91840 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

11

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/2/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι ίΐ
17.
ίΐ
7.**
ίϊΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΐ
Κ Ρ Η Τ Η
ΤΙΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 16 ΦΕβρο.αρίου 1912 — Αριθ. 11
•Αριθ. Διατάγμ. 10
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙ ΑΤ Α Γίνΐ Α
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑ.ΝΑΣΤΑΠΚΗ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ
Έχου«α ϋττ-' όψιν τό άιτό 30 Σεπτεμβρίοιι 1ίίϋ8 ψήφισμχ τής έν
Β;υλής των Έλλήνων, τα ϊιπ' αριθ. 4 τής 14 Ιανυυα-
ριου καϊ 5 τής 20 Ίανουαριου 1912 ψηφισμχτα τής Έααναστα-
τικής Συνελεύσεως και το άρθρον 8ό τοϋ ϋργανισμΐϋ τώ» Δικα¬
στήριον, προτασ*ι τού έΐιι της Διχαιοσόνης Άνωτίρου Διευ¬
θυντού
Άποφαόίζει καί όιατάόόει
Διορίζβι τόν Γεώργιον Κ. Σεργακην κάτοικον Νεαπόλεως,
δικηγόρον παρ' άπασι τοίς έν Κρήττ} Δικαατηριοις πλήν τύν
Έ
φ
Ε£ς τον επί τής Δικαιοσ6νης Ανωτ. Διευθυντήν βν
ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τή 8 Φε6ρ»υαρίου 1912.
11 |]οο(ίωι>ινη 'ϋΐπαναΰτατικίν
Γ.
Ν. Ι
Ι. Η11ΧΑΚΗΖ.
Αριάρ.. Διατάγ. 13
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤ. ΚΓΒΕΡΝΗΣΙΣ
Εχοιιαα υπ'όψ.ν το απο όν Σεπτειλ6ρί9υ 1^08 ψηφιβμα τής
έν Κρητ^ Β.υλ'ίΐς των ΐΐιΑΛηνων τα Ο π' αριθ. 4 τής 14 Ία-
Ι'αίΊ χαι Ο τής "/Ο 1>νουαρκυ ε. ετ. τααϋτα τής
2ίυν*Αει,βιω1, το α,)θρϊν ϊί τοο ύπ'αρια 13 τού
ψΐ,ψΐοματος της Λχν»Λ*α,ίει·>ς κϊΐ το αρθρον 91) νού Συν-
την υπ' β(.ι&. 6 τοϋ 1ϋΐ2 πράςιν τού Συμ6οι>λιου
της Δΐχαιοσυνης, προταο*ι τοϋ 'Δνατερου Διευθυντού τής Δι-
Άηοφααέζει χχί δςαταασει
Μ*ταχί6ηαιν αμοιέαιυις τβυς Δημοσιευς Κατηγόρους τοϋ
υ Γι|(ύς Αμαριου ^πυ^ίίωνα Λιτινα και τού Ε'ιρη-
ιβυ Ιΐϊρα^ατις Μυλοποτάμου Μυριβνα Βολανακην.
Μ*ιατιοησιν αμ-,ι6αΐως τίΰ; Δημοβίους Κατηγόρβν- των
οΑΐΜΐΜνΜΐΐ^ων Κΐινο^ριου Γεώργιον Σίεγανίοην χ
70» Μονθφβταιο» Έμ/, ΐςαρδήν,
III)
Μετατίθησι τόν παρά τώ Είρηοδκείω Χώρας Σφακίων
Δημόσιον Κατήγορον Γεωργ. Δ. Τσιχριτϊήν είς τό Ε'ιρηνοβι·
κεϊαν Β:ρραιν Πυρ ^ΐωτίσΐης ώ; τοιούτον, άντί τού Άριστ. Με¬
τοχιανακη μετατιθιμενου «ίς τό ΕίρηνοδαεΤ^ν Πεύκου Βιάννου
τοΰ όποιου ο Δημοσιος ΚαιήγοΓο; Γεώργιος Σλλιίίδης μετατί-
Οετχι είς ι ό ΕίρηνοδιχεΤον Χώρας Σφακίων ώς τοιούτος.
Εις τόν επί τής Δικαιοιύνης Ανώτερον Διευθυντήν άνατΐ^εται
ή δημοΐίΐυσις χαί ίιιτελεσις τού παρόντος Διατάγματος.
Χανιά τή ΐθ Φ«6ρουαρίου 1912.
II
Προό. ΈπαναιΙτατικτι Κιβέρνηιΐις
Γ ΠΑΟΥΜΙΔΗΣ
Ν. ΠΑΜΑΛΑΚΗΧ
Ι. ΗΣΥΧΑΚΗ!
