91830 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

9

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
«Λ χ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ: ΕΛΛΑΔΟΣ ~' ~
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦπΜΟΠΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
ΗΡΗΤΗ
Τ£ΥΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις η) 9 Φεβρουαρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 9
Αριθ. Διατάγ. 8
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Έγβυσα ύκ' δψιν τό άτό 30 ΣεπτεμίριΌυ 1908 ψήφιομα τής
ένΚρή— Ββυλή°ς των Έλλήνων τα άΥο 14 καί 20 Ίανουαρίου
1912 τοιαθτα τής Συνελεύσεως καί τα άρθρον 4 καί 5 τού υπ'
αριθ. 135 π. «τ. Διατάγματος καί την ΰπ' αριθ. α/& κ«ί χρονο¬
λογίαν 23 Ίανουβρίου έ. ϊτ. πρότασιν τοϋ Νομαρ. Έπιβεωρητο3
Χανίων και Σφακίων, προτάσει τοδ Ανωτ. Διευθυντού" τής Παι-
ίείας.
'Αποφαότζετ καί δτατάόεΐζτ
Διορίζι' χον Νικόλαον Γυμπάκιν άπόφοιτον Γυμ,νασίου ϊιδ)λον
εν τω δημ. σχολεΐω Άληκάμποα ΆποΛθρώνου επί αην.μισθώ δρ.
50 κεν^ς ο3—ς τϊ|ς βέβε«ςκαί τόν Ιωάννην Φυλλαδίτάκιν Γ)μιον
ΰχοδιδ)λβν έν τώ ίν«μ. σχολείω Καλαθηνών Κισάμου επί μην.
μΐβθψ δρ. 40 κβνή-ς εΰΐης τής θίσειβς.
Ό 1*1 της Πβιϊείας Άν. Δι*^θ^ηής θέλει ?ί)!*οΐίϊύτϊΐ κα
έχτελέσιι τό πα·όν.
Έν Χανίοις τη 4 Φε6ρβυ«ρίου 1912.
*Η ΗροΙωρτνη Έπαναίτατικη Κυβέρνησις
Ν, ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΣ
Ι. ΗΣΤΧΑΚΙΣ
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
, Άριθμ. πράξ. 46 , „ , ·
ι Ό επί της Δτκαιοόύνης "Ανώτερον Δτενβνντης
"Εχοντες ΰπ' δψίΐ τό άρθρον, 6 το3 ντ' άριθμ. 180 το3
1911 ιτερί έγγυοδοσιας των Διχαστιχών Γραμματέων Διατάγ¬
ματος τής Έκτελεστιχής Επιτροπήν καί την όπ'άριθμ. 156/ν"
τής 2 Φεδρουαρίο.) 1912 γνωμοδότησιν τοθ νομαρχι Όντος
Σφακίων
Έγχρίνομιν την υπό το5 Σταύρου Ταζεδάκη δικηγάρου χά-2
τοίχου χώρας Σφακίων δοθείσαν εγγύησιν υπέρ τοϋ Ιωσήφ
Γ. Βολςυδίχη Γραμματεύς το3 ΕίρηνοδΊχειΌυ Χώρας Σφακίων |
κατά τό ΰπ' άριθμ. 185 ίγγυητικόν τοθ Συμ6ολ»ιογραφο0ντος!
. Είρηνοδίχου Χώρας Σφακίων Άντωνίου Δ. Κωνσταντίνου·
διορισθέντας άναπληρωτοθ χωλυομένου Σ)γραφ:3ντος Ρρ«μ-"
ματέως τοθ Ε'ιρηνοϊιχείου χώρας Σφακίων Ιωσήφ Γ. Βολου-
8άκη δυνάμει τοϊ3 ΰπ' άριθμ. 3β8/4|β τΙ]ς 21 ΌκτωίρΙΌυ 1911
ίγγράφου τού *ρό; τόν ίθΐιαγγελέα των Ιν Σφακίοις Πρωτοδι-
κών
Διατάσσομεν την δημοσίευσιν τής παρούσης κράξεως είς την
° Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ' |
1 Ό Ανώτερον Διευθυντάς της Διχαιοαύνης «
{ Γ. ΠΛΟΤΜΙΑΗΣ ,
Διατ.
