91772 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

3

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/1/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
**},
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙΚΤΒΕΡΝΗΣΕΟ1
ΕΝ ΚΡΜΤ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
, οΈν Χανίοις τ§ 14 Ίανουαρ'ου 1912— ΑΡΙΘ. " 3
Αριθ. Δια,τά,γ. 196
δΤ^τ α Γ μ Α Τ";,
» ΕΚΤΕΛΕΣΊΠΚΠ ΕΠΙΤΡΟΗΗ
Έχουσα ύπ' όψει το υπο χρονολογίαν 30 Σεπτεμ·ρίευ 1908
ψτ,φισμα τής έν Κρήτ^ Β3ι»λής των Έλλην»» καί τό ύπ αριθ.
87 έ. Ι. το.οϋτο τής Συνελεύσεως καΐ την ύπ'Αριθ.. Ο» ε. *.„
πράξιν τοϋ ΣυιΛουλιου τής Δΐκαιοσύνης προτάβει τού επι τής
Δικαιοοΰνης 'Επιτράπου ^ {_
καί οιατάοο'εχ
γίου Λβυκάκι α«ουσιάβ»ι>τος έκ τής υπηρεσίας λέγω ασθενείας .«^
προσηκόντως πιστοπριηθείσης, καΐά το άπό 14 Δεκεμνρίρυ ^
1911 ΐΛίχρι τής 2 Ιανο^&ρίου 1912 περιλαμοανομένης χρο¬
νικόν βιάστ,ημβ καί . ^ ( £ »« ( · ? .,-, ν."»
Άνατίθησι είς.το» επί τής Δικαιοσύνην 'Εηττρρ—.ν την
μοσίε»σιν καί εκτέλεσιν το3 παρόντος^Διατάγματος.
Έν Χανίοις ·%4 '^α^ΐ)«ρΐΑΐ)
-' Ή *Εκτελε*τικ·τ
Ι) ΜετριάΤ,ει: , . ,»,
1) την είς τόν Νικόλαον Ε. Δεττορά*ην έκ Ποταμιών Πε-
^δος έκι6ληΟ»Τσαν δια τήςυπ' αριθ. 181 τοθ 1909 αποφάσεως
.3 Πρωτοδικειου ΉρακΑ.*ίου έπικυρωδείσης διά τή; υκ βριβ.
9 τοϋ 1911 άποφΐσεως τού '^φετειου Ήροκλείου ποινήν τής
ιών 4 μηνών είς ενός καί ημίσεως τοιαύτην,
είς τόν Ιωάννην Π. Ποντικακκιν επιδληθεΓσαν δια τής
Γ. ΠΛΟΤ1ΗΑ«»
Ν. ΠΑΜΑΛ·ΑΙί4ΐϊϊ*
.-Ι.-ΗΣΤΧΑΚΗΣ
Γ ν
ι. ν*. > $.
.? ι
2)
/
. "Λ
τ^ν *ν
^π' αριθ. 524 τοθ 1909 αποφάσεως τοϋ
Χανίοις Συνεδριον, ποινήν τής φ^λαλίΐεως τΔν 5 ετών, ,
υ«ςισης δια χάριτος εί 4 ετώ φυλάκισιν, εί, δυο κ*ι
ίιών τοιαύτην. , _ „
II)
11εριορ:ζε( την είςτό» Ιωάν. Μ. Βαρδαν εκ Κριτσας Με¬
ραμβέλλου έπιδληθεϊσαν δι» τής ά«ό Π Σεπτεμδρίου 190. «πο-
Τααεως τοα Κ**ο.)ργοδικ«ου Ήρα^λιίου ποινήν τής δετους
(ΐρκτής κατά εξ μήνας. ,
Είς των επί τής Δικαιοσύνης Επίτροπον «αΐιθετβι ή δημο¬
σίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος *Διατάγ(*«τος.
ΧανΙα τ^ 28 Δεκεμδρίου 1911.
