91740 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/1/1912
i

Αριθμός Σελίδων

24

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
1; -Λ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Π&ΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ' ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 2 'ίανουαρου 1912 — ΑΡΙΘ. 1
* ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΌΝ
*, ί 1
ιβιο
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
4 Ι
τςρο ολογισθέντων, βεβαιωθέντων, είσπραχθεντων και είσπραξίμων έσόίων *
χρήσεως 1910, έν συγκρίσει πρός τάς είσπράξεις τής χρήσεως 1909 |
χαΐ των προϋπολογι?9έντων και πραγματοποιηθεντων έξόδων τής ; |
δδύ-ίής χρήσ^ως 1910 κατ^ τ°ν Η·^να ^πΡΙΛ10ν 1911 * ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΓΘΤΝΣΙΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
κατάστασις
ετους Ιϋθϋ άπό Ι .εητ
Α'
Β'
Δ'
ΣΤ*
1
2
3

4
ός των Ισόδων
Προϋπολο-
δισθέντα
χρήσεως
1910
Α'. ΦΟΡΟΙ
"Λ ^ : ι! ο ι φ ό ρ ο »
α') Βεβαιονμβνοι και εΐσπραττόμενοι εις τα δημοσία Ταμεΐα
Φόρος επί των συγκομιζομι'νων δημητριακων προΐόντων................
» » » όπωρικών καί λαχανικών..............................
» » » έπιτι|ί>ευμάτων.......................................
> » « » (έσοδον έξ ένσήμων φόρου επιτηδεύματος)..
» » » οικοδομήν...........................................
β') Βεβαιονμενοι καί ειάπραττ6μενοί εις τα Τελωνεΐα
Φόρος 4πί τού τυροθ καί των λοιπιδν γαλακτερών.............................................
» ελαίου καί των έλαιων......................................................
» σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καϊ τοΰ πυρηνελαίου...............................
» οίνου...............................................................ς......
» των οΐνοπνευμάτων, τής υ/τοστάθμης τοθ οίνου, χον πετμεζίου καί τοϋ δξου.......
» έσ,τεριδοειόιυν κα^.τών και των έξ αυτών παραγομένοον ποτών...................
» κουκουλίων καί τΐ|ς μεταξάς.................................................
» μέλιτος, μελο.τηττών καί τού κιιροθ..........................................
των [ίαλανιδων και βαλανιδοκουπών..............................................
τής σταφίδος.................................................................
των άμυγδαλων................................................................
των χαρουπίων...............................................................
τοϋ λαόάνου, καρα.ιιπασίου, δαφνελαίου, δαφνοφΰλλων, φασκομηλελαίου, δικτάμου λινο
σ.τόρου καί γλυκορρίζης.....................................................
των μαλλίίον καί των κατειργασμένων καϊ μή δερμάτων...........................
των διαφόρων αλλων φυσικών προϊόντων.........................................
"Λμμεαοι φόροι £πί τής καταναλώσεως
Τβλωνειακός δασμός είσαγωγής είδών ΰποκειμενων είς φορολογίαν................
» » έεαγωγής................................................
» » επί τοϋ είσαγομένου οίναπνεΰματος.........................
> » » » » καπνοΰ...............................
» » » » » τουιιπεκίου............................
Πρόσθετος φόρος επί τοϋ άλατος.............................................
Φόρος επί τοϋ καταναλισκομένου καπνοϋ, είσπραττόμενος διά των Καπνοκοπτήριον.
Β'. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τέλη χαρτοσήμον
Άντίτιμον πωλήσείος χαρτοσήμου κοινοθ..............................,...................^
» » διατετιμΐ)μι;νου χάρτου πρός χρήσιν των δικαστηρίων καί συμβολαιογραψε-ΐων.
Αντίγραφον πωλουμένου χαρτοσήμου των έχπαιδευτιχιάν τελών...............................
Τέλη δικαστικά καταβαλλόμενα παρά τής γραμματεϋσι των δικαστηρίων........................
Τέλη καταβαλλύμϊνα ΰ.τύ των Σΐ',υβολαιογράφΐον...............'...........................
» επί των με^ισματατοδείξΒων τής Κρητικής Τρα.-Γεζης...................................
Τέλη Ταχνδρομιχά
Άντίτιμον κοινοθ καί( έναρίθμου νραμι>ατοσήΐ'ου καί έπιστολ. δελταρίων καί ένσήμοβν απαντήσεως.
Τέλη εσωτερικήν καί εξωτερικών Ταχυορομικων Έ.-τιταγών....................................
Μίσθωμα γραμματο(>υρίδων τοΰ έν Ηρακλείφ ΤαχυδρομικοΟ Γραφείον.........................
Τέλη
Τέλη καταληκτικων Τηλίγραφηματων.....................
» διαβατικών » ......................
» έσωτβρικών » τοθ Δημοσίου τηλεγράφου.
» εξωτερικών > τοϋ » »
Τέλη κα&υστερήαίοος
Τόκοι ύπερημβρΐας έπϊ των έκτροθίσμω; έχτινομένων Δημοι£ον 'Εςτόθαιν
Πρόσθετα τέλη επί τά.ν έχπροθέσμως έχτινομένων βημοσίων έσόβων..
———Ι
'Από 1 2ϊ]|
1910 εως ι
λους Μαρ·
τί'ου 1911Γ
450000
100000
76000
25000
180000
98563
6(5134
1».'
830000 —
15000-
700000-
1800001
40000'
ΙΟαΟΟ
690001
20000)
6000
12000
1400001
30000
140000
4Ό00
70000
1000
2267000
172071
3 ί 945745
378410
00617ο 80
10641985
5112310
1 7ϋϋι50
73511)60
4710 Μ)
132ώί)0
273960
20*3»
787;9«
1520605.60
1300000
130000
130001
300000
40000
115000
310000
98959958
80071) «5
1930*
19274,
2153.
9175.
225000
2000
70000
46000
100000
8000
3000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
,ί χρήβϊ—5 τί*^ Ιτους 1ί>1Ο έν συγχρίσϊ: πρός τα; είσ*ράξ:-ις τής
,£ου 1»1Ο εως τέλους Απριλίου ϊί>:1
Ι'Γντός τοΰ
μην ς
"Απριλίου
1911
Έν δλφ
Άπό 1 2ε-
πτεμβρίου
1910 εως τέ-)
λους Μαρ-
τίου 1911
2125
98563!—
66955 95
12689,75
172070
Έντός τοΰ
μηνός
Απριλίου
1911
Έί
' Χντίστοιχο
εϊσπράξεις
Έν όλω
^"«^ ,ταήσ.1909
:α ?? τε" άπά 1 2επτ-
ς Ατρι-' ο „____,
λίου
λους Άπρι-|
λίου 1910.
45910 69! 4645 90
81125 350278170
12689,75
6ί658!65
4259 47
50556 59
1077824
12.133 75
6*018 12
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
131203.Ί3 11739 57,
1818 70
47680 90
14906 40
3283 70
252 30
1196150
97 60
95'-|
103810
1429 40
3303 70
24669 30
1,70!
1486 50
5602,80
655856,70
120676ι(
3784
10
59106
7856 80
85578
7587
49051
90
10
30
160
114189*25
8394 40,
134122 —Ι
36622 90
126172 80,
2741 30,
28450 30
79210
608175 80
1065-19 85
5412-ΪΙ10
7614ι50
73516.60
7480,70
4710 60
7356 30
132693 60,
33319 20,
101503 50
27Η9ι60,
26%3,8Ο,
787 90
48006 41,
56177 71,
_________ 10315188
142942170 207336,—!
4^22645 233014
0397 85 4380 39
01990—' —
7·«ι73 68188 39
1818 70
47680 90
14256 40
5283 70
212 30
11961 50,
97 60
95 --
103810,
1128 40,
3303,70!
24689 30
ΐ!7θ!
1486;50,
420
5602
6558*6 70]
ΡΟ676 25
50408 80]
7856 80
8547810,
7587 30;
4905 60
8394 40
131122 —!
36623190,
126172,80
2741 30
28450 30
79310
1634844185! 130240ΐ!28, 12510757
113506,65
7975ΐ4ί)|
2596
22 03
:558;
30
110310623
88052, δ
219ΟΓ
26145,75
177085Ϊ80,
1821475
212—'
26341—1
341460
7957 221
1089 30
30 215048
40 26095!
— 91755
10
989599]58,
80076 95!
1930!
192744
τθ 21537
10 91755
10
10
11350665
7975 40
2596 30
22303 30,
4558 40,
1427508,85
1103106
23
207336
193267,85 167122,10 26145^75
88052 ίϋδ
21900 30
21504810
260-Ί5 50
91755,10
19326785
1739225133 1562139'53,
13499410
6839 50
34420 70
27509 53
49237 79,
602010
1487 70
17708580, 1739225 33
116779 35
6627)50!
31786 70
24094 93
41280 571
4930 80,
1487 70
18214(75!
212
26341
3414 60,
7957122
1089 30,
13499410
6839 50
3 ί 420170
27509153
49237 7').
602010
1487 70
3352187
26050942;
1370115 130322 5Ό1 116621
1596,90; 1860Ί05
1131—1
1529735, 149044Ϊ55
0134551 13315 61
2766 70 360003
497 05 392574
_14348' 158933
12541 !78' 22430Ϊ7Ϊ
33849
24275
652340
242 75
6766)151
7735303 74898192,
6410 30
61954440
163641,90
22764110,
5478 20|
88953 70,
6605 5θ|
4673 60
5497,»;
81409 —
17753,70|
105951,60,
3631230,
9309,25
9309 25
807
— 4296565,
36642170;
2378,601
98180,
132 —
28ί>7 20|
52623 —
18869 20!
20221 20
50
347560]

