91691 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

100

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
α·» ίΤ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ
Τ&ΕΥΧΟΧ ΠΡΏΤΟΝ
ι ν
?ΟΝοεμβρ·:
Άθή.αιττ) 28η Νοεμβριού 1912
Γενικόν Διοικητήν
Χανία
Κατόπιν τίς ύπ' αριθ. 20, 20 τηλεγραίΐκής ΙνκυκλίΌυ ί~-
ταγής γνωρίζομεν ότι. άτμόπλοΐί *ιεργόιΐ5να τνν Βοστοο-ν υπο
χάθϊρσιν, ά'νευ έπικο νων'ας, δύνανται νά Οεωρηθώσ'ν ώς αη επι-
κο-νωνόσαντα, κ*ί'θΐ Ιλαβο* (,ύ-ακας έκ Καβχκίων και ατε5-
α!ιτοίις εις Δαρ?ανέλλια. ^ ^ τ
Νοεϊτ^ι ότι διά νά δοθή Ιλευδεροκοινωνία ε'ιςτάπ-ρίων
ό λόνος σ/.ά:η -ρέτε· νά συντοέγωσικ ολ-ι οί άλλο- οροι
οί ά,αγοαφόμενοι ε·; την Ιπ' ά -θ. 20,120 Τ^εγρα^κην -γ.>
ϊξλό πλο-άρ'/'.υ και π»ηοω
οί ά
τεμαχίων μουσινών ςογάνων κα' λοιπών ε'ιδών μουσ'.Αή»,,
τριακοντα έπτά καί 80/01 (37 '0/, 0).
Έν Χανίοις τή 29 Νοεμβριού 1912.
Ό Γενικάς
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Άρ;θ. Διχτάγ 164
ΕΝ ΟΧΟ^ΕΑ,ΤΙ ΤΟΥ ΒΜ.ΙΑΛΊΣ Τ3ϊ
• ΓΕΩΡΓΙΟΓΑ'·
Έχοντες ύτ' 8ψιν
Δ-.άταγμα ,.ρ» ^
1
11η; Ό«ω5?ίο» 1912 Βχ«λ«ίν
υπό κάθαρσιν.
'Υπουογός Έσωτεοΐλών
ΡΕΠΟΤΛΗΣ
°Χο7ηγο0ΐΜν ά;α*ληρωΛ««ήν πίστωσιν έτΐ το3 β'ιίιχοί πρου-
» ^λονισμοθ τής χρ^εως 1912 το} επί τ,ς Δη^σίσς Ατ?»-
ί λ-ίας καί Δ0 «ϊίων Έργω» Τμ^χτος χχΙ .κι τοο κε?αλα-.ο-) 4
1 κα' άρθρο^ 12 το3 ώς είρηται χρ:ο-ο^γ.σμ50 ί δοαχΑΛ* ο^
Αριθ. Α'.ατάγ. 163
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΓΗΣΪΛΕΓΣ ΤΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α · 1
Έχοντες ΰπ' όψει τό άπό Ιΐτς Όκτωίρίου 912 Βασιλικόν
Διάταγμ* τερί διορισμοϋ Γενικ;υ Δ οικητού έν Κρήτη το αρθρον
3 τοα ύπ' αριθ. 93 τοθ 1911 ψηφί9|*κος τής Συνελεύσεως *α| ,
τό άρθρον 36 τού ύπ' αριθ. 737 Νόμου. Χορηγούνται βκι «Ο
είίικοΰ προυπολογισμού των έξόδων τού Τμήματος τής ΔημοΛβς
Ασφαλείας καί των Δημοσίων Έργων τής χρήσεως τού ΐ»ι .
αί έτόμεναι έ'κτακτοι χιστώσεις. 1
1) "Υπό Κεφ. 4 ά'ρθρ. 5 «Φωτισμός θέρμανσις χαί καθαρ.ό- ,
της στρατών,ον δραχμαί τριακόσ,αι τεσσαρακοντα τ.τσα,ίες ^
Χαί »/θβ (344 75). , , , '.