Ή ϋκτελεϋτικη
Γ. ΠΛΟΤΜΙ1Η2
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
1. ΗΧΓΧΑΚΗΕ
Αριθ. Αιατάγ. 1 '
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Η ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχουσα ύπ' όψει τό υπο χρονολογίαν 30 Σεπτεμδρϊοο 1908
ψηφιβμα τής συνελεύσεως των Έλληνων έν Κρήτη, και το
»ρβρ. 68 τοϋ Ιπ'άριθ. Ύ6Ί Νόμου προτά*ει τού επί τής Δι-
κβιοσύνης Έπιτράιτον « ι- ι ·
'Λποφασίζει κ*1 δςαταββει. χ 3ϋ
Έπιτρίπει την έκ το3 Δημοσίου Ταμείου άπόληψι» όλοκλη-
ρθυ τής μισβοδοσίας το3 Είρηνβδικείου Νεύς "Δμίρίοκ Γεωρ-
Άρι8μ ΑιατάγΓ'2
ι'Δ Α Ι Α Τ ^ ι ~ α „
Η ΕΚ.ΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ι Έχουσα ΰκ' 5ψ« το άχβ 30 !_____Γ..Γ. ,
έν Κρήττ, Βρ/λής των Έλλήνων, τό άπό 21 Όκτω'δ'ρ'ίο^ 191 ϊ
ι τοιούτον τής Συνελεύσεως καΐ την υπό γρονολογίαν 7 Ία^ηα-
> ρίόυ 1912 αίτησιν το3 διο)λου
ϊακι, προτάσει τοϋ Έπιτρόπου τής Παιδείας,
Άποφασίζει καί /διαταγαί). _ . , (»
Άποδέχεται την άχό τής θέσεως τοθ !>δ)λβυ Καλαβενων Κι- Ί
ί σάμου οποϊληθεΐΐαν πχραιτησιν το3 Ν.κηστριτου Μινουδάκι καί . ,-γ
άπαλλάσσιι αυτόν τής Οπηρεσίβς. - ,_* ·
Ό Έπίτρΐΐτος τής Παιδείας θέλει δημοσιεύσει καί έκτελεσει
τό παρόν.
Έν Χανίοις τί 13 Ίβ
ι:.
ελ
Ν. ΓΙΑΜΑΑΑΚίΣ
Γ. ΠΛΟΤ·ΜΙΑΙ
Ι. ΗϊνΧΑΚΙ»
Αριθ. Αιατάγ. 1 *_*■*.. . ι - Α *Λ
Η ΚΚΤΕΛΚΣΓ1ΚΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχουσα ίικ' δψει τό άπό 30 Σεπεεμβρίου 1908 ψήφιίμα'τήιί 0 *
Κρτ):? Βί^λής τώ» Έλλην»» καί τ* &*' αριθ. 87 ~τ1]ς~-21 —-——
_>χιω6ριο.) 1^1^ το»4ν»..τήςΣυνελεύσ·ιας, «ροτάσει τε3 έχΐ
τής Παιδειας Έπ«ρό«ου. . . . .·}[ «^ «
Λίζει καί διατ,άΰΰχι» τΐ4.κτ·ί)—
την ύποδλ,ηθίΐσΐν παρβίτησιν τής δι))λίσσης «Ο
έν
'«■*■,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕ1
Παρθεναγωγβίου Άρωνίου Άχρωτηρίου Ε'ιρήνης Καλλιγϊαννη ίγγυητι/όν το3 Συμ53λ«.γράφου Καστελίου Κισσάμου Μιχαήλ
καί άπαλλάσσ*. αύτην τής υπηρεσίας. Άρχ.ντ^η εγγύησιν, υπ&ρ τού Γραμμ,τεως τού Ειρηνοδικε,ου
Ό Έπ^ροπος τής Πϊΐδειας ί.λει ίημοσιευσει κ« έκτελέσει Καστελίου Κισσάμου Εμμ. Ν. ΙΙανε^ΐΑΐτακι χβι ^
τό παρόν. ' Διβτάσσομεν την κχταχώρισιν τή; παρούσης πρβςιως, εις
■■-« *»■ , · Λ ι, ι (ωιώ τγιν Εφ^υιεριδα τίς Κυβερνήσεως.
