91884 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

15

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/2/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
.'*■,"'.
4 (- ( ' ·-?
ΤΗΧ ΙΛΑΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΙ
ΚΡΗτΗ
ΤΕΤΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
, /Εν Χανίοις τί) 29 Φίδρουαρ ου 012— ΑΡΙΘ.
Αριθ. Διατάγ. 17
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
'ΔΙΑΤΑΓΜΑ
δ ΠΡ0Σ8ΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΪΑΤ1Κ1 ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Έχουσα ύπ' όψιν τό άπό 30 Σβπτίμδρίου 1908 ψί ισμα τής
έν Κρήτη Βουλή"; των Έλλήνων, τα ΰπ' αριθ. 4 τής 1Ί Ίανου-
αρίου καί 5 τής 20 Ίβινουζρίου 1912 ψηφίσματΛ τής Έπανα-
στατιχής Συνελεύσεως καί τό άρθρον 86 το3 "Οργανισμόν των
Δίχαστηρίων προτάσβι τοϊ3 επί τής Δίκοτ,'.ςσύνης Άνω-έρου Δι-
ευθυντοϋ,
Απο§αόί{ει καί όχατάάόει
Διορίζιι τόν Έμμ. Παύλου Μαυροφόρον κάτίΐχίν Άγίου
Νικολάου δικηγόρον πβρ' άτασι τοίς έν Κρήτ-β Δΐχαστηρίοις
πλήν των Έφετβίων.
Είς τόν επί τής Διχαίςσΰνης Ανωτ. Διευθυντήν άνατίθειαι
ή δημοσίευσις καΐ εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τϊ) 24 Φεδρουαρίου 1912
Ή Πβοόωρτνη ' παναότατικη Κυβέρνησις
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ^
Ι. ΗΣΥΧΑΚΙΣ
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΓ
ργίςυ Λαση *ίο ^ δίτμοφΰλαλα των φυλακών Τζερμιάδων Λλ-
βηδίου εί; την χϊ,ωθίΐααν ?ιά τής ι:«ραΐτήσ»ώς τβυ τέως τοιού¬
του Γβωργίοΐ) Δ. Πλεύρη θέσιν το8 ϊεσμοφύλακος.
Έν Χανίοις τί 24 Φεδρουαρίου 1912
Ό Άνώτερος Διευθυντήί- τής Διδΐοσΰ*ης
Γ. ΠΑ0ΤΜΙΔΗ2
Αριθ. Διαταγτς 17
Ι __ Τ -Α. Γ
Ό επί τΛς 4τκατοαύνης Άνώτερος Δτενθνν«·ίς
Έχοντες ύπ' 5ψιν τό άρθρβν 130 τοϋ Όργανιβμοϋ των Δι-
καστηρίων ώ; ίτροποποιήθη διά τοϋ ύπ* αριθ. 607 Νόμου, τό
«π' αριθ. 183 τοϋ 1911 Διάταγμβ τής Έκτελεστικής Έπι-
^ τροτιή·; κοί την υπό χρίνολογίαν 31 Δ«κεμ6ρίου 1911 πρότασιν
' τοϋ Γραμματεύς τής Εϊσαγγελίας των Πρωτοϊιχ,ών Λαοη6ίου.
.' Διορΐζομε; οριστικόν βοηθόν τοϋ Γραμματεύς τής Είσαγ-
; γε'νίας των Πρωτοδικών Λαοη9ίου τόν Δημήτριον Άμαργιω-
τάκην.
Ι Έν Χανίοις ι 24 Φεβρουαρίου 1912 · - '
Ό Άνώτιροί επί τής Διχαιοσύνης Διευίυντής
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ ί .
Άριθμ. Διατιχγτίς 13
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ό επι της Λτκαιοϋύν.ις "Άνώτερος Διευθνντίις
Έχοντες ΰκ' όψιν τό ύπ' άριδ. 338 τής 17 Φείρουαρί^υ
1912 έγγραφον τοθ Γιικοϊ3 Εισαγγελέως Ηρακλείου καί τό
οφθρον 150 τοδ Όργανΐσμοϋ των Δικαστηρίων.