2) "Υπό Κεφ. 4 άρθρ. 6 «Γρ«?ικής Αης καί χάρτην εντυ-
πων, δραχμαί χίλιαι εκατόν δέ/α τρείς (1113).»
, 3) 'Υπο Κεφ. 4 άρθρ. 7 «Άγώγια, ναΰλο* αξιωματικών,
Ύπαςιωματικών καί ναίροφυλάκων, δραχμαί τρείς χΐΜαδες =■*■*"
τόν(3ΐ00).
4) Υπό Κεφ. 4 αρ^ρ. 15 «Άγορά ίππων καί ίπποσκευων
««αξιωματικών καΐ χωροφυλάκων» δραχμαΐ χ λιαι εκατόν τεσ-
σαράκοντα μίαν (1141).
5) Υπό Κεφ. 4 ά'οθρ. 16 άγορα χάρτ3«. μοι>«κί!ς, >ουσικων
ί λ-ίας καί Δ0 «ϊίων Έργω»
1 κα' άρθρο^ 12 το3 ώς είρηται
■Χιλιάδων(200Γ))
Έν Χανίοις τί) 29 Νοεμίρ'ου 1912
«Ο Γίνικός Αιοικητής
Γίνις η
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Γ
Τμήμα Ε'.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
•Αριθ./----
2830
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΓ εΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ε Γ Κ ΥΚΛΙ ΟΣ
Πρός απάσας τάς Δημοσίας Αρχάς
Κοινοποις Οντες τ ο κατωτέρω καταχωριζόυιενον ύπ'
άρ·.θ. 139 τής 23 Νοεμβριού 1912 Διαταγαί περί τοθ
το'-ου της διανομής καί χυν.λοφορίας τής ενταύθα
Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, παρέχομεν υμίν τάς
επομένας έπεξη-.ητι/.ά.' πληροφορίας.
Είς την έν άρθρω 1 ανακοίνωσιν θέλει προβ?] ο
~ροϊσ·άμ£νος εκάστου αύτοτελοθς Γραφίίου.
Διά τάς στρατιωτικάς υπηρεσίας την ανακοίνωσιν
τούτην θέλει χάμει ή Ανωτέρα Διοίκησις -της Χωρο-
φυλακής.
Όσον άφορα είς τάς Έκπαιδευτικάς αρχάς τής κα-
τωτέρας Έκπαιόίύ^εως, ή άναοίνωσ'ς αυτή γενησε¬
ται ΰιτΌ των Διευθυνόντων Ανωτέρα Δ/)μοτιά Σ-/ο-
λεϊα διά τα εί; την περιφέρειαν τούτων ύπαγόμ.·Λ>α
Δημοτικά Σχολίϊα, έρ'δσονταθτα λόγω απομακρύν¬
σεως των £ιδασκόντων δέν λειτουργοοσιν.
Ή διανομή τοθ φύλλου θά γίνηται συμφώνως τψ
αρθρω 5 αερίμντ) των προΐσταμένων υπηρεσίας ή των
επί τούίω έξουσιοδΓτηθησομένων ύπαλλήλων
Εάν δ συνδρομητήν ύπάλληλος δέν κατοΐΛή είς την
έδραν τής είρημένης υπηρεσίας,άπιστέλλεταΐ υπο τ,αύ-
της είς την έδραν τού.
"·ρι9. Δι«τάγ- 139
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝαΝ
ΓΕΟΡΠΟΤ Α'·
"Εχοντες ύπ' ο|/ει τδ άπο 11ης Όκτωβριου 1912 Βασ·.-
λικ,όν Διάταγμχ —ιρί διορισμοϋ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ έν Κργιτγι
κα". τό άρθρον 4 τοϋ ύπ' αριθ. 138 της 23 Νοεμβριού 1912
Διατάγματος.