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
*Ο ·Β»ι1 τΑς Πατδεΐας 'Ανώτ· Α.ευθυνιΗς
Έχοντβς 6κ' βψεν τβ άρθρον 27 τοί ΰπ' αριθ. 135 ν. Ι.
Διβτάγματος, καίτό ύ*' αριθ. α/Ί τή-ς 25 Ίανουαρίου 191*2 έγ-
γραφοντοϋ Δι·υθυντ»3 το3 Άν. Δημοτ. Σχολβίου Έμχροσνίρευ
'Αηκορώνου.
Άηοφκβίζομεν
Δΐορίζομ*ν τβν Μιχαήλ Μαιττοράκιν ϋπηϊέτην έν τώ Ανωτ.
Δημοτ. Σχολείω Έμκρο—έρου έκί μην. μισθφ ερ. 30.
Έν Χανίας ή 8 Φ«6ρο»«ρ(ου 1912.
Ό Άνώτερο; Διε»θυντή
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΣ
-ι , ,.,
■ Κ
χ' ϊ » τ.»
5
*Τ Ιί Λ,.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
ΚΛΤΑΑΟΓΟ2
των κατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τοθ Δικαστηρίου των έν Ήρακλείφ Έφετών τής 28 'ίανουαρίου
1912 κληρωθέντων τακτικών ένόρκων κ αί των άναπληρωτών αυτών διά τήνάπΌ 10 εως 29 Φεβρουαβρίου
1912 ιδ'. Συνόδου τοθ δρκωτοθ Δικαστήριον Ηρακλείου.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5 2
ο *
-2-13
»· ϊ 3
3 *
3
Όνόματα κληρωθέντων
* Κ 3
• 1*»
ί Η
β >3
δ. μ
.5
Κ α τ ο ι κ ί α
Έπάγγελμα
Ι
Α'
. Τακτΐκοι
1
Περάκης Γεώργιος [
228
Έράκ?ειον
Εμπορος
2
Λαγουδιανάκης Μιχαήλ
151
»
Δικηγόρος ,
3
Τζωρτζάκης Στυλιανός
289
Εμπορος " ' *
4
Σαλτέλης Βρασίδας
265
5
Λεοντάκης Σπυρίδων
140
»
6
Ξανθάκης Κωνσταντΐν:ς
209
Τφασματοπώλης γ , £
7
Βαλιάδης Περιχλής
25
"Εμπορος
8
Λαλακάκης Νικόλαος
136
Παντοπώλης.
9
Ανδρουλάκης Τηλεμαχος
9
"Οδοντοϊατρός
Κ)
Μηλιάδης Ε Γεώργιος
190
>
Εμπορος 1 / τ
11
Μπαμιεδάκης Γεώργιος
179
>
Δερματέμπορος
12
Σμυρνάκης Ιωάννης
263
ι
Βιβλιοπώλης ν -"
13
14
Ξενάκης Παναγιώτης
Κασαπάκη; Δ Γεώργιος
215
102
Έργοστασιάρχηί ,&4
Παν.οπώλης
15
Γακαλάκης Γεώργιος
255
)
Ιντηματιας
16
Τ αρουδάκη; Λ, Μιχαήλ
282
ι
Δίρματέμπορος .,'.*
17
Κουναλάκης Βασίλειος
116
'Εμπορροράπτης λ> .
