91777 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

4

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/1/1912
i

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
-ε»·*-
ΠΛΡΑΡΤΗΐνΐΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗ
:ΥΒΕΡΝΗΣΕΩ7
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ$ 25 Ίανουαρ'Όυ 5012 — ΑΡΙΘ. 4
Άρ-0. Πράξ. 12.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΤΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠ3Σ
Έχοντίς ΰπ'όψι» τό ΐρθρ. 6 «ϋ ύίΐ' ;'ριθ. 180 τεΰ ίτ υ;
Ι9ίΐ Δυτ^γματ^ς, περί »ιγ οίοσ«ς των δΐκ,αστ *£,ν Γγχ^μ-Λ
-5»)ν *ΐ·. την π.ι ποίας των ύχ' αριθ 817 τού Συ^5^λ»ι-γρϊφ5ΐ>
ί1ί.ραμαχίς Μ ^^οη:.τ*^ο^
"VI*·
—ίραμί'.ιϋ, 15,407 τ;0 Σ μ
Ιι,λ^ι ·,'ρβ|θυ Ρεθύμνης Κωστχν-ιί ου Ά^ο.ιιλιδ^η νοί 6,686
ιθθ Σ,,-λ'.ολα^γράφΛυ Α'-ιϊγόι Σ;ϊύ:ιυ Πατταλϊϋ ••"υμβίλ.ιίων,
γ ωμ.οϊοτηα* τού Νν*?ίκ Ρ θό.ντ,-, ττ,ν ΰτ' άα>. "/ι τής 5
τοδ Σίμδίλϊογράφιυ Άγί»υ Μύρων»; Χρ:στοφόρου Γ. Δαρ-
δαντή.
7) την υπό τοΰ Ανδρ. Κίκιν'ίο.) !ημ5σίου ύπαλλήλου κατοί-
κου Ήρΐ'λιίίυ ίοίίΤσαν ϋχει τοί Έϊλ'ϊρί» Ε. Χοιτζ'.ϊάΐιη Γραμ-