1799-
3890050
___ 54320
1247368|93 217148]12,
94230,
24890
85"068ςϋ|
86748 30
8271
,80,
2404Ο5|40,
2-806450
83700,—
_212554|1Ο'
1Μ6812'91
11638875
72950
354141—!
27219,65
44287158
4815 40
1229,01
266 70
2448 74
1117|&4|
1208660
3333133
1477 —
471179
1331561
360003
3925,74
158933
246037
1303
131528
67008|90,
12,
>5ί
50
8Ο55[1Ο,
"269024Ι97
1860535!
6110-,
259'88
5000 21
1204 70!
25357 30!
1969
1928625!
466121551
993
Προϋπολογισμόν
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
3
4
Ι
Α'
Β'
Δ'
Ε'
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Προϋπολο¬
γισμόν
Προσδιοριβμός τ&ν έσόδων ι
Προϋπολο-
γισθέντα
χρήσεως
1910
Άπό 1 Σε-
πτεμβρίου
1910 εως τέ-
λουςΜαοτίοι
1911
Ζ'
Η'
ΙΑ
ΙΒ
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
Τέλη άγχνροβολίας χαι ί'ρματος βΐβαιονμενα καΐ είσπρατιόμενα εν τοις λιμεναρχείον
Τέλη άγκυροβολίας καί έςματος........................................................
Τέλη καί διχαιώματα διχαστικα
Ποινιχά τέλη, εξοδα, πρόστιμα καί χρηματικαί ποιναί........................................
Ποιναί ικ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών άπθφάσεων...................................
» έκ παραβάσεων τελωνειακών και έτέρων φορολογιχών νόμων...........................
Λοιπά διχαιώματα
Δικαίωμα μολυβδοσςρραγίσρως καπνοΰ, τουμπεκίου κλπ........................................
Διάφορα άποόβλεπτα διχαιώματα άνήκοντα είς τό Δημόσιον δυνάμει νόμων.....................
Χρηματιχά τιμήματα καί πρόστιμα, είσπραττόμενα κατά τόν περί στρατολογίας τής Πολιτοφυλακής
Νόιιον................................................................................
Διχαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμπορ>χών σημάτων................................
Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Λίονθίΐώλια
Άντίτιμον πωλονμένου άλατος άποδιδόμενον τη Σννενδιαφερομένη Διευθύνσει τοί5 Μονοπωλίου
τοΰ άλατος............................................................................
Άντίτιμον πωληθέντος άλατος την δ'. τριμηνίαν τοΰ ετους 1909 άποδυτέον τ3 Σιηενδιαφερομίνη
διευθύνσει τοϋ μονοπωλίου τοϋ άλατος....................................................
Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Πρόσοδοι δημοσίων καταστημάτων
"Εσοδον τοΰ Τυπογραφείον τής Πολιτείας έξ έκποιήσεως διαφόρων νόμων καί καταχωρήσεων έν τχ)
Έπισήμίι) Εφημερίδι Ιδκοτικων έγγς>άφίον.................................................
"Εσοδοιν έκ συνδρομήν τής Επισήμου Εφημερίδος καί των έστενογραφημένων πρακτικών τής
Βουλής..............................................................................
Διχαιώματα ύπερημερίας Ιμπορευμάτων...................................................
Πρόσοδοι δημοσίαν νομημάτων
Διχαιώματα επί των έκ δημόσιον λατομείων καί όρυχείων λατομουμένων μαρμάρων, άκονοπετρών
πε,τρών καί επί τοΰ έξορυσσομίνου γϋψου..................................................
"Εσοδον ίχ τής μια&οίοεως ΰαλασσίοιν λουτρών...............................................
» » » » τοϋ φόρου Ιχθυαλιείας..............................................
Δικαιώματα επί τής σπογγαλιείας είσπραττόμίνα έν τοις τελωνείοις..............................
Τίμημα έκποιουιιένων διαφόρων αντικείμενον άνελκυομένων έκ τής θαλάσσης...................
Πρόσοδοι μεταλλείων.....................................................................|
Τίμη μα έκποιήσε«)ς δενδρυλλίων...........................................................Ι
"Εσοδον έΛ τίς ϊκμισΐ'ώοεως αίγιαλών, ϊχθιοτρΟΓρίυν ποταμών, λιμνών ή ίχθνοτρόφων υδάτων... |
Πρόσοδοι δημοσίων χτημάτοον
"Εσοδον έκ τής εκμισθώσεως άκινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου..
"Εσοδον έξ εκμισθώσεως άγριάδων καί νΐ]σίδων τοϋ Δΐ|μοσίου...
Ε'. ΕΚΠ0ΙΠ2ΕΙ2
Έκποιήσεις ακινήτου καΐ κινητής περιουσίας τοΰ Δημόσιον
Τίμημα έκποιουμενων άκινήτων κτημάτων τοθ Δημοσίου..............................
Τίμημα έκποιουμένου άχρήστου διά τό Δημόσιον ύλ.ικοθ κλπ. μ*χρι τέλοι·ς Δ)γρίου
ΣΤ'. ΑΠ0ΛΙΙΨΕΙ2
Άπολήψεις Ιχ των Ιξόδω* τοΰ προϋπολογισμόν
"Εξοδα πολιτικών δ .ών καί τέλη των σχετικών άπο ράσε^ν έπιδικαζόμενα τφ Δημοσία).........
"Εσοδα βονλευτικών έκλογών, υπό των ύποψηφίων Ι'αυλευτών καταβαλλόμενα......
Τίμημα έκλονικών καταλόγων................................................
Κρατήσεις^ λόγω άπουσίας έκ των μισθών των δημοο ών λειτουγών καί πειθαρχικά πρόστιμα'έπιβαλ'-
λόμενα υπό των προισταμένων των ύπηρεσιιΰν...............................
Κρατήσεις έκ των μισθών των Δηιιοαίιον λειτουογών τΐρός 10|0 ΰτίρ τής Παιδείας.. " ]..........
Κρατήσεις έκ των μισθων των δημοσίων λειτουργών πρός 2"|οδιά την πληρωμήν των'βοηθημάτων.!
Εισφοραί των δήμων υπέρ τής Παιδε,ίας ....................................
Τα υπο των Μοναστηρ. Τα| είωνάποδώόμενα, έναντ. των δαπανωμένων δι' έπί'δομα πρός τά' 'Πατοι-
αρχεΐα καί έπιιδόματα Έπισκόπιον..........................................
{ Ι ' ίς μεταφοράν...........
10000
5000
ΙδΟΌ1—
3500 —
10000
1000
2000
49500
500
53000 —
180000
33997 —
213997
300
12700
10000
23000
3000
1000
50000
100 —
2000 —
900 —
6001—
57600
10000 —
500θ'—
15000
1000 —
300 —
42718:
719105
133 50
1411 05
873>
544-
13055 60
Ο52'θ0
«53
68669 09
68660 09
113-
11744
734"
120Π
568 Κ
50763 50
410
_550-
"53087,33
806185
980030
Τ7862,1ό
4500 —
27000 —
75000 —
20000 —
179600- 10936612
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
βαιω&έντα ___
Έντος τοΰ
ιηνο' Απρι¬
λίου 1911
Έν
Είσπραχθέντα
Άπό 1 Σε-
πτεμβρίου
191Οεωςτέ-
λους Μαο
τιου 191Ϊ
Έντός τοΰ
μηνός Απρι¬
λίου 1911
Εΐαποάξιμα
Έν
Άντίστοιχοι
1911
λους Άπρι
λίου 1910
Διαφοραί κατά την
χρήσιν 1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
Προϋπολογισμόν
715 99
4987 80
4269 81
715 99
δ(>125
121 90
353 οθ
769290
255!40
1764 05
976,75 971295
4830
17,95
800 00
1 350
1348 ί-0
113
121
90
353 60
583 50
592 30
13073'"
6094085
— 200 —
393450 747867
33996 06, 102665
3399δ'06 102665
136 —
77060
91560
10410
15
15
122
11880 —
811975
2012175
1305 50
60035
50763,50
544
1305560
33607 60
200 —
47407,20
48 "0
17,95
532825
498580
91350
255 40
_17Ο24Ο
~287ΐ|30
592 30
13073 55
3893585
20θ|—
539150 5280170
6866909
3399606
10260515
6866909
3399606, 102665
113
11744 —
734915

136 —
77Ο|6Ο
19200(15
120140
23447
912— 916 10
65 50 01550!
33
10
111360
54200,95
806185
9800 30
17862^5
—Ι 544 91
— — 54491
2810ό 447580
589 75 3817Ό5
2628 43 1567181
8187,91 5108863
---- 46000 —
11687,17, 121053,29
24652,83
2145 75
91-
91560 2012175
10410
32
344230
912
4490'40
41010
276 25
11880 —
8119|75
1305 50
32|__
26889 63
916
10
— 4673 68
6779 40
62 25
1832
—|— 1006 30
1050
6841,65 3897 90
21985
30
62170
598 30
40843 47
3001-
21985 — 42363 47
- 81711
— 81711
11
11
— 119,-
11064 —
591580
— — 1709880
— 1162
568 15
23873 87 25984 35
----630 85
615 50 —Ι
29143 23, 25057 72 27783 20
2855 85
367 95
5206 — 5761 20
9432 35 639|45
2537,45
544 91
544191
28990
283180
13043!38,
686|35 322380
51491
4830
464 75
2628'43
54491
42900 69' 8187 94
59065 77| 11329|42
33820
3296 55
15671 81
51088,63
7039519
— 3866
50-
2169 95
— 6086
4137,60
15
10
288 40
127180
520 50 265210
_ι_ 16-2δ7,7ό
— — 5031268
46000 —
5065810 6966874
31212
64310 166970
12475 25
2095401
20954(04
816
2203
95
3022 95
143 50
32 -
90528
279 25
1360|03
4980
64445
775 95
— 91880
75090
64310 —'
2940
- 1907 62
— 100 —
12175! 85 2037 02
2905 30
271150
— 317685
50
162504
— 3866
— 5541
127 80
61595
15
19
1470;20 743|7δ
1
3
4
5
ό
7
Ζ'
Η'
Θ'
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'
! ΙΔ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
1
-Προϋΐΐσλο-
γισμοΰ
Προαδιορ:ΐρός των έσόδων
Προϋπολο-
γισΰέντα
χρήσεως
1910
____ Βι-
Άπό 1 Νο¬
εμβριού
1910 έως τέ·
λους Μάρ¬
τιον 1911
ΙΕ'
0
ΐυ
11
12
13
14
15
16
17
18

Έκ μεταφορας...........
οφΙ χρημάτίον,λόγφ τάξεως γινόιιρναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικήνένταλμάτων........
ΠαΓ,άβολα ύποψηφίίον δημάρχων χαί δηυοτικών σύμβουλον ...................................
Άπολήψεις των είς ϋποστροφίας υπό τοϋ Δημοσίου καταβληθέντο>ν .............................
"Απολήψεις των λόγφ ίματισμοΰ κλπ. όφειλομε'νων υπό στρατιωτών.............................
'Απολήψεις τόκου έπίτοίί είς την Μονησπιριακήν Έ-ΐιτροπήν Χανίων χορηγηΰέντος, διά τοϋ 236 νό-
μου, δανείου έκ δραχ. 42,194..............................................................
'Απολήψεις άντιτίμου λιπάσματος Γκουάνω..................................................
'Απολήψεις > κινίνης τοϋ Δημοσίου..................................................
» τ'>Ό>ν χ«τηβ ι,θέ* των , ι" ύ.τηρρ.·ίαν τοΰ ε'ς πληρωμάς άποζημιώίίεων χρησιμοπειη-
θί'ν.ο: δ ιΐείου 1,000,000 Δι αχιιών.......................................................
'Απολήψεις τ(7)ν δυνάμει τοϋ 265 νόμου προκατβλ. τφ ταχυδρομικφ ταμιευτηρίφ.................
Έξοδα έκλογών τής Συνελεύσεως υπό των πληρεξουσίων λαταβαλλόμενα......................
Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
Αιάφορα εσοδα της τρεχούσης χαί των παρελθούσαν χρήαεων
Τυχηρά ή άπρόβλεπτα εσοδα...............................................................
Λογιστικάποοίτχόμματα καταλογιζόμενα υπό τοϋ Γενικοΰ Λογιστηρίου είς βάρος δημοσίων ΰπολό-
γων διαχεφΐστών.......................................................................-
Έλλείμιιατα διαχεις>ίσρων δηιιοσίο>ν ΰπολόγίον................................................
Εΐσπράξεις καθυστερούντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων..................................
» » » » > » υπό τοΰ Δήμοιι Ηρακλείου διά συμι|'η-
φιομοΰ τοθ τμήματος των ίπαλ'οτ;ιωθέντιον οίκηΐίάτωναύτυϋ πα(;ά τό Το μαυν Ήρακ' είο'.....
Σύνολον............
179600
5000
900
500
ί675
3825
8000
20000
50000 —
109366 12
ο
335
2114 92
17Β|-
5476,35
8345
270000
1000 —
500 —
500,- -
127903 37
170000—' 183203061]
Ι >
46992—1 ------'
218992— 1833965 96'
-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
βαιωθεντ α
Έντός τοθ
μηνός Άπρι
Μου 1911
Έν 8λψ
Άπό 1 Σε¬
πτέμβριον
1910 ΐοςτέ-
λους Μ)τίου
1911
Έντός τοϋ
μ ηνόςΆπρι
λίου 1911
'Άντίστοιχοι Διαφοραί κατά την
'-' — -''·-- «.«σιν 1910
Έν όλω
κατα το τε-
λος Απρι¬
λίου 1911
χρή
άπο 1 Σεπτ.
1909 εως τέ-
λους Απρι¬
λίου 1910
Επί πλέον
Επί
έλαττον
Προϋπολογιο'/ιο 5
ϊ
Ι
1168717 121063 29
167
980
1525 92
459 82
75
1481066
2353
99
2093 65
4440 64
2258 30
1315 —
3δΜ)]δ4
624 82
5476135
834543
5901)577
130055
3!5ρ
505 01
175
5476 35
14271403
755103 11
428834
1834124 2Ε
1784 80
77001
1838412 00
79.85 90
10
1132942
183 75
980|—
34239
449 82
70395 13
148430
1315!—
(47|·
84740
5065810 6906874
1587
544 99
74 —
279344
5476135
834543
1328538
10937
10937
42
8848^49
178480
88538 52
42
90323 32
54225 54
250354
1745585 74
1748089 28
29530
12371
500
10010
124251
147020
1315
802 41
743 75
103 36,
24054
4034 24
500
10040
1-2
83
371243
39475177
107085
11818003
713 95
119250,88
713 95
29641 51
290 εί
51
9
10
11
13
14
15
16
17
18
3
4

"ίη >ίκ?·
ΙΕ'
ίΐ
Μ
, *!

