91726 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

107

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

24/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
γ ;,
}*
. Ι
Λνκ·,*^^.. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΪΡΑΠΗΙ* Μ
:ν ι
ρ -
«! ι.ν7 Ά ^ ,(ίν"
;ι·
ΚΡΗΤΗ
,Χ.ί.
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 24 Λεχεμ^ρίαυ 1912 — ΑΡΙΘ. 107
Αριθ. Διατάγ.
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒαΣϊΑΕΩΣ ΤΔΝ ΕΛΛΗΝύΝ
"Εχοντες «π' όψει το ά/κ^ 11 Όκτωβρίου 1912 Βα¬
σιλικόν Δ'.άταγμα αΐΐίρί διορισμοθ ΓενικβΟ Δ«οικητοθ|
έν Κρήττ^» καί το άρθρον Ιον-τοΟ άπο 13 "Οκτώβριον»!
τού αύταθ ^τους ύπ'άρι&. 1ου ήμετέρου Δι«τ«γματβς ·
Δυνάμει τοθ άπο ού Σεπτέμβριον 1938
της Βοαλής των Κρητών* »£**Λ *»*»■ >*·νΛ
"Αρθρον α'.
Τίθενται έν Ισχύϊ ίν Κρήτη καί το?ς ΐία^αρτήμασιν
«Οτής, ώς διατυποθντβμ χατωτΐρω μ*τά τίνων- έν ταίς5
ις μεταβολήν καί τΐροο4ηΛών, άναγκαίων *
κατασ-ταθ.τ) δυνατή ή προσαρμογή· τής ε'.σαγομί-
νη; έλληνκής ογειονομι«ή"ς νομο^σίας είς τον Ιτι
υφισταμένην έν τί ν/)υω δκ>]ΐκτ}'κχλν οργανισμόν /.αι το :
μετ«βατικον κα9ίσ-;ώς, αί ίπόμιναι νομο^ετ^και &α-^
τάξεις, αί Ισχύουσαι έν τ^) Έλληνι-κφ Βασιλείω. |
Α'. τα άρθρα 1 έως καί τοθ 14, καί 13 εω; καί τοθ (
', τιοινι- ι
μεταρρυθμίσεως τοθ Νόμου ΚΓ' τής 2α Νοεμβριού
1845 περί ογειονομι/.ών 'Αρχών έν γένει».
Ζ'.) το ά?ν·'Ον 20ον τοθ Νάμου ,ΓΨΒ' τίΐί 31
Μαρτίου 1910 «Περί προσόντων, τιειθαρχίας καί μοι-
μότητο; των ΟπαλλήλωντοΟ οπουργείου των Έσωτε-
π/.ων, των Νομαρχίαν καί των 'Αρχειοφυ)αΐ{είων.»
Η'.) ό Νόμο,ς ,ΙΌΜΕ' τής 23 Ιουλίου 1911 αΠερί
αυμπληρώϊεως τοθ Νόμοα (ΓΧΙΒ' τοθ 1910, οΥ οδ
αετερρυθμίσθη δ Νόμος, ΚΓ τβ 1845 —ερΐ *ϊγειο-
νομΐΛων 'Αρχών έν γένει»
θ-'.,) τχ ΰκ,' αριθ. 1, 3» 5 ίθ>ς χά1. 10, 12 εω; καί 16
19, 20 χαί 22 έ5άφι« τοθ Κιρζλα-ίου Β' ταθ Νόμον
ΚΔ' τής 25 Νξ&μ*>ρί»υ 18Ί5 κΠβρΙ διατίμησεως των
ΐιονομι/.ών κχί λοιμοχα8αρχτιχών διχαΚ)ψ.άτω.ν» κα
1'.) δ Νόμος ,ΓΦΚΒ'. τής 7 Ίανο αρίου 1910 «!}«
ρί έλευθερρκοινωνίας τώ^ιΐλίίιων »αί περί των »βΛα
ββλλομένων- ϋπ' ονύτών ύγίΐονομ'χών διχαιωμάτων».
ς, μ μ
ς, αί Ισχύουσαι έν τφ Έλληνι-κφ Βασιλείω.
'. τα άρθρα 1 έω; καί τοθ 14, καί 13 εω; καί
3θ τοθ ιΐπο τον τίτλον αΝόμο; ύγειονομίκος >αι «οιν
«ςί. αύτοΰ &.α-άξειν» Ν6αο» ΚΒ' τής 25 Νοεμβρι
184&
1845.
'·&-.) τχ άρθρ« 1 μέχρι καΐ τοθ
18
14, 15, καΙ
μχρ |
μέχρι και τοθ 23 τρ Ο &π* την «Οτήν χρονολο¬
γίαν Νόμου ΚΓ' αΙΙΐρί ύγειονομικών 'Αρχών έν γένει.»
Γ'.) δ Νόμος ΨΚΓ' τή; 10 Φε«?ουα?ίου 186-2
«Ηίρί των έκπληρούντων τελωνειακά /αί ύγειονομικάή
λιμινικά «ίαθή^οντα Οπαλλήλων».
Δ'·.) το άρθρον 2ο τοθΝόμου ,ΑΓΜΖ' τής 26 Μαίου
1£8? «Μερϊ 6"ργανι»μοΟ τόΐν Λιμενικών 'Αρχών τοθ '
Κ'ράτους». '
£' ·) τα άρθρα 21 ,Ιΐ'τς^ΪΛοΟ 24 τοθ Νδμου ,Β^Δ' ]
τής 18 Αθγούστου Ϊ892 «Περί τής καταστάσεως τοθ |
τΐροσωπικοθ των είς το Υπουργείον των Έσω"!*ριχών
«τταγαμένων ύπηρεσιών».
ς') ό ^ ,ΓΧΙΒ' ^ς 8 Μαριου 1«10 «α·?ί
. ,^ ρρ , ί? β
Ή δικαιο&σία τοβ έν Χανίοις Ύγετονομείου ίπε-
χτίίν^τιχι χαί επί τοθ λιμένος Σού5ας, είς έν διιμένίΐ
διαρχώ; εί; ί»γ«ονομΐΛος άρχκρύλα;, 5πως έπιζλέπ^
ά-ιτλώς τ« τ,!); ύγί-.ονομιχής ύπηρεσίχς τοθ ιτερΐ οότ
•πρόκίΐτοιι λιμένος, κατά τάς δδηγίας καί διαταγάς 'ΡθΓ
ΰγειονόμου. 'ι!4
Έγ' δσον "Λ καθήκονια τοθ έν Χανίοις Ογειονομου
δέν κατασταθή δ^-νατον ν' αναλάβη κατά τοΛ» Νόμον
ριρβ' ^νειονομιχος ά-ιωμχτΐΛθς τοθ στρατοθ τ^ς"1
ξηρας ή τής Ηα'Κίανηζ, δ λΐμ«νάρχης Χανίων ώς ύγει-
ον^μος Ααμβάνει το έν τφ είρημένψ Νόμφ ώρισμίνον
έτκμίσνΊον.
βίς τον νόμιμον άναττληρωτήν τοΰ 'ϊγειονόμου Χα¬
νίων μικιβαίνοντα θιά την έκτιλήρωσιν των &γε ον^μι-
κών κα'ίηΑΟντων είς Σο-^ίαν χορηγεΐτακ έΑχστοτε απο-
ζημίωοπς κατά των Νόμον διά τα δδοιποριχά.
Είς τοΰς λιμένος Χανίω,ν—Σρύδχς, Πραχλεχου
Ριθύ/νης έ.τνΐτρέπετα.1 συμφώνως πρός τάς δ
τοθ νόμου, #ΓΦΚ.Β ή έλευθεροκοινωνία κ»ϋ' οΐχνδ
τής ημέρας ή τής νυ '.τος μέχρι πρωίας, οΟ
ι* α.
ι
VI
ΕΜΗΦΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕύΣΐ
ιίς τα είς ουδέν ύγειονομιχόν μέτρον ύποβαλλόμενα
πλοΤα καί άτμόπλοια, άλλά κα'ΐ είς τα ύποχείμενα είς
«πλήν ιατρικήν ή είς την /.ατ'ά'τομον επίσκεψιν.
"Αρθρον δ'.
Έιρ' ίσον διαρχεΐέν Κρήττ) καί τας παραρτή/ασιν
κύτής τό μεταβατικήν καθεστώς, δ ΰγειονόμος άπουσιά-
ξων ή κωλυόμενος άναπλ^ροθται υπο τοθ γραμματέως,
ίλλείποντος ίέ ή χωλυομένου χαι τοθ γραμματέως
άναπληροθταΐ υπο τοθ ίατροθ τοθ ίιγειονομείου,,Ι; .α
Οί άναπληρωταί τοθ ύγ/ειονόμου ύποκαθίστανται είς
τάς ύπ&χρεώσεις /.αίευθύνας αύτοθ κατά τον χρόνον τή;
άναπληρώοεως. _* ι
Διαρκ&Οντος τοθ μεταβατικοθ χαθεστώτος, αί ύγειο-
νεμικβά καί λοιμοχαθαρτιχαΐ αρχαί εισπράττη ;σι τανΐ-
νομισμένα δικαιώματα.
Άρθρον ε'.
Τό επί τής έσωτερικής νησΐδος Σούδας το ίοθετού-
Των φυλάκων τοθ α' τάξεως 'Γγειονομείου. . δρ
"Ομοίως είς το τής β' τάξεως.......... »
Όμοίω; είς τα τής γ' τάξεως........»
Των προϊσταμένων των Τγειονοα. Σταθμών »
Των ποοίσταμένων των Ύγειονομ. Φ,ίλακείων »
"Αρθρον ζ'
Πάντα τα πρός εκτέλεσιν των ώς άνω εισαγομένων
ελληνικόν Νόμων έκίεδομένα Βασιλικά Δ'.ατάγματα,
ίσχύουσι*αΐ ένΚοήτ^ ώς οΊατάγματα έκτελεστιχά αυ¬
δώ δέ
50
70
60
Βασ. Διάταγμα
χ ή^
τών, ειδικώτερον δέ"
1) τδ άπό 25 Νοεμβριού
«ΙΙερΊ λοιμωδών νόσων». Γ! Ι *1
2) τ6 υπο τ))ν αύτην χρονολογίαν Β.
«Περί τοθ Κ^νονισμοΟ των Τγειονομείων καί Λοι-
μοχαθαρτηρίων τοθ Βασιλείου τής Ελλάδος».
3; το άπό 22 Φεδρουαρίου 1857 Β. Διάταγμα «Πε¬
ρί των άπό ξένους λιμένας προερχομένων έλληνικών
ή ξένων πλοίων».
μενον προσωρινώς Λοιμοκαθαρτήριον αποτελεί" ίθίαν 4) τ6 άπο 26 Δεκεμβριού 1857 Β. Διάταγμ* «Περί
ανεξάρτητον τοθ^ Γγειονομείου Χανίων ύγειονομ-.κήν κατήσεω, το0 ^ ι8 το0 ^ 25 Νοεμβ.ίου
Αρχήν, κατα την διάρκειαν τοθ μεταβατ^χοθ χαθε- 11843 βασ. Λ[ατάγματος, ώ; χαΐ τοθ άκο 19 Ίουνίο»
στώ«ς. Εν τφ είρημενφ Λοιμοχαθαρτηρίψ θελουσ-. 185Ϊ ,περ. έλαττώσεως το0 χρένου ^ς κα(,άρσεως
γίνεσθαι δεχτα, πλήν των πλοίων ή ζ'μοπλοιων των ; των £χ Τουρχίας, Συοίας χ«ι Αιγυπτου προελεύσεων».
