτη ή χΐρΐί-
τηϊΐς «υο τής θέηως τελωνοφύλακος ταρά τί) τελων. κεριαερεια
τοθ Τελωνείου Αγ. Νικόλαον τοθ Ζϊχαρίου Γαλανάκη.
Έν Χανίοις τί 5 Μβρτίου 1912 *
Ό έ—Ι τω Οίίθνβιιιχών Διοιχών 'Επίτρο*ος ";
Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ !:
Ι'*
ε
Β
Ε
-ΚΕΤΓΗΤΊΚΟΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
Μηνιαί* Γενικ* ΛογιστΛχή
Κ Ρ Η Τ Η υ
τής 31 Ιανουάριον 194 2
ΠΑΘΗΤΙΚΟΗ
ΤαμΐΓ,ν Μεταλλικον
Έξ-.τερικοί λ)σμοί(άντίτιμον μ*ταλλ:κοϋ ίν τώ εξωτερικώ).
Συν)τικαί έκ τυθ έξωτεριχοΰ..................
-« λ, ν.«--_-—_-——λ^-λ™*·· - )Κεντρικοΰ
Πρ,.ξοφλησε.ς ..........................)Ύ]μάτων
Α - . , . , )ΚεντρικοΟ
Δανεια επι ενεχύρω χρημ,ατογραφων..........)'Υ]μάτων
, , , , , , -----------)Κίντρικοΰ
» επι ενεχύρω βμιΐορευματων........)· γ·]^^
.. , )Κεντρικοΰ
καλλι.ργειας....................)Ύ)μάτων
, , , _ )Κ*ντρικοΰ
«νυπόθηκα απλα..................)'Υ]μάτων
- λ )ΚεντρικοΟ
» χρ«ωλυτ.κα...............)Τ]μάτων

σ)
» έγγ.
είς ανοικτόν λογαριασμόν. . -)'γ£|™ν
)Κ€ντρικοΰ
....................) 'Υ]μάτων
Άπαιτήσεις έπισφβλεΤς............................
Συναλλαγματικάς καί φορτωτικάς χομιστών............,
Διάφοραι λογαριασμοί.............................
Όμολογίαι καί τοχομερίίια.......................
Καταστήματα Τρνπέζης καί αποθήκαι αυτής..............
Κτήματα έξ άνχγχαστιχών πλιΐστηριασμών.............
Έξοβα έγκαταστάσ«ωςχαΙ κατασκευάς τραπεζογραμματίων.. .
Διάβορα......................................
Έχχρεμείς ί;σοληψίαι μετά των 'Υ)μάτων μας κλπ.......

