91856 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

13

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/2/1912
i

Αριθμός Σελίδων

24

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ηϊί»»^^*^·!»^^
ΙΡϋΡΤΗΙΙ. ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
3
Ί Ι
ϊ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΥΕΤΕ^ΟΝ
1
Ε
οις τή 23 Φεβροοαριου 1912
, ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡ,ΟΝ
ΧΡΗΣΙΣ 1910
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
: όν ττοο" ;ολογισΟέντων, βεβαιωθεντων, είσπραχθέντων καΐ είσπραξίμων
χρήσεως 1910, έν συγκρίσει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909
χαΐ των π:ροϋπολογΐ79£ντων και πραγματοποιηθεντων έξοδων τή;
1910 κατ* τ^ν ^να Ιο^νιον 1911·
. Α*
• Α * ,
, ι , ί
Γ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΤΘΓΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
Προσωρινή κατάσΐασις των Ώημοβίων εβόδων
χρήσεωβ τού έ'τους 1δΜ»9 άπό Ι

Προϋπολο¬
γισμόν
Α'
Β'
Δ'
Ε'
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Προσδιοριβμός των έβόδων
Προϋπολο-
δισθέντα
χρήσεως
1910
£ ε-
Άπό 1 2ε·
πτεμβρίου
1910 έως τέ
λους Μαΐου
1911
Α'. ΦΟΡΟΙ
Ά μ ό* ο τ φ ό ρ ο τ
α') Βεβαιονμενοι «αί ίίσηραττόμενοι είς τά_δημόσια Ταμεΐα
Φόρος επί των συγκομιζομένων δημητριακών προίόντων................
» » » όπωρικών καί λαχανικών..............................
» » » έπιτηδευμάτων.......................................
» > » (έσοδον έξ ένσήμωνφόρου επιτηδεύματος)..
» » » οίκοδομών...........................................
β') Βεβαρυμένοι χαι εΐσπρατζόμενοι είς τα Τελωνΐΐα
Φόρος
επίτοΰ τυρού καί των λοιπών γαλακτερών.
ελαίου καί των έλαιων
σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καϊ τοΰ πυρηνελαίου.........................
οίνου...............................................................ς
των οίνοπνευμάτων, τής ύποστάθμης τοΰ οίνου, τοΰ πετμεζίου καί τοΰ δξου.
έσπεριδοειδών καρπών καί των έξ αυτών παραγομένων ποτών.............
κουκουλίων καί τής μετάξης...........................................
μέλιτος, μελοπηττών καί τοΰ κηροϋ...................................
των βαλανίδων καί βαλανιδθ/θουπών........................................
τής σταφίδος.........................................................._
των άμυγδάλων.........................................................'_
των χαρουπίων.........................................................'
τοΰ λαδάνου, καραμπασιου, δαφνελαίου, δαφνοφύλλων, φασκομηλελαίου, δικτάμου λινο
σπόρου καί γλυκορρίζης.........................
των μαλλίων καί των κατειργασμένων καί μή δερμάτων
των διαφόρων αλλων φυσικών προΐόντων.............
"Αμμεσοι ψόροι επί της καταναλώσεως
Τελωνειακός δασμός εΐσαγωγής είδών ύποκειμένων είς φορολογίαν................
> » έξαγωγής................................................
> » επί τού είσαγομένου οϊνοπνεΰματος.........................
> » » » » καπνοϋ...............................
> » » » » τουιιπεκίου............................
Πρόσθετος φόρος επί τοΰ άλατος.............................................
Φόρος επί τοϋ καταναλισκομενου καπνοΰ, είσπραττόμενος διά των Καπνοκοπτηρίων.
Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τέλη'χαρτοσήμου
Άντίτιμον πωλήσεως χαρτοσήμου κοινοϋ...................................................
• » διατετιμημενου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων καί συμβολαιογραφείων
Αντίγραφον πωλουμένου χαρτοσήμον των εκπαιδευτικήν τελών...............................
Τέλη δικαστικά καταβαλλόμενα παρά τής γραμματεθσι των δικαστηρίων........................
Τέλη καταβαλλόμενα υπό των Σιψβολαιογράφων...............·..................'.'...'...'.'.
> > » » Ύποθηκοφυλάκων...........................................
» επί των μερισματατοδείξεων τής Κρητικής Τραπέζης................'..!!!!!!'.!!!!!!!!!
Τέλη Ταχυδρομικα
Άντίτιμον κοινοΰ καί_ έναρίθμου γραμματοσήΐ'ου καί Ι-ΐιστολ,ξδελταρίων καί Ινσήμοον απαντήσεως.
Τέλη έσωτερικών καί εξωτερικών Ταχυδρομικών Έπιταγών....................................
Μίσθωμα γραμματοθυρίδων τοΰ έν Ήρακλείφ Ταχυδρομικοϋ Γραφείον, ."υ!!!!!!!!!"!!!!!"."
Τέλη τηλεγραφικα
Τέλη καταληκτικών Τηλεγραφηματων.....................
» διαβατικών » ......................
» έσωτερικών » τοΰ Δημοσίου τηλέγραφον.
> εξωτερικών » τοϋ » >
Τέλη χα&νστερήαεως
Τόκοι νπερημερίας επί των έκπροθέσμίος έκτινομένων Δημουίων 'Εσόδων.
Πρόσθετα τέλη επί των έκπροθέσμως έκτινομένων δημοσίαν έσό^ων,.,
460000
100000
75000
25000
180000
830000-
15000
7000001
1800001
40000
10000,
69000
20000
6000
12000
140000
30000
140000
4000
70000
1000
1043
89563 95
6698495
12735
172534 «
__
2267000
1300000
120000
13000
300000
40000
115000
310000
8198000 —
225000
2000
70000
46000
100000
8000
3000
463000|-
210000
22500
500
233000 —
30000
10000
4000
1000
45000[-
13000
1408
144081-
35180Ό 35
8058 2ί
6984ό8|ΰ0
145440®
64Ο20
9521Κ
89063«
7873 Α
4869'
9083^
134952
37857
14139310
2747»)
38511,^
40
1744711180
1210967
95104 75
40
2401*
2787:.
91756
22Ο176|15
1910892137
152028
6899 50
3614820
31017
13
5446810
751360
1487 70
28956253
14460695
20446 79
113
165166174
1331561
360003
4704
2071,
23697(33
674250
349|45
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ής χρή°*·ω5 τού έτους 14>1Ο έν συγκρίσ«.ι πρός τάς είσπραξις τής
βρίου 191Ο Εως τέλους Ίουνίου 1911
1ΟΟ
β α ι ο& έ ν τ α
Έντός τοϋ
μηνός
Ίουνίου
Έν όλφ
Άπό 1 Σε-
πτεμβρίΌυ
|ΐ910 εως τέ¬
λους Μαΐου
1911
381938
191020;
4333780
17310ι80
4677 30,
1430
1847 20'.
40880
9510
115890
31210
2119 90
14987 20!
1013 —
98563 —
67591,85
12735!—
17574688
355679173
996840
741796 40
Ε/σπραχθέντα
Έντός τού
μηνός
Ίουνίου
1911
Έν όλω
Είσπράξιμα
κατά τό τέ-
λος Ίουνίου
1911
Αντίστοιχοι
είσπράξεις
χαήσ. 1909
άπό 1 Σεπτ-
11909 εως τέ-
ιθυς'ΙοτΛ'ίου
1910.
1043|—
62397
13571
12735
712ό9|97
_ 10951
162751
68703
90910(50
•10
4964 90,
10241
235 90
4250 50
41060
9831168
100501
84
6456 55
2905 30!
25467 80
2129 40]
1*500
23177|90|
13526410
39977 30
15638030
2983 70]
42761
05
30!
60
90
70
140640
1843023]48
17513879
1386060
295
4744 45
3871
5860!
83755!
131146961
101561 30
27731 70
265656 60
30002 80
10625510
243354 05
208603116
2946931
11710 70
398078
15691481
31255
96 25
408 80
250 38
149 Κ
165888 60
719450
40892165
348886'
6032827
8351
45
1487]70
319031
156317 65]
34427 57
113
161006,20
8058 20
698458,60
145440,25
64026 —
952160
89063ι40
7873,30
486980
9083
134952
37857 40
14139310
2747
38511
99δ]8(
1553«57|65
1210967
77
95104175
24826 40'
240188 80,
27873 40,
91755 10,
220176 151
8790»
3886 81

30159(
10431--
71188021
17457 84
127351-
7427587
15693,5.'
1910 2Γ
43337 8
17310 8Γ
4677 30
1430 -
1847 2(ι
408 80
95,11
1158 9(1
312 10
211990
14987 20
235 90
4250 50
41060
110185'8'-
1910892,37
152028
6899 50
36148 20
31017
100501
6456,55!
2905 30
25467 80|
2129 40
14500-,
23177 90
176699173
9968 40
741796 40
16275105
68703ι3«
10951 (50
9091060
2737498
5013401
1014710!
1789801-
496490
109.41 90!
135264 10
39977,30
156380,30
2983 70
42761 70|
140640!
1664013 48
1751387*
101561
2773170
265656 60
30002 80
106255,10
24335405
178980
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
101 —
61198 —
1236826
2306625
7897 60
10463171
1132540
759214
212392
28195 20
021170
94023 30
68">2 40
4771
7251
81829 81
20472 90
126088
2154 80
59807 90
50220
9989 76
508919]
66378'2;
82399Ι22
40508,10
4706 90
1429 70
193 20
2"90 70
53434,30
1950110
30292:
1525817261
1041195
208603116!
13
84
180858 22
13315 61
3600,03
5017 29
217320
699288
_ 498 55
7491|4ί
5446810
751390!
1487
289562
14460695
204461
ιι:
70
53
79
165166,74!
13315|61
3600 03
4704 741
2076 95!
23697:33
13860 601
• 295
4744 45
387154
586017
837 551
2946931
1710 70
3980 78
15691
165888 60
719450
40892 65
34888 67
60'28 27
8351
1487|7υ
319031
,451
,84
156317
481
674250
349 45
7091195
312 55
96251
40880
24427 57
113
65
180858|22!
1331561
3600,03'
250,38
149|ΐΟ
399,48
5017
10309420
9705 20
292183 30
33778|1Ο
92900
265565|95
29
2173|20'
49855
""7491143
761
176982^5
1237
51869,50
34821,60
11Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Προνπολο
γισμοϋ
Προϋπολο
γισθέντος
χρήσεως'
1910
Άπό 1 2ε·
πτεμβοίου
1910 εως τέ-
λους Μαίου
1911
Προσδιορισμός των έσόδων
Η'
Θ'
Ι'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
1
2
3
1
2
3
4
Τέλη άγπνροβολίας καϊ έ'ρματος βεβαιονμενα καΐ εΐαπραττόμενα έν τοίς λιμεναρχεΐοις
Τέλη.ά/κυροβολίας καί έ'ρματος............................................................
Τέλη «αί δικαιώματα σικαστΐκα
Ποινικά τέλη, εξοδ«, πρόστιμα κα'ι χρηματικαί ποιναί........................................
Ποιναί έκ λαθρεμπορι'ας καί τέλη των σχετικών άποφάσεων...................................
» έκ παραβάσεων τελωνειακών καί έτέρων φορολογικών νόμων...........................
Λοιπά δικαιώματα
Δικαίωμα μολυβδοσφραγίσεως καπνοΰ, τουμπβκίου κλπ........................................
Διάφορα άποόβλεπτα δικαιώματα άνήκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....................
Χρηματικά τιμήματα καί πρόστιμα, εϊσπραττόμενα κατά χον περί στρατολογίας τής Πολιτοφυλακής
Νόμον................................................................................
Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμπορικών σημάτων................................
Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Μονοπώλια ■
Άντίτιμον πωλουμένου άλατος άποδιδόμενον τή Συνενδιαφερομένη Διευθύνσει τοΰ Μονοπωλίου
τοΰ άλατος....................................;.......................................
Άντίτιμον πωληθέντος άλατος την δ'. τριμηνίαν τοΰ ετους 1909 άποΓοτέον τί) Σπνενδιαφερομένχ)
διευθύνσει τοϋ μονοπωλίου τοΰ άλατος....................................................
Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Πρόσοδοι δημοσίαν χαταατημάτων
"Εσοδον τοΰ Τυπογραφείου της Πολιτείας έξ εκποιησεως διαφόρων νόμων καί καταχωρήσεων έν τί)
Έπισήμφ Εφημερίδι Ιδιωτικών εγγράφων.................................................
"Εσοδων έκ συνδρομον τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστενογραφημένων πρακτικών τής
Βουλής................................................................................
Δικαιώματα ύπερημερίας έ^ιπορευμάτων.....................................................
Πρόσοδοι δημοσϊων νομημάτοον
Δικαιώματα επί των έκ δημοσίων λατομείων καί όρυχείων λατομουμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
πετρών καί επί τοϋ έξορυσσομένου γΰψου................................................
"Εσοδον έκ τής μισθώσεως -Οαλασσίων λουτρών.............................................
» » » » τοΰ φόρου ΐχθυαλιείας............................................
Λικαιώματα επί της σπογγαλιείας εΐσπραττόμενα έν τοίς τελωνείοις............................
Τίμημα έκποιουμένων διαφόρων άντικειμένων άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης.................
Πρόσοδοι μεταλλείων...................................................................
Τίμημα έκποιήσεως δενδρυλλίων...........................................................
"Έσοδον έ ΐτς εκμισθώσεως αΐγιαλων, Ιχθιοτρόφων ποταμών, λιμνών ή Ιχθυοτρόφων ύδότων...
Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων
"Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου................,...............
"Εσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων καί νησίδων τοΰ Δημοσίου.................................
Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
'Εκποιήσεις ακινήτου καί κινητής περιουσίας τοϋ δημόσιον
Τίμημα έκποιουμένων άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου......................................
Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ύλικοΰ κλπ. μίχρι τέλονς Δ)γριΌυ 1910.........
ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
ΆποΧήψεις ίκ των ίξόδων τοϋ προϋπολογισμόν
"Εξοδα πολιτικών δικών καί τέλη των σχετικών άτοφάβε όν έπιδικαζόμενα τώ Δημοσίφ............
"Εσοδα βουλευτικών έκλογών, υπό των ύποψηφίων Βαυλευτών καταβαλλόμενα.......".......!!"! "
Τίμημα έκλογικών καταλόγων....................................................'*' ".....
Κρατήσεις^ λογφ απουσίας έκ των μισθών των δημοσίων λειτουγών καί πειθαρχικά πρόστιμα έπιβα'λ-
λόμενα υπό των προίσταιιβνων των ύπηρεσιών........................................
Κρατήσεις έκ των μισθών των Δημοσίων λειτουργών πρός '°|0 υπέρ τής Παιδείας.........'.'....'.!'
Κρατήσεως έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός 2°|0 διά την πληρωμήν των βοηθημάτω'ν..'
Είσφοραί των δήμων υπέρ τής Παιδείας .........................................
Τα υπό τών^ Μοναστηρ. Τα| ίίων άποδιδόμενα, έναντι των δαπανωμένων δι' έπίδομα πρός τα 'Πατρ'ι'
αρχεΐα καί βπιδόματα Έπισκόπων............................................
Λΐ ,,ϊ Είς μεταφοράν...........
10000
5000
1500
3500
10000
1000
2000
49500
500!
53000 —
180000
33997
213997
300
12700
10000
23000
3000
1000
50000
100
2000
900
6001
506825
10861
80
2") 40
181045
14017 90
62^62 05
.100-
Ττο,ϊδϊοο
10^66515
10266615
103-
12016-
870865
20487 65
57600-
10000 —
50001—
15000
1000
300
1300
1000
100
4500
27000
75000,
20000
52000
179600 —
1394 70
908 75
5076350
916
II
615 Κ
54598δ'
82463ο
980030
Τ8046Ϊ65
5*4-191
447580
1(8-
412 ί 50
181986)
12918*79
**/>*?*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚγΈΕΡΝΗΣΕΩΣ,
βαιωθέντα ___
Έντός τοΰ
ιιηνός Ίου-
νίου 1911
77904
Έν οΆω
Ε ί σ πραχθέντα
Άπό 1 Σε-
πτεμβρίου
1910έωςτέ-
λους Μοΐου
1911
6447 29
566625
587— 1144880
161— 41640
9089 65
977,20 1393485
62 90
1510
156310
72095
14033
6452515
3001
164110 7957910
4962065 15228580
49620 65 152285 80
58
80-
91890
1051190
34820
490 80
5920
221
12096 —
922255
21539 55
59,20
1742 90
908175
50703 50
142 60
91610
61550
122870
255!4Ο
1778 20
3262 30
658 05
14017 90
40987 05
300 —
55963,-
102665
15
10266515
163
12016
8308'65
20387 65
1394 70
32
31524 09
916
55089,35
8305 55
980030
1810585
Ί— 54491
— 544 91
255 90
4731
70
108 —
300 95 4439Ί5
104ο 17 20143,80
7306 74, 63876 60
46000 —
10
33866 89
3203 85
963 40
Έντός τοϋ
μηνός 'Ιου-
νίου 1911
Έν
Εΐσπράξιμα.
κατά το τέ-
λος Ίουνίου
'Αντίστοιχοι
είσπράξεις
Διαφοραί κατα την
χρήσιν 1910
19Ο9εωςτε-
λους Ίου¬
νίου 1910
77904
45590
74610
62 90
1510
158310
1661(10
49620 65
4962065
58
80
9)3 90
1051ι90
348 20
9165
4203^0
142
644529
637845
1684 60 976420
416 40 — —■ 1076 50
1907 40 162 25 1207 95
6684 _ —
400840
72095
140331—
42570
15
300 —
5762410
15228580
152285|80
221
12096 —
9222'55
21539 55
1742 90
123 65
35727139
60
478575
578 —
1270 0
142'60
916
10
38652164
3781 85
2243 30
992645 500945
21955
21955
— 4740665
747 70
93835
4542060
300 —
— 12816096
— 128160 96
— 180-
11368
746510
— — 19013
785 10
15036! 11
— 2479 60
34759 24
----80610
615 50 -Ι
4523 70
7557 —
10
16*36 71 38044 94
6480 05
2601 05
4167 25 1857|9Ο| 60
514 9)
544 91
33820
108
3548
18198 63
56569 80
602515
12540
298 95
1945|ΐ7
730674
544 91
544)91
10— ------
9814 76 139299,55 78772|δ9 9676)26
463 60
108
3846 95
20143 80
6387^60
10 —
88Η8 95
1208070 9172 60
— 50
— 2284 75
— 4239 20
— — 6573 95
4268
10
431
10
— 179 80
592 90 3403 85
45990 —
— 20817
62546
5Ο85θ|6Ο 87406'26
69945
13094 65
2412484
2412484
41—;
728 —
1757|45
2526 45
— 736 7(
12365
96815
- 90
142 60
110
1344 40
416
132982
10-
178842
104040
66010
699 45 1700 50
2675
_ 285045
13094|65 287720
736
70
2699 10
448,35
3147 45
50
175984
4239 20
—|— 6029|04
3250 —
— 71
10 —
— 673 93
745 73
80
Ζ'
Η'
θ'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Προνπολο·
γισμοΰ
ΙΕ'
ΙΓ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4