μη θΓτοβαλλομενων είς οώόεν ύγειονομιχον μιτρον, χαΐ 5) ^ ^ {2 1ουλ'ίου 1δ58 αίΐερί προσδίορ-.σμοθ
λ ή λ δ ίας καήά 1 ^Γ
? ·1ουν£θυ 18
ό) ^ άπί}
μ μ
τα πλοΐα ή άτμοπλοια τα ύποχε'.μενα είς μ
σιν, μυοκτονίαν, ιατρικην κατ άτομον η απλήν ίατρι-
χην ίπισχεψιν, τα προερχόμενα έ μερων έλίυθερων,
χαΐαρων, υποπαων χαι ακαΰαρτων. ^ ^ .,
μ
·3 άπο
χα1 περ1 χατα?^ήσεως
Διατάγματος». 'ν :χχ
Α- ^ 186? β_ Λιάταγμα' «Πε-
| ρ1 τών ^^οήσιων, δι' ών δέον νά έφοδιάζωνται τα
ΑΡ"^ον ^ * ( | είς την Έλλάδα καταπλέοντχ ίστιοφόρα καί άτμοκί-
'Εφ' ίσον διαρχεΓ τ& μεταβατιχον καθεστώς, άπαν- ' νητα πλοΓα έθνικά τε καΐ ξένα άματη έμρανίσει χολέρας
τες οί ώγειονομιχοί λειτοιιργοί διοριζονται έ* τών έχον- ή άλλης λοιμώ^ους νόβου χαί μέχρι τής έξαλείψεως
των τα κβτάτοΰς άνωτ&ρω νόμους προσόντα, πρός ούς αυτής»
έξομοιοθνται διά την θέσιν γραμματέως έν μέν τοίς 7) τό άπό 26 άιχψζίίον 1896 Β. Διάταγμα «Πι-
Τί ΐ Λθ ' β ξ ' δάξ
μ η γρμμ μ ς ) τ άιχψζίίον 1896 Β. Διάταγμ
Τγειονομείοις καΐ Λοιμοκαθαρτηρίοις α' καΐ β τάξεως ρΐ τής πφιπτώσεως αθ''ήν έφαρμόζονται αί διατάξεις
οί κατά τόν κρητικόν διοικητικόν οργανισμόν έχον- των άρθρων 346 μέχρι 365 τοθ άπό 2δ Νομεβρίου
τες βαθμόν 6πογραμματέως ή πρωτοκολλητοθ παρά 1845 Β. Διαιάγματος πε^ΐ «ανονισμοθ τών Τγειο-
τ^ Γενικη Διοιχήσει, τέως δέ έν ταίς'Ανωτέραις Διευ- νομείων καΐ Λοιμοκαθαρτηρίων».
της 7 Ιανουαρί^ 1910 αΙΐερί ελεύθερον______„
αυτόν οργανισμόν, οί έχοντες βα3μόν ύπογραμματέως κλοίων χαΐ τών καταβαλλομένας &π" αυτών υγειονο-
Νομ*ρχίας, ή γραφέως α' τάξεως έν ταίς Άνωτέαις μι-ών δικαιωμάτων».
Διευθύνσεσι καί τη Γενικϊ) Διοιχήν.ι καΐ ίσον χρόνον ' 9) τό άπό 6 Αύγουστον 191(1 Β. Διάταγμα «Περΐ
υπηρεσίας.^ ύγειονομικών μέτρον πρός περιστολ,,ν τής πανώλουί
Οί είς τα ΙγειονςμεΓα χαΐ τό Λοιμοκαθαρτ,ριον διο- έν τώ Κράτει χαΐ πρός πρόληψιν τής ίιά θαλάσσης *ώ
ριβθησόμενοι ίατροί ληφθ^σονται μειαξΰ τών επαρκώς ξηρδς μεταδόσεω; αυτής».
κατεχόντων μίαν τουλάχιστον τών επόμενον γλωσ- ΐυ) τό άπ 31 Ιουλίου 1911 Β Διάιαγμα αΠερί
σών, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανιχής, Ιταλικάς. άπαγορευσεως της είς τό Κράτος έ/, μερών πανωλο6λη·
Γγειονοστβθμάρναι, 6γε»νομο?ύλαχες, άρ/ιφιίλαχε; των είσαγωγής χαΐ ά)λων πρός τοίς ήδη άπηγορευ-
χαι φυλαχεςτών Γγειονομιχών Σταθμών καΐ Φ,,λα- μένοΐς είδών».
χείων, τών Τγειονομιίων καί τοί Λοιμοχαθαρτηρίου, 11) τό άπό 8 Αύγούστ.υ 1911 Β. Διάταγμα «κ£Ι_ρΙ
διορίζοηβι οί γνα>ρίζοντες γραφήν χαΐ ανάγνωσιν, άπαγορεύ^εως τής έξ Ίνδιών, Αιγυπτου, Ρωσσία
προτιμωμενων τών άποστράτων ύκαξιωματιχών καΐ χαι έν γένει έ με?ών πανωλοίλήτων είσαγωγής είς έο
δπλιτών τής χωροφυλακήν *αί τιολιτοφυλακής, κατά Κράτος τακτικών έ» γένει ζώων».
τό άρθρον 1-7 τοθ^ίσχύοντος Κανονισμοθ περΐ Στρα- 12) τό άπό 18 Μαίου 19ΐΊ Β. Διίταγμα «ϋερΐ
τολογιας' δ μισ9ός ό αυτών, δρίζεται «φ'δσον έν Κρψγ Ογειονομικών μέτρον πρός περιστολήν τής άσιατικής
υφίσταται το μεταβατικόν χαθεστώς ώς εξής: χολε?ας ίν τώ Κράτει καί πρός -αρακώλυσιν τής διά
Ιοθ αρχιφύλακος είς τό α τάξεως Γγειονομείον θαλάσσης ή ξηράς μεταδόσεως αυτής».
μηνιαίως. Λ.:..,,..... ......... Δ?. 70 13) ή β'§ τοθ *«?> 21 Ίανο^ίοα 1911 Β. Δια-
Ιβθ αρχιβυλαχος τοθ Λοιμοχαθαρτηρίου. . . , 65 μ*τος «Πίρί ίτ(«$Ολης αύτηρίς Λ«τ άτομον
ΕΦΗΜΒΡΤΣ ΤΗΣ
επισκέψεως είς τάς έκ Σουεζ καί ΒηρυττοΟ -ροελειίσεις
χαί περί άπαγορείσεως τής είς την ξηράν άποδΊβάσεως
προσκυνητων έπιστρεφόντων έκΜέκχας». ί,;- ,^.^,
14) τοάπο 18 Ίουνίου 1911 Β. Διάταγμα «Περΐ
άπαγορεύσεως τής είς τΌ Κοάτοί είσαγωγής ναί αλ-
λων, ιτοος τοίς έν τω «οθοω 45 τοθ Β. Διατάγματος
ιής 18 Μ«!Όυ 1911 άπαγορευομένοις, είδων».
15) το ά*ο 23 Ιουλίου 1911 Β. Διάταγαα «Περ|
χαταργήσ-εως τής τελευταίας πεοιχοπής τοΰ προτελευ-
ταίου έδαφίου τοθ άρθρου 51 τοθ άπ>> 18 Μαίου 1911
Β Διατάγματος περί ύγειονοακών μέτοΌν ποος περι-
στολήν τής άσιατιχής χολΐρας έν τω Κράτει».
16) το άπο 26 Μαρτ'ου 1908 Β. Δ-.άταγ ·χ το άπα-
γοοεθον την εισαγωγήν διαφόρων δστρακοδέομων έκ των
παραλίων τής Κωνσταντινουπόλεως κλπ.
17) τοάπο 3 Ιουλίου 1910 Β. Λιάταγμα «ΤΤερι
απαγορεύσεως τής έκ τοθ έξωτερικοθ είχ'»γωγης είς το
Κράτος παλαιών ή μεταχειρισμένων ένδυμάτων καί
ύττοδηΊ.άτων ποί>ς εμπορίαν καί άνακλήσιως των άπο 9
Ιουλίου 1903 γαΐ 19 Αύγουστον 4902 σχετικών Β.
Διαταγμάτων».
18) το άτΛ 24 'ΤανουαρΐΌυ 1911 Β. Διάτ*~μα
«~εοί άπαγοοεύσεως τής είς το Κοάτο; ε'σαγωγης πα-
λκιών σάκκων έκ καουτσουκ Ιζ Ίνδιών καί Αιγυπτου».
19) το άπο25Ίουν'ου 1911 Β Διάτα-αα «Πεοί
άπ«γο?εύσεως τΫΙς είς τί) Κίάτος ίίσαγωγή'; έκ τής άλ-
λοδαπής έ» γένει ραχών, όστών ζώων καί θραυσμάτων
6άλων ».
20) το άπο 20 Σεπτεαβρίου 1912 Β. Διάταγαα
«Περΐ είσαγωγής είς το Κράτος Οαλοθραυσαάτων έκ ι
της άλλοδοίπής έν γένει*. |
21) τοάπο 16 Ίουνίου 1912 Β Διάταγμα «ΠεοΙ
άιΐαγορεόσεως τής είς το Κράτος εΐσαγωγης έκ τής άλ-
λοδαπής έν γενή αετα7ειριτα.έ·ι)ου χίρτου καί = ετοχχεί-
ρισμένων έφημεοίδοιν».
22) το άπο 16 Αύγούστου 1912 Βασιλ. Διάταγμα
«Πεοί άπολυμάνσεως των έκ τής άλλοδαπή:, γάριν
έμπορίας, προ«ργουιένων μετα/ειοΐσμένων έπί«λων».
23) το ά-Λ 1 Σεπτεαβρίου 1911 Βχσιλ. Διαταγαί*
βΤΤεοί άπαγορεύτεως τής έκ Σαυιψοθντος είσαγωγής είς
το Κοάτος ιταντος εϊδους ματτοφόρων ζώων κτλ.»
24) τό άπο 18 Δεχεαβοίου 1911 Β.Διάταγμα «πεοί
Κ
«,*^, *4? Ν Ο Μ Ο Ε ΚΒ'
• Ι Ύγειονομνκός καί ποινικαΐ αύτοϋ δτατάξβχς
"Αρθρον 1.
Παν δ.τι έρχεται ή μετακομ''ζίται ϊιά Θαλάσσης ί) ίιά ξη-
ρας ε;ς την Ελληνικήν Έχινράτϊΐαν, δέ^ δύναται νΐ κοινωνήσΥ]
μήτε νά ε'ιτέλθη είς αυτήν άνευ αδείας τής αρμοδίας "ϊγβιο-
νομι».ής άρχής. Μόνον α' ύγε'ονομ-καί αρχαί έχουσι την εξου¬
σίαν νά έχιτρέχωσι την ελευθέραν κοινωνίαν, ή νά έχιίάλλωσι
κα&αριιν, ή νά άποχέμπωσι χλοία άνθρώχους ζώα ή πράγμα-
τα, συααιρφούμενχι μέ τόν χαρόντα Νόμον καί μέ τάς διατά-
ξεις τοϋ 'Υγειονομιχοϋ Κανονισμοί
,.α-----
Τϊ Ιρ'/όμενχ ή μετα/οιιιζόμενα άπο τόπους θεωρουμένους
ΰγειονομικ'"Γ)ς άνόσους, άν συνοδεύωνται με ελευθέρας ΰγειονο-
ΙΧ'κάί ιτ'στοχθ'ήσεις, καί δέν ϊλαϊε χώραν καθ1 ϊϊόν συγκοινω-
νία ή άλλί συμβάν, δι ών καθίστατϊΐ ή ύγειονομική αυτών
νατάστασ'ς υποπτος, λαμίάνουσιν άμέσως ελευθέραν κοινωνίαν,
προηγηθί'σηΐ τής νενομισμένη; έξετάσε',)^ καί αδεία- τής 'Υ-
γε'ονομικϊ'ς Άονήί.— Ανοσοι τέποι θεωοοϋνται όσοι είναι έλεύ-
ΐ τής νενομισμένη; έξετάσε',)^ καί αδεία- τής Υ
μιϊς Άονήί.— Ανοσοι τέποι θεωοοϋνται όσοι είναι έλεύ-
πάΐης νόσου, καί προφυ^άττονται διά τακτικοθ υγειονο-
μΰ συστήματος ««έχοντος άποχρώσας περΐ τί]ς έξασφαλί-,
σεος τής δημοσ'ας ΰγείας έγγυήσεις. ^ν.*Χ
"Αρθρον 3.
,.ι #.
γ
ρς τής έξ Αιγυπτου είς τ!> Κοάτος ιΐσαγω-
Βοών κ«ί βοείων άχατεογάστων όγρών δ(ρα.άτων».
25) το άπο 1 Δε«μιβοί"ου 1912 Βχτιλ. Διάταγμα
«*ερΊ άπανορΐΐίσεως τής είς τ>> Κράτος είσαγωγής έκ
τή"ς άλλοδαπής έν γένει Ιχ^ύων σι^ντεταγαΓ'νων έν
αλ
"Αρθοον η'.
Ο περί ύγειονεμικής υπηρεσίας ύπ' αριθ. 433 χρη~
^ς Νόμοςτή:10Σεπτίμβ?(ου1901, πλήν τής έν
1 διχτάξεω; περΐ ίατροθ τής έςωτεριιής ύγειο-
ής υπηρεσίας, παραμένει έν Ισχύϊ.
Πασά δ' έν γένει διάταξις άντικειμένη είς τα ανω¬
τέρω ωρισμένα καταργεΐται.
