93472 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/9/1910
i

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
'
ι
• .· « ν ,1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ - ΕΛΛΑΔΟΧ
ΙΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΣ 1ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
Μ
ΤΕΥΧΟ_ ΤΡΙΤΟΝ
Έν 5ϊ/..; -ή 7 Ιε,-εμ-ρου
*Αριθ. 62
Αρυμ Ιΐρωτ 3 177
ι ;./:: ντ.) α *. ' τ3.ι ;/_ί * '/.'-■'·
ήμ.Γ. λ ' χ.*:*/ α> ,Ο.ΐια' ιιϊμ; εί-, >%ο (3 6)υ.* των μ.εταλ-
-ό ικών ί βιηών -τ' α3;οντ? άρθΛυ; 541.
ΙϋίιΤίΡΑ ΔΐΕϊΟΥ^Ιΐ ΕΞΟιΕΡίΚβί ι· * > Γ'·' **'°Γ>. Λ* ''"' !ι|ο *''·**-"ί τ^τ- -ν
ι: π ; ω ι μ αγ -^' '/■ . η :.ΐΓ:ς τίΐ-τοΐ'ιϊΐ
. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ! ο- τ- «- *ληβ - ος '-■- ^ ,/*·* -.- μ* >■» ·*«/, β.«,
τι , _,. π ι ι - > ι' ϋ ' . ' > Ν->-·ιορ'"ϋ ί!'Ι ", ν-ο /·'* ο-τβ τ:ύ ι·»1-/ ν ί > ' Κωνϊ-χν
1ο ενταύθα 1 εν./.ον 11ρος=νειον της Αγγ) /; ό χ τυ .π« ' Γ , , _ _ .
χρονολογίαν 29 Αύγουστου)11 ΣϊΛτεμβρ·ο.> έ. ί. έ/γρ*ψ3 -* ! ·■$; | σ ",. -,3 ν"?· ΙιΊ4 βΓ- ν ,4-ρα /χ·' 4τ' ο^./χι>>.μά
τού κατίστΓ,ιεν ημίν ννα) τόν, ότ' κχιχ τί) λ. θ'^.ρ'χς ττ,ς (ι ^ ^ α _„ . ω( , -Λ , Λ^ ι Α3[ β -^ ^; ρ^ 7 ;^
εν Αβυίσινιχ ΆγγλΐΛής 11ρειδ:·.χ απίθχν ν ε/.=ί ο 1,'.ω),ης| ; Οι κ 😉 ^Τ/ο/ ι πΐ! .«; ^ν?'Ί ^ι /'-,Λ'ί «'·. ι: ν
Μιτσοτάλης, δια-ελών είς ιην νΓ.η^εα χν ~.ϊ>,; ετχ.-ε'χς ι ^ι . ν ι (, λ", ι ιω* >-ταλ'^^ ι*ών ί ο^ώ .
αΕΐΙπθρΐαη Κα1)1)6Γ Κβ^Ιβ», /.χτι/λ.Γ.ων 5ου ϋοΛΛαρ.χ, Δ α "5ΰτ^
άτινοι. κατετεθ/ισχν εις την ρηθειαχν ΙΙ^,εοόειχν Ιί τε; ;ι ι α 'ρ. > τ ^ Ν^ου ,Ή ι.
Ι1ροσ*χΑθΰ«ν όθεν ιο^' ν,.Α^ο^, *Α0Ρ.νΛΑ0Α τού ρή- Ά-.φασ^οιαν
/■ ' μ ' .· ι, _, ^ ν ι/;ν " τι,ν α (:' μ - > "υ ικ',ιν «'.ι νώ; π; τ,/
υ.ντος ΛΙχ/ωλΓ, Μ .σ^τx^^, οπω, ■τ-ρ^7^Α^ω. ν ε.ω~"ν/η/ ^ '■ ' ' '.
α,. _ ^ - / /■ ι ^'' '' Γ' ί,'ι^Ί' ' ιί /·ν Μ«Ί ^ Λ ,·ι: Ι« !'ί ^
ι #ι-γ * * * ι ί — 2 ^ .) ζ) ο Κ'η ί το^*(^^ο'*"*^ ιιιαϊο '^.6τ^»^Τ(ι)ν
Ε^η^εριοι τή, Κυβέρνήσεως, πρός ,ςχΑ^ υ ,σ ν ;.. -'Λ' - . (> ^ ,·^.. , ;Λ Τ χκ υ ;^, Πϊ-3 Κε.-ϊ/», Ριζΐ Ό, νιϊ ?,
ρ.ου τ/]ς :δ;στ/·,τος τωί τνυττ·; λ/. τγι ος ;=Γ ' τ.-ο -»-[-Ι ·^ , ν;:^ ;ο,-ΐ-ν ^ 3' Ξ. ζΐΛ- αο χ ι πι: Λϊ,Αίζν;ν;:;
* ειχν -ιων δίθν-'^- ύιά ι'γ,/ χτ70/'}ΐ' /.χ τ.χ~.ι) ιΐ' ·■ '■> \ ι , ~ - ^α-α / ιθ'ιΐτβτιχ . αε μα
ι .,α ν ί ( ^;^ι^ ύίθ/μών Ο »« *ζ'ωι (λ ' ι. «' 0) άς ο
ώ/ £7 ι*·- - ϊρχ.2 ■ ίτ^ £ - τϊ 5 ~--ιντ^'ϊΐ '/-, ϊ'ς "
:, - τ,, τι*,, Τ 7"έζις Ά γ,.ώ --: ϊτ·;, /^ ςε,ι, ;'"/
τ/ις εν /ογψ Αλίΐρονο^ χς.
Εν Χανίοις τ/; 4 ^ίττί,Αορ ο^ Ι91νί
Ό επι των 'Εςωτερ /.ών 1^-.ι-ρ:το;
ρ.·>. ίΐρωτ. 3710
» Διεκπ.
.-ι./ -ο» δ -τ/; α
ν -ώ
^/_(.)/
Λ^ε,ν;.ς >τ! £ψ ν :
ο- ■) ΐ'ί,ν υ.» /ρ. : .(ίί, 2ο1 Λε/.-,·ΐόΡι. 1 »Μ , .
αι ν;μ.μ.ω; .τ;:-.υ ιγ^ϊ -ι, ν
ε γ ά Οα .ν ρ ηθΐιυ ν αι Ιρε^νΛΐ.
| 1 , / " /'(ιΐ -υ'·1 ',
. λ' - - ■, ',; Κ ίί--Γ··τ, ε ις
Ί . Ι'= , ,τι/20 Αΐγού.-ου
Ο Νομ ρχ , Ρ^Ο^-ν^ς
ΣΙ )'Λ ΦΩΙ ΚΙΣ '«) Γ γ μ* ■>',
— τυλ. ΙΙαπνμαρχάχις
,ι ης'-ν-ϊ.;.
ι;ιΰΐ*ερε.αν :ο^ νω ιο^ Λ» /'-Ύί- "";^ -. μ.^ Ψ ι.
Ε-.-ρ-/ι>, Α,ι-ϋ Ιίχ ι/ϊ.. α,1 2 α τ,, υ ; Κ
-ΐίηπηλ[3 χαι Σ/ ναρ/α-Λ'.-'-Ρι. ι ι κ·. . * -
*Ί ν'.χών ί-.ι ί)·. ϊ;ε^ι, ^08 ι ; ,-. >ι ι, ίιΐ'·' ; »
σΐ,'Ίωιΐ Ξϊ; ζϊ^Γ.ί/.ο, ινορ.τ; 'ΐ-'^ι 1
(4 .; Ιτ,ν 2^ Λρ*νς/.ι ι·.^/ 1 ι Μ ί τι. ^ ι '. ' ι ^. , ν - ί / ι χ τ Μί / χ ^ί ί'ΐ *^
ϊίι:» α: ο^/τος Έ*μ.αν ^ι(/ Χ :, ,*/. ν ' ί, α--ι- ρ ./");; ^ τ',' ^7 .ό :λ:ο
ιν,' ά., /ρννο ογια.,/ χϋ αβχ,.,Αί^ .^ 1905 ίΐτ/-, ι ^ ^ ϊ Ι μι; ^ - )/ τρ »'λιο ν2 ϊ
~*0 Όιϊι. /.Οί
ν ^ ) Ι ί - ·>' ■
114
» Λ.ΕΛΤ
4,
·ν
) ΛήΐιααΛ
>ς αν !ο«ν
υ ιο »_)>. τοι
'/νοε?|ιατιΐ'
; γ ,
'/ >ν·3ί Γ Κ π^Ϊ7 ί; 5'' γ,: Ιί'ι Ι ι --:--
-' ·- ; -", ,-'; ■;{ ^ '//6·ιϊυ Σ/:/' 7Λ",
>/ι ^ί %'ΐ αγ, -ρ τ-, ι;'ε-"ύ, τ'μ ν »;ά ττ,ν
ΐ' ^7 .ό υ::οι ' ε α ι: -.3 5ν, 'α τη^ γ;:
ί^ . --^ Δ τ, ;τ'».:"ί Νο-
ι5:α· :^ Χί ιω/ τ' εν Ιτ:; ά-:^ 1 Σ ττεμβ ^^ 1 ίΜ 0.
γ .;
IV
*ΐϊο ^ ν .(.ν ,ο Ι ^ :. υιθ -,ι.ι,α.' . /■ Ί.ον ίς κα'ι τ' άρθρα 14 -ο3 ύπ αρθ. 3ό6 Νί,Α^.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Άιΐυροίμεν τα σχετικα πρακτικα τής ώς άνω
μϋοδοσιας καί
Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής ενίργηθησομίνης τ/)ν 10
Σεπτεμδριου ϊ. Ι. ημέραν 11ΐρασκ·υην Ααι ώραν 11)—11 π. μ.
«ν τζ> Νομαρχιακώ Καταστήματι Χανιών ενώπιον της νομ.μου
Επιτρ4πειας χαί συμφωνως πρίς τοϋς », τ β υπ *ρι». 105,41
έ. έ, δίχκηρυςει ή/.ών και τ β σχετικη υπο χρονολογίαν 14 Αύ
γούσιο,ι β. ε. υυγγραφτ) υπϊχρεωσβω; α.α.ίερ;μέο.>ς ορους καί
συμφωνίας.
Έν Χανίοις ΐζ 28 Αόγουσίου 1910
Ό Δτ(μαρχ«υι>ν Χανίων Πρόίίρος τού Αίίλφα ου
Έμμ.
II
Αριθ. Ιΐρωτ. 1879
> Διεκπ. 1535
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Έπαναληπτικης τελειωτικης δημοπρασίας.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Διακηρύττεί όη
Άκυριβθεντων νομίμως των πραλΐι/ών τής όημιπρασιας όσον
αφορα την ενοικίασιν, των έπίμίνων τού Δήμ.;υ ίίΐίκΐησιών, ήτοι
1) τοϋ παρα ττ,ν τΐλατΐϊαν Άμπιζρ Άλτ. παλαυΰ Δημοτικοϋ
Καταοτήμϊτος.
2) Τής χαρ» το παλαιάν Δημοτικόν Καταστημα αποβή«·ης
τής συνορε,»3ύσί;ς πρός χ;ηματα ΌίωμΐΛλή, Ε^ορειας, Δημου
Ηρακλείου καί ίρομψ.
3) Γοΰ είς την αύτην ώς άνωθεοιν λαι ύπ' άριϊ. 4 μ'.κρ^ϋ μα¬
γαζείου.
4) Τοϋ ίίς την ίίι^ν Οϊϋν και παβαπλεορως τού ανωτίρου κει- ί
ετέρου μιχρου μαγαζείου ^π' αριθ.
Αριθ. Ιΐρωτ. 1875
1531
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Έπαναληπτικης τελειωτικης δαμοπρασίας.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Διακηρυ;τει ότι
Ματαιωθίΐσης ένεκα νομίμων Λόγων της κατα την '27 Αύγού-
στο^ 1910 διεςαγωγής πλϊΐοϊοτΐλής ίημίπρασιας δια την έ»μισ-
βωτιν (ίκχώρησιν) χοι ίημ^τι/.οϋ φοΓον καταναλώσεως γάλακτος
θα ίνίργηθο αυτή έν τώ Νομαρχιακφ Καταστήμβτι Ηραχλειου
την 15 1ιϊπ:εμ6ριου 1910 ημέραν Τετάρτην καϊ ώραν 11 —12
%. μ. συμφώνως πρός τους όρους τής ύπ' αριθ. 15>1/ιιβ0 *· ·· δια-
κηρυςιως ημών Ααι $νω~ιον τής ίι' (/ύτής οριζομένης βπιτρεπής.
Έν Ηρακλειω τη 31 Δύγουστου 1910
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
Αριθ.
1877
5) Το3
Τε/νιβνόΐου και εις το Μεγάλο Καφ,νείον
παρακειμενου μιχροϋ μαγαζείου.
6^ Γού αντιχρύ τού Τίλων.ιου Άνωγε ου.
1) Γοϋ παρϊ την παλαιάν Πυλην τοο Λιμένος
Θί ϋτα;αληφί(5 η ίη^,ιπρχπχ χατα τ)' 'ό Σοπτεμβ^ίου 1910
Ιϊμ,-τκΐν λίΐ ώρΐ 10—1 1 π μ ./ωΐτιον ΐή; ν.μ.μου "ΐ-
κϊΐ ΐν.Αφω/ως π,οο, τ^ϋ; 6^^ο^ς τής ,ιτ' λ?ι>). ι-β7/ίί87
ί, Ι. διαχ,ηρύςίως ημών.
Έν Ηρακλείω τί) 31 Αύγούστου 1910
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Μ. λ
Αριθ. Ιΐρωτ. 1870
» Διεκπ. 1532
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Έπαναλαπτικας τελειωτικης ΰημοπρααιας.
Ό Αιίμαοχος· Ηρακλείου
Διακηρύττει ότι,
Έ-:ίΐ3τι τό ύττο τοΰ Ί6ραημ Β:ρΐλΛΑα>ΐΓ/ προΐφερ^ν μισθωμα
τώνΑρ· ίθ,θΰθ ίια τ/;/.μλΐΐθωΐιν (ίλχωρηΐιν) τού Δςμοτιχ,ού
?ίρου ζ^γιο^ »αι το υπο τοΰ Αρατ: Ρ.σδανακ,η προΐφε^ϋεν μισ-
«ωμα των Δρ. 2.000 δια τη^ ίΑμισίωΐι^ (ζχχω^ησ ν; τού ίπι
των Θϊατρων φορίυ έτΛίΐοίοτΓ,θιίΐα^ ΐ^π,οΐεΐμω, α-ά 5 °/0
όμ»ν πρώτος φίρος υπο τού Ά&ϊίν Ν-ϊυράκ,η, ό ίε οεύ ερος Λ3
ου Χασα» Άγιατεμνιωταλΐ], αλυρο.ιμεν τό σχι (χον υπό χρίνο-
Λογια/ Ϊ3 Αυγουστου 1910 -ρα.τιχ.ον ίί;μ}/τρα α, Αα «ια.ατΐθ-
μεν την έπαναλΓ,ψιν ίί]μοπραΐιας τϊλε.ωτΐΛίίς δι' τη> ί^υθωσιν
έώ^» τώνα^ω;«ρω/ φορω' ΑχτΛ την 10 Σ:-τεμ6ρΐ5σ 1910
Γί.άρτην καί ώρ*/ 10 — 1 1 π. μ »:, το Ν.μ. ρχ αΑ3,
Ηυ λχί συ,Αρ^,^; τρο, τ.:,; ορ^υ; ;ών 1λ
6ν8/
ήχέρα/
Κ
ι
Εν Ηραχλειφ
ΐ ^
31 Λΐγ ιι:ΐ; ΐ9ιθ
Ό Δ/;μαρχος ΉραΟ ειθ
Μ.
β Λ16 κ. π.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Έπαναληπτικης δημοπρασίας.
Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
Διακηρυττει όν.
Μ ι) ίμφανισθ$ντος ο^οενος πλϊΐοδοτςυ κατα την δημοπρασίαν
την »ν€ργγ(6ϊΐΐαν τη» '2ό Αυγςυστου 1910 πρός ενοΐΑΐασιν των
όι^λΐιΐΑώ, φορων ι/ί"/β *πι ίω' συγΛίμιζομί^ων πρί,Ίοντων, ιί^
φ3ροϋ α.γοπρ,,βατων καΐ τού φ5ρου αγοραπω/ησιας ζωων, ίΐτ«-
ναλαμοανεται η δημοπρασια αυτΐ} την 1ο ΣίΛτεμέριου 1910 ήμ-
ραν Τεταρΐην και ώρ^ν 11—18 π. μ. ενώπιον χης νομιμου Ε
πιτρ·3π/}ς *α» συμφωνως πρός τους ορους των υπ αριθμ. 14 '/ΐΙίθ
και 1ι>**/ΐ34β ·■ έ· ίιαχηρυςεων ημών.
Έν Ηρακλειω τ^ 31 Δ^γο^3τ9υ Ιϋΐθ
Ό Δήμαρχος ΉρακΛ* ου
Λ1. Δεληαχμετακης
Αριθ. Πρωτ. 491
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Όϋΐστικιϊς ε.παναλαπτικιΡίς δημοπρασίας δια την
ϋωοιν των φόρον ςυγιοα οψαγεΐοι;, προοθετου και
ύγο^ΐν,τιωλΗσιας κτιινών τΓΐι» 2ςοηοΊ.ιθ^ Ιΰιϋ τού
Διτμο; Λ[^μ^νων Απυκοοωνου.
