91788 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

5

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/1/1912
i

Αριθμός Σελίδων

24

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΜ Τ Η
ΤΚΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ^ -7 Ίανουαρίου 1912 — ΑΡΙΘ. 5
'; ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΟΓΙ2ΤΗΡΙΟΝ
ΧΡΗΣΙΣ 1910
*■·" ί
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ρ .:ολογισθέντων, βεβαιωθέντων, είσπραχθεντων καΐ εΐβ^ραξίμων
τής χρήσεως 1910, έν συγχρίσει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909
χαΐ ίών προδπβλογυβϊντων καΐ πραγματοποιηθεντων έξόδων τής
1910 κατά τόν ^να Μάϊον ^
Χλ>ί
Λ _.
ΚΦΗΜΕΡΐΣ ΤΓΤΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΐΕΓθΓΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
Προσωρινή κατάστασις τώ* βημοβίων έοόδων
χρήσεως τού έτους 19Ο9 άπό 1 Σεπτεμ-
? ι
Α'
Δ'
—~
3

4
Προαδιορισμός των έσόδων
Προνπολο-
δισθέντα
χρήσεως
1910
Β ι-
Άπό 12ί
πτεμ βς>ίου
1910 έως τέ
λους 'Απρι
λίου 1911
Α'. ΦΟΡΟΙ
Ά μ ι ο" ο ι φ ό ο ο *
α') Βεβαιονμενοι και εΐσπραττόμενοι εις τα δημοσία Ταμεΐα
Φόρος επί των συγκομιζομίνων δημητριακών προίόντων...............
» » ' όπωρικών και λαχανικών.............................
» » » ϊπιτηδευμάτων......................................
» » « » (έσοδον έξ ένσήμων φόρου επιτηδεύματος).
» » » οίκοδομών..........................................
450000
100000
75000
25000
■ 180000
β') Βεβαιοϋμενοι καϊ εΐσπραζτόμενοι είς τα Τελωνεΐα
Φόρος «πί τοΰ τυροϋ και των λοιπών γαλακτερών.............................................
» ελαίου και των έλαιων......................................................
• σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καϊ τοϋ πυρηνελαίου...............................
» οίνου...............................................................ς......
» των οίνοπνευμάτων, τής ΰποστάθμης τοϋ οίνου, τοϋ πετμεζίου καί τοΰ δξου.......
» έσπεριδοειδων καρπών και των έξ αυτών παραγομένων ποτών...................
» κουκουλίων καί τής μετάξης.................................................
• μίλιτος, μελοπηττών καί τού κηροϋ..........................................
των βαλανίδων καί βαλανώοκουπών..............................................
τής σταφίδος.................................................................
των άμυγδάλων................................................................
των χαρουπίων...............................................................
τοθ λαδάνου, καρα(υτασίου, δαφνελαίου, δαφνοφΰλλων, φασκομηλελαίου, δικτάμου λινο
σπόρου καί γλυκορρίζης.....................................................
των μαλλίων καί των κατηργασμένα^ καϊ μή δερμάτων...........................
των διαφόρων δλλων φνσικών προίόντων.........................................
"Αμμεσοι φόροι επι της καταναλώσεως
Τελωνειακός δασμός είσαγωγης είδών ύποκειμένων είς φορολογίαν................
» · έξαγωγής................................................
» » επί τού είσαγομένου οίνοπνεύματος.........................
» » » » » καπνοϋ...............................
» · » » » τουμπεκίου............................
Πρόσθετος φόρος επί τοϋ άλατος.............................................
Φόρος επί τοϋ καταναλισκομίνου καπνοϋ, είσπραττόμενος,οιά των Καπνοκοπτηρίων.
Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τέλη χαρτοσήμον
Άντίτιμον πωλήσεως χαρτοσήμου κοινοϋ....................................................
» » διατετιμημενου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων καί συμβολαιογραφείων.
Αντίγραφον πωλουμένου χαρτοσήμου των εκπαιδευτικήν τελών................................
Τέλη δικαστικά καταβαλλομενα παρά τής γραμματεθσι των δικαστηρίων.........................
Τέλη καταβαλλόμενον υπο των Συμ βολαιογραφων...............■............................
» » » » Ύίΐοί)ΐ)κοφυλακα>ν...........................................
» επί των μεριαματατοδείξεων τής Κρητικής Τραπέζης...................................
Τέλη Ταχυδρομικα
'Αντίτιμον κοινοϋ καί έναρίθμου γραμματοσήμου καί έ.-ΐιστολ. δελταρίων χαί ένσήμο)ν απαντήσεως.
Τέλη έσωΐϊρικών καί εξωτερικών Ταχυδρομικών Έπιταγών....................................
Μίσθωμα γραμματ-οθυρίδων τοϋ έν Ήρακλείφ Ταχυδρομικοϋ Γραφείου.........................
Τέλη τηλεγραφικα
Τέλη καταληκτικίόν Τηλεγραφηματων.....................
» διαβατικώ* » ......................
Ισωτερικών » τοϋ Δημοσίου τηλέγραφον.
εξ ϋ
Τέλη καθνστερήσεως
Τόκοι ύπερημερίας δπί τφν έκπροθέσμως έκτινομένων Δημοσίων 'Εσόδων.
Πφόσθ τελΐ) έ^ί των έκΐτοοθέσμως έκτινομένων δημοσίων έσόδων.,,
830000
15000
700000,
1800001
40000'
10000
69000
20000
6000
12000
140000
30000
140000
4000
70000
1000
98563
609559ο
12689
172070
2267000 —
1300000
120000
13000
300000
40000
115000
310000
2198000
225000
2000
70000
45000
100000
8000
3000
350278 70
560380
65585670
120676125
5940680
785680
85478
7587
480560
839440
1341-
3662290
12617:
80
274130
2Μ5030
79210
110310623
88052 ώ
219*30
21504*10
5 50
26Ο9
9175&Ί0
_^93367|85
173922δ|33
13499410
6839ο0
34420/0
2750953
4923/ /9
6020|10
14871/0
1766|:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ι τής χρήαειας τού έτους 1ϊ»1Ο έν συγκρίσει πρός τάς είσπράξεις τής
βρίου 191Ο Εως τέ> ούς Μαΐου 1911
βαιωθέντα
Είοπραχθέντα
Έντός τοί5
μηνός
Μαΐου
1911
Έν όλφ
Άπό 1 Σε-
πτεμβρίου
1910 εως τέ
λους Απρι¬
λίου 1911
Έντός τοϋ
μηνός
Μαΐου
1911
Έν 8λψ
Είσπρόξιμα
κατά τό τέ-
λος Μαΐου
1911
' ντίστοιχοι
είσπράξεις
χαήσ. 1909
άπό 1 Σεπτ-
1909 ΐως τε-'
λους Μαΐου
1910.
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
Προϋπολογισμόν
1043
4525
464 40!
1581 65
245540,
4260190.
24764'—
461920
1664 8θ|
358530,
1043 —
98563 —
66984]95
12735
172534140
35
351860
805820
698458 601
14544025
64026
9521
89063
64'20'
688 60!
830-1
123450!
15220 30
650
1006090
50556 59
10778 24
12689 75
6891812
1043-
11840 60
45 25
2341 85
10786154
705260
29Ϊ610
2514070
1777 90
2690830
17166704
1703390
60
1727 50
3507 60
523031
1493|80|
787330!
4869|80'
9083
134952
37857 40'
14139310
274780
3851120
995 80
174471180
1210967 77
95104 75
2482640
240188 80
27873 40!
142942,70
5602 80'
655856 70
120676 25
59406 80'
7856 80
8547810,
7587 30
4805 60,
8394 40
134122;
;
126172 80
2741
28450 30
792
30
10
1427508185
91755
10
22Ο17θ|ΐ5
1103106 231
88052*25
2190030
21504810
26095 50,
91755 10!
193267|85
18063,50
2455 40
4260190
247641—
4619 20|
1664 80}
3585 30
286,-
64 20
688 60
830,—
1234 50
15220 30
650
1006090
203170
12634880
1910892371 173922533
152028
689950
36148 20
31017
2905311
14284 45
1837
74
1612219
779
487,62!
1266!62
10
1Ο6|7Ο
325180
5446810
751390
148770
13
289562 53
144606 95
20446 79
1131—
16516674
1331561
3600,03
4704 74
207695
23697 33
674250
349 45
70911951
134994110!
6839 50,
34120 70
2750953
492Η7]79
602010
1487 70
10786151
7052 50
2926,10
25140 70
177790
171667|04
26050942
130322
18609 05
113
50
14904455
1331561
360003
392574
158933!
2243071
6523 40
242ι75
6766115
17033 9(
• 60
1727 5(
3507160
523013
1493 80
290531
14284!«
183717
161221
779
487|6
1266,8
219'1
106,71
1043 —
62397 19
1357104
127351—-
71259 97
161006120
8058 20
698458 60
145440,25
64026!
9521
60
89063 40
7873 30
4869 80
9083 —
134952 —
37857140
14139310
2747 80
3851120
99580
1553857165
1210967 77
95104 11
24826
140
240188 80
27833 40
91755 10
220176 Μ
1910892|3'
152028 —
6899 50
36118 20
31017 Μ
54468
7513 90
1487 71
289562 5ί
144606|95
20446 75
113
1651667
13315,6
360002
4704 7
207695
23697 3ί
674250
349 4ί
7091(1
36165181
53413,71
101274143
1908541
15
190854
15
55590 05
9862 25
23058 25
2517 46
10431-
6807,14!
370879'
68742|51
91028 011 80301144
9095170
701689,30'
18913580
25191(70,
6086 50
92557 40
6605 50
4691,20
649210
81768,60
1865810
116577 —
10323 25
38834 30!
3135 10
1267 80|
178 60
2590 90
53183 40
19199,30
24810101
10323|25
1037 50
323070
4369555
3494
762 40
452 60
14030701211 225021194
1985 401
50964 70
54320
12453 50
946489Ι35!
95942
87ΟΟ!4Ο;
200140 —
31467 50!
83700 —
239332 30!
1664771
55! 28865952
264478 12!
16126
8055
158170Γ75
1079 50
4*)115|—
30497.85
49686 351
5464 221
1487 7θ'
5820
519 281
4781
75
292501137
141062 60|
1679851
174
15803511
1317071
3544 35
364828
719263
12086 60
3333 33,
1999,61·
66405
122901
266
270513
141290!
74234 50
837 25
1895120
359410
1915615
4253870
6142 7!
996680
16109[55
61
70
61
18083,59, 561374
9883,86
349|45
"3Ϊ9]4ό
3141
36
1ΪΪΓ136
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
Α'
Β'
Δ'
Ε'
ΣΤ'
ΒΦΗΜΕΡΤ2 ΤΗΣ
Προϋπολο¬
γισμόν
Ζ'
Η'
θ'
Γ
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
Προσδιορισμός των έαόδων
Προϋπολο-
γισθέντα
χρήσεως
1910
Άπό 12ε·
πτεμβρίου
1910 εως τέ-
λους Ά λίου
1911
Τέλη άγκυροβολίας καϊ έρματος βεβαιονμενα καΐ είσπραττόμενα εν τοίς λιμεναρχείοις
Τέλη άγκυροβολίας καί έρματος........................................................
Τέλη και δικαιώματα δικαστικά
Ποινικά τέλη, εξοδα, πρόστιμα καΐ χρηματικαί ποιναί........................................
Ποιναί έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών άποφάσεων...................................
• έκ παραβάσεων τελωνειακών καί έτερον φορολογικών νόμων...........................
Λοιπά δικαιώματα
Δικαίωμα μολυβδοσφραγίσεως καπνοϋ, τουμπεκίου κλπ........................................
Διάφορα άπρόβλεπτα δικαιώματα άνήκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....................
Χρηματικά τιμήματα καί πρόστιμα, εϊσπραττόμενα κατά τύν περί στρατολογίας τής Πολιτοφυλακής
Νόμον................................................................................
Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας εμπορικήν σημάτων................................
Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Μονοπώλια
Άντίτιμον πωλουμένου άλατος άποδιδόμενον τΐ 2υνενδιαφερομένχι Διευθύνσει τού Μονοπωλ(ου
τοΰ άλατος..
Άντίτιμον πωληθέντος άϊατος την δ'. τριμηνίαν τοϋ ετους 1909 άποδοτέον ττ| Συνενδιαφερομένχι |
διευθύνσει τοβ μονοπωλίου τοΰ άλατος....................................................ι
Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Πρόσοδοι ίημοσίων χαταστημάτων
"Εσοδον τΛ Τυπογραφείου τής Πολιτείας έξ έκποιήσεως διαφόρων νόμων καί καταχωρήσεων έν τχ)
Έπισήμφ "Εφημερίδι ίδιωτικών εγγράφων.................................................
"Εσοδων έκ συνδρομών τής Επισήμου Εφημερίδος κα'ι των έστενογραφημένων πρακτικών τής
Βουλής................................................................................
Δικαιώματα ΰπερημερίας έμπορευμάτων.....................................................
Πρόσοδοι δημοσίαν νομημάτων
Δικαιώματα επί των έκ δημοσίων λατομείων καί όρυχει'ων λατομουμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
πετρών καί επί τοϋ έξορυσσομένου γύψου..................................................
"Εσοδον έκ τής μισθώσεως ΰαλασσίων λουτρόδν...............................................
» > » » τοϋ φόρου ίχθυαλιείας..............................................
Δικαιώματα επί τής σπογγαλιείας είσπραττόμενα έν τοις τελωνείοις..............................
Τίμημα έκποιουμένων διαφόρων άντικειμένων άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης...................
Πρόσοδοι μεταλλείων.....................................................................
Τίμημα έκποιήσεως δενδρνλλίων...........................................................
"Εσοδον έ« τ?ς εκμισθώσεως αίγιαλών, ίχθιοτρόφων ποταμών, λιμνών ή ίχθυοτρόφων ύδότων...
Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων
"Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..
"Εσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων κα'ι νησίδων τοϋ Δημοσίου...
Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
'Εκποιήσεις ακινήτου χαϊ χινητής περιουσίας τοϋ Δημόσιον
Τίμημα έκποιουμένων άκινήτων κτημάτων τοϋ Δημοσίου..............................
Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ύλικοϋ κλπ. μέχρι τέλο >ς Δ)γρίου 1910.
ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ *
Άπολήψεις ίχ των εξίδοον τοϋ προϋπολογισμόν
ΤΞξοδα πολιτικών διν.ών καί τέλη των σχετικών ά.-ΐοφάσει,>ν έπιδικαζόμενα τφ Δημοσίφ...........
"Εσοδα βουλευτικών έκλογών, υπό των ύποψηφίων Βαυλευτών καταβαλλόμενα.............".!!!"'
Τίμημα έκλογικών καταλόγων.................................................
Κρατήσεις^ λόγφ άπουσίας έκ των μισθών των δημοσίων λειτουγών καί πειθαρχικά πρόστιμα'έπιβαλ-
λομενα υπό των προϊσταμέν'ον των ΰπηοεσιών..................................
Κρατήσεις εχ των μισθών των Δημοσίίον λειτουργών π^ός ιη|η υπέρ τής Παιδείας.....
Κρατήσεις έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός 2 υ|0 δια. την πληρωμήν των βοηθηματων
Είσφοραι των δήμων υπέρ τής Παιδείας ...................................
Τα υπό των Μοναστηρ. Τα| είων αποδιδόμενο, έναντι των δαπανωμένων δι* έπίδομα πρός τα Πατοι-
αρχβϊα και επιδοματα 'Επισχόπων...................
ίς μεταφοράν.
10000-
1000
2000
49500
53ΟΟΟ
18ΟΟΟΟ
33997
213997
300
12700
10Ο0Ο
23000
3000
1000
5ΟΟΟΟ
498780
76Ρ290
255'40
176465
50230
1307355
6099085
200-
10266515
10266515
11880
8119
57600
1ΟΟΟΟ
5000
15000 —
1000
300
1300
1000
100
4500
27000
75000
20000
52000 —
1796Οθ|—
20121)75
130550
600,35
5076350
91610
61550
"5420^
806185
_980030
Τ7862ίϊί
544 91
54491
4475,80
381705
15(5718ί
510886
121053129
ΕΦΗΜΕΡΊΣ ΤΗ2 ί Τ35ΕΡΝΗΣΠ5Ω-
ϊί· ~ β α ι α> θ έ ν τ α ___
Έντός τοΰ
ιιηνοςΜαΐου|
1911
630'45]
5668|25|
3168|90
1086180
—'— 255^0
7580 1840 45'
Έ Ισ πραχθέντα
Άπό 1 Σε-
πτεμβρίου
1910 εως τέ-
λους Απρι¬
λίου 1911
4985ί80
32447ο 12957|65
65'75 658'05|
944,35 14017190!
2041
100]
3151
62962,05|
3ΟθΙ
30 77938|00]
- 1Ο2665|15
913 50!
255 40,
1702401
2871,301
Έντός τοΰ
μηνός Μα-
ίου!911
Έ* «λφ
68045
315 20
__ _____ ι
75 δθ
592130
13073 55
3893585
200 —
53801,70
10266515
— 105!665|ΐ5| 102665
41
136 —
188 90
365190
89'20
318,40
163
120161—
8308*65!
20487|65|
397(60
184501
184 50
1394 70
908 75
50763 50!
91610
615 50
11880
8119 Τί
8
54598|55
8246|35
980030
18046 65
544|91
108
31545
2526 82|
5481,231
544191
4475|80|
1υ8
4132 50
1819863^
56569 86!
Ι_____Η—! 460001—|
843150
129484|79
75
1305 50
32
26889Ϊ63
916
391 —
65 75
94425!
566β|25
ΆντΙστοιχοι
είσπράξεις
κατη το τβ-
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
,Γ'",;"."" άπο 1 Σεπτ
λοςΜαιου |1909|(ος τέ_
1911
λους Μα
ΐου 1910
— 5536
9633
1228170!
235 40
1778 201 62 25
10
3262130
205120;
100—1 300|
316130
15
10
29143|23
2855'85
367,95
322380
54491
.64491
338 20
32% 55
15671
51088 63
81
7039519
41
1361—
188 90!
658'05
14017 90
40987 05
55963
102665115!
102665|15,
163
12016
830865
365,90) 20487|65|
89 20
4634 46
4723 66
348
595Ι451
1394 70
32
31524|09
916
10
33866 89!
3203 85
963|40!
2488
1062 30
1108
969535 4659|
21975
680-
91155
43966 °3
3001—
219751— 45857|ί
— 128160196
— 128160|96
- 155!
11152
6753
— 180601
------2423)50
876 75
1923941 30290
____800
615 50 -
10
10
20731166 33519|70
504250
8836 90
621545
2271
50
943|45, 4167|25| 13879150 8486195
108!
251
2526
5481
252682
10 —
544 91
544 91
33820!
—1 ιοδ!
8377 501
3548
18198 63
5656986|
10
78772|69ί
4137160
50
2284 75!
4239 20
— 6573195!
288 40
127180
584'50 3164|40|
— 18402
Ι— 54889|73,
459901— —Ι—,
18
50712110 76872|51
Επί πλέον
13025
66950
1259130
80690
13106)35
3001123
_ 25495|81
864 —
1555 65
_ 25495|81
2427 65
32 -
1233 99
110
_ 1028|80|
1375|99
102880
301160
130810
_ 4319170
50
173984
4239 201
_|_ 6029Ι041
Ι _______Ι_ι
38360
168013
10 —
1980
20355
212353
5
6
7
Ζ'
Η'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΖΖροϋπολο-
γιαμον
ΙΕ'
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3
4
4*
Προσδιορισμός των έσόδων
Προϋπολο-
γισθέντα
χρήσεφς
1910
Β,.
ΆπόΙΝο-
εμβοίοΐ
1910 έως τέ·
λους Απρι¬
λίου 1911
Έκ μεταφοράς..........
'ΕπιστροφαΙ χρη μάτων,λόγφ τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικήν ένταλμάτων........
Παράβολα ύποψηφίων δημάρχων καϊ δημοτικών συμβούλων ...................................
Άπολήψβις των είς ύποστροφίας υπό τον Δημοσίου καταβληθέντων ............................,
Άπολήψεις των λόγφ ίματισμοΰ κλπ. όφειλομένων υπό στρατιωτίόν.............................
Άπολήψεις τόκου επί τού είς την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηγηθέντος, διά τοΰ 236 νό¬
μον, δανίίου έκ δραχ. 42,494..............................................................
Άατολήψεις άντιτίμου λυτάσματος Γκουάνω..................................................
Άπολήψεις » κινίνης τοϋ Δημοσίου..................................................
» τόκων καταβληθέντων δι* υπηρεσίαν τοΰ είς πληρ, μάς άποζημκόσεων χρησιμοποιή·
θένΐος δανείον 1,000,000 Δοαχμών.......................................................
Άπολήψεις των δυνάμει τοϋ 265 νόμου προκατβλ. τφ ταχυδρομινφ ταμιευτηρίω.................
"Έξοδα έκλογών της Συνελεύσεως υπό των πληρεξουσίων καταβαλλόμενα......................
Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
Διάφορα ίσοία τής τρεχούσης καϊ των παρελθουσών χρήσεων
Τυχηρά ή όνπρόβλεπτα εσοδα...............................................................
Λογκττικά προσκόμματα καταλογιζόμενα υπό τοΰ Γενικοϋ Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίων ύπολό
γων διαχειριστών.......................................................................
Έλλείμματα διαχειρίσεων δημοσίων ΰπολόγων...............................................,
ΕΙσπράξεις καθυστερούντωνέσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων.................................
'α^_. *β£*τ'ί&'ϊ. » , » » > 2» υπό τοΰ Δήμου Ηρακλείου διά συμψη
ί. φισμοΰ τοϋ τμήματος] των άηαΧ} οτβιωθέντων οίκημάτων αυτόν παρά τό Το μεϊον Ηρακλείου...
Σύνολον...........
179*300
5000-
900-
500-
1675 —
3825
8000
20000
50000
270000
1000
500
500
170000
46992
218992
12105329
2258,30
1315-
364084
62488
547635
834543
14271403
428834
78713226
46992-
-* 1838412 60
Λ,ίΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έντός τοΰ
μηνός Μαΐου
1911
'Λνϋίφ
Απόϊ Σε¬
πτέμβριον
1910 εωςτέ-
λους Απρι¬
λίου 1911
'Βντός τοθ
μηνός Μα-
ίον 1911
Έν Ηφ
κοκά τ ό τέ-
λος Μαΐου
1911
Άντίστοιχοι
είσηράξεις
ρήσ 190»
ό 1 Σεπτ.
1909 ίως τί-
λους Μαΐου
1910
Διαφοραί κατα την
χρήσιν 1910
Επί
Επί
έλαττον
Προΰπολογισμοΰ
1
843150
5895
440
1252 62
40
16
500
12948479 7039519
2317 95
1755
4893 46
624 82
551635
10897 59
500
13275(23
467
65
230660
2774 25
475599
1789438 86
46992
1841186 8Ε
148430
1315
847 40
624 82
547635
8345)43
8377
5895
440
23 86
40
2552
500
16
78772169
164325
1755
87120
684 8_
5516 35
10897 59
500
50712 10
774
4022 20
8648849
1199247
1004809ο
178480
8853852
5837603
467 65 2252 -Τ¬
Ι 0916 38 99454190
4Θ999— 46992
148699
5550830
26036*
1689983 96
3σ 1692487
Ϊ6872 51
1732 66
716 05
32771
13685
5ΟΌ
1ΟΟ8Ο
819853
1755
15» 21
624 821
13635818
465856
1070 86
138607 24
50
139(57809
1181
46992
4817360
189
41
27255 42
2787 ΘΟ
1ΟΟ8Ο —
4053578
3915234
39152 34
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4