Εν Χανίοις τ^ 10 Ι*νου*ριου 1912 —. Ι. , - ο ·ι ■ ιο«ο
•Η Έκτελβότικη Έπιτροπη . Εε Χανίοις τη 3 Ιανουβριου 1912
Ν. ΓΙΑΜΛΑΑΚΙΪ
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ
Ι.
Αριθ. Ώρας". 7 _ .
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΙΐΤΡΟΠΟΣ
Έχοντες ύτ' δψιν τό άρθρ. 6 το5 ύπ' αριθ. 180 τού ϊτους
1911 περί έγγυοδοσία; των δικβστυιών Γραμματέων Διβτάγμα-
τος καί την ΰπ' αριθ. α/α τής 3 Ιανουαρίου 1912 γνωμοοο-
..ησιν τοθ Νομάρχου "Ηρακλείου.
Έγκρινομεν την υπό το3 Δημητρίου Έμμ. Αναγνωστάκη
χτηματιου αιχατοίκου Χάρακος Μονοφατσίου δοθείσαν εγγύησιν
υπέρ το3 Κωνστ. Γεωρ. Αναγνωστάκη Γραμματεύς το3 Ειρη-
νοδικείου Ηρακλείου κατά το ύπ' «ριθ. 6243 τής 28 Δεκεμ¬
βριού 1911 έγγυητΐχόν το3 Σϋμβολαιογράφου Πύργου Μονοφα¬
τσίου Νικολ. Πιτρομιχελάχη.
Την υπό τοϋ Κων. Ιωάν. Έργαζάκη γεωργοκτηματίου χατοί-
κο« Πηγαϊδουρίου Πεδιάδος δαθεΐσαν εγγύησιν υπέρ τοΰ υίο3
αύτο3 Γεωργ. Έργαζάχη Γραμματείαν τοθ Είρη>οδΊχείου Κα-
στελλίου Πεδιάδος χατά τό ύπ' αριθ. 8968 τής 30 Δεκεμβριού
1911 έγγυητιχόν το3 Συμβολαιογράφου Καστελλίου Πεδιάδος
Παύλου Σ. ΣεγχελάχηΓ'
Την υπο τού Χαεζή Νίχολάου Λυίάκη γ»ωργςχτημΐτ.:υ χ αί
κατοίκου Επάνω Αρχανών Τεμένους ίοθεΐσαν εγγύησιν ύπέο
τοθ ι>ίοΟ τουΛουχα Χα;ζή ΝΐΑθλάου Λυδαχη, Γραμματέως τού
Ε'ιρη'ο3ιχε:ου ΆρχΛν&ν Τεμένους κατα τό ύ/τ, αριθ. 14,073
28 Δ)βρΙου 1911 έγγυητικον τοθ Συμίολαΐογραφου Άργ--
νών Νικολ. Ά ΧριστηνίοΌυ καί
Διατάσσομεν τή* δημοσίευσιν τής παρούσης είς την Εφη¬
μερίδα τής Κυβερνήσεως
Έν Χίνίοις τί 11 Ί*νου«ρίο« 1912
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
Έπίτροπος
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
Άριθμ. Διατάγ. 198
Δ Ι Α Τ Α Γ Η * '*«
*Ο επί της Δικαιοο5/νης Έπίτροπος
"Εχοντ·; ύπ' όψβ τό άοθο. 131 το3 Όργαν. των Δΐ!-.α-
στΐοίω» ώς ετροποποιήθη διά το"3 ΰπ' αριθ. 607 Νομου
Ατθ5ϊχόμεοα την ι* τής ύπηρισίίς τοΰ κνηι^οος τοΰ
άκροατηρίου το3 Είρηνίδικειου Μοιρών παρα τησιν το3 Γεωρ.