8
'**-*? -*,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΑΝΑΚΕΦΑ-
Προϋπολο¬
γισμόν
Κεφάλαιον
Α'.
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'
Ζ'.
Η
Θ'.
Ι'.
ΙΑ'.
ΙΒ.'
ΙΓ'.
ΙΔ'.
ΙΕ'.
ΙΣΤ'
***νομ.αβί?6 κεφαλαίων τού Οί.·οϋπολογιομοΰ των έσόδων
Α'. Φ ό ρ ο ι
Άμε·οκτόροι.
Προυπολο-
γισθ&ντα
χρήσεως
1.10
_____Βι.
Άπο 1 2 ■
μβρ
1910 εωςτε-
λους Μαρ-
τ ου 1911
________ ....................._________ 2267001
"Εμμεσο' φόροι.......................................................................... 219800(
Β'. Τέλη καί δίχαιώματα ' ■■
Τέλη χαρ-;οσήμου...........................................................
Τέλη ταχνδρομικά.........................................................
Τέλη τελϊγραφικά.......................................................
Τί/ η κα{ε·)στερΐ|σεως.......................................................
Τέλη άγκυροβολιας καί έρματοςβεβαιούμενα καί είσπραττόμεναέντοϊς λιμεναρχείον.
Τε,Λη και δικαιώματα δικαοτιχα..............................................,
Λοιπά δΐΜαιωματα..........................................................
453000
2330(Χ
40000
Γ'. Μονοπώλια
Μονοπώ) ια.
Δ'· Πρόσοδοι
Πρόσοδοι δηιιοσίων καταστή μάτων.
Πρόσοδοι δημοσίων νομημάτων....
Πρόσοδοι δημοσίων κτημάτων......
ΙΟΌΟΧ'
ιοαχ;
53000
213997
23000
57600
15000
Ε'. Έ «ποιήσεις
Έκποιήσ«Ίς ακινήτου καί κινητής περιουσίας τοϋ Δημοσίου...................................... 1300
ΣΤ. Άπολήψεις
Άπολήψκις έκ των Ιξόδων τού προΰπολογισμοϋ..............................................· 270000
:
2Γ. Διάφορα "Εσοδα
Διάφορσ εσοδα τής τρεχούσης καί των παρελθουσών χρήσεων.................................. 218992
_ 1520855
_ 1562139 ?
5ΐ;)87 ,
1317*7 ?,
ο/ ο οί
70832 Γ
_ 68609
_ 10206 ■
Σύνολον εσόδων..... 6083297
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Άντίστοιχοι
είσπραξεις
χρήσ 1909
άπο 1 Σεπτ.
1909 Ιως τέ-
λους Απρι¬
λίου 1910
ΕϊσΛραχθέντα
Διαφοραί κατά την
χρήα.ν 1910
ιξιμα
τοτε-
λο, ' Απρι¬
λίου 1911
λους Μαρ-
τίου 1911
1427508'85
1739225 33
130240128
1562139 53
260509 4°2
149044 55
22430 71
33521
15297
12541
581
33521
15297
12541
581
715
976
14904455 133747
467^ 6 ·ί
3897' Ο
42303
4985 80
2871.30
5280170
9712 95
74786 70
06 10266515 68669
7 2778 _>£0 1300 03
30 29113
33 322
— 54491 544 91
38 ^8488 49 54225;
7ηΊ"ϋ £9341
42 9Ο523!32 1748089
4446 64 1838412 60 79385 90 10937
54 3^80253,34 618655 43 19Λ154 31
4Ο0Ο·5446 207817
41412709 6078830
— 356550865
Καθαρά όλική επί πλέον διαφορά κατά την χρήσιν ι910 δραχ. 4ΐ0,40Ι 12
'φ. ι
11
16
Ί'Π_ ΚΥ1ίΕΡΝίϋ.ν__
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ Λ0ΓΙ2Τ11ΡΙ0Ν
ινή κατχοτααις των π^οϋπολο^ιβθέντων
19101 -■
σ
ίδικοΰ
προϋπολο¬
γισμόν
όν των έξόδων
1
1
2
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
1
2
5
1
β
1
7
1
2
3
4
8 ·
1
2
3
;
4
ι
δ
6
7
8
9
10
Ιϊ
9'
1
10;

11.
1
3 .
4,"
1 ■ Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.........
2 "Εξοδα παρκστάσευς ]]πιΐοϋ;ΐου............
Γραφική {,?.>], χάρτης ε'ντι'-τιον, έςοδα δηιιοσιεΰι
Δι* αγοράν καί οετικά |3ι|ϊλί(ον, ΐπί,τλων κ). διά
Π ι σ τ ώ·
Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Προσωπικόν Άνωτίρ ις Διευθύνσεως.............................................
Έξοδα υπηρεσίας » » ..............................................
Έφετεΐον καί Εϊσαγγελίσ. Έφετών Χανίων.........................................
Έςρετεΐον κα'ι Εϊσαγγο.ίκ Ήραχλϊίο-.)............................................
Πρωτοδικεϊον καί Βίσυγγελία Χανίων...........................................
> » > Ηρακλείου.......................................
» » » Ρεθύμνης.........................................
> » » Λασηθίου.........................................
» » » 2φα 'ίων.........................................
Πρόσθετοι ί) εκτακτοι βο ]θοί..................................................
Προσωπικόν Εΐρηνοδΐ/ίίΗΐον...................................................
Πρόσθετοι ή έ'κτακτοι |3οΐ]6οί..................................................
Προσωπικόν Είδικών 'Ϋ-ΐοθηκοφυλακείων........................................
» Μεταφραστι-/ον Γραφείων...........................................
Γραφική ΰλη, φωτισμός, θίρμανσις, κλχ '.ικαστηρίων..............................
Ένοίκια Εΐρηνοδικεί,υν, Υπθ"3ηχοφνλα:. ίων, Μετσφρ'ΐσΐι·,:" ν Γραφείων κλπ.........
Διάφορα έξοδα Αικαστ ι^ "
"Εξοδα ποινικής /
Προσωπικόν φυλακών.
Διατροφή φυλακισμι'νων............................................
Νοσηλεία κα'ι παροχή φαρμάκων είς φυλακισμένους..................
Φωτισμός φυλακ'ΰν................................................
Καθαριότΐ]ς καί συντι'ιρηα^ φνλακών κλ~..............................
Ένοίκια ψ υλακών..................................................
Άλΰσεις, κλείθρα, σκεύη κλ.........................................
]3οι')θημα ιΐς (ρυλα ίπμίνους έν ίτισήιΐ > ς ίορτι.ΐ:....................
Δι* αγοράν βιβλίων, γραψιχήν Ολην κα; μικρά έξοδα φυλακών..........
Λ ι* £ξοδα φωτισμόν κ«χί συντηρήσϋΰς κ.ιατητηρίων, μιταγωγάς κλ.......
Ήμερή'σιον είκοσάλ^τιυν έ^τιδωμα τ ν ί Ίτζεδίν φυίοχισμένων.........
Διάφοροι έξωτερικαί δατάνα.........................................
Έπισκενή καί συντήρηοις όημοσίων κτιρ.'ων τής Ανωτέρας Διευθύνσεως.
"Εξοδα κεκλεισμένων χρήσοων.......................................
13'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ Ε2ΩΤΕΡΙΚΩΝ
·αί(ος. φωτισμόν, κλ....................,........
γ. _ ^ , , , . . ; τα γραΐρ Τα τή; Διευθύνσε >; ....................
Δι' όδοιπορικά £§υδα ύτιλλήλίον............................................................
ΙΤροσωπιλόν των Νομαρχίαν..............................................................
Διά^γραφικήν ύλην, -τρομι'|Οειαν βιβλίων, (ρωτισμόν κλ.......................................
Δι' έπισκευας καί συμ-τλΐ] .κυσει^ ετ&ιλιον κλ..........................................,.....
Δι' ενοίκιον Νομαο/αϋν Χανίων καί Σφακίων......................".............. '.....
Προσωπικόν Λιιιενικής ί'Λΐιρεσίας.................................. ...'!". .. " ".....
Διά γραφικήν ύλην, προμήθειαν ιίιβλκον, φωτισμόν, κλ................................... ^___
Διά σιι^ι,τληρώσεις «"ΐίιισκευάςέ.τίτλων,λειι'ϊωνϊ'.λ..........................................
Δι' ενοίκιον τοθ Λιμ ναρχιιθυ Ρ'εθι>}ΐνΐ]ς. . .'..................... ..............|.....
Δι' άγορ«νναυ(ίγοσωστΐ/θών Γργαλείων :'.'■..........................'' ' ' _ [ " "'.......
'Αοηινομικοί Ίατροί.......................................... '........................^ __
Ίατροί κοινών γυν^ι^υΐ·.-......................................'.........................'
Δι' Ιξοδα συντηρήσεως των 1"υί ιλιδ,ν.Λν νοσοκομείων Χανιών καί 'Ηο'α'/Ί όν...............
4 Διιι^γραφικήν^ ύλην, τρο;ι.'ιΚ·ιαν βιβλί. ίν -υιατρικης ■.-πιρετ'α;......"........... . '..
5 Δι ίϊοδα εκτάχτίον Γγι.ονομικων νιετρ^ν δ>]μοσίας ύγε τις -/λ..."......._ ^.....!!.'..'.!'!!.'___
6 Χορΐ|>·ΐ|μη π'ς τα Ν'οσοκοιαΐ" Χανίων,
IV
.Χιμνης και '· ρα;ν. ίοχι,.. ' '. '.....................
7 Προσωπικόν χαί ϊ;υδα ΛεΛροκομ^ειον......'.................''''......[.....' .......|[
8 Διά^γραφιχήν Ολην, ο ωτισμθν, Οερμανσιν, «· ιίρμακα κ ..ι...................................
19 Δι εξοδα συντηρήσεο»; τον Λε.ιρών' χ λ.π.............................. .......... .
Ο ' Αντιτιμον κ.λ.ΓΕ. Ιξοδι' ."(,,ομΐ)θείας κινίνης τού Δημοσ.Ί υ......
Ι Αστνχημική ύ.-ηιοεσία.......
θεραπείαν.
Λις ναυαγούς ^·αί φρενοβλαβεϊς..........!.!....'.'.'.".".'.....................
Διαφορα ?ξοδα βοι>λιυτι:.ών 5-α'ί δημοτι,νϊν'έκλογέν!.'...[....................
ίων Ιΐουλεντικών καί ΛιμιοτιΧών «κλογών όδοιπορικά. κ.λ..-| .'..'.'.'"*",'......"
Διά* τ"1^ . κόσΜ,σιν,:'·αί «■ωτογώιγιισιν δημοσκον καταστή μώτων' εν*ΐορταίς'κ.λ!.-τ« .'
. . τού
των Δημοσίων Γραφείων
Γραφείων.
Χο β η
γ ι
7 θ ε ΐσ αι Ι
Διά τοϋ
Δι' είδικών
προϋπολο¬
νόμων καί
γισμόν
Διαταγμάτ.
17340
_
2300
__
__ _
71740
__
__ _
53220
__
_ _
47700
_
_ _
42180
__
_ _
34920

---
27240
__
_ _
500
__
__ _
190620
__
— _
1700
__
_ _
9480
_
_ _
22860
__
— _
7000
_
— _
9000
__
— _
11960

(α'.)2800 -
64600

— _
34020

— —
76000
__
— —
7500
_
_ —
4000
_
— —
4000
— —
2500
__
— —
1000
_
— —
2000
__
— —
600
__
— —
3001]

— —
50(Κ
_—
4000
__
— —
8650

— —
806570

2800-
17460
750 —
— —
1500 —
— —
400 —
— —
1500 —
— —
47040 —
— —
1500 —
— —
500 —
— —
27-20 —
— —
12780 —
— —
200 —
900 —
— -
7200-
— —
4000 —
ΩΛ
— —
80 —
2500 —
β', 10000 -
6000 —
— -~
7440 —