Όρίζομ«ν ώς αίθβυσαν βυνεδριάσεων τοϋ ΙΙρωτοϊικείοιι Λα¬
σηθίου την «ίσόγειον αίθουσαν τοϋ Έμμ. Σφακιανάκη, κειμίνην
παραπλεύρως των φυλακών Αγ. Νικολάου καί ϊνανΐι τοϋ πα-
λαιοΒ ϊικαστικοϋ κατβστήματος.
Έν Χανίοις τη 21 Φείρουαρίου 1912.
Ό 'Ανώτεροί Διιυθοντήί τήί
Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗΣ
Άριθμ. ΔιαταγΫΐς 16
Ζ-ΙΑ.Χ-Α.Γ'Ξ-
Ό 'Λνώτερος Διευθυντίις της Δτκα:οΙννηο
Εχοντες ύπ' όψιν τό άρθρον 6 το·3 ϋπ' αριθ. 486 Νόμου.
Διορίζομεν τόν Αντώνιον Β. Κρατανάκην κάτοικον Άγίου
Άριθμ. Διαταγ. 15
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ό επί της Δ.ικατοόι/νης Άνώτερος Διευθυντήν
"Εχοντες ολ' δψιν τό άρθρον 130 τοϋ ΌργανισμοΟ των Δι-
καστηρίων, ώ., ετροποποιήθη τουτο διά τοϋ ύπ' αριθ. 607 νόμου,
καί την ύπ' αριθ. Μ/44 τής 22 Φεδρουβρίου 1912 πρότασιν τ·8
γραμματεύς τοϋ Πρωτοδικείου Χανίων.
Ι) Άπβδεχόμεθα την άπό 22 Φείρουαρίου 1912 παραίτησιν
τοΰ Έμμ. Καλιτεράχη, 'Υ)γραμματέως τοϋ Πρωτοϊικ«ίου Χα¬
νίων.
II)
Προάγομεν εις την οδτω χβνωθεΤσαν θέσιν τβϋ 'Γ)γρ«μ-
ματέως τού Πρωτοδικείαυ Χανίων, τόν Έμμ. Μαρινάκη/, Α .
βοηθόν τοϋ γραμματίως τοϋ αύτοϋ Πρωτοδικείου.
III)
Είς την διά τής προαγωγής το3 Έμμ. Μαρινάχη κεν*»-
θίΤΐαν θέσιν τοΰ Α'. βοηθοϋ τοϋ γραμματεύς τοϋ Πρωτοδιχείου
Χανίων, προάγομεν τόν Έμμ. Μπαρνιαδάκην, Β'. βοηθόν τοθ
γραμματέως τοϋ αΰτοϋ Πρωτοδιχείου.
κα'ι
IV)
Είς την διά τής προαγο*γής τοϋ Έμμ. Μπαρ^ια3άκη,
Β'. βοηθοϋ τοϋ γααμματέως τοϋ ΠρΜτοοΊκείου Χανίων κ«ν**θ·Τ-
134
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
σαν θέσι/, διοριζομεν τόν Άναστάσ.ον Αυονάχην, τϊροάγίτβς
αΐτόν :υτως έπό τί)ς θέσεως τοϋ βοηθοΰ το3 γραμματέ'ως τής
ΕΊσαγγελιας ιών Πρωΐοδικών Χανίων, είς ήν νυν ΰπηρετεΐ.
