91706 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

103

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

8/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
1ΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έν Χανίοις τή 8 Δεκεμβριού 1912
Αριθ. Διατάγ. υ6
£Ν ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒλΣΙΑΕ^Σ ΤΩΝ ΕΔΔΗΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΓ Α'·
Έχοντες ύπ' όψει τό άκό 11ης Όκτω8ρ£ου 1912 Βασιλικόν
Διάταγμα περί διορισμοϋ Γενικοϋ Δ^οΐχητοϋ έν Κρήτχ,τό αρθρον
3 τοϋ ύπ' αριθ. 93 τού 1911 ψηφίσματος τής Συνελεύσεως και
τό ά'Ρ0ρ:ν 36 τού ύκ' αριθ. 737 Ν:ιμ.ι περί Δημοσίου Λογι-
οτιχοϋ. γ ,
Άρθρον 1. Πρός τ.αριχ^ βοηθείας είς τοΰς Ινεχα τής έπι-
νρατησασης κατά τό παρελθόν ετος άνομίρίας παθίντας εκ πει-
νης, κατοίκους τής Νήσου Γαύδου χορηγείται επι τοϋ ειόικοο
προυπβλογισμοδ των έξίδων τού Τμήμ«ος των Εσωτερικώ; τής
χρήσεως 1912 ϊκτακτος χιστωσ.ς έκ ϊραχ. (3500) τριών χι-
Μάίων πεντακοσίων ύζό ίδιον κεφάλαιον καί αρθρον, φέρον τον
τίτλον «Παροχή βοηθήματος *·ς τοΰς κχτοίκους τής Νήσου
Γαύδου».
Άρθρον 2. Τό πο::όν τής ανωτέρω πιστώσεως διατεθήσεται
αποκλειστικώς δι1 αγοράν αλεύρων πρός διατροφήν των κάτοικον
χϊι δημητριακώ/ καρπών πρός σποράν των γαιών τής νησιδος.
"Αρθρον 3. Πρός διανομήν των ανωτέρω ε'ιδών συνισταται
ίπιτρίπή έκ τού Δημάρχου τής Νήσου ΓαύόΌυ, τοϋσταθμαρ-
χοιι τής έκεϊ Χωροφυλα/.τ]ς, τού ίερέως καί τού Διδασκάλου 1αυ·
δου, ήτις αναλόγως των αποτελούντων έκαστην οικογένειαν ατο-
μων καί των ά/αγκών αυτής θέλει διανείμΐβ τα εϊίη ταυτα με-
ταςΰ τούτων.
Έν Χανίοις τϊ) 6 Δεκεμβριού 1912.
Ό Γενικός Διοικητής
2. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
Άρ.6. Δία,τχγ. 198
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕ£12 ΤΠΝ ΕΛΛΗΝαΝ
ΓΕΟΡΓΙΟΤ Α'.
Έχοντ.ς ύπ' ϊψει τό «πό 11ης Όλτω5ρ£ου 1912 Βϊσιλι*
ν.';ν Διάταγμα περί διορισμοϋ Γενΐλοϋ Διοικητοϋ έν Κρήτη καί
τό αρθρον 1 τοϋ άπό 13 το3 «Ιιτο3 μηνός καί ϊτους ήμετέρου
Διατάγματος.
Δυνάμη τοϋ άπό 30 Σεπτεμίρίου 1908 ψηφίσματος τΐ)ς Βου-
λτ]ς των Κρητών,
Αποφασίζομεν
Καταργείται ή έν -.ώ ύπ' αριθ. 79 τ1)ς 22 Αΰγβύστβι»
19Ρ2 Διατάγματι π«ρ καθορισμοϋ τώ/ Ανωτέρων Δημοτιχών
Σχολείων διάταξις το3 άρθρου 3, καθ" ήν οδτε προϊστάμεναΐ
ούτε ύφ.στάμ.ναι έν Χρ,στιανικοίς Παρθενχγωγείοις κατο)τέρα;
ή μέΐης Έκπαιδεύσεως δύνανται νά διβρίζωνται Ιγγαμ^ι ή μί-
μνηστευμέναι' έπιτρέπεται δέ, συμφώνως πρός την μή βνα»
γνωριζουσαν τοιαύτην χατά φϋλα καί θρήσκευμα ίιάχρισιν νο-
μοθεσίαν τού Έλληνικοϋ Βασιλείβυ, δ καί εις ανωτέρα καί
«ς κατωτέρα Σχολεία ϊιορισμός διδασκαλισσών εχουσών τα υπο
τοϋ Νίμο.» ωρισμένα πρός διδασκαλίαν προσόντα.
Έν Χα»ί;ις τη" 7 Δεκεμίρίου 1912.
Ό Γενικός Διοιχητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
•1
, Γ * * ' ι Τ
. ι
τ
, - , ί· ΤΑ- » ' ..'
ΐι. >. -!Γ -ί . -
-(»■ ,Λ.ΙΙ
/»-.'"'»
Μέγεθος Γραμματοσειράς