Τα Ιρ^ίμϊ^α ή μϊτακομιϊόμενα άχο τίχους μή θεωεουμέ-
νου« ϋγειονομ'.Κ'ΛΓ άνόσους. ύπάγονται είς τάς εφεξής τρείς
*ατηγο3ΐ·Χί. —%'.) ΕΊί την κατηγορίαν τής κ*θαρας πιστοποι-
ήιε'ύΐ, Ιαν Ιργωνται άπό τόπουί, οίτινες ϊέν ττοοφυλάττονται
ιιέν ϊιά τϊΐιτινοϋ ϋνειονομικοθ συστήματος, δέν παρέχουσιν
ό'ΧΜ- ύπο'ν''χν 'λίΐμ.ώίουί νόσΐυ, οδτε αΰτοί, οϋτε τα περί'χωρα
αυτών κ»5 ϊέν είναι ε'« ελευθέραν κοινωνίαν μέ τόπους είς τοΰς
οποίουί ύπάρνίΐ τοιοθτβν νόσηιχα, κα'.Ιάν ϊέν Ικοινώνησαν καθ'
όϊόν άμέσωί ή ΙμμίσΜΰ μέ τόττους ύπόχτους, ή άκαθάρτους, ή
ιιέ άνθρώπους, πλοΐα ή ιτοάγμα-ο: 'ρ^όμενα «πό μευιολυσμίνους
γ) ύπόπτους τόπουο, καί τέλοο άν δέν καθίστανται υιτοιττοι ένεκα
οτοιασ^ήχοτε αλλης περιστάσεως. —β'.) Είς την κατηγορίαν
τ?!ς ΰπόπτου πιστοτοιιίσεωί, ϋν ϊργαιν-ΐα' ά«ό τόπον έντός τοθ
οποίίυ, ή των τεριγώοων αύτοϋ ύπάρχει ύποι1(''α λοιμώϊους νο
σήματ:ς, ή δ^ου παρήλΐον μ·ν 15 ημέραι άπο τοθ τελευταία»
κίθύσΆ·*1^, ϊέν συν=πληρώΒησαν ϊέ εισέτι αί τεσσαράκοντα, ή
εύοίσχεται ό τόχος ουτοί ε'ς ΙλευΛέραν κοινωνίαν μέ τόπου:,
δτου ύπάο'/ουσι λοιμ.ώϊες νόσοι καί Ι*ν Ιργωνται μέν άχό τό¬
πον άνοσον 9ι ν.αθαρόν, 'κονών·;σαν δέ καθ' οίον άκέσωΐ ή 4α-
μέσ'.κ μέ τίπουί θεωίουιι,ένους οχόπτουί, ή μ» «νθρώποος,
ζώα, χλοϊΐ ή χοάγαατι, ϋπαγόμενα ε'.ς τ*ν κατηγορίαν των
ύπόπτων. —γ'.) ΕΊί την κατηγοοίαν τ«ς ακαθάρτου πιστοχοι-
■Λσ»ως. άν ϊογωνται άχό τόχον, δπου εί-« έντός αΰτοϋ, είτε είς
τα χερτ/ωοα ύπάρνει χοα-ματικώς ή χανώλης, ή άλλα λοι-
ιιώϊη ν·5σήματα. ίΐ καί βαρηαι ύποφίαι τοιούτων νοσημάτων,
γ- ?>ν ν.ην -ιχηθ^ν δέκα χέντί ημέραι, ά»' ηο προσείλήθη δ
τε)ευταίοο παρ» τοθ λοψο3, και άν ^λθβν μέν άπο τόχον άνο-
τον. καθαο^ν η δχοχτον, Ικοινώντισαν δέ καθ' οδόν άμ^σως ή
Ιμ'ΐέσΜς μέ α>λους τόχιυο, (ϊνθρώχους, ζώα, χλοϊα ί| χράγ-
ιιοτα ιχεμολ υτμένα, ή καί ά*άή*οτα θεωροΰμενα, καί τέλοί Ιάν
άνει»άνη εί-! τίθ χλο(ου, ή καί είς την συνοδίαν νό—μα, λογι-
σθέν λοιμώδες.
"Αρθρον 4. *"
Τα ΰχαγόμενϊ είς τάς τρείς κΐτηγορίας τού προηγουμέοου
ά?Θρου, ύποίάλλοντα' ϋτό κάθαρσιν διαφόρου διαρκείας, την
ό :ο(μ χ;θ7Ϊιορίζει ή ά?μο?''α ύνε'.5ν3μ·.Λή άρχή, κα:ά τον βαθ¬
μόν τοθ Ιπαπειλου'^ένου κινδύνου, ώς έκ τής κατηγορίας τής
χιστοποιήσεως τής ύγείας των υπό κάθαρσιν άνθρώπων, χαθως
καί έ; αλλων, ών Ιχει πληροφοριών, συμμορφουμένη εκάστοτε
μέ τάςίιατάςεις τοϋ Ύγίΐονομ,ικοϋ ΚανονισμοΟ.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕαΣ.
Παν πλοίον
προσορμ·σθέν είς
"Αρθρον ο.
μεμολυίμένον είναι
το3 Κράτους λιμένα,
..,.„.,,,. „„*, ^ «ν* τοο η,ρατους λιμένα, νά Ιχπληρϊ) τήν
κάθαρσίν του'είς τα έτί τούτω προσϊιωρισμένα Λοιμοκαθαρτήρια.
"Αρθρον β.
Τα υπο. ξένκιν σημαίαν μεμολυσμένα πλοία, τα προσΌρμιζό-
μενα εις την Έλλάδα, οσάκις άποχ3«5νται νά έχκαθαρισθωίΐ
κα,τά τάς ΰγΐΐβνομιχάί το.3 Βασιλειου διάταξης, θέλουν ά-πβ-
πέμπεσθαι πέροτ,ν των έλλ-ηνικών υδάτων.
ί^/Λ.^ί .* ,,· "Αρθρον Τ. ' ·"
Αί 'ΐγειονομικαί 'ΑρχβΙ δύνανται νά άναίάλλωτ* την εκτέ¬
λεσιν των διαταγών, τάς οποίας έκδίδουν αί προϊστιίμεν^κ-Αρ¬
χαί, οσάκις έπαπειλεΐτίΐ κίνδυνος δια>ίτεως μολύσματος ώς έκ
τής εκτελέσεως αυτών" οφείλουσι 8έ είς τοιαύτην περίστασιν νά
άναφέρωσιν άνυτερθέτως είς τ/;ν ϊιατάξασαν Αρχήν τδϋς λί-
γβιις τ))ς άνβίολί}»·. .ι· ~> = --'* ν- ■*
"Αρθρον 8·
Δύνανται ωσαύτως καί ίφείλβυν μίλιττα μετά πρίηγηβεϊσαν
γνωμοδότησιν τής 'Υγετον5μικ?!ς Έπιτροπής νά καίωτιν οσχ
πρ·άγματα φέρουν προΐανώς μόλυσμα λαμοί καί ϊέν δύνανται
νά1 εκκαθαρισθωσιν, ή νά μετακομισβώσιν άσφαλώί 5ια καθαρι-
σμόν. —Δύνανται έπίσης νά φονεύ«σιν ό'σα ζ7α δέν είναι ϊυ-
νατόν νά καθαρισθώσιν ή7 νά μετακομίσθώσι 3>ά καθορισμόν,
άνευ κινϊύνου μολύσματος, ή 'ίβχ άχολυόμενα είναι ένϊεχίμεναν
νά μεταδοίσωσι τό μόλναμα. —Οί ιδιοκτήται των διά τοός μνη
σθέντοτς λόγους Φονευομένων ζώων ί) καιομένων πραγμάτω
δέν ϊχουσι κατ' οόϊενός δικοίίωμα άιτοζημιώσεως.
"Αρθρον 1*.
Άφοϋ ϊοθί} ή ά}«α τής- ελευθέρας
μίνων είς Λ Λοιαοκαθαρτήριον πραγι _ .........>?*ύ-
μ,άτων, πρέπει νά Ιξάγωνται αυθημερόν παοά των ίξίοκτητων
«πό «3 κατασττ;ματος·'*'έάν 3έν ηναι τόπος ίκανός είς αότό,
ϊιίνανται νά μείνωσιν άκόμη ίπΐ ολ'γον, άλλαι τότε πληρώνουν'
δι! εκάστην ημέραν τό τριπλο3ν ϊικΛίωμχ καθάρτίως ϊίς τό Λοι-
μοκαθ,αρτήριον.
Άρθρον 1Ο. - -- ·'-■·'
"Αρθρον 1^.
Τ7! Β". Δι—αγματα κ«ϊ απασαι αί "ϊιοικήτικβΐ πρβ&εις, «!
άφορωτχι ττ)ν κί-ίί τό προηγούμενον άρ^οον κροίώ-ν^ Γνέο-
ον3[Μ*'ΐ)ν δΐίτάξεων, βΐς δ^ατον ή τόπβν τι»α
πρέπει προ'ηγουμ,'ίνως νά ϊημίσΐϊυωνταί 5
το'ιχοκολλήσίως' ε*ς τόν ϊήμον. εί- την χΕρΐίϊίϊ'άν τ55
ύπάγίίαν ί ύπ-οβαλλίμ^θί *'ς "ίήν κάίαρΌτν το*βς.
5ιά κ'ήρ'ύξεω;
ων
ι ' ' Λ ' "Αρθρον ΪΗ.Γ «:§ ^*·
'Ο παοαζα'της των Ιν τω πχο'.Ν.τ'. Ν*ν«> βρισαων. καΐ Ιν γ/-
ν·ι των έν ,σνϊί ύγειονο·ΛΐκΜυ 3(ίΛίξε«)ν ^ ϊάϋνιϊνΙΜ ττμωρεί-'
τα-.~.-α . Μέ «■ίνατίν, εάν Ιν γνίδ,βι Ϊ9%,Μ άμ-έϊτ/.κ ή ίμί'^-
σως τόπον τινά-Τ0? Βϊσιλείου β'ς- σνγκοτνωνίβν με-ανβρώχίΊ/ί,
ζωα. πΧοίϊ ή1 πβα'γματα ύπαγόμανΐ ε!ς. την κατηγορίαν' τίς «-
καθαβτου τπστοποιήσεως. Ικ Κ τής συγκοινωνίαο ταύτης-ίπήγασι
λοιμωϊηί νό^ς.-δ . Μ% οετάϊοι». $Μ, έ8ν'ϊ»ε«νβμέσωί ί
Ιμμέσωο τόπον τίνα τοΤ5 Β^τΐΧΛοϋ' β^.ς συγκοινωνίαν· με άνθόώ·-
'τηυς; Γωα,. πλοϊα, ^π,^ατ*·, ^^χ β'τ; τήν κβτηγοβίαν
τή« ααθιρτ5υ π-.στοποιήσεως, έ* ϊε. τ^ συγ.κ?ινων{«ί ταύτγ^
έτήγασε λοι-χωϊης νόσος.-. γ'. Γνΐέ 5«,μί πΛκα-οα', έ'α'ν άμί'.
σ«; ή Ιαι^ως ί^εσεν ε'-ς ίυγκοινωνία'ν τόπον1 νίν^' 'το3: Ρ!?τι-
λϊΐου μέ αΜίοωκοοί-, ζ«Κ ■κχίκ.χϊά
V
Λόΐά. υπ^γίμεν*· &
την κϊτήγ9θί-/τίΓ)ν·ύιϋιττ(ον ~στοιίοΐητβών, καί ώ?'?ιί τίί? σ«γ·
κολωνίας ταύτης Ιττήγατελοιμώίης νόσος.—8', Μέ. είοκτ^,
^νααέσωςή Ιυ,^έσως ?θΕτ=ν είς συγκο-νωνίαν τόπον τ.νά τοϋ
»α»(λ.(01, μ4 «ίρ,4Λ»Ρ, ζΜ, ΛβΤ(ί; π ^γ^, - β-^μ«-
νοι ^ς τγίςχαθαο^ς πιττοπάήσεως· τήν κα—γΜίαν, κατ' 'ώς-
V*
ταύτης"έιίήγβσβ λβιμώθης νό*ος» . ,,
μή
Βιϊν εκ τϊ)ς »»[,»,,.ο,,ϊς 0£ν ^ήγατϊ λο-μώβηΓνόϊο;, τι*
μωρειται εις την «ρίπτωΝν τοδ- «· § το3 ανωτέρα) ά&θρου, μι
δεσμ* δια β-ου,εις την πεοίπτωτιν το3 β'. § με δετμά χρΐηνρ*,
εις την πεοιπτωτιν το3 γ'. § ^ είρκτήν, καί είς την «ρί- »-ν
τΛ^Ϊ'. μ* φυλάκισιν τουλάχιστον τβσσί'ρο^ Ιήϋϊ
"Αρθρον ]
Εάν Α παοαίίατι^ 2
καί εί
, τιμω,εϊτίι
ταμείον
σιν ενός μέχρι
ι > - -
'Εάνή
"Αρθρον
"Αρθρον 11·.
,ενβς είς τόπβν ΐΓ;ς &Λ-
μέν?ν, ή^λεν βποίειραθί) νά εξέλθη
, νά κοινωνήση με τόπον ελεύθερον θέλει άποκρού-
εσθαι ϊιά τής ίίίς, εάν ποοσχληθί'ς διά τής αρμοδίας Άρχΐ}ς
νά υποχωρήση δέν ύζαχούσΐ). ί5ΐφι»λΐτ·τομένης κατ α!ιτο3 κοτί
τήςνίμίμου -οινικής καταδιώξεως.
