91843 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

12

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/2/1912
i

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
>* (Μ ' »
V
, ϊ
Β ΑΣ. ΑΕ1Ο^ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ Ρ Η Χ Μ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τί) 22 Φεβρυαρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 12
Αριθμ. Διατάγ. 16
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Β ΠΡΟΣΩΠΩ ΕΜΑΣΪΑΤίί.3
Έχουσα ύπ' δφΐΐ τα υπό χρονολογίαν 14 καί 20 Ίανουα-
ρίοιι 1912 Ψηφίσματα τής Έπαναστατική; των Κρητών Συ¬
νελεύσεως, τό άρθρον 26 τοϋ ίιπ' αριθ,*. 380 Ν^μιυ προτα-
σει των επί των Εξωτερικών καί Ο'ικονομιχών Ανωτέρων
Διευθυντήν.
Άοπφασίζει καί διατάσαβι
Έγκρίνει την διά τού ύιτ'άριδμ. 24385 τού 191ΐΣυμ6ο-
λαίου τοϋ Συμβολαιογράφου Χανίων Ιωάννου Κοηαϊάκη
γενομένην, υπό τού Μανοώσου Κουνδούρου καί Κ, Κιουρτσι-
ίακη πρός τόν Κων. Μάνον, απάντων κατοίκων Χανίων, με-
τα^ιβασιν των έν τ^ νησΐίι τής Γαΰδου Μεταλλείων Χαλκοδ
των διά των ό—* άριθμ. 7 κ*ί 8 9 τού 1907 Διαταγμάτων
παραχικρηθέντων τςΐς δυο πρώτοις.
Είς τόν επί των Εξωτερικών Ανώτερον Διευθυντήν άνατί-
θησι την δημοσίευσιν καί έκτελίσίν το3 παρόντος Διχτάγαατος.
Έν Χανίοις τί) 11 Φεδρουαρίου 1912
*Η Μροθωιρτνη Έπανα^τατικη Κυβέρνησις
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
_Άριθ. Διατάγμ. 20
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΓ,ΜΑ
Η ΠΡΟΙΟΡΙΝΗ ΕΤΤΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Έχουσα ΰπ' όψιν το άπβ 30 Σε1ιτεμδριο^ 1908 ψί,φισμα
τής έν Κρήτγ) Βουλή-ς τώ^ Έ^ήνω/, τα ά πό 14 κ« 20 Ία-
νουαρίου 1912 τοιαϋτ* τή*ς Συνελεύσεως κβί τό ΰπ' άρι&^ 68
τοδ 737 Νόμου άρ9ρ3ν προτασει τού Άν*τέρο,> Διευθυντού
τής Παιδείας.
Ό Άνώτερος Δυυθυντής τής Παιδβίϊς θέλει δηΛοσι«6σ*
καί έκτελέσει τό πϊρ^ν
Έν Χανίοις τη 17 Φίδρουιρίου 1912
Ή ποοο5ωρινη Έπαναο5τατικη
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗΣ
Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
Άποφαΰτζει καί ΑιατάοΆει
Επιτρέπει την έκ το3 Δΐϊμ:σίου Τβ^είου άποληψ'ν όλςκλκ)
Ρίυ τίς μΐσθοίοσίϊς όπερ τής Δ'ϊ.θ,ιντρίας το3 ίν Ήρακλειφ
Βου Ανωτέρου Χριστιανΐκου Πΐρθεναγωγεί'υ Μαρία; ΚοκΑΐ-
ν*κι ί,ά το άπο -ής 23 ΝίΕμ6ρίου μέχρι τής 23 Δίχεμδριο.,
'"11 χρονικόν ίιάστημχ καθ18 άτο.σίασεν τί)ς >-α-ηρί3 άς λόγω
ασθενείας νομίμως «ιστοιοιηθείσης
Αριθ. Διατάγ. 15
ΒΑΣΙ ΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Η ΤΤΡΟΣΟΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Έχουσα Οι' ο]/;ν τό άπό 30 Σιπτδ/δρίου 1908 ψήφισμα
τής έν Κρήτιρ Β3ΐ»>τ5ς των Έλλήνων, τα άπό 14 καί20
Ίανουαριου 1912 τοιαϋτα τής Συνελε6σΐβς τό άρθρον 5 τοθ
ύπ' αριθ 135 έ. Ι. Διατάγματος το ΰκ' αριθ 13/β τής 23 Ία-
ναοαρίου έ. Ιτους έγγραφον τού Νομ. Έπιθΐωρητβύ Χανίων
Σφακίων καί την ϋπ' αριθ. 36 τής 25 Ιανουαρίου 1912 εί—-
γητικήν Ικθεσιν τού Γεν. Ί2πιθ«ι#ρητο3, προτάσει το3 Άν.
ΔιευθυντοΟ τής Παιδείας
Άποφαόίζει καί διατάσϋει
Διοριζϊΐ 1) τόν Έμμ. Π. Πσντελάχην άπό«. Γυμνασίου
διίβσκαλον «ν τώ δημοτικώ σχολείω Σφηνάρι Κΐσσάμοο επί