Προσδιοριβμός των έσόδων
Προϋπολο-
γισθέντα
χρήσεφς
1910
_____ Β,.
"Απόϊ Νο¬
εμβριού
1910 εως ΐτέ-
λους Μα όν
λ£ο,, 191
Έκ μεταφοράς...........
Έπιστροφαί χρη («ίτων,λόγω τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικώνενταλμάτων........
Παράβολα νποψηφίων δημάρχων καϊ δημοτικών συμβούλων ...................................
Άπολήψεις των είς ύποστροφίας υπό τοΰ Δημοσίου καταβληθέντων .............................
Άπολήψεις των λόγφ ίματισμοΰ κλπ. όφειλομένων υπό σΐρατιωτών.............................
Άπολήψεις τόκου επί τοΰ είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, διά τοϋ 236 νό¬
μον, δανείον έκ δραχ. 42,494..............................................................
Άπολήψεις άντιτίμου λιπάσματος Γκουάνω..................................................
Άπολήψεις » κινίνης τοΰ Δημοσίου..................................................
» τ^κων νητοβ,Ί,θέντηιν ίι'υπηρεσίαν τοθ είς πληρ"'ΐιάς άποξημιώ'Τεοιν χρησιμοποιη-
θένΐος δννείου 1,000,000 Δ,ιαχμώ,.......................................................
Άπολήψεις των δυνάμει τοϋ 265 νόμον προκατβλ. τφ ταχνδρομικφ ταμιευτηρίφ.................
"Έξοδα έκλογών τής Συνελεύσεως υπό των πληρεξουσίων καταβαλλόμενα......................
Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
Διάφορα εαοδα τής τρεχούσης καϊ των παρελθούσαν χρήσεων
Τυχηρά ή άπρόβλεπτα εσοδα...............................................................
Λογιστικά προσκόμματα καταλογιζόμενα υπό τοϋ Γενικόν Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίιον ύπολό-
γων διαχειριστών.......................................................................-
Έλλείμματα διαχειρίσεων δημοσίων νπολόγων................................................
ΕΙσπράξεις καθνστερονντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων..................................
• »^Γ«^- » · · Χ* ίιπό τοϋ Δήμον Ηρακλείου δ'ά συμι|ιη-
φισμοϋ τοδ τμήματός·] των απαλ.'οτίΐωθέντιον οΐκηι άτων αίιτοΰ παρά τό Τ μείον ΉρακΡείο' ....
Σύνολον............
179600 —
5000
900-
500-
1675-
3825-
8000-
20000-
50000 —
«70000 —
1000
500
500
170000
46992 —
12948479
231725
1755-
________Ι
489346
624|82
551635
1089759
500-
155989,26
475599

178943886
46992-
218992 —
1841186|85

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
β α ιωθ έ ντα
Έντός τοΰ
{μηνός Απρι¬
λίου 1911
Έν «λφ
Απόϊ Σε¬
πτέμβριον
1910 έωςτέ-
λους Μα-
ίου 1911
ΕΙσπραχ&ίντα
Έντός τοϋ
μ ηνός Ίου-
νίου 1911
Έν όλω
κατ« το τε-
1911
ιΆντίστοιχοι'
λους Ίου-
νίου 1910
Διαφοραί κατα την
χρήσιν 19X0
Επί πλέον
Επι
έλαττον
Προϋπολογισμόν
5
ο
981476
840,
20310
61372
139299 55
2325651
1755
5096 56
6248-2
&516|351
1151131
500
10639|98|
50910
1666292
127
10
526503
1789565Ό6
636ί
1841823 05
7877269
1543 2δ|
1756|
871
551635
10897 51)
500
100480196]
2252 45
9946490
4ο992
148699 35
967626
27
40
10
613
88448'95
157065
17551—
1074 36
624 82
5516 35
11511
500
5085060
755
4022201
131
8740626
190651
733 40
358.^8 77
15602
500
10080
29583 05
1052048
11100144!
18167040
178842
1755
34096
624 82
41
509
7677,94
8187 04
10
2761
55
107132'84|
250354'
168243312
107085
152128
1684936 661 15319896
11
450920
469921—
74573,
33586
4091
500-
9580-
29583 0;
10
75178[16
4499δΒ7:
4499527
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
4

ΙΕ'
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΑΚΕΦΑ-
ιΠροΰπολο-
γισμοϋ
Κεφάλαιον
''»νομασ£»ι κεφαλαίων τού Προϋπολογιβμοΰ των έσόδων
Προϋπολο-
γισθέντα
χρήσεως
1 10
_____Β ε-
Άπό 1 2
πτεμβοιου
1910 ειος τε
λους Μαίου
1911
Α
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
Π'.
Θ'.
Γ.
ΙΛ'.
ΙΒ.'
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
ΙΣΤ'
Λ'. Φ 6 ρ ο ι
Άμεβοιιτόροι........................................................................... 2267000
"Εμμεσο· φόροι.......................................................................... 2198000
Β'. Τέλη καϊ δικαιώματα
Τέλη χαμτοσήμου
Τέλη τα/υδρομικά
Τέλη τε»εγραφικά
Τέ) ή
η ρής........................................................
ίλ'] άγκυροβολίας καΐ ερματοςβεβαιοΰμενα «αί είσπραττομεναέντοϊς λιμεναρχείοις.
Τέλη και 6ικαΐ(όματα δικαστικά...............................................
Λοιπά δι»αιώματα..........................................................
Γ'. Μονοπώλια
Μονοπώ/ α.
Δ'· Πρόσοδοι
Πρόσοδοι δήμοσίων καταστή μάτων.
Πρόσοδο δή μοσίων νομη μάτων....
Πρόσοδοι δημόσιον κτημάτων......
453000
233000
45000
14408
10000
10ΟΌ0
53000
213997
23000
57600
15000
1744711'§(
1 10892 ι;
280502 δ!
165166 7.
23607 3
7091 Κ
5ιι68 ί>5
12907 (ώ
77938 _
20487 05
54598 ό)
18040 63
Ε'. Έ κ π ο ι ή σ ε ι ς
Έκποιήσης ακινήτου καΐ κινητής περιουσίας τοΰ Δημοσίου...................................... . 130 544 91
ΣΤ. ΆποΙήψεις
Άπολήψβις έκ των έϊόδων τοϋ προϋπολογισμοϋ..............................................· 270000__ 155989 26
Ζ'. Διάφορα "Εαοδα '
Διάφορα εσοδα τής τρεχούσης καί των παρελθουσών χρήσεων.................................. 218992 — 1841186 ν> .
Σύνολον ίσό"δων..... 6033297 — 643120ό
Ι
ι* Λ-ί* ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΓΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΛΑιΏΣΙΣ
•ί»
βαιιο&έντα
Εν τος τοϋ
μηνός
Ίουν.ου
1911
Έν όλω
Εΐσπραχθέντα
'Απο 1 2ε-
πτεμβρίου
Ι910έωςτε-
λους Μα-
ίου 1911
Έντός τού
μηνός Ίου-
νίου 1911
Έν δίφ
Είσπράξιμα
κατα το τέ-
λος 'Ιου-
νιου 1911
ΆντίστοιχοιΙ Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
1909 ΰ
άπο 1 Σεπτ.
1909 εως τέ-
λους' ουνίου
ς
1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
Προϋπολογισμόν
Κεφάλαιον
Π3311 68
17513879 2086031
29409 31
Ιυυίί] 148
408 80
399 48
779 01
977 20
1843023 48 1533857 65
16 1910892 37
11018583 1664013 48 178980
1041
10
31903184
180858 "Μ
24106 13
7491143
6147 2.)
1393485
79579 10
175138
289562 53
165160 74
23697 33
79 2086031
7091
95
4902065 15228580 102665
105190
490 80
59 20
21539
55089 35
18103 85
636 20 1841823 05 148699 35 8117 0* 156886 39 168493606 15319896 48682
385315 61 6816521
5666 23
3262 30
55963
29469 31
1509148
408 80
399 48
779 04
16
55
746
— 1661
20487 65
33866 89
4167 25
319031|84
180858 22
24100] !3
749ΐ'ί3
6445 23
4008 40
57024 10
1525817
1838421
26 23713192
51 301655 45
9926 45
21955 —
15 49620 65 15228580 —
21ό3'.>55
544 91 544 91
10639 98 166629 24 10048096 10520 48 111001
105190
4785 75
1857 90 6025
— 544 91 —
— — 1901310
3863-2 04 16430 71 38044 94
15 12080 70 9127 60
32770165
17ί133'ΐ!2
27274 95
10166 32
6378,45
5009 45
474Ο0 65
13400 49
6050 20
4489 88
498ιό5
6184
699 45
13094 65
98905 70
54045 80
2207030
4325 10
7658,
— 128160 96 24124 84
3173 44
1700 50
2877 20
2526 45
1344 40
70
— 6573 95 —
25 4426072 28 41050365 4836575 93 1979945 32 450314427 63827502 324843 36
736 70
3147 45
44 55627 80 181670 40 450920 75178
— 602904
70 4199527
16
£ "
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
Η'.
θ'.
Ι'.
ΙΑ'.
ΙΒ'.
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
ΙΣΤ'.
Καθαρά όλική επί πλέον διαφορά κατά την χρήσιν 1910 δραχ. 333,431,66
-αί ί
·■*·, ί
1ΙΪΪ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΪΘΓΝΣ1Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩχΧ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
Προσωρινή κατάστασις των π »οϋπολογι«θέντιογ
Ιτους 19ΙΟ άπό 1 Σεπτβμβρίου 1ϊ»1Ο
ιδικόν
προϋπολο¬
γισμόν
Προσδιορισμός των έξόδων
9
10
11
Ι ■
Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.......
Έξοδα υπηρεσίας » »........
Έφετεΐον καί Είσαγγελία Έφετών Χανίων...
Έφετεϊον καί Είσαγγελία Ηρακλείου......
Πρωτοδικεϊον καί Είσαγγελία Χανίων.....
» » » Ηρακλείου.
» » » Ρεθύμνης..
. __ , » » > Λασηθίου..
""■£.-» » » 2φα-αων ..
Πρόσθετοι ή εκτακτοι βοηθοί............
Προσωπικόν Είρηνοδικείων .
17340
2300
71740
47700
42180
34920
2 τ Πρόσθετοι ήεκτακτοι βοηθοί
27240
500 —
190620
1700
ι;
ι;
2
3
4.
1!
2!
3!
4:
6'
6
7:
8
9
10
11
1