Αριθ. Διχταγ. 15
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
II
ΗΙ^ίίί'Ιλ Ι ^ϋΛΜΣΓΛΓΠνΙ
Έχουσα ΰπ' ό*ιν τό άπό 30 Σεπ;εμ6ρί;υ 1908 ψήφΐσμα τή;
«ν Κρηττί Βίκλής των Έλλή^ων, τα ΰπ' άρΛμ. 4 τής 14 Ίλ-
νουαριου καί Ο π' άριθμ.. 5 τής 20 Ίανουαριου 1912 το:αϋτα τής
Έπαναστατκής Συνελεύσεως, τό άρθρον 87 τοΰ όρ(βνισμου
των Δίκαστηρίκν, καί την ύπ' αριθμ. 7 το3 1912 πράςιν τού
Συμ6ου>ίου τής Δικαιοσυνης, χροτααει το8 Άνωτίρου
τοϋ τής Δικαιοαύνης.
κατ διατάϋαει
Διο(,ίζ£ΐ τόν Γρηγόριον Α. Μωβάκην δικηγόρον καί καρ'
Έφίταις.
Εις τον επί τής Δικχιοΐύνης Άνώ:ί?:ν Διευθυντήν άνΐτιθι-
ται ή 2ηΛΟ3ίε^^ις κχι ίκτίλισ.ς τοΰ παρόντος Διχτϊιμαΐος.
Έν Χΐνιοις τή 10 Φ*4ρίυαρίου 1912-
Ή Ηροσνρινή 'Έηχνχστατικη Κυβέρνησις
Γ. ΠΛυΤΜιΔΗ2
Ν. ΓΙΑΜΑΛΚ1Σ
Ι.ΗΪΓΧΑΚΗί
έν
Άριθμ. Διχτάγ. 4
ΒΑλΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ *"
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΓΑΤΙΚΗ ΚΪΒΕΡΝΗΣΙΣ
"Εχουσα ΰπ' οψ'.ν τΌ ά-δ 30 ΣίπτεμδρΙου 1908 φήφισμα τής
Κρηττ, Βουλής τώ» Έλλήνων καί τα ύκ' άριβ. 4 τής 14 'λ·
υαρίβν καϊ 5 τής 20 Ίανβ.ϊοίου 1912 τβ'αθτβ ήτς Έπανίβτβ*
Γ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΈΡΝΗΣΕΩ2
ϊ ι
τικτ*,ς Συνελεύσεως, τό άρθρον 130 τρ3 Όργ^ν. των Δικαστη-
ρίιεν ώς έτοοιτ·πο:ή·η διά τ»0 ΰπ' αριθ. 607 Ν:μου κ*ί τήνύπ'
αριθ. 3 τού 19Ι2 «ρϊςιν τοΰ Σ^6;υλίου τής Δκιιοϊίνης, προ-
τάΐίΐ τοΰ ϊτΛ τής Δικεαοσύ/ης Άνβτέρΐυ Διευθυντού.
καΐ όιατάοΊϊε»
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ:* τοΰ ύ-' ά·ιθ. 15 τής 11 Φιδ;βυ«ρί^ ϊ. Ιτ. Διατσ'γ.
Κ Ιά
Μετατίβησ-γ άμοιοαίως τίΟς Δημοσίου; Κατηγίρίυς τ3ν Είρη-
νοϊιχείων Νϊ—όλεω Μιραμδιλλου Θϊόφρατΐον Κοζύρην κ>ί
Χερσόνησον Πεδιάδος Έμμ. Χα:ζά«ην.
Εις τόν Άνώτερβν Διευθυντήν τή; Δ-κβιοοό^ης άνατίθίταΐ ή
δημοσίευσις καί βκτίλετις το3 παρόντος Δίατάγματος.
Έν Χβνίοις τί 26 Ίκνυυαρίο.) 19Ι2.
'Π Προόωοινίι Έπαναόϊατικη
Γ. ΠΛΟΥΜΙΑΗΣ
Ι. ΙΙΣϊ'ΧΑΚΗΣ
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Αριθ. Δ.χτάγ. Ι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
ιι π?ο__Ρί.{ί εμιλισγα;ικιι κ
"Εχουσα ΰπ' 2ψιν τί υπό χρονολογίαν 30 Σίπτε^δρίοΐί 1908
ψ'ΐφ σμ* τής έν Κρήτϊ) ΒοΑής τώ* Έλλήνων καί τα όπ' αριθ. 4
τής 14 Ίανουαριου κ*ι ΰπ' *ριθ, 5 τής 20 Ί*νουΐρί:υ 1912
τοιαθτα τής Έιταν,ίστατιχής Σ^ελεύσίω; καί τό άρθρον 8θ το3
Όργανΐ^μοΐ των Δικαστήριον, πρίτατίΐ τοΰ επί τής Δικα.ο-
σύνης Άνωτέρου Διευθυντού
Άποφαϋίζβι καί διατάΰο*ετ
Διορίζιι τόν Σιυλιανόν Κ. Πρ»τ5παπ«δίκην δικηγόρον τχρ
δτασι τοις ίν ^?ΨΌ Δικϊΐτΐ)ρίοις πλήν τώ^ Έ^ετείων.