μην. μισθφ δραχμ. 50, χενής ού~ς τής θέσεως*
2) Την Κλεονίκην Δελάκη «ροσ. διοάσχαλον έν τφ ϊημο-
τΐκώ σχολτίφ ΑουτρβΒ Σφακίων επί μην. μΐαθώ δραχμήν 40,
κενής ουττ,ς τή« θέσεως κ»Ί 3) τόν Ιωάννην Παναγιωτάκη
άπόφ. Γυμνασίου διίάσκαλον έν τώ δημ. σχολείω Κακοπέτροιι
Κισσάμου επί μην. μισθφ δραχ. 50, χενής οϋΐης [τής θέσεως
Ό Ανωτ. Διευΐυνιής τής Παιδείας θέλει δημοαΐιύσει καί
έκτελέσει τό παρόν.
Έν Χανίοις τή 15 Φεδρουαρίου 1912
•Η Προΰωρ. Έπαναΰτατικτι Κνβέρνηόχς
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
Ι. ΗΣΤΧΑΚΗ5
έν
Αριθ. Διατάγ. 18
Β1ΣΙΛΕΙΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ~~
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Π ίΙΙ'ΟΣϋίΜΥΙΙ ΕΙΙ\ΣΓΛΤΙΚ!Ι ΚνΐϊΕΡΛΙΙ-Ι-
Έχουσα ύπ' δψιν το άπό 30.Σ«πτ8μίρίου 1908 ψήφισματής
Βουλής των Έλλήνων, τα άπό 14 καί 20 Ίανβι»-
1Η2 Κ.
Ι!
βρίου 19! 9 τοιαϋτατής Συνελεύσεως, >χ· '·- υπό χρινολο-
γίαν 11 Φε6;ουαρίου Ϊ912 ίνγραφιν τού1 δ:ΐ)λου Μαλά-
ξης Κι,δωνίας Γ. Κχλλιτέρη προ:άσει τού 'Δ^ωτ. ΔιευΟ,ιν-
το8 τής Π»,·>Ϊ3ς
Άποφασέζεϊ καί διατάβεΐ:
Άποϊέχεται την άτό τ^ς θίσΐΜς το3 δι)λου Μαλάςης
Κυϊωνίας ύπο6ληθ»ΐΧ3ν παρϋ'τηην τοΰ Γ. Καλλιτέρη καί
αΐϊαλλόασει ούτον τής υπηρεσίας.
Ό Ανωτ. Δκυ^υντής τής Πιιδεάς Οίλβ'. 3η*ο;ιε35ϊΐ καί
έκτελέσΐι τό παρόν.
Έν ΧθΜβ'ς αί) 16 Φε.ρουαρίου 1912
'ΙΙ Ιΐροόωοινη Έπαναότατικη Κι/βέρνηιίΐί"
Ν ΠΑΜΑΑΑΚΗ2
Γ ΠΛΟΥΜηΗΣ
Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 22
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ Ι Α Τ Α Γ ίΛ Α
Η ΠΡ3ΣΙ1ΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
"Εχοοιτ:»: ίιτ' όψ ; τί 30 Σΐιτίμ,ίρίου 1908ψήφσμα τής Ιν
Κρήτχ Βςολή; τώ; Έ*λήνων τα: άπό 14 καί 20 Ιαν:υαρίίυ
1912 τοιαϋτα τής Συνελβυσςως καί ό ύχό χρονολογίαν 20 Φε-
δρουϊρίβυ 11Μ2 ϊγγραφ:ν Τ5Γ ϊιίασλάλουΧρωμονΛσΐηήου Ρ*0ί-
μνης Ιω. Ν. Γαϊπαράχι, π:ϊτίτϊ Τ3·3 Άν^ΐ'ρία Δ:ε^δυ^το3
τής ΙΙαιίείβς,
Άηο^αόίζει καί ΔιατάΙσετ
Ά·>»δ5χε:α: τή; χκ'ο τή; θέσεως το3 5.ίιζσιάλ5^ Χ?ω>3 ασ-
τηρίου Ρείύμ ής ύτ.οίλτ,θίΤΜν -αραίτητιν τοΰ Ιω Γαστχρά*;
καί ά^αλλββε'. αυτόν τής ΰιΐτρεσίας.
Ό Άνώτερος Διευθυντής τής ΙΙαιδεία; βΐλει δημοσ:εύσ«ι
καί ΐχτελέσιι τό τ.αρόν
Έν ΧανίβΙς τ?, 30 Φεδρουαρίου 1912
'ΙΙ ΙΙροόωρτνή *£παναΙΐατικη Κνδέρνηόις
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
, - . . Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
Γ. ΠΛΟΤΜΙΛΗΣ
τό άρθρον 16^ το3 «π' αριθ. 413 Νομιυ κρχίιιι τοΰ επί
των Ο'ιχονομιχών Άνωτέρου Δ ευθυντ;ί,
'%ποφασίζει καί διατάβσει
Άποϊίχεταί την ύποδΧηΘεΐσαν παράίτησίν τβϋ Άν8ρ. Λυκά-
κη άπό τ»5ί Θίτ:ω; Τελω«φολϊ>ιο; παρά τη τβλων«'.αχϊ)
περιφερίί'α τοό Τ^ωνείο^ Αγ 1ου Νι*ολάου κ»ί ίιορίζει τόν
Μιχ. ιί"αρομ:χαλά.ίην
Είς τοναύ.ό'ίτ! των Ο'Λ9νομ·.κ3ν Άίώ;5?ον Διευθυντήν
άνα-ίθϊτοκ ή δημοσί-.υσ'.ς κ»ί εκτέλεσις τβϋ πϊρόντος Διατάγ ■
ματος.
ΈνΧαν'.ος τί) 20 Φεδροοϊρίου 1912
'Π 1Ιοο(ίΛ>>. Ί3πανα(ίτ3τικί» ?ίυ"δέρνηί ς
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
Άρ-.Ο. Δΐα,τάγ. 16
3Α ΙΛίΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Η ΠΡΟΣΟΡΙΗΗ ΕΤΓ4ΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Αριθ. Διατάγ. 21