1!
Προσωπικόν Είδικών Ύ.ιοθηκοφυλακείων...................................................
» Μεταφραστικών Γραφείων......................................................
Γραφική ΰλη, φωτισμός, θέρμανσις, κλπ. Δικαστήριον......................................... !νίη
Ένοίκια ΕΙρηνοδικείων, Ύποθηκοφυλακείων, Μεταφροστικών Γραφείων κλπ.................... οαπ
Διάφορα έ'ξοδα Λικασπιρίων................................................................ ; ηη
"Έξοδα ποινικής Δικαιοσύνης............................................................... ^
Προσωπικόν φυλακών.....................................................................
Διατροφή φυλακισμενων.................................................................. ρϊϊη
Νοσηλεία καί παροχή φαρμάκων είς φυλακισμένους......................................... '■■ 7500
_ _
Φωτισμός φυλακών.
Καθαριότης καί σιτντήρησς φυλακών κλπ..............................
Ένοίκια φυλακών..................................................
Άλύσεις, κλείθρα, σκεύη κλ.........................................
Βοήθημα είς φυλακισμένους έν έπισήμοις έορτυϊς....................
Δι* αγοράν βιβλίων, γραφικήν ΰλην καϊ μικρά εξοδα φυλακών..........
Δι' έξοδα φωτισμοϋ καί συντηρήσεως κρατητηρίων, μϊταγωγάς κλ.......
Ήμερήσιον είκοσάλεπτον έπί6ωμα των έν 'ίτζεδίν φυλακισμένων.........
Διάφοροι έξωτερικαί δαπανά........................................,
Έπισκευή καί συντήρησις δημοσίων κτιρίων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως.
"Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων.......................................
Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
3;
4;
6!
1!
9
3:
4
ι;
8!
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

0
1
2
3
1
2
3
1
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.......................................
"Έςοδα παραστάσεως Κπιτρόπου...........................................
Γραφική ίίλη, χάρτης έντυπον, εξοδα δημοσιεύσεως, φωτισμός, κλ..............
Δι* αγοράν καί οετικά βιβλίων, έπίπλων κλ. διά τα γραφεΐα τής Διευθύνσεως ....
Δι' όδοιπορικά εξοδα ύπαλλήλων............................................
ΙΙροσωπιχόν των Νομαρχιών...............................................
Διά γραφικήν ΰλην, προμήθειαν βιβλίων, φωτισμόν κλ.........................
Δι' έπισκευάς καί συμπληρώσεις έπίπλων κλ..................................
Δι' ενοίκιον Νομαρχιών Χανίων καί Σφακίων...............................
Προσωπικόν Λιμβνικής υπηρεσίας..........................................
Διά γραφικήν ύλην, προμήθειαν βιβλίων, φωτισμόν, κλ........................
Διά αυμπληυώσεις καί έπισκευάς έπίπλων, λεμβων κλ...........................
Δι' ενοίκιον τού Λιμεναρχείον Ρεθύμνης.....................................
Δι* αγοράνναυαγοσωστικών έργαλειων κλ...................................
Άστυνομικοί Ίατροί......................................................
Ίατροί κοινών γυναικών..................................................
Δι" εξοδα συντηρήσεως των Συφιλιδικών νοσοκομείον Χανίων καί Ηρακλείου.
Διά γραφικήν ύλην, προμίθειαν βιβλίων άστυϊατρικής υπηρεσίας..............
Δι' εξοδα έκτάκτων ύγειονομικών μέτρων δημοσίας ϋγείας κλ.................
Χορηγήμα είς τα Νοσοκομεία Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου..............
Προσωπικόν >αί εξοδα Λεπροκομείου......................................
Δια γραφικήν ύλην, φωτισμόν, θέρμανσιν, φάρμακα κ.λ.π....................
Δι' εξοδα συντηρήσεως των Λεπρών κ,λ.π...................................
Άντίτιμον κ.λ,π. εξοδα προμηθείας κινίνης τού Δημοσίου.....................
Άστυχημικί) ύπηρεσία.......,............................................
Διά γραφικήν ίλην, φωτισμόν, θέρμανσιν κ.λ.π..............................
Δι' άντιχαταστάσεις χαι έπισκευάς όργάνων κ.λ.π............................
Συνδρομαί εκ Λυσσοδήκτους (ΐεταβαίνοντας πρός θεραπείαν..................
Είς απόρους καί ναΰλα άπόρων............................................
Είς ναυαγούς καί φρενοβλαβεϊς..........................................
Διάφορα εξοδα βουλειπικών καί δημοτικών έκλογών.........................
Των Βουλευτικών καί Δημοτικών έκλογών όδοιπορικίί. κ.λ.π.
1; Διά την διακόσμησιν καί φωταγώγησιν δημοσίων καταστημάτων έν έορταϊς χ.λ.π
2 | Διά την άντιμισθίαν ύπηρέτου έπί τής καθαριότητος τού Μεγάρου των Δημοσίω
3 Δι" αγοράν είθών καθαριότητος των Δηαοσίων Γοαωείων........___ ..
(η') Διάτογ'ΐη Μ τήίδθ 'Λ.τοιλ'ου 191! ο-Α'ον
Δημοσίων Γραφείων....
ΒΙς
Α'. Άνακληοηκατικη
Ξ
4000
4000
2500
1000
600
3000
10000
5000
4000
8650
α'.) 2800
806570 —
17460 —
750 —
1500 —
400,—
1500 —
47040,—
1500.—
500 —
2720 —
12780-
2Οθ!—
200,—
200
200 —
7200-
28801-
4000!—
80;—
2500,—
6000'-
7440-
500'—
45000,-
2800
β'; 10000
6240 —
500 —
2500,—
10000,-
3800-
5001-
1000
1000
2000
600
___100
110700
9,800
ιϋ,ΰϋ)
_4_ί;ι ι ι
.)9000
(δ') ιοοοο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
11Τ
κκαθαριαθέντων καί ηραγματοποιηθέντω^ έξόδων τής χρήσεως τού
μέχριτέλους 'Ιουνίου 1911.
α ε ι ς
Μετενεχθεΐσαι
έκ τής
χρήσεως 1909
Σύνολον
πιατωοΐίαν
Άναγνωρισθέντα
εξοδα δι* εκδό¬
σεως χρηματικών
ένταλμάτων
Πληρωθέντα Ιξοδα
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 εως τέλους
Μαΐου 1911
Έντός τοΰ μη¬
νός 'Ιουνίου
1911
Έν 8λφ
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
Είδικοϋ
προϋπολο¬
γισμόν
17340-
2300-
71740·
53220,
47700-
42180
3492Ο1
29940
2724Ο1
500,
190620
17ΟΟ1
9480!
7ΟΟΟ
9ΟΟΟ
14760
64600
34Ο2Ο
76ΟΟΟ
7500
4ΟΟΟ
4ΟΟΟ
2500
1ΟΟΟ
2Ο0Ο
600,
3ΟΟΟ
1ΟΟΟΟ
5000
4ΟΟΟ
8650
809370-
17460
750
15ΟΟ1
400 —
1500!—
47040 —
1500 —
500 —
2720,-
12780 —
2001—
200
200
200
7200 —
4000-
80-
12500-
6000-
7440
500
45Ο0Ο
200ΟΟ
62401
500
2500
10ΟΟΟ
3800
500
10000
11000
2000
600
100
23979θ|
14353 20
2055,95
6084430
47900!—
4101630
368751—
28924 —
243201—
22480!—
423
166419
270
7850
19870
4470
5372
1140860
39555|ΐ1
29393
4575989
5364 72
3438 65
33£2 70
980 30
247 30
18ί8
151
70
10Ρ4 80
90(0
2616 30
62-23 60
7100,02!
650924 34!
12252 60
42330
1464 65
434 70
1708.60
39840 —
1609 71
203 60
1893 "2
1Ο95Ο
160 90
101110
147
2ΟΟ1—Ι
6000 —
2400—;
29Ο3ι7?
|
8890
4000
5356 9(
297 μ
33599 8Ϊ
Π)___■
δθθθ'—
11711
1827 7
9633|7ι
3783 3ί
500
117Ο4|δΕ
1249 3(
18901
500
17117523
1173320
1943 65
48064 30
31582,30
32736 40
28244 15
2278Φ7Ο
19367,90
18066—Ι
423 —
130043,45
90
6079,95
15083
3198|90
4394
10320,60
2Έ37
22031
85
3680 44
3174 85
3002,55
812 —
120 —
5901—
0565
691
30
6000
2611
489628!
5015,20
504923 16]
10532 60
423 30
1306 95!
434
1678 30]
324'3
1609 7ί
203 60
1833 25:
9023 65
103,90
147
4920—1
1680 —
246043
5Ο,4ΐ
6539,8:
4ΟΟθ!—
475690
262 40
2775575
"ΐ1
4000
117 Κ
1621 8»
9633 7(
347830
453 Κ
444445
636;—|
1509—"
450—1
1400—1
49,65]
5890
3850
3850,70
34401—
277340
2030
2190
7881
180
420
1480
696|2Ο
868
887|55,
650575
2073,25
15
5381
77
261
314 30|
154 —
150—1
48,10
12741-
91512
176668
~57070|83
860
107 701
3600
60,
885 —
101
10
2001—
800—1
240-
443 30
181020
600
35150
4098
10
530-
__|__
2ΟΟ9Ο
15
46 8(
6041' Κ
531
380 Κ
50
21636 6ί
1313320
199330
53954 30
35432 30
36587,10
3168415
25558,10
21397 90
4231—'
137924 60
270 —
649995|
16563
389510!
1120815
34742 75
2410510
45190 72
3757,44
3436(55
3316 85
966—!
120 —
740—Ι
143 75
949 10
7274 —
5811
6781
1139260
423,30
1464 65
434|70
1678 30
3οΟ53|—
160.1,75
203 60
1893,25
990865
103 90
101
10
147
2ΟΟ|
5720—Ι
1920—]
290373
5045
835005
4ΟΟΟ|—
5356 91"
297 9(
31853 85
7
4530!
117
1822
9633 7
3493 31
500!
1Ο4855Ε
1167!8(
1889|ΐι
500-
160212!9ί
1220
662651
6890
12467 701
4429 20
5190 85,
3360 90
10
2224!
2849440
134005
3307
574 90!
ιιο—|
200 45
481236
5289,90
5691
1607,28
860
3Ο|3Ο
3787
1051
57
480,
5491151
1746
530
290|
1219 —
8150
1 —
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
1
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
1
2
3
1
2
1
5
4
»
5
6
7
9
10
11
5
»
6
Ιϊβ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΙ&ιχον
προϋπολο¬
γισμόν
Ιϊροσδιοριβμός των
9
»
10
ι!
με-βαάορίϊί;......'; 210790!—
6
7
»
8
»
9
>
10
»
11
11
1
12
1
»
2
13
1
14
1
»
2
>
3
»
4
>
5
15
1
4 Δι* εξοδα απελάσεως επικίνδυνον είς την δημοσ. τάξιν κ.λ.π..
5 Κηδεΐαι άπόρων άγίονιστών, στέφανοι κ.λ..................
6 Διά μίσθωμα ύδατος, εξοδα εγκαταστάσεως αύτοΰ ν.λ.π.....
1 Προσωπικόν κα! εξοδα άσύ7ου φρενοβλαβών...............
2 "Εξοδα σιτντηο-ήσεωι· φρενοβλαβών, ήμερήσισν έπίδομα κ.λ.π.
1 Προσωπικόν Τανυδρομείων...............................
2 » Τηλεγραφείων........................>#......
3 "Εξοδα γραφικά, θέρμανσις, καθαριότης κ.λ. τής Διευθύνσεως.
4 Ένοίκια καταστήιιάτων Ταχ. » αί Τηλεγραφ, γραφείων.......
5 Άξία χάρτου, βιβλίον, έκτυπωτικά, βιβλ ιοδετικά, κ.λ.π......
Μϊσθτηιια εηνολάβηνν. ρίοδα υεταϊ>οο«ς άλληλογραφίας κ.λ.π.
7200 —
3000 —
2000
6000
10000
157100
ξ χρ, ρβ, ββ
Μίσθωιια έργολάΒων, ρξοδα αεταφορας άλληλογραφίας
Μρταφορά σάκκίον υπό έφίπ-των ταχιιδρόιιων κ.λ.π.
Κό άλλλ' βλέ ί ξέ δθ
Μτφρά κκίον φ χρ
Κόμιστοα άλληλονραφι'αο, καταβλητέα είς ξένας διευθύνσεις
Συνεισφοραι είς Διεθνή Ταχυδρομικά Γραφεΐα Βέρνης
Όδοιπορικά ρξοδα Ταχ καί Τηϊ«γο ύπαλλήλων
φρ ς ή χρμ ρφ
Όδοιπορικά ρξοδα Ταχ. καί Τηϊ.«γο ύπαλλήλων
Άποζη μιώσεις άπολλυμένων έπιστολών......................
Θαλασσία συγκοινωνία.......................^........^.....
Τέλη τηλεγοαΦΐκΛ έξοηερικής καί εσωτερικάς άνταποκρίσεως.
Τηλεγραφικά εξοδα έιιποοικών καϊ πολιτιπίόν είδήσΓων.......
"Έξοδα άπογραφής πληθυσμοΰ των κατοίκων................
Βοηθήαατα είς απόρους αγ ονιστάς.........................
» » χήρας, δρφανά καί τραυματίας..............
» » Στέφανον Ψαοοιιδάκην έφάπαξ..............
"Έκτακτον βοήθημα είς άγίονκττας.........................
Λιά χάρτην, ρκτυπωσιν καί συοραφήν πιστοποιητικών........
"Εξοδα κεκλεισμένων χρήσειον.............................
Γ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜ02ΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΐί
2
3
4
3"
5|
6!
7!
8|
9 Ι
10!
11!
12|
13
14
15
16
17