Δυνάμει τής ύπ' αριθ. *8%ο *· *· αποφάσεως τής επί ττ]ς
«νοικιασεως των ανω φορων Έπιτροπής βι' ής ακυροΐ τα πρα*-
τικα της δ.εςαχοευης κατΐ την 29 τρέχοντος ίημ5!ίρ»3'·!Ζί
δα ΐν ΐκμυθωσιν των α'ωτ$ραι φορων.
Οριζο.-ίϊ' νϊων οριστΐλην ίπαναλί,πτίκην δημοπρασίαν ήτις β*
οιεςαχθο ττ,ν 5]ν Σεπτ*μ6(Γΐου 1910 ημέραν Κυριακην Μ
ώραν 2—5 μ. μ. εν τω Δη^αρχ,αχφ ΚαταστήΐΑατι ......""
τής νομιμου επιτροπής και συμφωνως τοίς οροις τής ύπ
318 *· -· ημετερας διακηρυζεως.
Έν Ά[ΐμ:νοις τ^ ύΐ Αύγουστον 1910
Ό Δήμαρχος Άρμένων
Ε. Παπαδάκης
4Μ/.
ΆρΛ Ιΐρωτ. 2113
Λιεκ,π. 1369
1ΈΝΙΚ.Η
Ό Ταιιιας τον Δ»»ι.ιου Χανίων
τοϋ ύπ' αριθ. 1 τού τιερί βίί τραςεως Δημοσιαν ι.»
190 Νομου πρ33χκ^
| -αντες οί ϊίς τό Δημηικό^ Ταμείον Χανίων όφειλοντες ί- '^
' οδοποιίας των ΐτών 1900—1907 φόρον καθαριότητος των» ω
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΡΩΣ
1906 >■«' 1907, φϊτυς "α-ϋν, σ^γκΐμ'ζοαένων ττοοϊόντων
ά-ΐρϊ^ωλησίας ΐν. νήτ·ον, πρόττιμοί άγροζη^'ών, πρ;-στιμϊ έπι-
6}η*Μντα ΰπ- των Διχ*στικί>ν *Αί"'ών, δι-ΌΐΜ,ιατα ύ?ρολη-
ΐΐ'ας (ύ^ '-βί -αν ό; ά'λου «Γ?ου: τόΐΐυς των *€λ(!σμένο.ν
γρήσεων 1900 — 1 }0Ρ, ίνα ίντός ϊενΐϊ-ϊντ; τμερών άπό τής
ϊη'.βσιεύσεϋΐ; ϊυκνρύξΐως ιαί τοιγοχολλίΐτεως τής παροό-ης
π σίλθϋ>;ι>> ένώπι .ν ημών ?, των Δημιτι.,δν «.'στραΊτό^ων καί
εξ φλήσωσι τ* χοίη των ταυτα *αρότον ιΐϊτα την πάροδον τής
ί'; ιυ,ί'νης ττοοθεσμί~ς θέλουσιν ίφα;μουβη χατ' α}των ιά υπό τοΰ
μν-τθέκτος νόμου συγγωίθύμενα κϊτ-ίνϊνχ ϊτ τιχα μΐ-ρα.
Εν Χανίοις τη 12 Αύγούστου 1010
Ό Ταμίίς τοΰ Δήμου Χίνίων
Δ. Χ. Παπαδάκης
Αριθ. Πρωτ. 369
» Διεκ-. 256~
Ό Δήιιαρνος Πανακραίων 'Αιπρίου
Γνωστοπο'εΐ δ'.ί:
Ό ΐκ το3 γωοίου Μοναστηράκι Έυμ Κΐμήλος την Πτν
Αύγούττοκ έ. Ι. σ->νϊλα6ο- έν τ' κτηΑαν,ή -τίοΐίερείο τΐ3 ε'-
ρη ',ένου γ_ω;ίου, έ'να μ:σχάρ:ον άίρϊν έ-.·ός ϊτ^υς χό'χι^ο
ξί :λοκέρικο.
Πό σ^αλει'ται ίΐεν ό άνχγνω,ιίζων αύό ώς Γ?ΐ3ν κτί^μα νΐ
πϊ;ουσ!ατθϊ) έντός 8 'ΐι/είώχ ι τι τίς δη'Αοσι-ύσίω: τή; μ-
ρο σης ΐν τή 55Γσή»ω ϊΐημερ δ ίν τή αΐθούττ, τοΤ Δημα:-
νιακοΰ Καταστήματι; Πανακρα'ων φίοων μαζ!) τ:υ τα νό·Λ!αχ
ατ.δίΐτικ''·. μ=σα καί ?ξοΐα ϊ-ατΐοΐή; πβ'ος παραλαβήν ίλ"Ί>)ς
ϊλ'-ο'ηθήσε-αι πρός οφελος τοο Ληιοτνι-3 Τβ.ιείου 3?' -ό προ
ηγοαμένω: αφϊ'ρΐθώσι τ» εξ)5α διατροφή;.
Έν Μΐναατηράχ,ι τ?, 21 Λ!ΐΓ-ύτ;υ 19Ό.
Ό Δήμιργος Πανακοβίων
Π. Διαμαντής
Αριθ Πρωτ. 1205
. Δ-.εκττ. 721
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ό Τααίας τού Αήιιου Ίεοαπέτρα:
Δυνάμει τοΰ άρ^ρου 1 τοΰ πί?; ε!σπράς-:ως των οιτ,μοσ'ων χά
δημοτΐκών έσόδων ϋχ' αριθμόν 196 Νομου πο;σ/.αλΐΰ-τιι ά'ταντες
οί εις τό Δημοτικόν Ταμείον τοΰ Δήμου 'Γραπέτρου ό?Ε'λο'ΐες
*άτ5ΐκοι τοΰ Δήαο^ κΐί μή άπό φόρον ίλα'ο., ήεΐινώ', «ίγοΓρ;-
^άτων, φανΐών, πρ3ϊ:ί,ιων ΐπ! άγροζηΑ'ών, ϊυλλήπτραν αγο-
ίϋλάκων καί τοΰ Δήμου, π:οΐτ!μ'·>ν ί-ιδληθίν-ί,ιν ΰπΐ) διαϊίρων
ϊικαστιχών ί^χω·/, ίράνους, φόρον έ~ί των σ^γ^1α.'ζοα5'νω■ , θίρι-
νών, χε'μ?ρ[νώ·', β^-ϊν κα' α'γοποοδίτων ϊια τό Τ^μεΤΐν τή:
Άγροφυλϊκής, κα! παντός ϊίδου; «όρο^ς ά-ό τή: πέ^-τΓς τοΰ
μηνός Ίουνίου 1909 μέ·> ρ' σήμερον Ζ-π'ύς ίντός 15 τ,μεΐών απι
τής δημςσιεΰσεως, το γ.οκολλησεως κ»ί διΐκτρύξίω; τής παρού¬
σης προσέλθωσιν ίνώπιον τώ' α/.είων δηυιοτικων ίΐστΓα.τ-;6)ν
καί άτΐτίνωϊΐ τα χρίη το>ν ταυτα ληςιπρίθετμ* χζτζΐταντα,
ά'λλως ίφαρμοσθήσιιντίΐ κατ' αυτών άπαντα τα ;>~Ό τού αρθρυ
7 τού μνητθίντος Νουιου σ^γχωοούμίνα κα-αναγκαστικά ^;;ΤΡ^·
Ό κ. Δήϋΐαρχις Ίϊραπ.τοου είς δ' παϋϊίϊοντϊΐ ίκαν* άντί-
τυπα τή; παρούσης παραχαλιϊται ό'πως ένβργήστ, τα ϊ'.οντι.
Έν "Ιϊ?ατ:ίτρω τη 10 Αόγούΐτου 1910
Ό ΠρθϊΑαλών Τιμίας τ5ύ Δήμο> Ίεραπϊτρϊς
Γ. Μ ά
_'Αριθ. Πρωτ. 468
» Δ εκ. 407
' > Αήμαρχος τοϋ Αήι»ου Κοιρήτων
Ρ^ωστο-ο'.εΤ ότι
Άπο 1ης τρέχοντος καί ίντ'ος τοΰ χωρ'ου Άποϊ:υΑου το3
καθ" ήμα; Δήμου άνεορέθτ, ά!ί'"6τον εν ό/άρι.ν
V —
ά μη-ώ/
»?ρ*ν, μιθρον κ*ί ά?προρθ.ύν:/ον.
ΠροσκιλεΤιαι όθεν ό απωλέσας τουτο ν ι ττροσέλθς ίντϊς
ο«.τ'·) ήμεϊών ά-ό τής ?ηι*οσ βΰσεως τί!« παρούσης ίίς την
Εφημερίδα τή- Κυίίρνήσίως κοί παραλάβη αύτο 'φΐΰ πρώτον
μας αιοίίίςει τ,ν ΐ^' ατηΰ κυΐΐότιτά τού καί πληρώση τα
ϊ5ο?α τίς δϋίτροιή; α*ιτο3, καθ'ότι π>ρελ9ούΐ3η; τίίς άνω προ-
θεΐμία; «ά ίχπΐ'ηθ/) πρός όφελος τοΰ Δημοτικοΰ Ταμείου τοθ
Δήμου το6του.
Έν "Αγ. Ίωάνντ, τή 22 Αΰγοΰΐτου 1910
Ό Δήααργο; Κουρήτων
Ζαχ. Κατσαντώνης
Άο'). Πρωτ. 5325
β Α'εκτ 7*3550"
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ό καρά ",αΧς έν Τανίοιο Κακο>'ργοδ{ι«αις
Γενικάς Ι?ίίαγγελεύο.
Λ-ίίών ΰπ' ό'''5ΐ τ1! »^ό 8 Αΰν'-ύβΓου 'ιπ' άϋί. 561 βουλίυμ
ίδ Συμδουϊίου των ΐν Χανίοις Πο6>το*ιιιών δι' ο! εί Κωνσταν¬
τ! ο; ν."'ί Στυλιανός Βτρϊ. Ντα^υντάίη Έ'^αανουήλ Ιωαν. Ντ*-
Άν=5 .λ'νί-ο-ς νά'οινοι τοΰ ·χωοίου Μονή-
τοϋ Ν^ιλ'5 Χανίο>ν ·ταρεπέμφήΐτ]σ*ν Ινώ-
πι-.ν 'οΰ Κα*9υο·">ίΐ'είο ι Χά ιω > ϊ·ά νί Ϊίνΐ-Ίώσΐ" ώ; υπαίτιοι
-οί οί την 17 Μϊίου 1007 'ν Σί'-Ρ'ΐΐ ΣΛ!νιΐ) ίφόντ«σα>» τό>
Αντών ΐν Μτα-1α *αί χατϊ -όν ανόιΐ νρον-ν ταρά τ·ν Οίσιν
ΐ» ^Τ5ν^ι^ Σ-λίνθ'ί ϊτ'τί'.-άΒτ-'αΜ νΐ ΐον»ύσ',>3ΐν δι
ώ 'Αντώνν Κουιιΐίάχην »αί Νι/:λα'·ν Μτα-
ή
Άίνυ νοίΐ τι μ ■> ε ο υμίν 3 υ ά·"·ό των ά"?*ίοων ι1^, Γι7 ■/.··' 238 τ^ΰ
Π-ιν χοΤ Νίμ'υ.
Θ:ω;ήταντ£ς τ'ί; ' ά~ϊ 2^ Δεχ'μίο'ου 1917 /.ατη-ο-,.'αν μου.
'Τίπ'-ιϊή οί 'χνησθέ·τί; ίΐναι ΐυ ·ίϊι5ί ν α! άγνίΐΤ-α'. ό τόττος
Δ ·νά'ΛίΐτώνάρΟο(,)> 408, ΊΟΠ χαί ΊΟΟτής Ποΐνιί|ς Διχονομίας,
Πο·5-"'αλί5 τ-ύ- ·;->η·Λέ·)ου: χατηγοιιυ'Λ^· ο >ς νά ΐιιφϊνυΟΛτιν
!ύτίΤ9·;σΜπ(ι)ς Ι«(ί)~'-5ν το~ ότϊοοΐ-ηίίοΐ) το·1 Κοτχ'>υ'5γο^!χ»'("υ Χα-
ίο>ν τϊ;ν 1 1 ΛίίίΑδοΌ'ΐ 1010 ^ί^ο'Χ" Σί5ίχ-ον ν.τϊ Γ)θϊν 2 μ ΙΛ.
ι κτΐ ή ·τιιί το" ΝόΐΑίΐι 'Ρ ζο ιέν
ιη ά»" ·ί;ς ένίνϊτο ή τελ?υ-α·'ι ποος τ;
σιν χιϊ 5η ιοτίευσΐν τού πιοίιντο: ίιτ'ι τ"ϋ Νόαιυ δια
ν. "α ϊ:.ατ(>(5τι κ,ιτ'α^-ή;. άλλως μ ό ί Α$αηζόμ.εν?! χϊτά
ο; ΚαX3')ον[ι;δ!xι:ο^, ή λο^-!
Δπίθ'ϋυίήτω τ!·*τρο> Ϊ'ϊ τ*1;
Έν Χανίοις τ7 Π ΛύνΓύ-ττ-υ 1010
Ό Γεν Ε'9ϊγ'ε'λε}« τΛν Έ·ρ=τών Χ-τ
Γ. Πλουμ£δ·ς.
ΆρΌ. ΤΤο(,>τ 53Π2
» Δ·εκχ. 3578
ΚΛΠΤΠΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ό παοΛ τοίς εν Χανίοκ; Κακοιτργιοόίκαι»;
Γενικό»; Εχΰαγγεί'.ενς
Λΐίών ύ-: όψει -ό άπό 23 Ίουλίίυ 1907 Ιπ' άρΐθμ. 414
ο.λε^μα τού Συ|/ΐ63υ' ιολ τοιν 8ν Χαί ο.ς ΙΙρωτοδΐιιών ϊι' ού
Γίώ-,γιο; Μιχ. Κουλουρίϊης χα· Μιχ Άν:. ΙΙεντ3ρά*ης
(.άτοι/οιτοϋ -χωρίου Άγ'ας Είρήνης τής ίτ.αργίας Σελίνο^ τοΰ
μοΰ Χανίων χζρεπέμφθητϊ-' ίνώζιον το~> Κα/.ο^ργιο^Ixει^^
Χκνιων διά νϊ δ'.χασ^ώΐι» ώ; ύπαί-.ΐοι τ:ύ ό:ι με:' άλλων την
23 — 24 Φί?θ5υ3ρίον 1^06 έχ τής θέσεως αΜΐή-'α» τής πε·
ρΐαερε-ας Τίΐΐ/'βνων Σ:λίν5υ εχλίψΐν γι^οτ:ρ:6α;α άςίας 650
δραχμ. άνήχ:ντα ε'ς τόν Ίωά.νην Ε^μ. Φΐωτάλην ζτοι:
Καχυργήματος προίλεπςμέ^υ χαί τ'μ(.)ρ^υ^5νο^ από των
άρθρων 57. 471, 374, § 9 χά 376 § 7 τοΰ ΙΙοινΐζοϋ Νόμ:υ,
χα'ι 1 χαί 2 -ιΐϋ ϋ- άοιθμ. 36 Νόμου.
Θ.ι^ρήΐας την ά::ό 2Γ> ΑΰγούσΓθυ 1907 κατηγορίαν μο,ι.
'Ρί-ιΐϊ'; οίμνησΟέν:ε; «ί/αι φυγόϊι^οι *αίαγνΐίΐτΐι ό τί~ος τήί
ή; των.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Δι,νάμίΐτΐον ά θρω, 403, 406 %Λ 409 τή, ''αΐν:>ή; Δ¬
κον:μας.
ΙΙρ-3χαλώ τού; ε'ι-.η.ι;ν^; Γεώρ/ιθ/Μ χ. Κ.->λο.ι.ί?'ν ·»
Μιχ Άντ Πιιντ ρϊ>ηνά έμφανΐσθώΐι» αΰΐοττ.οσ^πως έ ών.ο
τ ϋ άιροατηρίβυ τ:1" Κ* ίυργι.ί'./.ίί;υ Χ>-'^'' τί;ν 18 ->β ε ι-
βρίου 1910 ημέραν Σά66-τ ν -«αί ώβα> 2 λ. μ. δ ε ^αρίλεό
σετα! αι ή π*-ά :ο> ΝίΑ3-, ;ρι.-Λνη τ μ/;«; -ίίθεσμ' -
λο^ζοΑί^η ά?' ί; ίγίνετί ή τϊλε-ιτϊ α τ3' ιτ;~ς ϊο /;*όλλη
σΐιΐ κ ι ίη.Α9>'.4.υ ν ;οί «ρό/Ός ϋτο τ . Ν: ο., ? ι:;;-'α *..>/
"ΐίάξεων, ί'να οι*α;9ώίΐν-Λϊτ' αύτη , αν., μή »,*φΐν ζ με;οι
νατά την ρηΟεΤσαν δι'. υ.μ-.ν τ^^ Κϊ ί,,ργ.οί λ: ο ·, ' λο,ΐ .'■
5·α;0ή /α-ά τόν Νόμον βρή ■.ην.
Ά μόΐ'ος ΐ'.Λ 3ΐ «, λλητ/ρ τοιχ "λλτ,σα-ω τί πίρόν.