Χ τί) 24 Φεβρουαρίο.» 1912
Ό 'Ανώτΐρος Διευβυντής τή; Διχαιοσύντ,ς
Γ ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
ματέα το3 κατά την προσέχη άπό 5—16 Μαρτίου 1912 σύνο¬
δον ουγκ^οτηθησομένου Κοκουργιοδι*«ιου Χανίων
Χανιά τί) 28 Φεβρουάριον 1912
Ό Άνώτβρος Διευθυντήν τή; [Λιχβιοβύνης
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
Αριθ. Διαταγ. 14
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ό επι τΛς Δικατοόύνης 'Ανώτερος Α,ιενθνντης
Έχοντες 6π' όψιν τό άρδρον 130 τοϋ Όργανίσμοϋ των Δ:-
κασττρ'ων ώ, ετροποποιήθη δ(3 τοΰ ύΐϊ' αριθ. 607 Νομου, τό
δπ'βρθ 3 τού 1912 ΔιάταγΑα τής Πρίτωριιή; Έττοναστβτι-
κής Κυβίρ*ήσ«ω; καί την ΰπ' βριθ' 191 τής 21 Φίδρίϋαρίοο
1912 προτ-ο·.ν τοΰ άναπληρωτοθ το8 Γρϊμματϊ~·ς χοδ Εΐρηνο-
ϊιχει:ο Άλιχιανοΰ Κυδ·ΐνίϊς Ίωάννο^ Άγγελά/η βοηθο3.
Διορ'ζομεν προσωρινόν β>ηθόν τοθ Ρραμματίως τοθ Ε'ιρηνο-
ϊικείου Άληϋΐανοϋ Κυδων£»ς τον Δημήτριον Γ. Βουλβυδάκη
«άτακον Άλτ,κιανοΟ Κυδωνίας μέχρι τής 29 Ιουλίου 1912
κοτά τό ύπ' αριθ. 3 τής 24 Ίανουαρ ου 1912 Διάταγμα
Έν Χανίοις ττ, 23 Φιδρουαρίου 1912.
Ό Άνώτιρβΐ Διευίυντή; τής Διχαιοσΰνης
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
Αριθ. Δια,τάγ. 18
ΔΙΑΤΑΓΗ
Ό Ιη της Δικατοΰΰνης *Ανώτεοος Διενθνντης
Έχοντες ύπ' 5ψιν το άρθρβν 11 έπόμ. τοδ ύπ' αριθ. 44 τοΰ
1907 Διατάγματος κ,ρί ΌργβνισμοΒ των Όρκωτών Δικαστη-
ρίων, καί την ύπ' άρ. 67 το3 1911 πράξιν τοϋ Συμβουλίου τής
Δικαΐοβύνης.
Διορίζομεν τόν Πετρ. Ταταράχην Έφέτην Χανίων, Πρίβίρον,
τον Άρ Β τιϋ/,ουνακην Πρωτοδικην Χανίων καί Σπ. 'Αγκ^-
σουλβχη^ Δικηγόρον Χανίων, Συνεδρους καί το» Στ. Τζαν:υ
ϊάκην, βοηθόν το3 γρ»μμ«έΊβς τοϋ Έφετεί.υ Χανίιον, Γραμ-
Άριθ. Διαταγ. 19
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Ό επί οης Δτκατοθιτνης ' Ανωτ. Διευθυντάς
"Έχοντες ΰπ'όψιν τό αρθρον 13 0 τοϋ Όργανίσμοϋ των
Δ κ,ασττιρίων, ώς ετροποποιήθη δια, τοΰ 5π' αριθ. 607 νό-
μ,ου, καί την ύπ αριθ. 1874/1444 της 23 Φιβρουαρίου έ. ϊ.
πρότασιν τοϋ γρα,^/ματέω; της Είσαγγελίας των Πρωτοοι-
/.ών Χα,νίων καί τί-ν ύπ' αριθ. 613/ι75 τ^ΐί 25 Φεβρουαρίου
1912 πρότασιν τοϋ γραμ,μτέ ως της Άνακρίσεως Χανίων.
