91881 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

14

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/2/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ* 24 Φεβ:ουαρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 14
Αριθ. Διατάγ. 23
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ^ΛΛΑΔΟ";
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΕΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
"ιίχουσβ ύ-' 3 5>:ν τό «πί 30 Σίτΐτε,.ΐιδρίου 1908 /^
τίς :ν Κρήτιρ Βίυ^ής των Έλλήνων, τα άπο 14 *αί 2.0
Ιανι υΐρ;ου 1912 τοναύχα τής Συνίλίόΐεως τό άοΒρον 138 το3
ύ-τ1 αριθ 485 ί. Ι. Νίαοί *αί την ύ-' αριθ. 35 τής 24 Ίχ-
νβϋϊρίου 1912 εΐσηγητικήν Ι'θ«βιν το3 Γεν. 'Επ'.δίωρητοΤί,
προτάσίΐ τοϋ Άν. Δι«υθ«ντοΟ τής ΙΙαιϊείίς
ΆποφαοΊζει καί διατάο'ιίεΐ
Μετατίθησίν άμοιοαίως τί αΐτήσβι των τοϋς διδασκάλου; Με-
σ.^ωρ^ου'Ειι,μ, Ν. ΜιθΙουίάΛΐν κιί Σωκΐρας Μ3οφαΐσίου Στ.
!1· ντι κβκλην.
Ό Ανωτ. Διευ^υνιής τής ΙΙαιδίίας θέλει δημοσιιύϊει Χ2:
?κ-ίλέσβι το χα;όν.
Έν Χ«νίβ!ς τ'?| ίΐ Φεβροκαρίου 1912
ΊΙ Προ(Ιωο. Επαναστατικαί Κν6έρνηί>ς
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ.
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
Ι. ΗΣΤΧΑΚΙΙ2
Αριθ.
19
Αριθ. Διατάγ. Π
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Έχουσα ύπ' ϊψ:ν τό άκό 30 Σ.πτεμδρίου 1908 ψ
τίς ίν Κρήτ^ Βουλής των Έ>λήνων, τα «πό 14 κΐί 20 Ία
νουϋρίοι» 1912 τοιαϋτα τϊ|ς Συν*λ«ύϊεο!, τό αρθρον 107 τοθ
ΰΐ'άριβ- 485 Νόμου κβί τί)ν ϋπ' αριθ. 1202 τής 15 Ιανου-
αρίου 1912 απόφασιν τής Μουσουλμβν.κής Δημογ«ροντί«ί
Ηρακλείου, προτάσίΐ τοΰ Άνωτίρου Δι«υθυντο3 τής Πίΐδϊίβς
•Απο§α*{ζ8ΐ καί διατάίίίίΐι
Διορίζει την Άζιζβ Σελήμ Έφ«ντάΑΐ ϊιϊάσκα) ο» Β'. τάξεως
ϊιϊασκάλισσαν έν τώ Μουσουλμανικω Πϊρθίναγείφ Ήρβκλε,ου
«πΐ μην μισβώ δρ. 60.
Ό Άνώτερος Διευθυντής τής Παιδείϊς θέλει ϊημοσι»ύ«ι
ί «Λτελέσει το χαρον
Έν Χανίοις ττ] 15 Φεδρουβρίου 1912
ίΐ ΙΙροόωρχνη Έηαναϋτατιχίι Κυβέρνησις
Ν. ΓΙΑΜΑΑΑΚΙΣ
Γ. ΙΙΛΟΥΜΙΔΗΣ
Ι. ΗΣΤΧΑΚΗ2
«πΐ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Η ΙΪΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤίΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Εχουσα ίπ' όφ'.ν τό άζ? 30 Σει:τϊμ5ρίου 1908 ψ^φμ
ϊν Κρτη Β:υλής τώ* Έλλήνων τϊ ά-το 14 καί 20 Ία-
ίυ 1912 τοιαδτα τής Σ^ελεύΐεως, τό άρθρον 5 τοΰ άπ'
αριθ. Ι3όκ. ίτ. Διοιτάγμαχος κιί τό ΰπ' αριθ. Μ/)8 τί)-, 13
Φεδρουαρίϊυ 1912 ίγγρΐθϊν τοΰ Νομ*ρχ:ακο3 Έπιθιωρητοΰ
Χανίων Σφα/α'ων, προτίσει το3 Άνωτέρου Διευθυντού τής
Παιδείας.