ΙΕ'
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΑΚΕΦΑ-
Προυπολο¬
γισμόν
Κεφάλαιον
'♦ •νομααέ-χι χεφα>αίων τού Προύπολογισμού των έσόδων
Προυπολο-
γισθέντα
χρήσεως
110
Άπο 1 2 -
πτ,εμ βρίου
1910£ωςτε-
λους 'Α-τρι-
λ ου 1911
Α".
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
Η'.
Θ'.
Ι'.
ΙΑ'.
ΙΒ.'
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΠΒ'.
IX
Γ
Λ'. Φ ό ρ ο ι : ' ·
Άμε«οι όροι........................................................................... 2267ΟΟΟ
"Εμμεσο> φόροι.......................................................................... 2198ΟΟΟ
1634844 85
1739225Ι8
Β'. Τέλη καϊ διχαιώματα
Τέλη χαρτοσήμου............................................................
Τέλη ταχνδρομικά..........................................................,
Τέλη τεΑ*γραφικά...........................................................
Τέ>η καίΝστερησεως.........................................................
Τε,λη άγκυροβολίας και ερματος βεβαιοΰ|ΐενα καί είσ-ΐραττομεναίντοΐς λιμεναρχειοις.
Τέλη καϊ διχακάματα δικαστικά..............................................,
Λοιπά δι«ΐιώματα..........................................................,
Γ'. ΛΓονοπώλια
Μονοπώ>α.
Δ'· Πρόσοδοι
Πρόσοδοι οημοσίων καταστήμάτων.
Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων....
Πρόσοδοι δημόσιον κτημάτων......
Ε'.Έχποιήσεις
Έκποιήσνις ακινήτου καίκινητής περιουσίας τοϋ Δημοσίου.......
ΣΤ'. Άπολήψεις
Άπολήψβις έκ των έΕόδων τοΰ προυπολογισμόν................
Ζ'. Αιάφορα "Εαοδα
Διάφορσ ϊσοδα τής τρεχούσης κα'ι των παρελθουσών χρήσεων....
453000
233000
45000
14408
10ΟΟ0
1ΟΟΟΟ
53ΟΟΟ
213997
230ΟΟ
57600
ΙδΟΟΟ
1300
270000
_ 260Γ50)
Ά 30
0760
4987
9712
74786
102665
_ 20121
_ 54200
17862
544
_ 142714 03
— 1838412
Σύνολον Ισόδων..... 6083297
— 6078830
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ■
ΛΑΙΟ--Ι2-
/9αια>θέντα
Εντος τοϋ
μηνός
Μαίου
1911
Έν δλφ
Είσπραχθέντα
Άπό 1 Σε¬
πτέμβριον
] 910 εως τέ-
λους Απρι¬
λίου 1911
Έντός τού
μηνός Μα¬
ίου 1911
Έν δίω
|Ε'ισπράξιμα
κατά το τέ-
λος Μαΐου
1911
Άντίστοιχοι
είσπράξεις
χρήσ. 1909
άπο 1 Σεπτ.
1909 έωςτέ-1,
λους Μαϊου, Επί πλέον
1910
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
Επί
έλαττον
Προϋπολογισμόν
109866'95 174471ΐ|80 1427508'85
171667|04 1910892,37 1739225,33
29053! 11
16112219
1266 62
3-2580
680,45
3244)70
3151
130
365|90 20487
397
|60 54598|55
289562 53
165166 74
23697|33
7091
5668 25
12957 65
77938
13634880
171667 04
— 10266δ|ΐ5 102665!
184150 1ίΟ46|65
Ι
260509 42
14904455
22430 71
676615
4985'80
155385765
191089237
190854
2871
— 52801
30
29Ο53ΙΙ1
16132119
1266!62
325.80
680 45
3911
70 3161
15
130
20121175
29143 23
3223'80
289562*53
165166'74
23697|33
7091195
5666 25
3262 30
55963!-
!— 102665
— 544|91 544[91
2774!25 1841186|85 90323(32 58376'03 148699'35
13275!- 15ό989|26 8848δ|49 119ΐβ|47 1004800ο δδδθφθ 136358|ΐ8
66
13879,40
36 >'90 20487 65
4723 06 33865 89 20731
943 45 4167125
— 544|91
969535
21975
15
15 14Ο3Ο7θ!21
— 1664771
225021
94
55 28865952
2*250137
15803511
18083 59
9883 86
5536 —
4659-
45857 88
13170 71
7192 63
5613 74
349 45
130,25
- 12816θ!96
35237δ|64 643120δ|6ε 4000654|46 425417,82 4426072)28 2005133|36 4073-6|4Ο 610549|89 257714|01
18060-
3351970
8486 95
2427 65
1375 99
— 6573|95
|50 139678|00 48173|60 3915234
7423450
42538 70
16109155
611
3141
669!50 2066|20
13106|35 3001
— 2549581
36
|23
1028 80
4319,70
— 602904
40535 78
Κεφάλαιον
Β'
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
Η'.
θ'.
Ι'.
ΙΑ'.
ΙΒ'.
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
ΙΣΤ'.
Καθαρά όλική επί πλέον διαφορά κατά την χρήσιν 1910 δραχ. 352,835,88
.Γ'*
,1'Μ.
Ιδικόν
προυπολο¬
γισμόν
ι
Ι
Προσδιορισμός των έξόδων
II
ι σ τ ώ-
Χ ο ρ η γ η θ ε Γσ αι
Δι* ειδικήν
Διά τοϋ
προϋπολο¬
γισμόν
νομων χαι
Διαταγμάτ.
9
10
11
Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1
2
1
2
1
2
3
4
5
1
2
1
1
1
2
ά
4
1
2
3
4
ό
6
7
8
9
10
11
1
1
1
47700
42180
34920
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.......................................................
"Εξοδα υπηρεσίας » »........................................................
Έφετεΐον καί Είσαγγελία Έφετών Χανίων...................................................
'Εφετεΐον καίΕίσαγγελία Ηρακλείου......................................................
Πρωτοδικεΐον καί Είσαγγελία Χανίων.....................................................
> » » Ηρακλείου.................................................
» » > Ρεθύμνης...................................................
» » > Λασηθίου...................................................
> » » Σφακίων...................................................
Πρόσθετοι ΐ Εκτακτοι βοηθοί.............................................................
Προσωπικόν Βίρηνοδικείων.............................................................
Πρόσθετοι ί) εκτακτοι βοηθυί...........................................................
Προσωπικόν Εϊδικών Ύποθηκοψυλακείων................................................... 32860
> Μβταφραστικών Γραφείων...................................................... 7000
Γραφική ϋλη, φωτισμός, θίρμανσις, κλπ. Δικαστήριον......................................... _™-
Ένοίκια Είρηνοδικείων, 'Υποθηκοφυλακείων, Μεταφρρστικών Γραφείων κλπ.................... 119οΧ
17340
2300
71740
500
190620
1700
9480
Διάφορα εξοδα Λικαστηρίων.
"Εξοδα «οινικής Δικαιοσύνης..........................................
Προσωπικόν φυλακών...............................................
Διατροφή φυλακισμένων............................................
Νοσηλεία καί παροχή φαρμάκων είς φυλακισμένους...................
Φωτισμός φυλακών.................................................
Καθαριότης καί συντήρησς φυλακών κλπ..............................
Ένοίκια φυλακών..................................................
Άλύσεις, χλεΐθρα, σχεύη κλ.........................................
Βοήθημα είς φυλακισμένους έν έπισήμοις έορτ'ιϊς....................
Δι* αγοράν βιβλίων, γραφικήν ύλην καί μικρά εξοδα φυλακών..........
Δι* εξοδα φωτισμοΰ καί συντηρήσεωξ κρατητηρίων, μεταγωγάς κλ.......
ΊΙμερι'ισιον είκυσάλεπτυν έπίόωμα τιον έν Ίτζεδίν φυλακισμένων.........
Διάψοροι έξωτεριχαϊ δουτάνα.........................................
Έπισκευή καί συντήρησις δημοσίων κτιρίων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως.
"Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων.......................................
Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως..............................,...........
"Εςοδα παριΐστάσειος ώπιτρόπου..........................,.................
Γραΐ|.ικΐ| 6λι|, χαρτης εντυπων, εξοδα δημοσιευσεως, φωτισμόν, κλ................
Δι1 άγος>άν καί δετικά βιβλίων, έπίπλων κλ. διά τα γραφεϊα τής Διευθύνσεως......
Δι1 όδυιποςηκά έ'4οδα ύπαλλήλων..............................................
Ηροσω.τιχόν των Νομαρχίαν................................................
Διά γραφικήν ύλην, προμήθειαν βιβλίον, φωτισμόν κλ..........................
Δι* έπισκευάς καί συμπλ>ιρώσεις ε.ιι.ελων κλ...................................
Δι' ενοίκιον Νομαρχίαν Χανίων κα» Σφακίων................................
Προσωπικόν Λιμενικής ύπΐ|ς>εσίας...........................................
Διά γραφικήν ΰλτ|ν, προμήθειον βιβλίων, φωτισμόν, κλ.........................
Διά σΐ'μπληριοσεις καί έπισκευάς έπίπλων, λέμβων κλ............................
Δι' ενοίκιον τοϋ Λιμεναρχείον Ρεθύμνης......................................
Δι* αγοράν ναυαγοσωστικών έογαλείων κλ....................................
Άσΐυνομικοί Ίαΐροί.......................................................
Ίατροί κοινών γυναικ(ϋν..................................................
Δι* εςοδα συντηρήσεως των Συφιλιδικών νοσοκομείων Χανίων καί Ηρακλείου..
Διά γρας ικήν ύλην, προμίθείαν βιβλίων αστυϊοΐΓρικΓ|ς ΰ.τ)|ρεσίας...............
Δι' εξοδα έκτάκτων ύγειονομικών μέτρων δημοοίας υγείας κλ..................
Χορήγημα είς τα Νοσοκομεία Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου...............
Προσωπικόν λαί ε'ξοδα Λεπροκομείου.......................................
Δια γραφικήν (ίλΐ|ν, φωτισμόν, Οέρμανσιν, φάρμακα κ.λ.π.....................
Δι' έ'ξοθα συντιιρήαεως των Λεπρών κ.λ.π....................................
Άντίτιμον κ.λ.π. εξοδα προμηθείας κινίνης τοΰ Δημοσίου......................
Άστυχιιμική ύπηρεσία....................................................
Διά γραφικήν ύλην, φωτισμόν, θέρμανσιν κ.Α.π...................'..'....'..'.'.'.',
Δι' άντικαταβτάσεις καί έπισκευάς όργανον κ.λ.π·.................'............
Συνδρομαί εί. /.υσσοδι'ικτους μεταβαίνοντας πρός θεραπείαν.....'..'..'......'..'.'.
Είς απόρους καί ναΰλα άπύρων.............................................
Είς ναυαγούς «ιί φρενοβλαβεΐς.................................'..'..'!...'.'.'
Διάφορα έςοδα βουλευτικών καί δημοτικών έκλογών.................!...'..'.'.".'
Των Βουλεντικών καί Δημοτικόν έκλογών όδοιποριχά. κ.λ.π...............'..'.'.'
Διά την διακόσμησιν χαι φωταγώγησιν δημοσίων κα,ταστΐ|(ΐάτων έν έορταίς κ.λ.π.
«') Διάταγμα 56 τή
77 » Τ Μάϊον
64600
34020
76000
7500
4000
4000
2500
1000
2000
600
3000
10000
5000
4000
8650
;α'.) 2800
806570
17460 —
750 —
1500 —
400 —
1500 —
47040,
1500—Ι
500'—
1
12780 —
200 —
200
7200 —
4000]—
80 —
2500-
6000 —
7440-
500 —
45000-
20000 —
6240
500 —
2500,—
10000 —
3800
500
1000
1000
2000
600
100
Είς μπταψοροΛ......· ! 210700
φύλλον Εφημερίδος 35 Τεθχος Α'. ΆναΛληρωματική Δραχμάς 2,800
(γ'.)4000 -
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κχαθαρισθέντων χαΐ πραγματοποιηθέντω" έξόδων τής χρήσεως τού
μέχρι τέλους 1Μα?ου 1911.
II
ληρ
ωθέντα {ξοδα
———————
ΕΙδικοϋ
Άναγνι, ρισθέντα
Υπόλοιπον έκ-
προυποΧο-
Μετενεχ'&εΐσαι
Σύνολον
εξοδα δι" εκδό¬
Άπό 1 Σ) βρίου
Εντός τοϋ μη¬
καθαρισΰεντων
γισ
κου
έκ τής
σεως χρηματικών
1910 £ως τέλους
νός Μαΐου
Έν ϋλψ
καί μή πληρω¬
αι
χρήσεως 1909
πιστώσεων
ένταλμάτων
Απριλίου 1911
1911
θέντων έξόδων
5

