91765 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

2

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/1/1912
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
•ι-ί
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ* ΕΛΛΑΔΟΣ
Ι [
ΠΑΡΑΡΤΗΙΜΑ ΤΗΙ ΜΜΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩί
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ§ 3 ΊανουαρΌυ ίΛ)12 — ΑΡΙΘ. 2
Άριθμ. Διατάγ. 239
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
τής έν Κρήτ3 Βουλής των Έλλήνων, τό ά~Α 21 8)6?ίου
1911 τοιούτον τής Συνελεύσεως καΐ την ύπ' αριθ. **/«, ι.ήί
16 Νοεμβριού 1911 πρότασιν τής Μουσουλι*ανι*ής Δημ,ογε
ροντίβς προτάβει τοθ Έπιτρόπου τής Παιίείας.
καί,οι·τάί*ει
3ημιοσΐ*ύσίΐ κ«ϊ
Αριθ. Διατάγ. 237
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
>π . ι ». » . , «η νι . , ιηηα >ί Ένουσ* ΰ*' όψιν τό άχό 30 Σικτεμβρί^ 1908 ψήφιαμα τής
Εχουσα δπ όψει το «^ό 30 Σ.,ττεμβριου 190^8 Ψ^« : $ν Κ^ βουλής ^ Έλλήνων τ/ο ά«0 21 Ό«31Γ 1911
τοιούτον ;τ]ς Συνελεύσεως ~γ> ύ-' αριθ. 133 1911 απόφασιν τής
Μοναος. Επιτροπείας Λίυηθεί^, πρός δέ τό άρΐρον 137 τοΟ
ύκ' ^ρι». 276 Καταιτατιχοϋ νόμου, κροτασιι τοιΐ Έ* ιτροτου
τής Παιοίίας, > ,(
Άπο^αίιζβι καΐ 5ταναΙ(Ιε·
Δ,ορίζε. τήνΧατ.τζέ Μπουντ,υράκη δί)λον ϊευτ«ς τάξει·» ^ χ Τ ,. ^ν Ί ο8ιάχονον τη- ·τ ά Μονί Κρ^αστβν
^.Λνΐ^"^1*"^ Π^^ϊ^"1»· Ρ*8"^^ ίπΐ3Κορνήλ(ονΤζ«νάκηνπρβς τελειοτέραν αύ«3 μΟρφωσιΤ 6«-
' . ' τρβφίαν οραχ. 300 ϊΐηΐίως έκ τοϋ ΜοναβτηριακοΟ τ>μ·1ου
**τ* ' Λασηθβίου αρχομένην ά—ο 1 Σεπτεμδρίου 1912 καθ* ίλον τί
διάστημκ τής έν τή Χάλκγ, θειλο ,ΐλη 'βχολτ^ «οιχήσεώς «υ υπό
τοΰς άναγραφομένους δρους έν τω άρθρω 137 τοϋ &«' ά«θ. 27β
: νόμου.
Ι Ό Έπίτροπος τής Π«ιδεί«ς «βλεΐ δημοσιεύβίι
λέσει το παρόν Διάταγμα.
Έν Χανίοις τ^ 27 Δεχϊμίρίου 1911
Ή *Εκτελεότικτ· '
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ!
μην|ΐισθώ δρ. 60.
Ό Έπίτροπος τής Παιδείας
λέσει το χαρόν διάταγμα.
Έν Χανίοις τί) 30 Δεκεμβριού 1911
Ή Έκτελειϊτχκί. Έπιτροπή
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ
'·'· Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΧ
Αριθ. Διατάγμ. 235
ίκτ«-
Δ Ι Α Τ Α Γ.Μ Α
Η ΕΚΤΕΑΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έχουβα &κ" όψει το άπό 30 Σεπτεμδρίου 1908 ψή·ιβμα
τής εν Κρήτ5 Βουλή*ς των Έλλήνων τό ύκ' αριθ 87 *αΙ
Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΙΟΙΙ
χρονολογίαν 2*1 8)βρίου 1911 τοιοϋτον τής Σ.νελεύββως τό | Διά Διατάπ*ατος τής Έκτελεστικής Έ *ιτρο«1|« ύ»* άοι·.