Κανονίζομεν τόν τρόπον της διανομίϊς χαί κυκλοφορίας
της ενταύθα "Εφημερίδος της Κυβερνήσεως διά τό οικονο¬
μικόν ετος 1912 ώς έπεται1
Άρθρον 1. Με'χρι της 5 Δίκίμβρίου 1912 τό βραδύ¬
τερον, πάντες οί —οοϊστάμενοι υπηρεσίαν θέλουσι γνωρίσει
είς τόν ΈπΟΛτην τοΰ τυπογραφείου τόν άριθιχόν των ΰταλ-
λη;ων της ΰπηρεσίχς των, έκ της μισθοδοσίας των οποίων
έκρχτήθη ή συνδρομή της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
—ίς τόν αριθμόν τούτον θέλουσι περιληφθίί καί οί τυχόν μετα
την 1ην Σεπτεμβρίου 1912 άχολ'.θέντες, παραιτηθέντες,
^ έπ' αδεία, η δι' υπηρεσίαν άπελθόντες, κχταβ«/όντ£ς δέ
την συνδρομήν των ύπάλληλοι.
Άρθρον 2. Οί αμισθοι δημόσιοι ύπάλληλοι καί οί ιδι¬
ώται συνδρομηταί τοϋ φύλλου κχταθε'τουσιν η άπϊστέλ-
λουσιν είς τόν Έπόπτην τοΰ έν Κρήτη Έθνικοϋ Τυπογρα-
φείου δήλωσιν, έμφαίνουσαν την κατοικίαν αυτών καί συνο-
δίυθμένην υπό γραμματίου παραλαβης η πιστοποιήσεως τοϋ
ένεργησαντος την εϊσ—ροιξιν Ταμείου βεβαιοϋντο; την κατα¬
βολήν τής συνδρομάς
των.
Έν Χανίοις ^ 30 Νοεμβριού 1912.
"Αρθρον 3. Επί τ7, βάσει τοϋ άρθρου 1 καί 2 τοΰ πα¬
ρόντος Δ'.ατάγμα,τος ό Έττόπτης τοΰ έν Κρήτνι Έθνικοΰ
Γυπογραφείου καταρτίζει πίνακα, έν ώ έγγράφει, τόν αριθ¬
μόν των είς εκάστην υπηρεσίαν ΰπαγομένων συνδρομητδν
δημ,οσίων ύπαλλήλων, καί ιδιαίτερον μητρώον, εμτραΐνον τό
δνομα κ*ί έττώνυμον, τό έπάγγελμα. καί την κατοικίαν των
λο πών συνδρομητών της Εφημερίδος.
"Αρθρον 4. Μέχρι της 15 Δεκεμβριού 1912 ό Έτιόττης
τοΰ Τυπογραφείου θέλει αποστείλει είς τάι, διαφόρους αρχάς
τα. Ικδοθε'ντα φυλλα της Εφημερίδος άπό 1 Σεπτιμβρίου
με'χρι 10 Δεκεμβριού 1912 ίίζ τόσας πλήριις σειράς, δσος
είναι ό άριθμ,δς των ύπ' αύτάς δημοσίων ΰπαλλήλων, κατ*-
βαλόντων την συνδρομήν των καί μή λαβόντων τυχόν τα.
φύ'λ'λα ταυτα.
Κατά τό αΰτό σύϊΤΥΐμα θέλει γίνεσθαι ή αποστόλη των
μετεπειτα {^δοθησομένων φΰλλων μέχρι τη; λήξεως τοΰ οΐ-
κονομικοΰ Ιτους.
"Αρθρον Π. Οί προ/£*τάμενοι των ΰπηρεσιών η οί υπό
τούτων έξουσιοδοτηθε'ντες ύτάλληλοι μεριμνώσιν, δπως τ*
άποστίλλόμενα φύλλα περιέρχωνται είς τούς συνδρομητάς
ΰπαλλήλους.
Τό παρόν Διάταγμχ Όχύε'. άπό της έν τβ ένταΰθα Εφη¬
μερίδι της Κυβερνήσεως καταχωρίσεως.
Έν Χανίοις 23 Νοεμβριού 1912.
Ό Γενικός Διοιχητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Ό Γενικάς Διοικητής
ΔΡΑΓΟΥΙνΙΗΣ:
Ι! Ι
1
Ινα
ρι
|λε
κω
ρυ
ρμ-1
2
Ιω
Ι'.ω

ίτ
Τ
Μέγεθος Γραμματοσειράς