Ι Διοριζομεν τόν Μιχ Στρογγυλάκην (βοηθόν προσωρι¬
νόν τοΰ γραμματέως τίΐς άνακρίσεως Χανίων) οριστικόν βο¬
ηθόν τοϋ γραμρατέως τής Είσαγγελίας των ΠρωτοδΊχων,
είς την διά της προαγωγης τοΰ 'Αναστα,ηίου Λιονάκη, %ι·
νωθείσαν θέσιν.
II
ϋϊς την ούτω κενίυμένην θέσιν, τοΰ προσωρινοΰ βοη-
θοΰ τοΰ γρχμματέως της Άνακρίσεως Χανίων διορίζομεν τόν
Στυλ. Α Φραγκάκην μέχρι τΫΐς 8 Δε^εμ,βρίου τοΰ Ιτους
1912 κατάτό ύπ' αρθ. 185 τής 5 Δεκίμβρίου 1911 Διά-
τα,γμχ της Έκτελεστικής Έπιτροπης.
Έν Χανίο-ς τ? 27 Φεβρουαρ/ου 1912
Ό Άνώτβρος Διβυβυντής τής Διχβιοσώνης
Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗΣ
.ν \>
■*(., Ι
'-'!
Γβ» ν^*ρ·ι ι
ι* -Γ
1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ* ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
131*
των *ατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 15 Φεβρουαρίου 1912 τοθ Έιρετείου Χανίων κληρωθέντων
τακτικών καί άναπληρωτιχών ένόρκων διά την &τώ 5—16 Μαρτίου 1912, Σύνοδον
τοθ ΌρκωτοΟ Διχαβτηρίου Χανίων.
"Ονοματεπώνυμον κληρΐυθέντος
«1
ν» >3-
11
Κ α τ ο ι κ ί α
Προσόντα
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Α'. Τακτικοΐ ενορκοι
Μητσοτάκης Κυριάκος
Φούμης Α. Παναγιώτης
Βλονεάκης Γ. Κωνσταντίνος
'Αθουσάκης Ν. Δημήτριος
Κατσουλάκης Δημήτριος
Παπαδάκης Έμμ. Λεωνίδας
'Αγγελάκης Πολ. "Αγγελ&ς
Νικολαΐδης Νικόλαος
Ναξάκης Νικόλαος Κ.
Κοκολάκης Κωνσταντίνος Ι.
Κολοχυθας Στυλιανός
Μπασιδς Κ. Νικόλαος
Χριστοδουλάκης Σταθρος
Στεφανίδης Ιωάννης
Φορτσάκης Γοργίας
Σερβάκη; Ιωάννης
Καλαμαρίδης Στέφανος Ι.
Ξηράκης Αναστάσιος
Φούμης Γεώργιος
Στεφανίδης Νικόλαος
Γεωργηλάς Έμμ. Ιωάννης
Παπαδογιάννης Ι. Κωνστ.
Καλλιγεράκης Έμμμ. Μ.
Κωνσταντουλάχης Άλέξανδρος
Παπαραφτάκης 'Αρτέμιος
Πΐακουλάκης Έμμ. Σπυρίδων
Κατσίγαρης Γ. Στυλιανός
Βασιάδης Γεώργιος
Μαρχαντωνάκης Άθοινάσιος
Κουβαριτάκης Νικόλαος
Κουκλάκης Γεώργιος
Κιουρτσάκης Δημήτριος
Καλαί σάκης Γεώργιος
Αναστασάκης Έμμ, Νικόλαος
Κορκκάκης Ι. Νικόλαος
Μπαρνιας Βασίλειος
Τορναζάκης Χαράλαμπος —.
Αναστασάκης Ι. Νικόλαος
Δαρατσιανός Πέτρος Α.