4
ι!
7!
8!
»!
10!
ιι!
ι«·
13.:
14:
151
16;
17!
18|
19!
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως...........................................
"Έξοδα παηαστάσρίος Έπιτοόπου................................................
» εγκαταστάσεως Ανωτέρας Διευθύνσεως..................................
Γραφική ΰλη κ.λ.π............................................................
Τακτικήν προσωπικόν Δημόσιον "Εογων........................................
"Έκτακτον » » » .......................................
Γραφικά εξοδα κ.λ.ττ..........................................................
Συνγράμματα, ρντυπα, άντικείμενα ίχνογραφίας χ.Χ...............................
'ΗΊιερομίσθια έργατών, έκτάκτως προσλαμβανομένων............................
Όδοιπορικά εξοδα κ.λ.π.......................................................
Διά προμήθειαν χειοωνακτικών έργαλείων κ.λ...................................
Βοήθημα ΰ-ταλλήλων παθόντων κατά την εκτέλεσιν έργων........................
Δι* αγοράν έπιστηιιονκ'όν έργηιλείων............................................
Δι* αγοράν πέντε άτμηλάτων όδοστρωΐήοων......................................
Μηχανοίηγοί όδοστ(?ωτηοο)ν...................................................
"Εξοδα συντηρήσεως καί λειτουογι'α; όδθίττρωτήοων.............................
Άποϊημΐίόσεις των υπό τοϋ Δηιιοσίου καταλαμβανομένων κτημάτων................
"Εξοδα ρφαρμογής σχεδίων πόλεων............................................
Έπισκβυαΐ κτιρίων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Εσωτερικήν......................
• » » » > » Οικονομικήν.....................
» » » » > » Παιδείας.........................
» και σΐΓντηοήσεις ό νόν καί γεφυρών κ λ.π.............................
Επισκβυή στηατίόνοιν Χωροφυλακής καί Πολιτοφυλακής...........................
Έπισκευαϊ κα'ι σιιντηρήσεις καταστή ιιάτων της Άνοτ. Λιρνί>ύνσεως των θίκονομικών.
Αξία καταληφθέντων κτημάτων Άφεντακάκη καί Έιι. Πολυχρονίδη................
Προέκτασις τής όδοΰ Πλατανια Κισσάμου τμήμα α'...............................
Κατασκευή τοϋ β' τιιήμστος τής όδοϋ Χανίων—Άληκιανοϋ........................
» αμαξιτής όδοΰ Χαλέπας, Φρουδίων ΆκοωτηρΓου........................
Σκυρρόστρωσις τή; όδοϋ Χανίων—Σοΰδας.......................................
» τοϋ ΰτολοίπου τής οδοί) Άγυΐ'ΐς—Καιοίτου............................
Κατασκευή συιιπληρωμ. έργων επί τής όίοϋ Σταιιηακ'ων Καλουδιανών.............
» τοίχων κα! όχετοΓι είο οδόν Φακωθιανών...............................
Έπισκευή τής όδοΰ Καινουριας—Χώοας Άγυιας..................................
Κατασκβυή β τμήματος τής δ^οθ Πλατανια—Τίισσάμου..........................
» γ'. » > » » »
Ποοέκτασις τής όδοΰ ΆληκιανοΜ—Φουρνέ......................................
Αποπεράτωσις όδοΰ Χανί(ον Σουδα;.............................................
Κατασκευή γεφυρας Καιρίτου...................................................
» » Γέρω Αάχχου.............................................
» » Σκαφιώτου................................................
» » ΜεοΌγείων................................................
5000-
5000
ΐοοοο
40000
2000
10810
1000
1800
200
20000
100ΟΟ
500
10ΟΟΟ
40000
30000
500
10000
1000
16533
6282531—
29000-
δ) 10000 -
390Ο01
12960 —
750
1600
800
33660
95480ι-
3ΟΟΟ-
1000
35000 —
100 Ο —
2000
100
200
65000
12960
5000
40000;—
200
4000
4000
3ΟΟΟ —
80000 —
46001—
58 —
12444
887
11660
3017
1743
270
273
600
10309
17152
4622
19000,
58946
1069)
1991
1114
' .„ ΕΙ' ιιβ-αφοοάν .......
(ο) » 90 τής 1 Ίουνίου1911 φ. Έπισ. Έφ. 43 τεθχ. Α'. τοϋ 1911 Άνατληρωματ. Δρ. 1000Ό
(α) Διαταγμα 7ο τής 2 Μαΐου 1911 φ. Έπισ. 'ϊφ. 35 Τεΰχ. Α'. τοϋ 1911 άναπληρωματ. Δρ. 3ΟΟΟΟ
» »80»7»»»»»37»»»» » , 46992
*| „·„ » 82 » 13 » » ». » , 37 , . , » , , 50000
(ΡΙ
(γ)
56Ο74δί-
17) β 992-
(β) 4003 ,'-
(β) 4000 -
('β)4Ο00-
93 » 18 »
120 » 27 Ίουνίου
41
47
»
»
» 12000
» 50000,
ΪΊ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,,. ,
1*£
ι..
α ε ι ς
Άναγνωρισθέντα
Πληρωθέντα έξοδα
Υπόλοιπον έκ-
Είδικοϋ
Μετενεχθεΐσαι
Σύνολον
εξοδα δι* εκδό¬
Άπό 1 Σ) βρίου
Έντός τοϋ μη¬
καθαρισθέντων
ΖΓροϋπολο-
γισμοϋ
έκ τής χρήσεως
σεως χρηματιχών
1910 εως τέλους
νός Ιούνιον
Έν δλψ
καί μη πληρω¬
ά
Κεφάλ.
1909
πιστώσεοον
ένταλμάτων
Μαΐου 1911
1911
θέντων έξόδων
Αρθ
239790

171175
23
138076
33
21636
30
160212

10962
30
_
______
72001
_
1163
_
1156
80
6
10
1163

_
_
4
8
-

3000

3111
75
3111
75
50
3111175


5
»
.--

2000-
660

590
_
70
_
660 —


6
»
.--

6000-
45001—
4000
_
500
_
4500 —
_

1
9
_
______
10000 —
6175 95
4500
35
1553
20
605355
122
40
2
»
_
______
157100
_
122849 90
96200
12234
Ό
108494 50'
14355
40
1
10
_
______
17820
_
ΚΚ6585
9478 45
987
40
10465
35
_
_
2
»
.__
______
5000
_
223050
1891
80
218
15
2109
45
120
'5
3
»
.__
______
5000
_
2583 20
2102
75
234
_
2336
75
246
45
4
»
.__
______
10000
_
7787 91
6601
75
1173
46
7775
21
12
70
5
»
_
______
40000
_
28302 50
26010
15
3292
%
28302 50
_
_
6
ι —
______
2000
__
1510
_
986
45
70
1278115
231
85
7
» Ι

10810_

ι
ι


8
»
__

1000
__
22
_
22
_
_

221—


9
»
__
______
1800
__
1486
35
1135
25
202
30
1337 55
14880
10
»
__
______
200
_
_.
_
_
_


_
11
»
__
______
20000

1707
15
1707
15
__

1707 15


1
11
______
10000
__
11231
43
9941
28
969 05
1091033
321
10
1
12
__
______
500
__
_
_
_
_
2
»
__
______
20000
_
15044 4Γ
9176
85
3003 —
12179 85
2864
55
1
13
__
______
40000
__
37296 %
11945'δΟ
9
_
11954 50
25341
70
1
14


30000-
500 —
28363ι-
500-
514150
500-

514150
500 —
23221
50
2
3
»
__
______
10000
_
10159 -
1144 50
_
30
1144,50
9014
50
4
»
__
______
1000
__,
945-
9451—
._

9451—


5
»


16533

11791«
641404
1932
56
834654
3444,95
1
15

—_
667253
_
481061
81
342339
65
48Ί3
41
390653
06
90408
75
12960
8673
35
720&
Μ)
1359-
8568
95
40
1
1
_
_______
750 —
426
60
308
50
62 50
371

55 6(
2
__
_______
1600 —
1600
_
1589
11
_
16003
»
__
_______
800 —
548
Ιί,
38(
15
87
_
473
15
75 —
4
_______
33660 —
27710
85
2175^
85
4201
_
25953
85
1757

1
2
____Ι____
954*0 —
71552
55
56568
50
407ί
20
60647
80
10904
75
2
_
3000!-
3152
30
14
37
40
3152
30

3
_
_______
1000
_
1084
80
968
20
_
_
968
20
116 61
4
»
_
_______
35000 —
28911)35
23322
05
2937
05
26759
10
2152 25
ό
»
_
_______
10000 —
7885130
5769
30
1880
50
7649
80
23591
6
_
_______
20001—
583
10
163
10
_

163
10
420

7
_
100,—


_
_

—■


-
8
»


200


_
_


9
_
_______
650001—


_
_
_
-
10
Ι —
______
12980 -
8533
20
8063
20
470

8533
20


11
>


5000 —
216992 —
11301—
170013 64
87.9
110384
90
82
270
Γ9856
10
31
1130
150241
13
1977251
12
13
>
*
_
_______
200
_
179,95
179
95
_
_
179
«Γ


14
_
8000
5083,22
5053
22
30

5083
-


15


8000
3000

715837
969]δΟ
5981
964
50
154
20
6135]2(
969ι50
1023
17
16
17
»
_
_______
80000 —
37795 68
30241
07
6170
55
3641 ΐ'δϊ.
138410
18

8600
ι
99ο 7 85
8633 70


8633
70
1324 "
,10
1

3
58
2082
__
1713
70
_
__
_
_
1713
Ι70
2
3
_
_______
12444
4159 38
4159


4159
38


4
»
_
_______
887
__
875 —
875
_


8755

_______
11660

3158 55
3158
55


3158
,5Γ


6

_
_______
3017
2498 10
2498
10


2498!ΐυ


7
> ι
_
______
1743 —
1713 -
1743


1743
._


8
* Ι
______
270
__
154 45
154 45

_
154 4."