άρθρον 138 τού 4πΓ αριθ 485 νόμου κ«ί την ύπ' αριθ 733) ] 788 «Α χοονολογίβν 28 Δεκ.μβ?ίου 1911, ««Ρ««η 8*-« «Ί
409 καΐ χρονολογίαν 28 Δεκεμβριού 1911 πρότασιν το3 γ·- ■ -ης έν τώ ίρίρφ 1 τοϋ ύ*' «ρι·. 331 Νβμου δριζομένικ ίγγ"*-
νι«Β έ-ιθ«*ρητο3 τής Π«ιϊ«ας προτάσε. τοΰ έπ', τής Παι- | σ1-ς χορ,,γηθή χροσω^ική τοιαύτη κ«ι γίνη ίεκτος ώς
ίε,Ιας Έ«τροκοο,
} 9ι»ς χορίγηθη χροή η γη ς τΤ
' τής ϊ·α τή; διαχείρισιν το3 ΤαχυϊρομικοΟ υκ.λλήλου Ι'ε-ργ4ου
ΜετβτΙθηκν ίναλλάξ τη αίτήσει των την Ειρήνην
λιγΐάνη Α)μιον δημ)λον προϊσταμένην τοΰ ιΐαρθι
Κα*1 κ« τήν θεανώ Κνιθάκη Β)μιον πτυχ
σκλάλΐσσαν Άρωνίου Κιιδωνίας.
Ό ΈχΙτροκος τής Π* ίεας θέλίΐ δημοσιεύσει >
«ι τοχαρον
Έν Χανίοις τή 30 Δ)βρίου 1911
Ή Έκτελεότικη ΈπϊτροπΗ
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΗΣΥΧΑΚΗΣ ,
ύ Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ!
!
Καλ- 5
Λ«λ-? "" δΊ7"·3ιι.οΪοι* -{βτάγματος ύπ'αριθ, 787 έπετρά-» «ρ·»·βηιή
™ τοιαύτη Λαί εγένετο ί.κτός ώς έγγυητης ί.α την οί?χε1ρισ«™0
υπαλλήλου Κωνσταν. Έμμ.
κάτοι«ς Τζερμιάδων.
η 30 Δεκ«μβρ(ου 1911.
Ό έ*1 των ΟΙκονβμικδν Έ«(τρο«Κ
ν. ,Λ1. ΗΣΥΧΔΚβΒ
. ;ν 8Α-1

ίβ'Ι
Οί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ϊ»·»
ΚΑ ΤΑΑΟΓΟυ
τό>ν χατά αήν δημοσίαν συνεδρίασιν τής 10 Δεκεμβριού 1911 τοθ Έφετείου Χανίων, κληρω-
Οέντων τακτικών κοί >Ααΐϊληρω'π3'&ν {λάρα. ν διά αήν άτΐό 16—-31 Ιανουαρίου 1912.
Σύνοδον τοθ δρκωτοΟ Δικαστηρίου Ρεθύμνης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
• 8
9
10
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
1 3
•8- 5
» 13-
11
Κ α τ ο ι κ ί α
Π ρο σόντα
Α'. Τακτικοΐ ένορκοι
Ζερβουδάκης Στυλιανός Χριστ
Ψαρουδάκης Έμμ. Ιωάννης
Ματθαιουδάκης Ματθαΐος
Μανουσέλης Στυλιανός
Δρανδάκης Γεώργιος
Αιαναντωνάκης Άρ. Γεώργ.
Λουκάκης Γεώργιος
Κορωνάκης Νικόλαος
Δρανδάκης Ι. Παντελής
Κελαϊδής Χατζή Ελευθέριος
Κασιμάτης Στεφ Μιχαήλ
Παπαδάκης Ν. Μιχαήλ
Παπαδάκης Ευάγγελος Κωνστ.
Λίτηνας Κωνσταντίνος -Εμμ.
ΦραδέλλοςΚωνσταντίνος Γεώρ.