"Αρθρον 1».
Διά Β. ΔιαταγμάτΜν θέλουσιν δρίζεσθαι εκάστοτε τα έναν
τ(θν ο!ασδή~οτε εΐσδολής λοιμώίους νοσήματος συνήθΐ} κ»Ί
Ικτακτα προφυλακτικά μίτρϊ, καθώς καί τα πρός περιορισμόν
καί έξάλετψςν τοΐί ένσκήψαντος τυχόν νοσήματος είς τίνα ι*«ρη
τβδ Βασίλειον.
15 »4
5
:χι ε·ς την
83β υΐέγ,οι
'ίΛς
'', % ν-) ?«-
' . ' "Αρθρον 1*|. -'" *'
χγΐί •Αΐΐί1?»ίξ^'λβγιίσβών το" ένίώπιβν τ?« Ύγ«ονβι«-
σε, τ«Π · ί>ωσ« ψευδη πράγματα ώί^ληΌ»}; ήΙν"γν'3-"
»^«, ή πλαστογρα?εϊ έγγραφα, τα δποία καθυπέβαλεν είς τή*,
β
^Ρελείφθησαν παΡ
ύΤ«ονομικά μέτρα, εάν έκ 4
ώί νόσος, τιμωρείται κατά
15 «Λϊ· »«
_ ώς ιδιαιτέρας-
γενομένης πρός τήν Αρχήν.
«Ο;
Βραγματων ε
;~-' - Μ
μή ελευθέρα πρϊν ί| άνιχγγβλθώ'σιν είς" την άρμοϊίαν Άργήν,
έχτος τής* νομίμου πθΛν»ίΐί(; *ατ«διώξ«ως, τα ευρεθέν» ταυτα
πράγματα δ(]μβύοντΐχ^3 δέ άνακαλύφ,ας λαιχίάνίΐ τό τρίτον τής
υώ
"Αρθρον'
ΤιμωρεΓΐαΓ ιιϊ θανατον, δστις δία βίαΐ, διά'ρή5ϊΜ6, $ 8ιϊ
λβθραίας άναίάσεως ή χαταίίσεως ίθ«ϊεν βΐς συγκοινωνίαν τέ~(|ν
τινά τόϋ Κροτϊου'ς' μ^άνθρώχριχ:, ίωα, χλοΓα ή(πράγματα υπα¬
γόμενον ϊίς την κατηγορίαν τϊ}ο ύπΟΛτβο π.,ιστο*οιήσίω$, χά* έχ
τί] ς συγκοινωνίαν; ταύτης Ιπήνασελοτιιώδίϊί γ|το?, μέ ίεσμά δέ1
πρόσχαιρα. εάν δέν έπήγασε λοτμώ*τς νόσος.Μέδεσμάποοσκάιρα,
όστις ϊώ."τών' αυτών μ£σων ϊθί«7*ν. εί« συγκοινωνίαν τ£*ον τινά
τοϋ Κράτους, μέ άνθοώποΐίς ζώαν πλο{α ί) πράγματα ΰπαγό-
μενα είς την καθχράν πιστοποίητ'ν, χαί έχ τής συγκοινων(»ς
ταύτηςΙπήγασε λοιμώ8ΐ}ς νίσβς. Με ϊ'ρνήν δέ, εάν δίν έπή-
γασί λοιμώδης νίσος.
*«ρ.6(ΐη«.39.
Τιμωροθντο^ με θάναΐον οΙΙν τ1>. άλλρδχπ^ ΰπάλλιπλοι τοΟ
Βασιλείου, οί πλοίβρχο' των Βαιιλιχών πλοίων, ί)ο? έχ,πληρρΡν-
τ=ς τα χρέη τούτων, οΐ,ίατροί Ιγβιονομβίων, ή άλλον έν γένει
ότάλληλοι ύγ«ιονοΛ·Χ9·% χαί μή, τόσον στρατι«*τιχ;3ί, χαθώς κ ι
πβλΐτιχοί, οίτινες έν γνώσει β'ς τάς Ιχισήμους Ηθέ'εις των, είς
τα χαρ αΐτιον ΙΛι&ίμενχ έπίιτημϊ πι,στοποιητικά, τ) άλ'λας
οποΐασδήποτε δηλώσ*.ιςν άναβέοουν ψε^δ^ πράγματ,α, ή έν γνώ-
σει παρ"αμοό«ώνουν. ύποκρύπτοον, παρασιωπρϋν την άλήθβιαν,
έα») Ινίκ4 των ψευϊών πληοίΦθριων, ή των άσων χ^ρεσΐίάπη^σαν
περιστατικων, πα^ελβίφθίσΛν παοά τής αρμοδίας Άο^9)ς τα διά
την άχάθαρτον πιστοποίησιν διατε.τ«·ζυ.ίνα ύγειονομιχά ιιέτρα καί
έχ τούτων έπήγασε λοιαώϊης νόσρ;· μ,Ι δεσμά δέ δι,ά βίου, εάν
δέν έπήγασε λοιμώδης νόσος..
Μ| δεσαά ϊέ δια 3?ου, εάν χατά συνέπειαν των έν γνώσει παο"
α!·των δοθεισών ψέυϊώ,ν πληροφοςιων % πάρατιωιίηθέντων περι-
στοττι'κων, ΐΓαρίλε(|δησαν παρ'ά'τ^ς άοιιό?ίας "Ά^χίΐς' τα διά την
-ίποτττον πιστόποίγισίν 'διατεταγμένα. ύγειο· ομικα, μέτρα, καί έκ
τούτου έπήγασε λοιμωδηί νόσος, μέ δεσμάν χρ5σκίΐιρ9;._
«ε δεσμα ποότκαιρα," εάν έχ των φ«υδων πληοοφορι&ν1, τας
οποίας έν γνώσει έχορ^γησϊν, ί) Ινεχ*,των περιστατικών τα
οποΓα έν γνώσει οποιασϊήποτε παρεσϋΧπησάν, παρελείφθησαν
π«ρά τί|ς αρμοδίας 'Υγ«ιο«αιχ»)ς Άρχΐί τα διά την χαθαράν
πιστοποιήση δ·ατεταγ>ένα 'Υγ€ΐονου.ικ.ά μέτρα, χαί έκ τούτου
λοιμώ.?ης νόσοςν εάν δέ δίν έπήγασι το*αύτ^ νοβος, μέ
άτιμώρυτοΓ ο' έν τοίς αδθοοις 19 καί 22 άνΛφερί-
μ·5νοι, εάν άνακ-χλέτουν τα ίσα ψευνος άνήγγ«λαν. κα5 άνα-
^ βλην την αλήθειαν, πβίν ή ~αρόί τίς 05μ?>ί»ς Ά
κίί εκτελεσθή μίτρον ίυνάιιενθν ν τ εκθέση την
σιον 6γε{αν χά! πρ!ν ή αί άρα,4σ>Λτι Άρχα' λ
«"την ίι' άλλοιι μέσου· εάν- δέ ·ίσαν ήϊη πληρο«οοημίνα·;
*»ΐ το3τ ·)ζτον άγνωστον είς τόν παρίίάτη,ν, τιμωρείται μέ
την. ποινήν χί)ς ά
*»ν κατά τάς διατάξεις τοΜ Πβινικ^ή Νίμοι» δέ» θεωρεϊται
ως συναϋτοοργος των ορΐσθεισων έν τω πάρόντι >ί4μω παρα-
ίάσεων τιμωρεΐται χατά τοΰς όρ-σμοΰς των άρίιίΛν 49 καί
°0 τοΟ ποΐνικοϋ Νόιιου" μ4νη δέ ή άνευ ποο"Ίγουμένη? συνεν-
ν=ή'εως άποδονή θέλει 0β^οΐσ«3ΐ ώ; ίδίβίτέοα έλαφρυντική
περίστασις κατΓα τί διαληφθΐνΐα άρθρα 49 κ«1 50,
Άρθρον *»:
δνϊΐίλών ύιΐό κάθζρσιν συγκοινωνήσει ι>£
ίέν έτ4θ] ίε είς κοινωνίαν τίτος τις ^
ίας τβ3 ίρθροι»
ώς έκ τί)ς κοινωνίβς τχι>τής διβίίθη είς τίνα των
Λλων των ευρισκομένων άιτό κάθβρβιν λοιμώΒης νόσος' άλλως
μέ την ποινήν τϊ|ς άπβπίίραις τβθ άρθρου 16.
Τιαωρείταΐ μ^ τάς αότάς χοίνάς, όστις ίιατελών ΰπ» χά-
θβρσιν έν τή" παίουβία τής ΐπιτηρούσης α'νχΐν Άβχής, ή τινος
ΰγειονομικοδ φύλακος, άλλ' ανευ τής αδείας αυτής, κοινι>>-
Τνήσει μέ τίνα των είς έλζυθ^ραν κοινωνίαν, χωρ'ις έκ τούτου νά
τεθτΐ εις συγκοινωνίαν τό^ος τις το3 Βασιλε(ου.
Α' Έΐν α τΐαραίίσί,ς αΐταΐ εγίνοντο ές άμελβίας, καί διε-
£όθη είς το5ς άλλους λοιμωϊης νόσβς, τιμωρεΐται ο παρβ(-
^βάτης μέ την ποινήν τού αοθροΐ) 17 ήλα:τωμέν>)ν μέν, άλλ'
ϊνι κατωτέραν, τοϋ ημίσεως α!»τί)ς, άλλως δέ μί κράτησιν χαί
πρό,(Γτ;μοι τουλάχιστον 50 ϊραχμών.
"Αρθρον 9&1 * «? '»!"«-
Έά* τις έχΤώΝ σ^γκοινωνησ?ντων κ,ατά το ανωτέρω άρθρον
άέν έλευίίρα.ν κβινωνίαν, ή*τις δέν ήθελε τώ 'δοθί*ε α* ή
αρμοδία Άρχή εγνώριζε την γενομένην παΐάίίσιν, τιμωρεΕται
με την πλήρη ποινήν την άρθρων 15 καί 16 κατά τάς εί;
αϋτά έ*3ιαλαα6ανομένας δ'αχρίσεις.
' ' 'Αρ&ρο» *Ί*. ^ ' ,«ίίοβ
*Όλοι οί φύλακβς των ύγίΐονομε,ίων, άγειονομτκών σταθμων,
φυλαχ^ίων κα! λοιμοχαθαρτηρίων, χαί έν γένει όλοι οί όγει-
ονομιχοί καί αλλοι πολΐτιχοί χαί στρατιωτικαί ίιπάλληλοι,
έχιφορτισχένοι μέ ϋγειρνομκήν ύπηρίΐίοΛ, οΐτινες ήθελον
έγκατϊλείψει την Ιδίως1 1μπτστευθιΐσ*ν είς αΰτοΰς θέσιν, ή
Χί γνώσει παραίιάσει τάς ύγειονρι^κάς ϊιατάξεις, ή μή τή-
ρησις των οποίων δύναται ν ά εκθέση άμέσως ή έμμέσως το-
χον τού Βχσιλείου, ή άνθρωπον τίνα είς συγκοινωνίαν μέ
άνθρώπους ζώα τ) πράγματα μή ύχαγόμενα *'ς ελευθέραν
χιστοποίκ)9ΐν, ή έν γνώσει συνδράμη άλλους είς την παραβί¬
ασιν των τοιούτων διατάξεων, τιμωροϋνται κατά τάς διαχρισεις
*το3 άρθροο 22.
Εάν ίεν άπί^ή σιίγχοινωνία καθ* ο διάσΐημα Λ ΰγείονβ-
μι*οϊ ύιίάλληλοι, ή οί έχιφορτισμένοι την ύγϊιονομικήν
υπηρεσίαν έγκατέλειφαν την θέίιν των, ο παραίάτης τιμω-
ρείται μέ φυλάκισιν τριών μηνών μί-/ρΐ δίο έτών.
"Αρθρον »β.
Τΐ[1ωρ4ίται μ φυλάκισιν δύο αηνων μέγρι διίο έτϋν *3ς
είς ύχηρεσίαν άξιωματιχλς τοϋ ΝαυτικοΟ, ή τού στρατοϋ τής
ξΐ)ΐϊ«ί, συμτερτλαμ^ανομένης «αί τ?|ς χωροφυλακί)ς, όστις
«ροσχληθείς ·κχρα τί]ί αρμοδίας ύγειονομικΐίς 'Αρχής νά'
«αρέξη την συνδρομήν τοι> διά ύγβιονομιχήν τίνα υπηρεσίαν,
ϊεν ΰπαχούσει.—-Μί την αΐιτήν ποινήν τιμκοροϋνται οί 1γ*ι-
ονομικο,ί ΰπάλληλοι, ο?τιν«ς κατά την ενέργειαν των χρεών
των, άνευ νομίμου κωλύματος, ϊεν ήθελον ϋπαχούσει είς τάς ,
διαταγάς των χροιστααένων των, ή ήθελον άμελήσει την
εκπλήρωσιν των χαθηχόντων των.