Λ';μ.7'ε ίή ω ιό τ*,::>ν δ'ά τής Έ ισήχ3 - Έ,»,μΐίδ5ς
Έν Χαη ις τή 13 Αΰγ 6στο^ 19! Ο
Ό Ε'σ?γ-»ε)εί: των Έβετίν
Γ. 'ϊλο
Αριθ. Πρωτ. 5386
^τνν' εΐΐιγί-ωσ! δι4 /-'μίοο -'-; τή- πϊραθΑϊ'σίαν τή;
Μ 1 Γ ·■" ?ί Κ ?τά ΐ'υ "ν-;υ ιελ νίΐαϊθ") Ϊασμο3 ουμπε ι
35 ,-λ ΐγ-ί .ΐ-ΐ'θ* ά*'.»ς ϊΐ^χΐΑ'θ; 1211, άτ»τυ*/ον 5/ως τίυ
σ*'Ζ3" ■((( Ι/. λό"'Μ' ίνιξβο-ιττων τής θ λήβίω; τ«.ν ή-θ',
αο;ργ'ΐ*ϊτο· £3ίλε-ϊμέο.> αί χ μ ρ υιιίν υ ίΐ:ο των αρΗ.
Μ -β-.· 18 τ-' 'π 'ά-Λ 546 Ν μυ «5 άϊ'ρ-" 13« τ ΰ Ο^'
ά-θ. 113 Ν-;« 9 ιΤ κ^. 375 .ς3 Πνν. Νόμίυ.
Θ-ω κ) 'ς τή·1 «γο 2 Ν-ε· βρΐ'.υ 190β κ?τη; είαν μικ.
>¥?-£ *ή οί νν;3θίτ;ς ϊΓνε *^" οϊ"ίθ'· *αί «γνΐϊτίΐ ό τό·ζ?;ς
τ1^ ϊι^ΐΛ-'-ή: τ1· ν
Ι) Δ·εχ~ 3596
ΚΛΗΤΗ.ΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ό παρά τοι>έν Χανίοις Κακοι ργιοδίκ-Μ'*
Γενικό», ί.κίαγγελει/ί;.
Αοβών ν* * δψει τό άπό 14 Μαί:υ 1^07 6·π' ά-ι'. 3 4 § !>·
/ευμα τού Σ μίουλιου των 1ν Χανι; ΙΙ~ω';5 , Γ ;·' οό ϊ Στ-'-
ρα ος Δ. Μΐ-ερχ,.νιουίά/ΊΓ, κάτοιχος τ'ϋ χωριο. ΧαΛίπας .ής
δπα-.χιας Κυΐω ιας τί/ Νο^ούΧα :α./ τζιζιζ μβ'*; .ώϊΐον τ?"
Κα/.^ιργ:ο?ι/.6ί.υ Χανίων ίυ νά ίιΧΛθός ώ 1π; τ ο.- -;.> οκ .ην
νύντα ιή; 29—!0 Απριλίου 1907 μ&τ'άλλων έν ή ·17 ·;^ι ]
οικίας το.ι ή ά χαυαν την Αρχήν να τς,ραλςιψ.-, τ'- αί ι·
τουτο^ κα η,-ίρί,ι,Αίνιυ .π ?;νψ, ήτ ι *ΐ^.7 ^.ΐ:^ - :
πίμ,ϊ'νθΛ »«ί τ ,*ω;3.>>ίΌ,> άπο των άρ'ρι>ν 50, 57, 8 , 81
*ο! 169 τοο" Πθ'ν.νο"/Νΐμ'υ.
Θ:(θίΓ,σιΐς τ-ι,ν ϊτ. 14 Ίίυ/οο 1907 κα-ηγ-,οί- ;.·:υ. »
Δυ 5;»ϊι τ-^ν ά θ;ων 408, 4· 6 ^λι 4λ9 τ"ς Π ίνΐϊής Δι ο-
Προΐ'ί'ώ τού-; ε'ρημενοΐ); ίνυ-εοα χατηγορΐυαένοϋς να
*'υ-γιο? χ:ίου Χανίων τί; 11 Δ*χεα6:ιί:υ ' 91 0 Ϋ·αίρ'ν Σ'5
6α-5ν οί 5ρτ« 2 μ ί. ίτε τίαρελε^ί-«: κ-ϊ! ή πιρά τοϋ Νό-
αου ό-ιζ-α,-νη :-[}ην;ί ιτίΐθ "»!^ >ογίζομένη *φ' ής »%β-
νε ο ή -ΐ.Λίυτή"1 -αν -γϊ' τ3'7.5 'όλ" ηιιν *■ ϊηΛ5ίίευτν τ*3
κα·;' α'τνν, άλ1* ως η.'; ί 5βν(ίΓΓΐΛε>οι /. τα τ/," ον,θΐΐσαν
9'ΐ*5ν •ο'ί Κακ'υργιοϊι εί υ, θίλ υσι χ «ά ;όν Νοαον
^ Ιρή'-ι1» %.
'Ρν Χαν';-ς -." 11 Α'γίύστου 1^10
Ό Κ'τ1"· ^ ϊλεύ; των 'ΡΙ 'ίτον
Γ. Πλο'>μίδιτ4ς
ίΙ) Ποωτ. 86Π1
- Δ'ίχτ. 5127
Γν ·'■
ίΙΑΗΤ ΡΙΠΝΚΠΚΡΙΜΑ
ι*· ™ ιοά Ηοωτο"ί»:ηι" Χανίων Εί
'9%' -?ν *ν τ'7γ-- / ί τρεΐ α?γαί ά:ί~ς ϊραγ
α-Ύ Τ:ξ -νν 'ΐ01ίνντ,ν Π--α5 μα/^"'ά'ην ϊ? νά ■
Ρτ-ιίτ ό Νιχ.ο7χ.ο Μανω1)!/!} ι; -'τώ/"20 'άτ. Δ-α-Ίι,νας
7 ε· ν Κ.?>)"'"; -ίίίή5η ΐυρ*: ος ~ηγ5ρεΤτα! ώ: ύπ 'τΐος
Έιτε.ϊί, 3 μν/,σθεί; είναι ^υ,οδχ ς -αί άγν εΤ;τι ό ό~ο, τ^ς 5 *ο ο ι ΐν γ' ,ι-^ ί>!ι-5γ-ω'Όω; >·*ί αν υ τή, σ.ινχ.ατϊ'έ'75·· ς
διαμονής τού, | χοο ί%-/_ ντ ς δ χχ'ονΛα «ί.ον-τμο ο Ι36;ν ε!- την χά 3*/ήν τού
Λΐινάΐίΐ των ϊρ'Ίρων 108. 30 % λι: Ί')9 τ»;; Π; ν./■ ς -!/ί ] ϊ5νϊ ■' τι 8 κ-ϊήΐ/α·:. ίτο: δ.ι τή^ νϋχια -ής 12—13 Μαί υ
νομίας. Ι 19 ■' ι* τ^ς Οέ.ϊιι); « /η ά/:υ'> τή τν-.ρ-ερίί-ΐ Κί(α>ειών
Π,.-.σΑαλώ τό; είρημέ όν Σΐίΐίν^.' Λ λΙ~ϊρ/ΐαν ^ί;χ.§ ^ά Κ ?ω
γι.ϊΐ'ϊΐ.υ Χαν.ων τ-,,ν 18 Λϊ.ιιε.ι.έ/.-υ 19.0 /,;= ν Σά β,τ ν '"/ "ϊ- -νό^ω ώ: |Τΐ3ί "7 αν τ.'υ.
και ώραν 2 νΐ μ 8ΐ8 λ ;ϊλε.σί" *; α;ι ή κα ά τ ύ Νό »^ ι; Ετί-Ϊ/; το :; ό η ' τ Ο ; κ -6 έ'ε-α- α ί τ-μ,ωρε1".·-! άπο τα
μϊ^ι) τρίμηνΐς "ρςθ- μ1.^ λ5ιζ;>έ'η ^"'ή, ί -ν: ' τ ^λ ^τί·α 4' } Ι 2, κ ! "^ τ;^ !ιτ' άρ.' μ. · 65 Νόαΐυ, ·χι:2χ-/(ρ·'ζίτα
τοιν τρ-ς τίΐχο· όλλησιν καϊ δι,.Λ'σ ε ίίν - 3 -α ονχ'., τ τ ^ *"- ώ ~λτμλ= ■'ΪΡ·"*·
Ν:μ.υ Ϊ!ίτίΤ3γμ·νυό·ν τΐρ^ξΐω , ίνα 3 Ααϊθί) κ .' ]>· ν, α ω Ί''"τ-:'ή ό κ* .ηγ- ο!.»εν·ς ;ότο εΐνα' ;"ώ^ κ»ί ογ'.οεΤτ^ι
μή «μίαν ζ;,Αενος χατά τ^ν :ηθεΐΐα; 4(·»σ(μ,ν τ;3 Κ^/ ^;■>". - ό -οπος τή- πα'ν^ ιοο.
Ι*:ν-ςχν τ' 5-0ρ 405 χ-' 406 τή Π:!ν χίίς Δΐ'ονίμίίς.
\"χ ο^ϊ' -όν ε'ρν^. ν ν χ τη'θΓίίυ. ν ' ?να ·*|>φο!^ σθ^ λό**ο*
π^ΐώτί,) ΐν ,-ΐο τϊΤ; ά ροα — ;ίου το Πρωτοίί^ειου Χανίιον
την 17 τ 3 «-ν ς Δ^,ίμ'ρί-υ ~ ϋ :5Λς 19!0 ίμίρα · Παρα-
σχ-^ήν>«ώ?νν 8 -. ι*. ?να 2(να;0ή ώς ύπαίτι ς τή- ίκτεθίί-
407 τήί ΙΙςινχής Δι ο.ςμ'α , συγχρόνως ϊ? χαλουμεν αάτόν
'}'., Χα^,ιςτή 1 Σ-:πτεμ5-ου 1910
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
>". Σκουλάς
Οί λ τ,(»ϊν ες μάρ^ρε,;
Ιω^ν^.ς Ά. Πα~.3... αν_ι> άχ.;, >.άτ. Κοντίποολ* Κυδ'«!νι*ί·
:ι:γ( ς Λ Τρ ι 'γ3ια·,; )) Γέρω Αίκ«ω *
>ηί » Βαν-έ
2 ν-·.ς , ίίλει χατά τόν Ν;μον ϊ;-ααθή έρή
Δτ; ςο.ε.Οότω τί τταρον -[ά ΐ^ς ίπυ/,,Λθυ Εϊη^ϊριδί
Έν Χανίοις τη 13 Αΐγούσΐ-ϋ Ι'ιΙΟ
Ο Εΐσ2ν^£Λ€θς Τ'.ν Ρ^.-
Γ. ίίλ ιαίοιι.
Ά,-υ.
τ 5269
^ιεκ-ϊ. 3511
ΚΛΗΤΗΡΙυΧ ΕΙΙΙΚΙΙΛΙΑ
Ο
II
ο(3ά της έν Χανίοι ίίακονρ^ ιου.καΐζ·
Γενικόι Ειόαγγελενι.
Λ^ίώ' ύχ' δψ«ι ζο «-.ο 2 Ο -.(>1-[,) 11ι»0 !)-' άρ.'1. 4 23
3ο^λ«υ>Λ τ ου Συ,.'6ί,ίλ οο "ών 'ν Χά- ·ς ΙΙ-ο*:!; ών 3 ' :ΰ
-Λ 1) Γεωργ-ο;
II.
Φ^ρν^ρα ής ,αί 2) Λγ.λ ρτ ι; Τ^,ης Κ ':~·:' '· Χ?*
ο α' /ά ο.κος τοο χωρ υ ΣτΓ, ΐα τή ϊ-α-χί^, Κ.;-^^ι;^ ο3
π; ς άπόϊεις ν
Νο^οϋΧ.,ίιΐν χ-:ι ό β' Ίερ-ώς τ,',ς "Κλ' .ΐί; -.-;-*> ΊΙ ^ .' λ/, μ. -23 ^. Ι. έ>Λεϊ[ν τ.ϋ Σ ^6,ο·οο Μοορνιώ. Κυδων.ας.
,θ^ϊίν ίνώπ.ν τ; ι Κϊ/.;^ργ■οϊ -ε θϋ Χ^νία.. · δι ν ? ! α θ">υ: ΊΙ 6~' ΐ,,ι.μ. ϊ6ϋ ί. Ι. -ναχ,-.τίχή ε-ίεσις τί^ μάρτ-ρίς
ώς ύπΐί ιο' τ^; ϊτί μετ" άλλων τ;ν νύ/.τ- τίς 15 —' γϊ Μ^ί,ο Γ. Κ'. Γ.ανιικα/,ι.ν.
μ ί^ς Μ^ί,ο
1906 »πι ζημ-.α τού Δημβσίου τής Κρητική; Πολ·.:-.ίας ήθν-
ίίιθς έικαστιχί; /.λητ^ρ παρί^,ελλ
δ-ω; έν αντι-
ΡΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
τύπον τ.3 παρόντος τ;ιχθ'.:λλή;/; είς τή- τ& ευτίίαν οόι. 3«
τ.ϋ ϊτηγορϊυμέν9.ικι« ί ε όν τίΐ·/_ι:5λλήσί β'; ίτ,μότια μέ η
Έ% Χά ί ις αυθημερόν.
Ό Εί-αγγ6"'ί')- Χα·ί,,
Γ.
'-οι'ι Μ;.. 83 ίθ
« ίι εκ τ. ~5267
Έν Όνόματι τον Βαΐΐλέί(>Γ τ«7>ν Έλλί·.·ων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙ Κ ΡΙΜΑ
Ό «αοα *οω*:οϊί$:αις Χανίων Ρ
Έπβιίη ό Έν μ. 1«.>5ν. Π·ντικίκης Χ;ηστ!ΐνο- Τν·ό* ΐτο.·

τ)λ'ΐι;ς"Ελλην *άτ '.
ωσ::,> ϊ'
ς
ΚατηγιρϊΤ ι ώ; ϋ-ια'ποί -^3^ 5τ τ>,ν 21 Ίο^ί^ ϊ έ1, τ.ί ί
-. ιλ. είς τ/.ν Γέθ'ν'-Ξ λ-κεο-ιΐΓε» τή; τ^ρι,ίοείας Βΐ.»-
ά ά
6ίν
Β ΐλ^η; τή; Ά'γλ άς Β/.τω3·α; έτΐ δι τή 5-ίρας έν* ιπ -
τ:ϊ ί'.ί ΐί.;τ:ώ ν ϊςαΐ^υρώιωϊΐ αΰ:ϊ μί ομ;»ϊ..ϊ :ΐηςτιξ'.#;
ποό; τ,ν Ά 'γλ »η; λύοϊ ή:;ι άνωτίοΛ; των 20 δια'/μων ά
κ?ϊ Οτιιιΐ! 5; 1"2 δ;αχχα; λχί νά το"ί ϊ-ιιιιρίψιυν τό υπόλοιπον
κ.Ί 2 -ς ϊΐ/θ^ΐι δ'πιι) σ^ν^■^Iι3ί3θή ΐ-ΐ.'τ' ι>ΰτΰν ίπίτυγ^ν ό'μως
τ-3 -ίκρ.'νόμ.;·-· το-ΐου τν.^π ΰ-ουέ'»ε'7 λό-^ων άνίίυρτήτων τής
θέλη 1.1» ς ου^
'Τ'ΐ-ειίη -ό άο'Λτμζ το'-τ^ ττιοδ «-επι -αί ;ιμωρ^ΐ:ΐί ά: ο τ'
ϊ:θ?> 47, 8 Ι, 3Ή, 3')8, -35 Ι1;ιν(·Λ/ύ Νομϊυ, -/_α=α>Τ'ρίζβτίΐ
5ί ώ; τ./ν,μι*-· τμα.
'-ε.ϊί; ό Αατιγίίθύίενο; ο')Τ7« ίν· άπώ' *ΐί ά,'νθοΤτ^ι δ
το^ο; τή ίυιχννίς -ου.
Ί όντε, αί τ' ί'ρ'ίρχ ίθο χα' Ί06 τίς "οί ι»ή; Δ'κονίμίας.
Κϊ^ίϋ^'ν :ό, ε ρτ,μ-νΐν κϊτϊ,γο, ού·*:εν Τνα ίμφινυθί αύτο-
ρ γ, φ
πρ'.σί"~«»; ίν.ι»-.ιον τϊύ αιΐρ^ττ,ρ υ ό3 Πρωχοϊι είου Χανίοιν
τ/,ν '™ ιοϋ μ^νίς Δ*χε!.1.%ρ·^^ τ- 0 £ ςυ^ 1'ΜΟ ήμ·-ρ^ν ΙΙ'ρ»-
σ■κ?^■(;' κϊί ώ;«ν 8 τ:, μ. ",α ϊ ,"ϊ;9- ώ ύ-.ϊ τ;ο·, τής ίκ.τε'· ί'στί
«-ά:-ω-, α λι>ίΠ;ΐ-ι ϊ .«,0-, !;ή ην ο ι-ί λμ; τω ά,υρΐι) 'Ί07
ιή- ΙΙί'ϊ'Άή Δχ ν^^ίϊς, -".γ/ρυνω δ: να" ΐύ,χεν αυτόν 8"!ως
3-αμς^ ί·/, πρ-.ιελέτ-ς αιβ:άσι ε ^ί 53α'··κ.; ω- ϊτ ίυ- 1 , 2; ν*ώαιν *.7>, γ^ραί'ον τ/- ί.>:-ραΐ'ας.
σε ίια ίτι;ά/.ου τ^μ ίμονώριόν τ'υ Κο>νστ. Τσ ριγ>Λ-
ενϊϋφοοατον σώμϊ-ί- τού μέρ', ίξ ών τρα;μά->).· ΰυτ-.ς ;-ό-
σ:αε %ν α Ιγιν ' ιτγο ίΤ'θ'ή ν κϊ-ίσττ; τιίζν μ Ιν τώ' το'ών
αϊ: ϊλασσ,ν τβν τριάν.ηντι {;μ«βών.