682391
1766436
18026.
96439
247837
141135
63591
54399!
91
89
18
72
35
1809288
79027
3911
1162179
714543
139149
159356
55
2745086
2448832
276706
•25
130219
159663
875705
45138
80
388972
607586
82938
1876722
298505
289882
920844
35370
27047-2
1501383
372040
189111
9460
55645
53
28
55
1191
39513
30
23
32
90
13
871
όΟ
14
60
59
Μετοχικόν κεφάλαιον............................
Άποθϊματιχόν τακτικόν.........................
» προνοίας......'...................
Τραπεζιχά γραμμάτια έν κυχλοφορία..................
Καταθέσεις δημοσ. άτοχοίίκ τακτικών προσόδων ίρ, 856716.30
μείον χληρωθίντων έχχρεμών ένταλμάτων τοι» » 2411.70
Κατχθέσεις Δημοσίου έξ εισφορών υπέρ το3 «Ί δι κου ταμ«ιου
χάριν των Έθνικών άναγχών.....................
Καταθεσεις Ιντοχοΐ..........-......--------
» Ταμΐευτηρίου.......................
Έπιταγαί «ληβΐοτίαί...............................
Έθν.Τρ.τήςΈλλ.ίιιχθίσιμα υπέρ τής κτημ.πίστιιβς «ν Κρήττ,.
Κομισταί συναλ]κών κχί φορτωτιχών...................
Μερίσματα μετοχώ» Τραπέζης διαφόρων έξχμηνιών......
Τοχοί δανείων ένυποθήχων έν χαθυστερήσει.............
Ταμείον Συντάξεως ύιταλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης... .
Διάφορα......................................
14230280 65
Έν Χανίοις τί 3* Ίανουπρίοΐί 1912
500000
26311
205000
205171Χ
854304
236890
2125807
387909
1462916
109ο77
1000000
291062
118804
5; 550
13842
51002,
05
60
14230280
551
Ό Προΐστάμενος τοδ Λογιστηριον
α. ΙΙ.τνχακης
ι Κ* ,.,,.
Παράρτημα τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τοΰ υπ* αριθ. 16 Β0" Τεύχους
( 9 Μαριου 1912.)
1> 4
Π
ί ! "Ι /Μ Τ
.
V.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝεΐε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ — ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΑΣΤΕΤΤΪΚΗΣ ΚΪΗΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΩΝ Ε Τ Ω Ν
ΙΘΟΟ- Ι9Ο9
ΟΙΚΕΟΤΙΟΝ $υΡΕΒΙΕϋΒΕ ΟΕ$ ΠΝΑΝ0Ε5
ΟΕΝΕΚΑίΕ - ΒυΚΕΑυ ϋΕ ίΑ 5ΤΑΤΙ5ΤΐρϋΕ
ΧΗΤ
3ΤΑΤΐδτιουε
Ι)Ε Ι*ΈΜΙ&ΕΛΤΙΟίϊ Ι)Ε
VIII
Τ3Ε ΟΚΕΤΕ
Ι- Ε3 ΑΝΝΕΕ3
Ι9ΟΟ - ΙΘΟ9
Ι Ι, } Γ.
'ίν Χανίοις γτ?
Μαρπ'ου 49ίί
τΚν Σίεβάότίιν Αιεύθι/νβιν τού ΓενΊκον1 Αογίΰτηρίον^
ΚύριεΔτενθυντά %
Έπόμενος ττι Ημετέρα διαταγή" περΐ δημοσιετίσεως, συμφώνως τω ύπ' αριθ. 258 τής 27 Μάρτιον
1910 Διατάγματος, των γενικών άποτελεσμίίτων της Στατιστικής της Μεταναστευτικης κινήσεως τϊίς
Νήσου,λαμδάνω τίιν τιμήν, νά ύποβάλω υπό τίιν ύμετέραν έγκρισιν τό συνημμένον φ3ε Δελτίον της
Σταηστικής της Μεταναστευτχκης κινήσεως της Νήσου κατά τα £τη 1900—1909.
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
%αΙ έγκρίνεται πρός δημοσίευσιν
Έν Χανίοις τή 26 Μαρτίου 1911
Ο ΔιευΛ>ντής τοΰ /εν. ΛογιστηρΙου Κρήτης
Α, Β, ΪΙΡΕΤ[ΆΣ}
Ό παρά τφ Γενικφ Λογιστηρίφ ύπολογιστής
Προϊστάμενος τοΰ Στατιστικοϋ Γςαφείου
ΗΡΑΚΛΗΣ Χ- ΒΑΛΗΣ
Οαπέβ Ιβ 22)4 ΑυτίΙ 1911
1α Οίΐ'βοΙίοη *1ο 1α Οοηιρ1α1>ΐ1ίΙό
- Ή ϊ ι
Μ οη$χβην Ι β Ωίΐ'ββΙβητ
Μβ οοη/ΌΓ«η3ηί λ υοΐνβ ονάτβ ροήν Ιβ ρηδΙίβΒΐίοπ, ββΐοη, Ιβ ϋέβνβΐ Να 258 άη 27 Μάτβ 1910'
άβ8 Γέ8ηΙΙαΐ8 ρέπέναηχ άβ Ια βΐΆΗβ,ίίπΗβ άη^οηνβπι^πΐ άν Ι'έηήαταΗοη άβ ΓίΙβ, ]'&ί ΙΉοπηβην άβ
δοηπΐΎηβΙτβ ά νοΐτβ αρρνούαΐΐοτι Ιβ 'ΒίιΙΙΪϋ-ίη ϊίβ Ια εηδάϋβ 8ΐαΗ8ϋζηβ $'όην ΐβ$ άήηββ8. 1900—1909
νυ
βΐ «ρρΓοιινβ ροιιρ Ια ριι1>1ϊοο1ίοη
Ια Οαπέβ Ιβ 26)8 ΑνΗΙ 1914
ΑΝΤΟ1ΝΕ Ε. ΡΚΕΚΑ5
Ί Τ β 8 Ο Ο β Ι 8 8 Ά Π Ι
οΚι/ Λ Βηηαιι ιΐε Ια
ι Ια εοΉρίαί,ιίιίί αηέταίί ιη €τέίβ
ΟΗ. ΒΑίΙ5
1 Λ 1.
»> 'Λ 4 ϊ»» «ϊ
_.„„.'-'
κίνησις της Λσου Κρήτης, κατά την άπδ 1900—1909 δεκαετίαν,
κατά Φΰλον, θρήσκευμα, "Ηλικίαν και Τόπους προορισμόν.
^ΜοηνβπιβηΙ άβ Ι'έτηίρΓ&Ιϊοη άβ ΊΙβ άβ ϋνβΐβ ρβηάΆηί 1& άέηπΆΪβ 1900—1909,
ραν 8βχβ, ΒβΙί(]ίοη, Αηβ βί Ρα^8 άβ άββΗπΆΐίοη. ■ ■
Α'. ΚΑΘ" ΑΠΑΣΑ.Ν ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ '
Πραγματικός πληθυσμός της Νήσου συφώνως τχί άπογραφΒ
τοϋ ε τ ο υ ς 1900.
Ροριιΐαιΐοα άβ ίαϊι ιΐβ ΙΊΙε αρΓέί 1ε Γεοεηεεπιεηι άε Γαηπέε 1900.
* .!
■■·.. ι
ι. ρουκ τουτΕ
Καταλογισμός των Μεταναστευσάντων, κατΐ Φΰλον, Θρήσκευμα,
Ηλικίαν καί Τόπους προορισμόν. ' Γ '"
ι άε$ ΕτηίβπιηΐΒ, ρίΓ 5εχε,
εί Ρϊυ5 άε
"Αρρεν&ς
Θήλεις
Έν
Α'. Κατά φΰλον.
— Η.Ο—Π168...........
— Τοίβ,Ι..............
154.438
149.105
303.543
— Ι
8.412
2.208
1.0,6,20
"Γ"
.. ΗοπαηΛΓαββ
.. ΡβιηηϊΘδ
... Τοι&1
— Άρρενες
—θήλεις
— Έν ίλφ
Ισραηλιται —
?69.319
33.496
-728
'όλφ —.ΤοΙ»1 .............. 303.543
7.529 ...........ΟηχόΜτθηδ — Χριστιανοί
3,091 ...........^£ΐΗθΠΐέ,Ιί3.η8— Μωαμ,εθανοί
— ...........ΙδΓΛΟΐίΐβδ — Ισραηλιται
10.620 ...........Τθϊί.1 ^—.Έν^δλφ
Γ'. Καθ' ηλικίαν.
Ομέχρι ΐη έτών 71 οΊο