17340
13133
20
10333
20
1400
11733
20
1400
1
1
__
__
2300
__
2(Ί01ι30
186945
74
20
1943 65
57,65
2
»
__

71740
__
54954,30
42174 30
5890
48064 30
98901—
1
2
__
__
53220
__
432001—
27702 30
3880
__
31382 30
11617,70
2
»
__
__
47700
_
37059 —
28343 80
4392 60
32736 40
431260
1
3
__
__
42180 —
33195
__
24806 50
3137 65
28244 15
4950,85
2
»
-—

34920,—
26074
__
20076 70
27081—
2ί43Ι30
22784 70
3289 30
3
»
__
2994θ|—
21930 —
16924 60
19367 90
2562 10
4


27240
20280,—
15876 —
2190
__
18066-
2214
__
5
»
__

500
__
423
__
423-
__
_
4231-
__
__
6
»
__
__
190620
151569 —
11028310
19760
35
130043 45
21525 55
1
4
.__
__
1700
180
__
__
__
90
__
90 —
90,—
2
»
__
„__
9480 —
7020
__
5319 95
760
__
6079 95
940
05
1
5
__
___
22860 —
18110
__
13619 —
1464
__
15083 -
3027
__
1
6
__
___
7000 —
3222
__
2701,95
496
95
3198 90
43
10
1
7
__
___
9000 —
4850
__
3244-
1150
4394-
456 —
2
»
__
14760 —
10407
20
8299 45
2021
15
10320 60
86 60
3
»
__
___
64600 —
28867
36
25677 75
2559 25
28237 —
630 36
4
»
__
___
34020 —
26730
19260 20
2771
65
22031 85
469815
1
8
__
76000 —
40598
10
35581 03
4228
31
3980934
788 70
2
»
__
___
7500 —
4801
72
3306 74
373
70
308044
112128
3
»
__
___
4000 —
3912
70
274385
431
__
317485
737 85
4
»
__
___
4000 —
3065
05
255585
446
70
3002 55
6250
5
»
__
___
2500 —
860
637
__
175
__
812 —
481—
6
»
__
___
1000
__
217
30
120,—
__
__
120 —
127,30
7
»
__
___
2000
__
181»
5901—
__
590 —
1302 —
8
__
___
600
__
11860
93 65
2
_
9565
22 95
9
>
__
___
3000
691
30
694 60
96
70
691
:«)