Άπο^αιίίζκ» καί διατάόΰΤει χ
Διορίζει τόν Ά^τώ· (όν Κιψ3μ»νά>ιιν άπόφοιτί' Γυμνασίου
| δ:ϊασκαλον έν τώ δημίτΐΛψ σχολιίω Μαλάξης Κυίωνίας επί
μ?;ν. μιΐθώ ϊρ· 50 χενής ςυιης τής θέσεως.
Ό Άνώτερος Διευ^υντής τής Παιϊείϊς θέλει δημοσιεΰσει
/αί έχτελίοϊΐ τό πορίν.
Έν Χανίοις τ^ Π Φίβρουαρίου 1912
ΊΙ Ο^ο.ίωοινίι Έπαναο*τατικη Κυβέρνησις
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
Ι. ΙΙΣΓΧΑΚΗΣ
ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣΟΓΕΡΙΚΟΝ
Δια
^-ε' αριθ. 23 έ. ϊ. Διστάγμΐτος τής Προσωρινής
κή; Κυβερνήσεως έκίτράπη ή άτάληφη τής μισθο-
τοΰ άγροτΐίοα ίιχνβμέως Σΐυλιανοΰ Τσιρΐντάνη άπο 1
ΐϊτβμβίίου μέχρι 30 Νοεμβριού 1911 καθ* όν χρόνον ά«ου-
ζε τής υπηρεσίας 7 ό" ω ασθενείας.
Έν Χχνίο ς τη 22 Φ«6ρου«ρίου 1912
Ό Άνώτερο; Διβυθυντής των Έσωτερ'.κών
Ν. Γ- ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
\ίΜϊι
Δ ϊ τ=3 5ν αριθ. 25 τ^ 23 ΦΛρο^ρίίϋ 1912 Δίατάγ-
ματος τής Ιΐροσωρινής Έπαναΐτί-ικτΐς Κυδίρνήσίως, προήχθη
κατ' έιλογην β'·ς τόν ^ϊθ^όν τού πεζιύ 'ϊΊΐίν'Λμοτάρχου ό
ΐϊίζος χιορ-φύλ«ξ Καλλέργης Νικόλαος (2326) τής προα-
γωγής αύτοΰ τϊύτη; αρχομένης άπό τής 1ης Μαρτίου 1912.
Έν Χανίοις τή 21 Φεδρουορίου 1912
Ό Άνώτερος Διευθυντάς της Δημοσ'αί Ασφαλείας
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
ο* ώ».Λ.» ν** 4
» .*«£& ιϋ—«.«(»_&

λ:.·.