III
........... /1. βυϊ' ....
'Απ4 ΙΠ μίχρ» ΠΊ ετών ......... 65.983....
υ β ιυ & ίΜ α,π5
Άπό ίη μίχρι ηη έτών .ο αιο
ϋβ 1} α ϋϋέΐηδ ............ η.*?ο ····
Άπό ΟΊ μέχρι^η έτών ............ 37.034....
Ι3θ 01 & ΊΊΙ &Π8
Άπό /ηέτώνκαίανω ............ 80.375___
1)β Τϋ 3,Π3 βΐ (1633115
Έν δω — ΤοΙ^Ι ...............303.543-----
307
1.876
1.857
10620
Ά*ό
β "Τ Μ
Άπό
06
(των
έτών
έτών
ειπδ
έτών
"&Π8
Άπό
ϋθ
έτών καί άν
£ΙΠ8 βΐ υβδ
Τθΐ&ΐ — Έν ,δλω
Δ'.
κ»!
!. Άμερική
Ά
σία
'Α φ ρ ι κ ή
Ε ΰ
ρ ώ π η
' Ω κ ε α ν ί α
•Εν ίλφ
ί
Α τη έ γ «ι α ε
ϋ!ε
ΑΪΓΐςιιβ
Εα
Γ ορ ε
Οοέ&πΐε
Τθίαΐ
"Αρρενες
θήλεις .
... 3.640
32
ι
318
491
1.170
-237 · -
2
-.1
.275
.446
"" 9
'8.412
2.208
ΗθΓΠΠΛβδ
Ροωΐηβδ
'Εν δλω.
> Α
.««9 ,ν
1#7 -λ'
!♦"*
.321
41
10.620 .
..Τοίαΐ
Ε*. ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥί
Κ>τά Φΰλον, Θρήσκευμα καΐ Ηλικίαν
Π ΡΑΒ ΟέΡΑΒΤΕΜΕΝΤδ
Α'. Ι*»Γ δβχβ, Κβΐϊ^ΐοΐι βί,
Καταλογιααος τον πραγματικόν πληθησμοΰ
τής Νήαον συμφώνως
Καταλογισμδς των
Μεταναστβυ«άντα>ν
«ατα Κατηγορία;
τή άπογραφή
τοΰ "Ετονς 900 κατά .ι
Γατηγορία ( Φίλον,
(Φνλον, Θρήακενμα
καί Ηλικίαν)
και Νομονς
Θρι
οΉενμα
«αι Ηλικίαν ( και Νομόν
ς
_- -
------—
ΚέρβΓίιίΐοη σ.β 1α ρορυΐαίίοη (3ε Γβ,Ιί
άε ΓΠβ
ΐρΓ65 1ε Ι
■εοθπδβπιεπί άε
ΚέραΓτίίΙοπ
1ε$ εί
πίβΓαη
Άίέξθήε
ΐ'τΑηΐΑητβ
»(δεχε, Κεΐϊ^ϊοπ
Γαηηεε 1900 ρ&ι·
ΟαίέβθΓϊεβ (δβχε,
ΚεΙΙσΙοπ
εί Α&ε)
ίί ϋέραΓί
επιβπίί
εί
§ε) ί
ΓΙΰΙΙΙ«?Ηΐ9ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ
Ι
ΝΟΜΟΙ -
ΟΕΡνΡ
2
ε ΜΕΝ'5
4* -3
ΝΟΜΟΙ -
ΟΕΡΑΡΤΕΜΕΝΓ5
4
, ϊ
•Μ
Η «
ι» 2
ί
! Ι
11