10
»
__
___
10000
__
8000
3000
__
3000
__
6000

2000

11
>
,__
5000
__
2611
20
131120
1300 —
2611
20


1
9
___
4000
5181
65
4304
33
59195
4896
28
285
37
1
10


8650

5307
20
452985
48535
5015
20
352

1
11


809370

580552
18
436303
35
68619
81
5Ο4923Ί6
756^02
17460
11302
60
9672
60
860
10532
60
860
1
1
__
___
750
__
423
30
423130
__
423 30


2
__
___
1500
__
1356
95
1270 20
8075
1356 95


3
__
___
400 —
434 70
423 80
10 90
434 70


4
» ι
__
___
1500
170860
161210
6620
167830
30
30
5
Λ Ι
__
___
47040
__
36440
28821
3632|—
32453 —
3787

1
__
___
1500
__
1609 75
155045
59 30
1609 75


2
*
500 —
20300
203 60

__
2016ί


3
)►
2720
1833 25
110665
720 60
1833 ί'


4
)►
Λ
__
__
12780
_
100)0
_
809035
933 3(
90-23 (,'
1026
35
1
ό


2001—
200 —
11890
10110
103
90


103 ~·
90
15
101
10
2
3
»
__
__
200 —
117
__
__

147
__
147


4


200 —
7200 —
200
5400

—Ι—
4520 —
400
4920
200
480
5
1
»
4
__
__
2880 —
1680,—
1440 —
240
_
1680 —

2
**>
__
__
4000 —
2586,73
246043
__
246043
126
30
3
Χ>
__
__
80 —
5014,5
5045
__

50 45


4
)►
__ __
12500 —
7317
20
390125
2638
60
653985
807
35
5
»
__
__
6000 —
4000'—
4000 —
__
__
4000 —


6
)0 Ι
__
__
7440'—
4756 Χ>
415690
600
4756 90


7
10
__
500 —
297 90
206 20
5620
26240
35
50
8
)0
__
__
45000 —
2949325
2429925
335650
2775575
1737
50
9
Λ η

20000 —
6240,—
7
4530
3470 —
7
530
__
7
4000
530
_
10
Ί
5
)► *
__
500 —
117
10
11710
__
11710


2
__
2500 —
166670
66815
95365
162180
44
90
3
Χ·
α
ιοοοο —
9633 70
9633 70
__
_
9633 70


1
Ο
3800 —
366530
331210
166 20
3478 30
187

2
)0
__
500 —
46120
415 70
37 50
453 20
8
3
)0
7
__
4000
4452 45
75680
3687 65
444445
8

1
ι
ι ι ι ι
1000
2000
600
100
706!—
1693,10
450 —
954
400

15
636
554
50
63(5
1509
450
Ξ
70—ι
18410
2
1
2
3
)0
8
»
Ι
224790
148814
73
118046
13
20530
20
138576|33
10238
40
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΙΙίΗον
προϋπολο-
γισμοϋ
ϊΐροβδιοριβμός των έξόδων
Π ι σ τ ώ-
Χορηγη&εΐααι
" Διά τοΰ
Ι προϋπολο-
I
γισμοΰ
Δι" είδικών
νόμων καί
Διαταγμάτ,
9
»
10
11
12
»
13
14
15
Ι
4 Δι' εξοδα απελάσεως επικίνδυνον είς την δημοσ. τάξιν κ.λ.π
5 Κηδεΐαι άπόρων άγωνιστων, στέφανοι κ.λ
6 Διά μίσθωμα ύδατος, εξοδα εγκαταστάσεως αΰτοϋ *.λ.π.......
1 Προσωπιχόν καΐ εξοδα ασΰλου φρενοβλαβών...........·.....
2 "Εξοδα συντηρήσεακ φρενοβλαβών, ήμερήσιον επιδομα κ.λ.π...
1 Προσωπικόν Ταχυδρομειον.................................
" » Τηλβγραφείων........................·,........
"Εξοδα γραφικά, θέρμανοις, καθαριότης κ.λ. τής Διευθύνσεως..
Ένοίκια καταστημάτων Τα/. · αί Τηλεγραφ, γραφείων........
Άξία χάρτου, βιβλίων, έκτυπαπικά, βιβλ ιοδετικά, κ.λ.π........
Λίσθωμα έργολάβων, εξοδα μεταφοράς άλληλογραφίας κ.λ.π..
Μεταφορά σάκκων υπό εφίππων ταχυδρόμων κ.λ.π..........
Κόμιστρα άλληλογραφίαί. καταβλητέα είς ξένας διευθυνσεις-----
Συνεισφοραι είς Διεθνή Ταχυδρομικά Γραφεΐα Βέρνης.......
Όδοιποριν.Λ εξοδα Ταχ. κα! Τηλεγρ. ΰπαλλήλίον.............
Άποζημκόίΐεις άπολλυμένο)ν έπιστολών......................
Θαλασσία συγκοινοννία..............................^.....
Τέλη τηλεγραφικά έξωτερικής κα'ι εσωτερικάς (ΐνταποκρίσεως.
Τηλεγραφικά Ιξοδα ίμπορικ(7)ν κα'ι πολιτικών είδήβεων.......
"Εξοδα ά.ιογραφής πληθιισμου των κατοίκων................
Βοηθήματα είς απόρους αγ ονιστάς.........................
» » χήρας, όρφανά καί τραυματίας..............
3 » » Στέφανον Ψαρουδάκην έφάπαξ..............
4 "Εκτακτον βοήθημα είς άγωνιστάς...............^.........
5 Διά χάρτην, Εκτύπωσιν καΐ συρραφήν πιστοποιητικΛν........
1 "Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.............................
ι
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
". ΑΝΩΤί:ΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως............................................
"Εξοδα παοαοτάσεως Έπιτρόπου................................................
» εγκαταστάσεως 'Λνίοτέρας Λιευθι'Λ'σεως..................................
Γραφική Γλη κ.λ.π............................................................
Τακτικήν προσωπικόν Λημοσίων "Εργων........................................
"Εκτακτον » » » .......................................
Γραφικά ίξοδα κ.λ.π..........................................................
Συγγράμμιιτα, εντνπα, άντικείμΐνα Ιχνογραφίας κ.λ...............................
Ήμερομίσθια ίργατιον, ^κτάκτως προσλαμβανομένων............................
Όδοιπορικά ίξοδα κ.λ.π.......................................................
Δια προμή&ειαν χειρωνακτικών ίργαλείιον χ....................................
Βοήθημα ι'.-ταλλήλων παθόντοιν κατά την εκτέλεσιν ?ργ(ον........................
Δι* ήγος>αν έ.τιστημονκών έργαλεί(ϋν............................................
Δι* αγοράν πέντε άτμηλάτ(ον ΰδοστρωτή(>(ον......................................
Μηχ«νοδΐ|γοί δδοστηιοτήςκον...................................................
"Εξοδα (ηιντηρι'ισεως κα'ι λϊΐτουργίας όδοστρίοτήροίν.............................
Άποζημκόσεις τιϋν υπό τοϋ Δημοσ'ου καταλαμβ(ίνομένο)ν κτημάτων................
"Εξοδα έφαρμογης σχεδί(ι>ν πόλβ(ι>ν............................................
Έ.τιτκεναι κτιρίων τής 'Λνιοτ. Διευθύνσεως τιόν Έσιοτερικων......................
» » » » » » Οικονομικήν.....................
» » » » » » Παιδείας.........................
> καί συνπ)ρΐ'|σεις όδιΰν κα'ι γεφυρΛν κ.λ.π.............................
Έπισκενί) στς>ατο')ν(!)ν Χ(ι)ροφυακής καί Π ΐλιτοφυλακής...........................
ΈπισκειιαΙ καΐ ονντηρήσεις καταττημήτ'αν τής Ανωτ. Διη»Η>νσΓι>ς των Οικονομικήν.
Άξία καταληφθέντων κτημτίτιον 'Αφε-ντακάκΐ) καί Έμ. Πολυχρονιδη................
Προεκτασις τής όδοϋ Πλ«τινκϊ Κιβσάμου τμήμα α'...............................
Κατασκενή τοθ β' τμήαατο; της 6δοϋ Χανίίον —ΆληχιανοΠ........................
» αμαξιτής όΛοϋ Χιιλέπας, ΦρουΛίων 'Λκρβιτηρίου........................
Σκυρρόστι,κυσις τής όδοθ Χανίοιν—Σοι'Λας.......................................
» τοΓ) ΰ.τολοίπου τής όδοϋ Άγνιας—Καιρίτου............................
Κατασκευή ουμπληοωμ. ?ργ(ον έ.ιΐ τής όδοΰ Σταυρακΐιον ΚαλουδιανΛν.............
» τοίχων καΐ όχετοθ είς οδόν Φακωθΐίΐνών...............................
Έπισκευή τής όδοΰ Καινοΰριας—Χ(όρας Άγιηάς..................................
Κατασχενή β' τμήιιατος τής όδοΰ Πλατανιά—Κισσάμου..........................
» γ'. » » » » » ............................
Προέκταπις τής δδοΓι ΆληκιανοΟ—Φουρνέ.......................„..............
Αποπεράτωσις όδοϋ Χανίων Σούδας............................................
Κατασκευή γεφΰρας Καιρίτου..................................................[
» » Γέρω Λάχκου...........................................'.'.
» » Σκαφκότου..........................................
» » Μεσόγειον........................................."."."
Εϊ·
20000
10000
500
10000
40000
30000
500
10000
1000
16533
210790,— 14000 -
7200
3000!
2000
6000
10000
•57100
17820
5000
5000
10000
40000
2000
10810
1000
1800
628253
129601—
750-
1600 —
800
33660
95480,-
3000-
1000-
35000
100 Ό
2000
100
200
65000
12960
5000
40000
200
4000
4000
3000
80000
4600
58
12444
887
11660
3017
1743
270
273
600
10309
17152
4622
19000
58946-
1059-
199|-
1114!—
(α) Διάταγμα 75 τής 2 Μαΐου 1911 φ. Έπισ. Έφ. 3δ Τεδχ. Α'. τού 1911 άνα-τληρωματ. Δρ*. *30θΟθ
» »82»13»»»»>'37>»>» > ,» 50000
(β) » 93 »18 » » » » > 41 » » » » , » 12000
Μ ν41 ' - ?- - ι· · -
1401.0
α) 126992-
(β)4000
(β) 4000
5607451- 138992
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
ω-
ζ ι
:ών
κα'ι
ιάτ.
ι ε ι ς
Μετενεχθεϊσαι
έκ τής χρήσεως
1909
Σύνολον
πιστωσεων
224790|—
72001-1
3000 —
2000 —
6000
10000,
157100
17820!
5000
5000
10000
40000
2000
10810
1000
1800
200!
20000
ιοοοο;
500,
10000
40000
30000
5001
10000
1000
16033)
6422531—
Αναγνωρίσαντα
Ιξοδα δι' εκδό¬
σεως χρηματικων
ένταλμάτων
12960,
750-
1600-
800,
33660
9548θ|
3000,
1000
35000
10000
2000
100
200'
65000
12960
5000
166999!
200
8000
8000
3000
80000
8600
58
3082
12444
887
11660
3017
1743
27θ!
273;
600!
10309·
17152
462*
19000
58946
105Θ
199
1114
699737 —
14881473'
1156 80
3111,75
6661-
4500-
5271 75!
110158 30
9478 45|
220310
2298 20
6601 7Γ
26338,85
1510
1327 45
1707! 1
10114:38
1060290
37296,20
28363-
500-
10159-
945.-
11574199!
4347217
8503 35,
36410]
1589
386115'
Ιξαδα
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 έως τέ/.ους
',ιπριλίου 1911
1180401
2+1
2888251
3500
2862 40
8072140
8076 65
1355
1561 10
6200
75
2258440
67240
1021,05
1707 15
8749821
7010
921150
Έντός τού μη¬
νός Μαΐου
1911
3621
•50
500
24
945
5822|89'
287357
63011
3139
1084(81)
26241
175
6558 30^
31310
8063 20
2108 20
150097
94
179 95
:
7004.57
96950
30241,07
9957 !85
1713 70,
415938^
875-1
31δ8·όό
249810
1743-
154 40
191*0
59991»
874420
547310
4121 12
1709822
493205"
199-,
50255^
585:

157Γ
351
20101
50491
3001
851
1958Γ
495'
16Γ
62Η4
143Γ
5189?
179
460*
5973
969150
*»■
ϊο]
Η)
*
10!
50
Κι
!
!
ιο;
875-
1713701
|
1743ί-
154!4ό
19180
599 9ί>
45Ο449|47
4278 10
337127
17098'*ϊ;
2710546
199-4
278853,46
20530 20
91210
223,60
59θ!
500|—,
1637195;
53670
."41 '6Ρ
3'.)5 -
2425
314
05
11420
1191
2166,85
2734
1520
1120301
591
46
Έν «Χφ
ι-Μ
54982|46|
ι·ν
6074
135
11*
423*
81;
47(
73?
58491
44
58Ι5|8δ|
144485
5719 —
1195
2221505
__!_
502 55
111279,021
Ι
138576 33
1156 80
311175
590-
4000 —
4500 35
90#)Ο —
94781«5]
1891180
9102175
6601 75
2501015
986»
113525
1707,15
994128
9176 85
119455ίί
514150
5001-1
114450
9451-
342339|ο5
78099»
308Κ
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
κα'ι μή πληρω¬
θέντων έξόδων
ΪΙίιχοϋ
Προϋπολο¬
γισμόν
38615
2175285
5650860
3139 30
968 20
23822 05
5709 30
163; 10
6754 90
Ϊ1«Χ 20
110384 «2ί
17995
5Ο5.'; 22
5981 -
060 50
30241 07
8633,70
4159381
87Γ>' —
3158 Κ
24!)8 Ι0|
174Ί
154 4Λ
191 80]
8744 2»!
1*
493*51
199-
50255
390132;48]
10238,401
76
500,
771
•ίθ
13898 30
311
195 4Η
1328
523
30
55
19220
1440
25350 70
23221
,05
50!
ί)014 50
_ΒΙβθ'θΤ>|
92382'Κ
1293 40
5560
38171-
6443 20;
11600!
2419 7θ|
789ί
150-
130830
3971312
1023 37
1324'15!
1713 70
74985
60316199]
1
2
3
4
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8
»
1
9
α
»
Λ
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
11
1
12
3
»
1
13
1
14
8
»
3
»
4
»
5
»
1
15
βο
Ιδικόν
πούποΧ ο-
γισμον
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΕΩΣ
Προβδιοριαμός των
Π ι σ τ ώ-
3 ι
» Ι
» :
» ι
» ■
»
* !
» !
* ι
» !
* !
» !
* !
» ι
* !
» ί
» ι
» !
» !
Ι
23
24
25
3β!
27!
28]
291
30;
31!
32!
33!
34!
35!
36!
37!
38 |
39!
40!
41 !
42!
43
44
45ί
46!
47!
48!
49!
50!
51 Ι
52!
53!
54!
55!
56!
57!
58!
59!
60!
61!
62!
63!
64!
65!
66!
67 |
68!
09 |
70!
71!
72!
73!
74!
75!
76!
77!
78!
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
: 91
Κατπσκενή γεφνρας Λουραδιανών...............................
» » Ντβρέ.......................................
* των γεφυρών Ξενιανδν καί Κοντο-κυνήγι Σελίνου.........
'Κκβάνθυνσις τοΰ λιμένος Καστελλίου Κισσάμου...................
Κατασκευή άποθήκης παρά τό Χημεΐον Χανίων.....................
Μετατροπή οίκήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον....................
» τοΰ πρώην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον................
Κατασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας..............................
Προέκτασις τής δδοΰ Βάμου Καλυβών.............................
Κατασκευή προφυλακτηρίων τοίχων τής δδοΰ Σούδας 'Ιτζεδιν........
Έπισκευή των όδών Άσφένδου, Ίμβρου, Άράδενας, Άγίας 'Ροταέλης
Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγος Άράδενας διερχομένη; δδοΰ....
Προέκτασις τής όδοΰ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι τμήμα α'........
Αποπεράτωσις τής δδοΰ Καλυβών Άρμένων πλήν τής σκυρροστρώσι
Προέκτασις αμαξιτής δδοϋ 'Ιτζεδιν Νειό χωρίου............... ...
Σκυρρόστρωίΐις τής δδοϋ Καλυβών Άρμένων Νειό χωρίου....
Προέκτασις τής δδοϋ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι β'. Τμήμα
» » » Βάμου Καλυβών......................
εως.
Κατασκει,ή γεφΰρας Μπούτακα.................../..........................
Αποπεράτωσις τής γεφΰρας Κεραμειώτου—Άποκορωνου κ. λ..................
Κατασκευή γεφύρας Κερας Άποκορωνου........_.............................
Κατασκευή βρύσεως καί μεταφορά ύδατος «Καμάλη»^ Καλλικράτους............
» καί σκιρρόστρωσις τής δδοϋ 'Ρεθιίμνης—Άτσιποποι',λου.............
» τής άπο γεφύρας Άτσιποπούλου είς Άτσιπόπουλον όδοΰ..............
Προέκτασις αμαξιτής δδοΰ "Ρεθύμνης—Χανίων...............................
Κατασκευή τής όδοΰ Άξοΰ Ανωγείων....................................,
Προέκτασις τής δδοϋ "Ρεθύμνης Περάματος..................................
Κατασκευή τμήματος δδοΰ "Ρεθύμνης— Περάματος ...........................
Έπισκευή τής έντός τής φάραγγβς Κοτσιφοΰ δδοΰ..........................
Διόρθωσις τής δδοΰ Σκάλας Ρουστίκων καί Νερατζδς......................,
Κατασκευή αμαξιτής δδοΰ Ρεθύμνης—Άμαρίου............................
,, Τμήματος » » Περάματος............................
Έπισκευή δδοΰ φάραγγος Κοτσιφοΰ........................................
» » Κουρταλιώτη.....................................
Κατασκευή » Πηγής Άρκάδι...........................................
» » Άμπελά διά τής θέσεως Τράχα............................
Κατασκενή δδοϋ Σταυρωμένου Ρούπας...................................
» » Πραισοΰ..........................................
» » Κλησίδι...........................................
Γεφύροσις τοΰ ποταμοΰ Πλατΰ...........................................
» » » Άγίας Κυριακής..................................
« » » Μαλάκια................,.........................
» » » Σακτουρίων.......................................
Κατασκευή προφυλακτηρίων γεφύρας Γαράζου κλΐι.........................
» γεφύρας Μόλου— Φαράτσι.......................................
» » Πραχύμου Μυλοποτάμου.................................
Έπισκευή γεφύρας Έλευθέρνας...........................................
Κατασκευή » Γαράζου .............................................
» » Ροδακίνσυ............................................
» λιμίνοβραχ(ονος Πανόρμου......................................
» άποβάθρας Μΰρθιου Πλακια.....................................
» Σωληνωτοΰ ύδραγωγείου έν Έπισκοπί Ρεθύμνης...................
» τοΰ β'. Τμήματος τής δδοΰ "Ηρακλείου Άγίων Παρασκι&ν Καστέλλι.
Προέκτασις τής αμαξιτής δδοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς ......................
Κατασκευή όδοΰ Φοινικιας Μονοφατσίου...................................
» » Γεφυρακιών Καλέσα Βούταις...............................
Αποπεράτωσις όδοΰ Αρχανών.............................................
2κυρρόστρωσις » » .............................................
Κατασκευή » "Ηρακλείου Μεσσαράς.................................
Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήμα Άγίας Βαρβάρας.....................
Έπισκευή κα'ι σκυρρόστρωσις όδοΰ "Ηρακλείου Πεζίδν.......................
Σκυςιρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου Φοινικιάς..................................
Κατασκενή δδοΰ Γεφυοάκια Βούταις.......................................
» γεφύρας Άναποδιάρη ..........................................
> » Γέρω Ποταμοΰ ή Ληθαίου..............................
» γεφύρας Ίνιώτου..............................................
» » Καρτεροΰ............................................
; » » Λουτή Πέραμα.......................................
» νέας πτέρυγος είς τό Μουσείον "Ηρακλείου.......................
Διαρρύθμισις Νομαρχιακόν Κσταστήματος Ηρακλείου είς Δικαστήρια".......'..
Κατασκευή Ύποθηκοφυλακείου έν Ήρακλείφ.......................'......'
ι
Είς
Διά τοΰ
προϋπολο¬
γισμόν
560745
ΐ6?ω:-
"ν»! Ι
700-
6000 —
984-
,595(
1223
1360
7305
^688
2150
11286
^°09
20000
1520
350
199
3500
11068
1871
1^863,
1219
2871
351
459
27755
4467
4000
5000
8761
2000
1000
1000
20000
2500
26441
4543
4750
2259
724
248
2107
1877
10000
6000
576
7849
1183
2306
2180
266
41641
11619
55940
5465
4891
7547(
3655'
25264
1366
18897
30(Χ:
1871
3100Γ.
900(
Δι' είδιχδνΙ
νόμων καίΐ
Διαταγμβχ,
138992-Ι
ιΐι
Ι—1389^1"
ΜΙ
ΈΠΙΣΗΛΪΟΣ ΓΦΓΜ^ΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
«VI
τ ώ·
ε ι
σ ο ι
>ν καί
ΜετειεχθεΙσαι
έκ τής χρήσεως
1909
Σύνολον
πιστα>σεα>ν
Άναγνωρισθέντα
ϊξοδα δι'εκδό¬
σεως χρηματικων
ένταλμάτων
ΙΙληρωθέ τα έξ ο δ α
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 έως τέλους
Απριλίου 1911
"Εντός τοϋ μη¬
νός Μαΐου
1911
Έν «Ιψ
Υπόλοιπον κ-
καθαρισθίντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόοων
ι- ισικου
προϋπολο¬
γισμόν

ΐί:
699737Η
900
4700
16000
161
7001
61
60001
984]
5951
1223
1360
7305
688
2150
11286
36910
909
20000
350|
199
3500
11068
1871
18863
1219
351
459
27755
4467
4000
5000
8761
2000
1000
1000
20000
2500
4543
4750
724
248
2107
1877
000
576
7849ΐ
11831
2306
4164|
11619