500 —
45000-

20000 —

6240 —

500 —

25001—
100001—
__ —
3800

500


1000
_
—■
1000

2000

— —■
600

■— '
100


210790
_
10000-
Δραχμάς 2,800
» 10,000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
11
κκαθαριαθέντων καί Ηραγματϊ>πο·.ηθέντω
μέχριτέλους Απριλίου, 1911.
*1α>ν τής χρήσεως τού
σ ε ι
ών
αί
τ.
Μετενεχθεΐσαι
έκ τής
χρήσεως 1909
Σύνολον
πιατώσεαν
17340 —
71740
53220
47700
42180
34920
29940
27240
500
190620
1700
9480
7000
9000
14760
64600
34020
76000
7500
4000,
4000
2500
1000
2000
600
3000
10000
5000
4000
8650
' Αναγνω ρ ισθέντο
εξοδα δι' εκδό¬
σεως χρηματινών
ένταλμάτων
809370 —
17460
750
1500
400
1500
47040
1500
500
2720
12780
200
200
200
7200 —
4000
80
12500
6000
7440
500
45000
2000θ|
6240.
500
25001·
10000,
3800-
500'-
1000
1000
2000
600
100
1173320
1915 45
48064 30
38500 —
33106 —
29515 —
23224"__
19540,—
18080 —
423.—
130718-
90-
6200 —
16350
3150 90
39241 —
8780 70
27813 36
24005
35746 88
448172
2745 30
2699 25
666
247
Εξοδα
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 εως τέ' ούς
Μα τίουΙΟΙ'
30
1882
187 20
741
3000
1311
4525 95
5133 20
20
514559 91
10532 60
423 30
1306 20
434.70
170860
326401—
1608 90
20360
1106,6!
9140
118 90
147
4800 —
1920 —
246043
50 45
4210
4000
4156 90
262'40
2604225
10
4000
117
66815
9633 70
3519,30
41570
114845
1266 30
400
138441
58
8933 20
1615115
36284130
23822,30
25045 80
21300 50
17280 —
14473|60
13680
423
97032 45
4120 —
]
Εντός τοΰ μη¬
νός Απριλίου
1911
217Οι7ΟΙ
2702 —'
6968 4 .
193582:
1640620
303931
2510
245820
2382 10
547 ]—
58θ'
66 35
459 60
3000
1311
20
3476 31
1555 65
172646 40
8812 60
423 30
1207 80
37080
1217
10
25221
1389οΟ
128 40
1046 65
7280,3ο
79 90
3920-
1200 -
2304 63
50 45
1686 05
3556!»
206 20
22506 25
2940 —
11710
443 6ό
9633 70
285480
415 70
157 30
221 —
350 —
10174113
1400 —
254 30
5890 —
3880 —
3298 —
3Ί401—!
2796|70
132όθ'υ5
89') 95
1700
52525
542
Έν δλφ
1331
05
6'!19 50
2854
5188 03
706'60
285'65
173|75
90 —
120 —
10-
27|30
135--
_2974|20
63656 95
10333 20
186945
42174 30
27702 30
283Ί3ι80
24806 50
20076 70
16924 60
15876-
423 -
11028310
5319 95
13619
2701
95
3214
829345
2567775
1926020
35)8103
3306 74
2743 85
255585
637,—
120 —
590 —
9365
594 60
3000
1311
20
4304 33
452985
436303 35
860-
68'40
50.1-
395|—
3600|—
16095
75 20
60-
810 —
24!-
600 —
2401—
15580
221ό'2Ο
20ϋ0|—
600
1793 —
530 —
__ι__
224 50
457!(30
59950
9672 60
423 30
1276 20
423 80
733
50
15
10305 —
1612
10
28821
155045
203 60
ΙΙΟο'δο
8090,35
103 90
4520 —
1440 —
246043
5045
3901 '2δ
ίΟ00|—
415690
20620
2429925
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων ϊξόδων
3470
117
10
66815
9633'70
,-31210
415,70
7δ6|80
954'ΐδ
400-
118046,13
1400 —
46-
5890
1079
4762
4708
3147
2615
2204
26134
90
880
2731
448
680
481
2135
4804 80
165
1171
1
143 40
29
127 30
1292
93
146 40
221
603
7825656
860
30
10 90
96 50
3819
5845
104965

147
480-
30875
5620
1743 —
530
391165
31215
10395 45
Ειδικόν
προϋπολο¬
γισμόν
3
1
2
3
4
5
6
1
2
1
1
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
•9
10
11
1
1
1
3
4
Β
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
9
10
11
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ειδικόν ϊ
προνπολο- |)
γισμον (
ι β τ ώ-1
^ .1
β ΧορηγηθεΓσαι
• Διά τοΰ Ι Δι* είδιχδν
} προϋπολο- νόμων κα'ι
γισμοΰ Διαταγμότ.
9
»
10
11
13
14

4
5
6.
1
2
1
2
3
4
5
(5
7
8
1)
10
11
1
1
2
1
3
3
4
'Ρν.
Δι" εξοδα απελάσεως ύπΐτΐνδύνων είς την δημοσ. τάξιν ν.λ.π.........
Κηδεΐαι άπόρων άγο>νιστ'ύν, οτρφανοι νΧ. .........................
Διά μίσθωμα ύδατος, εςοδα εγ/α,ταστάσεως αύτοθ '.λ.π.............
Προσωπικόν κα'ι ίςοδα άαν"'ου φρενοβλσβϋν. ......................
"Εξοδα σιητηοήσεω ■ (ρρενο,Ο1 'ΐί,ίον, ήμερήσιον ί.τίδοιια ;-.λ.π.........
Προσωπικόν Ταχυδρομειον.......................................
Τηλεγραφείων
κά, Θέρμινσις,
στηιιάτων Ταν
, βιβλίων, ίκτι
_ /ολάβων, ε;οδΓ;
Μεταφορά σάκκον υπό έφίπ.τιον ταχυδρό.ΜΜν ζ.λ.π
Κόμιστρα άλληλογραφίκς, κ-.ταβλητέ^ γ:; ξένα; ίιιευθύνσεις-----
Συνεισφοραι είς Α'εθΛ'ή 'Γαχτΐδρημι;ώ ΓραΓηεϊα ϋέρνης.......
Όδοιτορικά ίξοθα Ταν. καί Τηλ;·γο. ΰπιλλί)λων............
'Λτοζημιώσεις άτολλυ;ιέντον έτιστολών.....................
Θαλασσία συγκοινωνία...................................
Τέλη τηλεγροιφικά έξοτερικίϊς κα' έσωτ^ηΐκο; άντστοκρόσεως
. Τηλεγραφικά Γ^δα έιιτιοριχ'ν καϊ πολιτικήν είδήσεον......
Ι "Εξοδα άπογραφής πληθυσμοϋ των κατοίκων...............
! Βοηθήματα ε'ς ά-τόρους αγ ονιστάς........................
» » χήρας, δρφ'/Λ'ά καί τραυμοτία;.............
» » Στέφανον
Έκτακτον βοήθ-ημα είς άγίονιστάς
Διά χάρτην, εκτύπωσιν ::αί αυ(>!)αφί}ν ·τίστοποιΐ]τικ'ον
"Εξοδα κεκλεισμένας χρήσεον.....................
Γ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΤΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΚΛΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
II
3>
31
4
1
2
3
4
5;
6
7
8
9
10
11;
13
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Προσωπικόν Άν >τίρας Διευθύνσεως.....................................".............
"Εξοδα παραστά · αίς Έιτιτρό-του.......................................................
» έγ/ΐατασ άσεοις Ανωτέρας Διευθόνίτεως.........................................
Γραφική ΰλη κ." τ...................................................................
Τακτικήν πρόσω :ικόν Δημοσίων "Εργων...............................................
"Εκτακτον » » » ..............................................
Γραφικά εξοδα - .λ.π.................................................................
Συγγοάμματσ, εν υπα, άντικεί(ΐενα ί;(νογραφ'ας ν.Χ......................................
ΉμερομίσίΗα έ..· 'ατών, έκτάκτως προσλαμβανομίνων..................................
Όθοιηορικά εξο' α κ.λ.π..............................................................
Διά προμήθειαν χειρωνακτικ'όν εργαλείων κ.λ..........................................
ΒοήίΗμια ύπαλλ ιλων παθόντΊΐν κατά την εκτέλεσιν έργων...............................
Δι' αγοράν έπιστ.ιαον^ον εργαλείων...................................................
Δι' αγοράν πέντε άτμηλάτων δδοστρωτήρων.............................................
Μηχανοδηγοί όδο;ΤΓηίοτι']ρων..........................................................
"Εξοδα συντηρήτε'ος κα'ι λειτουργΓσ.ς όδοστρίοτήρων....................................
Άτοζημΐ'όσει; τΊν ύ.τ:6 τον Α'ΐ'ΐοσί'ου χΐΐαλαμβανομένων κτηαάτων.......................
"Έςοδα ρφαρμονης σνείί'ίον ΊΟλ°'ον...................................................
Έηισκευαΐ κτιρί' ιν της Ανωτ. Διευθύνσεως τόδν Έσίοτερικών.............................
» » > » » » Οϊκονομικών............................
» » » » » » Παιδείας................................
» κα'ι συντηρήσπ; ό νόν καΐ γεφνρών ν.Χ.-τ....................................
Έπισκευή στρ«τίόν{·ΐλ' Χωροφνλακής ναΧ Π ι1 'Τθί.ρυλοιχής..................................
Έτισκευα'ι καί συ','τηρήσΓΐς καταστημάτίον της Ανωτ. ΔιευΜνσεως τ>ον Οίκονομικών........
Άξία καταληφθέντων κτημάτνον 'Λφεντακάκη καί 'Ειι. Πολυχρον'δη.......................
Προέκτασις τής δδοϋ Πλατηνια Κισαάμο > τμηιια α'......................................
Καταηκευή τού β' τμήμστο; τής οδοί! Χανίων—Άληκιανοΰ..............................
» αμαξιτής οδόν Χαλι:.τπς, Φροΐ'5ί'ον Άκρωτηρίου...............................
Σκιρρόστρωσις τής όδοθ Χανίων—Σούδ^..............................................
» τού ύ.το.οίπου τής όδοϋ Άγυιάς—Καιρίτου...................................
Καταίΐκευή συμ-τληρωμ. εο/ων ίπ τής όδοϋ 2ταυρακίων Καλουδιανιίν...................
» τοίχων καί όχετοϋ είς οδόν Φακωί)ιανών....................................
Έπισκευή τής οδοί Καινοΰριας—Χώρας Άγυιας.....................................] _'
Κατασκενή β' τμήματος τής όδοϋ Πλατανι«—Κισσάμου...........................!.!!!
» γ'. » » » >► )>
Προίκτατις τής όδοΰ ΆληκιανοΒ—Φουρνέ......................................
Αποπεράτωσις όδοϋ Χανίων Σοΰδας.....................................Ι...!...!!!""
Κατασκενή γεφύρας Καιρίτου.........................................!!!!"!!!!!.....
» » Γέρα> Λάκκοιι..................................'.'.'.'.....
» » Σκαφιώτου.....................................
» >* Μβο-ογείων...................................'_.'.'.','.'' ' " *".....
12960
750
1600
800
33660
95480
3000
1000
35000
100 Ό
2000
100
200
65000
12960
5000
40000
200
4000
4000
3000
80000!
4600
58
12444
887
11660
3017
1743
270
273
600
17152
19000
58946
1059
199
1114
ΕΙ·
560745
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
β ε ι
Μετενεχθβϊσαι
% τής χρήσεως
1909
Σύνολον
πιοτώοεων
220790|—
72ΟΟ1-
30001-
20001-
60Οθ'
10000
157100
17820
5000
6000
10000
40000
2000!
10810
10ΟΟ
1800
200
20000
10000!
5οο
1ΟΟΟΟ1
4ΟΟΟΟ
3ΟΟΟΟ
500
1ΟΟΟΟ
1000
16533
638263
.ναγνωρισθέντα
εξοδα δι* έκδό-
εως χρηματικων
ένταλμάτων
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 έως τέλους
Μαρτίου 1911
128441
58
12960
750
1600
8Οθ!-
33660
95480
3000
1ΟΟΟ
35ΟΟΟ
1ΟΟΟΟ
2000
100
200
65ΟΟΌ
12960
5ΟΟΟ
4ΟΟΟΟ
200
4ΟΟΟ
4ΟΟΟ
3Ο0Ο
80000
4600
58!
2082
12444!
887
11660
301
1743
270!
2731
600
10309
17152
19ΟΟΟ
68946
1059
199
1114
56Ο745|
244'70
311175
4000
2977 60!
97972'30
10377|55
185610
6206ι7?
2325Ο-;
1149-
1127
1707
8749 82
8009 601
37296 20;
28363
500—|
24-
945 —
94Κ084Ι
37817059
7154
34420)
1575
•35915]
21689 8δ!
54398 6θ!
3004 10Ί
968
28794 98
163
20
101
7593(2(Μ
64674 30
17995)
6996,37
969 50
442522
8712'4Ο
4159(38
875-
171370
2498Κ
1743:-
15445
1918(
599 9ί
3025 2(
4278(1'
3371,2
17098,2"
27105Μ
199!-
304444103]
101741
44
2685 75
3500
2673 90
68251
6426]65
1169
1066
ίθ
Υπόλοιπον έκ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδοιν
Έντός τοϋ μη¬
νός Απριλίου
1911
4354175
1823Ο,95|
47470
22,—
91855
819267,
3471 !701
53631-]
2316 50
5ΟΟ|-
045 —
230 59;
232484 89'-
4493 40
22610
1575 —
220-
17976 951
38081 !—
2686701
851 60
17253 95|
376δ!20|
13ί10
5488
1308
40369
179
40"·5
5553
969|5(
17442
52:
736£-
415938]
87δ|-
ΐ
1743]-
154.1451
599199!
3Ο25,2Ο|
3371
27
33
12419:92]
2537Ο51
ι»!-!
223792,31
163051—
2ΟΟ-!
202 50]
188 50
12473 40
1650
185185;
495
1852
4353
45
13770
1707
557
15
3538 30]
3848 50|
1505!—
25·
5586 30]
54872|3Ο]
1360-
189
2424 βΟ
12413
317
1185
150
60
796—'
1271- -
1152*16!
5Βθ|-
42Θ—'
0982.70
! 245,4 ;>