η
ου !912 ;
78
ησ ν τιΰ Νομαρχου Σ?α ιων κ*ι την
2 ό Ν
μιτίω; ΐίΰ
II
*ωτ,δί>.«.ίο. Ή-)3ιιλείο.> εγγύησιν κατά τό ύπ'αριθ.
13384 τού 1912 έγγυητικόν τοθ. Σ.ι,Α&ολί.ιοΐράίθυ Ίΐρακλίίο.»
Κωσταντί.ου Ρασιϊίκη* ναί
8) τή^ ϋτό τοϊ Λη,ι,ητρ^ Έμ ι. Ά ·κ,ν>)3:ά η κ-ημπίου
■^ια^5ίο^ Χάρακος Μϊνο^βτσίΐυ ϊοθίϊΐαν ίγγώτ,τΐν υπέρ τοΰ Γιωρ.
Ιωσηφ Άγγίλ'ίαΛ.η Γρα^*3τως τΛ Ε·ρηη3'εου Ιΐύργου
λιίνοφΐΐΐιο.» ήα;ά τ^ 6—" άτθ. 6 ί4 2 τϊΐ '9'Ι ί^υο'ΐΐ'ν τοθ
Συμβολΐ ο^?ατο^ ΙΙ;ργ}υ Λΐονοφϊ^σου Ν
Έν Χϊνίί'ί τν] 14 ΊϊΫθοαρ 9^ 1912.
Ό επί τής Δΐχΐιοσΐ ής Έπ'
Γ ΠΛΟΎΜΙΔΗΣ
Αριθ, πράξ. 6
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΓΙΙΤΡΟΠΟΣ
Ολ' ίψ-ντο άρθρον 6 ΐοΰ ύπ' αριθ. 180τοδ 1911,
Ιθίίΐ; των διιαίτικών Γραμμ«ίων, Διατάγ^ατος καΐ
Ιϊνου^ρίου ΐ9ΐ2 γνωμοδότησιν τοθ
υ-ΐ' αριθ. 78/6! τής & Ιι,ο,,α-ί^ 1912 -νω,ιοδόΐησιν τϊΟ Νο¬
μαρχου Ηρακλείου.
Ηγίρινομεν 1) τί,ν υ-ιότοί Έμ-λ. Γιωρ. Σιρρή γεωρ.ό3 καί
κτοικυ το3 χωριΐυ Μπραχή^ου τής ιιταρχιας Μυλοποτάμου
ό:Οί!3α ϋ-Ε3 Τ6ΰ Ρεκιργ. Κ Σ ρρϊ) Ρρΐμ,Αατέος τίΰ Ε'ρηνοϊι-
κβίίνΐ Πϊρά,λατος Μ^λοπβΤϊΐινηυ ϊγγυησιν κατά τό ύι' αριθ. 817
τής 4ης Ίζ^βιίο., 1912 ϊΤίυ^τικόν τοϋ Σ^μβολαιογρά^ου
λ^.'οτετβμο^ Εμμ. Συραμίΐίϋ
'«.') -ήν 1τε6 το5 Γϊω-.νίί^ Ι. Μαμχ'ά»η έ>-ό«υ %7 κι-τ:ί-
χ:^ Ρείΐύ^η, δ.θιΓσαν ύ-έ? τοθ Εϋστ^θοο Ε. ΠϊτράΑη Γρ^μ-
μα-εωί τοΰ ΙΙ.;ωτ:>ίΊκε·.0Λ Ρ»9ύμινης ί(·γύη-:ΐν κΐτά τό ύπ'άριθ.
15407 τή; 4]ί Ίϊ^οϋϊρ ο^ 1912 έγιυητικόν τοΰ Συμ6ολ»!5· ; ί6ρί
γρ-ίθ,ί Ρ.θύμ,η; Κ,υϊταντινου ΆνίροΛιδϊκν;. ( | χή» '4Κ αο;θ. 59/18 ..„
3) την υπό τ33 Έμμ. Γ. Καλο^ιεν3πού^ου *αφ?ε;:ώλοο χ»1 . Νομάρχου Χανίων. Έγ/.ριν&μεντη'ύαό τοθ Νικόλαος Γ. Φ»υ-
κατοικιυ Ν.ύς-Άμάριδ.1;ΐ«νύπέρτ5ϋΓί«ργίουΓί..ργουΙάκη 'δουλακί) Σ^6ολαιογραφ:υ τή; περιφερείας τοϋ Ειρηνοίικ^υ
Γρ-μματέ(!»^ το3 Ε{ρ4ν.οι«1-υ Νίύ; Άμ«ιου εγγύησιν χατά τό Κολυμ6α?ιου κ,ί χατοίοο Πβντ«ί«.3ν τή; Ρ,**ρχ·.*ς Κισΐαμου
^'άριΒ. υού6τ^'ΐ9ΐ1 ίγγ^τΐΑίν τοΰ 2.υ^5λα!ογρ»φο/Α- | δοθίϊ3αν ύπέ; τοϋ Ν.κολβο^ Σγο.ρομΛη 1 ρ-μμττίως τού ϋ,-ρη-
μ«?ίου Σταύρου Παττακ:ΰ. ί νοδ «ίου ΚολυΛδαρίου εγγύησιν κατβ τό υ* α;·θ. 18όϋ τής άν