Ι ■*
> Ι
3
Μ
11
ϊ £·
Ηρακλειον
ι«
ε· ΐ
5
ΟΑΤΕΟΟΚΙΕ5
6
α
β
Υ
δ
ε
α
β
Υ
δ
ε
Α-'.
Ι
ΦΥΛΟΝ
5ΕΧΕ
"Αρρενες
37785
12333
29858
46713
27749
154438
1546
1853
1799
2161
1053
8412
ΗοΐΏΓηβδ
θήλεις
34979
12624
29433
44515
27554
149105
162
41
511
1262
232
2208
ΡβΓηππβδ
Έν όλω
72764
24957
59291
91228
55303
303543
1708
1894
2310
3423
1285
10620
ΤοΙ»1
Β'.
II
ΘΡΗΙΚΕΥΜΑ
ΚΕΙ.ΙΟΙΟΝ
Χρισπανοί
60387
24912
52478
77727
53815
269319
1626
1894
1703
968
1248
7529
Γ,ΙΐΓΟίϊθΠ'ϊ
Μοαμεθανοί
11735
45
6797
13431
1488
33496
82
__
517
2455
37
3091
Μώοΐϊΐέ1;ιη5
Ισραηλιται
642

16
70

728


ΙδΓΗΟΐΐίβδ
Έν όλω
72764
24957
59291
91228
55303
303543
1708
1894
2310
3423
1285
10620
ΤοΙ»1
Γ·1.
ΐτΐ
ΗΛΙΚΙΑ
ΑΟΕ
«πό 0—10 έτών
16848
6429
13687
21593
13351
71908
32
4
116
76
79
307
Ββ ο—10&Π8
» 10-20 »
16020
5534
12991
19831
11604
65982
386
206
631
559
504
2286
» 10-20 »
» 20—30 »
11943
3^96
9007
14803
8584
48233
883
1032
918
1025
436
4294
» 20-30 »
» 30—40 »
8923
2655
7178
11426
685?
37034
268
506
340
621
141
1876
» 30-40 »
» 40 καί ανω
19030
64 53
16426
23575
1492
80386
139
146
305
1142
125
1857
άθ 40 βί άβδδυ".
Έν όλω
72764
24957
59291
91228
55303,303543
1708
1894
2310
3423
1285
10620
ΤοΙ»1
Β'. Κατά Τόπους προορισμου καί 4»ΰλον — Β'. Ρβρ Ρβγβ Λβ> 1©βϋη»1ΐοη ©Ι 8βχβ
Καταλοπόμός των Μεταναστευσάντων κατα Τόπους προορισμόν καϊ Φΰλον
ΚέραΓίίιίοη ι!ε« ΕπιΙ^Γαηίί ραΓ Ρβγβ ύε (Ιεϊίίηαίίοη εί δεχε
ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΝ
ι
ΑΜΕΡΙΚΗ
Α2ΙΑ
ΑΦΡΙΚΗ
ΕΤΡΠΠΗ
ΩΚΕΑΝΙΑ
Άρρενες
Θήλεις
Έν όλω
Άρρενες
θήλεις
Έν όλω
Αρρενες
θήλεις
Έν όλω
"Αρ-ενες
θήλεις
Έν όλω
( "Αρρενες
./ θήλεις
Έν όλω
Ι "Αρρενες
Γενικόν Σύνολον ] Θήλεις
Έν όλω
ΝΟΜΟΙ - ΟέΡΑΒΤΕΜΕΝΤδ
2
900
7
907
102
7
109
2ί2
57
269
331
91
422
1
1ο46
162
1708
1621
3
1624
14
4
18
61
12
73
156
22
178
1
758
14
772
314
199
513
271
28
299
456
268
724
2
2
1853
41
1894
1799
511
11
255
5
260
710
246
956
251
80
331
944
931
1875
1
1
.1 -
ε- ·*
Ι 3
106
3
109
178
35
213
375
60
435
388
134
522
6
6
2161!
1262
2310 3423
1053
232
1285
*
3640
32
3672
1318
491
1809
1170
237
1407
2275
1446
3721
9
2
11
8412
2208
10620
ΡΑΥ5 ΌΕ ΟΕ5ΤΙΝΑΤΙΟΝ
ΕΤ 5ΕΧΕ
ΑΜΕκιαυε
Α5Ι;
ΗθΐΏΙΏβδ
Ρβηαηιβδ
ΤοΙ»1
ΗθΙΠΠΙθδ
ΡθΓηΐΏβδ
ΤθΙ»1
Ηοΐηΐηβδ
ΡΘΙΪ11ΏΘ8
ΤοΙ«1
Ηθ1ΠΠ1β8
Ρβπιπιβ'ί ΕυΚΟΡΕ
ΤοΙ»1
Ρβωΐηθδ ΟΟΕΑΝΙΕ
Τοΐαΐ
ΗοΐϊΐΓηβδ
ΡβαΊΓηβδ
ΤοΙ»1
Γ". ΚΑΤ' ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Α'. Κατά Φΰλον
III
ΡΑΡ ΡΡΙθνΐΝΟΕ3
Ι. Ι*»γ 8βχβ
ι §
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Β·
Ι Ι
ι*
Πραγματικάς πληθυσμός
συμφώνως τή άπογραφιϊ
τοϋ ετους 1900 κατά Φϋλο
ΡοριιΙαΐΊοη άβ ϊ&ΐί αρι·β$
1ε Γβοεηϋειηειιΐ ύβ ΙΉηηέβ
1900 ραΓ δεχβ
4
Άρρενες
Ηοΐτιπιεδ
θήλεις
Ρεΐηιτιεδ
Έν όλω
Τοταΐ
Μετανασται χατα Φνλον
ραΓ δεχβ
Άρρενες! Θήλεις
ΗοπΐΓηεδ τεπιτηεδ
Έν όλω
«8
Έ
ΡΚΟΥΙΝ0Ε5
π'
ι
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
ι
2
3
4
IV
ο μ ό ς
α ν ί ω ν