Κατσαντώνης Έμμ. Ζαγαρίας
Τζανιδάκης Εμμανουήλ Γεωρ.
Μαμαλάκης Ν. Άλέξανδρος
Ζα».υνθυνος Ι. Άναγνώστης
Δασκαλάκης Χρήστος
Αθανασιάδης Γ. Ιωάννης
'Ανδρουλιδάκης Κωνσταντί"νος
Λαγου6*άοδος Δ. Γεώργιος
Λ,έκας Έμμ. Νικόλαος
Γο6ατσιδάκης Δ. Ιωάννην
Ζακάκηί· Τίτος
Δρανδάκης Λεωνίδας
Δασκαλάκης Ι. Μάρκος
Δρακάκης Π. Γεώργιος
Ζαχαρίου Στυλιανός
224
215
93
92
35
88
84
54
37
228
οΐο
278
235
229
250
312
249
90
50
40
9
2
319
318
19
46
34
44
36
47
Έπισχοπή
Πηγή
Ρέθυμνον
Ειισκοπή
Νεϋς Άμάρι
Ρέθυμνον
Αγιος Κωνσταντίνος
Ατσιπόπουλον
Ρούστικα
Ανω Μέρος
Ατσιπόπουλον
Ρέθυμνον
Άρμένοι
Μέση
Ρέθυμνον
»
Άποστόλους
Φουρφουρα
Ρέθυμνον
Άναπληρωτικοΐ Ένορκοι
Καπετανάκης Νικόλαος
Κούνουπας Άλκιβιάδης
Κιρμιζάκης Νικόλαος
Μοάτσος θεμιστοκλής
Μοάτσος θ. Ευάγγελος
Πατσουράκης Γεώργιος
Πκτκοκάκης Γεώργιος
Παπαδάκης Άρ. Ευάγγελος
Περακάκης Έμμ. Εμμανουήλ
Ρολόγης Σταμάτιος
62
59
75
94
96
123
124
129
140
151
Ρέθυμνον
Πηγή
Ρεθυμνον
Άδελε
Ρέθυμνον
Κτηματίας
Συμδολαιογράφος
Ίατρός
Κτηματίας
Δικηγόρος
Συμβολαιογράφος
^ Δικηγόρος
Έπιτηδευματίας
Κτηματίας
Χ)
Ιϊρώην Βουλευτής
Κτηματίας
Ιατρος
Δήμαρχος
Κτηματίας Γ .
Επιτηδευματίας -
Κτηματίας
»
Δικηγόρος
Συμδολα ιογράοος
Κτηματίας
»
Επιτηδευματίας -
( Καθηνητής
Έπιτηβευματίας
Κτηματίας
Επιτηδευματίας
Κτηματίας '
Ίατρός *
Επιτηδευματίας
Ίατρός ,,.Μ
» Χ Μ
Κτηματίας
Ίατρός
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
-
*5 ^
5 ►■
¥
Όνόματα κληρωθέντων
ο β
ο- Χ
> 1-
» δ
ι- *
Κ α τ ο ι κ ί α
Έπάγγελμα
11
Σαουνάτσος θεμιστοκλής
156
ΡΛ«μ.ν>ν
Φαρμακοποιος !