Άρθρον 3Ο.
Τιμωροθνται μέ χοάτιΐ'ΐιν δεκατέντε τουλάχιστον Ημερών,
9) πρόστιμον 100—200 δρανλών^ ·δ»οι λαβόντες γνώσιν λοι-
μώδους τινος νοσήμΛτοο, αγνώστου ε'σέτι εις την Άρ^ήν,
αυιιίϊνος έντΐς τοΟ Κρίτους, δϊν ήθελεν χάοαυ.τα; «ναφίοει
τοθτο β'ΐί την άομοδ'αν 'Υγειονομ'χήν, ^ Διοιχητ>κήν Άρνήν.
Έαν δ τοιοδτος η>αι ίατρός, τιμωοϊϊται μέ βι,λάχισιν τριίό'
τουλάχιστον μηνών καί μέ χρηματικήν ποινήν 200 μ^χρι 500
δρα-/μών, περιπλέον στερεϊται άπό 6 μί|·(ας μέχοι βύο έτ(ί>ν,
ϊο3 δικαιωματος το3 νά μετέρχητ» τό έΐϊάγγβλμα τού ϊβϊρβ*!.
Άρθρον 3*1* ι
Ο! έν τ? άλλοδ^πή Πρ'ίίνοι, Ύποπ^όξενοι καί Πράχτορες,
οΐτινες ές ατελείας δέν ήθελον χωρίς άναίολής άναφς'ρει είς
τή» αρμοδία^ τού Κράτο^ς Αρχήν την εισβολήν πανώλους ή
άλλου λοιμώϊου·; νοσήματος ε'·ς τόν τόπον, οπου είναι διωρισμέ-
νοι, χϊ'. όλα έν γένει τα περιστατικά έκ των οποίων έξαρτώνται
τα λαμβανομ«να παρά τώ» έ,ν Έλ.λά?ι 'Υγβιονομικώ* Άρχών
μέτρ», έϊΐ έ* τής π«αλε{ψίω; τ«ύτ»ις δ*ϊοθ»ι μόλυσμα, τι-
μωρούνται κατά τάς διβκρίσεις τοϋ άρθρου 17 τοδ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΚΟ-
| δ ϊ -χ.
νν&Χ ΑΤ ΩΝ Β'
• εάν οβν ϊιεϊόθη μόλυσμα, Ικινδύνευσε δέ ή δημόσιος ΚϋΨΑΥΛΐυ .
ΰγεία, άποίάλλονται τής ύπηρεσ-αί, καί τιμωροΰνται μέ φυλά- Ι »-.■»_ ι·/-9*;. Πβρ των ύγειονομείων
κισιν τουλάχιστον Ιξ μηνίόν. κ>ί μέ χρηματικήν ποινήν 500— ..; Ι », ,; . τ - ■ αυτών
3000 ορβγμών' εάν δέ 5έν Εκινδύνευσεν ή δημόιιος ύγε'-α, υπο- ■ ? * · λ «»
βάλλίνται είς κράτησιν τουλάχιστον είκοσιν ημερών, καί άπο- : Αρθρον -*ον
6άλλονται ττ}ς υπηρεσίας. ) Τα ύγειονομεϊα δια'ρούνται είς τρείς τάξβις, πρώτης, ίεο-
ν,ν.ι,-ι..: - ;,;, "·οΛοην ~Φ*"*'" "'' ' " ' ' τέρας καί τρίτηο.
Ρ Ρ ' ' Πλήν δέ των υπό τού Νόμου ωρισμένων έν τω λοιπω Βασΐ-
Όστις εύρεθ»'ς είς τίνα των παρά των άρθρων 96 καί 106 χει'ρ [ξρύονται έν Κρήτη 'έν ιχεν πρώ-'-ης τάξεως έν Χανίοις ?ν
τοϋ ΠίΐνΐΌθ Νίαου όριζοιιίνΜν τίοιπτώσεων, παρχβιάσει τάς δε^τέρας τάξεως Ιν Ήοίκ-λε'ω καί δύο τρίτης τάξεως, Ιν Ιν
6γειονομ·κά; Β·ατά;εΐί, όϊ=ίλει ααα παύση ή βί,α ή παρέλθη δ Ρεθύμνη καί εν έν Άγίω Νικολάω.
χίνϊυν,ς, ν! ά.τγγε.λη την παν,βίατιν είς τ^ 'Γγειονομικήν ^ Προσωπικόν καί !»·,·, ·>1θΐ£« «ύτών
Αρχήν, άλλως τιμωοΐ'-α! ιιέ φΆα>ιισιν το^λαγιστον Ι ετων ,· .λ · ,,. 50..,.,. -
/αίχρημχτικήν ποινήν 1000—3000 οραγυων, εάν Ικ τήο συιι- | Ι "'," " "' ^ "ΑΡΘΡ°* 4ον ' ■ Α" ' "..· '
ίάττ;ς συγκ;ινΜν'ας έπίγατε λοιμιόϊης νόσος" είς φυλάκισιν !έ ' Τό προσωπικήν Ίκάστου ΰγε'ονοαε'οΐ) πίθΐϊιοοίΤεται καί αι·
τριών μινων μέγρι ίύο έτ^ν καί είς χρηματικήν ποινήν 300 μέ· σθοϊοτεϊται αναλόγως τής τάξε«ς είς ή"-> άνήκει ώς έ^
γρι 1000 δραχμών, εάν δέν ίπήγασε λοΐμωϊης νόσος.
Αρθρον 393. -
Όστις έκτός τιΤ>ν ^ν τω παοόντι Νομώ -Όΐνικίίν 5ιατάϊεων
παραίιάσει τα περί λοΐ'ΑοΤ, υ) άλλων μολυντικών νοσημάτων
ϋ::άργ3ν-α Διατάγματα. Κανοντμοϋς ή ?ιατάΕε·ί, τιμωρεΐται
σύμφωνϊ μ.έ τα άοθρα 570—580 τού ποινικοΰ Νόμου, συμπϊ-
ριλαμδανομένου καί αύτοϋ. χ χ . -.«(. ν ι- ν '-· ΐί.·,.
« ,κ ι" ,.ίτ Γεν»χα Διατάξεις ,. ,'^-,
Γ* ■'*' 1 ;";*" "Αρθρον 3€. /*'Τ;* ι:";
Ό Υγειονομος, ή ό ίκπληρών χρέη ύγειονόμου, ίχει τό
δικαίωμα «αί τό νρ^ος νά ένεργή ?ργα άνακοιτικού ϋπαλλήλου, ί
,,·ω
25 ιν
Τό ύγειινομεΐον Α' τάξεως σόνκειται
1. Έξ ενός ΰγειονόμιου, ότε κατά τα κκτωτέοω
πολιτικάς ίατοό;, μι.σθ''δ-)τουαένου μηνι«>«ς ι»ε βραγΐΑ'ς '""
2. Έξ έν:ς ίατροθ αισθιϊοτουμέ'νου μηνιαίως μέ δραχ. 12"
3. Έξ ενός Γοααματέως » » * '^η
4. Έξ ενός Αρχιφύλακος » » » 50
5. Έξ ενός μέγρι τριών τακτικών υυλάκΊΐν, μισθοϊοτουμέ-
ι>η εκάστου *μί)νια'ιΚ ιιέ δραχιιάς 'ϋ
6. Έκ των άναγκαίων κκτά τάς πεοιττάσεΐΰ έκτάκτ(,»ν φυ-
λάκων, καπνιστώ·» κλπ., ανευ αισθοΐ}, λαμβανόντων τα νενο-
ϊιΚαιώματα κατά την ΰγειονομικήν διατίμησιν.1
"Αρθρον 6ον
καθόσον ά?ορά ά κακουργήμι.ατα, πλημμελήματα καί πταίσματα , "Εκαστον ύγειονομεϊον Β' τάξεως σύγκειται
V
.,.
τα πραττόμενα έντός τής περιφερείας τοθ Λοιιχοκαθαρτηρίου, ί 1. Έξ ενός ύγειονόμου, ότε κατά τα κατωτέρω ?ιορί?εΓ«ι
άλλων πρϊς κάθϊρσ ν προσδκορισμένων τόπων, ή υπό κάθαρστν , πολιτικάς ίατρός, μ'σθοδοτουιιένου μηνιαίωο μέ ϊοαχμάς 12"
ευρισκομένων π^.οίων, συμμορφούαενος ώς πρός ταύτα, μέ τ;·ς 1 2. Έξ ενός 'ατροΰ μ·σθοδοτουμέν5υ ιιέ δ3αγμά^ "''
ϊΐίτάξεις τής ποιπκής δικονομ.ας. Έπίσης καί οί έπιστάται , 3. Έξ ενός Τ'οαμματέως α,'σθοδθϊουμε'νου μηνιαίω; '-«■£ δρ. "Ο
των Λοιμ.οκαθ%ρτηρ?ων ϊγβυσι τό δικαίωαα καί τό Υ,ρέος να } 4. Έξ ενός φύλαχος, μισθοδοτουμένου μηνια'ωο με ?ραχ. 35
ένεργοϋν χρέη άνακριτικών ύπαλλήλων ώς ποός τα κακουργή- 5. Έκ των άναγκαίων κατά τάς πίθ!σ:άσϊΐί έκτάκτ'»ν φυ-
ματα καί πταίσματα, τα πραττόμενα έντός τής περιφερείας των , λάκων άνευ μισθοϋ λαιχβανόν-'ίν τα νβνοιΐ'σμένα *-----'"
Λοιμοκαθαρτηρίων, είς τα όποΐα είναι διωρισμε'νοι. _ _^ ί κατά την ύγειονομικήν διατίμησιν. ,^
"Αρθρον 3Β5. ι 9 . . '
Τα ληξιαρχικά βιβλία των έντός τί)ς περιφειείας τοϋ Λοιμο- ] ^ Αθ«θον '.Γον κ^ς
καθαρτηρίου γεννήσεων, γάμων καί άποίιώσεων, όφείλει νά | Εκαστον δγειονομεΐον Γ' τάξεως σύγκειται
κρατή ό έπιστάτης τού Λοιιιοκϊθϊθτηρίου, συμμορφοΰμενος ώς ϊ ι· 'Εξ ^νός ύγειονόιιου, 8τε κατά τα κα-ωτέρω -. , .
πρός ταύτα μέ τα; ϊιατάξεις τού «ερί ληξιαρ-χικών βιβλίων · πολιτικάς ίατρός, μισθίίοτουιιένου αηνιαίως μέ δραγιιας ''*;
Νόμΐυ. » ί 2. Έξ ενός ίατροϋ μισθοϊοτουαένου μηνιαίως αε ίοαγ. 80
"Αρθρον 3*3. ] 3. Έξ έν^ς φύλακος μισθοδοτουμένου μέ δραχμάς τριάκοντα
Ό Τ,'ίΐονΟΆο; δύναται καί όφείλει δσά*ις προσκληβί) νά ' , ,„ ΙΑ1(Ινΐιχιωί·
υντάττη τάς δ-αθήκϊς των έν τω Λοιαικαθαοτηρίω εΰρισκομέ- , ^ τι)ν «ν«τ~*«">ν κατα τας πεο'στάσεις Ικτακτων Ρ»"
λακων. ανευ μισθοϋ, λαμβανόντων τα νενομισμένα ί
κατά την ΰγειονομικήν διατίμησιν.
"Αρθρον 8;ν
Είς οσα των ύγειονομεί(.)ν ο'ασδήποτε τάξεως
είδικοί κωπηλάται, Θέλουσι δηοίζεσθαι υπό τού άομοδίου 'Υπουρ-
γείου μισθοϊοτοΰμ-νοι έκαστος μέ ϊραγμάς είκοσι πέντε.
'ΚΕΦΑΛΑΤΟΝ Γ'.
Περ 'Τγειονοιπκών Έπιτοοπών. ".""'
"Αρθρον 9. } , ί
Παρ' εκάστω 'Υγειονομείω διατελεί κ«1 ύγειονβμική έπι-
τροπή συγ«ιμένη.
1) ΙΙαρά τοϋ 'Υγειονόμου" %,»ν
2) Παρά τού ίατροϋ τοϋ 'Υγειονομείου* ' '
3) Παρά τοϋ δηιιάρχου ή τοϋ άναπληρωτού αυτού"
-*) Παρά τοϋ Είρηνοδίκου ή τού άναπληροϋντίς αΰι
ρέδρου.
5) Παρ' ενός πολίτου Έλληνος έκλεγομένου κατά τριετί«ν
συνταττη
νων, συμμορφουμ'νος μέ τόν περί διαθηκώ* Νόμον »
« ΝΟΜΟΣ ΚΓ'.,
- *" ΠβρΙ ύγετονομ>κΛν Άοχών έν γένε»
"Αρθρον Ιον
Αί ύγβυνομικαί αρχαί συνίσταντα!.