Πατηνιωτάλη καί άπαλέΐ3σομεν αυτόν έ*τής υπηρεσίας ταύ-
τηί >
Δ'ορζομεν δέ ώς τοιο3τον τόν Ίωίννην Βΐλανάχην κά¬
τοικον Καστελλίου τής επαρχίας Καινουρίου
Έν Χανίοις τή 30 Δ)δριου 1911 ' ''"*
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ!
Άριθα. Δ'αταγης 1
ΤΑΓΗ-
Ό επ} της Δικ ΐιθίίί>νης Έπί-ροπος
Ι "Εχονκς ύπ' όψει τό άρθρον 11 έηό>. το3 ύπ' άρ. 44
| τοϋ 1907 Διατάγμχτος περί ΌργανίσΛοϋ των Όρχωτών δι-
Άριθ. Πραξ. 308
*Ο Επί της Δικαιοΰΰνης Έπίτ^οπος
"Εχοντες δπ' όψιν τό άρθρ. 6 τού ύπ' αριθ. 180 τοΰ ίτους
1911 Διβ.άγματος τής Έκτελβστιχής Έπιτροκής καί την «π'
«Ρ'β. /3ϊ53 τί5 27 Δεκεμβριού 1911 γνωμοδότησιν τοϋ Νο¬
μάρχου Χανίων
Έγκρί»ομεν την υπο Εμμανουήλ ΐΐχκαϊιρο δικηγόρου καί
«τοίκου Χανίων δοθείσαν έγγύηΐιν Ιπέρ %Λ Κωνσταηίνου
Κωσταντινίδου Γραμματέως τού Είρηνοδΐχείου Χανίων κατα τό
ΰπ' αριθ. 10229 τής 20 Δεκεμβριού 1911 έγγυητ^κόν τού
Συμβολαιογρά^ου Χανίων Ιωάννου Βολβεράχη χαϊ
Διατάσσομεν την καταχώρισιν τή*ς παρβυσης πράξεως είς την
Εφημερίδα τή*ς Κυβερνήσεως
Έν Χανίο,ς τή 29 Δεκεμβριού 1911.
Ό Έ*ι τής Διχαιοσύνηί 'ίϊπίτρθιτος
Γ. ΠΛΟΓΜΙΔΗΣ
Τρθ7Εθ*3ιο0μί1» την ύ* αριθ 192 τής 23 Δ)6?ίου 1911
ί Διαταγήν ήμιων χατά τουτο μ:ν^ν χαθόΐον διορ-ζομεν τόν
| Στυλιανόν Ζανο/ϋάχην, βοηθόν τ^ύ Ρρΐμμμα.έως τϊΰ Εφβ-
τείου Χανίων, ΓραΑμΐτΙα τ^3 *ατα την προσ&χΐί σύνοδον
τοϋ Καχουργιοδοιειου Χα/ίων άπό 10—27 Ίανουαριου 1912
άντί το3 Στυλίανοϋ Φυλλαδίτάχη άτχλλασσΐμένου των καθη-
χόντων τούτων
Έν Χανίοις τη 9 Ίακουβρίου 1912
Ό 'Ειιί-ροποί
"' " " ' Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ^
Αριθ. Διατχγης 199
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
*Ο επί της Δικαιοόΰνης Έπίτιοοηος
"Εχονης ύιτ'όψιι τό άρθρον 198 τοθ όργανια-,Αοΰ των Δι-
■ καυτηριων καί το κτε'αριθ. ^88 3) 4514 ττ)ς 20 Δεκεμβριού
11911 ϊγγραφον τής Ευαγγελίας των ΠίωτοϊαΛν Λασηθίου
Άπολύομεν προϊιορίνώς τής υπηρεσίας τον Δι*ίστιχόν
χληΐήρατή·ς χεριφιρ«ίας τοϋ Πρωτοδιχίίου Λαΐηθϊίου Πολυ¬
χρονίων Ί.ΐωτάιιην, ίτε παραπεμφίντα οιά το3 ύΐϊ' άριθι*.