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Η ΠΓΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑΙ ΠΒΠΠΣ
Έχουσα ΰπ' οψ:ι τό άπό 30 Σ«-»·μ6;>ίο.ι 1908 ψή^ισμα
τής έν Κρήττι Βίυλής των Έλλήνων, τα άπό 14 κσί 20
"Ιανουαρ-βυ τ5ίαΐτα τή; Συνελεύσεως χαι τό υπό χρονολογ.βν
16 Φείρουορί:υ 1912 Ιγίρ«ον το·3 ?)λου Βίμου Έμμ.
Πά πρετάσίΐ το^ Άν. Δ-ευθ^ντοΰ τή*ς Παιϊ,-ίας
ηο^αόίζεχ καί &ιατά($ο>ετ
Ά-ο?έχεται την άκό τής θί«ως τοο 3:ί«Αάλ:ι» Βάμο^
οδ^ηθεΐσαν παραίτησιν τοΰ Έμμ. ΤΙαπαϊίγιίν'η κ«ί άιταλ-
λάίε'. αυτόν τής ύτηρϊσία;
Ό Άν. Δ εοθυνττς τ^ς Πΐιδεί«ς Οίβι δ^μοσιεΐοίΐ καί
έΐιτελε'σει τό ζιρο*.
Έν ΧανΕπς τη 20 Φίίροοϊρίοο 1912
Ό Οροσ. Έπαναόΐατνςη Κυ^έονόις
„, ,, Ν- ΠΑΜΑΛΑλΗΣ
1 Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ Σ
Ι. Α ΗΣΥΧΑΚΗΙ
Αριθ. Διατάγ. 1 4
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ ϊ Α Τ Α Γ Μ Α
Ξ ΠΡΟ^ΡΙΝΙ. ΞΖΛΝΑΣΓΑΤ.ΚΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Έχς,σα ΰ«' όψει τό ύτό χρί/. 14 Ί«ο!ΐ*?ί9!) 1912
ίΐμ τής Έτανα—ατι*ί]ς τώ/ Κρηΐών Συνελεύσεως κχί
Έχουσα ΰτ' οψ.'ν τό άτ·> 30 Σϊτε^δρίου 1908 ψήφίσμα
τής έ· Κυηττ, Βουλή; των Έλλήνων τα άπό 14 καΐ 20 Ία-
ν:υϊρίο 1912 τ;ιαΰτα τής Συνελεύΐεως, τα ά'ρ9ρβ 53 κβΐ 135
τού ύτ' άρ:θ. 485 νόμου καί τό ΰπ'αριθ 238 τής 30 Δεκεμ¬
βριού 1911 3 άταγ,λϊ ·Λρο;άΐει το3 Ανωτ. Διε«Φυντο3 τής
Παιδίίίΐς
Άποφα){ζει καί διατάιίίίεα
Δί-ρίζίί ή> '^λ.,ιην ΛϊλϊϊίΛΐ) διδάϊ*χλ:ν τής |Γυμναστι-
κήί «ν τη ΐν Κασ^ίλλίφ Κ'.σάμου πραχτική σχολί} θηλέων
%ά .ήν Ά;:=μ!σαν Μιλιδόνι πτυχ. τής έν Ηρακλείω έξ··
ταστιχή; έττροπείας διδάίΐκαλον των χειροτεχνημάτων έν τη
αύτ^ σχολή
Ό Ανωτέρας Διευθυντής τής Παιϊείοτς θέλει δημοσιεβσκ
καί ϊκτελΐσϊΐ τό παρόν. ιΓ· «
Έν Χανίοις ττ] 16 ΦεβρουαρΙου 1912
II
Ποοίίίορινη 'Κ—αναΛτατικη Κυβέρνησις
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΙ5
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
Ι ΗΣΥΧΑΚΗ1
Δϊ τ
Α ΔίΕΥ8ΥΝΪΙι ΕΣΟΓΕΡΙΚΟΝ
ς ΰττ' άριί. 17 έ. ϊτ. Διατάγματος τής
ιτίΑή; Κυβερνήσιω; διωρίσθη μαθί]τευόμενος τ*ίς τ«-
ρμής ΰπηρεηας κϊί έτοζοθίτ^Οη είς τό Ταχυδρ. Γρ*-
φιΤΐν Χανίων ό Ιωάννης Ν. Γαβπαράκης.
Δ',' όμ;ί,υ Λΐϊτάγματος ά-' αριθ. 19 έ. ίτ. ίιωρίοθη είς
τό ΪΑΐ^ν.τθί τ.ροσΐώΐτιχόν των Δημβσίων Έργων καί Έργοίη-
γός ό Γεώργιος Άθίν^σάκγις.
Δι* ό,Αν.ου Διατάγματίς δι* άρ.θ. 21 έ. Ιτ. έ—τρά", ή
άπολ-τ,ψις τής μυ(ο3οσιας τοΰ γραμματοκομΐστοΒ Άντ. Ντα-
γ^δά η άπό 10 Ό -α&ύυ 'ςω; 10 Δεκίμδρίου κα%' 5ν χρό¬
νον '-ουσ!οζ€ τής υπηρεσίας λόγω ασθενείας
Δ:'οι*3ί-ο Λιαιάγμα^ς τής ΰπ' αριθ. 22 έπ«τράιΐη ή «πό-
ληψς τή; μυθοί σίας τΐΰ ρ,οηθίΰ των Δτ,μιοίαιν Έργων Τη-
λεμάχ-,υ Καλεμικεράκης άπο 1 Νοεμβριού 1911 μβχρι τίλος
Ίανοοΐρίοο 19ΐ2κϊθ'όν χοόν;ν άτίυσιαζ* λά-,ψ ασθενείας Ικ
τής υπηρεσίας.
Έν Χανίοις ττ] 21 Φίίρουβρίου 1912
Ό Άνώτερο; Διευθυντής των Έϊωτβρ'.κω»
Ν. Γ- ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
ί ί
«ιΑ'ΐϊ'ί . βι
ΔΙΕΤ©ΤϊΜΣ.ΐ:_ ΤΩΝ ΤΑΧΤΑΡΟΜΕΊΓ- Ν
.* ι
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΡβΝΙΡ{Η ΛΟΠΣΚΡΙ^Η ^ΑΦΑΣΗΡΑΣΠΣ ΦΗΣ 31 ΟΤ^ΊΙΩΒΡΙΟΥ Ι9ΙΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