Χανίων
ΚυΒωνίας
Κισσάμου
Σελίνια
Σύνολον
5
103
133
76
11397
11595
10700
4093
9604
11043
10488
3^44
21001
22638
21188
7937
161
515
727
143
2
25
62
73
163
540
789
216
5
103
133
76
3!7
37785
34979
72764
1546
162
1708
_3Π_
ΚΪ5';3,ΙΪ1Ο8
ΧοΙ»1
Ν
ο μ ό ς
Σφακίων
Άποκορώνου
Σφακιων
Σύνολον
69
20
9699
2634
9864
2760
19563
5394
1797
56
40
1
1837
57
09
20
89
12333
12624
24957
1853
41
1894
89
ΑροοοΓοηα
ί!1Ϊ
Νομός Ρεθύμνης
Ρεθύμνης (πόλις)
Ρεθύμνης
Α(. Βασιλείου
Άμαρίου
Μυλοποτάμου
Σύ όλον
«5β
5
4685
4623
9308
231
193
424
5
73
7427
7022
14449
845
168
1013
73
41
5 !81
5173
10254
330
37
367
41
39
3931
4008
7939
224
46
270
39
84
873'■
8607
17341
169
67
23Γ3
84
242
29858
2943«
59291
1799
511
2309
242
ΓνότΗγΐϊΐηο
ΚύΙΙιγΐηηο
8ι Βίΐδϋβ
ΑΐΏϊΐΗ
Μγΐοροΐηιηο
νϊΐΐβ)
Ν ο μ ό ς Ηρακλείου — 06ρ»ΐ*ί,«3ΜΐβηΙ 19ΗβίΡ8ΐ1ΐοη
8
11672
10809
22481
679
852
1531
8
32
3044
2797
5841
258
73
331
32
28
6342
6300
12642
119
13
132
98
97
12225
12649
24874
615
115
730
97
105
5146
4116
9262
362
170
532
105
54
5684
5343
11027
61
31
92
Σ.4
16
2600
2501
ΜΟΙ
67
8
75
16
340
4671Λ
44515
91228
2161
1262
3423
340
Ηρακλείου
Τεμένους
Μαλεβυζίου
Πεδιάδος
Μονοφατσίου
Καινουρίου
Πυργιωτίσης
Σύνολον
Νομός Λαβηθείου —
Μεραμπέλου
ΛασηΘείου
Βιάννου
Ιεραπέτρας
Σητείας
Σύνολον
Ηθΐ·ίΐ(:Ηοη
Τί 11)61108
Μ&Ιβννζ'ι
Ι
ΜοηοίέιίΜ
Κβηούπο
ΧοΙ»1
34
9529
9498
19027
304
38
34
20
2515
2543
5058
54
4
20
22
3564
3649
7213
105
48
π:
22
20
4345
4179
8524
175
70
5 45
20
78
7796
7685
15481
415
72
487
78
174
27749
27554
5,,303
1053
232
1285
174
Μβι;ΐΓ)β11ο
Ι.ΛδίϊίΙΐί
Υΐίΐηηοδ
ΠίβιΛ
3ιίΐίΐ
1
2
3
4
1
2
1
4
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
3
4
5
Η Ο
II
Ο 1
Γ)£ΡΑΗΤΧΗΕΙΙΤ5
Χανίων
Σφακίων
Ρεθύμνης
Ηρακλείου
ΛασηΘείου
Καθ' άπασαν την Νήτον
317
37785
34979
72764
1546
162
17->8
317
89
12333
12624
24957
1853
41
1894
89
242
29858
29433
59291
1799
511
2310
2 2
340
46713
44515
91228
2161
1262
3423
340
174
27749
27554
55303
1053
232
1285
ΠΊ
1162
154438
149105
303543
8412
2208
10620
1162
8ρ1ΐίΙΚΪ3,
ΚόΙΙιγππηο
ΗόιαοΙιοα
ίθθΐθ 1Ί)
Γ
*· ί
Β". Κατά β,·>ήσχβ«[ΐ.ίΐ —
II
ΡβΓ
Λ
ί
Ί
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Ι
2
3
4
ο
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Πραγματικάς «ληθυσμός
τής Νηαον συμφώνως τί) άπογραφτ}
χον έτους 1900 χαχά Θρήσχενμα
Ροραΐαίΐοπ (Ιε ΐαίί αρΓέδ 1β
πιβπί αε Γαππέβ 1900 ραΓ ΚεΙί£ΐ'οη
3
Ι
Ν ο μ ό ς Χανίων
1
ι·5
Μετανάσται
χαχά Θρήσχενμα