246
Χανία
807
Κάνδανος
771
Αγ. θεόδωρος
617
Καμισιανά
203
Χανία
925
Βάμος
608
Κολυμβάρι
331
Χανία
324

195
Β
212
»
787
Μονή
524
Χανία
402
χ
498
»
432
166
339
489
431
710
Κεφάλι
953
Καλαμ. Άμιγδάλι
172
Χανία
213
»
587
Γεράνι
594
' ΑλικιανοΟ
560
Δερές
46
Χανία
250
167
ΤϊΛηρ
ιωτικοι ίνορκοι
154
Χανία
220
Μαλάξα
191
Χανία
610
Σπηλιά
564
ΑλικιανοΟ
247
Χανία
457
619
Άρμενοχώρι
98
Γαλατδίς
Δικηγόρος
Ίατρος
Κτηματίας
Έμπορος
Ίατρος
Δικηγόρος
Έμπορος
Ί«τρός
Κτηματίας
Δικηγόροςς
9
Χαρτοπώλης
Έμπορος
Έπιπλοποιός
Δικηγόρος
"Εμπορος
Ίατρος
Κιηματίας
Χρυσοχόος
ΊατρΙς
Κτηματίας
Δικηγόρος
Κτηματίας
'Αρτοΐϊοιος
Έμπορος
Έμποροϋπάλληλος
Έμπορος
πρωην Πληρεξούσιος
Ίατρος
τέως Βουλευτής
Κτηματίας
Δικηγόρος
Έμπορος
Κτηματίας
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
π»——
•ι
ε—ρτ—αε—εκ—
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
Ι ?
Κ άτ ο ι χ ί α
Προσόντα
Ι
«Ι
1 *
Ο. ·*""
10
Κνιθάκης Ανδρ-άς
138
Χανιά
Καθηγητής ?
11
Παπαδάκης Αντώνιος Γ.
374
» ■ ■--..
. Έμπορος Λ, ;./()' ,
12
Αδαμ Δημήτριος
4
13
Κατζουράκης Κωνσταντίνος
140
»
14
Γκαζιάδης Χρήστος
91
» ...... ...... ...
Άρτοποιός ___Ι™..........
15
Κουτσουδάκης Ιωάννης
175
Φαρμαχοποιός
16
Βλαντής Αντώνιος
41
Πράκτ. άτμ. Έταιρείας
17
Μάντακας Γεώργιος
279
Παντοπώλης
18
Μουντάκης Νικόλαος Ζ.
263
»
'Εμΐϊορος
19
Βαρούχας Ευάγγελος Λ.
57
Όδοντοϊατρός
20
Γεωργουδάκης Γρηγόριος
95
Χαλέπα
Ίατρος ■>· ·■
, Εγένετο συμφώνως τψ ύπ' αριθ. 31 τής 15 Φεβρουκρίου 1912 πρακτικψ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ
Εφετείου Χανίων. ' : .--■:··. ν·
Οί Δ
ι κ α α τα
ί
Άντ. Ζηλήμων
Ηλίας Χατζηανδοέ;>ν
Κωνϋτ. Γεωργιάδης
Κ. Παπαδάκης
Ιωάν. Σαοννάτΰος
'Ακριβές αντίγραφον
Έν Χανίοις τη 17 Φεβρουαρίου 1912
•Αβιβ.
Διεκπ. 91
; Δηΐλ,οσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
' Εν Χανίοις αυθημερόν
Ό 'ϊ*)γραμυ.ατεΰς 'Λ χ
£—;ρ. Χαραλα{ΐ«ά·ηις
,:..,,,Ι
*ϊ)γρ«μματεί»ς
Ζ—/ρ. Χαραλαι»»ακης
Ό ϋρόζδρος των έν Χανίοις *
ΑΝΤ. ΖΗΛΗΜΩΝ
8
•αί
»ι
Η ^
■Γ-νχ:θν·ί,;Γν.-:
'. ,'·Λ'ΓΓ;ώΑ
Οί:
*>
:0ΰ-*:..' Ί
.;·>.· .·ΑΑ·., Λ
Γ::.':
/: .ι
.:·.■■*; γ ; 1.1 ?ι?
έ
1
γ·
Μέγεθος Γραμματοσειράς