1. Είς έπιθεωρητάς
2. Είς ϋγε·ονομεία
3. Είς ύγειον:μικάς έπιτροπάς
4. Είς ΰγειονΐμικοΰς Σταθμούς
5. Είς ύγειονομικά φυλα*εία
6. Είς έπισταΐίας Λοιμοκαθαρτηρίων.
. . ,-. .,.- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
IIερ^ των Έπιθεωρητών
"Α ρθρον »ον
Δύο επιθεωρηταί διΐριζονται καθ" όλον το Κράτος.
Οί επιθεωρηταί ϋπάγονται άμέσως είς τό έκί των
ιΐ
αυτόν Π«"
ρ
άμέσως είς τό έκί των Έσωτερι-
ρ ς
ής Κυβερνήσεως.
"Αρθρον 1Ο. · . ίυι
Των Ύγβιονομικών τούτων επιτροπών προεϊεύει δ '
ν6μος.
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗ23 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
"Αρθρον 11.
Είς τίπους όπου τυχόν δέν ΰπάρχίΐ σοστημ,ένον Ε'ιρηνοδΐΛεϊον,
ή έπιτροπή αότη σύγχειται μονον εκ των 4 άλλον μελών οώ-
χής' έν περιπτώσει ίιχοψηφΐϊς ή ψήφος τού Προέδρου ν.κα.
.ώ-*:-* "Αρθρον 19. »·*ι- * ■>- !
Τα άποφτιζοντα την έν τοίς προηγούμενον άρβροις επ τρβ-ήν
μέλη εκπληρούν τα άνατεθέντα είς αότούς καΊήΛοντα ά,,κσθι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
ΙΙβρϊ των Τγειονομτκών Σταθμών.
"Αρθ, όν 14.
5 - ί 5 "Αρθρον Χ». ,„ , ,
Τό προσωπικόν τού ΛοιμοχαΘαρτηρίο^ Β'. τάξεως σύ (κείται,
1) Έξ ενός επιστάτου, μΐτθοδίτουμέου ώς κανω:έρ ■>.
2) Έξ έ»ός ΐατροΰ, μισθοδοτουμένβϋ μέ δραχμάς 100.
3) Έξ ενός γραμματεύς, μισθοδοτίυμένου μηνιαίως μέ
δραχμάς 80. 4 "ν)· Ι»^***»·^^
4) Έξ ενός αρχιφύλακος, μυθηδοτουμε'νου μήναίως μέ δραχ¬
μάς τεσσαράλοντ» πέντε.
5) Έξ ενός προμηθευτοθ, κατά την χρ^χν, ά;ίυ μισθίί,
ί λαμδανοντος τα νενομισμένη κατά την ϋγειονομικήν διατίμησιν
' δικαιώματα.
6) Έκ δύο τακτικών φΛάλων, μΐσθβ&ιτΌομένων
Οί Υγειονομικοι Σταθμοι εν ^ Κρήτ^ κροσίι,-ριζονται τόν ϊριχμ^ς τριάΑοντα «'ντε μηνια^ς, καί ^ ^Γ ^ "
Αθν έν συνόλω ενοεχα. * ^ η^ >^% χ^ν (5:ναγκα(ων ίκτάχτων φυλάκων ναί άεριστών, άνευ
^^'· : ιι.,ίτθβϋ λ πι ί.·»υιντ,.« τ* ν«τΛί τ».ιι ϊι?*τίιι.ν!.-τιν νενομισμένα
άριθμό
ηκ· ^ «- ϋν ν' ν · ο> π ^ ' η ν
1) Καλυίων, ϊ) Χώρας Σφακιων, 3) Παλα-,οχωρας, 4) ΙΟ
στελλ·ο« Κισσάμου, 5) Πανόρμου, 6) Άγίας ΓαΛήν,ς, 7) Χερ-
σονήσου, 8) Ματάλλω* 9) Σεισιοο, 10) Σητείας καί 11) Ίερα-
"Αρθρον Ι».
"Εκάστου τώ; ' Γγΐΐ;νο,α.'.κ5> ΣυαΘμ,ΐν πρ^ίττοιτχι εις ΣταΘ-
μίρχης, μισθοδοτοΰμενος μηνια'ως μέ δραχμάς έξήκοντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
μισθού, λϊ|χ$ανοντων τα κατά την διατίμησιν
"ν "^- - Άρθρον «3. *
4 Τό προσωπικόν το3 ΛοιμοκαΘαρτηρΌυ Ρ'. ■
1) Έξ έ;ός ίΐ:ιστά·Όυ, μΐσθοδοτουμένου ώς κα ωΓέρ'ι>.
2) Έξ ενός ίΐτρού, μισθοδοτίυαίνΐυ μΓ,νια'ως μέ δραγ. 80.
3) Έξ ενός γρχμ,ιατέω;, άνή;5χρεί%, μισθοδο:ουμ:νου μη-
νια'ως με δραχ. 60.
4) Έλδύο τακτικών ^ΪΚίί,α,ι, μ'.σθΐϊοτου,Λένων έ*άσ■.ο^ μέ
δραχμάς τριάλονχα μηνιαίως.
5) Έ; ενός πρθΑηθίυ-.ού κΑ ίκ τ5 άναγκαίων Ικτά/.τον
ι, πάντων άνευ μ·σθο3, λαχ5ινόντΐον τα *ατα την δ α-
τών 'ϊγειονομι,κών Φυλάκειων.
. - - ι. "Αρθρον 18. ι ε -ν. , . !
Τα 'Υγειονομικά φυλακεια έν Κρήτη προσδιοριζονται έί'ό/ω . · ,
ιίς δέκα τρία. Εισί όε τα εςης, ήτβι 1, λοϋγιας, 2) ΣταυροΟ, τίμιςσιν νενομισμένα 8«αιωματα»;
3) Κολυμπαριου, 4) Λουτρου, 5) Γεωργιουπςλεως, 6) Ιΐλα- , , · >λ. „ Ν Γ) Μ Π 5!
χ]άς, 7) Φοδελε, β) Κοκκίνου Πύργου, Ό) Καλών Λιμένων,
10) Μεγαλης Ιΐλαχας, 11) Μοχλου, 12) Μακρυ Γιαλοδ, καϊ
13) Ιΐαχειας "Αμμου. ν
Άρθρον 1». νι 4' -' : •^ "" Λ| . .«·. - > Άρθρον
Είς Εκαστον 'Γγειονομικόν ?υλαχειον διοριζεται εις ύγβιονο- *^Οτάις είς τό αΐ,το πρόσωπον «ίναι
μισΘοόΌτοΛμενος μηνιαίως μέ 3ραχμας_ τεσσαράχοντα. -6λω;Μ3,ΛΪ χα{ ϋγε'.ον5μ'Αϊ " "
Πβρι/τών ίκτληρουνΕων τελ^νευ,κά νς χΐ ύγενθνομικα
καθΛκοντα ύηαλλΛλων.
έχ χρα:53σχ
Ιΐαρισταμένης άνάγλης, ό ύγευνομικος Σ;αθμαρχης ή β θεωρ-ίται ή τελω«ι»-ιή, κ»ί τα τ.ιρ. ^ρ'α,χοΐχ τ.
προιΐταμενος τού ϋγειονομΐλοό φυλαΛειβυ 3υ;αται να χροσλάίτΐ τ5ι^^x,^,; «^αλλήλων ύπάγίνται είς τί Υπουργείον ιών Όιχί
τον απαιτούμενον αριθμόν έ*τ3ΐΑτων φυλάλων, α'νε^ μυθοΰ, λαμ-
6ανοντων τα νε/ομυ,λένα καΐα την υγεΐίνομαήν
'* ·* ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς". ' '!(' ·
Π»ρί των Λοχμοκαθαοτηρίων.
Α 1. Διαίοεσις αυτών. . , ,γ
' ^ νωΛ,ί- Άρθρον */Ο.
Τα ΛοιμοχαΒαρςίρ'.α ϊαιρούνται είς τρςϊς τάξεις, πρώτης,
δευτέρας καί τρίτης.
Πλήν δέ των χατά νόμον ώρισμένωνΐν τώ λοιπω Βασιλείω, ;
ίϊρυεται έν Κρήτη έ; δϊίΐέρ»; τ^ςεω;, τοπ5θ·το^μίν^ν προσω¬
ρινώς επί τής έσοκεριχτΐς νησίίος Σούίας, έ. τω όμωνύμω.
Λιμένι.
2. Προσωπικόν καί μισδοδοσία. ? - |
των
Διά τάς εις την άρμοδ'.όΐητα τ33 'Γπουργδ'ου των Έσ'οτεοι·
ν.ών καί των Να*ιπκ'ϋν ϋπαγομ.νας πρά;ίις τι,» τοιούτων ύ~αλ*
λήλων, τα Ύπουργεία ταίτβ φυλαττουσι τό δικαΐωμα τής «ι*
έολής πειθαρχικώ» ποινών, άλλων παρά την τής προσωρινης
παύσεως" την 3« προσωρινήν παύσιν, ώς κα'ι την περί ε'ισαγι·)-
γί)ς είς βί*ην ά'δίΐαν προκΐλούσι παρ* X3^ 'Υπουργειου των
Οικονομικών,,»
αΝΟΜΟΣ
όργαντσμοΰ τΛν λιμεννκών άρχον τοδ Κράτους.
4 ' "Αρθρον «Κ. *Μ* ι " "Ι^οί'
Οί προίστνενοι των λ'μενικών άρχών έ·-:Χηρ5'5σ! τα %οΛ^-
ί^,^Τ)ν , ^_ - κοντα'Υγειονομου, άπβυ αί άνάγ*χι τήί υπηρεσίας δέν «τα-
ι Αρθρον *. ( τβ^'! τόν ϊιορισμόν ε'διχών ύγευνόμων. 'Γπάγίντιι δέ, ώς πρ-ς
Τό προσωπικόν τοϋ Λοιμο/αΘαρτηρ·ου Α . τάξεως ^γκβιτα'. ^ τ5ια3τα α·ηών χα9ήΑΟντΐ, εις τή; ά2ΐ*οϊι^ητα τοθ 1-4 τώ»
1) Έξ ενός επιστάτου, μισθοδοτουμένου ώς κατωτέρω. Έσωτερ κων Ί'ιτουργείου, ο' εκτελούσι τάς διαταγάς *αί πρ:ς
2) Έξ ενός ίατρού μισθοδοτουμένου μέ δραχμάς 120. - άνα·?έρουσι π£?ί παντός άντικειμένου, άναγομένου είς την
^3) Έξ ενός γραμματέως μισθοδοτουμένου μηνιαίως με δρ*χ- ύγΣΙΟνομιΧήν ύι;ηρΜ{βν.»
4) Έξ ενός έφόρου των άπίθηκών μισθίδπουμένου μηνιαίως ,
μ'ε δραχμάς ογδοήκοντα. ί
5) Έξ ενός άρχιφύλαλος μισθοδοτουμένου μηνιαίως μέ 3ρ»χ- '
ΝΟΜΟΣ Β4Δ'.
*ς πεντήκοντα.
6) Έξ ενός προμηθευτοί, άνευ μισθοϋ, λαμδάνοντος τα νενί-
μισμένα κατά την ύγειονομικήν ϊιατίμ·(σιν δικαιώματα.
7) Έκ τριών τακτικών φυλάχων, μισθοδοτουμένου με δραχμάς
τϊσσαράκοντα μη;ιαίως εκάστου.
8) Έκ των άναγκαίων κατά τίς περιστάσεις έκτάχτων φυλά-
*«* καί άβριστών, άνευ μισθοϋ, λαμβανόντων τα νενομισμένη
*«;« την «■)
Περι τής καταθ"τά?βως τοΰ προσωπικού των είς τδ
Υπουργείον των 'Ε )&>τβο»κών ύτταγοι.ιένούν ίΐίτηοβ5ιών
,^ > .. - "Αρθρον »Ι.
**τα
ζονται οί κατα τον νόμον πβρί μβτΛρρυΘμισεως τοθ ά~3 5 Δί-
184,5 νόμον π*ρί 5ιοΐΛκ)5ΐλήί Ιια.ρίΐιως τού ι
^ΕΦΗΜΕΡΙΣ /ΕΗϊ?ΚΓΒΕΡΝΗΣΕϋΣ
χαΐ τόν παρόντα νόμον-ίυναμϊνοινά-δίορΊσθώσιν έν δμςιοίάθμοις
θέσεσινέν Νομαρχί» ή" έν τω Υπουργείω των Έσωτερικών.