?5
ΡΚΟΥΙΝΟΕ5
" Ι
Κ>βραΐ»1«3ΐΐιβη1 Λβ 1&.
Χανίων
Κυδωνίας
Κισσάμου
Γελίνου
Σύνολον
41091
20280
21152
7864
9271
2355
36
73
639
3
21001
22638
2118*
7937
137
491
789
209
26
49
7
163
540
789
216
60387
11735
642
72764
1626
82
1708
γ
Κΐ883,Π1Ο8
8έ1ΐηο
Χοΐβΐ
19518
5394
45

19563
5394
1837
57

1β37
57
2ί9Ιί>
45
_____-,
24957
1894
18**4
3717
5575
16
9308
27
397
424
13472
977
__
14449
895
118
1013
10178
76
_
10254
365
2
367
7805
134
_
7939
270
_
270
17306
3 Ί

17341
236

236
52478
6797
16
59291
1793
517
231-.·
Ν ο μ ό ς Σφακίων
Άζοκορώνου
Σφακιων
Σύνολον
Ν ο μ ό ς Ρεθύμνης
Ρεθύμνης (πόλις)
Ρεθύμνης
Αγ. Β«σιλβίου
Άμαρίου
Μυλοποτάμου
Σύνολον
Ν ο μ ό ς Ή ρακλείου —
Ηρακλείου
Τεμένους
Μαλείυζίου
Πεδιάδος
Μονοφατσίου
Καινουρίου
Πυργιωτίσσης
Σύνολον
ο μ ό ς Αααηθείου —
Μεραμπέλου
ΛασηΘείου
Βιάννου
Ιεραπέτρας
Σητείας
Σύνολον
ΑροοοΓοηα
81Ϊ
ΚόΙ-ΙιγΓηηο (νϊΐΐβ)
Κβιΐιντηηο
8' Β35ΪΙΘ
ΑΐΉ&Π
Μγΐοροΐ&πιο
Χοΐβΐ
10753
11659
69
22481
25
1506
1531
5321
519
1
5841
259
72
331
12465
177
_
12642
124
8
132
24575
299
_
24874
373
357
730
8α51
711

9262
20
512
532
10976
51

11027
92
_
92
5086
15

5101
75

75
77727
13431
70
91228
968
2455
3423
ΙϊόΓ&οΙϊοπ (οαηάίβ)
Τ
ΡβοΙϊειόΐα
Μοποί&ίδί
Κβηουποη
ΧΟ*»1
1>«?ρ»ΐ*ΐ:οιχ»β>ηΙ
18751
276
19027
342
_
342
,5058


5058
58
58
7181
32

7213
150
3
153
7879
645

8524
237
8
245
14946
535

1548'
1461
26
487
53815
1488

55303
1248
37
1285
ΜβΓα,ΓΠΓθΘΐΙθ
ΗίβΓ&ρβιχ»
βιίΐα.
ΧοΙ»1
ΗΟΜΟ Ι
Χανίων
Σφακίων
Ρεθύμνης
Ηρακλείου
ασσηθςίου
αθ'απβσαν την Νήσον
Β&ΡΑΕΤΕΗΕΗΤ5
60387
11735
642
72764
1626
82
1708
24912
45

24957
1894
18>4
52478
6797
16
59291
1793
517
2310
77727
1343!

91228
968
2455
3423
53815
1488

55303
1248
37
1285
269319
33496
728
303543
7529
3091
10&20
ρ
Κέίΐιγπιηο
ΗΌϋ
ίοιιιβ Γΐΐβ
"?*
Γ'. Καθ' Ηλικίαν —
III
Ι-»ΐ·
ΕΠΑΡ&ΙΑΙ
Πραγματικάς πληθυσμός τής Νήαον
συμφώνως τή άπογραφα τοΰ έτους 1900
καθ' "Ηλικίαν
Ροραΐαιίοη 1β ίαίί »ρΓέ$ 1β
άε 1'βππέε 1900 ραχ
2
■ι*
II
11
.1* ;«
Μιτανάσται καθ*
ρ«Γ Α#ε
II
-ο
■δ*
•3 κ
11
ΡΚΟΥΙΝΟΕδ
Ν ο
Χανίων
Κυίωνίοις
Κισσάμου
Σελίνου
Σύνολον
IV
Άποκορώνου
Σφακίων
Σύνολον
« Ι β Ι γ Ι
μ ό ς Χανίων
4047
5846
4989
1966
4276
5248
4712
1784
4045
3387
3321
1190
3011
2581
■485
846
5622
5576
5681
2151
2100!
22638
21188
7937
15
17
29
89
199
69
66
321
415
874
45
387
120
420
23
43
4·1
130
163
54)
789
216
16848
16020
11943
8923
19030
72764
32
380
1676
-_$
_24*
1708
ό μ
ό ς
Σ φ α
κ ί ω ν