1713ί70
500-
19ΐ'8Ο
427810
4678 3(
1734
5όΟ6ΐ|ΐ
350Ο1—
28()24Ο:
8Ο7241'ΊΟ.
8076,65,
135510!
156ΐ!ΐΟ
6206'75
225«4!40!
22-!
1021 05;
____________________Ι
1707 15]
8749 δ2'
_____Ι_____ι
7Ο1θ'-|
9211,50;
3621 501
500—'
21-!
945-
5823.89]
287357| 19]
5^5340
226101
1575 -
3591.
20101 85'
50494'60
3004(10
85160
19583 30
495380ι
16310]
6234 90,
1436 ϋθ|
51893 05,
179;9δ;
460542
5973;-
«69 50)
!22
443δ!22
860845
4159 38:
875!—Ι
1713 701
2498 10]
1743-
15446!
191,80
699 Οϊ
3055 20!
427810,
337127
17093 22!
87105140
17247
2300(90
501
737
10
66560
47660
106'40
_ ι
1049 60
28084 70
24741
50]
3667195
9Ο813Ι4Ο
130095
118,10
12881-
3904!-
116,60
321165
43440
1308 30
1278125
_______Ι_
1Ο23'3'
—ί~
10396
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
2
1
1
2
3
4
5
1
3
4
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
11
»
13
14
15
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΊΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ίδικοδ
χοϋποΐ ο-
γισμοΰ
Ηροβδιορισμιός των έξ^ δών
ΒΙ ι στ ώ-
Χορ η γ'η »εϊσ~αΤ
« Διά τοΰ
προϋπολο-
| γισμοΰ
» ι
20
21
22
23
24
25
26·
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45'
46
47 '
48
49
50
51
52
53
54
55
56.
57·
58,
59'
60!
61
62
63
64
65
66
67
68.
69·
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88,
89
90
91
Έκ
Κατασκευή γεφύρας Λουραδιανών................................
» » Ντερέ........................................
» των γεφυρών Ξενιανών καί Κοντο-κυνήγι Σελίνου...........
'ίϊκβάνθυνσις τοΰ λιμένος Καστελλίου Κισσάμου.....................
Κατασκευή άίΐοθήκης παρά τό Χημεΐον Χανίων.......................
Μετατροπή οίκήματος Φιρκά είς Ταχυδρομειον......................
» τοΰ πρφην Γαλ. Στρατώνος είς Γυμνάσιον..................
Κατασκευή άποβάθρας Παλαιοχώρας...............................
Προέκτασις τής όδοϋ Βάμου Καλυβών...............................
Κατασκευή προφυλακτηρίων τοίχων τής όδοΰ Σούδας Ίτζεδίν..........
Έπισκευή των άδων Άσφένδου, "Ιμβρου, Αράδενας, Άγίας 'Ρουιιέλης..
Αποπεράτωσις τής διά τής φάραγγος Αράδενας διερχομένης δδοΰ......
Προέκτασις τής δδοΰ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι τμήμα α'............
Αποπεράτωσις τής οδοί Καλυβών Άρμενων πλήν τής σκυρροστρωσεως.
Προέκτασις αμαξιτής δδοΰ Ίτζεδίν Νειό χωρίου......................
Σκιρρόστρωσις τής όδοϋ Καλυβών Άρμενων Νειό χωρίου............
Προέκτασις τής όδοϋ Νειό χωρίου Μπαμπαλή Χάνι β'. Τμήμα.........
» » » Βάμου Καλυβών..............................
Κατασκείή γεφΰρας Μποΰτακα...........................................
Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειώτου— Άποΐίθρώνου κ. λ................
Κατασκευή γεφύρας Κερας Άποκοοώνου...................................
Κατασκευή βρύσεως καί μεταφορά ύδατος «Καμάλη»^ Καλλικράτους...........
» κα'ι σκυρρόστρωσις τής όδοΰ 'Ρεθύμνης—Άτσιποποΰλου............
» τής άπό γεφύρας Άτσιποπούλου είς Άτσιπόπουλον όδοΰ.............
Προέκτασις αμαξιτής όδοΰ ^Ρεθύμνης—Χανίων..............................
Κατασκευή τής όδοϋ Άξοϋ Ανωγείων....................................
Προέκτασις τής οδοί 'Ρε&ύμνης Περάματος.................................
Κατασκευή τμήματος όδοΰ 'Ρεθύμνης— Περάματος ..........................
Έπισκενή τής έντός τής φάραγγος Κοτσιφοϋ όδοΰ..........................
Διόρθωσις τής όδοΰ Σκάλας Ρουστίκων καί Νερατζές.......................
Κατασκευή αμαξιτής όδοΰ Ρεθύμνης—Άμαρίου............................
» Τμήματος » » Περάματος............................
Έπισκευή όδοΰ φάραγγος Κοτσιφοϋ........................................
» » Κουρταλιώτη.....................................
Κατασκευή » Πηγής Άρκάδι...........................................
» » Άμπελά διά τής θέσεως Τράκα............................
Κατασκευή όδοΰ Σταυρωμένου Ρονπας...................................
» » Πραισοΰ..........................................
» η Κλησίδι...........................................
Γεφύρωσις τοΰ ποταμοΰ Πλατΰ...........................................
» » » Άγίας Κυριακής..................................
« » » Μαλάκια..........................................
» » » Σακτουρίων.......................................
Κατασκευή προφυλακτηρίων γεφύρας Γαράζου κλπ.........................
» γεφύρας Μόλου — Φαράτσι.......................................
» » Πραχΰμου Μυλοποτάμου.................................
Έπισκευή γεφΰρας Έλένθέρνας...........................................
Κατασκενή » Γαράζου .............................................
» » Ροδακίνσυ............................................
» λιμενοβραχίονος Πανόρμου......................................
» άποβάθρας Μΰρθιου Πλακιά.....................................
> Σωληνωτοΰ ύδραγωγείου έν Έπισκοπ^ Ρεθύμνης...................
» τοΰ β'. Τμήματος τής δδοΰ Ηρακλείου Άγθων Παρασκιών Καστέλλι.
Προέκτασις τής αμαξιτής όδοΰ Ηρακλείου Μεσσαράς ......................
Κατασκευή όδοΰ Φοινικιάς Μονοφατσίου...................................
» > Γεφυρακιων Καλέσα Βούταις...............................
Αποπεράτωσις όδοΰ Αρχανών.............................................
Σκυρρόστρωσις » » ............................'.'..'.'.'.'.'...'...'.'...
Κατασκευή » Ηρακλείου Μεσσαράς........................
Όδός Ηρακλείου —Μεσσαράς Τμήμα Άγίας Βαρβάρας....
Έπισκευή καί σκυρρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου ΙΙεζων. .υ.!!!..].!!!!!!!!!.!
Σκυρρόστρωσις όδοΰ Ηρακλείου Φοινικιας.....................'..'.".'.....
Κατασκευή όδοϋ Γεφυράκια Βούταις..................'..."...............'.
» γεφύρας Άναποδιάρη .........................................
» » Γέρω Ποταμοΰ ή Ληθαίου.......!.'.'!.'.'!"!.'!.'!'.'!!!."!.'
» γεφύρας Ίνιώτου........................
» » Καρτεροΰ............................................
» » Λουτή Πέραμα.................''' |..................
» νέας πτέρυγος είς τό Μουσείον Ηρακλείου........................
Διαρρύθμισις Νομαρχιακοΰ Κσταστήματος Ηρακλείου είς" Δικασττίοια...........
Κατασχευη Υποθηκοφυλακείου έν Ήρακλείφ............ ...........
560745!
900'-
4700-
16000-
161
700
61|
6000-
595
1223
1360
7305
688
2150
11286'
36910
909
20000
1520
350
199
3500
11068
1871
18863!
1219
2871
351
459
27755;
4467
4θοο;
500θ!
8761
2000!
1000
1000
20000
2500
2644:
4543
4750!
724,
248
21071.
1877
10000
6000
576
7849
1183
2306
2180
266
4164
11619
55940
5465
4891
75470|
36557
μεταφοράν......| 1168464
1366|
18897
3000
18712
31000
9000
Δι" είθικών
νόμων καί
Διαταγμάτ,
_]
—Ι
ι ,
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΓΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
β ε ι
Μετεεχθεΐσαι
έκ τής χρήσεως
1909
πιστώσεων
Ι Αναγνωρισθεντα
εξοδα δι' εκδό¬
σεως χρηματικήν
ένταλμάτων
560745
900
4700
16000^
161
700|
61
60001
984|
595
1360
7305
688
2150
11286
36910
909|
20000
1520
350
199
3500
11068
1871
18863
1219
2871
2722
361
459
27755
23202
446",
4000-
5000
8761
2000
1000
1000
20000^
2500>-
Πληρωθέ
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 εως τέλους
Μαρτίου 1911
304444
4543
4750
2259
724
248|
2107
1871
10000
6000
576
7849
1183
2306
2180
41641—
11619-
55940!—!
5465
4891
75470
36557-
303653
588851
361508]
984
25061
1197 40
59ή03
1658[50
11286
5291
3104|90
350;
164,65
9660130
400Η
14002|
12517
36361
1098 45
1652 1ί
3265 7ι"
2778"
1974 4ί
1366!-
3000
18712
31000-
90001—:
,ΟΕ
3600
2170
57
553
452
7297
20676«
4527 2ί
5151
15408!
2016712!
18259
503985
31
303653
58885
3615Κ»
984|
250,61
1197140
597 03
165850
8343
5291
10
350-
164:6»
1626 7(
9660 31"
294 21
400
11500 6ί
12517,
36366Ε
1952»
16521
1865 8Ε
27782:
1909 4(
1974*
1035
3600
2170
57
7297
4527
5151
Έντός τοϋ μ .]-
νός Ά)λίου
1911
55061
29*3
3104]
1098
539!
05!
ιύ
9939 85
9329,20
13167
18259 97
39819144
546
Έν ϋλω
Υπόλοιπον 'κ-
καθαρισθέντων
καί μή πληρω¬
θέντων έξόδων
27885346
303653
588 85
361508
984 —
250 61
1197 40ί
597.03
165850
11286 —
5291110
3104 90
2559057
1341
62',
350
164165
1626
9660
30
294 25
400
14002
12517
3636 65
109846
1865
85
2778 21
190940
1974 40
1035 7(
3600
2170',Οδ
57-!
4527
7297 1
206768
4527
5151
15408
9329]2
13167
469361
Τ ίδικοϋ
προϋπολο-
γισμοΰ
ο
Ι
13991
80
555
700(
35
346237
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
90
91
ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΚ ^σδΊορι>3μός των
3
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
II
ι σ τ ώ-
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
118
119
120
122
123
124
125
12ο
127
128
129
130
131
ίΐ31β
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
151
155
156
157
158
159
160
161
162
Έπισκευή καί μετατρο.-τή Εΐρηνοδικείου Ηρακλείου είς Νομαρχίαν κλπ......
Κατασχ.ευή κΐ'ϊ διαπλατυνσις /.ιΰίνϊ)ς άποβάθρας τού Τελωνείον Ηρακλείου.
Συμπλήρωσις καί ά.ζο.Τί.^ά\.ο:ς τοϋ Μουσε,Όυ Ηρακλείου..................
Ανοικοδόμησις τοϋ τοίχου τοΰ λιμένος Ηρακλείου..........................
Έκκένωσις των δε'ςαμενών παράτϋ Τελωνειακϊ} άαοθήκΐ) Ηρακλείου........
Κατασκευή μαγειρείων Χωροφυλακής Ηρακλείου .........................
Έπισκευή τής Τελωνειακής άποθήκης Ηρακλείου..........................
Όδός Άγίου Νικόλαον Νεαπόλεως α'. Τμήμα.............................
Αποπεράτωσις τής όδοϋ Τσουλή μνήμα...................................
Κατασκευή τής όδοΰ Σητείας—Μαλάβρας.................................
» * » Πορτί Κουτούρα Βιάννου............................
Αποπεράτωσις όδοϋ Άμπελου............................................
Προέκτασις β'. τιιήρ,ατος όδοϋ Άγίου Νικόλαον Νεαπόλεως.................
Κατασκευή όδοϋ Βιάννου Ηρακλείου.....................................
» » Ιεραπέτρας....................................
Τμι'ιματος όδοϋ Άγίου Νικόλαον Νεαπόλεως.................
γεφΰρας Καλογήρων............................................
τριών Γεφυρών τής όδοϋ "Ιεραπέτρας Καλαμαΰκας................
» γεφύρας τοϋ ποταμοΰ Καλαμίου...................................
» ;, Κουτσουρά Σητείας .....................................
Έπισκευή γεφΰρας Λιμένος Σητείας.....................................,
Κατασκεκή περιι/ωρίου γεφΰρας Στομίου Ίεραπέτ·ρας.......................
» Ύδρανωγείου Βιάννου........................................
* » Πισκοκεφάλου Σητείας κ.λ.π.....................
» Άποβάθρας Ιεραπέτρας......................................
Αποπεράτωσις σήραγγος Λακωνίων......................................
Εγκατάστασις τηλεγς)ά((ου είς Σητείαν, ΊεράΛεΐραν, Νεάπολιν, Βιάννον___
Έπιακευή οΐκήματος έν Νεαπόλει διά Γ£τλε·^ραφεϊον καί Ταχυδρομειον.......
Άγορά έργαλείων διά τα ύδραυλικά.....................................
Προμήθεια πετρελαιομηχανής μετ1 άνχλίας ·/..%.%..........................
Άγορά επιστημονικών έργαλείων, σ-Λΐνίδν κ.λ.π...........................
» δΰο ίπΛοκινήτων ύδοστρωτήρ«Λ'.................................
» » άντλιων των δημοσίων έργων...............................
» τριών σταΰμών ΰδατος..........................................
Ανέγερσις καί συνΐ χρήσις οικοδομήν Γεωργίας...........................
Κατασκευή ύδοΰ Χανίων—Κισσάμου α'. χμηΐΐα............................
» » Καμισιανό Ρυάκι—Δρακώνα κ.λ.π........................
» » Νειό Χωρίου—Μπαμπαλή Χό.ι κ.λ.π....................
» » Ρεθύμνης—Πρράματος—Ηρακλείου......................
Πίστωσις διαθέσιμος δι' εργα συνκοινωνίας Τ?εθΰμνης.....................'
» ,,*,,* * , Ηρακλείου...................
Κατασκευή όδοϋ Άγίου Νικόλαον Νεαπόλεως
Πίστωσις δια&έσιμος δι1 έργα συγκοινωνίας Λασηθίου..........'.'.'.'.'..'..'.'..
Έπισκευή οϊκήματος Φιρκά..............................!!!!!'!.' '."
Κατασκευή διαφόρων έργων είς Τελωνείον Χανίων...........'.....'...'.'.'..'.'.
» γεφυρών είς Ξενιανά καί Κοντοκυνήγι...............
Διά την κατασκευήν διαφόρων έργων έν χξ) όδφ Πλατανια............'...'.''
Κατασχευι') ϋδραγίογείου Σούδας...........................'".'.'.".'.'.'.'"."
Έπισκευή κρηπιδώματος Λιμένος Χανίων............
Προέκτασις όδοΰ Χαλέπας—Φροΰδια.............
Κατασκευή γεφΰρας είς Κεραμεια................'.'..'.'.'.'.'.'.'.'".'......
» Τελωνειακόν καταστήματος Χανίων.......
Διά την κατασκευήν γεφύρας Καιρίτου...........!!!!!!!!!!"!""!'!.......
διοχέτευσιν των ύετίων υδάτων της γεφΰρας Καϊρίτόυ.'.'.'.'.'..'.'.'**.'.'.'
κατασκευήν τΓ,ς ύδοϋ Χωστής—Ποροσελίων...... '!.".'!'.!.....
επισκευήν τής ύδοϋ Χλιαροΰ—Σκινέ—Ποροσελίων..'.'.'.'.
αποπεράτωσιν της όδοϋ Καιρίτου—Φουρνέ
κατασκευήν αμαξιτής όδοΰ Κάνεβα—Βουκολι'ών! Ι!!!!!!!"!!." Ι * | "
Κατασκευήν νδραγωγείου Λάκκων............... " .........»»··..
Δι' έξυγιαντικά έργα Γεωργιονπόλεως............!!!!!!!!...........-■·«··.
Διά κατασκευι'ιν γεφύρας μεταξύ Καψοδάσους καί'πατσ'ιανόν.'.".'.'.'."....."""
Διά τί(ν αποπεράτωσιν τής όδοϋ Καλυβών—Νειίε-Χωριοϋ. ........-····
Δι* επισκευήν τής όδοϋ Σούδας—Καλυβών........... .............--..·■
Διά την κατασκευήν τής όδοϋ Βρυσών—Κράπης..!.""'.............■····■
Διά την συμπλήρωσιν τής όδοϋ Βάμον—Καλυβών.'.'..................- - · · ·
Δι'ά-ΐοπεράτωσιν τεχνιτών έργων της όδοΰ Νερατζες'προς'Ρο'ύσΥικα.........
Διά τόν καυαρισ(ίόν τοϋ Λιμένος Ρεθύμνΐ]ς...... .....» · ·«
Διά την αποπεράτωσιν τοϋ νδραγωγείου Έπισκοπής Ρεθύμν»ΐς..........
Κατασκευή δυτικής πτέρυγος Μουσείον Ηρακλείου ..........
Έπισκευή αποχωρητηρίων είς παραπήγματα Ηρακλείου....................
Δι' επισκευήν καί συντήρησιν τής οδόν Ηρακλείου—Λασηθίου.............
Διά την αποπεράτωσιν τοϋ νδραγωγείου Ά,τοστόλων Πεδιάδο-.........
Είί,
Χ ο ρ η
γη
θ ε Γ σ α ι
■ 1
Διά τοϋ
Δι'εΐδικ ών ι κ
προϋπολο¬
νόμων καί
γισμόν
Διαταγμάτ.
1168464
9000
1349
_
1018
_
3530 —
5189 —