!Καταθ£όης καρά τϊι Τραπέζα Κρήτης
Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ' αύτω.
Ταχυδρομικά Γραφεϊα : μετρητά παρ' αυτοίς.
Κινήσεις Κβφαλα-ων : χρήματα κλΘ' οδόν..............
Δαπάναο Ταμιευτηρίου δι 'άμοιβάς ΰπαλλήλ«βν............
"Εζοοα εγκαταστάσεως..............................
•274666
775
4430
279872
6556
1023
4450
291902
Εν Χανίοις τί1, 18 Ίανουαρίου 1912
50
54
03
10
Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθόντων έτών...........,
Κρητική Πολιτεια: υπόλοιπον προκατοβολής αοτής .......
Ταμείον γραμματοσήμου : όβ>ε·>ομενα αύτω............
Ταχυδρ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών...........
Διαφορα εσοδα Ιδία εξ αντικαταστάσεώς βιβλιαρ'ων.......
Διάθεσις άποθεματικών: καταβάλη έναντιόφειλής πρός Κρητικήν Πολιτειαι
Τόκςι είσπραττόμενοι υπέρ τού ΤαμιευτηρΌυ.....................
1582
1237
278704
10
5916
291^02
99
65
58
10
17
Ό Δ
Γ) ταμιας τού Ταμιε,ιτηρίΌυ
Γ. Γ. Γ«ωογονδάκης
με>ρι
καρελΟόντοτ
Ό
μ>ρ ρ
έντός τοδ μηνός Όκτω6ρί:υ
ΤΩ8 ί: Ρ Γ Λ ΣΙΩ ιί ΤΟΤ ΤΑΧΤΔΡΟίβΙΚΟΤ
Σεπ-.εμδρίου......................................................... 7,412
................................................................ . 58
Άποσίε^ντα βιίλιάρια μέγρι -λ, μ τσ^ύ (κντ« μηνός Σεκτεμίρί υ
„ » έντός «ϋ μηνός Όκτωίρίου.............
"Βιίλιάρια έν κυκλοφερια ε ς τότΓ/ος ιοϋ μηνός Όκτωίρίου........
Μην Όκτώβριος 1911
7470,
692
691
1
6778
μέχ;! ',Ο^υ^ ταρε>0:νος μτ,ν^ζ Σεπτεμβρίςυ........................................................... Δραχ. 1950,966.30
» τοθ μηνός Όκτωρίου............................................................................. * 23,462.02
Κε?αλαΐίπατ;θέ·ιες -,ίκε· μέ^ρι τέ)οις Δεκίμβρίοϋ 1910........................................................ » 63.791.— 2,038,219.32
1741,283.97
15,296.37
2,9^9.24
5.16 1,759,514.74
Άποϊάσει.ς πρός τοϋς καταθέ'τοις έναντι τιστώσεως των μέχρι τέλίυς Σεπτεμβρίου.........
» » » » ι » » έντΐς τοϋ μηνός Όκτωίρίου .......,
ΚαταδληΟ&νιες είς τοΰς κα:οθέτας τίκοι ?νεκα αποσβέσεως βιίληρίων μέΛΡΊτ^λους 2.επτεμ{ρΐ;υ.
» β » υ » » ίντϊς τοϋ μην^ί Όκτωίρίο»........
»
»
»
Πιστωσι? καταβετώ» ε'·ς ν. τέις :ΐ:
Όκτωβρίοο μή συμπερ >
τώ* ά-ο 1 Ίχ/ζ^α?ί3> ε. ?. δεοουλευμίνων τόκων.. »
278,704.58
Ι
98
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ο
II
Ι Ν Α Β, Δ'
Ο ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝ5 £Τ ΡΑΙΕΜΕΝΤ8 ΕΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1911
ΕΙΣΠΡΑΕΕΙΣ-ΡΕΙ10ΕΡΤΙΟΝ5
Χρονολογίαι —
» Β
-52
5 β
1911
2
Σεπτέμίριος
Όκτώίριος
Νοέμίριος
Δεκέμίριος
ββρίθΠΐθΓβ
ΟθίθΙθΓβ
ΝονβπΐΓοΓβ
1911
δοΐηΐηβ.
Μιτχφορά ληψοδοσιας 1906-1910
'-ιβροΓΐ άβ 1β "ββΐιοα 1906-1940
Σύνολον ΤθΙβΙ . . .
Των Νομών- -ϋθΒ (1βρ3,Η;ΘΙΪ16ηΐί>
Χοιν'ων >.σΐ
Σφακίων
Ρϊ ύ
ί) ΓΟΟ
2^511
60
2973560
3131585
26523
90
11008695
12061363-2
131622327
5913
6775
11866
5177
29732
332793
362526
8'
20964
25062
36007
19260
72
10135239
123514698
133649937
Λ* ϊΐβ'-
300
702 60
1354
826
90
82443
85627
3