4) την ί»~ο τοΰ Γεωργ. Δ. Γαλάνη δι*ηγόρο'
Ανιΐγν#σνβκη Διευθυντού τοϋ'Υκοκατο'στήματος .. ... » ·. —-έ»™
λοΒς ταμείον Β,μ,, ,«9£κε.ν άμφο^ρων Βάμου Άιτοκοριονου 1 τασσομεν την δημοσίευσιν τής παρ,,ση, «ντ^
ί=δίϊσοιν εγγύησιν, υπέρ τοϋ Νιχολάιυ Φιλ. Άγγ«σοι»λά*η ^αμ- ! δερνήσεως.
Ι*«έως τοθ Εϊρηνοίικίίου Άποχορώνον, χατά τό ύχ'βριθ. 2446 ι Εν Χανίοις τίΙΙΟ Ίανουαρίου 1«Η·
Τ:ΰ 1911 ίγγ..ητ(ΑΟν τοθ Σ,ιμ5ϋλαιθ;·ράφο.> Άποκορώνου Λιω- · Ό έ*1 τής Δΐχβιοσύνης
νιδα Τζιανουβακη. | Γ. ΠΑ0ΤΜΙΔΗ2
5) την ύχό τοΰ Γεωργ. Δ. Γαλάνη δικηγόρον χαί Χ«ραλ.
Ίωσζ-,φ Κα?αίανίη παντοπώλου κϊτοΐ*ου Βάαου Άποκορώνου
δί^ίΤιαν ίγγ6ηΐΐν ύ'-βο τοΰ Γραμαατεω; τοΰ Π?ωτοί·κε·ου Σφα¬
κιων Γίκ,ργ. Ί^σήφ Λεκανιδουκατάτό ΰ*'άρ 0,2445 τοϋ 19ϋ
«γγκητικόν τοΰ Συμδίλαιογράίοα Άποκορώνου ΛιωνΙία Τζια-
ν^υδα>ιη.
6) την υπό το3*Ι«ίν. Γ. Τιατΐάκη γιωργοΰ καΐοί'Αβυ Σΐ«^- _
ρα^ων Μχλεβ^ς'ο^ διθΞΤσα· έγγΰοΐιν ύπέο τ->1 Κι*ϊταντίν5υ '
Ί«άν. Τβατσά*η Γραμμα«ως τοΰ Ε'ιρηνοδικεί υ 'Δγίου Μύριβ-
νβ« ΜαλεδυζΙ^υ κ.«τά το ύπ'άριθ. 3699 «3 1911 έγγ«κ)τίκβν
;
ίνςϊκείο» ΚολυΛ6α?ίου εγγύησιν
«? Παύλο> ! Δε,ε.4ρί,υ 1911 ίγγυητ.κό, τοΰ
Κ*ου Στυ
Κυ-
η.υ
ί
Σ ΤΗΣ
Ο
Γ) ΕΤΑΤ 0Ε3 ΡΕΚΟΕΡΤΙΟίίδ ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ3 ΕΝ
ΙΟΕΜΒΡΙΟΣ 1911
II
Ι Ν Α β Γ'.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΒ0ΕΡΤΙΟΝ8
Χρονολογίαι —
*■·§
ο
39
α
««
"Εσοδα —
Των Νομών—Όβ8
Χανίων κκΐ
Σφακίων
Ρεθύμνης
Ήραχλείου
Λασηθίου
ί ϊ
ο —
έ "3
Σύνολον
Τβΐίΐ
10
1911
Σεπτέμδριος
Όκτώίριος
Νοέμίριος
1911
ΝθνβΙΠΓθΓβ
22511
29735
31315
5913
6775
11866
40
70
20964
25062
36067
67
300
702
135490
Άβρβισμα — δοωπΐθ.
Μίταφοεά ληψούοσίας 1906-1910
ΑβροΠ αβ Ιβ ^θβΐϊοα 1906-1910
8356305
20613632
Σύνολον -ΤοΙβΙ
28969937
24555
332793
357349
85
8209239
123514698
131723937
49690
622760
80603
07
4969007
6227605
8060317
235790
8244319
84801
09
19256929
285652034
19256929
285652034
304908963
304908963
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
ΑΙΣΗΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΤ 3 1 - περιοδοσ β'
. ΑΙΙ ΟΟΒΡΤΕ ΟΕ 16 8ϋΒΤΙΧΕ 3% - αΕδΤΐΟΝ 11
ΚΟΥΕΜΒΒΕ 1911