1β7/»11' ·· Ι. βίυλεύματος τοϋ διχαστιχίϋ Συμβουλίου των έν
Λβΐηθίίω Πρωτοίιχών, επί παρβίάσΐι τ»3 άρθρου 'Ε' -*
Ποινιχοΰ Νομου
Έν Χανίοις τ?| 28 Δ)6ρίΌυ 1911
Άρ(8. Πράξ. 4
Ό ΈπΙτΛς Λτκαιοΰύνης Έπίτροπος
"Εχοντβς ΰ*' δψιν τό άρθρον 6 το3 ύπ' αριθ. 180 τοϋ Ιτ
1911 Διατάγματος καί την ύπ' άρ,Θ. ™«/3173 τής 30 Δεκεμ¬
βριού 15ί11 γνωμοδότησιν το3 Νομάρχου Χανίων
Έγχρίνομεν την ύχό των Άντω>ίου Μαίή χ« Γεωργίου Ν.
τοθ
Ό 4*1 τής Διχ«ιοσύ·η; 'Βκίτρβπο;
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΊ£Υ9ι*ΙΙί
Διά τοα^χ' αριθ. 192 τής 14 Δεκεμβριού 1911 Δ13ιτάγ-
1 ματος τής Έ*τελε»τική"ς Έιτιτροπής, ίιωρίϊθη δικηγόρος πβρ'
ί «*ασι τοίς έν Τ' '' Λ ' - ™ - ·
' Κ. Τοράχις.
ΕΦΗΜΒΡ ΓΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩ-
στηρίβις πλήν των Έφετείων οί Έμμ. θ. Ψίλλάκις **ί Παν.
Χ. Ρουμελιανάκις.
Δι" όμοίου Διαΐάγματος ΰπ' ίριθ. 194 τής 21 Δ;*·μ6ρίου
1911, ϊΐωρίοδη ϊικηγόρβς παρ' άπασι τής έν Κρήττ^ Δικαστη-
ρίοις πλήν των Έφετείων ό Μακ. Συγκελλακις.
Δι* όμοίου Διεττάγματος ντ' αριθ. 195 τής 28 £. ΐμίρίου
1911, ίιωρίσθη ο Γεωργιος Ζ. Λαμπάκις Ερηνοϊίκη; Ι1«ρά-
ματος Μυλοποτάμου.
Δι' όμοίου Διατάγματβς ϋπ' άριβ. 198 τής 29 Δεκεμβριού
1911, διωρίσίη ό Έμμ. Δ. Κωρονακΐς ίικηγορος πβρ' άπασι
τοίς έν Κεήτφ Δικαστηριοις π~*·ην των Έφετειων.
Δι' όμϊίου Διατάγματος υκ' αριθ. 199 τής 29 Δ. ;μβρ ου
1911, διωρίσθη ό Έμμ. Ι. Σαουνάτσος δι*ηγ»ρος π-ρ' άπασι
τοίς ίν Κρητ^ Δικαστήριον πλήν τώ* Έφίτειων.