9
_
_______
273 —
19180
191
!80

19180


10
»
_
_______
60(1
509 99
599199

599 99


11
_
______
10309
8744 20
8744 20
8744
ϋυ
-

12
»
_______
17152 —
547Β10
5473 10
ι —
-
5473
α
' _

13

—-
4622
19000


412112
1709822
337127
' 17Ο93|22
| 749
85
4121
17098
12
22
_
14
15
»
» ι
_______
58946-
5135896, 4932051
2038
45
51358
96

16
»
■—._______~~
=
1059-
199 —
1114 —
199-
502 55
199
02199
502
55

17
18
19
» Ι
» |
»
749737
495541ί2ί
300108
'θ8
Ι 64394
!οι
454502
,09
41039
|19

Γ
13Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
Ιδικόν
ποίντολ ο-
γισμοϋ
Προσδιοριαμός των έξη6ων
Π ι σ τ ώ-
ΧορηγηθεΓσα
Διά τοϋ
προϋπολο-
γισμοΰ
Δι' εΐδικών
νόμων καί
Διατογμάτ.
20!
21!
η'
23
24
25
26!
27
Ι 28
29
30!
31!
32
33
34
. 35!
ί 36ί
37!
38!
39
40
41
42 ι
43
44
45
46
47
48
49[
50!
» Ι 51
52
53
54
55
56.
57!
58!
59
60
61
62
63}
. 64!
» ! 65!
661
67!
681
691
70
711
72!
73!
74!
75!
76!
77!
78!
79!
80!
811
83!
83
84
85!
86!
87
881
89!
90
91
Έκ
Κατοσχευή γεφι'ρας Λουραδιανων..............................................
» » Νΐεοέ....................;.....%...........................
» των γεφυρών Ξενιανών καί Κοντο-κυνήγι Σελίνου........................
'|Λκβάνΐ>υνσι; τοϋ λιμένος Καστελλίου Κισσάμου..................................
Κατασκευή άποθήκης παρά τό Χηιιεΐον Χανίων....................................
Μετατροπή οίκήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον...................................
» τοΰ πρώην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον...............................
Κπτασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας.............................................
Προεκτασις τής όδοΰ Βάμου Καλυβων..............·,·■···,........................
Κατασκευή ποοαηιλακτηρίων τοίχίον τής όδοΰ Σοΰδας Ίτζεδίν.... ^
Έπισκευή των όδών Άσφενδου, "Ιμβρου, Άράδβνας, Άγίας 'Ρουμέλης
Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγο; Άράδενας διερχομένης δδοϋ...................
Προεκτασις τής όδοΰ Χειό χωρίου Μ.ιαμπαλή Χάνι τμήμα α'.......
Αποπεράτωσις τής όδοΰ Καλυβονν Άρμένων πλήν τής σκυρροστρώσεως
Προεκτασις αμαξιτής όδοϋ Ίτζεδίν Νειό χωρίου...................................
Σκυρρόστρωσις τής όδοϋ Καλνβ'όν Άρμένηιν Νειό χοιριοϋ.........................
Προεκτασις τής όδοϋ Νειό χωρίου Μπαιιπαλή Χάνι β'. Τμήμα......................
» » » Βάμου Καλυβων...........................................
» » » » » ...........................................
Κατασκει ή γεφΰρας Μποΰτακα..................................................
Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειοιτου—Άποκορώνου κ. λ.......................
Κατασκευή γεφύρας Κεράς Άποκορ(όνου..........................................
Κατασκευή βρΰσεοις καί μεταφοοά ίδατος «Καμάλη» Καλλικράτους
»· καί σκυρρόστρο)σις τήο όδοΰ 'Ρεθύμνης—Άτσιποποΰλου
» τής άπό γεφι'ιρας Άτσυΐο-ΐούλου εϊς Άτσιπόπουλον όΛοϋ
Προέκταπις αμαξιτής όδοΰ 'Ρβθιίμνης—Χανίων....................................
Κατασκειιή τής όδοϋ Άξοϋ Ανωγείων.............................
Προεκτασις τής οδοί "Ρβίτύμνης Περάματος..........................· ·
Κατασκευή τμήματος όδοϋ "Ρεθύμνης— Περάματος ................................
Έπισκευή τής έντός τής φάραγγος Κοτσιφοΰ όδοΰ................................
Διόρθαισις τής όδοΰ Σκάλας Ρουστίκων καί Νερατζές.............................
Κατασκευή αμαξιτής όδοϋ Ρεθύμνης—Άμαρίου..................................
» Τμήματος » » Περάματος..................................
Έπισκευή όδοϋ φάραγγος Κοτσιφοΰ..............................................
» » Κουρταλιώτη...........................................
Κατασκευή » Πηγής Άοκάδι.................................................
* » Άμπελά διά τής θέσεως Τράκα..................................
Κατασκευή όδοΰ Σταυροπιενου Ροΰπας.........................................
» » Πραισοϋ................................................
* » Κλησίδι.................................................
Γεφύρωσις τοΰ ποταμοΰ Πλατϋ.................................................
» » » Άγίας Κυριακής......................................
« » » Μαλάχια................................................
» » » Σακτουρίων.............................................
Κατασχευή προφυλακτηρίων γεφύρας Γαράζου κλπ..............................
» γεφύρας Μόλου— Φαράτσι.............................................
* * Ποαχύμου Μυλοποτάμου.......................................
Έπισκευή γεφύρας Έλευθέονας.................................................
Κατασκευι') » Γαράζου ...................................................
» » Ροδακινσυ..................................................
» λιμενοβραχίονος Πανόριιου............................................
» άποβάθρας Μΰρθιου Πλακιί...........................................
» Σωληνωτοΰ ύδραγίογείου έν Έπισκο.χ{) Ρεθύμνης.........................
» τοΰ β'. Τ|ΐήματος τής όδοϋ Ηρακλείου Άγίων Παραακιών Καστέλλι
Προεκτασις τής αμαξιτής όδοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς ............................
Κατασκευή όδοΰ Φοινικιας Μονοφατσίου.........................................
» » Γεφυρακΐ'όν Καλέσα Βούταις.....................................
Αποπεράτωσις όδοϋ Αρχανών...................................................
Σκυρρόστικοσις » » ...................................................
Κατασκευή » Ηρακλείου Μεσιαράς.......................................
Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήιια Άγίας Βαρβάρας...........................
Έπισκευή καί σκυρρόστρωσις όδοΰ'Ηρακλείου Ιΐεζών.............................
Σκυρρόστρωσις όδοϋ Ηρακλείου Φοινικιας........................................
Κατασκευή όδοΰ Γεφυράκιη Βούταις.............................................
» γεφύρας Άναποδιάοη ................................................
» » Γέρω Ποταμοϋ ί Ληθα'οι,....................................
» γεφύρας Ίνιώτου....................................................
» » Καρτεροΰ..................................................
> » Λουτή Πέραμα.............................................
» νέα; πτέρυγος είς τό Μουσείον Ήοα"'.είου.............................
Διαρρύθμισις Νομαρχιακόν Κσταστήματο: Ήιιακλϊ'ου είς Δικαιτ Ίρια
Κατασκενή Ύποθηκοφυλακείου έν Ήρακ'.?ί ο.....................................
Είς
560745
252
«00
160οο|
Ι611
7001
61
6θ00
984
595
1223
1360
7305:
688,
!!
11286
36910
909
1520
350
1991
3500
11068
1871
1219
2871
351
459
27755
4467
4000
5000
8761
20001
1000
1000
20000
2500
2644
4543
4750
2259!
724
248
2107
1877
10000
6000
576
7849
1183
230,;
2180
266
4164
11619
55940
5465
4891
75470
36557
252641
1366
18897
3000
18712,
31000
9000
11684641
188992-:
"' 188992Η
ΕΠΪΣΗΜΟΣ
ΕΦΓΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:
12*
β ε ι %
Ιΐληρωθέ τα έ ξ ο δ α
ΚίσΊκοΰ |
Άναγνωρισθέντα
Υπόλοιπον κ-
προϋπολο- |
Μετε εχθεΐσαι
εξοδα δι* εκδό¬
Άπό 1 Σ) βρίου
Έντος τοΰ μ )-
καθαρισθέντων
γισμοΰ ,
έκ τής χρήσεως
ΣννοΧον
σεως χρηματικων
1910 εος τέλους
νός Ιούνιον
Έν ΗΧφ
καί μή πληρω¬
%
ΐ
1909
πιοτώσεων
ένταλμάτων
[ » ι ι * 11
1911
θέντων έξόδων
Φ
α

Ι
749737

495541
28
390108
08
64394
01
454502
09
41039
19
_
252
_
_
_
_
20
3
1
___
900
_
_
-
.__
__
_
_
_
_
_
21
!
ι
___
4700
_
4002 23
4102
23
_ __
4102
23
_
_
22
»
ι —
___
16000
_
2122 85
__
2122(85
2122 85
_
__
23
»
___
161
_

-
_
__
_
_
_
_
_
24
>
:
___
700
_
588
85
58885
_
_
588 85
—_
_
25
__
___
61
_
__
-!-
_
[
_
_
26
1
»
__
___
6000
3615
08
361508
__
_
361508
_
_
27
__
___
984
_
984
984
_
__
_
9841—
_
_
28
_
___
595
_
250
61
250161
__
—_
250 61
_
_
29
»
_
___
1223
_
1197
40
1197140
_
_
1197,40
_
_
30
»
__
___
1360
_
323
30
323|30
_
__,
323 30
_
_
31
»
__
___
7305
_
,__
_
__

__
Ι
32
»
__
___
688
_
597'03
597
03
.__
_
597 03
_
_
33
_
___
2150
_
1658 50
1658,50
._
_
1658 50
34
* ι
_
___
11286
_
11286|—
11286 —
__
_
11286 —
_
_
35
_.
___
36910
_
5291110
5291
10
_
_
529110
_
_
36
__
909
_
454 55
_
454-
55
454 55
_
_
37
»
__
___
20000
_
8975 65
6042
75
2932
90
8975 65
._
38
»
_
___
1520
_
1341 62
1341
62
_
1341 '62
_
_
39
__
__
350
_
350 —
350
_
__
_
350'—
_
_
40
»
__
___
199
_
16465
164
65
__
16465
_
_
41
__
___
3500
_
_
__
--
-
_
_
42
»
__
___
11068
_
74515
745
15
_
_
745
15
_
_
43
>
__
___
1871
_
1626 70
1626 70
__
__
162670
.—
_
44
__
___
18863
_
966030
9660
30
__
_
9660,30
_
_
45
»
__
___
1219
_
__
_
_
_
__
_
__
_
_.
46
» Ι
_

2871
2722
—-
47
48
»
»
__
___
351
_
294
25
294
25
294
25
_
49
___
459
_
400

4001-
_
_
400|-
_
_
50
»
__
___
27755
_
21600 23
1744ο 33
4156
90
21603 23
_
_
51
»
__
___
23202
_
12517 75
12517
75
__
__
12517
75
_
_
52
»
__
___
4467
_
363665
3636
05
_
_
31)36 65
_
_
53
»


4000
5000
8761

2055
85
1098
45
957
40
2055
85


54
55
»
3311
22
2492
67
818
55
33ΪΪ
22
ζ
ζ
56

»
——.
___
2000
_
_


,__
_
_
_
_
57
»
__
___
1000
_
__
_

_
_
_
58
»
__
___
1000
_
___
_

__
_
_
59
»


20000
2500
2644

2956 35

ζ
2956
35
60
61
»
2064
79
165219
4ί2
60
2064
79
υι
62
»
»
___
4543
3265170
326δ'70
__
3265
70
__
_
63
»
,
___
4750
_
4274
16
2778,21
_
__
27/8
21
1495
95
64
»
___
__
2259
_
1909
40
1909
40
__
__
ί909
40
_
65
»
__
__
724
_

__
——.
_
_
_
66
__
248
_
__
_
_
_
__

_
__
67
»
—_.
__
2107
_
1974
40
1974
40
__
_
1974
40
.—
68
»
___
1877
_
1115
70
1115
70
_
_
«^
70
__
_
69
»
__
___
ιοοοο
_
3600 22
3600
22
__
_
3600
22
_
_
70
»
——.
___
6000
_
3181|75
2181
75
_
-
31«1
75


71
__
___
576
_
5?
__
57

_
_
57
__
_
_
72
___
7849
_


__
__


__

73
1183
__
_
74
___
2306
__
_
75
ι |

2180
ΟΚΑ

1977
45


1424
10
1424
10
553
35
76
77
ζ.
Ζ
2500
4164
452 70
4ό2
70
ζ
_
70
_
_
78
»


116191-
55940-
1161899
23179 50
7297
20676
14
80
4321
2502
85
70
116-8
231 'ϊ
99
50


79
80
»
_
5465
_
4ό27 20
4527
20
__
«*'
20

_
81
»
|
4891
_
515114
δΐόΐ
14
51ο1
14
_
_
82
»
| __
75*70
_
27556 75
27556
75
_
_—
275™
75