Ετείϊτ *' ίνίμ,η,ΐ'» το"το ποοδλέτετ^ί/« τίλί>ε«γ.τϊ· ί«Γ> τ'
α Λοι ίί' ■'7 |5 4 το"ϊ Πο·νκ ΰ Νόμον., γ_αρα'.ΐΎ,ί'ζί·α! δέ ώ · ιτλημ-
λ
>ι'πε 5γ, ό χ-τη'3Λ·3'"Α£ν:ς 'υτις ϊί ε ά'ών >οί ΐγνϊ»Τ-Ίΐ ότ:-
πος τής 8 α,ονή; το".
'Γόντες κϊ' '
ή; Π·ΐν7.ή; Ν >ίν:.·.ϊς
πο-σ'^πω; ΐ>ω·τ'ον τι·> ;'.05*τί,ρ'.2υ οοϋ ΙΙοότοϊ Χιν.οιν τ'ν Π
^5" 'ο.'-ν-· Δε'-μ6ίί^ -"ϊ ϊτους 191' ήλ'ρΐν Π?3»- ^^^^ κιί
ώο ' Χ «τ. .*. ί'ν-ι ϊ'.'.'ϊθ'; ώς !)πΐ'τ:-·ς τή: χ..τϊ'είσης --αςε«ς,
ά ω; Οί1 «ι ί λα/ίή !.ΪΆ'-ν συχφ·όν,); -ψ ί?0-ω 4''7 τίς Π}Ι
ν:».ής Λιον^'Ό',, τυγχοί ·>ς ϊε ια7ο"ίμ-' χύτΐν διτω; λ^6γ( γνώ-
-ΐ·)ν ΐνγρί^ων τή; ^-νιο·'ροίϊ;ας.
'Ρν νΓν:-ς τή ^Αύγουστον Ι1 10
Ό Κ'τ''ν- ε^εύ'ον Χ»νίον
Ν. Σα66άκης.
Οί
Κΐνς Τϊ οί 'ωτ
Α Κλο αοά τς - » » »
Ν*ονα;Έ·ΛΛ Έλ>.-ί*ηί » "
"Πγγοιβ"· ^ρός ά-όϊε ξιν.
Ή ύ-ί γ» ν.λονίϊν ?1 Ίνυ">1θίϊ. ϊ. Ί-ρ.?ι:ο:Γ:κη ''
σ·.ς τοΰ Ιατροϋ Γ. Ρ-·μ6>ά'>η.
Άί'όϊιο; δι .Λϊτικΐς χλητηο '-α;αγ έλε-α> ό'-ως ε- ^ντ
-5-ι --.3 -ςχηνη; τ ι/.3*-ολ ν,- τ γ, ε'·ς ·ή> τ; ->:πΐ ο·3 * ϊ'
'·^·;η^-ρο^Λέν';^ -χ: |-ε ';ν τ ιγ.ίθΧ-'ήΐ., '-ϊς^νΛ σ ϊ -ί?η·
Έν Χανί::; αύΟτμ-ΓΟν.
Ό Ε'σαγν':~· εύων να ι. ■
Ν. Ϊα66άκη,-
φ ή ρ
'Κν Χ-νος ϊ. 23 Λ^'ύητου 191'·
Ό Είτα·/ ίέλε^ω' Χίνοιν
Ν. ΐα'·βάκ·ν
Οί κληΐΊίντβ 'ΐ'ρτιρες
Άΐγυιη Κ3λ->ττ3*1; χατ Χ-νων
Κιρνάζα Μ»υρουοτ.οΊλϊ >■ »
"Γ'-γνρα^α ιτρ^Γ άιιό*β ξιν
Ί1 '>*' ά?0. 6 '2 Ι. -'. ί* σ; τίί Κ > Σ:*0.Λ3; Χ.να,ν
'Λρμο' *ς 5.α «.'ητί;·) -α:ϊ; (ίύ ι αι οί·.); ί) Λ/τι-οτον τ^ύ
ιταροντ.; ΐι χ.α '. Χ ι τ ^ ϊ'.ς τ-;ν : Λ-,ι.Λί; λ,ι:;ι/ίχ/ -.οί καιη-
γ.ρ.ϋ-ι νού ■.-.. ε'-- ο ■ /;. κ λλ-,ΐί, . ; *'Λίσ - ,λ.;ρη.
Έν ίανιί ; ί'Λ^ ι.'*!.
'(( Ε!οαιγε'-ύων Χαήι.ιν
Ν. ϊαιΛόκιι·
>
"V
5Γ>10
'Κν Όνόιεατι τοΰ ΙΙι»ίιΛέως των ' λλ·1 νων
"κλΗΤΗΓΙΟΧ ΕΠΙΚΓΙΜΛ
Ί''πϊΐίι, ό Ε;μ>νουηλ Ρ. Ρερ^ϊναΑ-ς χΐθΐΑθς ΙΙρακλει υ
■Ααί ή'η * νι.,ίτου οΐαμ.νή; κ»τη· βρ ί αι ώ; ϋ-αίτ:ος ότι άτ.'ο
κ1 μ = νης ' 0ήΑηςτ9·μχ 'ί-.ο; Δτμτ,τρ. Πε'σιϊιανοΰ 1^
τα λ.-α κί μ^τ »νκέλνϊτή; Κρτ,τ κί,ς \ι ιτείΐς πρό; ϊι'
' /.χ μ·.ϊ. χρ--·ι τΐ'ήν άΐι-.ϊε·ς·.ν ίια 1-.2·/Μας 10 χϊ! έ "ά τή. ϋτ.ο
' -/:εώΐ ώ' τ;υ '&*'ι. "-τχ Αΐ'ι ίίς "> Ιωάννην Μΐργ'.ολικ',ν κα-
τιΐΑ .· Ή:α'>ε·ίΐ ·ι γαί>3·. τή; ϊλλοτρ ό γγ,το; τ λ/ α'τ,γνωμο
νω; Αϋ ^νε; τι-, 3; [ΑϊΤΐΟέσίως τιύ ίϊ ΐΑτή^ον-.ς, 'όπω; ?■/(.
Αριθ. Πρωτ. 8343
» Λι,κπ. 5255
' Εν * *ν«ίπατι τοθ
"ΚΛΗΤΗΓΙΟΧ ΕΠΙΚ'ΜΛ
Ό ~α(»α «ίρωτ·)δί·αι* "*· «ν ών
Έπιιοή ό Γεωρ ι.ς Μ. 11 λ* αίί *-,, τ, Χατζα>.η; ^ΐών 22
"?φ-,ν /.ατ Χανίων /.Λ -?,3^ ά,'ώ'ΐ-^ :·,-»■ »ή;. χα;η ,'ί;εΤ:αι ω
■:%^^.^ παραο, >>; ώ; ί?1 χ η ι»ν ^^^.
ί Έτί'ίι; το ίνβ'ημ» το3'ϊ πρ:ίλίϊετϊΐ χ.ϊί τ μι>'ρεΤ·3ΐ άτ.ό τ'
ΐ ίρθρα 21, 22, 23 371, 373 -.-Λ
II
:ν;·.*-.ύ Νί.ο,, χ,ρΐ* η;ί-
ϊ ζ^.αι '.-. ώ, τ,μ,χ λ/»η;α.
Ι Έτιιϊ , /ΐιηγΐου ; ο, ού-ο; ίί ; ϊπώ χ/' .γ/οεϊτίΐ ό τί¬
ος τή; ί αμονή. ν λ.
Ιϊί/τες /ίΐ.'άθρα ΊθΓ> χ-ί ΊΟΟ.Γ,ς Πονι/ης Δ'/ί'ς^ία:·
Κ.λ ^;> τ'ν ='οηΑίν > /αΤκ,γ ρ: μ''ϊν ΐ.α ·μί}3ν!3^τ ί^το
-ο-(.,γ.α) ΐνί-.ΐ/ϊ τ Ο ά,-; ττ-'θ-' τ ϋ !Ιρη»το"ΐκε·ου Ηρι»λιί:υ
τμ:?ιν Π:Α--ην
"(-^ι/,»"/.^1, ^ναν'.ω'/. *^ί(^ι('*1'—ι-'*-«'-·"*Γ""ΐι*"~··ΐι''~"''""—· ,/· -. ^^ - " ί - · Ι
II
Ι » ι-'
II
■ ί-Ύν ϊ*
υκαι^ίς τιυ ότι 0;/ων να Η-ν«νΊ'/· ί·-1 '-α ν*_■*■>' --'30 ■=· | ^_3/^ . α. ι,χ Ι/.π)', ώς ΰττϊΐτιος τ^ς ΪΑΤ'-δίίιτ,ς τ.(ά:ίω;,
εις *»«ς, α3ϋ·.-/ωρτ,τίν ω^/^ς *·«/.«««« -ί»^ -^ '.' - .-" ( (ι ^ ί(/α.β .,. σ , ω; τώ -., »,οΤ χή. Πει.
'.;-'ας ιΐίίΐϊ/ο ^:αν η ο' μετ 6« ττ,ν 1 ι 1--Λ1-·» ·· - -'· ■ τ" ; =/ ■ - ' , '"'»-. '·■;_- -'£Τ ... .
Χ*.ι3ις Λυβα; «ονχ. Αη ,ατά «;£*.. ^ν >4!.!;ίν »; τ ν Δρ- ^'ν Δ ,= '-«'ί · «- 7.-» " ί »*,»' : ·»«' ^τ'» °^ "6τ· ·"*
,; ' , . ι ·ι ζ'' ">' ί ·';ϊϊ·ν τ?,ς ίι-ο ρΐίΐ"'ς.
Ύ^ρη Κϊκ&τσβιιην α '. ε^.ιτζ £'.; την Κ. ναν^ι .ι ^υ:ί3Α.Γ..ι^Λαν . . '. ιοιη
εν α·3υ;μα *βρ3στησας εις >υ άς φυίω. οτιη.ο Α ,' ·ι ■> 'ιρα .^ γ ^.-, ^.
"Ου άλλ' έφείβ ϊπί μ'; '.λιαιάςχλυρα, τη/ πίοτο,λη' τι,ς χ;:» *
33Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Οί κλτ,ί'έντες
Ίωάν,νης Γ. Μχργιολάκης κατ. Ηρακλείου
Μαοία Μ. Σ»ορ8λη
"Εγρ αψκ
Ή δχ'άοιθ 353 την 29 'Τουνίβυ 1909 ϊκβεσις τοΰ Κεντρ.
Στοθ,ιοΟ Ηρακλείου
Ή Σγετική Δικογραφία. ,
Αομόϊι-ς ϊ'οσπχ.ός κλ*;τγ;ρ ταραγγ-λλετα' ό'πωί εν άντίτυ- |
πίν τοΰ πιοόντο; τοιγοίηλλήστ; 4ς χήν τΑϊυταίϊν νατοΐκίαν τοΰ |
ι κ'ΐ ?τεοον •'Όΐ'χοκϊΧλ'&στ ίίς δηιιότΐΐ μ^οη. |
'β το παοο" ϊιά τής 'ΡΙν.τήιο,ι Έ'ηΛϊθ'ίος τ>ίς !
Έν
αΰθηΐίίθόν.
Ό
Γ. Χατζιδάκης.
Καλ-.ϊΐαι οτως εμφάνισις αυτοπροσώπως ενώπιον τ.Ο άχ,ρο-
?τη^ί-υ τοΰ Δ'ν,χστη ίου των ίντ^ΟΟα Πρωτοϊικών ιήν 2 τοϋ
μ'νός Δ;κΐμ6ριοο τ . Ιτους 1910 ηα,εραν Πέμπτην καϊ ώρχν
9 π. μ. τζρ-.ς συζί,τ. σιν τή 1>τ.ο χρον»λ-?ΐ'»ν Ο Μϊί;υ έ. έτ.
ίφέ.- ώς σ;υ χατα τής ύχ* αριθ. 215 τή: 25 Φ.δοουα,ιί.υ έ. Ι:
άτ-.φάΐεως το3 Είρηνΐϊ κείυ Χανίων ά*λω; θέλϊΐς ί:κϊσ6ή
ίρηαην.
Έν Χανίο ς ττ| 12 Αύ·;ούστου 1910.
Ό Είσαγγιλεΰων
Ν. Σαββάκις
Άρμόδιος δςΐΐαστικός κλητήρ ίνβργησάτω τα νόμιμα.
Έν Χανίοις αύθη/Ερόν.
Ό ΕΊσαγγελ*ύων Χανίων
Ν. Σαββάκης
3462
| Αρ-Θ. Πρωτ. 8424
ΔΐΕΛ7Γ. 5315
'Βν Όνίματ, τον Βασιλέως των Έλληνων [ Έν Ονόματι τοθ Βασιλέως των Ελλήνω ν
ΚΛΗΣΙΣ | ΚΛΗΣΙΣ
Ποός τόν επί κλοπί] κατηγοίοιίυβνβν ΧαρίδηΑον Μ?λα κάτοι- ι Ό Εισαγγελεύς Χανίων
χον θραψανού Πεδιάδος κ«ίί νί'τ; άγώστδυ ϊί3α."ν?Γ 'ττνί.--!!:/· , π · απ'
Κ-,ν· ■■ · ,- . 'ιω3τ*υ οιαμ,ντ,ς. , Πρ^ς τον εχι έξ .65 βει κχττινορούμίνθ' Πα/αγιώ ην Δ. Πετσα-
ίνα/εισαί όπως ϊμβανυβη; αυτοποοσώπως ίνώπιεν τοΰ άκ^οα- 1-- -■'------- ν · -' ■"■ ' '
τηριου
τοΰ Ι
τέρω
αύτφ ύπ' αριθ. !β13/1195 τη 4 "Ιουλίου ίθθ'δ χατη'- " "· ι*· "*""■ "•".'Γ'ί'"" · ·ι* «"' λη«·^"ϊ·«' '' ""»·■«' * ,··
γορητήριόνμας άλλω: ΘΑίτε δί*ατθή έΐήμην. | σεώς σου, χ«τ« τής ΰπ' αριθ 553 τίς 10 Ίου.ίου έ. ε. ι
Έν Ηρακλείω ττ]30 Ιοννίου 1910 φάϊιω, τοΰ Είρχνοδιχ«(ου Χά ίων αΑ>ω£ θέλετι οικαιβή ίρη
Ι Έν Χανίοις τ/) 26 Αύίθύττου 1910
Ι Ό ΕΙσαγγιλβύων Χανίων
| Α. ΒιτηικουνΛκης
• Άρμ 3ιος διχαστιχος χλητήρ ένεργητάτω τα νομιμα
Άν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Εισαγγελεύς
Γ. Χατζιδάκης
Δημοσιευθήτω ϊ'ις τό φύλλον τής Επισήμου "Εφημερίδος
Αυθημερόν
Ό Εΐσα-ϊγελευς
Γ. Χατζιδάκης
Ι
ΆΡ. 3461
Ό Είσβγγελιύων Χαν'ων
Α. Ι5χτ}»κοννάκη(
Έν "Ονόματι τοί? Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Άριθμ. Πρωτ. 8425
» Διεκπ. 5316
Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλληνων
Πρός τόν επί ζωοχλοπήκατηγοροΰΐΛΐνςν Έμμ. Φραγ. Παρα ) ΚΛΗΣΙΣ
ϊ!α>·ηοντ'ΧΟΐτθ!κθν Ζί"ν!Οίνώ' Μυλοποτάμου, καί ήίη αγνώστου ' Ό Είόαγγελενο Χανίων
ΚζΙιΤ,τ-τ, Χ-,.- ;„ ο» · , ! Ποός τόν έ—ι ϊξυίρ'σει δηα. ίιπηρέτου χατιηγοίύμενον Ιωάννην
τ», ου τί « ^Τ-νισ ής αυ'οπρ σώπω; ,νώπ!,ν τ,ΰ άΛροα- Δ. Γιανναχόοη,ον μάγε.ρ,ν χάτοιχον ΧανίωνχαΙ ήδη αγνώστου
τη? ου των ,ν^θχ Πρα.ΐ,ϊίΛών τηΜ6 Τ33 μηνός Δεκε,ιβρίθϋ «ιαμονής. ^
Έν ΉρακΑίίφ τ?, 30 Ίουλίυ 1910.
Ό Εισαγγελεύς
Γ. Χατζιδάκης
Δημοσιευθήτω είς τό φύλλον τής Επισήμου Έίημιείίϊος
Αυθημερόν
Ό Εισαγγελεύς
Γ. Χατζιδάκης
'Αρ-θ. Πρωτ 8011
^ Διεκπ. 5030
Έν Όνόυατι τοΐ? ΒαΛιλέω'· των Έλληνων
ΚΛΗΣΙΣ
'#3 ΕίΙαγγελενς Χανίων
>ός την επί παραβάσει
~ >ην Σ.
ίιαμονής.
έφέσ:ώ; αου, χατά τής ύπ' αριθ. 614 τής 18
: τοΰ Είοη-ο3ιχ*ίου Χανίων άλλως9έλ*τε διχαιθή ρήη
Έν Χανίοις τγ, 26 Αύ^ούσΐου 4910
Ό Είσαγγΐεύων Χανίων
Α. ΒιτόικοννΑκης
Άομ·ί?ιος 8ιχβ(ΐτιχός «λητήρ «
Έν Χανίοις αύθημβ:(ίν.
τα νομιμα
Ό Ε'σαγγβλεύων Χανίων
Α. ά
Αριθ. '
329.
Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
Σ
Συγκείμενον
; Συνεδριάσαν
Δ ι ά ταυτα
^ Άναδαλλίΐ την έκϊ,κασιν τής προκειμίνης υποθέσεως είς
βλλην αύτοϋ ίικάσίμον νο,λίμως όρισθησομένην καθ*
V
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
331
Διατάσαει την ενώπιον ιοΰ Διχαΐτηρίου τούτ;υ ιΐρθγ
των μαρτύρων τής ύχερίσπίΐεως Εμμανουήλ Μπασ»ά/η »αί
Χρησ;£νης Νταλιανά/η χατάχων Χανίων.
Κα' ΐπιίάλλει είς έ'καστον ϊέκα £ραχμών -χ;(5ματί·/.ϊ,ν -Λ'νήν
ίίαπρακτίαν καί διά ίίχα ημερών τ:ρ;σω-ΐ7ήί χρατήσεω; τ.ϋ
1:ρώτο^ υπέρ τού Δημοαίου.
Καί την «κ νέου κλήτευσιν τοο κατηγορουμ,ένου πρός τίρι-
"έρψ συζήτησιν τής ϋκΐθϊσιως.
Έχριθη άπεφασίσ£η κΐί έϊημοσ'εύθν;.
Έν Χανίοις τί) 30 Άπριλιο,ι 1910.
Οί Δικασταί
Μιχ. Γιαννακάκη
Νικολ. Παπαδάκις
'Αοιότ. Βιτο*ικουνάκις
Ό 'Υ)γρομματεΰς
Έμμ. Καλλιτεράκις
"Οτι άκρ'δές άπόσπασμα.
Έν Χανίοις τί] 12 Αύγϊύατου 1910
Ό Β. Γραμμα'ευς
Ι. Μαναρόλης
Δημοοιβϋβήϊω διά τής Επισήμου εφημερίδος διά τϊν ά,νώστευ
διαμονής τοϋ μάρτυρα Έι*μ. Μπασ-ιάκη.
Ό Είΐαγγελεύων Χανίων
Ν. Σαββάκις
Αριθ. Άποφ. 644___
Γο Δικαστήριον των έν Χανίοι, ιίοωνοδικών.
Δια ταυτα
Διχαζον ίρήμην τ^ύς έ* των κατηγορουμένων Άν&ρ. ΜαρθΓγκου-
ίαχτ, χ«ι ΦωΛΐωνοί Γααλίισα χιχτοίχους Χανίων χαι ήδη αγνώστου
υι Λνίρεαν
Μϊραγχθυοα«.ην ιιάχον ότι »πο χοινου συ^φε^ο,ιος χ«νθ|ίενο>ισυνα-
π*φασισ.χ> τί,» εχτελίσιν της ιπομ,ενης αξιυποΐνςυ πραξία)* χχ «ιχ«
Νΐίΐχ-η χ«:^σ.ρι^»ν εχ προίέσιω; ί χ.*(>ί(ϊ[*.«5αε'α ναργΐΛί ί,υ/τσ».-
μ,α μίαν βιιΓα» χ^ι οιαφορα ίλλα ιντιχιιμι.α πρ ξίνηΐΠ'ΐ»; ζημ(«ν
ιιςτον ρηίίνια Σταμ. Νΐλϊχην ά.ωτερω των 2ϋ χαΐ χβτω^ερω -ών
χ»| ότι χ*'ά το/ αύτ1»» τοπο» *αι χρόνον ιηετεΙΐηιΤΛν
/ιιρών των
χατα τού
ωτυκ ίθι». Κΐ)ρυΤ35ΐ τω/ εχ τω/ χ
Αημ. Γ. 11^π*^ογίχ»ΐην χ αοιχον Χαλε.ιις α6ώον ότι ε> ουβϊβίΐυς
με τού, *νι«τίριο αυνεπρ«ς*ν εις την ε*ΐεΛεσι/ των «νω:ερω αξι^-
τιοινων πραζιων χαί. ,
α.ναΐβχ-.ίίσ.,ν χ*ι Λ>ν- Μαραγχουοβχιΐν ίχα.το, εις φ«Ααχηβιν 4
μηνών.
'ίΐϊχρίθγ. ακεΦΑσίϊδη χλΙ είημοσιεϋθΓ,.
ΐί.ν Χ*%ίοις τ/·, 1ί) Αυγοΰστου 1910.
Οί Λιχασται
41. Γΐαννακακης
Α. Καιαλαγαμιανός
Ε. ιΐαπαγιαννακης
Ό 'Γ)γρ«μμ«.τ·>'ς
Κ. Καληεραχτ,ς.
Ό π ϊχριδις αντίγραφον
Έν Χ*νίβ ς τη 4ο Αυγουΐτου 191 (.
Ό Β τοϋ
Ι. Μα'
Αριθ. Άποφ. 582.
Γο Αικαο^ρ^οΤτώΤέν λανίοι·, ϋρωτοδικών.
Διά ταυτα
Α^ςον έρημην το·3 χατηγ»ρυ|«νο, Νι*ολ. Σ»6δάκη γεν^η-
βεντος εις ίΐ'ιι>*κ« Α»' κατοικουνΐος είς Χανιά ετών 19 Ορθοδο-
ςου Χριστιανοϋ ' Τπηκόου Έλληνος καί ήϊη αγνώστου οιαμονής.
Κηρύσ4( τόν κατηγβρούμ«νον τούτον ίνοχον .τι έν γνωι.ι αυ-
*α άνευ τί|ς συγκιταβϊσεως τοΰ Iχ.ντ^ς δικαίωμα
!οΊ.κ:ή(Λ3νος Ιλιί;^ «!ς ττ,ν κατοχήν τού ξίνα κινητά κτήματα
ή.οι ότι -ήν 26 Μαϊου 1909ΐκ τοΰ ϊωματίου τοΰ Έμμ. ΙΙιππάκη
κειμ·ν:υ ?!ς «παλκά χοσαπίά» Χαν'ων άφ^ΐεΐαν έ'ν πανταλόνιον
έν γίλέ«.ιον χοί έν ΐπανοφορ:ον «σαχάχι» άξιας δραχ. 14 έ'ν κλι-
μάςι ς ϊρα·χ, 10 καί ίύ: τ.βτσίιες άςίας δραχ, 2 ήτοι
άντιχίΐμενα αξιας ίν ολφ δ^αχ. 26 άνήνοντΐ ε'ς τόν ειρημένην
Π ιτπαν,ην δ'.ά νο τα Ιχις παρανόμως είς την ίδιοιιτησίαν
τού χαί
Καταϊιχάζίΐ τίν χ,ηρυχθίνΐα Ινοχον Αατηγορο μΐνον Νικόλαον
Σα66άκην είς φυΧάχηβΐν ενός καί ημίσεως μηνός. Έκριβη άπ«φΐ
σίσθγ; «αί ίϊτ,μοΐ ει>6(;.
Έν Χα-ίοςτΫ, 22 Ιουλίου 1910
ΟΊ Δικασταί
Γ. Μιγελονδάκ»ις·.
Ν. 1α6βάκης
Ο. Φιωτάκης
Ό Υ)γραμματεύς
Ε.Καλλιτεράκης.
"Οτι άχρι6ές άπίσπασμα
Έν Χανίοις τή 29 Ιουλίου 1910.
Ό Β. τοϋ Γρΐμματέως
1. Μαναρόλης.
» Αποφ. 498
Ίό
των έν Χανίοις
ΙΙοωτοδικών
Διά ταυτα
Δι^άζον ίρήμην τοϋ κατηγορουμίνου Μιχαήλ Δ. Μαυροίημη-
τραχι ιτρο.ην κατοιχου προσωρινώς Βαροπίτρου Κυίωνίας καί ή?η
αγνώστου ίιομονή^.
Κηρύασιι τούτον ένοχΐιν ότι .ν γνώσει σΐιτθίνωμόιως χά! άν*^
της συγχατιθ£σίως τοϋ έχοντος .ΐχ,αιωμΐ ίϊιθλτημονος ίλαδ.ν
εις την κα.ο-χήν τού ξίνα κινητά λτήματα ήχοι ό'τι την 3—4
Σεπτέμβριον 15:09 ίχ. τής ίν Έπανωχωριω Σαλινου ο'ικιίς τϊύ
Γεωργιου Κ. Χαλακϊτιβάκη ϊν ώροΛογιΐν «ργϋροϋν, ενα ϊπεν-
2ύςτ,ν ίς ίρ=ας, έν βαλάντιον έκ μεταςης περιιχον ίραχ. 27,20
τρείς λαφοΰς μπβτονια μιτα δοο χρ.σών σIα^ρώ^, δ^ο ^3κτυΑιο^ς
χρ^σ;ϋν, ίι γ.ορντανϊλιχι, ιν ζ-34ος ίνωτίον χρυΐών, μίαν
φΐϊλϊ,ν πλήρ] ίλχο/»α8ου οιιαίωί 2 '/ΐ > ^ϊ ^ίχϊ'ί ύφαίματος
ίκ μετάςης, έν τζε,Απ.ρι κ»ί έν ζεϋ(·ο, γ.ναι».€ΐω/ ύποδηματων
μαΰρων άςίας ιι όλω ίρΐ-/. 230 7ο/Μ ανη*3ντα ίίς τον είρημϊνον
ΧαΛαχαΐι6α/ην, ίια να τα ίχς πϊρανΐμιος ώς Ίϊιοκτησίαν τού.
Καταί'./αζει τον κηρυχθίντα ένοχον /.ατηγορο^μεν^ν Μιχαήλ
Δημ. Μ^,ίίημητρΛΑη εις φ/Λαλΐοιν ί (ο) μηνών λαμδανο-
μίνου ύπ' δψίΐ και τοϋ χοόνου τής 7Iρ-.φ^'.ακι^ε(.>ς τυ άπό 10
υ μ-έχρ' 18 Νοεμβριού 190'Λ.
/.4ΐ είς βχρος αύτο^ τ» ίςοϊα τής δίχης δραχμ. πέντΐ
/αί 75/οο (5.75) υπέρ τοϋ Δημ.σί υ.
Έχ,ιιϋη άπεφασισβΐ) και ί3ηΛ53ΐ«υ0ί] ίν Χανίοις 29 Ιουλίου
1910.
ΟΊ Δαασταί
Μ.
1. Κ*τ*λαγαργιανός
Γ. Βενέτικος Ο 'Υ) γραμματεύς
Έμμ. Καλλιτΐράκις
Ότι αΛριβές άπόσπασμα
Έν Χανίοις τγ] 4 Αύγοϋστου 1910
Ό Β. Γραμματεύς
Ι. Μαναρόλης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Άρ.θ. Αποφ- 585.
ίό Αικαο"τ«':οιοντ.δν ΐν Υπνίαι*; ϋρωτοδικ όν
Δ:ά τα^τα
Αικ-.ζο/ ϊ^ή/ην τού /..χτηγορο.ιμέΐ'ΐΛ Ί*ιίν. Μ Οά
πρώην κατοι/.ουΐΐϊναγ.α; Κε^ΐμβίώ. Κ^ο^νία; α ήίΓ, ^,νώ
Αριθ. ι!ρ_-. 1968
» Λ·.£αϊ. 18:50
* ν Όνόιιατι χοϋ Βασιλέως των Έλλτίνων
ΚΛΙΙΤΙΊΡίΟΧ ΕίΠΚΡΙΜΑ
Ο παρα τώ Κΐρηνο5ικείω Χανίων
^νο.ιίνφ δ'άτή; ύ;τ' α.. 1^67)90Λ Αηιιόόιος Κατήγορος
; Χνϋ
II
}ΐι»τ5.'.χειου Χ-ν.ων ειχ= τε%, ιί; χ.όίθετο·
άσ^,5μ!Α(]ν $*τή;η ·ν 10 ήΑερ 3* /. ά 3 α ττ,ς ύ τ' άρ·9 Ι Ί7 .!
9)9 λκ φαΐεω; τ ου ΕΊ?η/.Ζι*.ζ.υ Χΐνω,/ ίί; Άστ^ν.^:/^ ϊπ
Ε^(",ΐ.ν2 ί"ών » ί τ;κ ς 3έ όϊ μο/';. -"ολ ώρ σ'*ι Ό Δ ,λο. Κο- μονή: «-ών 30 ίγα-^ς ΛίρΛ*·;ος ίρΊαί/.ίς Κίλιΐης Έλλτ,ν
&.χ τή; Ί'π' άρ 0. 23 ΐο., Ι .Μ0 χτ-ίϊ σε ος %χ± Μ-υτου"/υτά ες τό θρ/οκευ·.β >·αΐ*γερίΐ;4ΐ ώς ύ~7ΐ.ιος ότι
υ οΰ:^ς ό Κχ --γ/ρούμ ο; Γ,α.ί6ας τού; την 27 Μαρ,ι-υ 1910 παρά ττ,ν Οο*οτην Πύλην 'Γερσονα Χα-
2" ν>α.ν 3-ρζ^ίΊ ί'.ϊ, ως ϊΐ, βρασμίν ψυ^κγ,ς ίρμής
β! ^ΐ^α^άτισί ϊι«
Έ-*3', ό Μο^:τα;«, Χαλή/ν Χατ^ί) Χοισανάχης γε
εί; Λ,.ς Σ λ ν^,ι 'χ: κατο κων 4:ς Χα,ία γ.ιι ήδη ίγνώστο^ ί·α-
ό'ρ υ; τή; Άτ:^ν:;Α «ς * τι;/,:);?*>; άνίχώρηΐί
αρ ο.> 1 ^ί Ο ϊι ι ν ΚίΛ;«.ία, ίί Λυ,Λ,οαρ ν
ά|·ν«>σ:ο. 5 εύ^νίίν ά ευ ζδι,ίχ; τής Άρχή; ια
3;-/.άζ-;ί τόν Ληρ -/Ά τχΙ·ο/..> ο,τ^γορϊ.
;ς φυλά.ησ;ν 3.,η «-■ αι 6 μηνών "-ρό
νομ:χ.ην έπι;ήρη?ιν.
Έ«ιϋη ά,τείαΐ'.αθί; /.αί »δΐ)^θϊ εΰ'.'η
Έν Χα^οιςττ, 22Ί.υλιο> 1910
Οϊ Διναΐιαί
Γ.
ΛΙ.
*»ις
Ό 'Υ) ρμ/,α-εΰ,
Ε. Καλλιτ-ράλΛ,ς.
"Οτι άχριίές χπάίπ^'μχ
Έ/Χανίοις τ, 29 Ί5υλ·ου 1910
Ό Β. τ-, ^ Γρ -,Λ
Ι.
» Δ·5/.τ. 1835
£ν ' Ινόιιατι τ>ι; ϋαιΐίλέιος των '·,.'.
ΚΛΙΙΤΗΡ1ΟΝ ΕΙΙΙΚΡϊΜΑ
'·) πά ο ά τω ΚιιιινοΓ>ικείω Χ'ανιων
ή
- εί, την »ίφ:-λην τόν Ίϊ/άν Άχ^ε;
Σ >κά^ην ϊ;' ου ,τρ^ιύμαιιος ζρ:ήΛ&= αύτω νοσΐς >οί ζρςς «ρ,α-
■ >ν. .·!. σ> ν ί/ί/ανότ/ιϊα πλιίν αν ρ ών >α* έλατΐβν «ών 'ριαι-οντα
πα-^νίμως μάχιιρα- κ*τ*λληλι.ν πρό; ϊι.πράξινάν&ρωπο τυν α..
'Εχϊ 3τ, τ^ ίνζμημα τ^ϊ''■I». προ.6Ίέπιτα! κ:.; τιμω,.εΪΓαι βιο τ'
άρΐ-.ρ. 308 ι!. 4. τοϋ ΙΙΓινι»οϋ Νόμου, /αί 1, 2, τ;ϋ 708 Ν:-
μ:υ χαρατηρίζε,α; Ι'ί ώς χλημμέλημα
Ετ.ε όη ό κατήγορούμε ^ς οΰιος είΐίΐ ά·ηών >.ο'ι άγν:εΐτοι ό
τοπις τι',ς δ'αμονής ιο.'
Ί'^ντίς ν,οι τ'ά,Ορ^ 405 >·αϊ 406 τής Ποινκής Δι ο ο,οί?;.
Κα'>;0μεν τον ειίτ,μινΐν χ,ατηγΓρςύμενον Γα εμφανισθή αΆο-
ι:ροσ(.)πως ι.νώπ!θν -ρϋ άρ;β-τρί'υ τοΖ Ε'ιρηνΐίίίίίιο. Χαν «ν
τ'ν 16 τ.0 ',ην;; Δεκεμβρΐίυ τ·,0 Ιτ:υς 1910 ημέραν Πέμπτην
α·'. ώΐί; 8 τι. α ?να 5 *.Χ7!?, ό; ύ--ίτιο, τί), ϊλ.τ--0ϊ'.ϊι) "ρ^ςϊω ,
α λως 1ί=κ·:· ίικασθί; ιρήμη» συαΦώ-ω; ιι·> άί^ρω 107 ιή;
Ιΐΐίν /.',, Δ'/.;νο.Αί ς σιγχρονω; ίε /.αλι,μεν Λ^τόν Οπως λ^ί"Γ
γ,ώοΐν χ·ί>ι 5;νραφί% Τί)ς ϊικο".ραφιας.
Έ,· Χανίοις τη 5Αύγ:ύοτ.- 1910.
-ι-1- ί Κΐ.ογοί ς
ϋ Δ -"ΐ-νακη ,
Έτ; ίή
Λ.
Λ
ως
γοι" >'εί/ίν /ι οί. :/ο·'λΐΛ*ά 5 ν
ωι/ τ,ί ?ι«α·ώ·
τού Ίΐοι.νη Γ.