Είς τόν Ανώτερον Διευθυντήν τής Διχαιοσύνης άνατίθϊταί
ή ϊημοτ ευσις χχί εκτέλεσις τ:0 παρόντος Διατά (·ματος.
Έν Χανίοις τή 23 Ίανο,ιαρίου 1912.
'ΙΙ Η^οΰωρτνη '£. «αναβτατικη Κυΰέονηότς
Γ. ΠΛΟΙΜΙΔΗΣ
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΙΙΣΥΧΑΚΗΣ
Αριθ. Διχτχν·. 2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ Ι Α Τ Α Γ Ρνΐ Α
Η ΠΡ0ΣΩΡ;Ν3 ΕΠΑΝΑ3ΓΑΠΚ3 ΚΥΒ3ΡΝ.1ΣΙΣ
Έχουσα ύτ' όψιν τό ύκό χρςνΐλιγαν 30 Σετττεμίρί^υ 1908
ψίΐφισμα τή; ίν ΚΓήττς Β^υλής των 'ΕΛλήν,βν κα: τα ϋπ' ά;(&. 4
τής 14 Ίΐνουαρίου κ« ύτ' άρ;θ. 5 τής 20 Ίΐνο./αριου 1912
τοπθτα τή*ς Έταναστατιχής Συνελείσιω; καΐ τό αρθρον 86 τοΰ
Όργανισ·οθ των Δικα;τηρκι>ν, «ροτ*σ=ι τοΰ Διενθυντβΰ τή; Δι.
καιοαΰνης.
'Α.Γ.ο§αόίζε καί διατάααει
Δΐβρίζει τόν Έμμ Γ. Κωνσταντινίίην κάτοικον Νεαπόλεως
Μεραμίίλλου 8..η,όρ5ν ταρ' ά'ΐασι τοίς έ' Κ-ήιρ ΔίΛαστη-
ρίοις πλήν τώ; Έφε«ίων.
Είς τόν λτλ τή; Δκαοσύ>ης Ανωτ. Διευθυντήν άνατίθίτβι ή
ίηΛθΐίιυσις καί εκτέλεσις το3 παρόντος Διαταγμαΐος.
Έν Χανίοις τή 23 Ί*νοι>αρίου 1912.
Ή Οροΰωρχνη '£«αναστατικΐι Κυβέρνησις
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΙΙΣ
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ι. Η2ΤΧΑΚ1ΙΣ
μβτος τής προσωρι.ής Ε::αναστατικ;ς Κυίερνήιεως ρη
ή άίόλη^ς ίλοχλή?ϋ; τή; μιΐθ^ϊοσιας «Ίς τόν ιτεζον Άνθυ-β·
στϊΐστήν Βογιάκην Γεώργιον, ϊιά τό «χο 6 ΝοεμίρΌυ μέχρι 6
Δίκί^ρίου 1911 χρονι,θ' δ.άατημχ κίθ' δ άπουΐίασί τής ΰ"η-
ρβσίβς λό·.ω άζΰιηιχς, νομίμως πΐϊτοπϋηϊιίσης ΰαό δοο έι«-
στημόνων ιατρών.
Δι' ό,Αθίίυ Διατάγ^βτος ΰπ' αριθ. 16 τής αυτής χρον:λο-
γίβς επετράπη είς τον κεζόν χωρο;ύ"'«κα ΙΙαχαντιβνάκηκ Κων¬
σταντίνον ή άτόληφ.ς όλοκληρ:ι> τή; μΐα·»ίςσίας τού διά τό
άτο 7 Νοεμβριού μίχρι 7 Δεκεμβριού 1911 χρονικόν ί.ά-
στημχ, καθ* β άπουσ:αΐε τής υπηρεσίας λόγφ άβθενιίας, νομί¬
μως πιστίΐηιη^ί.σης ΰπί δ^ε έπιστημόν·ιν ιατρών.
Δι* όμοίοα Διατάγμ,ατ^ς ύπ'άριθ. 17 τής 15 Φϊδρο,ιβρ!^ έ.