83
β__,,
36557
_
1Ο287 60
9329
20
958
40
102*ί
60


84
ι __
_
25264
_
20167 29
13167
29
1316/
29
7000

85
)
| ·
_
1366
_
402,70
_
_
_
_
_
402
70
86
ι —*
ι

18897
3000
18712
18259
97
18259
97

18259
97


87
88
89
)
)
)
—_
_
31000
-
_
_

_
_
__
_
_
90
)
---

9000!-
Ι

---
91
»
1357456
742676
Η
603772,21
85456
81
689229
02
53447
54

Γ
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
προϋπολο¬
γισμόν
§
3Γίροσδιι>ριαμός των
92
93
94
95
96
97
98
99
10ϋ
101
νύ-ι
103
ιυ*
ΙΟδ
100
107
108
109
110
111
11ϋ
113
114
115
116
117
1ι8
119
ΐίυ
130
131
131(1
133
134
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
1.4
103
154
155
156
10/
158
159
160
, 161
162
ο^ άς
Έπισκευή καί μετατροπή Είρηνοδικείου Ήρακλιίου είς Νομαρχίαν κλπ......
Κατασκευή καϊ διαπλάτυνσις λι-θίνης άποβάθρας τοϋ Τελωνείου Ηρακλείου.
Συμπλήρωσις καί άποπεράτοισις τοϋ Μουσείου Ηρακλείου..................
Ανοικοδόμησις τοϋ τοίχου τοϋ λιμένος Ηρακλείου..........................
Έκκενοισις των δεξαμενήν παρά τβ Τελωνειακβ άτοθήκτι Ηρακλείου........
Κατασκευή μαγειρείων Αωροφυλακής Ηρακλείου .........................
Έπισκευή τ\ς Τελωνειαχής άποθήκης Ηρακλείου..........................
Όδός Αγ ου Νικολάου Νεαπόλεως α'. Τμήμα.............................
Άποπερατωοις τής όδοΰ Τσουλή μνήμσ...................................
Κατασ, ;υή τής ύδοϋ Σητείας—Μαλάβρας.................................
» » » ΙΙορτ'ι Κουτούρα Βιάννου............................
Άποπεράταισις όύοϋ Άμπελου............................................
ίΐροέκτ χσις |3'. τμήματος όδοθ Άγιου Νικολάου Νεαπόλεως.................
Κατασκευή όδοϋ Βιάννου Ηρακλείου.....................................
» » κ Ιεραπέτρας....................................
• Τμι'ιματος όδοΰ Άγίου Νικολάου Νεα.τόλεως................
>* γεφΰρας Καλογ ηρων.............................................
» ιριών Γεφυρών τής όδοθ Ιεραπέτρας. .Καλαμαΰκας..............
» γεψυρας τοϋ ποταμοΰ Καλαμίο»..................................
» , Κουτσουρά Σητείας ....................................
Έπισκευή γεφύρας Λιμένος 2ιιτείας.....................................
Κατασκεκή περιθωρίου γεφΰρα, Στομίου Ιεραπέτρας......................
» 'Υδραγωγείου Βιάννου........................................
» » Πισκοκεφάλου Σητείας κ.λ.τ.....................
» Άποβάθρας Ιεραπέτρας......................................
Αποπεράτωσις σήραγγος Ααχωνίων.......................................
Εγκατάστασις τΐΐλεγράφου είς Σητείαν, Ίεράπετραν, Νεάπολιν, ΰι(/.ννον.....
Έπιοκευή οίκήματος έν Νεαπόλει διά Τηλεγραψεΐον καί Ταχυδρομειον.......
Άγορά έργαλειων διά τα ύδραυλικά.....................................
ΙΙρομήίΙϋΐα πετρελαιομηχανής μετ' άντλίας κ.λ.π..........................
Άγορά έπιστη μονικών έργαλείων, σκηνών κ.λ.π...........................
» δυο 'ιππυκινήτων όδοαΐρωτι'ιραιν.................................
» » άντλιών των δημοσίων έργων................................
τριών σταθμών ύδατος.
Ανέγερσις κα'ι σιητήριισις οϊκοδομών Γεωργίας...................
Κατασκευή ϋδοϋ Χανίων—Κισιτάμου α'. τμήμα...................
» » Καμισιανό Ρυάκι—Δρακώνα κ.λ.τ................
» » Νειό Χωρίου—Μπαμπαλή Χάνι κ.λ.π............
» » Ρεθύμνης—Περάματος—Ηρακλείου..............
Πίστωσις διαθέσιμος δι* έργα συνκοινωνίας Ρεθύμνης.............
» » » » Ηρακλείου...........
Κατασκευή όδοΰ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως...................
Πίστωσις διαθέσιμος δι' έργα συγκοινωνίας Λασηθίου.............
Έπισκευή οίκήματος Φιρκά.....................................
Κατασκευή διαφόρων έργων είς Τελωνειον Χανίων.................
» γεφυρών είς Ξενιανά καί Κοντοκυνήγι.................
Διά την κατασκευήν διαφόρων έργων έν τβ όδφ Πλατανιά..........
Κατασκευή υδραγωγείου ϋούδας..................................
Έπισκευή κρηπιύωματος Λιμένος Χανίων.........................
ΙΙροέκτασις οδοϋ Χαλεπας—Φρούδια..............................
Κατασκευή γεφύρας εις Κεραμειά................................
» Τελωνειακοΰ καταστήματος Χανίων.....................
Διά την κατασκευήν γεφύρας Καιρίτου............................
» διοχέτευσιν των υετιων υδάτων τής γεφύρας Καιρίτου......
> κατασκευήν της όδού Χωστής—ΙΙοροσελίων...............
> επισκευήν τής όδοϋ Χλιαροϋ—Σκινέ—ΙΙοροσελίων.........
» αποπεράτωσιν τής όδού Καιρίτου—Φουρνέ...............
» κατασκευήν αμαξιτής όδοϋ Κάνεβα—Βουκολιών...........
Κατασκευήν υδραγωγειου Λακκων...............................
Δι' έξυγιαντικά εργα Γκωργιουπόλεως............................
Διά κατασκευήν γεφύρας μετα;ύ Καψοδάσους καί Πατσιανοϋ......
Διά την αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καλυβών—Νειιε-Χωριοΰ..........
Δι' επισκευήν τής όδοΰ ϋούδας—Καλυβών................!.!!!!!!
Διά την κατασκευήν τής όδοϋ Βρυσιόν—Κράπης.................'
Διά την συμπλήρωσιν της όδοϋ Βάμου—Καλυβών................
Δι'αποπεράτωσιν τεχνιτών έργων τής όδοΰ Νερατςές πρός Ρούστϊχα!
Διά τύν χαθαρισμον τού Λιμένος Ρεθύμνΐ|ς.......................
Διά την αποπεράτωσιν τοϋ υδραγωγείου Έπισκοπής Ρεθύμνης..'.".".'
Κατασκευή όυτικής πτερυγος ύίουσείου Ηρακλείου............/%
Έπισκευή άποχωριιτηριων εις παραπήγματα Ηρακλείου......'.'.'.".'.
Δι* επισκευήν και συντήρησιν τής όδοθ Ηρακλείου—Λασηθίου.....'.
Διά την αποπεράτωσιν τού ύδραγωγενυν Άποστόλων Πεδιάδος.....
II
ι σ τ ώ-
'. ο ρ η γ η & ε ϊ α α ι
Διά τοΰ
προϋπολο¬
γισμόν
Δι' είδικών
νόιιων καί
1108464
9000
1349
1018
3530
5189
1500
29
3949}—
35ο —
075 —
20000!
8931
39399
1447-
46θ|
6181·
305
1000.
437 ι.
460001
6000
5083
577Γ.
ιόόυ1.
2086'
ϋΟΟΟ.
800'
150;
200
ΙΟΟυΟΟ1
29470:
510001
110000
150000
60000
50000
16000
5000
371
6000
3500
4900
8000
3000
60000
19449
20000
ιυουο
ιοοοο
15000
15000
4900
ιουοο
5000
15/6
3000
38000
5000
829
50000
580
10250
260:2
θθθ|
2291473
188'Λ2
18899-2,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
1*9
σ ε ι β
ΆναγνωρισΌέντα
11 λ ιι ο αι Ο έ ν τ α Ι
ξοδα
Υπόλοιπον έκ-
£ίδικοϋ ι
ηοοί) η ο Χ. λ -
Ι Μετενεχθεΐσαι
Σύνολον
εξοδα δι* εκδό¬
Άπό 1 Σ)βρίου
Έντός τοϋ μη¬
καθορισθέντων
γισμοΰ
1 έκ τή, χρήσεως
σεως χρηματικων
910 έως τέλους
νός Ίουίου
Έν 8λψ
καί μή πληρω¬
ά
ί 1909
πια ΐώσεων
ένταλμάτων
Μαΐου 9111
1911
θέντων έξόδων
Φ
ο
Ι*
θ·
ω
Μ
1357456
742676
56
603772 21
8545681
689229 02
53447 54
ί
ι
_
6000
_
__
_
_
_}_
92
3
__
_
1349
_
_
__
——
_
, __
*__
__
93
' _
1018
_
_
__
,
_
___Ι
_
___ί___
__
94
»
__
_
3530
_
1118
80
111880
___Ι
_
1118 80
__
95
»
__
_
5189
_
4270
08
427008
——ϊ
_
427008
__
96
»
__
_
1500
_
_
_
_
__]
_
__
97
»


29
823
-

-

-
"' ί

ί
:
--
98
99
»
»


3949

3594
79
3392 94

3392 94
20185
100
»
! =
5£ϋζο
356
_!
ιυ£
102
»
_
675
_
675
__
_
_
___Ι
_
__'__
675 —
103
»
__
7626
_
_
__
_
_
___!
_
___
__._
104
»
__
_
2ΟΟΌΟ
_
_
__
_
_
____ί
_
___
___
105
»
__
_
8931
_
3868
20
386820
____!
_
386820
___
106
»
__
_
39399
_
3074-2
26
30742.26
___
_
30742 26
___
107
»
1 ___
_
1042
_
487
62
487162
___
_
487 62
---
108
»
ξ ___
_
1447
_
1172
59
1172 59
___
_
1172 59
---
109
ι -
_
460
_
460
_
460,—
___
_
460 —
---
110
»
_
618
_
597
95
597,95
_
597 95
___
111
»
* _
_
305
__
_
_
_
_
___
___
112
»
Ι _
_
1000
_
_
_
_
_
_
_
__:__
___
113
»
_
_
437
_
437
_
437 —
__
_
437-
---
114
»
_
_
46000
29769
91
•29769 91
___
_
29769|91
---
115
»
6000 _
_
_
_
8ο:>
_
__: —
___
116
»
_
_
5Ο83'_
4249
89
344489
_
4249189
3864:65
---
117
»
_
_
5/75 —
3804
65
3864 65
__
_
---
118
»
_
1450 _
875
_
875
_
_
875·—
— —
119
»
_
_
1ΟΟΟ'_
_
_
——
_

_
__!__
— —
120
»
_
827
81
25
8125
_—
_
81:25
___
121
»
_
_
2086
_
325
45
32545
_
_
325;45
---
122
»
_
_
600Ο_
_
_
_
_
_____Ι____
_ —
123
»
8ΟΟ|_
_
_
—-
_
Ι
___
124
»
150 _
_
_
_
_
__ι__
____:____
___
125
»
200'__
_
_
_
__
_
__■__
__·__
126
»
ιοοοοο
_
_
_
:__
__:—
:
127
»
_
_
29740-
10800
30
587335
4926 95
10800 30
128
»
_
_
51000_
4527
65
4527 65
_
_
4527 65
129
»
. ___
_
ιιοοοο
9532
40
9532 40
_
_
9532 40
----
..130
»
_
50000
_
_
-
_
_
—·—
--'--
31α
»
Ι Ι Ι Ι Ι

150000
60000
50000
16000
5ΟΟΟ
Ο71

-
14727
1316
30
50
10697
05
4030
1316
50
_;_
14727^30
__|__
131650
----
Χ31β
132
133
134
135
136
>
>
_
οϋ
6000
-
1001
2^
__
1ΟΟ1!2Ο
1ΟΟ1:2Ο
137
>
Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Μ Ι Ι Ι