8
ο
Η
49690
622760
80603
17
5178730
24435659
Ι
2856520*34
310087693
Σύνολον
Τοίβΐ
10
49690 Ο1
6227605
8060317
5178730
24435659
285652034
310087693
Η

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
99
. Αϋ 001ΡΤΕ ΟΕ Μ ευΒΤΑΧΕ 3 ·/·
ΟΕΟΕΙΒΒΕ 1911
°|ο — ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β'
οεβτιον π
Τ Α. Β Γ. Ε Α υ ΙΙΙΙ.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤδ
-ϋβρβηβββ
5 Α.
112360!
270.
2426801
2197
45
601785
83578
89596
15
Τί
11-
° _■
ΐι
761
20
17890
123830
4325479
4449309
Ι
14
•Μ
"5 *
II
13
83235
9687
92922
151466
244388^
2974
2974
! 1
1
-
3
ο
Η
18
50000
50000
1421
80,
110235
3284
2376
8185,37
181321
60
18950697
=3
Ι&Η 11.*
Ϊ9
Ρ
ο
19
200000
200000
2571357 451
2771357
: *£
! 3-
*ϊ —
— 3
20
ο "ο
δ'8
ΐ8
21
14001251
40012
40012
110!
20328487
14238886
348197
2752679
3100876
35
100
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Π Ι Ν Α & Α'
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΎΟΔΟΣΙΑΣ
Γ) £ΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΚ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ8 ΕΝ
ΔΕΚ ΡΙΒΡΙΟΣ 1911
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΗΟΕΡΤίΟΝδ
Χρονολογίαν — Ο»1ββ