5
546ο
4891
«0
75
36Β57
1366
18897
3000
18712
31000
3(>0
1307456
450449,47
4102 23
58885
361508
984
25061
1197 40
323 30
59703
11286
5291
604275
1341
10
62
350
164 65
745
1626 701
9660|30
294 25]
400
1744633
12517175
3636 65
1098 45
2492 671
2064 79
3265 70
2778 21
1909 40
197440
1115 70
3600 22
3181
57
55335
45270
72°7|14
206'υδΟ
4527 20
75
5151
27556 75
29 2Ο
20167
29
1825997
14
278853,46
303653
58885!
36Ι0Ι081
984
25061
1197 40,
597
1658|50|
112861
5291
8104
1341 62|
350
164651
1626 70
966030
294ΐ25|
400'
14002
ο:ϊ,
13
12517 75
3636 6&
10^45
249267
165219
186585
2778,21
1909401
197440
1035 70
3600—1
217005
57
452 70
7297 14
2067680
4527 20
5151 ''
15408 50
9329|20
13167 "
469361
591
111279|Ο2|
_|
1065,701
323
2937
745
851
80
1011
1214825
134435
02
390132481
4102123
588)86!
361δ!θ8
984—!
25061
1197
323
597
1658!
11286
5291
10
60427!
1341
350
164
745
1626
9660
294|25
400
17446
12517
3«36 65
1098 45
2492 67
1652
3265 70
277821
1909 40
1111
3600
3181
57
33
191
452.70
72»7 Γ
2067680
4527 20
515114!
27556 75
292ί
93,
13ΐ672ί
18259,97
6037966
60316,991
41260
553 35
7000:
68282 94,
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
00
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ιδικόν
προϋπολο¬
γισμόν
Ι
3
! 92
»
! 93
>►
: 94
>
ι 9δ
»
Ι 96
! 97
( 98
! 99
: 100
>
1 101
ί 102
>
103
. 104
10ο
! Ιθϋ
! 107
>
! 108
ί 109
' 110
111
112
Πό
114
115
*
116
».■
117
»ι
118
» ι
119
» ί
120
121
»!
» :
122
123
» ;
120
» ί
126
» ί
* ί
12/
12Β
» ί
* !
129
130
» ι
131
ός των έξό*δων
μταφο^ας .
'Επισκευή κ.α'ι μετατροπή Είρηνοδικείου Ηρακλείου είς Νομαρχίαν κλπ
Κατασκευή καϊ διαπλάτυνσις Λΐθίνης άποβάθρας τοθ Τελωνείου Ήρακλείοΰ'.
2υμ.-ΐλήρωσις καί άποπεράΐυ σις τοϋ Μουσείου Ηρακλείου...................
Ανοικοδόμησις τοϋ τοίχου τοϋ λιμένος Ηρακλείου.............
'Κκκενιοσις των δεξαμενήν ηαρά τί) Τελωνειακχ] άτοθήκτι Ήςάκλεί'ίυ!.......
ϊνατασκευή μαγειρείων Αωροφιλακής Ηρακλείου
Έπισκευή τής Τελωνεκικής άποβήκΐ|ς Ηρακλείου....................
Όδός ΆγιΌυ Νικολάου Νεαπόλεως α'. Τμήμα...........Υ '. ΥΥΥ " '.
Άποπεράτωο ις τής όδοΰ Τσυυλή μνήμο..................
Κατασχευή τής όδοϋ ϋΐ|τείας—Μαλαβρας................... '.
» » » Ιΐορτί Κουτούρα Βιάννου..........
'Αποπεράτοισις όδοϋ Άμπελου.......................
Προέκτασις β'. τμήματος όδοϋ Άγίου Νικολάου Νεαπόλεως. .. .....
Κατασκευή όδοϋ Βι ..ννου Ήρ ικλείου.................. '
Ίέ
1 13:4
» ί 130
» ί 136
» ί 137
» ; 136
» · 139
» ! 140
» 1 141
» Ι 142
» ! 143
» Ι 141
» ί 145
» ί 146
» 147
» ι 14»
» ! 149
» ί 150
* ί 151
» Ι 152
» | 153
» ! 154
« ι 155
» ί 156
» ί 157
ί 158
1 159
Ι 160
ί 161
162
Κατασκευήν
Διά την αποπεράτωσιν της όύοϋ Καλυβών— Νε«Η-Χωριο0
Δι* επισκευήν τής όδοθ ^οΰδας—Καλυβών......
Διά την κατασκευήν τής όδοθ ΒρυσΛν—Κράπης
Κατασκενή δυτικής πτέρυγο; Μουσείου Ηρακλείου
Έπισκευή αποχωρητηρίων είς παραπήγματα Ηρακλείου
Δι' επισκευήν καί συντήρησιν τής όδοϋ Ηρακλείου—Λασηθίου
Διά την αποπεράτωσιν τοϋ ύδραγωγ6ίου 'Αποστόλων Πεοιάδο'-
μεταφοράν.
Η ι σ τ ώ-
"3ΓΌ ρ η γ η θ εΤσΤΊ
Διά τοΰ
προϋπολο-
γισμοΰ
Δι' είδικών
νόμων χαί
Διαταγμάτ.
ςρς..................
» Τμι'ιματο; όδοϋ Αγίου Νικολάου Νεαπόλεως! Υ.. '..........................
» γεφνρας Καλογ ιρων....................... ...............................
» τριών Γεφυρών τής όδοϋ Ιεραπέτρας Καλαμαύκάς.'. Υ.............."..............
» γεφΰρας τοϋ πυχαμοΰ Καλαμίου................ ...............................
» » Κυυτσουρά Σητείας ..................'...................................
Έπισκευή γεφΰς>ας Λιμένος Σητείας................ ...................................
Κατασκεκή περιθωρίου γεφύρας .Στομιου Ιεραπέτρας.. ..................................
» Ύδραγωγείοΐ) Βιάννου.................... ....................................
» » Πισκοκεφάλου 2ητεία.ς κ.λ.π.......................................
» Άποβάθρας Ίεραπει ρας.................[......................................
Άποπεράτωοις σήραγγυς Λακωνίων..................''....................................
Εγκατάστασις τηλέγραφον εις Σητείαν, ■Ιίθ.ά.Λετοαν,' Νεάπολιν Βιάννον......................
^πισκευη οικηματυς εν Νεαπόλει δια ΐηΧ^ραφεΙον καί Ταχυδρομειον ......................
Αγορα εργαλειων διά τα ΰδραυλικά............ .........................
11ρυμήθι;ια ποτρελαιομΐ)χανής μετ1 άνχλίας κ.λ.π............................................
Άγορά έπιστιιμονικών εργαλείων, σκηνών χ.λ.π....'..!......................................
» δυο ιπποκινήτων όδοστριοτι'ΐϋων........."........................................
» » αντλιών των δημυσίων έργων...... ......................................
» τριών σταϋμών ύδατος................. ........................................
Ανέγερσις καί συνΐηρησις οίκοθομών Γεωργίας.......'...'...................................
Κατασκευή όίιοϋ Χανίων—Κισαάμου α'. τμημα... .......................................
» » Καμιυιανό ι'υάκι—Δρακώνα κ.ϊι.π.........................................
» ' Νειό Χωρίου--Μπαμπαλή Χ.6.ΝΙ κ.λ.π......................................
» ·, Ρεθύμνης—Ηεράματος—ΗραΛ),είου.'..'.'.'.'!"...............................
Πίστωσις διαϋέσιμος δι' έργα συνκοινωνίας Ρεθύμνης..'.'....................................
, * , , * * * Ηρακλείου .! ...................·............
Κατασκευη οΰοΰ Αγιου Νικολάου Νεαπόλεως .... .............................
Πίστωσις διαίίεσιμος όι' έ(.γα συγκοινωνίας Λασηθίόΰ.'.'.....................................
Έπισκευή οίκήματος Φιρκά.................. .......................................
Κατασκευή διαφόρων έργων είς Τελωνείον Χανίων..'. ......................................
» γεφυρών είς ώενιανά καί Κοντοκυνήγι. "........................................
Διά την κατασκευήν διαφόρων έργων έν τβ όδφ ΐΪΛατάνιά"...................................
Κατασκευή ΰδραγωγείου —υυδας............... ....................................
Έπισκευή κρΐ].τιδώματυς Λιμένος Χανίων.......'...........................................
Προέκτασις όδοϋ Χαλέπας—Φροϋδια............ ..........................................
Κατασκευή γε(| ΰρας είς Κεραμειά.............''...........................................
> Τελωνειακόν καταστήματος Χανίων ...........................................
Διά την κατασκευήν γεφύρας Καιρίτου........... ..........................................
» διοχέτευσιν των υετίων υδάτων τής γεφύρας ' Καιρίτου.'.'.'.'.'.'.'.'.'.......................
κατασκευήν τ,|ς όδυυ Χωστής— Ιΐυροσελίων
επισκευήν τής υδού Χλιαροϋ—Σκινε—ΙΙοροσελ'ίων
αποπεράτίοσιν τής όδοΰ Καιρίτου—Φουρνέ ...................................
κατασκευήν αμαξιτής όδοϋ Κάνεβα—Βουκολίών! ! ]..................................
υήν ύδραγωγειου Λακκων............. " .....................................
Δι' έξυγιαντικά ε'ργα Γεωργιουπόλεως.........\..........................................
Λιά κατασκευήν γεψύρας μεταξύ Καψοδάσους και' ϊΐατα'ιανόΰ................................
1108464
90(Χ
1348
1018
3530
5189
1500
29
823
356
67&
20000
8931
393'.:ί;
1045
1447
460
618
305
1000
4ο7
460ΌΟ
60(Χ
50&
5775
1450
1000
827
2086
6000
801
150
200]
100000
29470!
510Ό0
110000
50000
150000|
60000
50000
16000
5000
371
6000
3500
4900
8000
3000
60000
194491
20000|
10000
ιοοοο;
15000
15000
4900
10000
5000
1576
3000
38000,
500θ!
829
δοοοο'Ι
580
10250
2602
5000
3000 —
2291473
138992
138992;
ω-
7 α ι
ν ών
κια
|ΐατ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
'. Ι ί
Μετενεχθεϊσαι
/ τή; χρήσεως
1909
ίννοΐον
πια τωσεων
Αναγνωρίση έντα
εξοδα δι* εκδό¬
σεως χρηματικήν
ένταλμάτων
Π λ
ν»
Ο ε >> τ α ε «^ ο ό
α
Άπο 1 2) βρίου
1910 εως τέλους
Απριλίου 9111
Έντός τοΰ μη¬
νός Μαΐου
1911
Έν ίΐφ
1307456
9000
1349
1018
3530
5189
1500
29
823
3949
356
675
7626
20000
8931
39399
1042
1447
460
618
305
1000
437
46000
6000
5083,
5/75
1450
1000
827
6000
800
150
200
100000
29740
51000
1100001
5000Ό
150000
60000
500Ό0
16000
5000
371
6000
3500
4900
8000
3000
60000
19449
20000
10000
10000
15000
15000
4900
ιοοοο
5000
1576
3000
38000
5000
829
500Ο0
580
10280
2602
5000
3000
2430465
672079-55
111880
427008
3594 79
675
3868 20
30742 26
487,62
1172 59
460 —
597 95
437 —
29769 91
3444 89
3864,65
875
81