Οί
-ρηι
11611
Ι Ι
Β Ηρ
5055
1374
4ί66
1368
3096
800
2156
499
5090
1353
19563
5394
4
201
5
1000
32
489
17
143
3
1837
57
6429
5534
3896
2ό55
6443
24957
4
206
1032
506
140
^1894
ο μ ό ς Ρεθύμνης
Ρεθύμνης (πόλις)
Ρεθύμνης
Αγ. Βασιλείου
Άμαρίου
Μυλοποτάμου
Σύνολον
1706
3445
2 36
2002
_4098
13687
1945
3110
2446
1739
3753
12993
1553
2113
1411
1107
2923
9007
1270
1713
1123
978
_2094
717*·
2934
4068
2838
2113
447ό
16496
9308
14449
10254
7939
17341
59291
68
90
67
68
131
424
30
285
418
157
123
1013
7
82
207
51
20
367
5
93
132
32
8
270
6
81
94
32
23
236
116
631
918
340
305
2310
Ν ο μ ό ς 'ΙΙ ρακλείου —
Ηρακλείου
Τεμένους
Μαλείυζίου
Πεδιάδος
Μονοφατσίου
Καινουρίου
Πυργιωτίσσης
Σύνολον
4362
4639
3844
3024
6612
22481
10
115
366
346
695
1531
1436
1391
931
687
1396
5841
14
78
128
50
61
331
2966
3006
2162
1557
2951
1264*
2
34
64
14
18
132
6262
5161
3734
3020
6697
24874
17
176
254
100
183
730
2166
2076
1557
1176
2287
9262

93
146
9ο
178
532
3007
2380
1803
1339
-.498
11027
6
36
34
11
5
92
1394
1178
772
023
1134
5101
5
28
33
7
2
75
21593
19831
14803
11426
23575
91228
76
560
102ί.
621
1141
3423
Ν ο μ ό ς Λααηθείθϋ
Μεραμβέλλου
Λαστ,Θείου
Βιάννου
Ιεραπέτρας
Σητείας
—ύνολον
4261
3984
3005
2420
5357
19027
3
146
137
32
21
342
1390
111 ν
670
538
1348
5058

24
25
8
1
58
1834
1505
1199
899
1776
7213
26
37
26
• 27
37
153
2044
1705
1310
1135
2324
8524
22

87

33
245
3825
3298
23·Ί4
1860
4107
15481
28
228
161
40
30
487
13351
11604
8584
6852
14912
55303
79
50 ί
430
141
125
1281
11,3,
ΚΪ88ειΐηο8
86ΐϊιιο
ΤθΙ»1
ΑρθΟΟΙΌΠΛ
Πόι.Γΐγΐηηο (νϊΐΐβ)
ΚόΙΙινΐΏηο
8' ΒΪ1
Αηια,ΓΪ *
ΜγΙοροίίΐπιθ
■ οί«1
■■->*»*' Ι
ΙΙέΓίΐο1ϊοη(θ8ΐηι1ϊβ)
Ί έπαβηυδ
Μ&ΐβννϊΐ
Ρβάϊβ,α»
ΜοηοίειΙδί
Κβηοΰποη
ΓοΙ«1
ΜβΓαηιΙόβΙΙο
8ΪΙΙ4
ΤοίοΙ
Η Ο ~ ο Ι
Χανίων
-φακΐων
Ρεθύμνης
Ηρακλείου
Λασήθείοκ
16848
16020
11943
8923
19030
72764
32
386
883
268
139
1708
6429
5534
3896
2655
6443
24957
4
206
1032
506
146
1894
13687
12993
9007
7178
16426
59291
116
631
918
340
305
2310
21593
19831
14803
11126
23575
91228
76
560
1025
62.
1141
3423
13351
11604
8584
6852
14912
55303
79
504
436
141
125
1285
71908
65982
48233
37034
8038:
30354;
307
2287
4294
1876
1856
10620
Ε6ΡΑΗΤΕΙΙΕΗΤ3
Ι_ι3,
ρ
Βόΐΐιγΐηηο
ΗβΓ3θ1ίοπ (Οβηχϋβ)
^^ι^
ίοαΐβ ΓΙΙβ
_ Κατά Τόίϊους «ροοριβμού καΙΦΰλον
IV
1β «ϊββΐίη&ΐίοη β!
Καταλογιβμ6
Γ των μεταναστευσάντων κατά Τύπονς προορισμόν καί
Φΰλον
Κέρβτΐίτίοη άεδ έιτπ{5Γίΐηΐί
ραΓ Ραγ5 (1ε
2
άΌκίϊηαΚοη εί δεχε
ί
ΕΠΑΡΧΙΑΙ
ίΜΕΗ ΟϋΕ
Α
ΑΣΙΑ
Α 313
Β
ΑΦΡΙΚΗ
Γ
ΕΥΡΩΠίΙ
ΕϋΗΟΓΕ
Δ
ΩΚΕΑΝ Α
ΟΟΕΑΝΙΕ
Ε
Έν έΆω
Τοίαΐ

ΡΚΕνΐΝ(^Ε5
ι
» *
1|
Οί {;
Π
3 8
II
ϊ 5
11
ΐι
ϊ 8
ΙΙ
3 ε
ϊ ϊ
ο, ε
Ι ι
1^
ί
3 ^
α
β
α
β
*
β
α
β
α
β
α
β
γ
Νομός Χά
ν ί ω ν
ραΠ
Ιβΐικ
αηί
ιΐο 1
* Οβηββ
Χανίων
49 -
27
_
37
48
2
^__
161
2
163
^£ι Οαπέβ
Κυϊωνία;
Γί39
2
56
5
46
8
73
10
1