3500
4900
8000
3000
60000
19449
20000
100Ο0
ΙΟΟΟΟ
15000
15000
4900
ΙΟΟΟΟ
5000
1576
3000
38000
5000
_
_
524
55
5^4
55

ί~~
ι—
___________■__________
52455
>.
|
__

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
ι
Ι
)
]
)
>

50000
_
56
——


56-
56 —
----
157
158

=
«ΧΆ
102»
2602
60Οϋ
_
_
_
_
5308
——
10
530810
---
5308 Κ
— —
159
160
161


300ί
-


-1-
---
---
162
2480462

877061
-
72514Σ
97595
>7>
822736
54324

Λ . ·Ι
Ι&4
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.
Είίιχοϋ
προϋπολο¬
γισμόν
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1-1,
13Γ
14
151
16·
17
18.
;ι.
1
των έ^όδών
Π β τ
ώ ι
Διά τον
προϋλολο-
γισμοϋ
Έχ μΐταφοράς.
Διά την ύδρευσιν τθΰ Β'. Τάγματος Πεζ ικοΰ.................................................
Διά τόν λαθαρισμόν τού Λιμένος Ηρακλείου............................-----·................
Διά κατϊδαφισιν οΛαλλρτριωθέντων κπρίων καί κατασκευήν κρηπιδώματος εντφΛιμινι Ηρακλείου.
Διά συγκοινωνίαν εί« τάς οπ.θήκας Τελωνείου Ηρακλείου......................................
Δι' αποπεράτωσιν τήϊ όδ.;ϋ Ήρακλί,ί'υ Μεσσαράς..............................................
» τής γεφύρας Αύγενικης......................................................
Διά την κατασ>.εΐγ)ν γε^ ύρας Γερω Ποταμοϋ.................................................
» » » οιδηρας γεφύρας επί τοϋ ποταμοΰ Βίρρων..................................
Γεφύρωσις ποταμοϋ—Άσινακών Σγυυροκεφαλίου.............................................
Δίά'τήν κατασκευήν σωληνωτοΰ ύδραγωγείου έν Λάστρφ.......................................
Δι" ά.τοπΛιΐρωμήν ΰί'ραγιογείου Βιάννου..................................................
Διά την κατασκευήν ύοραγωγείου έν Ά;ΐιδΐ(£..................................................
Συνέχεια κατασκευήν οηραγγος Λα θΛΊων....................................................
Δι' άντικατάσταοιν τοΰ ούρμαΐος τοϋ Τηλεγραφου Λασηθίου....................................
Διά την έπσκευήν τ*ΰ ύδραγωγείου Μαγκασά Σητείας..........................................
Διά την άποπερατα>σ'ν τού ΰο> αγωγείου Άγίου Βαοιλείσυ Βιάννου..............................
Διά την κατασκευήν το0 Α'. τμήματος όδοϋ Ίτζεδ'ιν διά ΜεγάλωνΧωραφίων,πρός τό ΝέονΧα,ιρίΌν.,
Άξιωματικχοί Χιαρθφυλα' ής...............................................................
Ύΐιαξιωματιοί χ&ί Χίβροφΰλαλες...........................................................
Διερμηνεύ;..............................................................................
"ϋνοίκια κα ι έπισκε^ί στρατώνων..........................................................
Φωτιομυς, θερρανσ'ί, καθαριότης στρατώνων...............................................
Γραφική ΰλη καί χβ(?της έντύτΐιον..........................................................
Άγώγια καί ναϋλοι Αξιωματικών Χωροφυλακής κλπ..........................................
Έξυθα μεταφοράν ύδατος, χρημάτων........................................................
'Α»τιτιμον φ ιρμά*ων, συντ ΠρηΉζ θερα,-ιευτηρίων κλπ.........................................
Άγορά καί άντικατάΙτί»σι,ΐί*ερο)ν όΐτλα,ν, φυσιγγίων άναγέμισις... '............................
Έπισκευή καί συνττ|(?1σις ών έν ταίς αποθήκαις δ.-ΐλων.......................................
Προμήθεια εΐδών έ|«(?τύσ ως όίΐλισμου.....................................................
• * [ιιβϊισμθΰ κλπ...........................................................
» » κα' ί^ισ"ίυή έ,ιίπλων καί είδών στρατωνισμοΰ................................
Άγορά ίππων ΙπποσΧετ»ών "λπ....... .....................................................,
» χάρτου μούσης, μουσικών τεμαχίων, όργάνων κλπ.....................................,
Άπρόοπτα Ιξοδα καί διάφοραι μικροδαπαναι κλΐΐ.............................................
Έπιμίσθια μεταβάς ι^ί*ν σωμάτίον............·.............................·................
Άμοιβαί χορηγούμεναι διά συλλήψ^ις έγκληματιών...........................................
Μισθοδοσία πολιτών όήηγών κ«τ.ά"τ)5 ζψοκΑοπής............................................
Άξιωματικοί Πεζικοΰ·....................................................................
Ύπαξιωματ ικοί νΧαί στρατιώται............................................................
Προμήθεια εϊδώ όΛλΐσμοϋ, πολερ.οφοδία)ν κλπ..............................................,
» κλινσστρωμνης...........................................................
> ίμοιτισμυύ κλπ..........................................................
μαΥ«ΐρικών σκευών.......................................................
«αίθοσκευης, ίπίτοκομίας κλπ..............................................
» ηΡ°ιτοπεδείας καί σκοΛθβο, ής.............................................
» νρ*(ϊ)ικής "λης, βιβλίιον καί................................................
» οοίΐομοθ, θερμάνσείος χλτ................................................
"Εξοδα μεταφοράς ό^λισμοΰ, στ^ατωνισμυϋ κλπ..............................................
νοοηλείας, φαρμ. κων κλπ.................^........................................
όδοιπορκά κ*ι με ;* κομίσεις........................................................,
Άνΐιμίσβια ίερεών, |»οδα κηόειών κλπ.......................................................
Συντιιρησις στρατώνα»ν 1Ιεί·κοκ, ένοικια κλπ.................................................,
"Έξυδα έν γένει απογραφήν στρατευσίμιαν....................................................,
Μισθοδοσία Ιΐοιηΐυυ *ν τψ στρατεόμ«ι εΛΐ 8 μήνας...........................................
Συνδρομαί τυϋ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν χών σκοπευτΐΐρίιον......................................
"Εςοοα παρελθουσών Χρήσβων..............................................................
Διά την δημ. τής ϊΐρί»«|ρύ;εω; περί κατα,σκευής τού 2ιδηροΝρόμουάπό Μεσαράς είς Ηράκλειον,..
Δι' ε ιδικών ι [
νόμων καί |
Δίαταγμάτ.
2291473
3000
60000 Ι—
60000
10000
8552
14000
2300
2700
4000
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΙΔΕΙΑΣ
Προσωπικόν Άνωτίρίΐς Διευθύνσεως.
Έςοδα ΰπηρίσίας,....
Μ,πιδόματα ΙΙατριαρχίίΐον Μητροπ«λίτου καί 'Κπν......
Μισθοι Πνευ,ιατικών Άρχηγών ΜουσουΛμάνων καί Ισραηλιτών.
Γραφική δλη....... ·....................................
Άρχαιολογική ύπηρεβ1·*....................................
"Έξυδα άρχαιολογικ,^ υπηρεσίας............................
Γυμνασια Χανίων Ήι^Ίλείι)"...............................
Γυμνασια Ρεθύμνης Ν^εα,ιολΒΐυς.............................
Έλληνικά σχολεΐα Πόλεων καί 'Λ)*ίρχιι«ν....................
Ανωτέρα 1Ιαρθενο.γι^γε£α Χρισςιανικά
Μλ
480
«190
8000
12000
1000
'4000
110330
979456
1920
37500
4500
10000
18000
8000
3000
5000
2000
2000
71810
3000
5000
1000
1000
30000
1000
35000
101560
338005
180000
16400
2000
4000
5000
4000
5000
ιδοοο
7000
«000
300θ4-
2000
6000
8000
800
10000
49037
4612533.
15180
1900
52000
30*480· Γ-
320
13000
59040
54000
35160
41640
20160
[α) 10000
(β) 6000
(γ; 3000]—
207992,-
**κ μεταφοίας........ 343800 -
(α) Διαταγμα 100 τής 27 Μάϊον 1911 Φ· 'ΕΛΐσ. 'Εφημ. 42 Τεΰχ. Α'. τοθ 1911 "Εκτακτος Δρ. ΙΟΟΟθ
(β)» 77 » 4 » » » » » ^5 » » . » Άναπλ, » 6000
(γ) » 115 » 22 Ίον/. » » » » 47 » » » » "Εχταχτοί » 3000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
* ε ι ς
Μετενεχθείσαι
ς χοή
1909
.Σύνολον
βχιστώσεων
2480465
ΐ^οηηΗ
4500-
10000,—
1800Ο—
8000,—
3000-
5000,—
2000
2000—
71810,
300Ο—
5000—
1000,
ιοοο—
30000—
18ι
Ι*
39520!—
2000,—
4000—
500Ο—
4000—
500α—
12000—
13000,
6000,—
3000—
2000;
6000γ-
8000-
800—
10000—1
49037
3000-
15180-
1900—
52000,-
30480—
320—
20320
13000,-1
59040—
546001
35160
41640—
20160!
3438Οθ|—|
Αναγνωρισθεντα
εξοδα δι* εκδό¬
σεως χρηματικων
ένταλμάτων
877061
21
2767190
715411
751860
6879778
67104842
1280—,
25894.10
3355,20,
638055
10Γ.9535
211475;
2544 65'
Πληρωθέντα ϊξοδα
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 εως τέλους
Μαΐου 1911
6165810
1699 45|
Ι40θ|-:
76490!
35760
4320,83
440—
216060
72330,27
29558326
14616046
3077716
14315
169!—
6650
3563,01
2272|06
360.40!
245080
196685
995 801
563,85
3666 ΙΟί
423930
1650
980ϋ!-!
1116578
53945
234714303
9458%
154165
3Φ2001-
174001—
160—
13750 —
■ 767250!
4843385
42440,—
29339901
35457
239854]70
72514390
21-
634855
781860
514323
1090·
80-25
297(
8745
18ί»025
2409 20|
22
363 40|
5530587,
151335
1400
755701
29760]
363346
440—)
5708712!
23650068]
13659601
Έντός τοϋ μη¬
νός '[ ι >/ >
1911
3060!
3210,01
1772.541
29970
240Η75
1246501
73720
17385
1874,45
863)50
1650!
629314!
188886187!
79079ο
141385
27119*35
1269020;
80-!
1071250,
442/15
4070550
3214410
23352101
26214|55|
186767^!
9759271
276790
80560
82932!
78Ϊ63
378|
82."
22,80,
4561,83
1 θ£τ·ιηΙ
920
60,20
687ί37.
11523,15
4606370
955185
7354
35,90
274|-
38533
6070;
4195!
52965!
17860,
10—
1 !79ί!5!
31580!
400—
337834
37865
741—!
73-
3500,—
960-
54450
710,40
481Ο|-
4561165
284»-
335990
"22Τ35Ι45
Έν 8Χφ
82273661
2767,90
7154.15
781860
6639773
59278704
1250|—
816770
335530
632195
1059535
η 1475
2544,65
38620
59867 70
169945
1400
76490
35780
432083
440-
81896
6861027
28256438
14614786
7130
3077716
14315
9634
66 50
349301
215787
36040
244370
1776,15
915^80
183£5
216142873
864895
148685
3061995
1365020
80—
11257—
513755
4554550,
3670575
26197,10
2957145
208903.30
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
5432439,
-τ-
Τ
239005
7825838
30 -
177^60
5860
1341
3720
1301888
1260
321120
7266
65
114(19
δΊθ
10070
80,
308!
41210
6791,70
1494,
___1601
^85714130
810—
5480
358005
3749,80)
80-
2493-
2534ί95|
288835;
5734125
31 '"·■"
3095ΐ|40|
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
6
7
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ειδικόν
προϋπολο¬
γισμόν
Οί
φ
Οί
6
7
8
9
10
11
12
10
11
Ηροσδιοριβμός των εξοδων
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
1
1
2
3
1
2
1
1
1
2
3
1
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
6
10
11
12
1.-
14
15
16
Εΐσφορά τοϋ Δημοσίου ΰ-τέο τοΰ Ταιιείου των ΈΟνικών άναγκών
Άποζημιώσεις Πληρεξούσιον........................^........;_
Μισθοί καί άποζημιώσεις έκτακτον προσωπικού γραφείον Βουλής
Γραφική ι"λη κλπ..................................................
Γραφείον Βουλής...................................................
Συντήρησις Βουλευτηρίου..........................................
Τόκοι έντόκων Γραιιματίων τοϋ δημοσίου............................
Προεδρεία Συιιβουλ'ου 'Εκτελβτικής 'Επιτροπής......................
Χορηγήματα καί συντάξεις είς διαφόρους...............................
Συντάξεις κατά τόν 685 Νόμον.......................................
» άποστοατείας άνδρών Χωροφυλακήν καί Πολιτοφυλακης
Χοέη προκατόχου Διοιχησεοις........................................
Προσωπικόν Άνοιτε'οας Διευθννσεως.................................
"Εξοδα παραστάΐΓως Έπιτοόπον.....................................
υί
ηρς
Προσωπικόν Γενικοϋ Λογιστηρίου καί στατιττικοννγραφείον
"Εξοδα υπηρεσίας...................................................
Οϊκονομικοί "Επιθεωρηταί...........................................
"Εξοδα ίπιθεωρήσεονν..............................................
» Γραφείον τής επιθεωρήσεως των Οικονομικήν
Προσωπικόν Κεντρικόν Ταμείον......................................
» ταμείον Ηρακλειον.....................................
» » Ρεθύμνης.......................................
» » Λασηθίου.......................................
Γραφική ΰλη φωτισμός θέρμανσις Ταιιείων
Βιβλιοδέτηοας βιβλίον έντυπων κλπ
"Επιπλα ταμείον -/.αι πάσα δλλη σχετινή δαπάνη
"Εξοδα σνα/ευης καί μεταφορας /ρημάτων
"Έξδ ββώ ό
ης μφ
"Έξοδα βεβαιώσεως φόρων
Ποσοστά έ.τϊ των είσπράξεων των εισπρακτόρων......................
α » » » α Ταμιών καϊ 'Λ-τοθηκαρίων...........
» » » » » τής πωλήσεηκ χαρτοσήμου..........
Προσωπικόν Τυπογραφείον ......................................
Άγτίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής "Εφημερίδος................
Διά πάσταν κυλίνδρων κ.λ. Τνπογραφείου...........................,
Διά μελάνην τού τυτογραφείον......................................
Δι' επισκευήν, σιιντήρησιν καί κίνησιν των μηχανημάτωνν............
Δι' αγοράν τντογραφικών στοιχείαιν................................
Έκτνπωσις πρακτικΛν των μέχρι τοί5 1909 ΣννελειΊσεηνν καί Βουλιόν ....
Πληρωμή μιοθών των είς τό Τυτογραφεΐον ύπηρετούντων Χωροφυλάκοιν .
Προσίοπιχόν Τελωνείον Χανίων......................................
» » Ηρακλείου...................................
» » Ρεθύμνης ....................................
» » Άγίον Νικόλαον..............................
Ύποτελωνεΐα, α'. καί β'. Τάξεως....................................
Τελωνοσταθμαρχάα...............................................'
Τβΐωνοφυλακή.
"Εξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, *Υποτελο)νεί(ον καΐ ΤελΓονοσταθμαρχείοιν ,
Διά Θέρμανσιν των Τελωνίων α'. «αί 0'. τάξεως ................."
Διά θέρμανσιν των τεΛωνΐων α", καί ρ . τάξεως
Δι* δδοιπορικά τελωνειακών νπαλλι')λων ................
Δι* ένοίκια » καταστή ιιάτων............
Διά βιβλιοδέτησιν των τελωνειακών έντΰπων κ.λ.π.....
Δι" αγοράν καί επισκευήν πλαστίγγων κ.λ.π.............
Δι| έκτάκτους καί άπροβλέπτονς δαπάνας των Τελωνείων
Δι' επισκευήν χρηματοκιβωτ£(ον καί ιιεταφοράν αυτών ....
Διά κατασκευήν καί έπισκενήν τελίονοφυλακείων........
Π ι β τ ώ·
ορηγηθεϊσαι
Διά τον
προϋπολο¬
γισμόν
Δι* είδικών
νόμων καί
Διαταγμάτ.
Έκ μεταφορας
'Ε-τιμσθια καθηγητών.......................................................
Γραφική ΰλη έκπαιδευτηρίων....................................................
Προσωπικόν Επιθεωρήσεως Δημοσίας 'Εκπαιδεΰσεως.............................
"Εξοδα υπηρεσίας..............................................................
Δηαοτική έκπαίδευσις..........................................................
Γενικά Εξοδα Σχολείων.........................................................
Διάφορα » Έκπαιδεύσεως.......................,''";.........................
Συνδροιιή υπέρ τής Έταιρείας τής υπέρ τόίν Πατρίοιν Αιιυνης.......................
Άαοιβή ίερρων διά τας γεννητηρίους πράξεις.........ι............................
Συνδρομή τού Δηιιοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισσαμου.................
"Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων...................................................
343800-
2000
34Ο1
!
"200
810599
4200
6000
500
2000
2000
3707
1189626"—
, : Είς μεταφοράν..........
|α) Διάταγ'μα 602 τής27 Μάϊον 1911 φύλλον Επισήμου "Εφημερίδος 40 ΤεΟχ. Α'. τού 1911 Άναπληρωματική
(Ρ) » 628 > 7 Ίουνίου » « » 44 44 . Α'. » » „
500000 —
2186001—
2^5601—
9001 -
3120 —
1000
50000 —
3840 —
12710
2000
2000
1000
18140-
750 —
16001—
31200
2400
6000!-
3500!—
700 —
8520 —
7560
5010
5010 —
840
1000
600
500
2000
15000
5000!-
3000
30600
12000
700
4Ο0
1600
4000
1601X1
1560 —
30120-
31!>20ι—
14520 -
7080-
19Μ«
101401—
70880 —
5028|-
150!—
600
8100
1000
2500
12000
ΙΟΟθ!
1219838-
Δραχ. 12,000
V
2,000
(β) 2000-
α) 12000-
14000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩΪ
Αναγνωρισθεντα
εξοδα δι' εκδό¬
Οληρ
ωθ έ ντα έ
ξοδ*
Υπόλοιπον έκ-
καθαρΐ(«>έντων
Ε18ι
ηροϋ)
γιβ/
κου
_ ).
Μετενεχθεΐσαι
υν
Απόϊ Σ)βρίου
Έντός τοΰ μη¬
ΤΟΑΟ-
ιοϋ
έκ τής χρήσεως
σεως χρημαπκών
1910 εωςτέ? ούς
νός Ίουνίου
Έν δλψ
καί μή κληρω-
Κεφάλ.
1909
πιστώσεων
ένταλμάτων
Μαΐου 1911
1911
θέντων ίίόδων