III.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
Έξοδα—1>όρβηβββ
1*1 _
12
ι3
2 Ι §
■— ο
13
— 2
β-
«β ι.
ί |
? Ι
13

Ι-Ι
= Ι
- ι
16

Χ'3 α. α „
Ιΐ & 4~'
«τ* ■* ^5 (■»] Οί
3
II
Ι
17
ι
3
ο
18
3. -3 3
■^ ι '2 ο-
■5 Ι *3
Ι
19
ο Ζ
1ί=
20
3 -
21
3
=5
22
1123
270
242680
60
29820
761
20
83!
96
35
142180
110235
328
200000
213283
90601
142180
110235
293886
43
3820
83578
10κ9
43254
929
151466

2974
50000
580902
18132160
200000
2571357
90601
56
45
296410
-2752679
87398
55
44314
19
2443
2974
50000
18713062
2771357
45
90601
56
304908963

ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣ'ΠΧ
II
Ι Ν Α Ε Γ'.
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
Γ) ΕΤΑΤ ΒΕ$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑ!ΕγΜΝΤ$ ΕΙ
ΚΟ ΙΤ1ΒΡΙΟΣ 1311
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ -> ΡΕΚΟΕΡΤΙΟΝ8
Χρονολογέαι —
κ
1
Νομών—Όθ3
Χανίων
χαϊ Σφακίων
Ζα Οαηκ
{( 8/αΜα
Ρί&ύμνης
ΚείΗγπιο
ΉρακΧιίον
Ααοη&ίον
Σύνολον
Είσπράξίων
Τοίαί
Παρατηρήσας
10
1911 Σεπτέμέριος
Όχτώίριος
Νοέμίριος
ΝονβηιιΟΓθ
1911
Ληψο&οοία Αης 77εριόδου Οπίίοη Γ
1608265
Αηψοίοοία Βας Πιριόδου ΰαίιοη ΙΙ' .. 11
ΣντοΙον — ΤβίαΙ.........
1289699
3933427761 120904911, 87024 373238616
373573498) 131723937 84801
09304908963
•2897964 76691627 41
2526288 48 171825466287706 11
323861648
304908963
6287706
11
(*) Όοα κ»οτ,γούμ»νον *ίναχί- (*
ε:
Ιΐ ΤΗ*
ΛΙΑ ΑΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡϋΣΘΕΤυϊ ΦΟΡϋΥ 3'
.. ΑΙ) εθϋΙΡΤΕ ΟΕ 1.1 δϋΒΤΑΧΕ 3 ·/, - ΟΕδΤΐΟΝ ι.
ΓΤίΒΒΕ 1911
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α
ΤΑΒΙ,ΕΑΙ]
III.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
"Έξοδ* —
«5-3
Ι3-
1 δ. . 5
~ Κ ι ο

8
Ι
45*3
? ·8
3
« ε-
δ 8*
"ο ^
3 Ι
β 3
Γ
16
-.2
13
Τ--ΓΤ
13
17
1000000
2974
1002974
115409
873985544314
.0283798
35^24;
10355735
525805
244388
770
93
62113,45
6211345
294894
294894
50000
50000
1244973
03
18713Ο6?
143210365
3
1978818
2771357
4750176
45
10
14824 8
9υ6(-1
10542636
3238616
5(·| 3049089
6287706
48
11
(Έκ τ·Ο Γεν»κοβ Αογ»ό—.ρΐβν)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΓΝΗΣΕΟϊ
ΓΕΝΙΚΟΝ /ΟΠΣΤΗΡίΟΝ
ΚΑΤΑϊίΑίΙΙ ΤΗΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3ο
36
37
38
39
40
41
42
43
ΆποτελέΌνματα άπολογισμ χρησ.1898—.909
Προυπολογισμόν χρήσεως 1910........
» " » 1911 ......
Διάφοραι λογαρια«ίμοί.