ΚΙ .γ* ο
ΚΜ,Ά Ζ\Ί Υ.ΟΥΛ/ΛΖί',
Α Μ ~Ί Α 1 Α Ι Δ
ΪΙΪΗΗΉΒΥ)Ι ΗΚ,ΤΑΤΙΑΗαΊΗ ΗΗΠΟΙΟΊΤί Η
Α 82 .γχ-τχ-Ζ. .0 ζΛ
Ι ,ΟΔΑΛΛ ΪΜΤ ΗΟΙ3 !ΙΑ8
Ι ΑΜΊΑΤΑΙΔ
Ι ΙΙΙΗΗΊ38Υ)! ΗίΙΤίΠίΗΑΠ] ΗΗΗΟΙΟΊΠ Η
»'·' ' - •^■ο 0 - ,' ν3') :- νκ-θ Ι ν,ΎΛ ΓίΓγ-ίττ.55 ?1*ίί υϋί '>.:*
'τΙ ΟΤ
νο» .^- Ι ί?Γΐ'1
ί : .^^ ,νω1
'· 1/ :ι
!Η ϊ^ΐΧίΙί ψίίΛεν^Ε ω·.*:^; ω; ν> ν^Λ.Αΐ ίί
,;ύ)3;»6 ;[ϊτ ϊ,ύϊ ιΐ3 ί,τνίΛ Ου .ς· φήΓ)4ΐ ν,ΐΑ;
>.ΐίία.11 ,(ι; ;^τ ιθ«._:ιί. ϊοοίϊι,ΐϊΛ' Ο'
Γ! ,-τ ί' :εΥ. ν ' ' ι „
οΓ
II·
'ί;ί ζ
Χ ί
>Α' Ο
Ι»!
Π'
3ΙΙΜΑΛ/ΜΑΠ
VI
2ΠΛΠ/ΤΟΛΠ Ί
ΙΙίΙ 'ΤΟΛΜ .Τ
ΚΠίΤ/'/Τ^ΙΙ .1
Π ,γχτχιΔ .θ
Ν!Η,ιΊ._Ι3
-ο8οια| ?«ίτ
Ι ίπέ (τ»»
.!- : ν.ξ .6« '-. τ . Δ Ι
ΖΙΙΤ ΙίΟΙίΙΛΙΖΑΙΙ
Α Μ 1 Α Τ Α Ι Δ
ΉΖΒΥΛΜΥΆ Η?ΙΤΑΪ2ΑΗΑΠ3 ΒΗ1Ί2Σ0ΪΠ Η
ίΜ-'ΐ ?00ί (.ς ΐί^τ^Ζ 0,^ ς/» ο',
«ονόο,χ νί
,τίότ» ^ [ίΓ£0-ϊ»ί ;ωΐΐ(ν ο;5ν/Ι $ -_:γ ζτ'Λ' "·"·"" ■"-1"·1 ■"■■«»»■ α-ι χ» »«Λ»ΐΛ_α. ϋηιιι,αυιιι ϋ
οιεΤ ΐ^»I!Λ^32 ;ο3*^χ ί ίί»]Γ:; £ι.- ,-,;·; Α^)--ν·' ?00ί *.: ΐί^π-.Ζ Ο Κ ό..» ο'ΐ * ψ5 '-ό χτι·οχίι"
ίϊ 'β« Ιΐι 1 ο£:ς3ο:Ζ Οί. , μ χ. ».;. :.,ϊ Γ 2 , ' ^' 'η£ ' 1 *™ " ,νω^Χ-Η' νί,τ ?|τα:8 ~τ,-τ·(}~ί νί ;?'
?!61 •,ο,,,ΐϊ,ί.Φ ? ·„ „■„ 7 ν.Ί· ' ι .χ! όϊ ;{, £051 .0,-£ ·Γβ νίί7 ,'« ΙΜ,4Κ 0^ '·),«
V:
3' ν&7 ϊή-.-ΜΡ^:^ ; :3..ιΑ' Ο' ί "••■«-^γ· *?~ ;|τλ νβλ,^οενοΐί ?£ντ ν οι?ο»β ί?16{ ιοπ
Λ'Ο'
2ΙΙΧΑ/Λ1/ΑΠ -Τ .Κ :' *" "'
ΐΐϊΐθι,κ/ ιι)ίΐΐ ικκη 9°ν£$
,νζ'.
/κ*
-.{τ-
φ7 νΐ
.03 ,ς5 φ9ο*( ν;-ϊΑ| ι-«
?ος87ών/.' Ο
ΣΠΧΑΛΑΙ/ΆΠ .Κ
2Η/.ΙΜΓ0ΛΊ .7
2ΙΙΜΑΧΤ2Η .1
Μέγεθος Γραμματοσειράς