18
Παπαδάκης Ζαχαρίας
224
Ίατρός *.·? Ι'Ι
19
Άλιγιζάκης Χαράλ*μπος
5
ΛεμοναδοποΓος * '■" ·""*
20
Αλεξάκης Κωνσταντίνος
4
β
Ξενοδόνος *Κ'
21
Χατζηδάκης θ. Εμμανουήλ
324
»
Τοκιστής Ι!"^
22
ΙΆργυράκης Ιωάννης
ί8
»
'ϊφχσματοπώλης ί;ί»·>*
23
Τζουλάκης Κ. Γεώργιος
ι 284
»
Εμπορος
24
Μουντράκης Ιωάννης
191
Τ)
ΐποδηματοποΓος
25
Ρασιδάκης θεόδουλος
252
■»
*
Δικνιγόρος
26
Αθανασιάδης Στέφανος
24
»
ϋμπορος
27
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος
242
ιοκΐστης αι£
28
Αντωνακάκης Μιλτιάδης
14
»
*
Κτηματίας
29
Μαριδάχ,ης Κωνσταντίνος
157
»
Δερματέμπορος
30
Νικολετάκης Χαράλαμπος
203
ν Γι " γ"-^
_μπορος '* ,» " ·« Σ
Βασιλαόππουλος Άθανάσιος
Γιαννακάκης Γεώργιος
Γεωργιάδης Γ. θεόδωρος
Χρονίδης Ιωάννης
Βασιλάκης Ν Μιχαήλ
Όρφανθς Ιωάννης
Κασαπάχης Γ, Ιωάννης
Μαραγιάννης Γεώργιος
Μαλικούτης Κωνσταντίνος
Κασιμάτης Μ. Παναγ,
Β'. Άναπληρωτικοΐ
Ηράκλειον
30
48
58
322
28
218
108
155
156
91
»
»
Καπνεμπορρς η.λ«£·
Δικηγόρος ι
Φαρμακοποιός
Παραγγελιοδόχος
Εμπορος
Εμπίφος Τα>ασμάτων
Εμπορος
Φωτογράφος
Ίατρος ^
Έργολάβος
"- '
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
> —
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
•1:1
* -ι-
Κ α τ ο ι κ ί α
Προ σόντα
«5- δ
ο. >-
11
Δουκουμετζίδης θ. Κίμων
66
Ηράκλειον
Ίατρρός
12
Γουναλάκης Γεώργιος
50
Έμπορος
13
Σαριδάκης Ιωάννης
258
»
Ώρολογοποιός
14
Κουφάκης Κωνσταντίνος
120
>
Έμπορος
15
Λογιάδης Ευάγγελος
148
»
Δικηγόρος
16
Έλευθεράκης Δ. Έμμαν.
73
Ύφασματοπώλης
17
όΑκρο'τος Γεώργιος
3
»
Έμπορος
18
Πετάσης Α. Μιχαήλ
245
»
»
19
Ζαχαριουδάκης Ανδρέας
76
Τ)
20
Αηοτυράκης Γ. Κωνσταντίνος
146
Τ)
*
Οί Δικασταί
Ι. Χατζάίος
Β. Βασιλειάδης
Μ. Σοι/λτάνης
Ο. Φοι/μης
.Ε Λεβέντης
Ό "^γραμματεύς
Απόστολος Ι. Παπαδάκης
Ότι άκριβές αντίγραφον έξαχθέν 'χ τοθ έν τώ ΰπ' Οπ ά,ρώ. 21 έ ε. πρακτκώ δημοσίας Συνεδρι¬
άσεως τοθ Δικαατηρίου των έν Ηρακλείω Έφετών περιεχομένου καταλογου.
Έν Ηρακλείω τή 29 Ίανουαρίου 1912
Ό "Υ)γραμματιύς
'Δπόοτολος Ι. Παπαδάκης
Δημοσιευθήτω δ παρών κατάλογος διά τής 'Επισήμου Εφημερίδος
Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
Ό Ποόεδρος των έν Ήρακλείφ 'Εφετών
Ι. ΧΑΤΖΑΚΟΣ
Γ
' ■: ί.
,
Μέγεθος Γραμματοσειράς