343800-
239854 70
186767 85
2213545
208903 30
3095140
__
_
2000 —
543 -
542 75
____
542 75
-25
6
4
__
__
310 —
260 —
220 —
20 —
240-
20-
7
__
11280 —
9400 —
7552 -
940 —
8492 —
908 —
1
5
__
__
3200 —
1379 20
1266 20
82 —
1349 20
30 —
2
__
__
810599 —
703773 95
539414 90
6545105
604865 95
98908 —
1
β
__
__
4200 —
2442 55
2323 65
118 90
2442 55
1
7
__
__
6000 —
5%5 50
496425
386 25
535050
15 —
1
8
__
__
500 —
500 —
__ _
500 —
500 —
__(__
1
9
---
__
2000 —
.____
____
____
____
____
1
10
__
__
2000 —
2000 —
2000 —
____
2000 —
____
1
11
------
3707 —
3912 30
1")03 %
57 60
1620 90
2291 40
1
12


1189626
909431)20
740614 90
89692)25
836307
10
133124
05
500000 —
_._
1
1
__
__
218600 —
219400 —
216100 -
200-
216600 —
2800 —
ι
2
---
__
24560 —
2128510
17108 70
____
17108
70
4170 40
2
__
__
900 —
899 15
89315
____
893
15
6-
3
_
3120 —
2939 —
2419 —
260 —
2679

260 —
1
3
__
ΐοοο —
8056η
805 60
____
805
00
------
2
__
__
500Ο0ι—
37805 6(
31250 —
655560
37805
>0
------
1
4
__
__
3224 0
2564 05
3(ο0 —
2804
05
300 —
1
5
---

187101-
9720 —
7810 —
1130-
8940

780 —
1
6
---

2000,—
ΰΪΛΛΛι
-----
------
------
—-

------
2
ο
__
ζ
2000 —
ΐοοο!-
__—
ζζ
_ __
__

__—
Ο
1
7
__
__
18140 —
13987 6"
10943 65
1470 —
12413
05
1574-
1
8
__
__
750'—
452 4-0
39)15
4165
440
80
1105
2
__
__
1(500 —
144120
1301 25
60-
1361
Γ,
ι.
7995
3
__
__
31200 —
25970 -
209Η —
2615-
23529

3441 —
4
__
__
2400 —
1072 70
840 40
5830
898
70
174 —
5
__
οοοο —
4750-
3500 —
250 —
3750 —
1000 —
6
__
__
3500 —
717 55
664 25
53 30
717 55
- -
7
700 —
577*5
554 4(
— —
557'Η)
20 Ό5
8
__
__
8520 —
7100 —
5490 —
710 —
6200 —
900-
1
9
__
__
7560 —
0340 —
5670 —
670 —
6340 —
------
2
__
__
5040 —
4200 —
3360 —
420 —
3780! —
420-
3
__
__
5040 —
4200 —
2516 61
740 —
3256 61
943 39
4
__
__
840 —
700 —
525 —
65 —
590 —
110 —
5
__
__
ΐοοο—
518 75
477 5Γ
3(5 20
513 75
5 —
6
__
__
βοο—
510 25
49°! 7Γ
17 50
510 25
------
7
__
__
500 —
204 70
188 60
1110
199 70
5 —
8
__
__
4000 —
2303 85
1755 35
490 —
2251 35
11250
9
.__
__
15000 —
12460 18
173940
------
1739'40
1072078
10
__
__
5000 —
1738 41
1030 2(5
50 45
1689 71
48 70
11
__
3000—·
204815
1220 03
10844
1634'46
413 09
12
.__
__
30600 —
22305 97
17338 07
273130
20069 97
2296 —
1
10
__
24000*—
23487 25
10232 15
1361510
23847 25
— _
2
__
__
700 —
63980
509 60
7020
63980
------
3
__
__
400 —
51-
51 —
------
51 —
------
4
__
__
1600 —
80010
006 70
133 40
80010
------
5
__
__
4000 —
2817 10
1740
2799 70
2817 10
------
β
.__
__
16000 —
10247 75
16005 —
152 75
10247 75
------
7
__
1560__
1496 00
1496 60
------
1490 06
------
8
__
301 °»0 —
25Ουο —
19425 10
2449 90
21875 —
3125-
1
11
__
31«)|ο —
20 00 —
20039 25
2552 —
23191 25
2808 75
2
.__
12580 —
1014625
1210 —
11350 25
1223 75
3
.__
7080__
5900 —
413425
110525
5239 50
660 50
4
__
__
19)20 —
16600 —
12520 -
1700 —
14220-
2380 —
5
.__
__
10140__
8450-
215340
650-
3103,40
5346 60
6
__
__
70680 —
59970 65
4302') 40
519105
48220 45
11750 20
7
__
__
5028 —
2707 05
211990
327 80
2147170
25935
8
__
__
150__
99 20
9920
------
99 20
------
9
__
600__
102 40
76 80
25 00
102 40
------
10
__
__
8000__
7629 10
521405
29950
551415
211495
11
__
__
ιοοο_
5ϋ45
39090
12315
52005
1140
12
.__
__
2"ΐΟΟ —
922 20
72870
10850
837 20
85 —
13


12000 —
9093 30
8732 10
22380
895655
136 75
14
200—1
1000
4825
4825
------
4825
------
■10
16


1224838

631331 !θ2
Ι
519683]ΐ2
52087
54
571770
66
59560
36
Γ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ3ΓΒΕΡΝΗΣΕΟ2
Ισικ >3
προϋπολο¬
γισμόν
4
8-
ω
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2!
17
18
19
1
3

Προσδιοριαμ-ός των έξόδων
Π ι π τ
ω
Χορηγη&ιΐσαι
Διά τοΰ
προΰπολο-
γισμοΰ
Έμ μεταφοράς.
Δι'άςίαν τριών βαροΰλκων................................................................
Άγορά καί έγκατάσταιις βαρούλκων Σητείας................................................
"Εξοδα μεταφοράν Γκουάνω καί ζημία έξ ύποτιμηΓεώ; τού...................................
Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον...........................................................
"Εξοδα ύπι ρεσίας » ............................................................
Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίας..............................................
» εργατικόν........................................................"..........
"Εξοδα γεωργικής ΰπηρεσία;.............................................................
Διά προμήθειαν δενδρυλλίων καί πάσαν σχετικήν πρός την Γεωρικήν υπηρεσίαν δαπάνην, πλήν των
μισθών τοθ προσωπικού................................................................
Κτηνίατροι.............................................................................
"Εξδ υί
η
"Εξοδα χ%Ύνκχτρι>ιής υπηρεσίας
Άντίτιμον χάρτον σνμβ λαίων, χαρτοσήμου, γραμματοσήμσυ
Αντικατάστασις άχ(>ήοτον γραμματοσήμου
Άντίτιμον γραμματθ'/ήμου είσπραττομένου διά λ)σμόν ταμιευτηρίου
Συντήρησις δημοσίων καταστήμάτων τοΰ Δημοσίου κα'ι εξοδα άπογραφής άκινήτ .υ περιοι.σίας
τοϋ Δημοσίου
Άσφάλιστρα τοΰ Μεγάρου των Δημοσίων Γραφείων...............
Άντίτιμον καί εγκατάστασις ποσίμου ύδατος
Τα άποδιδόμενα είς την Διεύθυνσιν τοΰ Μονοπωλίου τοϋ άλατος
Απόδοσις άξίας άλατος τής Δ'. τριμηνίας τοΰ 1909.......·
Δι* έκτβ/εσιν άποφάσεων καί συμβιβαστικών πράξειον
Έπιστροφαί άχρεωστήτ Λς είσπραττομενων χρη μάτων
"Απόδοσις έπιστρρφομένων Τΐλωνειακων τελών
» άντιτιμου γρααματοσήμου είς ξένας Διευθύνσεις
Νομισματική διαφορά πρός προμήθειαν χρυσοϋ
"Εξοδα /«εκλεισμενων χρήσεων
(α) Διάταγμα 591 τής 2 Μαΐου 1911 φύλ. Ελιο. Έφημ. 3δ Τεύχ. Α'. τοΰ 1911 άναπλ. Δραχ .4 000
(β) » 602 » 17 » » » » « 40 » » » » * » 500
4000-
1300
1000
14880
11576 —
15480-
τγλ·τΪ(Λ/ι
15000—
7200,
4200
ΙΟΟφ
300-
500,—
ΙΟΟΟ,'—
10001-
180000-
339971—
30000:—
7000 —
30000 —
500-
8000-
39841-
1639735 —
Δι' εΐδικίόν
νόμων καί
Διαταγματ.
(α) 4000-
(β)500-

18500-
Ιι
; ι
ΕΦΗΜΒΡϊΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΓΕΟΣ
1*29
Μίτενεχθεϊσαι
έ* τής χρήσεως
ι 1910
.Σύνολον
1826836—1
1300—
10001—
14880—
1157©—
16480]—
42480—
15000-
3000-
1000—
1000—
180000—[
■33997
30000
7000—1
30000
500—1
2000
3984
Λναγνωρισθέντα
εξοδα δι* έκδό-
χρηματικών
ένταλμάτων
631331
3737^4"
37ΐ5δ|
12400—1
859835
36739^65
1968653
6000-
21041
3656241
188.77
681
298660
ιοοο!—
62330,
11828074!
2390035
6997,67
8624121
196863
409795
939036|47
ΙΙληοωΘεντο εξοϋυ
Άπό 1
910 εως τέλους
Μαΐου 1911
51968X12
373744
2&50
9906|—
657860
9449'95
2486350
15681,88]
2Ο44|15
1286791
50!-
270360
ΙΟΟθ!—|
36250
68660,0»|
3399606,
20-232'95
275680
7848)17
180η98
406995
Έντός τοθ μη¬
νός Ίοννίου
1911
741774|3υ,
Έν ϋλω
5308754
ΖΓ
123985
7ό1«0)
1480,
4433051
207315
4610
218]-
1861
26Ό80
49620^
235θ'ο0
68837
295,26
16065
116518,91
571770,
22560
1114585
733050
10929,95
2929655
1775503
5400-
2089125
1498)791
2883'60,
ΙΟΟθΙ—
63330
11828θ'74|
22583'55
3445'17
8143142]
196863
4Ο97|95
858293|21
Υπόλοιπον έκ-
καθαρ ισβ έντω ν
καί μή πληρω¬
θέντων ίξόδων
Εϋι4ον
προϋπολο-
> ΐ"μ ου
ί
5956036!
14685!
1254-
126775]
75270
744310
193150
600-
1490
215745
15950
106
1316'80
355260
480|/0
80743,26
17
18
19
1

1
2
Ι
2
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
Μ Λ Κ. Ε Φ
Λ .Α ί Ο Χ ί __
Η
ΓΤ
~ Τ Ρ Σ Κ Ι Σ
Χ ο (ι η ν η Ο 11 ί α ι
Δ ά τού χροθχο-
Λΐ' ιίδιχων Ν(ίμα)«
χαΐ
'μάτω»
5ν>-ολον
ηιθτιοσεων
Αναρκηρ σΊίν.α
8' δί
γοημίΕ Χϊΐίν
ενταλματων
Έξοδα.
Άπο ί Σί-
Γίμβο ου 1910
Μαΐου 1911
μη»Ος Ίοννίου
1911
Έν
ρ
μή κληρ«>-
βίντων ίζόδων
α
63

ι»—ι
α,
•θ-
Α,'. Δικαιοσύνης........
Β . Εξωτερικών..........
Γ. Δ. Άσφαλ.καί Δηρ.."Εργων
Χ. Παιδεία;.............
Ε'. Οίκονομικών..........
Σύνολον—.
8Ο637Ο
6-28253
4612533
118Β626
887671 ■
2800
39000
207992
18"ΟΟ —
80^370
667253
4820525
1189625
9145009
65012434 504923
481031
939431
939036
811 342339
Ι
2347143 031888861
20
47
746614
741774
16
65
87
90
30
4224113 8Κ
57070 83
48;13
272566
83692
116518
58416.
41
86
25
31
26
561993 99 88930
390653
2161423
833307
858293
06 90408
73185714
15
21
4803376
133124
80743
35
75
30
05
26
57892071
Α'. "ίΐδαοδα
β*.
Προοπο>ογισθέντα Δρ. 6.083.297.—
Βεδαιωθέντα » ............ 6.816.521,25
ΕΊσπραχθίντα ».......................... 4,836,575,93
Εΐσπρα/τέα »........................................ 1,979,945,32
Προοπολογισθέντα » 9.145,009
Έκκαθβρισθεντα » ............. 5,387,596,85
Πληρωθέντα » ........................... 4.808,676,14
Πληρωτεα »........................................ 578.920,71
Έν Χανίοις τ?) 25 Ίανουαοίου 1911.
(Έκ το0 Γ«νικοΟ Λογιατιιρίον)
Μέγεθος Γραμματοσειράς