1500
_
__.
29
Οβ)Ο


όΖο
3949
2228

II
356
__
_
____Ι
675
__
_
__Ι
7626
_
_
__'
20000
__
_
__!
8931
__

_
39399 —
1042 —
—■

1447
__

___________'·■
460
_


618
__

—ι
305 —

—ι
1000
__

—;
437
__

—Ι
46000 —

—!
6000
__

_!
5083-

—ι
5775
_
1450 —
—,
1000 —

—:
827
®ηοβ


—ι
ζΐυοο —
6000 —
____________
II
800
__

—ι Β
150
_

—ι Κ
200

—' Ι'
100000
__

—'· Ι*
29470

—: Ι
51000
_

—! Ι
110000

—;
50000
_

150000
_

60000
__

—|
50000
__

Ι ;
16000
—_

—ι ]
5000
__

— |
371
__

— |
6000

—ι !
3500
__

____; Ι
4900
__

—Ι
8000

—! Ι
3000

60000

19449
._

—-] Ι
20000
.,__

—' Ι
10000

—Ι Ι
10000

—· Ι
15000
_

—Ι Ι
15000

—Ι Ι
4900
_

—ι Ι
10000
.__

—ι
5000
_

—-|
1576
■—
—!
3000
_

—!
38000
5000
829

3'
50000
580
10250
ΛΟΓ)(Ά
_

5000
ι

3000

$291473
Τ
ώ-
ών
ιαί
ίτ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
17
ι ε ι
Μετενε/,βεΐσαι
έκ τή' χρήσεως
1909
Σν>οοψ
πισ.'ώσεων
Αναγνωρισθεντα
εςοδα δι* εκδό¬
σεως χρηματικων
ένταλμάτων
Άπό 1 Σ)βρίου
1910 εως τέλους
Μαρτίου 9111
=!
1168404
ΡΟΟΌ
1319
1018
35301·
5189'
1500
29ι
823
3949
22-28
356,
6751
7628
20000
8931
39399'
1042!-
1447
460
618
305
10001
437
46000
6000
50831
5/751.
1450.
1000
8271.
2086.
6000
800'
150
2001.
ιοοοοο
29740
61000,.
110000
50000.
150000
600001
50000.
16000
5000
371
6000
3500
4900
8000
3000
60000
19449.
20000
10000
ιουοο
15000
15000
4900
10000
5000
1576
3000
38000
5000
829
50000
580
10**1
260-2
5000
3000
2291473
503985 36
1118 50
4270 08!
2717 94
675
3868-20
24446 66
48716£
117-2-59
460 —
697 95
437-
29769 91
344489
81 2δ
325,45
3127 90
3790 45
524 55
5308,10
590609 7'
39319144
427008
184109
3868 20
2444(5 66
437 62
1172 59
4601
597 95
437|-
2976991
3444 89
81 25

469068 Οί
«»0 έ ν τ α εξοδα
Υπόλοιπον έκ-
.Είδικοϋ
Λροΰ.Τθλθ-
'Εντύς χοϋ μη-
καθαρισθέντων
γισμοϋ ι
νό; Απριλίου
Έν 8λψ
καί μή πληρω-
ώ
1911
Οέντων έξόδων

1 !
———
71170,15
46936159
34623 77
92
3
__;__
____
93
__
__
__:__
____
94
»
1118
80
1118 80
____
95
»

427008
------
96
Ο7
Ό Ι
98
*
__
____
____
99
»


184109
876 85
100
101
*
~·ζ
ιυι
10-2
__
;
675 —
103
»
__
____
____
104
» ί
__
____
____
105
__
3868 20
__'
__
106
__
2414666
__'
107
»
_
487 62
108
»
__
__
117259
__;
_
109
» :
__
460 —
__;
__
110
»
__
597 95
__:
__
111
»
__
__:
__
112
»
____ι____
__!
__
113
>
__
437 —
__:__
114
»
__
2976991
____
115
»
__
„ . _____
116
»
__
__
344489
_______
117
____
_______
118
__. __ __
__ ______
119
>
_!__
——-----
_______
120
»
____
8125
_______
121
»
____
325 45
122
»
____
____
123
____
____
124
____
____
125
ι
____
___■___
126
____
127
3127
90
3127 90
— —
128
129
---
_
130
___■___
31α
____
__________________
31 β
3790

379045
---------------------------
132
133


134
135
136
137
138
139
140
141
142
Ι
143
ί
__ι__
144
!
145
:
146
147
Ι
148
ί
149
ι
150
ί
~. _
__:__
151
52455
52455
—.----
152
153
154
>
ί
155
——
156
ι
157
______
158
____
530810
159
160
____
161
____'___
——
------
162
7973
1&.
648800
δι
4180Ϊ
(1

ΡΝ1ΙΣΕΩΣ
ΕϋίΜθϋ
προϋπολο¬
γισμόν
Θ-
Ηροσδιορισμός των έςόδων
Π β τ
Χβρηγη&εϊο.
Διά τοΰ
προϋλολο-
γπμοΰ
Δι' ειδικήν
νόμ(ον καί
Διαταγμάτ.
ι!
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
1
Έμ μεταφορας.
Διά την νδρτυσιν τοΰ Β'. Τάγματο; Πεζ ικοΰ.................................................
Διά τόν καθορισμόν τοϋ Λιμένος Ηρακλείου......................................· · · · · · · ·,· · ·
Διά κατεδάφισιν άπαλλοΐριωθένΐων κτιριων καί κατασκευήν κρηπιδώματος έντφΛιμίνι Ηρακλείου.
Διά συγκοινωνίαν είς τάς "π θήκας Τελωνείον Ηρακλείου......................................
Δι' αποπεράτωσιν τής όδ)ΰ Ήραχλεί υ Μεσσαράς.............................................
» τής γεφύρας Αύγενικής......................................................
Διά την κατασκευήν γει νρας Γρω Ποτα'ΐον.................................................
> » » σιδηράς γεφύρας Ρπί τού ποταμοΰ Βορριον..................................
Γεφΰρωσις π· ταμοΰ—Αστρακών Σγουροκεφαλίου.............................................
Διά την καί ασκευήν σωλη νωτοϋ ΰδραγωγείΐ'υ έν Λάστρφ........................'..............
Δι' άποπληρωμήν ύδραγωγείου Βιάννου..................................................
Διά την >ατα κιυήν ύύραγωγείου έν Άπιδιφ..................................................
Συνέχεια κατασκευής σήρογγος Λα ωνιων....................................................
Δι' άντικατάσΐαοιν τοϋ σΰρμαΐυς τυϋ Τηλεγραφου Λασηθίου....................................
Διά την έπσκευήν τοΰ ΰδραγωγείου Μαγκασά Σητείας..........................................
Διά την άποτεράτωσιν τοϋ &Λ; αγωγϊ ου Άγίου βασιλείου Βιανιου..............................
Άξιωματικκοί Χωροφυλα^ς................................................................
Ύηαξιωματιοί καί Χωροφΰλα/.ες...........................................................
Διε,,ιμηνι,ύ:..............................................................................
Ένοίκια καί έπισκβυαί στρα^ώω^...........................................................
Φωτιομος, θίρμανσις, καθαριότης σιρατώνων................................................
Γραφική ΰλη καί χάρτης έντύπων
Άγώγια καί ναϋλοι Ά|ιο>μ'ΐτικών ρ
"Εξοδα μεταφυράς ύδατος, χρημάτων
Άντίτιμον φ>- ρμάχων, σιντ ήρηοις θεοαπευτηρίων κλπ
Άγορά καί άντικατάστα η; μερών όπλων, ςη,'σιγγίων άναγέμισις.
Έπιακευή καί συντήρησις των έν ταίς αποθήκαις δπλων
Προμήβεια είδών έξαρτΰσ ως όπλισμ >ϋ
» » ίματισμθΰ κλπ
» » καί έ;τισευί| έ.τίπλων καί είδών στρατω/ισμοϋ
Άγορά Ιππο)ν ίπποσκε-υαιν κλπ............................................
» χάρτου μουσικης, μουσικών τεμαχίων, όργάνων κ?Λ
Άπρόοπτα εξοδα καί διάφοραι μικροδαπαναι κλπ
Έπιμίσθια μεταβατικών σίομάτων
Άμοιβαί χορηγοΰμεναι δ ά συλήψι;ις έγκληματ,ών
Μισθυδοσία πολιτών όόηγών κατά τής ζψοκλοπίίς
Άξιωματικοί Πεζικοϋ.
Ύπαξιωμαΐικοί νκαί στρατιώιαι........................
Προμήθεια είδώ όπλισμοϋ, πολεμοφοδίων κλπ..........
κλινσστρωμνής.......................
ίματισμθΰ κλπ.......................
μαγειρικών σκευ ν...................
καρροσκευής, ίπ-ΐοκομίας κλπ..........
στρατοπεδείας καί σκ>πίβο ής.........
γραφικήςΰλης, βιβλίον κ'τ............
φωτισμοϋ, θ··ρμάνσεως κ)-τ............
"Εξοδα (ΐΐταφοράς όπλισμοϋ, στρατωνισμοϋ χλπ.........
» ο ηλΐι'ας, φαρμ -κων κλπ...................λ..
» όδοι,-τυρικά καί με.αΛμίσεις....................
Άντιμίσθια Ίερεων, εξοδα λη Ίειών κλπ...................
Άγορά καί συντήριισις σ/ευών γραφείου.................
Συντήρησις στρατο')να>ν ΠΓζικοϋ, ένοίκια κλπ.............
"Εξοδα έν γένει απογραφής στρατ^υσίμων................
Μισθοδοσία ΠοιητοΟ έν τφ στρατεύμα^ επι 8 μήνας......
Συνδρομαίτυΰ Δημοσίου πρός ενίσχυσιν των σκοπευτηρίων.
"Εξοδα παρελθουσών χρήσειον.........................
2291473 1
3000 Ι—
60000 1-
60000
10000 1—
8552
14000
2300
2700
4000
2200
4θΟ
990
8000
12000
1000
4000
110330
979456 Ι—
1920
37500
4500
10000
18000
8000
3000
5000
2000
2000
71810
3000
5000
1000
1000
30000
1000
35000
101560
338005
180000
15400
39520
2000
4000
5000
4000
5000
12000
7000
6000
3000
2000
6000
8000
800
10000
49037
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΙΔΕΙΑΣ
Προσωπικόν Άνωτι'ρας Διευθύνσειης.........................
"Εξοδα υπηρεσίας.........................................
Τπιδόματα Πατριαρχείον Μητροπολίτο» ναί Έπισκόπων......
Μισθοί ΙΙνευ|ΐατικών Άρχηγών Μουσουλμάνων και Ισραηλιτών.
Γραηι ική ΰλη.............................................
Άρχαιολογική ύπηρεοία....................................
"Εξοδα άρχαιολογικτς υπηρεσίας........................ ;.,
Γυμνάσια Χανίων Ηρακλείου...............................
Γυμνάσια Ρεθύμνης Νεαπύλεοκ.............................
Έλληνικά σχολεϊα Πόλεων καί Έπαρχιών..................'.'.'.
Ανωτέρα ΙΙαρθεναγωγεϊα Χριστιανικά......................
• » Μουσουλμανικα...................
Έκ