"Αρθρον
'Υγειονβμος τρίτης τάξεως, γραμματεύς υγείονομειου ή λοι-
μοκαθαρτηριβυ δΐυτερας τάξεως διοριζεται προτάσει τοθ Νο¬
μαρχου, ό διατελέσας Είρηνοϊικης, 'Γπογραμματευς Νομαρ-
χιας, Γραμματεύς Ειρηνοοιχειου ή επί διετίαν'έν τώ Κ'ρατει
γραφεύς έν ύγειονβμειω πρώτης τάξεως.
Ίατρός έν ύγειονομειω ή λοιμοχαθαρτηρίω διοριζίταΐ,' ιίρόΐα-
σει τού Νομάρχου, ό υπέρ τα 8ύβ Ι τή ασ/τ|σας τό Ιβτρικόν
έπάγγελμα.
♦Άρθρον *-*.
Είς ύγειονόμβν πρώτης τάξεως ϋπηρετήσαντα εύδόχΐ'μως υπέρ
τα δέκα έτ>) χατα,βείαιωσιν τού Ίατρβσυνεδριου, δύναται ν'άπο-
νεμηΙ)^ δ δβθμόςκαί ό μισθός Γμηματαρχου δευτέρας τάξεως.»
*ΝυΜυ2 ,ΓΧΙΒ'.
Ιΐβρχ μεταρρνθμΐθεως τοΰ νόμον ,1Γ' της 25 Νοεμβριού
1845 ηκρι ύ ΐειονομικων αρχών έν γένει
Άρθρον ι.
ΆντΙ τοθ έν τοίς άρθροις 5, Ο, 21, 22, 23 καί 24 τοθ Νό-
μου ,ΚΓ' τής 25 Νοεμβριού 1845 περί υγειονβμικών άρχών
έν γένει οριζομένου έν«ς Ιμμισθβυ ϊατροβ είς τα υγειονίμείαα ,
καίβ'. ταςεως, επιστάτου Λοιμοκαθ'αρτηριου καίιατρθΰ εν αύτω,
δύνανται, τι) αιτησει τοθ Ίπουργειου των 'β,σωιερΐλων, ν' απο-
σπαοθώσιν υγειονομικοί άξιωματιχοι τού στρατοϋ τής ςηράς ή
τής θαλάσσης, φέροντες τόν δασμόν τοϋ ιαϋροθ ή υπίατρου, πρός
εκτέλεσιν τής υπηρεσίας τού ΐατροϋ έν τοίς υγειβνομειοις τού¬
τοις χαί τοις λοιμβκαθβρτ,ηριοις, προτιμωμένων των ειδικώς
άσχοληθέντω* περί την υγκΐνην καί μικροίιολογίαν εν τώ οι¬
κείω ίργαστηρίφ Ιΐανεπιστημιου.
Έν ΐλ,λειψει αρχετοϋ αριθμοϋ ύγειίνομικών αξιωματικών τής
ξηράς ή τής θαλάσσης έχ των εν ενεργεια, ίύνανται να ΐροσλαμ
δανωνται τοιούτοι χαί εκ των "έν απόσΐρατεία 3ιαΐελουντων παν¬
τός δαθμού, ή και, έν επιστρατευσει, κΐι πβλιτιχοί ιατρβί, &*χο-
ληθεντες ειδικώς εις την υγιεινην χαι μιχροβιολογιαν έν τώ οιχ,ίΐω
έργαίτηρίω τοϋ 11ανεπιστήμι°», οΐτινες, πρός τ1]συνταξϊΐ α^τών,
θέλουσι λαμίαν» χαι το δια τοΰ νομου τούτου όριζομενον μη¬
νιαίον έπιμισθιον χαι το χροσβίτον ημερησίαν τοιούτον.
Οί δια την υπηρεσίαν ταύτην «ποσπωμίνοι «γειονομνκοΐ άξιω¬
ματιχοι λαμίάνουσιν έκαστος μηνιαιως επιμισθιβν έχ ίρςιχμών
είκοσιν (20).
"Αρθρον «.
Έν περιπτώσει έπιίολής χαθάρ,σεων, ή άλλων υγειονομιχών
μέτρον επι προελευσεων εκ τοϋ εςωτεριχοϋ, «λήν τού μέτρου
τής άπλ1]ς ίατρικής επισκέψεως, χαί ίφ όσον χρόνον έξακο-
λουθοθσιν Ίσχυοντα τα ύγειονομιχα ιχϋ·(θΐ μέτρα, έαν ϋπαρξ>|
χραγματική άναγχη καί κατόπιν αιτήοεως τοΰ οίχειου ϋγειονβ-
μου, επαρκώς διχαιολογνΰσης την χνι»^%ψ ταύτην, δύναται ν αΰ-
έιιθίΐ δι αποσπάσεωί έττισϊ^ ιινίΐονοιι>ν/Τ>Μ ακ.;..-■-.-.*... —.ι
ηή
τας διαταξ
ό βριθμΐς
τρείς, ρχ ς ίς
ξεως ύγειονβμείοις κατα ί/α πλήν τοϋ ύπάρχοντβς, αϋςανομίνοκ
αμα χαί τοϋ μηνιαίον έπιμισθιου εκάστου αυτών, ώς χαί τοϋ χατά
τό άρθρον 1 όιωρισμένου'τόιούΛβυ, Χατά δραχμάς τέσσααρας (4)
ημερησίως.
^ρθρρν^.
έν γένει ϊα*άνη διά την ενέργειαν άΐϊθλυμάν'ήως μετά
χάθαρσιν χαί 8ία*τήν βΛβλίμ^τνσιν των ύτιό χάθβρσιν
όντων βτμοιτλοίων, δσάχις ή άνθράχευσις αϋ' έ
Πασά έν γένει
έκουσίαν χάθαρσιν χαί 8ίατήν βΛβλίμ^τνσιν των ύτιό χάθβρσιν
άνθραχευόντων βτμοιτλοίων, δσάχις ή άνθράχ.ευσις αϋ'τΐ) ,έπι-
τρέιτετβι υπό τοϋ Ί'χουργοΒ των Εσωτερικήν, »β5τ.05ΐν γνω-
μοίοτησεως τοθ Ίατροσυνεϊρίοι», θέλει έι;*6«ρύνει τ*ς έτβιρειας,
ή τοΰς έ^βπλιατίΐς, «ς βύς «νήχουαι τα Λ*βλι»ααι>ί|Μνα βτμβ-
"Αρθρον ;£.
Ήΐια τάς έκουσίας άπολυμάνσεις, περί ών Γπρίβλέπίι ύ
προηγούμενον ά'ρθρον τοϋ νομοι* τούτου δβττάνη ^ρίζβτ« χατ'
ανώτατον όρον είς λεπτά τέσσαρα (4) ίι'Ικαστον «ρα^μΐίαον
τόννον άπολυμαινομίνρυ ατμοπλοίου, ή δέ δαπάνη «ύτη, ώς χαί
πάΐαΛλλη τβι^ύτη, περί ^ς προνοεϊ τό Τϊρο^γοΰ^,ε.^ον ά'ρβρον,
είναι ίη^μόσιον^Ισοϊβν, είσπραττομενον Χ3;τά τάς διβτάξβις «Ο
περί εισπράξεων των ίημοσίων έσόϊων νόμου.
"Αρθρον β.
Διά Β. Διαταγμάτων κανονισθήσίν.^βι αί λεπτομέρειαι τ^ς
εκτελέσεως τού Νόμου τούτου.» ' £
«ΝΟΜΟΣ ι________..,.
"Λν^^ί-^' π"ΘαΡ20ία«^ μονιμάτητος τβνύπαλ-
ληλων τού Τ/τουογείομ Τ« ν Έσωτερνκών, των Νομαο-
χιων καΐτ^ν Αρχειο^νλακειων'
"Αρθρον '««>.
_ Τγειονόμος διορ(ζε;αι διά Β. Διατάγματος, προκαλούμενον
υπό τού Ιπουργοϋ των Έσω ερίκών, ία.ρος τοϋ χατά γ«ν ή
θάλασσαν> στρατολ Ιχων ίαθ,ΑΟν τουλάχιστον ΰπιάτρου, γγ»ρ.ζων
την Ιαλλικν η Αγγλικην ή Ιταλικόν ή Γερμα,ν.^ην γλώσο«ν
κ^εγκυψαςεις μι^ρ,ίιολ,γικας εργασίας, άρχαιότερος «3
γειονομ,κοϋ ιατρού, καί μετα πρότασιν τοϋ ΊατροσυνεΒρ.οϋ
υαι επι έπιμισθιφ δρ*χ. ίςή^ντα κατά μ^να, άποσ,ώμενος είς
κην υπηρεσίαν ταύτην ύπϊ τοϋ βίκειου Τπουργοί.
τ Ο! ,ίίτιο διοριζομε,νοι «τ?οι ύταγονται .εν γένει είς τοίις
νομοαςχαι κανονι^μοϋς τού κ«ά γ,^.καΐ Αάλί^.ν ,τ-τοΐ,
«οΐ¥»ως δ «ις τα χοιν^ π,ινιχά 8»^—ήριβ· β §' .,ν τώ θ'ν£15-
νομε(»ρ χρονος άπηρεσ,ας αυτών λογάται ώ; χρ4νβς κρβγμα^-
Λίς «ηρε,ιαςστρΛτΐωτιχ^ς, ώς *ρ2ς.τά οίχ^ματ,α'τ,οθ ^ρ,β·-
δασμού και τής συνταςεω-ή έν τω ύγειονομίίω ό^ς ^ρ>(*
α,των δεν δύναται να παρατα^) πϊ>ν !τοϋ Ιτους. Έν -έλλεφι
τοιούτων ιατρών δύνανται να διορισθώσι^ συντ,ξ^οϋχαι σνρατ,ωτι-
κοι ι~ρβ(, επι επιμισθιω δραχμήν έξήχοντα χατά υ.7]νί, ή καϊ
ΧολιτΐΛοι ιατροί ^ρουμένων ώς «ρ',ς τοώτο"ϋς Τ&ν .δ.ατβξεων
συνεϊρΓ.Γ ' ( ^ ^^ ίέ *"'**«*» «* 1«Ρ-
'« Ν.ΟΜΟΣ ΓϋΜΕ'.-' ^
η?ςν0μου· -ΓΧΙΒ' (ύπ'
ου ν«β«ρνομι4βϊ1 Ογο ^. το
υγι,ιονομικων ιΐρχών έν γένει
"Αρθρον Ιον
Εν καιρώ έπιδημίάς χΛέ'ρας'ή '^ανώλους έν τώ Κράτει ή
ι πρός αποφυγήν κ^υνων τοιούτων έπιδημιών δύνανται, έν
ειψειεπα£χ33ς αρΐΘ(Αθ3 υγειον5μ,Λών ά;ιωματικών ταϋ σΐρ*-
*1"15· Λδ»ρίσ1ώ«ν ύχεΐόνί^οι, έπι-
.«-{♦βρ^ν «ίν
άσνολΐ "β1 ^ ΤΛίς άνωΤέ?ω θέ^-"ν 1-"ρο1" β! «ίδικώτε^ν
«χοληθ,ντες περτ την υγιεινόν, ή είδιχώς είς την μικρο6ιολο-
ΐ:^Ζ:ΤΆΜ^Ψ^ τ,β τοιαύίης'άϊκήσε.;
■_ ΊατροΙ άπολύονται ής ϋπηρεσΓας βκοβιηψ. 39*
ών Εσωτερικών. · "
?=· ,ίν. ί^ )
των
ερικών.
"Αρθρον
6γι«ιονομιιιων έπιβίω-
'
ο!?ί τωϊ,Λρ,,, 1φ 6
ρητων ορισθήίίνται διά Β. Διατάγματος.
·Α "Αρθρον Κον 4 1 Λ
Ο μισθός των έν ταίς ίνωτέρω Θείσεσι ίιορίζομέν'ων Ιίίρων
βρ·ί«τ««ς δράμας ^ΟΟ'^(^'^^χΐ^ έχ^ίν
•^^^/-ρβ^ολογντμω τών'ΐξίίών "τ'οθ Ύπουργίίόυ:τών
« *Μπί»ε'β· ίίάχτ* ΰγεών9-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έν περιπτώσει έπιϊημίας δύναται νά αυξηθή" ο μΐσθός των
Ιατρών των ύπηρετούντων είς νοσοκομεϊα, ίν οΤς νοσηλεύον-
ται ί υπό τοιαύτης -ροσβϊδλημένοι νόσου, διά Β. Διατάγμα-
τος έκοοΌμένου μετ απόφασιν τού Ίπουργικοδ Συμβςυλίου».
εΝ Ο Μ Ο Σ ,ΓΦΚΒ'.
Περχ έλει/θερονοιν·)νίας των πλβίων κα'χ ηερ'ι των κατα-
δαλλομένων νη' αυτών ύγεχονομιχών δά
Ι
-,.;
«ΝΟΜΟΣ ΚΔ'.