12
Στεργίου Δημήτριος
160
Έπιτηδευματίας .; , "
13
Σπανδάγβς Ιωάννης
161
»
ί
14
Τζανιδά/.ης Δημήτριος
1^5
»
Πρώην Βουλευτής
15
Τσουδερός Ιωάν. Μιχαήλ
193
Έιΐιτηδευματίας . ^-_
16
Τρουλινος Ίχαηλ
1^6
»
Καθηγητής
17
Φραγάκης Ευάγγελος
199
»
Έπιτηδευματίας
18
Χατζηγρηγοράκης Γεώργιος
205
>
Ίατ*ος ^
19
Χατζηγρηγοράκης'Ανδ. Ιωσήφ
200
9
Έπιτηδευματίας
20
Χαλκιαδά/.ης Γ.Μι/αηλ
2)
— ΤΡ
Κτηματίας
ί
Εγένετο έν Χανίοις συμφώνως τώ ύπ' αριθ
[δριάσιως τοθ Έφετείου Χανίων
Οί Δικασταί
Ηλίας Χατζηανδρέον
Κωνίίτ. ΤΊωργιάδη·;·
Κωνϋτ. Παπαδάκης
Ιωάννης Σαοννάτόος
>ν Ταταράκης
τής 10 Δεκεμβριού 'έ. ε. πρακτικώ δημοσίας συνε-
'Ακριβές αντίγραφον
Έν Χανίοις τη 14 Δίκεμβρίου 1911
Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
Έν Χανίοις αυθημερόν
Ί
Ό 'Γ)γραμματεΰς
Σ. Χαραλαμΐίάκης
ι
Α
ι
6
χ
Ί
■ί. -ϊ, «
"' * Ί
* »
ΥΛ
η
>
Ό 'Υ)γραμματεύς
£ Χαραλαιιη&κη
*,- - '
", ι
ίΛ3
19
Ό Πρόεδρος των έν Χανίοις Έφετών
Η. ΧΑΤΖΗΑΙΜΡΕΟΪ
Χ
ί Ί 78
ι «δ
Ι 1
υε
ε
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ Α Τ Α Α Ο ■ "■:.]
τε?ν χατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 40 Δεκεμβριού 1911 τοβ Έφετείου Χανίων κληρωδέντων
τακτικών καί άναπληρωτιχών ένόρκων διά την άπΌ 10—27 Ιανουάριον» 1912, Σύνοδον
τοθ ΌρχωτοΟ Δικαστηρίου Χανίων.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
·«■
Ι
"Ονοματεπώνυμον κληρωθεντος
^· '3-
Ί 5
Κατ
(Ο Ι Χ ί ϊ
Προσόντα
εθ μ
-. ι-
Α'. Τ
α κ τ ι
χοΐ εν ο ρ κ ο ι.
1
Δεηλάκης Εύσ. Ιωάννης

Γαλατας
Κτηματίας
2
Λελεδάκης Γεώργιος
229
Χανία
Καθηγητής
3
Κατάκης Ματ Ιΐολυ/ρόνιος
571
Μάλεμε
Κτημ^τίας
4
Αρχοντάκης Μιχ Στέφανος
704
Καστέλλι
Δικηγόρος
5
Λουκάκης Χαρ. Εμμανουήλ
6Ϊ5Κ
Κολυιΐβάρ1.
Τ)
6
Γεμενά*ης "Οθων. Γεώργιος
625
Βουκολιαϊς
Ίατρος
7
Λίύ-ης -π. Ιωάννης
576
Σκηνές
Κτηματίας
8
Παπαδάκης Ι. Αναγνώστας
946
ΧιλιομουδοΟ
»
9
Τσιρινδάνης Π. Άλέξανδρος
1036
Χώρα Σφακίων
» >*
10
Φραγκιδχ Ανδρέας
1041
Άνώπολις
» ·» . *
11
Κουσουρ?λάκης Νικόλαος
171
Χανιά
"Εμπορος ·&*
12
Ταζ&δά,Λί,ι, Παναγιώτης
454
Δικηγόρος * '>■ *
13
Φούμης ίωνσταντινος Α.
499
»
"Εμπορος '.'1^
14
Χατζηγρ^γοράχης Α. Γεώργ.
1044
Χώρα Σφακίων
Ιατρός
15
Αίαλινδρετος Νικόλαος
317
Χανιά
Διχη /όρος
16
Σταυρίδτ,ς Κωνσταντίνος
405
>
Τραπεζιτικός ύπάλληλος
17
Μητσοτο'/]ς Κυριά'ος θ.
303
»
"Εμπορος ·»
18
Σπυριδάκης Σπυρίδων Β.
448
Γαλατας
Κτηματίας
19
ΚαρδαμάΆης Δημήτριος
168
Χανία
"Εμπορος
20
Τζωρτζάκης Στ. Στυλιανός
603
ΆληχιανοΟ
Διχηγόρος
21
Ιωαννίδης Μιχ. Γ.