Δ;' όμοιου Διατάγματος ΰχ' «ριθμ. 200 -ής 29 Δ-·ΐμ6ριου
19ΐ1 διωρίσθη ϊικτ,γόρος παρ' άπασι τοΤς «» Κρήττ, Δ ««τη-
ρίοις καί πβρ' 'Εφέταις ό Νικόλαος Σ. Φρ*γκι»δάκη,.-
Δι» τής ύπ' αρ.θ. 192 τής 23 Δεκεμβριού 1911 Διαταγής
ήμίών διωρίαθηεαν ό Κων. Πΐπαδάλΐς Εφ^τ]ς Χα.ίοχ1, Ιΐρθϊ-
ίρος, Ιωάν. Καταλαγαριανίς Ιΐρωχοϊικης Χανίων χαι ό Σπυ¬
ρίδων Άγκυσουλακις κάχοικος Χανίαιν, Συνίϊροι χαί ο Στυλια¬
νός Φυλλαδιΐάκις 'Υ)γραμματεύς τού Έφεΐβι;υ Χανι ι Ρραμ-
ματίύς τοΰ κατα την προσ»χ) από 10—27 Ί^νουαρου 1911
σύνοδον συγκροτηθησομενου Κακοιιργιοδικείο^ Χανίων.
Δι" ομοίας Διαταγής ύπ' αριθ. 193 καί χρονολογίαν .ην αυ¬
τήν διωρίσθησαν ό Φρανΐζής Φρκντζίθλΐκις, Προί' ς των
ΙΙρωτοόΊκών Ρεθύμνης ΙΙροϊίρος, ό Μιχαήλ Κοκολαχι,, Ιΐρα»-
τοδικης Ρ*θΰμνης καί ό Στυλιανός Κωατο ια,νης διχτ,γορος έν
Ριθύμνιο Σύνεδροι καί ό Έμμ. Άδάτζος, Τ) ,ραμμι:βίις τοΰ
Πρωτοδιχείου Ρεθύμνης, Γραμματεύς τοϋ κατά την πρΐτΐχή άπό
10—31 Ίανουαρίβΐί 1912 σύνοδον συγκρ&τηθητομίνο- Κακουρ-
γιοίικείου Ρεθύμνης.
Δι* όι*οιας ϊιαταγής όκ' αριθ. 194 χαί χρονολογίαν 28 Δε¬
κεμβριού 191-, διωρίσθη ό Ιωάννης Μακιουδαχ,ΐι, ά:.--ούς όρι-
στικος βοηθός τού* Γραμμα.ί'ως τοΰ ΙΙρωΐοβΐλίιοα ΡϊΟ-^νης·
Δί' ομοίας Διαταγής ϋπ'αρ,θ. 195 καί χρονολ.,.αν την
αύτην διωρίσθη ό Ίοΐΐννης Νικολακάκΐς απλούς άριστ -"ί βοη
θός τοθ Γρβμματίως τής τακτικής Άνακρίσϊως Ρεθύμνης.
Έν Χανίοις τ^ 12^Ιανουαρίου 1911.
Ό 'Κκ.τροχοί
Γ. ΠΔΟΤΜΙΔΗϊ:
ΑΝΟΤίΡΑ^ΙΕΥΘΥίΙΙΙΙ
Αρπ. Ηρωτ. 80
* Δ;εΛπ. 38
ΑΝ9ΤΕΡΑ ΔΐεΤΘΥΝΙΙΣ ΟΙΙΟΝΟίΙΙΙΚΙΝ
ΕΓΚΤΚΔΙΟΣ
Πρός τάς τελωνειακόν αρχάς
Τροποποιοϋντες τάς διάταξης ιής ύκ' αριθ 78ΙΑ« ^ ^9
Φιδρουαρίου 1908 ίγκυκλίου τής κα(*'ήμδς Άνωτίρίς Διβυθύν-
σΐως δημοσιευθίίση; έν τω ύπ' αριθ. 9 φύλ>φ τοθ Ρου τεύχους
τής Επισήμου Εφημερίδος, ινωρίζομεν υμίν, βτι οί
φυτών*αντ'·ς ίΓδους δε'νδρων χ«ί ανθέων ίξ Ελλάδος
μένων άπαλ'^σΐονται τής ύποχρεώΐεως τής τρο«»γωγής, τής
διά τής ίίρηαιίνης έγιιυλλίου οριζομένης πιστβποιήσε(, ς τής τελα-
νί-.βίής άρχής τοϋ τοπιυ τής έςαγωγής περί τής προελε^ϊως
αυτών ΰπο>θ£οίιμενο( είς μιόνην ΐήν χροσαγωγην τΐ;ς πιβΐοποι-
ήσεως ιής Δημοτικής άρχής τοΰ τοπου τής τροε, «ύ.-ϊως.