-γ:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
β ε ι β
Σύνολον
πιστώσεων
'Αναγνωρισθέντα
εξοδα δι' εκδό¬
σεως χρηματικων
ένταλμάτων
2291473—^
3000-1
βθ
8552-
1^000—!
2300,
2700-
4000—Ι
2200—
480—
990
8000—
12000-
1000,
4000—
110310—
979456—
1920
37500—:
4500—
100(Χ
18ΟΟ(
80(Χ
300Γ
500·
200('
200Ρ
71810
3000
5000
1000
1000
30000]-
1000
35000
101560
33800Ρ
1800001
39520
2000
4000
5000
4000
5000
12000
2000,
600Γ
800Γ
8001
ιοοοοΙ
49037
4612533--
634855
5200 ίθ'
Ηληρωθέντϋ Ιξοδα
Άπό 1 Σ) βρίου
1910 εωςτέλους
Μαρτίου 1911
5810448!
51454596
1280—
1219590,
2976,75;
594615!
874485
1890251
2107,60
363|40]
43797, ,
140ί)55!
1420 ,
755(701
297
3633)45
60307112.
253221
29494 451
7130!
30777
16
13415
2280
54251
328901
190059!
29970,
1668)75
131445
77220
553,85
211
833
16|50·:
196830
1657762,76
790795!
1315Ί35]
2720)
13920
80—|
10720
466315
3875385
33952—1
2345190
2836055
343800:—|
1903217
46906868
634855
520040
Έντός τοϋ μη-
νό,' Απριλίου
1911
4418452!
35788702
930—
3'/8955
209750
408995
606595
147450
204090,
"950
340
368916:
120850
740 -
51*340
22680
231594!
47612,16
20696004
°>9494,45
71|3Ο
30768,0(5
13415
2120
25140)
112270
144659
29970
146485
104480)
61720
9610
4106
127135561
6467Ρ
112ΐ'·21
1931ί',9
9330-20
80-
8100;—'
38720ε
2896291
25808 51
172458(
195561
13986417;
13949
1563(Χ)|78|
160,
Ο88|ΙΟ|
444
76'
141!
22Γ
25401
ίΤθδ]
3(50
654537
20105
«ίθ1—
102:
30 4(
624 ί
82
25
9θ!—-
1968301
___207154
26945ΐ!6ϊ|
720^
136,30!
3900-
1570^-
1280,-
45110
690265
201145
321330
329850
Έν
23483,30
54880053
634855
520(»40
58104
514198
109Γ
4977
2042Ι
4857
7484
169
2066
294(
2Ο090'
2949
7
3076ί
154'
104
61
Υπόλοιπον έκ-
καθαριχτθίντων
καί μή π>*ιρω-
θέντων έξόδων
154080724]
7187&.
1257Ι&5
23319*
10900,20
80—
9380-
43231»!
35865»»;
2781995
2Ο45«10
6'
4180917!
Είίικοΰ
προυπολο¬
γισμόν
35216
190
721825
43470
108630
1260
19040
4130
4040
69270
11
4626ί36
160:
2885
32510
440|—
12ΐ'65
297*5,
155—
40695
211)35
61!
296808
Π6»5δ52]
398(
3019
1340
299280
550590
—[—
26973|7θ|
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΓ ΚΗΒΕΤΝΗΣΕΩ-
4
Ειδικόν
προϋπολο¬
γισμόν
10
11
ι
Ηροβδιοριβμος των
Έμ μεταφορας.
'Επιμσθια κσθηγητων.. .^....................................
Γραφική ΰλη εκπαιδευτηρίοις..................·.................
Προιο>^ικόν Έ.-π9εωρήσεα>ς Δημοσίας Έκπαιδεύσεω;.............
"Εξοδα υπηρεσίας..............................................
Δημοτική έκπαίδευσις..........................................
Γενικά Εξοδα Σχολείων.........................................
Αιάφοοα » 'Εκπαΐδεύσεοις......................·,■■■;.........
Συνδράμη υπέρ της Έταιρπας τής υπέρ των Πατρίων Αμύνης.......
ΆιιοΓβή ίερέων διά τάς γενητηοίους πράξεις........._............
Συνδ.ΗΜΐή τού Δημοσίου διά την επαγγελματικήν Σχολήν Κισταμου.
"Ε§ο5α κεκλεισμένας χρήσεων...................................
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Εΐσφοράτοΰ Δημοσίου υπέρ τοϋ Ταμείου των 'Εθνικών ανάγκην-----
Άποζημιώσεις Πληρεξουσίων....................................
Μισθοί καΐ άποζημΜοσεις έκτακτον προσωπικού γραφείου Βουλής.
Γραφική ΰλη κλπ..............................................
Γοαφ εϊον Βουλής...............................................
Συντήρησις Βουλευτηρίου .......................................
Τόκοι έντόκων Γραμματίων τού δημοσίοιι........................
Προεδρεία Συιφουλ'ου Έκτελβοτικής Έπιτροπής...................
Χορηγήματα καί συντάξει; είς διαφόρους...........................
2υντά£ρις κατά τόν 685 Νόμον...................................
» άποστρατείας άνδρόδν Χωροφυλακής κα'ι Πολιτοφυλακής......
ίρίη προκατύχου Διοικήσεως....................................
Προσωπικόν Άνηιτεοαι; ΔιευΜνσεως..............................
Κξοδα παραστάοεως Έπιτρόπιου.....,...........................
ΰιηρεσίας
Προσω.τικόν ΓενικοΟ Λογιστηοίου καί στατισΐΐκοΰ γραφείου.............
"Κξοδα υπηρεσίας...................................................
Οίκονοιηκοί Επιθεωρηταί............................................
"Εξοδα έπιθεωί)ήσεων...............................................
» Γραφείου τής επιθεωρήσεως των ΟΙκονομικων...................
Προσωπικόν Κεντρικοΰ Ταμείου.......................................
» ταμείου Ηρακλείου......................................
» » Ρεθύμνης........................................
» » Λασηθίου........................................
Γραφιχή ΰλη φωτισμόν θέρμανσις Ταμείων..........................
Ι3ιβλιοδετησις βιβλίων έντύπιον κλπ...................................
Επιπλα ταμείων καί πασά άλλη σχετική δαπάνη......................
Εξοδα συσκειιής καί μεταΓρορας χρημάτων...........................
"Εξοδα [ϊεβακόσεως φόρων..........................................
Ποσοστά επι των ϊίσπράξειον των είβπρακτόρων.......................
» » » » α Ταμιών καί "Αποθηκαρίων............
» » » » · τής πωλήσεως χαρτοσήμου...........
Προσωπικόν Τυπογραφείον ..........................................
Άντίτιμον χάρτου διά την εκτύπωσιν τής Εφημερίδος.................
Λιά πάσταν κυλίνδοων κ.λ. Τυπογραφείου............................
Διά μελάνην τοϋ τυτογραφείου.......................................
Δι' επισκευήν, συντήρησιν καΐ κίνησιν των μηχανηίΐάτωνν.............
Δι" αγοράν τυπογραφικήν στοιχείιον.................................
Έκτύπωσις πρακτικών των μέχρι τοΰ 1909 Συνελεΰ,ΐειυν καί Βουλών ...
Πληρωμή μιοθών τίΤ>ν είς τό Τυπογραφείον ν'ιπηρετοΰντων Χτοροφυλάχων
Προσωπικόν Τελιονείου Χανίων......................................
» » Ηρακλείου..............,....................
» » Ρεθύμνης ....................................
» » Άγίου Νικολάου..............................
Ύποτελωνεΐα, α'. κα'ι β'. Τάξεως....................................
Τελωνοσταθμαρχεϊα............................................'/'[
Τεΐωνοφυλακή..
"Εξοδα υπηρεσίας Τελωνείων, Ύποτελωνείων καί Τ^λωνοσταθμαρχείων .
Δια θερμανσιν των Τελωνιιον α'. καί β'. τάξεως ......................
Δι' όδοιπορικά τελωνειακών ύπαλλήλων
Δι' ένοίκια » κατασηιμάτων............
Διά βιβλιοδέτησιν των τελωνειακών έντΰπων κ.λ.^.....
Δι* αγοράν καί επισκευήν πλαστίγγων κ.λ-π.............
Δι" έκτάχτους καί άπροβλέπτους δαπάνας των Τελωνείων
Δι* επισκευήν χρηματοκιβωτίων καί μεταφοράν αυτών
Διά κατασκευήν καί επισκευήν τελωνοφυλακε'ων........
Είς μεταφοράν.
Π ι σ τ ώ·
Τί ορηγη&ίϊσαί
Διά τοΰ
προϋπολο¬
γισμόν
Δι* ειδικήν
νόμων καί
Διαταγ(ΐ«τ.
343800
2000
340
11280
3200
810599
4200
6000
5(Χ)
200Ο
20001
3707
1189626 —
500000-
218600 —
24560-
9001
3120 -
1000
50000 —
12710!-
20001-
2000
1000
18140 —
750-
1600 —
31200 —
2400,-
6000 —
3500-
7001-
8520
7560
5040
5040
840,-
1000-
600-
500-
2000 —
15000-
50001
3000
30600
12000
700
400
1600
4000
16ΟΙΧ3
1560
30120
31920
14520
7080
19920
10140
70880
5028
150
600
8000
1000
2500
12000
20ο
1000!
1219838
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΗΒΕΡΝΗΣΕΏΣ
•21
Άναγνωρ ισθέντα
ϊ'ληρωίίέντα έ
ςοδ α
ΕΙδικον
Μετενεχθεΐσαι
εξοδα δι' εκδό¬
Απόϊ Σ)βρίου
Έντός τού μη¬
καθαρισΛέντων
γισμοΰ
έκ τής χρήσεως
υνο όν
σεως χρηματικήν
1910 εωςτέλους
νός Απριλίου
Έν 8Χφ
καί μή κληρω-
Ι
1909
πιστώσεων
ένταλμάτων
Μαρτίου 1911
1911
θέντων ίξόδων
Ο/
ί
-------
343800 —
19032175
13986475
23483 30
163348 05
6973 70
.____
2000 —
543 —
____
•543-
6
4
____
310 —
220 —
220 —
____
220 —
7
-------
11280 —
7520 -
5972 -
480-
6462-
1068 —
1
5
____
3200 —
1250 50
889 60
40 20
929 80
320 70
2
-------
810599 -
562( 02 65
387869 70
75493 20
463362 90
99539 75
1
6
II
____
4200-
2273 65
197365
300-
2273 65
____
1
7
------
6000 —
4060 80
295840
85610
3814 50
24630
1
8
------
500-
____
__ _
____
------
____
1
9
—__
2000 —
61190
____
____
____
61190
1
10
------
2000 —
2000 —
2000 —
____
2000 —
____
1
11
------
3707 —
3912 30
22120
90125
1125 45
2786 85
1
12
------
1189626
-
775616^5
641969
30
101557 05
643026 35
132090 20
Ί
500000 —