Καρναλάκης θεόδωρος
129
Χανία
1ί.μπορος '-'"5·
22
132
»
Ι
Δικηγόρος
23
Χρηστουλάκης Χρ. Έλευβέρ.
1001
Νίπος
Εμπορος
24
Χαβρεδάκης Χ. Α Κωνσταντ.
997
Παιδοχώρι
"Εμπορος—Κτηματίας
25
Φραντζεσ/άκης Ι. Σταμάτιος
988
Βάμος
•Τ ν
Ιατρος
26
Βάνδουλας Α. Ιωάννης
825
Βα?ές
Κτηματίας
27
Πωλιουδάκης Ιωάν. Εμμ.
346
Χανία
Δικηγόρος
28
Κουσουρελάκης Νικόλαος
136
II
Γ ^
29
Χατζηδάκης Βασίλ.
527
»
Ίατρος
30
Γεωργηλας Κ. Στυλιανός
549
Πυργος ψηλόνερος
Κτηματίας
Β'. ΆναπΑηρωτικοι ένορκοι
Πατερομιχελάκης Μ. Ιωάννης
743
Καστέλλι
Πατεράκης Δημήτριος
746
Επάνω Παλαιόκαστρο
Κ^αγιαδάκης Χ. Ελευθέριος
^66
Νίπος
Μπιτσάκης Στυλιανός
275
Χανία
Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ
223
Γαλατας
Καλιγέρης Γεώργιος Μ.
453
Χανία
Κασιμάτης Γεώργιος
142
»
Κιουρτσιδάκης Πα9λος Κ.
143
Β
Καρυδάκης Δημήτριος
137

"Εμποβος
Κτηματίας
»
Φαρμακοποιος
Κτ ηματίας
Έμπορος
Φαρμακοποιος
Εμπορος
—ικηγόρος
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ι
ν ι *>
ι!
- '■'■' · 'ν'£ ^.
π: γ« ·:*; "^ χ ■„'·
3-
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
11
Κ ατ ο ι κ(α
Προσόντα
!
%■ Ι. * ·■■·
■■■> ' -·' ■ ■ "»
' * '■; ■:' - *>
10
Παπαδάκης Α. Εμμανουήλ
1030
Πατσιανά ; 4
Κτηματίας
11
Κιουρτσιδάκης Κωνσταντίνος
206
Χανιά
Έμπορος
12
Τσεπετάκης Γεώργιος
472
> _ , >
Ίατρος ί* ;
13
Κασιμάτης Γεώργιος
201
~% ■ ■ ■ ' ■ ^
Έργολάβος % * :μ
14
ΚαλαΙτζής Ι. Εμμανουήλ
570
Μόδι ;ί " · !'
Κτηματίας ί «
15
Κατσοόλης Ι. 'Αναγνώστης
568
Πρασαϊς : ;
* ■ ν , >-,
16
Μανουσακάκης θεόδωρος
274
Χανιά ," -
Έμπορος " - , ,:^
17
Μπιτσάκης Ιωάννης
253
Ώρολογοποιος ' . ■>
18
Κεραμειανίδης Γεώργιος
189
Κτηματίας ^. *
19
Καλεμικιεράκης Κωνσταντίνος
139
»
Καβηγητής ^ . ^
20
Πωλογιάννης Π. Ιωάννης
1029
Χωρα Σφαχίων
Κτηματίας - '';
Εγένετο έν Χανίοις τη 10 Δεκεμβριού συμφώνως τφ ύπ' αριθ. 352 έ. ε." πρακτικψ
Έφετείου Χανίων. __ - .
τοθ
Οί Δικασταί
Ηλίας
ΚωνΙτ. Γεωργιάδης
|_· Παπαδάκης
Ιωάννης ϊαουνάτϋος
Πέ Ταταράκης
« 'Ακριβές αντίγραφον '>
Έν Χανίοις τ$ 14 Δεκεμβριού 1911
ί *-. ■■' ί' ? ;1' ■ ;.