1
-Β-
Των Νομών—Τ)β5
Χανίων
«αί Σφακίων
ίΐ 5/αϋα
Ηρακλειον
Λαοηΰίον
ί
Σύνολον
Είσπράξβωτ
ΤοΙαΙ
ΖΖαρατηρήσεις
8
10
1911
Σεπτεμ6ρι-ς
'Οχτώβριος
Νοε'μίριος
Δεκέμίριος)
8θρίβΐη1)Γ(
ΟθίθΓθΓβ
ΝθνβΓΠιΟΓΘ
1911
" Αύροισμα
Αηψοβοαία Αης ΠιριόοΌυ ΘίίΙίοη ]'. .,
ΑηψοοΌοΙα Βας /Τεριόδον 6α(ι'βη //'. ..
Σύνολον — ΤβΙαί ..
1608265
1316223
39334277
61
120904911
27,36252680 133649937
292448866696804 41
85627
25455484817265186633949341
8702437323861648
49310087693
323861648
310087693
633949341
Όρα *·οϊ)γούμ«νον
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
104
ΛΙΑ ΑΙΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
6.Η_ΒΑί. Αϋ ΟΟϋΡΤΕ ΟΕ 14 $ϋΒΐάΧΕ 3 ·/. - 0Ε3ΤΙΟΝ ι
ΟΕοΐΜΒΙΕ ΟΙ Ι
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
ΧΑ Β Ι, Ε Α
II
1111.
Π Λ Η Ρ Ω Μ Α 1
Ρ Α. Ι Ε Μ Ε Ν Τ 3
^
■Μ
16
13
Ι
Τ|ΙΙ3
1 ξ*^
.3- ? Λ 8
14
13
«5/ 3.
ί 8=
3
8 8-

«Μ
41
11
§§:
3
α
3
"3
3 "
«II
■ι
Παρατηρήσας
ΝΌοοοη
2974
1002974
115409
89596
205005 43
165258105
Ί 4 493 09, 2443^8
10373625
7701
6211345
82118
294894
2948
94
50000
50000
1244973
1895
1434480
0697
97851865
277135745
475017610
1482480
14001-7
154837
31
323861648
310037693
633949541
•Κ-
(Έκ τού Γεν»κού Αογιό*τηρ»ον)
ι» ..»
102
Ε ΦΒΜΕΡ1Σ ΤΗ"
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠ2ΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΤΑίΤΑΙίί ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΑΘΣΙΑΣ
Λογαριασμόν
μιχοϋ §του{ 1910
ΑτΑ 1 5!,.Ι
τΛου{Ν)6Ρ;οιι19Ι1
το3
Δεχιμ6ρίοι> 1911
- ν ν ο λ ο ν
1
2
3
4
5
6
7
8
θ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Άποτελέσματα άπολογισμ χρησ. 1898—'3 909
ΙΙροϋπολογισμός χρήσεως 1910
» » 1911
Γραμμάτια συι/,ψτιφισ
Χρηματικά γραμμάτια
Π
566947
21
κοιναί
» χρηματικών Ιγγυττ,υΕων.
» Δημοτικαί. ........
» λιπαονμάτων........
Μοναστηριακδν ταμίϊον Χανίων
* » Ήρακ>ει'Ου
' » Ρεθύμνης
β ■ Λασηθίου......
Τβλωνβΐακαί παρακαταθϋκα:......
Είοικοί φόροι ....
Λιμινικοί φόροι.....
Πρόσθίτος φόρος 3 ·/, -'-' πϊρίοοος Α'
* » » » — , Β.
Γαμβϊον βοηθημάτων.
Δωρε* Άρχ«ιολ. Έταιρίας.....^......
Πρόστιμα ίφέσιων άποζημιώσιων.
Έντοκ* Γίβ^άτ,α τοΰ Δημοσίου
Κοινω,.ΤαμεΐονΛ/σμοςΜοναστ. Ταμ. α
Προχ«τ.δ·Λ.Ι βιά νσμό χ γ
* οιά δαπάνας της 'Αγροφυλακης
Προκαταβολη ιίς Μοναστ. τάχιον Χανίων
ίου
10872ι
644001
114311
42494
^ άτω
Κίνησις κ,φαλαίων—Τελώνα..... Γ. .... Ι
5023
Πρόσθιτος οόρος 3
Τ
Κοιν. μ
Γρα,χ,χατιων Τ00
των «ποςγ)μ[ώσεων
β
πληρωμην
κατακυρωθέντα τώ
-ρΟσωρινο1 λ/ .
» Μόν. ταμ. Χανίων
~ » » » Ήρακλιι'ου
— * » » Ρεθύμνης
» » » Λασηθίου
/
48754)91
26069
58124|69ί
500000
180000
1715
4495
42124
625958
89428
42
11
23
37
60
26
78
10
13200
885095
32446 30
455017610
7662841127
06930089
9363 λ9 75
634657 99
190936 23
20391073
566
40
4434)89
ιοο:
4316
291020
82230 70
71658
.619185
ό809|0
200000
2000
736910
109041348
260ο7έ|ί»2
831542|92
23
10
705
811937152
837ο
12770
1395
200000!-
38ί
58
148855
623651
540658
127397
40213
11
43
92
70!
44
21153
15997
4756
2376|35
296171
296710
113636
271258|29|
2662001
6365 33
2177065
15002 29
12475
6967687147
^814855
34
5~0
53
55
44
65!
52,
1385103
1560001
1175316
318333(93;
244124
566
40
443489:
1000
25469571
2910 2α1
9822820!
7641463
2619 85!
818537!
42;
348
23,
200000Ι
110720
16770;
114311
42494
5023371
143587883
40057851
11609>5|9α'
500000
180000
1715
4500601
42829 8ί
1694110 30;
1043688.
34970
36626!82|