515
25
540
Ογόοπίβ
Κισσάμ^υ
470
__
14
1
86
11
157
50


727
62
789
Κΐ.·ί8»ΙΏ08
Σελινου
42
5
5
1
43
38
53
29


143
73
216
851ιηο
ι Σύνθ> ον
900
7
102
7
212
57
331
91
1
—-
1546
162
1708
ΤοΙ»Ι
Νομός _> φ α κ ί
ω ν
31Ϊ.ΓΙ
ΟΙΪ1€
1β 8
Άποκορώνοι»
1566
2
14
4
61
12
155
22
1

1797
40
1837
ΑρθΟΟΓΟΠΕΙ
Σφακίων
55
1
156
1
57
8ρ1ΐ3.ΙνΪ3,
Σύνολον
1621
ο
14
4
61
12
156
22
1

1853
41
1894
Χοί»1
Νομός Ρ ε
8 ύ μ
ΐι ν η
ς
...
1>;·ΐ·ι
ΙβΙΤΜ
ΪΙΐί,
(1β Ι
Ρεθύμνης (πόλις)
27
__
182
166
7
3
15
22
__
2
231
193
424
Κβίΐιγηιηο (νίΐΐε)
Ρεθύμνης
402
2
99

111
14
23>'
124
—.
—-
845
168
1013
Κέΐΐιγπιηο
Αγ. Β,λσιλείου
185
ι
8

32
2
105
28

_
330
37
367
8' Βόΐδίΐθ Ι
Άμαρίου
119
Ο
Α.
10

73

22
44

__
224
46
270
Απια,π
Μυλοποτάμου
25
15
ό
48
9
81
50


169
67
236
ΜγΙοροί&πιο
Σύνολον
758 14
314
199
V
71
28
456
268

2
1799
511
2310
Χοΐβΐ
Νομός Ή ρ
α χ
λ ε
; ο υ
ραΐ*
ιϊιιΙ
ι1ΊΙόΐ·ϊ»ο1ϊοΐι
Ηρακλείου
4
____
5
3
4
4
666
845
679
852
1531
ΗβΓ3θ1ίοπ (Οίΐηάΐθ)
Τεμένους
132
--------
70
13
38
41
18
19


258
73
331
Τβΐπβηοδ
Μαλεβυζιου
3 ν
1
8
2
38
2
40
8
1

119
13
132
ΜίΐΙθνγζΐ
Πεδιάδος
53
3
272
6(»
120
16
170
36

__
615
115
730
ΡβάΪΕΐαα ι
Μονοφατσίου
6

346
165
2

8
5


362
170
532
Μοηοίίΐίρί
, Καινουρ'ου
7

4
1
26
15
24
15

_
61
31
92
Κβιιοάποη
Πυργιωτϋτ;;
21
1
5
2
23
2
18
3


67
8
75
ΡγΓ^ΙΐίθίίδδίΙ
Σύνολον
2.05
5
710
2',6
25!
80
914
91
1

2161
1262
3423
Χοΐβΐ
Νομός Λ α
ο η Ι
} ε ί
ο υ
[>»ΙΜ
ίβηκ
3111
ιΐβ Ι
Μεραμβέλλου
41)
1
54
5
95
12
114
20
1
304
38
342
ΜβΓΕΠΙΓθβΙΙθ
Λασηθείίυ
11
Ι
Ι

26
1
16
2


54
4
58
Βιάννου
2 -
8

7
1
87
47
1

105
48
1Γ.3
νίαηηοδ
Ιεραπέτρας
18 -
29
14
18
5
110
51


175
70
245
ΗΐβΓ3,ρβΐΓ3,
Σητείας
35
1
80
16
229
41
61
14
4

415
72
487
8ίίί«ι
Σύνολον
106 3
178
35
375
60
388
134
6

1053
23
121-5
Τθ1»1
Η Ο ΗΟ Ι
4ΛΑΚ
*ες
1ΡΙΤΙ
ΟΝ
ΠέΗΑΡΤΕΗΕΙΙΤδ
Χανίων
900
7
102
7
212
57
331
91
1
—_
1546
1853
1799
162
1708
Σφακίων
1621
3
14
4
61
12
156
22
1
__
41
1894
Ρεθύμνης
758
14
314
199
271
28
456
268
_
2
511
231ι
ββΐΙΐγΓΠΓιΟ
Ηρακλείου
255
5
710
246
251
80
9Ί4
931
1

2161
1262
3423
ΗέΓ3,οΙίοπ(θ3,πάϊβ)
Λασηθείου
106
3
178
35
375
60
388
134
6

1053
232
1285
Καθ "άπασαν την Νήσον
3640
32
1318
491
1170
237
2275
1446
9
2
8412
2208
10620
ϋβηδ ΙουϊθΑΓΙΙβ
Μέγεθος Γραμματοσειράς