Πρωτ. 836 % Ι ; Λ ·
Ρ Διεκιι. 770
Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
/Εν Χανίοις αυθημερόν
3 ■'
Ρ Ι:
Ό 'Τ)γραμματιύς
Χ—/ο. Χαραλαι/πΑκιΐς
'ϊ)γρ«μματώς
Χ—/ρ. Χαραλαι/πάκη*;
Ό Προίδρβίτων τΛν έν Χανίοις Έ·}*·*»*
Η ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΓ
?6Ί
.ν. γ:
δ 15 ΤΙ
ΤΑ
4 Ι
ΔΙΕΤΘΤΝΣ.ΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΤΔΡΟΜΙΕιΏ Ν
τ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
' , ; " ; ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΡΒΝΙΙζΗ ΛΟΓΙ-ΦΤΙζΗ
ΦΗΕ 81 ΑΫΒΟΥ_ΦΟΥ Ι9ΙΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Μ
Ταμείον
Καταθέόεης καρά τΙ> Τρα«έζη Κρήτης.....
Ταμίας ταμιευτηρίου: μετρητά παρ'αύτω..
Ταχυϊρομικ» Γραφεϊα: μετρητά παρ' αυτοίς.,
Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ1 οδόν..............
Δαπάναο Ταμιευτηρίου δι 'άμοιβάς ύπαλλήλων............
Έξοδα εγκαταστάσεως..............................
274666
648
925
35
05
28
2Τ6239 68
4178 62
1023 03
4450
285891
10
43
Υπόλοιπον άποθεματικων παρελθόντων έτών...........,
Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατο6ολί5ς αι»τ1}ς.......
Ταμείον γραμματοσήμου: όφειλόμενα αύτω.............
Ταχυίρ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών...........,
Διάφορα Ισοδα ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιίλιαρίων.........
Διάθεσις άποθεματικων: καταίολή ίναντι4φειλ(}ς χρός Κρατικήν Πολιτείαν
Τόκβι είσπραττόμενοι υπέρ τοϋ Ταμιευτηρίου............
1582
1393
272537
10
4450
5916
285891
Ό
β.
(Έναρξις νππρ«»ας ττ> 1 'Αηοτλίον 1902)
Έν Χανίοις %% 10 Νοεμβριού 1911
*Ε«»θ·ωρητης
Ό ταμίας τοθ Ταμιευτηρίου
Α. Η. ~ * "
ΑΙΑΙΕΦΑΑΑΙΟΣΙΣ ΤΩ! ΕΡΓΑΣΙΟΙ ΤΟΥ ΤΑΧΤΔΡΟΙΙΙβΤ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΤ
Μτΐν Αϋγονατος 1911
Έκϊοθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ιουλίου............................................................... 7,319
» έντός τοθ μηνός Αυγούστοι»......................................................................... 43
Άποσβεσθίντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ίουλίοι»...............................................................
» » έντος τοθ μηνός Αύγοίστου........................................................................
Βιβλιάρια έν κοκλοφορία εις τό τέλος τοθ μηνός Αύγούστοο....................................................................
687
7362,
690
6672
Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ιουλίου.............................
» τοθ μηνός Αύγούστου............................................
ΚβφαλαιοποιηΘέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1910.......................
Άποδόσεις πρός τοίις καταθέτας ϊναντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Ίβυλιου..........
» » » » » » » έντος τοθ μηνός Αΰγούστοιι......
Καταβληθέντες είς τοΰς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιβλιαρίων μέχρι ςέλους Ιουλίου
» » » » » * έντός τοθ μηνός Αύγοιίστοι».....
Δραχ. 1917,885.22
12,248.78
68.791.- 1,903.985.00
1697,142.78
21,337.56
2.849.72
57.16 1.721,387.22
Πίστωσις καταθετών είς το τέλος τοϋ μηνός Αΰγοΰστου |λή συμπεριλαμβανομένων των άπ6 1 Ίανουαρΐου έ. ί. ϊείουλεβμένων τόκ»»ν... »
272,537.78
Μέγεθος Γραμματοσειράς