18!
91
93
171
65!
46316
4750176
17445384
,26]
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΙΟί
ίΗΙΟΣΙΟΤ ΤΑΙΈΟΪ ΤΗΝ 31 αΕΚΕΙΒΡΙΟΥ 1911
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣίΣ 1911
Π Ι
Ί «ό οικα τοϋ οΐχο-
3 !τον- 1910
1911 :
«πό 1 ϋ)6ρίου1 Πραξιις έντός
1911
1393593
26
797025
9503(
435886
11595
.01
21034
81
64
79
109
8ί88
8942810
135091
383.
43711
20521
27781
2413
199304Γ
2675198174
30932
15169
1Ν60
δθθυυο
89
[45
41
13
11
97
44
ΔίΜ,υβρ'ευ 1Ή1
43838906
148Ί79921
7-2393093
12γ»412|
164701/
5000
1333
306Β
18081
12810
13524
16404Ι70
70
46
8319
6997ί
192569
650743
1099950
261322
917587
200000
200(
73157
29
46
57
37
10356049
Ί1290435
204838)0
1188Ί
274
Σ ί/ ν ο λ β ν
ΎηόλθΜΐα των
Είς χρέωΰιν
Είς πίστωσιν
046
10;
37θ!
4009
8575
6565 3:
12394
336(
14373
34735
9"!
«ί
98
11
97
852
5178730
58410986
114336
203492
200000—
1393593
541Ρ49)
1897704
1725794
3392Η!
6280'53
1659η
1743
28109
185^3!
4Ο8ΡΟ5
148614
32633
68152
123037
132494
3258
Ι99364?
291955Κ
3093:
15809
1560
5000001
■26
ΟΓ)|
06
79
53!

)9
34
701
25
91
4*
3
53
131
123485332
139970703
375658 6
11210803
20000Ο
2000;—
951577
813153166
110720
44223Π
11431
42494
5023
142
16
23
37
3611180
2491989
39845,55
300000
180000
1715
450060
40829,83
74253913Ο
10436881
3497ϋ[65
1115725
4631630
475017610
7875383,9*
1393ο93|
337702
550477
20949
383909
16929
17031
2810Η
18573
104368
147614
7164
65241
2*837
5607ί
Ϊ9Ι
638Ι40
1993643
2911369
30932
1586
156(
30000,
6 1
2
8!
88
841038741
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
_Λ 32
33
34
35
36
37
38
39

41
42
43
1
104
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ5 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1
Λ ο γ α β ι α
ο ί
Ω
Ι
οΐχονομ'.χοΰ
1910
Σ)6ρίον 1911
Ν'ιιμ6ο
1911 '
Πράξιις έν:ός τού
Δικΐμβρίου 1911
Σ ϋ ν ο 5. ο ■*
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Έκ
Κοιν. ταμ- πρκατβ. δημ,οσ. οι' αποζτιμειώσεις
Έξοδ"α έξα,ργυρώτεως Τυ/αλλαναάτων.......
Τραπέζα Κρήτης λ)σ/.ός καταθ. υπέρ είδ κο
Τχμείου ίίσφιρών χαριν των έθνικών άναγκών
Είο Ταμ. εϊσφορ. χάριν των Εθν. άναγκών
Ταμεϊα «αί Τελωνεΐα
Ταμείον Κεντρικόν..................
» Ηρακλείου.................
» Ρεθύμνης .................
» Λχσηθίου..............
Τελω-ίίϊον Χα,νίων..................,
Ύττοτελωνεΐον Σούόας................
» Καστελλίου Κισσάμου..........
» ΙΙαλαιοχωρας..............
» Χωρα,ς Σ^χ/,ίων.............,
» Καλυβών................
Τελωνείον Ρϊθύιιντς.........,......
'Υ/τίλωνεϊον Καστίλλίου 1υλοιτοτ»(Χ.ευ . . . .
« Άγίου Γαλτ,νϊ).............
Τιλωνεϊον Ήρα/λε'ου..............
Ί'/τιλωνεΐο; Χερσονήσ&υ...............
Τ/τίλωνιϊον Μ«~άλλων.............,
Τιλωνιϊον Άν'ου Νικολάου.............
Τ/τελωνεϊον Σητίίας.................
* Ίεραπε'τρου.............
η Σί'ίίου...............
Όλικά ποσά ....
7662841
123
613126
168059|48
216269
ΚΓ880
331 *»
3365
915
18943
4669
11963
13606
5982
4442
27
ι:
04
15
30020
255
1795
4693
15806130
24017
2101
8^18171
!6ϋ
οί
90
54
30
35
04