712» ,Χ Ι.ί,ΙΙΟ ί(5/) ι Χ ιι)
'Κτ«ί5^ το ι,ΐΓίΓ|Λα ^
Λί^ίΐ^ ! 5 τ»;Π ι.ΐ'θί
Ετ«!"ί>-, *ϊ
η
π; β έΐί-α: χχ ΐιΐωϋΐ Λ ίτο τ"
υ,/^ΐί ηο ζ τ/ 5ΐ ώ: ι/
^ ,λι,0;νες μΐρ-υ.^ες
1) 'ίΐχαν '^Χ· Σί?'βκ ς ; ίτοικ
.' ) Ρί-;έΓ Β. Η-:"'α» ς " »
) 'Λλής Ά'/ιΐ Κα'ν2^ά;ι; *
Λ τ.- 5) Μ '. Κ Μ-ρι-σα ί.
ύπχ - 6) Χο^σ. Τζ*^. Χα:ζ»χμ6.ό)'.ης >'
«*'ώ· 7) Μ.-^στ Ν οζή Ί^εντάιΐΐς »
9) Γ'ϋρ Χ. Λ·γΐΪ3[?ί- »
1") ΊΙ :·/ετ./.ή ΐι'ί'-σ ς :ής Χι^ρςφ λα·,;
11} » » » Ίατρ ^
Άιμόνς Ι χάτΐΐΛ;; ^λτ,τήί Γ.«;?γ 6 Λει
Χα-ί.ΐ.ν
[Α. Δ
» Λίμδ
» Γαχ.
» Δ
εϊ-οϊ 4
τι·, >
105 χ-ί ΊΟ'5 γγ,>
II
■» νι ?,ς
ι> >α-η/>ρ ^^..■*1·
V*
5»^
χ-.3 α(·η;ί .υ Γ>ϋ Β =η ιίί
4τ3υς 1910 ήαέρίν
ήρργ κ ότω. £> άντ
π^ν τ;3 -αροντ^ς τοι/3* λ^τ,σ^ εί, τη/ -ελε-ταα, ,βκκ αν
•/α η;-;ρο ΐν;^ χαρ έ'-=ρ:ν τοιχ.Λ^/,λ'σι, ε'·. ο^^'ζϋ ^'{0·
Έν ί >ν -ι; ουθημερόν
ν
, ,,ρ
?ί. Δοιτνάκης
»«ι ω^χν ο π. „ χ -λ .ϊι ■ ώ, ο χ - ο; · ή; έ·εθ; Λη ιΐίχ-
ξ ω., άΧλ-ο,· ,.Α = ! οκ'ΐί-, ί,τ,ϋΐη συ^Γ-ώ ->; ω ί ^ 1 7 ;^ Α:0. Ιΐρωτ. 1976
■αίχ., σ >//.«.,). όϊ ,.Λ^,χε, *ύ ο/ 3Π ·ς λχβΤι , Λ;ε/__ 183«
ΙΙ:>ιν ί ; Λ
γ·.ω3ιν ώ
Έ- Χΐ
»/) 1(3
19Ι*1
Ό Λ α Κ,τήγ, Χα
Κ. Λοννάκ ι.
Έν
ί-νόα
ϋη «'
θ' ■
) Ίιθά'ντις
ίί ΊΙ ΐ^:τ
Ό παοά τω Κιριινοοικείω Χανίων
ί ι'γ- ' .-αι οταί,ε/
ή[;
Κ, Δοι,ν ,κης
_Γ- -"'.ί 'Λψ ΐ'ήί χα-θ'./ο'», τ·ω^ £ΐ; Κ .ΰ^-Κ; τΐι Χαίων κίί 'ϊ0^
ά' χ' ύσ-ου ί'αΛονης χ τηνο ΐ'ται ώ; ί.πΐ;τιο, ότι την 19
Δ"»Εί**"ί5ίοι, )9ϋ9 είσΓΑθϊϊ παοανό,Αως »ίς τϊ|' εν Κ«ΰι»-Κ*π1
λχν.ω; θ'.χϋ» τον Μ /^ίτΜ άραση "ΐί ήΜ'" ί,σδν αΰ'θ* χλι ττν
Δι1^, Κ«-ή·,ο;(;; Χανίων συζυ,ίίν τού ίι' έπιδ* ςεως ξυφθΛΐίγ/τ,ς οιαταράξχς την ο!χι««ή»
τού ειρήνην.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
33»
'Βπϊΐοή τί) «νιίμΐ,μα τουτο προβλέπίται χ*1 τιμωρε·-*·. άπο
τ' άρδρον 201 τ ου Ποινιχο; Νό|χ-υ, χχ^^κ.ηςίζ-.υι ζ$ ώς
πλ,ημμέλημα. ' ,
'Κπειδή δ χζττιγ;ρΐ)ι3α.ί/5ς ουΐο; είναι ϊπώ' χά; Ιρι. ϊϊτ,ΐ! ό'
τιίπος τής διαμ,θνήΓ. τού
αο'^υ 1910 ίν τν| ΐι> οικ'α Έ?ρϊι·?) τής πόλεω; Χΐνίον έττετίθη
ΐίί^ω με;ά β χ ■)τρΐι'..ο/ χιτχ ιή; Κα:ίνϊς Γω,ιώτΛ,τις >αι ιι·
β ύ
τ; 2ύ:.-,ν οια ,ώ;
η, ρ
:οΰ ΙΙοιν:χο3Νό^Λ,ου, χ^-.αχτ-/;ρί
ίτ.>> τ'
16 τοϋ μηνός Δεκεμβρίίυ τού ϊτους 1910 ημέραι Πέμπτην χα>.
ώραν 8 π. μ. 'ίνκ δ κααθή ώς ύπαίτιος τίς έχτεθε σης πράξεως
άλλως θέλει οι>.ϊοΟ/| έρημον συμφώ'ω; τω άοθρω 407 τής Πόι-
νικής Δικονομίας, συγχρόνως οέ χχλοϋμε/ αυτόν οτω λαόν·, γ.ώ¬
σιν των εγγράφων τής ίιχογραφίαί.
Έν Χανίοις τή 16 Αύγούσ:ου 1910.
Ό Δημ.. Κχτήγορ3 Χχ/ίων
Κ ,Δοννάκιις
Οί κλτ|θεντες μίρτυρίς
1) Μϊχμέτ Σ. Μπάρΐση κτ,τοιχος Κοΰ,Λ-Καηί Χιίν'ωΛ
2) Κβτλοϋμ σύζυγ-,ς Μιχ. Μπάρχση κ*τ. » »
3) 'Αλτς ΜθΓ,γριμ.πλάχΤ,ς χάτοιχος » »
4) Χατζή Άμπτοΰλ "Εμΐιε Μς^ουχά χάτ. » »
'Λρμόόιος οΊχαατιχος χλητήο παραγγέλλε'«ι όπως ι αντίτυπον
τ υ παρόντος τοιχοκολλήση είς ι ήν τελευταία; χϊτοιχίϊν τοϊ λ«·
μένου > α! ίτερο* τβινοχολλήσ·/) είς ϊϊΐΐλόί'.α μΕρη.
Έν Χανίοις βύΟηίΛερόν.
Ό Δημ. Κατήγορος Χανίων
Κ. ά
ω;
ή χζτη^ορςυιιένη αΰ'τη {ι ε ίποΰσΐ χα'. άγνοεΐται δτιί-
κο; τής διζμο.ής τττς.
8 π μ. ϊ/α 8ιχϊι6?| ώ; ύτίαίπο; τή; έχ,τιβ.ίσκΐς πράςεω,-,
^ω; 0 λ'ι διχαιθΛ, ίρήμη/ σ>^ιρΙ)/ω, το> ά>8ρω 407 τή; ής
Διχονομιΐς, συγ/_.ό ω; οί καλούμεν αϋ:ί}ν όπως λί?ϊ) γνώσιν τώ.(
εγγράφων τής ίΐκογρλφ'α;.
'12ν Χϋ/ίο:; τή 16 Αύγούι:ου 1910.
Ό Δημ. Κί-ήγορ.-ς
Κ. Δοι/ναν.ι.Γ.
Οί
Αριθ. Πρωτ. 1971
ί Δ·.εκ~. 1833"
Έν Όνό^ιατϊ τοί; Βασιλέως τ2»ν Έλλιίνων
"ΚΛΗΤΙΙΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡ1ΜΑ
Ό παρίχ τώ Εϊοηνοδικείω Χανίων
Δηιιόίίιος Κατήγοοος.
'ίΐρΐχλ. 13ε;·'α'ίλάη; Χ'οΓορΰ'ϊξ
Άνθν?;ς Χά ζΓιϊχης 'Κθ)ίατάίχη;.
Άρ/ό.ιο; δκισΊΑΪ/ί χλητ.'ρ πΐρ»γν./ιλεΓΧ'. ό'^ο.ς έ'/ αν
τ&ϋ πΐρόίτος τοι/οχολλ.ήσ/ι ίί, ττ,ν τοίίυ-«'*/.ι:οΐ'ίΐί τϊ,; χατη ·
νορουμίνί,ς χαΐ ετ'^ον το:_(θ/.ολ/,ήι»; εί; -.,μοιιίί μ'ρ",·
'ϋΧ! ύθό
Ό Λι};.ι. Κατ/,.^^ος Χ^
Κ. Λοννάκης
Αριθ. Πρωτ. 10Τ0
ΐϊή ή Ελένη Γεωργίου ίοιδδς χάτ-ΐ4θς τέως Χανίω* κα ήίη
αγνώστου διχμονής χϊΐηγορεΐτι ώ; ϋπΐίτι^ς οί την 1ϋ ΦιΠρ,υα-
ρίου 1910 έν τή σανιιχίΐϊ Έβ3*ι·/ι τίς π3)εως Χα.ίω/ ίτιετίθη ·ιδ'-
χως χατά τού ΙΙλία Ρ^υ;Απ7.χ'χ βΐκοπραγήτϊσα χκτ' αύτοϋ χά!
ότι χατά τόν αυτόν τό^ον χϊϊ χοό'Όν έ'υβρισε αϋ-ο/ 8·ά τής φρίσιως
«ρουφιάνε» πτύσϊσχ «ότι» είς το ιΐρόίαίπον.
Έιΐειδή τό άνόμηιιΐ τουτο προ5>έπιται χ*ΐ τ.μωρε::«ι άπ6 τ'
άρθρ. 207 χαΐ 690 τοΰ Ποινιχοΰ Νόμ'-», /αραχτηρίζετ^ι δέ ως
πλημμίληαα
Έπειίή ή Χ9ΐπιγ>ρ3ΐ.μέ*·>) αίίΐη είνε άποίσΐ χϊ! άγνοεϊται ό τό-
πος τής διϊμςινήί ιη:.
Ηίντβς χχΐ τ' άί«ρα 405 χαΐ 406 τής Π;ιν,/.ή: Λιχονο,ΛΪας.^
Κχλοϋμίν τΐ-,ν εϊρτ,μένην χα'η (θρου;χέ τ· ί ^ έμ*α»·σθ ή αυτο¬
προσώπως ενώπιον τοΰ χχ?5ϊ:η?ί?υ τηΖ Ι'^ρη' 5χ·ί.υ Χανίων την
16 τοΰ μην^ς Δ)βρίου το·3 ε'ου; 191ϋήΑ^ρχ πέμπτην χ&ί ώραν 3. |
π. μ. 'κα δικασθή ώ; ϋπαίτ ο; ".ή ίκτεΓ)ε(ση; ττριζ-ΐί^ς, αι.λω; ί. ε -. ε ι ^
δ·χ«σθν| έρήμην'σ'ομί'ώνως τώ ίρθρω 107 τή: Πίΐνιχής Διχονομίιχ;,
συγχρόνως δέ κϊλοϋ'με; οΰτηι 2πω λίβγι γνϊτι, τώί έ,'γρίφοιν
τής £ιογρ»ρίας.
Οί χλτ,ίεντες μϊρτυρες
Ηλίας Ρουμπα»'ί
Ήραχλής Β;ργα· έΧης Χω. ο^ύΛ»;
Ανδρέας Χατζιδάκης Τπ)ρχης
Άρμιί2ι:ς δικαστΐκος κλη-ήρ πΐραγγέ'/^ίται ότω; ίν άν
τουπχρόντο; τοιχιχολλήστ; είς την τΐλευ-αία/ χατοχ'χ/ τή
γορουμίνης χαΐ ϊτΐρον τοΐχιχολλήσιτι εις δημόΐυ μερη
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Λτ,μίσΐος Κα ή
Κ. Δοννάκπς
Τ.ν 'ϋι'όιιατι τοι} Π^οΊλί'.ύζ
ΚΛΙΓΠΙΡΙΟΝ Κ
II
ΙΚ Ν Μ Α
Ό ταΐιΐά τιο Εί^ιινοοικείω Χανίων Αημ.
ή
'ΐϊπεινή ό Μ'ϋΐταιϊς Μευ ζϊ'Κ'.υ'ΐφ άτ,ςί-Τχ '-ί'ι -άτα-.ος
Χανίαν τ'ως χχΐ ήϊη »/νώΐΓ-υ 5ι(ΐ|Α·5νής χΐ-Γ,γοοε,ται ·>; ϋπΐί-
τιος 5γ.' την 10 Ί'εβρ'.υΐρΌί 1910 έν τή Οίβει ΤεΓβνΐ Χανίοίν
έχίτέθει άο'ω; χα-ά τοϋ Μί/αοΰτ Χαϊάρ Μλυράχη.
'Κτίΐ'ϊή τό άν^μηΛϊ τνΓκο προ'λίπετ»! κ-*ί τιμω^εΐτα·. «π'ί τ'>
ίρθρο/ 207 τοΰ Πιιμχο"; Νί;λ.·υ, χ>.ρα4τ/)/ζίτ7.! «έ ό>, ':'"1^·-
έ
; ίν άντίΓ·-πο
/ τής χατη-
Αριθ. ΙΙρωτ. 1972
> Διεκπ. 183',
Έν "Ονόματι τοί; Βασιλέως των 'Ελλήνωνο
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
*Ο πα^ά τω Είρηνοδικείω Χανίων
^Δηιιόόιος ΚατήγοροΓ,
Έπϊΐδή ή Ελένη Γεωργιάδου άοιΒ«ς_χχ:ο"!Χ Τε'ω; Χ"'ίν" "*''
■ζ?Υ1 ΐγνώβτου δικιιονής χατηγοριΤτα; ώς υκαίτι
ιοςο-.ι την 19 Φιβρου-
Έπειοή ί> . αΐη-ΐρούΐΑενί; ούτοι ιΐ-αι άπών χαΐ 'ΙγνθΕΪτζι δ
τόπος τής δ:αΐ/0'νή: τού
'Κόντε. >λ τ' «3^α 105 /.Δ 4)0 τής 11ίινιχ?ς Διχονομ,ίίς
Κιλΐΐμε; τΐν είρημ'νο' >α:ηγ^3θύα:.ο/ "ιχ έμ^αιηθ,) »ι>-ν-
ζ^ο^ώ-ω; έν όΐτι:ν το3 ίΐ3 «τηι'ο» ι ο -ί ]·ν.ρη/ο.ι5;'.^ Χαν ι ν
την Ι") τ-ΰ μτι,-Λς Δ'.ιιμ'ρΓου τοϊιτικ Ι » Ο ί,μίρϊν Πέμπτην
χ,Ιω,ιν 8 π μ ι α ντ-ϊ');, 'ο: ύτοιίτο: -

ε»."')ί(ϊης -ρι.-
ς-ω- άλΑ.κ 0 )ε· δίχτ-^ά έ ;τ·ιην^ ΐη-.ώ-ι; τώ^ ϊ Ο,.ο ΊΊ7 .ή;
Ποίίχ?: λχονοίΐς, ίυγ/ίίνιο, ?ΐ ν>λοΰαε^ αυτόν Ιπιος λ.χζ/^
γνοιίν τονϊγ,οίφων τη; 'κογ-β» «'.
Έν Χα/'οξΤί, Κ) Λύγού-του 1Τ Ο
Ό Λί,μ. Κχτήνροί Χανίων
Κ. Λονναν.ΐις
ΟΙ Κλ/,Οί.τςς μϊρτυ(.ες
1) Μχ/μοϋ; Χιινιερ Μιυράχτ,ς
'.') Γεώργιος Στ. Λνΐρεο.οχχη;
4)
"II
σ/»τι«τ( ϊχθίτις τί,ς /ωρο^υΜλής
'Λρμο5.ο; ίι/-ϊΐτ..χό; /.λητή', ττα.χγ-.έ'./ετ«ι 5-ω, '^^^^'^
τηγορουμένου χχΐ ϊτ«ρο τοι/_ο -ο/λήτ/·, εί; οημί'ΐχ με:ί,·
'Ε Χϊ.ίο·; οεύΟ-Γ^Μ.ερ.όν.
Ό λ ί,μ· Κιτήγορίς Χανία,ν
Κ. Δυΐ.'Μ»ν.ιις
Γ.
'ΑριΟμ. Πρωτ. 1509
' » Διεκπ. 1831
Έν Όνόματχ τοϋ Βασιλέως των Ί-λλιί -'.«ν
ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΠ1ΚΡ1ΜΑ
Ό παοα τω Ειρηνοδικείω Χανίων
ΔηΗΟύτος Κατήγορος.
Έπειϊή ό Όσμάν'Δ/.ή Χατζάκης κά;οιχ:ς Χανίων ;·αί η?τ.
αγνώστου ϊιαμονής κιτηγορείιαι ώς ΰταίτΐος ότι την 31 Μ^ία
11)10 κατελήφθη υπό των οργάνω/ τής Χυαλ έ
δημοσία όδιο Χανίων φίρων παρανέμως ττεΐίστροφον
πρός ϊ'όπραξίν άνθρω-ςκτονίας.