1
1
------
218600 —
218600 —
193000-
23000-
816000 —
2600 —
1
2
------
24560 —
21285 —
16898 70
____
1689Ρ 70
4386 30
2
— _
900 —
89915
89315
____
89^ 15
6 —
3
— _
3120 —
2419-
2159 —
------
2151 -
260 —
1
3
— _
1000 —
269 60
269 60
___
?6! >0
2
— _
50000 —
31250 -
3Ι?59— ------
31251 -
------.
1
*
— _
3840 —
2527 65
1887 65
350 —
22,)7 55
290 —
1
5 Ι
— _
12710 —
7660 —
60υ0 —
360 —
663(. -
1030 —
1
6
— _
2000 —
--- __
------
— __
— —
------.
2
ι
— _
2000 —
--- __
____
------
— —
------'
3

.— _
1000 —
--- __
____
------
— —
------
1
7
ο
— _
18140 —
11013 65
80Ο3 65
1170
047? Κ
ΐ5/υ —
1
Ο
____
750 —
369 15
327 50
4165
361 15
------
2
____
1600 —
1244 45
1041 70
122 80
1164 ΊΟ
79 95
3
.____
31200 —
20740 —
15684 —
2615 —
18291 -
2441 —
4
____
2400 —
1003 75
624 70
182 65
807%
19540
5
— _
6000 —
3500 —
3000 —
250-
32ΰΟ —
250 —
β
____
3500 —
639 95
277 90
362 05
63! «
------
7
_._
700 —
557 45
547 40
5-
552 Μ
505
8
,____
8520 —
5680 —
4070 —
710-
4781 -
900 —
1
9
.____
7560 —
504Ο_
4390 —
630 —
5020-
20 —
2
__
5040 —
3360 —
2520 —
____
2520 -
840 —
3
.____
5040 —
3360 —
2096 61
420 —
2516 91
843,39
4
.— _
840 —
560 —
440 —
35 —
475-
85 —
5
____
1000 —
465 15
366 25
99 20
465 &
6
____
600 —
419 15
254 65
164 50
41( Ι '
—,—
7
_ _
500 —
11910
11910
------
119 10
------
8
Ι
____
15000 —
1823 65
1264 90
465 25
1730 ΙΕ
92 50
0
____
5000 —
9770 71
1739 40
------
1739 40
803131
10
— _
3000 —
1279,83
1088 63
127 85
12Κ ϋ
63 3Γ
11
____
_ 2000 —
153313
747 23
197 05
944 ϋ
588 85
12
.__
30600 —
1728867
12188 —
2300 67
1478Μ6
2500 —
1
.___
12000 —
11689 25
8157 70
1124 90
9282 6
2406 65
2

700 —
51205
470 55
4150
512 0
3
— -
400-
1600-
_ 4000 —
517 30
2801 45
321 90
17 4ΐ
195 40
-'-
517^3
17'*
278Ό1.
4
5
6
___
16000 —
1550Η 30
13272 30
2208 —
15180'ί
7
ι
__
_ 1560 —
1496 66
1496 60
1496 6
8
11
__
- 30120 —
19880 —
16780 -
2380-
19160-
720 —
1
11
__
— 31920 —
20680 —
12800-
2629 9ε
154291*
52500
2
—-
- 14520 -
_ 7080 —
10160 —
4720 —
6450-
2938-
1231 θε
606 2."
7681 0
, 3544,2
2478 9
1175 7
3
4

- 19920-
10140 -
_ 70680-
— 5028 —
13280 ίΖ
6760-
49083 Κ
1956 90
8780-
1305-
32088 3(
890 7(
1960-
195-
) 47:58 2(
) 185 Τί
10740,-
1500,-
) 3Ι)826'ό
> 107Ο!4
2540 1
5260-
12255 60
8804
5
6
7
8
__
__ 150 —
99 2(
99 2(
) —-
99 ί
9
__ 600 —
67 4(
57 3(
) 75(
) 64*
26(
10
__
__ 8000 —
5919 Κ
2720 2(
) 1585 3;
, 4305 5
1613 5,
11
Ξ
— 1000-
— 2500-
— 12000-
39691
243 3(
8617 8(
339 5;
82 7(
7307 2(
} 513(
) 6089(
) 390ί
82'/
) 79161
60
160 6(
7317
12
13
14
— 200-
1000
Ι 48 2,
46 2.
- 462
2-
16
— 1219838-
549167 6(
4298706.
ί 53927 7ί
Ι 483798;
653692.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΑΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ιδικ^ΰ
προϋπολο¬
γισμόν
17
18
19
12
1
01
13
Δ
1
2
3
14
1
2
15
ι
2
3
16
1
2
3
17
1
2
18
1
19
1
Λ
2
3
20
1
21
1
ς των έξόδων
Έχ μεταφοράς.
Δι* αξίαν τριών βαρούλχων......................................
Άγορά καί εγκατάστασις βαροΰλκων Σητι-Ιας......................
"Εξοδα μεταφοράς Γκουάνο> καί ζημία έξ ύποτιμή- βώς τού.........
Προσωπικόν Καπνοκοπτήριον..................................
Έξοδα ύττ ρεσίας « ..................................
Προσωπικόν ύπαλλήλων Γεωργικής υπηρεσίαι....................
» εργατικόν.........................................
"Εξοδα γεωργικής υπηρεσίαι:...................................
Κτηνίατροι................................................." ·
"Ε5ι>δα κτηνιατρικής υπηρεσίας.................................
Άντίτιμον χάρτου συμβ λαίων, χαρτοσήμου, γραμματοσι',μσυ.......
Αντικατάστασις άχριτστου γραιιματοσήμου.......................
Άντίτιμον γραμματο,ΐήμου είσπραττομΕνου διά λ)σμδν ταμιευτηρίου.
Συντήρησις δημοσίων καταστήιιάτων τοϋ Δημοσίου................
Άσφάλιστρα τού Μεγάρου των Δημοσίων Γραφείων...............
Άντίτιιιον καί εγκατάστασις ποσίμου ίίδαΐ^ς......................
Τα άποδιδάιιενα ε'ς την Διεύθυνσιν τοθ Μονοπολίου τοΰ ίλίΐτος.....
Άιόδοσις άξίας άλατος τής Α'. τριμηνίας τοϋ 1909.......".........
Δι' ίχτέιεσνν άποφάσεων καί συμβιβαστικήν πραξείον..............
Έπιστροφαί άχρεωστητ'ης εϊσπρΓΐττομίν'ων χοημάτων..............
Άπόδοσιο έπιστρρφομένων Τιλωνειακδν τελων....................
» άντιτι'μΓυγρααματοσι' μου είς ξένας Διευθύνσεις..........
Νομισιιατική διαφορά πρός προμήθειαν χρυσοΰ...................
"Εξοδα χεκλεισμένων χρήσβων.................................
Π ι α τ ώ ·
Χορηγηθεϊοαι
Διά τοΰ
προϋπολο-
γισμοϋ
1219838—
500
25ΟΟ—
10ΟΟ —
1ΟΟΟ
18ΟΟΟΟ
33997
3ΟΟΟΟ—
7000—
30000—
500-
Γ984 —
Δι' είδικών
νομώ ν κα'ι
Διαταγμάτ.
ι
±
1639735"1
ΜετενεχθΛοαι
'έκ τής χρήσεως
1910
Σύνολον
1219838—
4000—
1300—
1000-
148&0—
1157ό'—;
15480,—
42480—
15000—
72001-
4200—
10000—'
300—;
500—
2500—
1000—
1000-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^
έ
ίξοδα δι* έκδό-
τεαις χρηματικων
ένταλμάτων
;
33997
3οαο!—Ι
7000Μ
30000—
500-
2000-!
1!
1639705-
51916760
373744;
37135
9920—
6(«3|90
91*56.—:
5897865
14"216.88
48001—|
2024 θ£
1144,54]
Άπό 1 Σ(βρίου
910 εως τέλους
Μαρτίου
1911
238Κ10
1000—
6 66009
3399606
1808880
547011
7857117
157096
390970
773593,17
42987063
373Τ44
225^0
7426 —
504150
6 '33 30
1788060
949408
3600-
1765'βΟ
114454|
2927
50-1
209260
1000—
12250
686βΟ|Ο9
1602375
Έντός το" μη¬
νός Απριλίου
1911
570957
147θΗ)6!
319,25'
53461^.86
5392772
1240*-
48)20
1130-
270665
42°>7Οδ
600-
20055
295,50
33996
904,50
224)25
130710
100—
3570,05
1049186.1
«Χφ
48379835
3737441
225,50
5530|70
8063,30
2058725
1375113
42001,—
196615
114454
29Β7
238810
100θ|-
1ΜΙ5Ο
68660Ρ91
3399606
1692823
22^093,
7016ρ
15709Ρ1
3889|:ϊ(
6895324Ε
Υπόλοιπον ι κ-
κοθαρισβέντων
καί μή πληρω¬
θέντων ίξόδων
65369^5!
14585
126*—
115320
1102,70
839140
49575
600
57Ρ0
240
1160:55
32ΜΙ8
840Β0
8406(168
17
18
19
1
2
1
2
3
1
2
Ι
2
3
1
2
3
1
2
1
1
2
3
1
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ν Α Κ Κ Φ /ν Λ. /Υ Ι Ω Σ Ι Σ
των
Π Ι
Τ Π Σ Ε Ι Χ
Δ ί τοΰ προυκο-
Δι* ίΐ?ι»ών Νομιϋν
κ»Ι Δ·*τογμάτων
Μιτενχβ(Τ«α[ (ι
Σύνολον
ηιστώσειον
Αναγνώρισιν τα
δι* ίχδόιιως
χρηματιχών
ίϊΐαλμοίιων
"Εξβδα «ληρωθέντα
Άκό Ι Σ«-
"ΐμβρίθϋ 1910
£ Λ
Μ)τίου 1911
'Εντόί τοί
μη»Ο« Άι^ίο
1911
Έν
ρ
χ»1 μί) «ληρω-
βίντων (ξόοαηι
1
α
Α'. Δικαιοιιίνης.........
Γ'. Δ. Άσραλ.καί Δημ.Έργων
Δ'. Ιΐαιδείας.............
Ε'. Οϊκονομικών.........
—ύνολον....
806570
628233
4612533
1181-626
16397.:."
887671
2800
10000
12800| —
809370
638253
4612533
1189626
1639735
8889517
514559
378170
1657762
775ο16
773593
91
59
372646
23248Ί
701271355
55
17
4099702983003070
541369
Κ8'*613
40
89
61
30
86
63656 95 436303 35; 78255
54872
261451
101557
104918
30 28735;
63 1540307
05643526
08 594456)56
689513
19 90813 40
24Λ 26955
35132090
56
49
3597525 62502176
84060
52
23
68
36
Α'.
•1*.
Ι
Έβοδα
ΈξοΠα
Προυπολογισθέντα Δρ. 6.083.297.—
Βεία-.ωθέντα » ............ 6.078.830
Είσπρβχθί'ντα κ .......................... 4,000654,46
Είστρακτέα » ....................................... 2,078,175,54
Προυπολογισθέντα » 8.889,517
Έκκαθαρ-σθέντα » .............. 4,099,702,98
Πληρωθέντα » ........................... 3.597,526,69
Πληρωτεα » ........................................ 502.176,36
Έν Χανί·ι τί) 1 Δεκεμ5ρίο^ 1911.
(Έκ τού ΓονΐΝοΟ Αβ—4τηβιβν>
Μέγεθος Γραμματοσειράς