55
30
42
ΰοί
6967687
54
47
26
486350
1Ο8Κ67!θΟ|
3960247
1113715
414856
27182
427811
1819
7.Ί71
.".623
12661
28485
185110
33877
4592
673539
1073ο
99
31465
69317
87379
17
4420323
39
59!
15
52
40
20
13
06
36
3(
85
9.
93
/ι.
53ί

2814855
216080
672.32 10
1536721
272429
193429
110525
133557
1468
52
17445384 26
17741
7672|96
4891
680165
15256
3962Η
120
4961
78
69
1640
7610
17542 33
24524 8'.
90
60
85
20
21
Οί,
10.3
620150

172799,70
5665028
1602414
660865
415544
595026
4202
34557 86
16184

42!
45
20
95
56
25275 7ό
57348 50
230718,80
40661
5709
84848330
15952
1910
43769
84'
30!
53
7(·
25
102666152
135921 82,
22830
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ-
ΙΟΗ
π
Ω
Ι
οΐχο-
»ου.!«οϋ ϊτο«{
8302380
615791
8918171
10
34
44
ξ·ΐί ά*ό Ι Σ)6ρ:ο»
19Η2ω« τΛουί
Νο·. 6?ίο« 1911
723126081
2956
10556760
5292^7
3893155 60
1007052189
39767
282367
415301
9."
7875!
7129
5134
2986120
18199780
2239890
3782701
643038
962720
54260
31542
5832883
7962207
191
14420323
'857
03
56
0|90
35
ίηο
70
20
60
50
83
07
40!
τού
εμβοίθϋ 1911
2446745
84
67232
4290
1700114
441032 80
229713 Π'
12115
1423570
119850
11099
1629
2535
851.'.
38344
5760
1297
167120
1557
279190
8820
165
1636
840*51804
10
68
ΊΙ
2^
65
10


Σύνολον
17980387
2956
172799 7ι
6253749
559326°«7
1Λ4808562
62739244
403524
55765858
214940
188Π4
8744
7670!
38377
220349
28159
5080
Ύπόλονκα
Ό
45
10
810758170
11185051
82250
4036265
5849383
81;5817
______^
2Η741Ο1325
Είς
787538392
147 85
44735064
7175878!
154329
3347298!
1201986!
37367
2053
15692
7440
17605
18971
10376
125ι
629
3772ϋ
476"
108820
3406 60
44172
5466*
36
8862962
62
55
96
οί
75!
05
35
02184
201
60
69!
65
90
70)"
Είς πίστωσν»
1,
841038741
45257529,
88Β2Η027ί
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
5"

57
58
59
60
71
62
63
64
65
66
67
**
ΪΗ.Ϊ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
των κατά την 31 Δεκεμβριού 1911 ύπολοίπων έν τοίς
Ταμείαις καΐ Τελωνείοις
Οικονομικαί
Αρΐζ,αι
Μ Ε Τ
° Ιί Τ Α
Άντίτνμα
Σύνολον
Νίχιλ χλκ.
Έν όλω
Ταμείον Κ εντρ νόν
650
__
2971
__
10805
50
14426

57332
28
7175Μ
78
» Ή^ακ?είου
6044
80
4106

31703
57
41854
37
112474
85
154329

» Ρί^ύμνης
11315

3337

2322

17174
■—
16298
98
33472

» Λ ι ΐηθίου
2180

146

3093
36
5419
36
6^.00
50
1201!^
86
ΤϋλωνεΐίΤΛαί Αρχαί
.Η5295
Μ 366
50
11689
31
~/8350
81
190148
64
268'*9^ 45
Σύνοδον......
75484
80
22126
50
59613
74
157225
04
382855
25
54008.·
Έν Χανίο>£
Δεκεμβρίον 1911
(Έλ τοΌ

Μέγεθος Γραμματοσειράς