Γραμμάτια συμψηφισμοϋ..............
Χοηματικά γραμμάτια................
Πα,ρακαταθήκαι κοιναϊ................
» αΰτούσιοι............
» χρηματικήν έγγυήσεων....
» Δημοτικαί.............
» λιπασμάτων...........
Λ/βμός έγκαταλελειμμε'νων όθωμ. περιουσιών
Μονχβττιριακόν ταμείον Χανίων.........
» » Ηρακλείου......
» » Ρεθύμνης.........
» » Λασηθιου.........
ΤελωνειακαΙ παρα,κατα,θηκαι...........
Είδικοί φόροι......................
Λιικνικοί «ρόροι.....................
Πρόσθετος φόρος 3 °/β — Πίρίοδος Α'
» » ϊ » — » Β'
Ταμείον βοηθημάτων.................
Λωρβα Άρχαιολ. Εταιρίαι > ι>
Προστιμα, έφέσεων άποζημιώσεων......, . .
Έντοκα, Γ^αμμάτια τοΰ Δημοσίου. .......
Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
Προκ,αταβολα'ι διά λ/σμόν ταχ. Έπιταγών
χ> διά δαπάνας της "Αγροφύλακος
Προκαταβολη είς Μοναστ. ταμείον Χανίων. .
Ζημία διαπραγματεύσεως ξε'νων νομισμάτων
Κίντσις κιφα,λαίων—'Τελώναι...........
» » Πρόσθετος φαρός 3 °/0
» » Τα.μιαι...........
Κοιν. Ταμείον—Κα.ταθε'σεις προιόντος ίντόκ,ων
Γρα,μματίων τού Δημοσίου πρός πληρωμήν
των άποζημιώσεων.................
Ι1ροκα.τ·αβολ»ί διά, δαπάνας τη; στρατ. υπηρεσίας
Κττιμχτα κατακυρωθεντα τφ Δημοσίφ ....
ΤαΛτοποιητε'οι προσωρινοί λ/σμοί......
Χρεώστχι εκ ληψοδοσίας χρτ)μ· διαχειρίσεως.
Τρατε^ Κρήττ,ς—λ/^ιιος Διημοσίου......
> * — · Μόν. τα.μ. Χανίων
>' » » » » Ηρακλείου
8 ■ — β » » Ρεθύμνης
» » — » » » Λασηθίου
Κ&.νωιρ. Ταμείον—Λ,σμος Προσθ. φόρου 3 °/0
Είς μεταφοράν.........
_
ΎκόΧοικο. οΐχονο
μιχον Ζτους 1910
566947
108720
644001
114311
42494
5023
48754
26069
58124
500000
180000
1715
4495
42124
623958
89428
13200
8850
32446
4550176
7662841
ΙΙραξιΐί άχ: 1 Σΐ-
191' ίο>ν
1911
Πρα'ξικ ί*ντό τοϋ
91
60
10
4920υ6 89)
4837*020
5ο9279| 8!
122518
150271
566
40
4434 89
1000
3176
1085
5331810
32023 68
^61985
76
10
58
20
2524
2000
491700
75337347
144371 60
61896050
66*571
4064
277358
1395
4589874
15
17
12
66
177234
452009
68417
1139
182ο
2891$
3963*
3284
200000
245210
337040
116501
212582
705
149386
4311
10000
200000
17
Γ
ά
Σύνολον
65
οΌ
42
82
57
35
26
237781281
1236248
936349 75
634657 9
190936
20^910
566
40
10
443489!
1000-
4316 23|
2910 20
82230170
71658
261985
580902
2ΟΟί'ΟΟ
11072042;
13:091193,
11431123,
42494
502337
113916839ί
2869Ά1
88966761
500000
180000
1715
4495 601
42829 83]
1437916 30,
97803
13200
2162453:

14630528174
33841
4750176
10
86
48
ί
ΕΦΗΜΕίΜΙ' ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΗΜΟΙΙΟΪ ΤΑΜΕίΟΪ ΤΗΝ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ 1911
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
Π
*Τ*ό>οικα τοΰ οίχο-
νθ'ΐιχοϋ ίτοιι; 4910
Ποά'ξειι &κό 4 Σ)6ρίου
1911 ίως τί ου;
Όχτ 6ρί·υ 1911
139359320
79702581
9503064
43588679
1159509
21034
818854
8942810
135090
38351
43711
20521
27781
89
241345
199364345
267519874
3093253
1586913
1560
5000€0
830238010
Ι
16
49
331825 δι
98775184
52368999
5772662
122211
5000
133335
16*663
865301
134515
718815
864493
5568250
50342γ
58160
11196612
54076468
73992734
14447925
65211042
341000
317658
469707812
Πρ4ζιΐ( ίντόί τού
Νοιμβρίου '"Μ1
1061.63
497υ>
73
20024094
6:68531
4249816
1ϋ·>903
1X1)88
4157
9216
Ιί.Γ.13
178
8Γ603
ου
20
2(
1388
1Ο9ί>7878
36(02323
116840
26ΓΛ77
2000^00
20Γ0
390577
113965
255418269
17
Σύνολον
των
Είς
Γ
12
20
139359326
43838906
148479,-21
152095074
22044307
60( 596
1659509
137335
2409984
9997*39
102^3837
1/>86142ο
2023981
6479
10
10871214
977583ο
317315
199364345
286776803
3093253
1586913
1560-
500Γ00
65074346
1099950ο
261322[37
9175876*
200000-
2000
71357
431623
1553364091
79785904
11072042
730168
11431123
42494
5023
39217
2561949
37
78
300000
180000
1715
449560
408298Η
7063393υ
9780348
13200
1730830
3384130
475017β!ΐ0
8011122175
Είς πίϋτωσνν
■β
139359326 1
2
54844946
88Β298|7ο
29500841
39668:; 71
133335
2409984
999739
978;>348
147614
15923
25
58
6188090
26481
2610025
5ο320
1993643
44
45
286193901
30932
15869
1560
30000υ
53
13
27920
891423492
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ;
Ανάλυσις των κατά την 30 Νοεμβριού Ί(Η1 ύπολοίπων έν τοίς
Ταμειοις καΐ Τελωνείοις
Οίκονομικαί
Μ Ε
Η
Α ι
Χρυαό{
Ταμείον Κεντρικόν
» Ηρακλείου
» Ρεθύμνης
» Λασηθίου
Τελωνειον «αί Αρχαί
Σύνολον.
87325
64830
12365
1180
70700
236420
"Αργυρο{
80
9103
24184
15179
145
18377 50
66989 30
Νίχ«λ χλ*.
Έν όλψ
11564
35773
8501
318341
1541045
50
33
7443269
Έν Χανίοις τ$ 23 Δεκέμβριον 1911
10799250
124808
36045
450841
10448795
377841
13
99
Άντΐτιμα
Σύνολον
127158 77
198124 20
33712 73
1814350
15107790
528217
10
23515121
322932
6975773
2265191
2555658
906059 Οί*
(Έκ τού Γενικόν" Λονιότηρίον)
των ταχτδρομειω ν
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΡΗΝΙΙξΗ ΛΟΓΙ-ΦΙΙξΗ ΙξΑΊΐΑΣκΡΑΣΙΣ/ ΦΗ_ 31 ΣΕΠΦΕΜΒΡΙΟΥ Ι9ΙΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
1Κα«α6ία«%ς «ιάβα τΙ> Τρακέζ* Κρ&ιης......
Ταμίας ταμιευτηριον: μετρητά παρ'αύτω...
Ταχυδρομικά Γραφεια : μετρητά παρ' αυτοίς...
Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ' οδόν...............
Δαπβναο Ταμιευτηριον ϊι'άμοιβάς ΰπαλλήλων.............
Έξοϊα εγκαταστάσεως...............................
•274666
665
1055
276387
2836
1023
4450
284697
76
81
03
10
Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθόντων έτών...........
Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατοίολής αυτής......,
Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα αύτω............,
Ταχυδρ. ταμιευτηριον κεφάλαιον καταθετών...........
Διάφορα ίσοδα Ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιίλιαρίων.........
Διάθεσις άποθεματικών: καταίολή ϊναντιόφειλήςΐρός Κρητικήν Πολιτείαν
Τί; α εΊβυραττόμενςι υπέρ τε; Τ-μιενττριθϋ.....................
1582
2193
270544
10
4450
5016
284297
99
67
09
10
70
Ό ταμίας τοϋ Ταμιευτηριον
Δ. Ν. ~ ' "
Έν Χανίοις τί) 25 Νοέμβριον 1911
Ό Δ»ενθν·ν*»-ν
0.
ΑΙΑΙΕΦΑΑΑΙΟΖΙΙ 101 ΕΡΓΑΙΙΟΙ ΤΟΤ ΤΑΧΤΔΡΟΙΙΙΟΤ ΤΑΙΙΕΤΤΗΡΙΟΤ
ν«*ιρ«θία τ% 1 Απρίλιον 1908)
Έκίοθε'-ντα βιέλιάρια μέ^ρι τίλονς ■πσρελθόντςς μηνός Αύγουστον............................................................ 7,362
» έντός τοϋ μηνός Σεπτέμβριον..............·........................................................ 50
Μτνν Σεπτέμβριος 191
'Α'Κοσβεσθέ'ντα βιίλιάρια μέχρι χέλους ιταρελθόντος μηνός Αύγούστου.
» » έντός τού μηνός Σεπτεμίρίου...........
Βιβλιάρια έν κυκλοφορία εις τό τέλος τοθ μηνός Σεκτεμίρίοο .......
690
1
7412,
691
6721
Καταθέαεις μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Αϋγούστου............................................................ —ραχ. 1930,134.—
» τοθ μηνός Σίπτεευμίρίου..........................................................................
Κι*αλαιςποιηθέντ«ς τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμίρίον 1910........................................................
Άιτοϊόσιις πρός τοϋς καταθέτας {ναντι χιστώσεως των μέχρι τέλους Αύγούστου..........
» » » » » » » έντός τοθ μηνός Σεπτεμίρίο»......
Καταίληθέντες είς τους καταθέτας τόκοι ίνεκα αποσβέσεως βιίλιαρίων μέχρι|τέλους Αύγούστου.
» » » » » » ίντϊς τοϋ μηνός Σεπτέμβριον.....,
20,832.30
63,791.- 2,014,757.30
1718,480.34
22,803.63
2,906.88
22.36 1.744,213.21
Πίστωσις καταθετών είς τό τέλος τοϋ μηνός Σεπιεμίρίον μή συμπεριλαμίανομένων των άτό 1 Ιανουάριον έ. Ι. δεδονλε»μέν«ν τόκων. »
270,544.09
Μ
«
/*Τ.
Μέγεθος Γραμματοσειράς