«Περι διατίμησεως των ϋγϊΐονομχκών καί Λονμοκαθαρτικών
δχκαιωμάτω-ν »
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Καθαρτικά δικαιώυ.ατα.
1)
9)
Διά πλοίχ ε!>ριτ·λ;;ο.ϊνα είς τϊν Χι;λ
δι" έκαστον τόνν:ν
3) "Εκαστος έπίτών πλο'ων καθαριϊόμϊνος έ-ιβά-.ης
κ&Ο' εκάστην.
5) Διά την επίσκεψιν
α ) χλοίων μέ/ρι 5 τόννων
6') άπϊ 6 τόννων μέ'/ρι των 25
γ') άπό 26 τόννων μιχρι των 50
δ) άτ.Ι 51 τόννων μεχρι των 100
ε') άπό 101 τόννων καί έπέκεινα
Τό ΐικαίωμα τούτο τ^ς ίαιρικής ίπσκέψεως
πληρώνεται καί άν τό χλοϊίν αναχωρήση
ί>-ό κάθαρσιν
6) Δι1 εκάστην τηρητΐλήν λέμβίν, διορ'ζομένην ζ»ρά
τής Άρχής ε'ις έπιτήρησιν πλΐίων εϋ-
ριοκομένων ύπυ κάδαρσιν -/.αθ' εκάστην
7) Δι" έκαστον φύλακα διοριζόμενΐν Ίτ.Ί .ών πλοίων
καθ' έκάστ',,ν.
Όταν ομως τϊ πλοίον είναι μολυσμένον.
8) Δι' έκαστον βύλακα διοριζόμϊνον είς το ν^ έπιτηρί)
άποβιίαζόμενα μή έ-ιδε/τικά μολυσμοϋ πράγ-
ματα.
"Οταν ή ϋ-ηρϊσία ϊϋτοϋ ίιαρχεΐ όλιγώ ερον
των 6 ώρών, δι' εκάστην ώραν.
Εκαστος έ-'.βάτης καθαριζόμενςς εις τό Λοιμο-
καθαρτήριβν, καθ' εκάστην,
α') "Οίαν ευρίσκεται ομού με ά'λλους είς αύτό.
6') Όταν ζ()τήσί) νά λάβη ιδιαίτερον δωμά¬
τιον ϊι' αυτόν.
10) Έκαστος καθαριζόμενος έπιβάτης είτε επί τού
πλοίου, είτε είς τό Λοιμοκαθαρτήριον δι' Ια¬
τρικήν ίπίσκεψιν άπαξ.
12) Άπαλλάττονται όλων τώνΛοιμοχαθαρτικών δικαι¬
ωμάτων παιδία μέχρι των δύο έτών' όσα δέ
είναι 3-12 πληρώνουν τϊ ήμισυ των δικαι¬
ωμάτων.
13) Δι' έκαστον φύλαχα διοριζόμ'.νον εις τοΰς έπι-
δάτ·ς καθ' εκάστην.
14) "Οταν ο: έπιίά-αι είναι μεμολυσμένοι.
15) Είς έκαστον άεριστήν των πεαγματειών
καθ' εκάστην.
16) "Οταν αί πραγματεϊαι είναι μεμολυσμέναι.
19) "Ολοι οί μεμολυσμενοι άνθρωπβι άπαλλάτ-
τοντα» των Λοιμοκαθαρτικών ϊικαιωμάτων
άπό τής ημέρας τής μετακομ'σεως αυτών εις
τό Λοιμοκομεϊον, καί πληρώνουν μόνον τα
ϊξοϊα ίκεΐνα τα ©ποία *Τν«ι άναγκασμένη ή
Κυβέρνησις νά κάμ - διά την κάθαρσιν αυτών.
20) Άπαλλάττονται ωσαύτως των Λοιμοκαθαρ-
τικών δικαιωμάτων όσοι έπιίάται άποδείξουν
δι' άποδειχτιχών πβνίας, κατά τόν Νόμον έκ-
δεϊομένων χαρί τΤ,ς 'Αρχής τού τόπου των,
'- .— ί τίς ύγειονομικί)ς έπιτροπής την τελείαν
αυτών πενίαν. *
22) Διά τον προμηθιυτήν τοθ Λοιμοκαίαρτη-
ρίου πληρώνει ϊκαστος των έν αύτω έκκβ-
θαριζβμένων έχιίατών καθ' εκάστην.
χάθαρσιν,
Δρ. 01
50
)·. 1.—
» 1.50
» 3.—
» 6.—
» 5.-
» 1.50
» 4.-
» 25
» 50
» 3.-
» 2.-
» 1.50
» 4.-
» 2.50
» 5.—
"Αρθρον Ι.
Τό κεφάλαιον πρώτον τού Νόμου ΚΔ'. ττεοί οιατιμήίτεως
των ύγειονομι/ών καί ΑίΐμοιιαΘαρτΓλών όικαιωμά ών καταργ*;-
ται και άντίλαθίσταται ώς έςής :
"Αρύρ. 1. «Επ5, τί) εκδίσίΐή τί) θεωρήσει ύγειονβμικί); πιστο-
τιοιήσεως υπό των ύγεΐΐνομιχών άρχών τού Κράτου; λαταβάλ-
λοντα; τα έςής οι/2ΐώματα υπο των πλοίων των οποίων λιμήν
χροορισμοθ ή πίΐσσεγγίσεως είναι τοιούτος τής ΐλ)ο?α-τ]ς:
α' ) Ύτ.Ό των ίσ-ι;φόρων •/ί,ιρητικότητος καθαρας 21 μί"/?'ί
ΙΟ'1 κόρων πίντήνχντα έκατΐστά τής δραχμής.
β.) Υπό των ίστιοφόρων χωρητικότητος καθχρας με-.ζ^νος
των ΙΟΟκϊρωνκχΙ ϋ~ό των άτμοχΛοίων χωρητ'κότητος κίθαρας
μέ-χρις 100 κίρων δρα'/μή μία.
γ'.) "Υπο τίν άτμοπλοίων χωρητικότητος -/αθαρας 101-100Ο
κόρων 2ραχμαί πεντϊ'
δ .) Υπό των άτμοπλοίων χωρητικότητος καθαρώς ^είζονος
των Κ 00 λόρων ϊραχμαί δέκα.
"Αρθρ. 2. Επί τ?)έκδόσειή τί) θεωρήσει υπό των ΰγϊΐονοιιικΐίΐν
Άρ·/ών τούΚράτους ύγειονομικής πιστοποιήσεω; πλοίευ, ούτινος
λιμήν 7ί;;οοι;μοΟ «ίναι τοιούτος τής ήμεδαπής ά'νευ μεσολαίούσης
προσεγγίσεως εις λιμένα τής άλλοδαπής, καταβάλλονται τα έν
τώ άρθρω Ιω δικα ώματβ ήλαττωμένα βίς τό ήμισυ.
Άρβρ. 3. Τα κατά τα άρθρα 1 καί 2 δικαιώματα είσπράττον-
τ?ι μίνΐν κατά την Ικϊοσιν ή θεώρησιν χΤ,ς ύγειονομικής πιστο-
κοιήσεως ίν τω λιμένι τής ήμεδαπής, όστις άπ;τιλεϊ την αφετη¬
ρίαν τού -λοϋ ή τϊν πρώτον Έλλην κόν λιμένα ~ρ;σίγγίσίως έν
η περ πιώσει τό πλοΐον ιτροέρχεται έκ τής άλλοδα-ί):, ουδενός
ε'.3πρα;τεμέν5υ δικαιώματοςέπί τί) έκδόσειή θεωρήσ.ι ιής ΰγειο-
νεμ'.'/.ί|ς πυτ^πθ'.ήσεως είς τεϋς ΈΛληνι/.ους λιμίνας είς οΰς
κατόπιν τροσίγγίζει τό πλοίον.
"ΑρΡΐρ. 4. Πάν πλοϊ;ν προκαταίάλλον τό τετρα-λάσιον των
έν άρθροΐς Ιω καί"ω διχαιωμάτων αναλόγως το3 *ίο:υς/.αί τής
χωρητικότητος αυτού, άπαλλάσσεται έ~ί δωϊεκάμΛ,νον παντός
έτέρουτ οιούτου δικαιώματος.»
"Αρθρον 5£. ;«.-
Εις τάπΛοϊατά φέροντα ελευθέραν ύγειονομικήν πιστοποίη-
αΐν καί καταπλίθντα εις τοϋς λιμένας Πειραιώς, Βόλου, Σύρου,
Καλαμών, Πατρών καί Κερκύρας μετά την δύσιν τού ηλίου-
μεχρι τού μεσονυκτίου, έπτρίπεται να έλευθεροκ:ινωνήσωσι,
καταβάλλοντα τα εξής επί τί) κατά τάς ώρας ταύτας έλευθερο-
κοινωνία πρόσθετα δικαιώματα.
α') Τα ΐστιοφόρα καθαρας χωρητικότητος μέχρις 100 κόρων
δραχμάς δύο καί πεντήκοντα έκατοστά τής δραχμής.
β') Τα ίστιοφόρα χωρητικότητος ναθαρας μειζονος των 100-
κόρων -/.αί τα άτμόπλοια χαρητΐκότϊ,τος καθαρας μέχρις 100
χόρ*ν δρ*γμάς «έντε.
γ') Τα άτμόπλοια χωρητικότητος καθαρας 101 —1000 κό¬
ρων δραχμάς έπτά καί πεντήκοντα έ/ατο»τά τί)ς δραχμής.
β') Τα άτμόπλοια χωρητικότητος καθαρας μειζονος των
1000 κόρων δραχμάς δέκα.
Διά Β. Διατάγματος ϊύναται νά ίπιτραπί) καί ή εις ίλλους
λιμένας το3 Κράτους μέχρι τοθ με~:νυκτ(ου έλευθεροκοινωνί*
των ανωτέρω πλοίων έ·κΙ τί) καταβο/ή των έν λόγω προσθέτων
δικαιωμάτων.
Διά Β. Διατάγματος δύναται έπίοης νά επιτραπή ή καί μετά
τό μεσονύκτιον έλευθεροκοινωνία είς λιμένας τοϋ Κράτους άτμο-
πλοίων ωρισμένης κατηγορίας φερόντων ελευθέραν υγειονομι-
κήν πιστοποίησιν, ύποχρίων δέ καί τούτων είς την καταβολήν
των ανωτέρω προσθέτων δικαιωμάτων.
Τα ανωτέρω πρόσθετα δικαιώματα ελαττούνται εις τό ήμισι»
διά τα έκ τής ήμε8απί|ς προερχόμενα πλοΐα.
Πάν «λβίεν «ρβκαταίάλλον τό τβτραπλάσιον των άνωτέρι»
δ'Ααΐωμάτων αναλόγως τοδ είδευς καί τοθ μεγ -. 0ους αΰτοϋ
άπαλλάσσεται επί τί) μετά την ίΰσιν τοθ ηλίου έλεο0:ροκ9ΐνων·α
επί ίώϊεκ» μί,νας.
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
370
"Αρθρον 3.
Τα ύγειονομικά δικαιώματα έν ςύϊεμια περιπτώσει έπιτρέπεταΐ
νά ύποβληθώσιν είς ελάττωσιν ϊτΛ -.ή συνάψη ταχυδρομικής
συμβάσεως μετά των πλοίων.
Άρθρον 4.
Άπαλλάσονταϊ των ΰγεΐςνομιχών έν γένει οιχαιωμάτων τα
έξί|ς πλοία καίτοι χωρηιιχότητος μείζοιος των '20 κόρων.
α') Τ« πολεμιχά πάσης έθνι/.βιητος'
6') Τα θαλαμηγά (πλοία αναψυχής) έφ' όσον άναγνωρίζονται
ώς τοιαύται υπό των οϊ/είων Κυ£ερνήσεων.
Άρθρον 5.
Διά Β. Διατάγματος κανίνισδήσονται τα τής ίεβαιωσεως κα'
ε'ισπράξεως -ών περί ών δ παρών νόμος δγειονομικών ίικαι-
ωμάτων, ών ό Ο,εγχος ένεργεϊται υπό τής έπιτετραμμένης τδν
έλεγχον των τελών άγκυροδβλίας καί φαρικών υπηρεσίας.»
Τελική Λιάταςΐς
_ι' είδικών έκτελεστικών Διαταγμάτων κανονισθή-
σονται τα τής πρώτης έκγαταβτάσεως των έν Κρήτ^
ύγειονομ,ικών καί λοιμοκαθαρτικών άρχών καί τα των
λεπτομ-ερίΐών τής εκτελέσεως.
Έν Χανίοις τ^ 24 Δεκεμβριού 1912
Ό Γενικός Διοικητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
■3ΜΥ, . ;ι:ι .
ν·(»ίΓ ·:;,,,ι ■ ;.ϋ;
■1ι.· ».·■·
■ ,. ΛΛΧ-Ι' ;.
ί ■»
Μέγεθος Γραμματοσειράς