32545
5873 35
4ό27,65
9532 40
10697 05
524 55
530810
469361 59
111880
4270 08
184109
386820
24446 66
487 62
117259
460-
597 95
437-
2976991
344489
8125
3127 90
379045
52455
548800^
13443502
155185
629560
386465
875-
32545
274545
4527 65
9532 40
6906 60
53081
176367 7
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
χαί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
Ε Ιδικόν
προΰπολο·
γιβμοϋ
603796 61
111880
427008
3392 94
386820
30742 26
487 62
117259
460-
59795
437 —
29769 91
344489
3864 65
875-
8125
32545
5873 35
4527 65
9532 40
10697 05
68289 94
50185
675 —
52455
530810
72516830
6915979
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
31α
31β
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
162
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
»
»
»
»
»
»
»
»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ι
ΕΙ&ίχον
προϋπολο¬
γισμόν
Οτ
Π/οοσοΊορισμός των έ^όδων
Π σ τ ώ ■
ηγηθε Γσαι
Διά τοΰ
~}σϋλολο-
Δι' είβικών
νόμων χαί
Διβταγμάτ.
1
2
ι·
Ι 4
163
164
1(55
10(5
107
108
169
170
171
17-2
173
174
175
176
177
178
179
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16
17
18
1
1
Έη μεταφορ£ς.
2291473
Διά την ύδρευσιν τοϋ Β'. 1 άγματος Πβζ ικοί.................................................
Διά τον λαφαρισμόν τοΰ Λιμένος Ηρακλείου...........................■.......·,··;■_■........
Διά κατίδαφισιν 'απαλλυΐριωθέντων κτιριων καί κατασκευήν κρηπιδώματος έν τψ Λιμένι Ηρακλείου.
Διά συγκοινωνίαν είς τάς "π.- θήκας Τελωνείον Ηρακλείου......................................
Δι' αποπεράτωσιν τής όδοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς..............................................
» της γβψύρας Αυγ&νικής......................................................
Διά την καταοΆβυήν γε1 ύρας Ι'έρω Ποταμοϋ.................................................
• » » σιδηράς γεφύρας επί τοΰ ποταμοϋ Βι'ρρων..................................
Γεφΰρωσις πνταμοδ—Αστρακών ίγουροκεφα?ι.ίου.............................................
Διά την καιασκευήν σωλη νωτοΰ ύδραγωγείου βν Λάστρ»........................"..............
Δι' άποπληρωμήν ύδραγωγείου Βιάννου.................................................."...
Διά τΐ]ν λατα^κι,υ)|ν ϋίιραγωγέίου έν Άπιδιφ..................................................
2υνέχεια «ατασκευΓ|ς σιιραγγος Λα^ων'ων....................................................
Δι' αντικατάσΐαοιν τοΰ σύρμαιΐυς τοΰ Τΐ|λ^γραφου Λασηθίου....................................
Διά την έπ«κευί|ν τού ύδραγωγείου Δίαγκασά Σητείας..........................................
Διά την άπυπερ τωσιν τού ύί) αγωγειου Άγίου Βασιλείου Βιάνιου..........................
Διά την κατασκευήν τοΰ Λ'. τμήματος ύύοΰ Σούδας Ίτζεδίν άπό Μικρά Πλατανάκι διά Μεγάλων
Χωραφίων, ^τυλου, πρός τό Νέον Χ.υρίον...................................................
Άξιωμαΐΐκκοί Χωροφυλακήν................................................................
'Υϋΐαςιωματιοΐ «αί Χιοροφυλακβς............................................................
Διε/
3000^
60000'-
Θ0ΟΟ0
10000
8552
14000
2300
2700
4000
υ,νοικια χαι ε.τισκευαι στραΐωνα»............................
Φωχισμος, ί>έρμανσις, καθαριότης σΐρατώ/ων.................
Γραφική ΰλη καί χάρτης έντό.τ:ων............................
Άγώγιακαί ναθλοι 'ΛξΜυματιχών Χωροφυλακήν χπ...........
"Εξυθα μ8ταφορά5- 6'δατος, χρημάτων.........................
Άντιτιμον φ ρμάκων, σ^ντ ήρηίΐς θεραπευτηρίων κλπ..........
'/»γορά καί άντιχατάστααι^μευών όπλαιν, φνσιγγίων άναγίμισΐς.
Έπισχευτι καί σιητήρησις ών έν ταίς ά.-τυθήκαις δπλων........
Προμήθεια εΐδών έξαρτιίσ ως όπλιαμον......................
» » ίματισμοΰ κλπ............................
» » καί εΛΐσκευή έπίπλων καί είδών στρατωνισμοϋ.
'Λγορά ίππων 'υΐΛοσκϊυών κλπ..............................
* Χάρτου μουσικης, μουσικών τεμαχίων, όργάνων κλ^τ......
Άπρόοπτα έξοδα καί διάφοραι μικροδαπαναι κλπ..............
Έπιμίσθια μεταβαΐ ικών σωμάτων...........................
Άμοιβαί χορηγούμεναι διά συλλήψης έγκληματιών...........,
Μισθοδοσία πολιτών όδηγών κατα τής ζψοκΛοπής.............
Αξιωματικόν ΙΙεζικοΰ......................................
Ύπαξιωμαΐικοί νκαί στρατιώται............................
Προμηθεια είδώ όπλισμοϋ, πολεμαφοδίων κλπ...............
κλινσοτρωμνής............................
ίματισμοΰ κλπ............................
μαγειρικών σκευιύν.......................
καρροοκευής, Ιπποκομίας κλπ..............
στρατοπεδείας καί σχοποβο; ής.............
γραφικί)ςϋλης βιβλίον χκι................
φωτισμοΰ, θι'ρμάνσεως κλπ................
Έξοδα μεταφοράς όπλισμοϋ, στρατωνισμοϋ κλπ.............
» νο ιηλείας, φαρμ κων κλπ.........................
» όδοιποριχά καί με α^ομίσεις........................
Άνημίσθια ίερεων, έζθδα κηήειών κλπ.......................
Άγορά καί συντΐ)ρησ.ς σκευών γραφείον.....................
ΣυντήρηοΊς σ>-οατώνων Πεζικοϋ, ένοίκια κλπ.................
Έξοδα έν γένει απογραφήν ατρατκυσίμων....................
λΐισθοδοσια Ποιητοϋ έν τψ στρατεΰματι επί 8 μήνας..........
Συνδρομαί τοΰ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν των σκοπευτηρίοχν!.'.. [
"Έξοδα παρβλθουσών χρήσεων............................'
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Προσιοπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.......................
"Εξοδα υπηρεσίας...............................
'ΕΉιδόματα ΙΙατριαρχείων Μητροπολίτην καί Έπισκόποίν.'.'..'.'.'.'.'.'.'.'.
Μισ»οί ΙΙνευματικών Άρχηγών Μουσουλ[ΐάνων καί Ισραηλιτών.'......
Γραςτική ϋλη................................ .
Άρχαιολογικι'ι ύπηρεοία....................'...'.'.'.'.'.'".'.'.*.',·.....
"Εξοδα άρχαιολογικής υπηρεσίας....................!.!!*:!!!!!!!!
Γυμνασια Χανίων Ηρακλείου...............
Γνμνάσια Ρεθύμνης Νεαπόλεως..........'..'.".'.'..'.'.'. 11 °.".!........
Έλληνικά αχολΐϊα Πόλεων καί Έπαρχιών.......
Ανωτέρα Παρθεναγωγεϊα Χρισπανικά... .7.7.7.7.7.Υ.7.7.7.7.7.7
* » ΜουσουλμανΐΜά........................
Διάταγμα 100 τής 27 Μαΐου 1911 φ. '£$πισ. Έφημ. 42 Τεθχ. Α'. τού 1Β11 "]
* 77 »*»*·»» » 35 » » , » ·,
480
990
8000
12000
1000
4000
110330
979466
1920
37500
4500
10000
18000
8000
3000
5000
2000
2000
71810
3000
5000
1000
1000
30000
1000
35000
10156Ό
338005
180000
15400
39520
2000
4000
6000
4000
5000
12000
7000
βοοο
3000
2000
6000
8000
800
10000
49037
138992 γ-
😉 10000-
(β) 6000
·Αναπλ. » 6000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ!!"
62*
ο ε ι ς
καί
«τ.
Μετενεχθεΐσαι
έκ της χρήσβως
1909
Ο¬
ί-,
Σύνολον
ηισζώσεων
Αναγνωρισθεντα
εξοδα δι* εκδό¬
σεως χρηματικών
ένταλμώτων
2430465-
3000 —
ΘΟ0Ο0 —
6000η-
1ΟΟΟΟ —
8552-
14ΟΟΟ —
2300-
2700-
40ΟΟ
480-
990-
8000-
12ΟΟΟ
1ΟΟΟ-
4000-
10ΟΟΟ
110330-
979456-
1920
375001—
4500—
ΙΟΟΟθΊ—
18ΟΟΟ—
8000—
3000—
5000-
«XX)1—
2ΟΟΟ—
71810-
3ΟΟΟ-
5000-
1ΟΟΟ—
1ΟΟΟ-
3ΟΟΟΟ—
1ΟΟΟ—
35ΟΟΟ
101560—
338005—
180000 —
154ΟΟ
39520
2000—
4000
5000—
4ΟΟΟ—
5Ο0Ο—
12ΟΟΟ
13ΟΟ0
6000 ,
3000—
2θοσ—
6000-
8ΟΟΟ1--
800-
10000—
490371 —
__
47675251—
90380-
13Ο0Ο—
59040—
546ΟΟ1,-
35160)-
41640-
301601—
343800ε—
794328Ό9
21 —
715415
7818,60
5810448
514323 80
1280—
2551510
5687,1:
889525
189025
22
363 4£
60*27
70
151330
1400
755 7(
297 60
363345
440-
7233ΟΪ
253227«
146160Μ
1311
307771
1431
2280
5425
328901
190059
29970
243895
1960185
99580
56385
255610
96850
16150
260830
914562
'Από 1 Σ)βρίου
910 εως τέλους
"Απριλίου 1911
8Ο28773144
14β7
3Ο7ΟΟ
15660
160
12375-
47671
4359385
38196—
2639590
3190920
213893^85
54880053
634855
5200140
5810448
514193,80
1Ο9Ο,—
4977|65
254205
485785
|
1699'85
2066
20
365
43437
1401*
1400
257
-20
48338 82
04
46
50
%
206966
29494
71
30768
1341
21
2963
14β(>59
299 70
1547
104090
617
Ένΐός τού μη¬
νός Μαΐου
1911
Κ
ΪΟ
77Ι|7Ο
166(1
196830
617754
1540807^
71879^
1257^
23219^5
1Ο90Ο20
80—
9380-
432315
3586555
27819ί»5
2045010
2285465
163318]Οδ
17636777,
261820
130
30^05
41(4 70
63 13
1?6Ο—
190 40
342|9ϋ
1
11868Η6
40
692
440
29531
107101
255
311
85665
910
1 «Ο
20
Έν 8λω
72516830
634855
781860
58104148
514323180
8025
2976,75
5496|15
8744Κ5
1890 25
2406 20
Ύπόλο·πον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
5530:
1511
1401
75;
29'/
363.
44(.(
57087
216500
1365%
71
30777
143
3219
2Ε80
3Ο6Ο
αι
348051)
1772»
299170
240375
124650
73720
17385
187445
86350
16 Κ
26ΟΜ30
___626Ν|74
18888618
156,301
39) Ό—
1700. -
1332501
104-
483995
43-ϋΙδ
2893|-
335990
^3419)80
790795
14138
271199Ϊ
80-
107125
44271
4070ό
3214411
2335211
262115
186767Ϊ8Ι
Είδικοδ
προϋπολο¬
γισμόν
6915979
8Ο5τ3Ο
190 —
1748940
10—
191 —
15040
492183
15243
167267
95Κ44Ι
5985
70-
12805
3520
714Κ
25860
390-
68195
105
_287688
ί3991ΐ]57
7*ΐΙ—
73»5
358005
2969Η)
80-
166250
340,-
288585
6Ο51Η»
301380
569465
27126
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
6
7
ββ
——^
ΕΙδικοΰ
προϋπολο¬
γισμόν
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
6
7
8
9
10
11
12
10
11
Προσδιορισμός των έξόδων
3
4
5
6
7
8
1
8
3
4
5
6
7
8
&'
11
12
13
14
15
16
Εΐσφορά τοΰ Δημοσίου υπέρ τοΰ Ταμείου των 'Εθνικών άναγκόΛ'........
Άποζημιώσεις Πληρεξουσίων........................................
Μισθοί καί άποζημιώσεις έκτακτον προσωπικού γραφείον Βουλής.....
Γραφική ΐλη κλπ..................................................
Γραφείον Βουλής...................................................
Συντήρησις Βουλευτηρίου ...........................................
Τόκοι έντόκων Γραμματίων τοϋ δημοσίου............................
Προεδρεία Συμβουλ'ου Εκτελεστικήν Έ.τιτροπής.......................
Χορηγήματα καί συντάξεις είς διαφόρους...............................
2υντάξεις κατά τόν 685 Νόμον.....................'..................
» άποστρατείας άνδρών ΧωροΓρυλακής καϊ Πολιτοφυλακής..........
Χρέη προκατόχου Διοικήσεο)ς........................................
Προσωπικήν Ανωτέρας Διευθύνσεως..................................
"Εςοδα παραστώεως 'Επιτρόπου......................................
» υπηρεσίας...................................................
Προσωπικόν Γενικοϋ Λογιστηρίου καί στατιστικοΰ'γραφείου.............
"Έξοδα υπηρεσίας...................................................
Οίκονο[/ΐλϋϊ Επιθεωρηταί............................................
"Έξοδα έπιθεωρήσεων...............................................
» Γραφείου τής έπι3ειος)ΐ';σεως των Οικονομικήν...................
Προσωπικόν Κεντςικοϋ Ταμείου.......................................
» ταμείου Ηρακλείου......................................
» » Ρεθύμνης........................................
» » Λασηθίου........................................
Γραφική ϋλη φωτισμός θέρμανσις Ταμείων ..........................
Βιβλιοδέτΐ|σι; βιβλίων έντύπων κλπ...................................
"Έπιπλα ταμείων καΐ πάσα «λλη σχετική δαπάνη......................
Έξοδα συσκευής καί μεταφοράς χρημάτίον...........................
"Εξο^α βεβαιώσεοις φόρων.........................................,
Ποσοοτά επί των εΐσπράξεων των είσπρακτόρων.......................
» » » » α Ταμκϋν καί "Αποθηκαρίου............
» » » » » τής πωλήσεως χαρτοσήμον...........
Προσωπικόν Τυπογραφείου..........................................
Άντίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής Εφημερίδος.................
Διά πάσταν κύλινδρον κ.λ. Τυπογραφείου............................
Διά μελάνην τοΰ τυπογραφείου......................................
Δι* έπισκιυήν, συντήρησιν καί κίνησιν των μηχανημάτωνν............
Δι" αγοράν τυπογραφικών στοιχείον.................................
"Εκτύπωσις πρακτικών των μέχρι τοΰ 1909 2υνελεύσεαιν καί Βουλών ...
Πληριομή μισθών των είς τό Τυπογραφείον ύπηρετούντων Χίοροφυλάκων
Προσωπικόν Τελωνείον Χανίων......................................
» » Ηρακλείου...................................
» » Ρεθύμνης....................................
» » Άγιον Νικόλαον..............................
'Υποτελωνεΐα, α'. καί β'. Τάξεως.................................|.'
Τελωνοσταθμαρχεϊα............................................' |'
Τελωνοφυ/ ακή.................................................
Έξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, Ύποτελωνείων καί Τελωνοσταθμαρ'χείων .'
Διά θέρμανσιν των Τελωνίων α'. καί β'. τάξεως....................'
Δι* όδουτορικά τελωνειακών ύπαλλήλων......................
Δι* ένοίκια » καταστή μάτων.............
Διά ριβλιοδέτησιν των τελωνειακών έντύπων κ.λ.π.........'....'.'.".','
Δι* αγοράν καί επισκευήν πλαοτίγγων κ.λ.π...........'..!'.!..........
Δι* έκτάκτους καί άπροβλέπτους δαπάνας των Τελωνείοιν
Δι* επισκευήν χρηιιατοκιβωτίων καί μεταφοράν αυτών .....'.'.'.
Διά κατασκευήν καί επισκευήν τελωνοφυλακείων......'....'.'·.........
Π ι α τ ώ· |
Διά τοΰ
προϋπολο¬
γισμόν
Δι* είδικων
νόμων χο'ι
Διαταγμάΐ.
Έμ μεταφορας
Έπιμσθια καθηγητών.........................................................
Γραφική ΰλη έκπαιδευτηρίων....................................................
Προσωπικόν Επιθεωρήσεως Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.............................
Έξοδα υπηρεσίας..............................................................
Δημοτική έν.παίδευσις..........................................................
Γενικά εξοδα Σχολείων.........................................................
Διάφοοα » Έκπαιδεύσεως........_..............
V
·;.........................
2-ιτνδρομή υπέρ τής 'Εταιρηας τής ΰπέο. των Πατρίων Αμύνης.......................
Άμοιβή ίερέων διά τάς γεννητηρίους Λράξεις........._............................
Συνδρομή τοΰ Δημοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισσάμου.................
"Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεων...................................................
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
343800
2000
340!
112801
3200
810509
4200
6000
500
2000
2000'
1189626 —
Εις μεταφοράν........
(α) Διάταγμα 602 τής 27 Μαΐου 1911 φύλλον "Επισήμου Εφημερίδος 40 Τεΰχ. Α'. τοϋ 1911 Άναπληρωματική Δραχ. 12,000
500000
218600
24560|-
900
3120
ιοου
50000 —
3840
12710
2000
2000,1-
1000
18140-
750
1601) -
31200 —
2400!—
6000|—
3500
700
8520
7560
5040
5040
840
1000
600
500
2000
15000
5000
3000
30600
12000
700
400
1600
4000
16000
1560
30120]-
31920-
14520
7080
19920
10140
70680
5028
150 —
600
8000
1000
2500
12000
20ο
1000!—
1219838-
12000
τ ω·
501
νκαΐ
γμαΐ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
67
Άναγνωρισθέντα
1^ )· η ρ
ωθέντα έ ξ ο δ α
Ύ,όλο,,ονε*-
ΕΙδ,χον
Μετενεχθεΐσαι
Ϊ^/ιλ/Λ 2 Ο
V
εξοδα δι* εκδό¬
"Απόϊ Σ)βρίου
Έντός τοϋ μη¬
καθαριοΛβντων
γιομοϋ
έκ τής χρήσεως
ΔίνΙΌΛνν
σεως χρηματικων
1910 Γ >ςτέ?ους
νός Μαΐου
Έν 81φ
καί μή πληρω¬
Α
1909
πιστώσεων
ένταλμάτων
Απριλίου 1911
1911
θέντων ίξόδων
■β
8- |