ίτ. ϊτίτράπη εί; τόν πιΐ,ον χωροφύλαχα Καλλιγΐαννακην Νιχο-
λϊον ή άκόληψ ς όλβκλήοου τής μυθοϊοσιας τού, δι* το αι ο 8
Δΐκε,λίρίου 5911 μίχρι 7 Ίxνο^xρίο» 1ΰ^2 χρΐνικΐν δΐάΐιτ,»^,
καθ" ό ά-.οκϊίασε τή; υ5ί;ρϊσ.ας λογψ ασθενείας, νομίμως ιτυτο-
ποιηθίισης υπό 3 οο ιπιστημόνων ιατρών.
Δο' όμΐίίο^ Διαϊάγμαυς Ικ' αριθ 18 τής 15 Φ«ίρθυ*ρ ου έ :τ.
επετράπη είς τόν π«ζ·3·> χωρ;φύλϊα Σηφοδϊσκαλάκ»;ν Ν'.'όλ^ον
ήάτοΛηψ.ς όλοκλήρο; τής μισθοδ;σίας τού, δ ά τό άπό 16 Σε-
πτεμ6ρ:ου μίχρί 16 Όιτω5ρίου 1911 χρονιχΐν δ'.άίτη^α, χ»θ ο
άπ3.»σ'ασϊ τής υπηοετίας λόγφ ά:θ;νε»ς, νομίμως πιστοπ;ι>,θ ι-
σ»]ς υπο δοί έπιστημονων ίΐτρών.
Δι'ί,λοίβ^ Δατ?'μΐτος ΰπ'άηθ. 19 τή, 15 Φ.δρβ.ι*ρ·3.· *·
ίτ. επετράπη είς τόν πίζον χω?ο;>ύλαΛα ΙΙϊτρά*ην Χαραί-ϊΛ"
πον ή άπόληψ ς ό^,ολληρίυ τής μ'σθοδοΐία; τού, δ 3 τό «π; '23
Ιουλίου μίχρι 16 Αϋγούΐτου 1911 χοθ'ΐ*.όν διάστιμα, καθ1 ό
«τουσίασε τής ΰπιρεσ.χς λόγφ άϊθενΐΐας, νομίμως τισΐοτο ηθ»ι-
σης ΰτό ίύο ίπίστημονων ιατρών
Δι' ό,Λθίθϋ Διαΐαγ,Λατος ΰχ' αριθ. 23 τή; 15
έτ έπετρϊτη είς τόν π»ζ.ν χι*53?ύλχκΐ
πον ή άτολτ,ψ ς όλ3Λλήρο^ τής μιτ93Ϊ3σα; τ:υ, διά το
Αά(;ουΐτου μίχρι 1 Σίττεμίρίου 1911 χ33νΐκόν ί.ϋστημ
δ άτουΐίατε τή, ϋπηρενί*; λόγψ άσίίνείας, νο/ί^ως
θϊΐ"η; ΰτό 3ι>ο ίπίστημόνων ιατρών.
' Δι' ό^οίου Διαι«γμϊΤ5ς ΰτ" αριθ. 21 τής 15
1912 επετράπη ϊίς,τόν πεζον χωρο^ύλχκα Σιΐουνάκην
ή άιάληψις όλολήρου τής μιαθ35οσ.ας τοο, διά τό άπό 15 Νο¬
εμβριού μέχρι 2ο Δί«μ.6;3ί;υ 1911 χρονικόν διάσΐημα, καθ'ό
άπθϋϊΐασε τής ϋτηρεσίϊς λόγφ ασθενείας, ν;μ'μιως π.ϊΐοτθ!ηθ:ι-
σης υπο δύ? έπιστημονων ιατρών.
Δι' βμοίου Διαταγματος ύπ' αριθ 22 τής αότής χρονολογίαί,
επετράπη είς τόν τέως π«ζόν χ·Λρ-φΰακα 11*τραν;ωνακην Εμ¬
μανουήλ ή «πόλεις όλ^xΛήρ^^ τής μισθοίοσίας τ:υ, δια τό άτό
5 με'χοι 25 Μα?;υ 1911 χρονικόν δυιστΓ,μα, κ^θ' δ άπουσι««
τής ύτηρίίίΐς λόγφ άο-θ νειβς, νίμί^ως πιστοποιηθείσης υπο ϊυβ
«ιτίστημονων ιατρών.
Έν Χανίοις ιη 15 ΦΛρον-ίμυ 1912.
ι Ό Άνώτερος Λκυβυντής της Δημοσ'α, Άσ^αλ'α;
: Γ. ΠΛ0ΥΜΙΛΗ2
ρίο- ι,
άλϊμ.·
ά!0 ο
», κιϊ
Έκ τοϋ'ϋθνικοθ
Μέγεθος Γραμματοσειράς