Έπίΐδή τό άνόμημα τούτο προβλ;'«ται καί τι,-ίω.-.εΐτα! ά πό τ'
άρθρ. 1 /αί 2 τοΰ 708 Νόμ;ο, χλραχτηριζϊτάι ε έ ώς τλτ,μμέ-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ3 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Άριθμ. Πρ^τ 1975
«π. 1837
ΐίον
κΛΗΤΗΡΐυΝΕΙΙΙΚΡΙΜΑ
Ό ηαρα τώ Είοιινοδικείω Γίανίων
ϋατήγορος*
Έττειιή ό
2δ,
μ
γ δια'Όνής >-ατη (■ο^εϊτχι ώς ϋπίίτιοςοπ ;λ/, 5
α,.! ου 4ϋΙθ ι£ Κο1ΐ|/-ΚαιΐιΧαιΐω/ ςϊ,ύ-'^ισ: τ» ό,,γανα ΐήί Χωρο-
^ί 'ί^ Κ 5λά Κ Κ
Κ >
τ/)
—ι λε ΊΤ|»
Έπειϊή ό κα;η^ορο3μενο; ούτος εινβ άιτών κιί άγνςεΐται ό τί-
πος τής δ'θψ.ςνής τού.
Ιίόντες χαί τ' άρθρα 405 καί 406 τ^ς Πό.νίκης Δ'κ^νομία
Καλούμεν τί ν εΐρημένον Χλΐηγοοΐΰ'Λενον Ί';α εμφανισθή αύτο- ι „,.',„■„,. ί-1,ιτ,,^ «■,'■· ϊ , „ *,„■ - ν » ί ' ν > ' ιι·
"^ γ ιγ- . ''■·_. ί Τ. . '.. , Ι σωπω, ενώπιον το . αΊΓίτηριου τού αΐι'ρηνοδκε'ου Χανίων την 16
μ; ρ ρ
^Ορα 60 τοΰ Π;ι.ιο5 Ν-'μου, χ^ιχ Τηρ'ζ.-».ϊί ώ; πΑημωελιιΐϊ
ΈπεΈη & κττ/;γ ρΛύ;ί6νος ουτο; ;?>5 ντΐών κΐίΐγ.Ός! α; 6 ·ό'~ος
,ί ί'α.Λ'.ντς ι»·ο.
Ίοό/τες αί-.' άρθρβ 40ό >αί 40ο τ^; Πι.νίχ, ς Δκώνομίΐ;.
Κλ ίίύ
προϊώπως ενώπιον τοΰ ϊ7.?;ατηριου τ:ϋ Είρην:ίι*είου Χανίων
τ',ν 10 τ:ύ μι]νός Δί-Αί'-ΐίρίου τιθ Ιτονς ί91ί) ή^έ,θϊν ΙΙϊ^-γϊ,
καί ώραν 8 π. μ. ινα ϊκασθή ώς ΰπϊίιιο; τής ΐν-εθϊΐσης ιρά
ρ ρη η
μηνίς Χ^βι.^υ ·;ί;ϊ) Ιτου; ί (10 ή«ε'..·ν Π'μκτ^ν !»α1 ώρ" 8
τι. ; , ϊ. χ οιχχτθ,',ώ; 6Ηα!^[3^ τη: ε-ιιεδί ση; τΐρς5ιι>ς, ϊλλως Ο.λϋ
ξ^Γ, !ρ·.5(*τ,« ου/φώνω: τω 5:9:ω417τ?,ς Ποιν.». ?,ς Διχ3>οιι:'α;
ξεω;, άλλως Οίλϊΐ δΐίυσθτ, έρΛμην συ^φώνω. τώ α.-0^ 407 τής [ ιν'ΐ/:ό.ι.ς δέ/ιχλονμε/ ίύ ύι οτω;
Αΐας, συγχρονω; ίέ χαλοίμε
χ^;'.ν ο-αύ; λί{ΐ ! οιχ'-για^ΐίί.
γνώσιν των εγγράφων τή; οΗ^αϊϊας. Ι Έν Χι·^'; τί |4 Λύ(·ούστ:ο Γ ! 0.
Ό Δη^^σ!:ς Καχήγορος Χανίων }
Κ. Δουννκης. |
Οί κληθέντος μάρτυρες ! ΊΙ 5/ε7._ .
ΊΙ Σχετικί; εκθϊΐίς τής ΧωριφΑακ^ς. _ | Άρμό'ιο; Ϊ!
Άίμοίίος ϊ.ν.3!3τ!Χ.ος *λη:!;ρ παρα,'γίλλβτϊ! ί'ϋ'»; εν αν:'.->- ι τού τ'χρΐ.-ϊ.;
πον τοΰ παρόντος τοιχο^ολλήσΛ, είς την τελευταίαν κατο:.'αν "Ζι ϊ τη-,ορ-υμ '»ο'
κατηγοροιιμίνου κα'. έτερον τοιχοκολλήί^ ε'.ς δ/,μόσια μΐρη. | Έ λ
Έν Χανίσις αυθημερόν.
Ό Δημόσίος Κατήγορος Χανίων
Κ. Δοι/νάκη .
Οί
χός ;>η;ί)
Ο Δι"|ΐ.οσ|Γ; Κιτήγορος
Κ. Δονν·ΛΚΗζ.
λί7>·'. ό'.ΐνθ; ί' ί'/τ' }~οι
Αριθ. Πρωτ. 1974
» Α'.=·ατϊ. 1836
Έν'Ονόματι τοίί Βαιίιλέια^ ίύν '
ΚΑ11ΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜ ί
' ) παρά τω ϋαοΐινοοικείω Χανίων
{; Ιίατιίγοοοο
εί τ-,ν -τε »:υτϊ α/
ϊ;ε:ον τ"· /ο ·,ολΛ /σο ε'.; δϊΐίί
Ό Δημ.
Κ.
Χβινίίθ/.
Λρι).
Ικ->τ· 1977
* Διεκπ, 1839
Έν Ονόιιατι 'ϊοΰ Βαυΐλέωι; των 'ί
ΚΛΗΤΗΡΐυΝ ΕΠίΚΙ'ίΜΑ
,„ .. . χ. Τ"1*«"*"ν""* '-ν"1"'" λ ■ » '5 ίϊαρίι -ώ Εΐοηνοδικείω Χανίων Διιη.
Κπειθη ο Ν.^οΑχι; Ν χοΑουζ-χη; χά. Λιο;.ΐ3; Λ υ χι ι>.//±· γ,; « ,"- ,
ϊγοιχοι τέω; Χΐ,'ων ϊα'ι ί)ίηά/νώτ-ου Οιϊμ1}1//,; χχ.η . οριΰνται | Ιΐατΐιγορθί,
ι όιτΐίτΐίί δ-ι τη. 13 Φ,βίίοχοίοο 19Κ· .πετ.Ο'σ^ί έίΐυι άί£'ο: 2 'Κτ,-.·*:. λ λί-^,,;- Μ.'.,., ; μ.. ,,,,'^,, .,,,,,ίι,ν '.^-.νιν β»
χϊ
«ο; 0πΐίπ-3ς οί τή ? ^
μ: :χ ι ου Ιωάννου Ιΐΐτσου^ιχγι χχτί τοί Στυ· ια ου Κων '-.χι-.ο·οΊ-
λου χ»! Στι,λ'.οινοϋ Χα)χ:αοάχη ϋιχως.
'ϋΐίΐΐί) το άνί,ΛΤ,μχ τούτο π^οδλέπεία. χαί τι(ϋυ;εΐ-αι ίπϊ) τ'
. 207 το ! ΙΙ).νι '.ίϊ Νί-(.)^ χΐ3α'-/)3'ζ·: :ίΐ ώ, τΐΛι^ιμ αγ,,αι.
Έιι£ι5γ| Ο χχτηγ^ρούα'.νο,· οό:ος;ί,ί ί-πώ; χζί αγ οϊΓ α. ο τί ο;
τΐ,ς διβμοντ^ τού.
Ίιόντες χά! τ' ά;9^α ίΟ5 χχ! 'γ'Ό ττ,ς
II
:ΐί?ις Λ:χ^νο/,ίαί.
Ιίϊλο^μί τ6; εϊοηιιένθ' νατί)ρ ΐ)υ.Λ-.νΐ/ ί^α έα. ;ϊν 3Ο Λ, χύ οιεοο
σώιτω; ενώπιον τοΰ άίροΐτη^ίου ~οΊ 1ίί;ηνο5'.χ-ί υ Χί.ί^/ τί^ν 1ΰ
το^μινό: Διχειβ^ίου ·:οϋ ^του; 910 ήα:;α; Π!μπ ι]· κΐΐωιΐί 8
π. ιι. 'ί'ϊ 5'.ττ)ί ώ; ύτι'τιο: τ:; έίτ=) '.3·γ. πιχ^εω; *λω; θέλει
ή υ^9ο'νω;·κ'·) άρθρω Π7 τ/; Ι^ι/^Γ,; Λ'.χο ο;»ίχς
αί.ο/ οτως λιο/; γ ώ;;/τ όν έγγράΐ^ν τη;
17•ΐγχ^όνω; οε
?ι»ογρα(ρ·α:.
'Κν Χχν'ο
Στυλ.
Άομόΐιο;
τοϋ πΐρόντ^;
Ό Λημ:». ΚϊΤΓ,'ίΐθί Χχνυν
Κ. Λοννάνιι -
Οί
χ/) 5Χ"ίΐ'ί τή; ,υ)
ύί χ?ητί;? πΐρίγγέ/Α.τα' οτ ^ς ί * ->:.'.υι:
γ,ι ", ε;; ι ήν τ; ε ;τ^ ϊ /. (Τ ·.'?> -3, ί:--
, εί; 5(] λ';ΐ ι μ. ι
Ό Δγ,(χ. Μιτλ,, -?-ς Χ/.- ω
Κ. Δούναι: ι,»:·
π -ΐιιρ.νως
ΈπειΐιΊ 6 Μ:/μέ: Μέρσι ·", Ντι;ν;Ό
οχρίΐ-; χϊΐ /Όΐτο·. ι ών εί; ΓμύΓ-νη τ;'ω; 6έ
Χα.ία>ν και ήδη χ-,νώΐ-θΛ οικμο»",, ίτ 5' 26 ΙγγαΙλθ·; εν,'ίΐΜμϋ-
το; Μουίο^ναά/θ; το 9υησευαΐ χζτγ, ορεΐ'Ε". ώ; ίπ (τίος, ότι
μ:τΑ των 'Λ/^έτ Φϊ,άσι Χκί'α -α; Χάγ α Άβ-μάχη 6πο χοινον
συα-ΡΞρο.-ο; κι ούμίνοι χαί άμώιβχίαν τ:ρος αλλήλους συ/ομωλο-
γτ,συτες συ,δτοαήν συ.οπί^άΐυΐν την έιτελίσιν των έπομενω/
χξοποίνω; π.ις ω/, ήτ ι: τί(/ ν,ίχτα '-ης - "2 π;οί τή' 23
'ϋχ *ι)μξ; ου 190 ■ ρ, ;?, τ. ατό'χ Με/μέτ Πχσ-ΐ) Κι'ϋ-Κϊ71"1
' ν ^μ-ημ.x τοΤί ο πρ ,ίλ ,-τετχ·.
'ί ό.τε, -5ί ;' ά;Ορχ 405 αί 4 6 τ?;
'.ι'* τού 1*ρ,α-»ι:.'-.υ το3 Είρηνιδ'χςίο * Χανίων τν
16 Γ^: μ/. ",; :-εΛΐ.!.^ -: ' ί- υ, ί'ΙίΟ >,:Λ·ρΐ' Πέ.-.π-τ,ν^κβΐ
»'Χ« 8- -. ϊ χ'θίΐί,Λ, ως ύπ.ί.ιοί τίς" έ'.ντεθ !ϊης *Ρα«!ω;
/'λ'ο; Ο _ Α ε: δκαΐΐή ερηαη* τυμφώνΐο; τώ οΐρΰρ'θ 4ϋ7 τή^ 11ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
:>.ής Διχ^νομίας, συ ,^ρονΐυ; 5έ χ&λοϋ^ιεν. αύτΐν όπως λίβτ γχΰσιν
των έγ·ράρων τής δικο^εαφίας.
Έν Χανίοις τγι 16 Αΰ^ουσιου 1910
Ό Δημ. Κατήνορο;
Κ. Δοννόκτ,ς
Οί χληδέντες μάρτί,ρίς
ί) Μου/αμέ^ Ά68. Ντερνά'υ χάιοιχίς Χανίων
2) 'Η σχετΐκή ϊκβιαις τής Χω-οφυ)α«ς.
'4ρμόοιος δικαστικός ΧΛητν;;: ττκρϊγγέλλειαι όπως εν ίντΐ.υπον
ταί παρόντος τοιχοκολλήση είς την τ;λευτι?.'αν χϊτορ ίχν τον χα·
τγ,γορουμε'νοΐ) χαΐ βΓ.-ρον είς δημοσία μέρη.
'Άι Χ«ν(οις ί,ΰθκ^ερον.
Ό Δημ. Κατήγορος
Κ. Αουνάκιις
Πρωτ. 1983
~· Διεκ-. 1845
Έν ΌνΟΗατι τοί? Βασιλέως των Έλλήνων
ΚΛΗΣΙΣ
γ../ύ,«νον Ρ>.(:ζέττ Τζ
Πρό,- τόν ίπ'. τρχυ,-ΐχπσμω χατηγ../ύ,«νον Ρ>.(:ζέττ
/■ί^οίτ,θί Κου ι Καπ' χχϊ 7}?η άγ*ώσΐί.υ δικμονής.
Κ«Α£Ϊσαι δπω; ί'ι.φανισθ/',ί εύτοπροσώπως τ·,ν 10 τοΰ μην^ς
β^υ τοΰ Ιΐθυς 1910 ημέραν ΓΗμπτην λ«1 ώραν 8 π. μ.
Γδ Χ' 6 πραιτέ-ο
μη
έ.ώπ.ον 'θΐ; άχρΐκτηρίιυ τΰ Γ.^ηίθδ. Χαν'ωί ΐΓρ6ς περαιτέ-ο
ουζτ,ττ,σιν της ίζιοποίνου πράξεο'ς τ _ς άναφίρομβνης είς τ!) χκΐ
νοποιτ,Οέν ϋπ' αριθ. 7.-8)750 τή; 1 ό Μλρτίου 1910 χϊτη
τήρι5() μα", άλλως δίλεις διχασδν) έρήμΐ,ν.
Εί Χανίοις :7| 16 Αύγοΰιΐτ.υ 1910
Ό Δή ι, Κατήγΐ,ρος Χανίων
Κ. Δοννήκιις
Άομό^ιος διχασπχϊ,; /λητήο τοιχοχολληβάτω ομίμω; αντ-
γραφθ' τής ιΐί/ρίΐσης οπου δ Νίμος όρίζίΐ.
'Σίν Χανίοις αύθη[*ερ(!ν.
Ό Δημοτ.ος Κκτήγβρος Χ« ίων
Κ. Δοννάκης
νοποιτ,β*. ϋπ' ά:ι9. 3361)2937 τής 26 Φίβρο,αρίου 1909 κατη.
γορητηοκίν μ«ς, άλλως θίλςις διχαθή ίρήμ,ην.
Έν Χανίοις ιϊ| 16 Λύγουιΐτου 1910
Ό ΑημοΌιθς Κ-ιτηγορος Χανίων
Κ. Δοννάκης
Αρμοδίας διχισαχος χ)ητήρ '.οιχοχολλησάτω νομίμως αντί¬
γραφον τής πϊρούΐης οπου δ Νι?[).ος δρίζιι.
Έν Χανιά: αυθημερόν.
Ό Δημοαιος χατήγορος Χανίων
Κ. Δοννάκιις
Αριθ. Ιΐρωτ. 1981
» Διεκπ. 1843
ϊν Ονόματι τον ϋαόιΑέως των Έλλήνων
ΚΛΗΣΙΣ
Πρός τόν επί παρανόμω όπλο^ορίϊ χαχηγορο )μ»νον Γεώργιον Λ
Πλανάχην κάτοικον Χαλεπΐς Κνδωνίας χαΐ ϊ,άη ϊγνώσταυ δια-
μ,ονής.
Κ« ίϊσα! όπως έμρα·ισθ^ς αύΐοπροσώπως την 16 το3 μη«ί>ς
ΔΕχίΐιβρΌϋ τοί Ιτους 1910 ημέραν Πέμπτην χ αί ώραν 8 π μ..
ενώπιον τοΰ άκροτΐηρ'ου τοΰ ΕΙρηνοδιχε-ίου Χανίων ττρΰς -περαι -
τέ(ω συζήτησιν της άξιοπο'νίυ π.ϊζίο; τής ϊναΐίερομένίις ιϊς γο
κοινπϊιηίίν δη' άριβ. 891)833 τής 28 Απριλίου 1910 χαιτ,-
γορητηριόν (ΐίς, άλλως βέ/εις ξιχαιθή ίρήμην.
Έν Χανίοις τϊ) 16 Αύ,οόττου 19111
Ό Δημοσιος Κατήγΐρο; Χανίιυν
Κ. Δουνι'ικης
Άρμόδιος οι/αιτιχό χλτιΐήρ τοι■/οx^λλτ(σά^■) νομίμως άντίγρ».-
φον ΐής ταρού^ης οπου ό Νί[ΐ.ος ορίζίΐ διά τόν α|νο.στον 8:α-
μθ ή', χατ·ί|γορούμ.ενο/.
Ί5ν Χανίοις »ΰθημερν.