Δ.ά πάηα τα βλλα προϊόντα έ;α^ολο^(ίίί ίσχύουσχ «./ήρης η
ειρημένη έ (; ύχλιος καί έπομϊνως οί «'ΐαγιβγεϊς τούτων θιλου-
σιν ϊφοίΊάζε:'ία! καί προιάγε! την κατά ταΰτην τρ αιχι£ε6αί-
ωσιν τής Τϊλωνΐιαλής «ρχής.
Έν Χανίοις τ?| 11 Ίανβυορίίυ 191*2-
Ό ΐπΐ των θίχονομκών
Ι. ΗΣΥΧΑΚΙΣ
Αριθ. Πρωτ 68
> Δ'.ίχ,τ. 30
Η αΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΙΑΕΙΑΣ
ΕΓΚΓΚΑΙΟΧ
Ορος
τονς προϊσταιιένοιτς των έκπαιδεντηρτων
τίς τε {χέσης καί κατωτέρας
έκπαιδεύο*εως
'Υπομιμνγισκοντίς υμάς την προσίγ^ίζουσαν -/.ατ' έζοχήν
σχολικήν εορτήν τής 30 Ιανουαρίου παρακ»λοϋμ8ν νά,
παντιγυρίτητε ταύτην κατά τα, έκασταχοϋ κρατοϋννα Ιχον-
τες ΰπ' δψ$ι τας σχετικάς έγκυκλίους τη; λο,Θ' ημάς Δι¬
ευθύνσεως καί ιδία την ύ—' αριθ. 66/
,„ τής 9 Ίανουαρ'ου
Διά τοΰ ύπ'αριθ. 2 έ. ϊ. Διαταγματος τής Έκ.-·.*στικτ1ς 1910.
Εν Χανίοις 12 Ιανουαρίου
Έπιτροπής εγένετο άποδεκτή ή παραηησις »πο τής '·/-ΐ)ρί»ίας
τοθ βθιςθοϋ τής ταχ. υπηρεσίας Μάρκου Τσιριμονβκ·,.
Δι" δμοίου Διατβγματος ΰπ' αριθ. 3 έ. Ι. διωρίσθη μάθη-
τευόμενος τής ταχυδρομικής υπηρεσίας ό Δηι*. Λ. Γιαλιτάκης.
Έν Χανίοις τ^ 12 Ιανουαρίου 1912.
Ό επί των 'Εσωτβρικών '
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Δ^ά τοϋ ύχ' αριθ. 1 έ. ϊ. Διατάγματος τής Έκΐϊλεστική"ς
Έχ/τροχής, τοΛοθετεΤται δ Λοχαγός τού ΠεζικεΟ Γεώργιος
Κορτζάς έκ τοΰ 1ου Τάγματος είς την Μ Γ3φχίαν Έπιτελείου
ώς Διοικητής αυτής καί 'Υπασπιστής τής 'Ανωτϊρ*ς( Διοική¬
σεως, «ντί τοθ Λοχαγοΰ τοθ αύτοθ δκλου Σπανίωνή Ιωάννου,
τοΐΓοθ«τημίνου είς το Ιον Τάγμα ώς Διοικητήν Λόχου.
Έν Χανίοις τ^ 7 Ίανουβρίου 1912.
Ό επί τής Δημ. Ασφαλείας Έπίτροπος
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ*
1912
Ό Έχίτροπος τή; Παιδιίας
Ν.ΠΑΜΑΑΑΚΙΣ
Έκ τοϋ ΈΟνικοβ
γ:
; -*».
«.*'..
Μέγεθος Γραμματοσειράς