343800 —
213893 85
16334805
23419 80
186767 85
27126 —
_
_
2000-
543 -
__ _
542 76
542 75
-25
6
4
__
__
340 —
210 —
220-
------
220;-
20 —
7
__
___
11280 —
8460 —
6452-
1100-
7552-
908-
1
5
__
___
3200 —
137120
929 80
336 40
1266 20
105 —
2
__
___
810599 -
63.3557 65
4633«2 90
76052
539414 90
94142 75
1
β Ι
__
___
4200-
2388 Ί5
3273 65
50-
232.3 65
64 40
1
7
__
__
6000 —
5209 25
3814 50
1149 75
4')64 25
345 —
1
8
__
5οο—
500-
_ _
------
------
δ^.Ο -
1
9
—Τ ___
2000-
____
------
------
------
------
1
10
____
___
2000 —
2000 —
5000-
------
2000 —
------
1
11
--------------
3707 —
3912 30
1125 45
437 8")
1563 30
2349 -
1
12


1189626
872075[30
64352635
103088,55
746614
90
125560
40
____
_
500000 —
2186Ο0 —
219200-
216000-
400'—
216400-
—|—
1
1
1
2


24560 —
900 —
2128510
89915
16898 70
89315
210-
17108
893
70
15
4176 40
2
3
___
___
3120 —
2679—
2159 —
260-
2419

260ι-
1
3 ι
____
___
1000 —
80560
2(19 60
536-
80".
60
—'—
2
____
___
50000 —
31250 -
31250-
Ι_____
31250

___ί___
1
4
____
3840 —
290405
2237 65
326 40
2564
05
340 —
1
5
____
___
12710 —
8690-
6030 —
1180-
7810

880]—
1
6

___
2000 —
____
------
— —
--

—!—
2

__
2000 —
____
— ι—
—·—
-—
-----1
3


1000 —
18140 —
12513 65
9473 65
1470-
10943
65
1570-
1
1
7
8


750-
1500 —
41080
1389 20
.369 15
1164 50
30-
136 75
399
1301
15
25
1165
87 95
2
3
____
31200 —
2.3355 —
18299 -
2615 -
20914

2441 —
4


2400 —
6000 —
3500__
1014 40
3750 —
717 55
807 !5
3250 -
639 15
3305
250 -
2430
840
3500
664
40
25
174 —
260 —
5330
5
β
7
-■

700 —
8520__
557 45
6390 —
552 Κ
4780-
710-
557
5490
40
— 05
900-
8
1
9


7560 —
5040 —
5040 —
840 —
1000 —
600 —
500 —
15000 —
5000 —
3000 —
2000ι—
30600ι—
24000 —
700-
5670 —
4180 —
4180-
5630 —
482 55
492 75
193 60
1843 85
9770 71
1689 71
188960
1983867
12638 80
569 60
5020 -
2520-
2516(31
475-
465 45
41') 15
11) 10
1730 15
1739 40
1216 48
944 28
14788 67
9282 60
51205
650 -
840-
50'-
12Ί0
73 60
69%
25 20
422 78
28174
2550-
949 55
57 55
5670
3360
2516
525
477
492
188
1755
1739
1639
1226
17338
10232
569
51
61
5."
75
60
35
40
26
02
6"

60
820 —
116339
5105 —
5-
5 —
88 50
803131
5045
663 68
5500 —
2406 65
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
10


400 —
1600 —
4000 —
16000 —
1560 —
30120 —
31920 —
14520 —
7080 —
19920 —
10140 —
70680 —
5028 —
150 —
600 —
8000 —
1000 —
2500 —
12000 —
51 —
666 70
280145
16095 —
1496 66
22440 —
23340-
11370 —
5310 —
14940 —
7605 —
5475165
2365 75
99 20
82 40
6774 10
43690
728 70
8986 65
517 30
17 40
1518030
1496 66
14720-
17989 95
897105
413425
10740 —
1500-
3682650
1076 45
9920
64 80
4305 55
39085
82 70
791610
149 40
614 70
470510
2649 30
1175 20
1780-
953 40
6202 90
1043 45
12 —
90910
605
646 —
81665
666
17
1(1095
1496
19425
20639
10146
4134
12520
2463
43029
211')
99
76
5214
396
728
8732
•70
'40
ί____
,66
■10

25
25
40
40
90
3
65
90
70
75
278405
301490
270Ο75
122ύ75
117575
2420 —
545160
11722 25
24585
560
1559 45
40 —
253 90
5
β
7
8
1
2
3
4
5
β
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11

200 —
1000 —
------
4825
4625
2 —
48 25
16
ί

1231838

58727θ'20
48379835
35884
77
519683
12
67587 08
1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ίσικ ·>3
ετ£ουπολο-
γισμοΰ
Ι
17
18
19
12
1
2
13
1
2
3

14
1
Λ
15

ι
3
16
1
2
3
17
1
2
18
1
19
1

2
3
20
1
21
1
Προβδιοριβμός των έξόδων
ι
Π ι α τ ώ ·
Χορηγηθείσαι
Διά τοΰ
προϋπολο-
γισμοϋ
Δι" ειδικήν
νόμων καί
Διαταγμάτ
Έχ μεταφοράν.
Δι*αξίαν τριών βαρούλκων
Άγορά καί εγκατάστασις βαροΰλκων Σητείας
*Έ|οδα μεταφοράν Γκουάνω καί ζημία έξ ύποτιμήοεώς τού
Προσωπικόν Καπνοκοπτηριων
Έξοδα ύπι ρεσίας «
Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίας
» εργατικόν
"Εξοδα γεωργικής υπηρεσίας.............................................................
Διά προμήθειαν οενδρυλλίων καΐ πάσαν σχετικήν πρός την Γεωρικήν υπηρεσίαν δαπάνην, πλήν τών|
μισθών το ϋ προσωπικού
Κτηνι'ατροι
"Εξδ
η .....................................................................
"Εξοδα κτηηατριχής υπηρεσίας.........................................................
Άντίτΐμον χάρτου συμβ >αίίον, χαρτοσήμου, γραμματοσήμσυ................................
Αντικατάστασις ά^ρ^στου γραμματοσήμου..............................................
Άντίτΐμον γραμματΌ/ιίμου εΐσπραττομένου διά λ)σμόν ταμΐ6νΐιρ[ου..........................
Συντήοησις δημοσίων καταστημάτων καί κτημάτων κα'ι εξοδα άπογραφής ακινήτου περκησίας|
τού Δημοσίου........................................................................
Άσφάλιστρα τού Λίεγάρου των Δημοσίων Γραφείων...............'........................
Άντίτψον «αί έγκ αταστασις ποσίμου ΰδατος...............................................
Τα άπθόιδόμ ενα είς την Διεύθυνσιν τοΰ ΜονοπωλίΌυ τοϋ άλατος..............................
Απόδοσις άξ ίχς άλατος τής Δ'. τριμηνίας τοΰ 1909.......".................................
Δι*εκτέλεσιν άτοφάσεων καί συμβιβαστικών πραξεων......................................
Έπιστροφαί άχρε(οοτήτ(ης είσπραττομένων χρημάτων.....................".................
Απόδοσις έπιστρε 9Όμενων Τελωνειακών τελών.............................................
» άντιτιμο ν γρααματοσΓμου είς ξένας Διευθύνσεις...................................
Νομισματική διαφορά 5ΐρός «ρομήθειαν χρυαοϋ............................................
"Έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.....................................................
(α) Διάταγμα 591 τής 2 Μαΐου 1911 φΰλ. Επισ. Έφημ. 35 Τεύχ
(β) » 602 » 17 » » » » « 40 »
τού 1911 άναπλ. Δραχ .4,000
» » » 500
12198381—Ι
4000—1
1300
1000
14880
11576
15480
42480 ,
15000—1
3001-
500—
2500-
1000-
1000
180000
33997
30000
7000—
16397351
12000—1
(α) 4000
(β)5ΟθΝ
8ΦΗΜΕΡΙ- ΤΗΣ
«Ο
ω ·
α ι
«ών
•/.αί
ίάτ.
Ι
ε ι ς
,*κ τής χρήσ»σ>ς
1010
Ι|οβα
V
·Ηθό-
σ«εκ χρη»«»ι«ίωι
Ι—αλβανόν
μ έ ν τ α Ι ξ ο & α
Άβό 1 Ι (βρίου
1910 «ως τέλσβς
Απριλίου
1911
—« μη-
Μαΐου
1011
Ύ·ΐόλοκον επ-
καθαρ ισθέττων
>«αΙ μή κληρω-
θίνκβτ Ιξόοων
30
00
500τ
1231838—
4000—
1300-
1000—
14880—
116761
154θΟ—
42480-
16000-
4000
72001—
4«Λ0
10000
300
500!—
3000—
1Ο00-
1000—
18000ο!—
33997
30000—
700Ο-
30000
500
2000
3984-
1652235-
587270
3797*4
37ΐ
11160—
775035
1055165
3294965
1697133
5100—
1286.79
8927
48379835
373744
Μ6Ώ0
8666—
553070
8063'30
3588477
137*1«3
4200-
196615
114454
2927
104790
1386,65
4276,25
196075
600—
78-
14225
270360
1000-1
62350
11828074
33996'06
21552-
689712
8152
1864^17
4069195
878412,54
2240 9Β
701667
157096
388930
089532(49
31550
240
330470
515'8_
831|5Ο
23702
180,65
9906
657860
944995
24863
1568188
4800
3044151
128079
2927
50
270360
1000
36250
68660
3399*5 06
2023295
275680
784817
1807
406995
09
98
67587,08
1Μ!85
11Β41-
117175
110270
808615
1289,45
260,80
4962065
131905
414032
125
52241181
74177ί|30
136688,24
17
18
10
1
9
1
2
Ι

1
11
12
13
14
15
16
17 ι
18
19
20 '3
Α Μ Α Κ £ Φ Α Α Α Ι Ο Χ Ι Σ
έζόδων
Π Ι Σ, Τ Ρ Σ Ε
Χ
Διά το3
λογΐαμου
Λΐ' ■ΙδΊ'δν Ν(ίμων
χά! Δ *τ«γμί~ων
Ιιι«νΐχβίίοοιι ίχ
1909
Σύνολον
πιστώι ειον
χρκ
(νταλμ^των
"Εξοδα
Άπό 1 Σ«-
ππμβρΐου {[ΗΟ
ίως τΛους
Ά^ίου 1911
'Εντό -ο
μΐ'θς Μαΐ
1911
Έν
ρ
χ«1 μή χληρω-
βίντων ίξΐίί
Α'
ίΒ'.
ΙΓ'.
ΙΔ'.
Ε'.
Έσωτερικών..........
Δ. Άσ-φαλ.καί Δημ."Εργων
Παιδείβς.............
Οικονομικήν.........
-ύνολον....
806370
628253
4612533
118^626
887671
2800
14000
1υ4992
12500
1842921 —
804370
042253
476752ο
1189626
9061009
580552
434721
2028773
872075
878412
18 43630,
75 287357
441540807
30
54
4794535)21
643326
(189532
3^97526'62
35
19
35
40
68619
54932
ί48034
103388
52241
81
504923
3423
63 1883331
33 746614
81
6 2648712>
16 7^3
65 92382
371399.1
90,12536040
741774 30136638
4224513(881370021,
02
10
57
24
33
Α'.
Β'.
Εσοδα
Π?ο^-Τολογισβέντα Δρ. 6.083.297.—
Βεδαιωθέντα » ............ 6.431.205,64
Εί-ρακτέα
4,426,072,58
2,005,133,3Κ
Π,οουπολογισθέντα » 9.061,009
Έκκαθαρισθεντα ν .............. 4,794,535,21
Πληρωθέντα » ...........,............... 4.224,513,88
Πληρωτεα * ........................................ ί.70.021,33
Έν Χανίοις τή 23 Δε/βμβρί^υ 1911
Μέγεθος Γραμματοσειράς