Ό Διτΐ(λ!(3 ο; Κατήγορος Χανίω/
Ιί· Δοννακι ς
'ΑριΟμ. Πρωτ. 1979
» Δΐίκπ. 1841
Έν "Ονό|ΐατι τοθ βαΛιλβως των ΈλλΛνοι ν
ΚΛΗΣΙΣ
Πρός τόν έ-τΐ έξυβρ.'σ; τή; χωροφυλτχΐ.ί κχττ,-,οοοΰμενον Κυ
ί'.ι-ν Ν Πρβε»ιάχην ά.χαξαν χ.άτοί ο» Κϊλυβών ήοη αγνωστο
ρια
β'βμονής.
, , Γΐριόν μβς, άλλω; 6-λει, Ϊί'ασ87, έρΓ,μτ,ν.
'Κν Χανίοις τ?| 10 Λύγοϋΐίου. 19!0
Ό Δη[λόαΐ!ς Κχτιί^ορος
Κ. Δουνΐκιις
"Λρρόδ'.ος διχαατιχός «λϊ^ήο τοι/θιΌ/λτ,σάτω ■,οριίμω; άντ;-
ί'ρΐΐον τής πΐροΰσης οπευ ό ΝΊ^-; 6;ίζΕΐ.
Αριθ. ΙΙρωτ. 1030
^ Διεκπ. 1Η4'2
•Εν Όνόματι τοϋ Βασιλέως των Κλλήνων
ΚΛΗΣΙΣ
Πρός την ΙπΙ άδί«ω &-ιθ««ι χαϊηγβρβομί. γ Φιντικίρ Χβ/λι
γβΡτ,τήρ«ον μας, άλλως βίλ. ί «
Έν Χί'ίοις -·1 Ό Αυγούστου
Ό Δηαόι: Οί Κατηγορ'.ί
Κ, Δουνάκης
φ τής πΐροΰσης
'ΐίν Χανίοις αύ6ημιερ(!ν.
Ό
Κ. Δουνάκης
Αριθ. ΙΙροιτ. 1982
» Διεχττ. 18ΊΊ
"Εν Όνόματι τού Βαίϊιλέα>: των €νλ
ΚΛΗΣΙΝ
Προ; τόν Μ -.δ'χα. ί,τιβίσιι *»ττ,γ ρ',ύ,ενο; Δνιήτρι-ν Ν.
Φ^τά^,ν .χτο.χβν τ'^; «-^ρ'σ«υ Κυϊων'β; κχ) ^ *ν«^
"*Κϊλ'ιί«ι ίτω; ίμφαν.^7; α«το«ο«ώΚωί την 16 «31 μν
,ός Δβχεμ6;.'-υ, «ϋ 1^; 1910 ή^ρ.^ΠιμΓ.τΛν »«»»-"*
π μ. ενώπιον τοί 4«Ρβ«νίουτο» Κϊίη«β!χ-ίθϋ π = »ς ««^τί?*
γίαφ.ν τής ιταρού·!/); οπου ό Νό^ος όρ'ζ'.ι.
Ό Δημ.οσ.·ς Καίσαρος
Κ. Λοννακης
Αριθ. 'Απο5._8()3.
ό Δικαστήριον τ
Σ;γ«ίμβνον ί* των ί,κα,των Μιχ^,λ Γ» ν»/ά*η
.. Ύ*
V.
., - ..-*. λ____-ιΛ^»,ί Ί,.ιάνν:υΚ*τα
Τό Δΐκαίτήριον των Ον Χανίοις Ποωτοοικών
(Είτηγητβϋ) Μι/.τιίϊου Δχΐκαλ.άκη καί Ίωαννυ ΐν.αταΛαγΐρια»-^.
ΓΙοιρίντς; καί τού ^αρά τώ Γροιμματεϊ Βοηθοΰ Ε. Μαρινάκη.
^.■νίδρίασϊν δ^αοΐία ΐν -?, 8ι' ακροατήριον ώρισρένγ, α'Οούστ,
α^τίύ την 1Ί Μαιου 1908 ι';α 5:κά3τ ϊτ.ί τ λ,-, επομένης ϋπ:Οέ-
σεως μεταςύ τού ίνάγογιος Μϊ/^&τ Αγα Λΐ,λανρεϊΐάκη κτημα-
τυυ 7.ατοίν.:.> Χσν'ων, προσωρινώςδιαμε'νοντο; ίνΚωνβταντινιυ-
πόλει. καί
Τιύ £ναγί^ένο^ Χασά*
κατ;ίκι> Άλεξανϊρείας τής Αιγυπτου
Δια τ^τα
, μ. ενώπιον τοί 4Ρν ;;
ϊρήιιηι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
την άΐίϊ 17 Ν^εμδρίςυ 1937 άγ«>γήν
ΛΐΛανρεϊσά/.η χ.χτα Χΐσλν Κιαμήλ ΆΧηεφενδηζβϊέ.
Υποχρεοΐ τ)>* έννρι*»νο^ νϊΐληρώΓβ τίρ ένάγοντ! 3ραχ. έτΐΐα
χιλ-,άδας όί,τακοϊίας έννίνήκ,ονΐα τέσυαρας (7894) μετ* τού" νο-
μίμου τόλθυ των άχό τής άγωγης μέχρις ίξοφλτ,σβ'Λς χά! των 8ι-
' δαπα/ημάτιον δρχχ. έξήκο»τα 36ο (Άρ.Ο. 62).
=! τ ?ν παριυϊ^ν προσωρινώς ΪΛ,ΐελϊΐτήν.
καί ά.τεφ«:.σ3/ι έν Χα,ίοις τί) 26 Μϊίου 1908 καί
αυθημερόν.
Ό Πρόεδρος
ΜΙΧ1:. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Ό ΒοηΟΌς τοΰ ΓΡχ^.πίως
Ε. Μαρινάκης
"0;ι άκριβές αντίγραφον
Έν Χανίοις τό 27 Μαι'ου 1908
Κ. Νυίτεράκης
το3 Μ«χ*έτ Αριθ. Μηνύσ. 15 Πολ. Αγων. 86
Α-οο. 136
Τ6 Είρηνοδικεΐον
Άκρ:6ϊς
ρ
έ* τοϋ είς -χείρας μο·; κίΛυρωμένοϋ αντι-
ί Διχάζον έρημον τοΰ χίτηγορουμίνου κχι ένκγομένου Ιωάν. Γ.
* Στραταριό'άχη κατοίχου ιτρώην Κάτω Αρχανών καί ήδη αγνώστου
ί διχμονής.
Κηρύσΐϊΐ τ^ν Λατηγορούμενον τούτον 1ο/_ον τοΰ βΐι ίρωοτρο-
; πών μ.ετά τής Καλλιόπης Κ. Ταολάχη χβτοίχου Κάΐω Αρχανών
' χαΐ 6ΐ5οσν_όμ5νος αυτή γάμον, κόρην ούΐβν χα'. άμέμπτων ή5ών
! κ«1 ίυμττΛηρώσαΐίΐν τό 12ον ετος τής ή)ιχ(ας της εξηκολουθεί τάς
{ τοιαύτας σχέσεις χαί ύποσχέσεΐς γάμου μ«χρι τοΰ μηνός Αύγού-
σ:ου 1909,ότε κατά τό στάδιον τουτο των έρωτιχών σχέσεων ϋποσχί-
θε'ς αυτή -ιάμον την άπεπλάνησεν είς άσέλγιιαν καί συνεπώς
διβκόρευ3εν αυτήν κόρην ούσαν χαϊ άμ/μπτω·ί ήθών έν Κάτω Αρ¬
χαναι; χαι έν τή οίχίϊ τής αδελφής της Φρότω;.'Τσολάχη χειμένγ)
χ ^
χχτχ την συνοιχίαν «ΙΙόρος τοΰ χωριοϊ» χατά τα τέλη τοΰ
Έν Χανίοις 10 Ιουλίου 1910
Ό ΐΐληρεςβύτίος ΔΐΑ]γόρο; το3 ΜΐχΑβτ Άγα Λ'.α,Αα ρ·:ΐ-
κατοίκοο Κωνσταετινουπόλεα);.
Κλ. Μαρκαντωνάκης.
Αριθ. Πρωτ. 346
Ι Ά-οφ. 283 "
Τό Είρηνο^ικεΐον Άγιον Νικόλαον.
Συγκείμενον......................
Διά ταυτα
Ί3:ν χχίηάρθρχ 147, 191, 492, 249, 212 τ^ς ΙΙ:λ. Δ;-
κίν3μίβς καί3Ί6καί έκομ. τής Π.ίλ. ΙΙιλ. Διχ,ονομία;.
Άποφαίνίται.
Δικάζον ίρήμην τής τε έναγομένης χαΐ τή; Τρίτης ■καρ' ί| ή
κα.άσχεσις.
Δέχεται την ι»χοκρίσιν κ»ί χρονίλίγίί,ν 30 Ίανο^α?ίου 1909
αρωγήν τοΰ ένάγοντος Αλεξ. Φουντουλάκη νι.α-ο:.κου Νϋΐπόλε'Λς
κα:ά τής έναγομίνης Κιαμηλές Τσ£λε,Λ~αΛάκη συζό ΐΌυ Ταχήρ
ΜπενΙαράΛη «α-οίχ,ου πρφίΐν^ϊν Σπίνα Λϊγκχς νϋ/ δέ Άλικαρ-
νασοϋ τής Μικράς Άσίας.
'Υποχρεοΐ την έ/αγομένΓ,ν τχ!>τιρ ?να δια αήν έν τω ίίτορΐλω
τής παρούσης αί;ίαν πληρώϊ^ τω ένάγοντ. Βρχ^μά; τριΐ/.3σία;
έννϊνήκοντα τέΐσαρα; λχίδ5'00 ['χρΰ. 39-ί. 65) ίντίκω; άα^ τής
άγωγής μέχρις ίξοφλήΐεως. χβί
Έπιδάλλϊΐ είςβάρο; αυτή; τί τοϋ ΐνάγ5ν;ος Ιΐ'-
τείΐαραΛοντα (αριθ. 'ΊΟ).
Κπικυρϊΐ την εις χϊΤρχ; της ".?'■■:τ,ς γίνι^ίιψ κ^
Τπ,ν/ρϊθΐτήν τρίτην Ί'·.α έτώ^ είς '/ίΧρχ; της κζ
χ3";μίτων πληρώτ^ τώ ΐνίρντ. ϊρ.ίχμας τρΐχκοσΐία;
έττί Λαί ϊ}/03 άρ-Λ. 387.30) προ; μΐρ:κί)* έξό^ληϊ-.ν τή; έπΐ-
Ϊ άπαιτήτειος των τίκων χ^ί των ίςόϊων αΐτής.
ί 7 Ό 190)
ρη
δποσχί-
Α ΰγού-
χαί άρ>ίϊται ήδη
Ό
Ν. Μαλλΐαράκης
Μετά ττ,ν δημοσίευΐιν τής ανωτέρω αποφάσεως, συζητήσεως
γινομένης πιρΐ τοΰ μέτρου "ής έπιβλητςας τω χηρυχθί'ντι ένόχω
ποινής χαΐ περΐ άγοϊγής τής παθούσης κατ' αύτοΰ.
? νά έχπληρώσ/) την περί γάμον υπόσχεσιν τού.
Έίθ ά!8 ' εδύθ
Έχρίθη, άπεφισ!σ8η χα'ι έδτ,μοσιεύθη.
Έν Άρχαναις τή 10 Αύγού^του 1910.
Ό Είρηνοδίκης
Καλλέογίνς
γήν
ώς πρ>>ς την ποινήν τοΰ Δι^μοΐίου Κατηγόρου «ϊτησα-
υ την επιβολήν «υλακίσεως
II
(5| μηνών, ώ; πρός την άγω-
τ,ωι πληοεξνυτίω/ τής πολ'.τιχώ; έναγούσης α'ιτησαμένων ιήν
ή ΐ
Έχ,ρίθη τί) 7 Ό.'τωδρ'όυ 190.) ^τςί
'Λγίω Νικολάω 13 ίοί^υ μηνός >.αί
Ό ΕΊρηνοδίχ.ης
Κ. λ
χαί έϊηαοϊΐε^ι; :ν
Ό Γραμματεύς
Άριστ. Πα-αμιτσάχ.ης
ώ
Άκριδϊς απόΐ;;
λε·:τά έςΓ)/.οντ£ϋ.
Έν Άίίω Νικολάω τ^Ο Δΐκμμ,βρίο.» 1939
Ό Γραμματε'ς
Άριστ. ΙΙαπομιτβάχης
ΛημοΐυοθήτιΛ ή πα.35ίΐα 3 ά τής έ; Χαν'::; έλδιίομίνης Ε-
πΐίήμου Έφημϊρίδο; τής Κυδ'ρνήσεως δ;α τή^ ι ν τη άλλοίαπή
Ϊΐ'.:α.έν3υσ2νάντί?:κον 5φ;ιλέτ'.ϊαΚΐαα.ηλΐ Τσίλεμπϊχάχ,η σύζυγον
Τ.·χήο Μπεκ1ΐ:ά(,η κάτ^ικ^ν πρφΐ]« Στινΐλόγίΐϊς καινόν Άλι-
ΰ ί]ς Μ:λρα; Λτίχς. ά*Ί ϊ'·ά ~.ι ΐν τ ά
χατά τόν νόμον
3 Έπειδή ή ιρας'ί δι' ήν κχτ» τα ανωτέρω κρίνίΐαι Ικχθζ ο
κϊΓηγβρούμίνος «ροβλέπϊτσι χα τψ.ιορεΙται υπό τοΰ άρθρου 279
ι έ3. β'. τοΰ Ποινιχοΰ Νιίμου.
ι 'Επείδή χϊνά την κρίσιν τοΰ Δίκασΐηρίου τούτου ή έπίνεχθεϊία
έχ ·Όΰ ανωτέρω άΒιχήΐΑατο; τής πχθούσης ήίιχή βλάβη δύναται ν'
άνορθίΰθή διά χρηματικής άποζημιώσϊως 1200 δραχμών χα'.αβίλ-
| λομέω 6«ό τοΰ κατη^ορουμένου καί διά προσωπικάς «υτοΰ χρα-
; τήτεωί, α-α τής άπχΐτήσεως πηγαζούσης έξ άδιχήματος, δέον
". έτομί'ως όπως χχτί τό μέρο; τΐΰτο γένηται δεχτή ή άγωγή.
Διά ταυτα
■ Κϊϋδικάζει τόν ,ϊι:υχθέντα ε/οχον /.^τηγοροίμενον Ιωάννην
Γ. Στρχΐίριδάχτ,ν κάτοικον πρώην Κάτω Άρ>(α^ών χχί ήδη
κγνώττου 3ιχ;.'.;νή; είς ιρυλάιΐιν 533 μ.τνώ·ί.
ί Δ:'χετκ'. την χχτ' αύτοΰ υπό χρίσιν χχΐ χρονολογίαν 13 'Απρι-
; λίου 1910 ίγωγήν τής έ*α·ρύση Καλλιόπη; Τσϊλάχη *α:οί-
. κου Κάτω Αρχανών έν μίρει.
ί Ύποχρε'νΐ τόν έίϊγόμίνον Ιωάννην Γ. ΣτρΛ'αριϊάχην κάτοι-
. χον ~ρώ,-,ν Κίτίο 'Λρχανώ/ ηδη ά|Ίωΐτ;υ διχμονής νά κληοώϊγι
είς τ.-,ν είρηχένη' έίάγουσχν δρχχμχς χιλ'ας διαχοσίας (άρ. 1200)
1 έντό'.ω; ά~ό τής έγϊ'ρσε'υς τής άγωγή (24 Απριλίου 4910) αχρις
^ έςοφλήϊΐω; πρό; 8 ο]ο ετησίως.
'Λιτχγγέλλει κχτά τοΰ ίναρμίνου προτωπιχήν χράτη'ΐν 1ξ μτ,"
νών πρός έ/.τέλεΐιν τής παρούσης χαΐ,
* 'Ετιβάλλβι είς βάρος τοΰ έναγΐμένου τα τής έναγούσης διχαστιχΐ
, τέλη χά! δχπχ^αατχ συν τή τοΰ πληρεξουσίου της ?(χηγορική
άμοιβή κυρ'^ χαι προσθέτω έχ δραχμών έν ό'λω ίξήχοντ·
χα'ι 25)οο (άριθμ. 69:2δ).'
'Εΐρίθη, άτΐεφαβίίδη χαι έδημοσ:5ύ6η ίρήμην τοϊ
Έ Άρ/άνϊΐς τή 10 Αΰγούστου 1910
Ό Είρηνοδίχης
Έμ;*· ίίαλλέργιις Ό , . .
Ν. Μαλλιαρβχηί
Άριβές άιτόΐπασμα έν 'Λρ/άναι; τή Ίϊ Αύγούστου 1910-
Ό Γραμματεύς
Ν. Μαλλιοράχης
ή πΐροΰσα διά τής Επισήμου Εφημερίδος ^
τ·ο;
άντίϊι/.ον τρ
Λλίέ Ταχηρίκην κάτοΐλον
^ Εί Ά"/ί;ΐια
Ό
•«;ι:'>'ΐν μ'-ν Στ.ναλόγλας μ":/ 3ε Σ.Αύρνη; τή; Μικρ*; Άΐίις.
•Εν Νε»πέλει 30 Ίανουαρίΐυ 1910.
Ό παρχγγέλλων ό Ααι ΐνάγων ώς άνω.
Δ, λ
ΔηΑΟσιος Κατήγοροί Ά^χχν
Άντ. Μαράκης
Μέγεθος Γραμματοσειράς