91685 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

98

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

26/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
1ΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΪΗΙΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ
Κ Γί
ϊϋ.^1 !·> «ρ ετΗ "Ι ϊ*ί
,»» ΤΕΤΧΟΧ ΠΡΩΤΟΝ
Έν
Χανίοις τί) 26 Νοεμβρ(ου 1912 —
-ΑΡΙΘ.
98 - ***>.
'Αριθ. Διαιτάγ. 135
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ Β1ΪΪΑΒ2Σ ΤΟΝ
" ΓΕΩΡΓΙΟΓΑ'.
"Εχοντίς ΰπ' δψει τό άπό 11 Ό*τω5ρίου 1912 Βασιλικόν
Διάταγμα περΐ διοροσμοϋ Γενικού Δ οικητοθ έ; Κρήτη καΐ τό
άπο 30 Σβκτεμίρίοι» 1908 ψίιφισμια τής Βουλτ]ς των "Ελλήνιαν
έν Κρήτη.
Τίίεμεν είς εφαρμογήν καί έν Κρήτη τόν Νόμον ΔΡΙΓ'.
(δπ'άριθμ. 4113). «Πϊρί ατελείας τί)ς υπό στρατιωτικών άπο-
στεΛλομίνης Ίίιωτικής άλληλογρ ϊφίας έν έπιστρατευσιι ή έν
πολέμω είς τό Εσωτερικόν το3 Κράτους* κ«ί τό σχετικόν τού¬
τω Βασιλικόν Διάταγμα. «Πιρί εκτελέσεως το3 Νόμβο ΔΡΙΓ'.
(1«' άριθμ. 4113) τής 11 Όκτωίρίου 1912 περί άτίλείας τής
6x^1 των στρατιωτικών άκοϊτελΧοιιένης Ίδιωτικής άλληλογρχ-
»Ιας έν έπιβτρατϊΰσει ή έν πολέμω είς τό Εσωτερικόν τοθ Κρά-
τθυς» καί
Διατάσσομεν την δημοσίευσιν αμφοτέρων έν τω παρχρτήματι
τής Εφημερίδος τϊ)ς Κυβερνήσεως έν Κρήτη.
Έν Χανίοις τχ 22 Νοεμβριού 1912
Ό Γεν. Διοικητής
ΣΤ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
Περ άτελείβς τϋς ύπ5 στρατιωτικών άποστελλομέ-
νης {διωτικής άλληλογρα^^ έν έηιστρατεύοει
ή έν πολέμω είς τό Εσωτερικόν τού Κράτους.
Ν.μ5ς ΔΡΙΓ'. (ύ»' άριθμ. 4113).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΣΙΑΒΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ψη^χσάιιενοι ομοφώνως μετά, τής Βουλης
Άηοφασ£ζομεν κα Διατάσσομεν
"Αρθρον μόνον
Ή Ίδιωτική άλληλογραφίχ, ή άτοστελλομένη έν ίπιστρα-
τεύσει ή έν πολέμω υπό στρατιωτικών κ« των είς τό στράτευμα
«ροσκεκολλημένων πολιτικών ΰιτϊλνηλων είς τϊ Έΐωτερικίν
το3 Κράτους άπαλλάσσεται τής πληοωμ.ί1; Τα^δρομικών τε-
λών. Έξαιρεΐτοπ ή έ—Ι συστάτει άλλίΐλογρϊφία, ήτις ύπο«ιτ«
ϊ'ις την πληρωμήν τ5ν νενομιισμένων Ταχ.>δρ3μικών τελών.
Διά ΗατιλικοΤ Δ'ατάγμχτος κανονισΐήτονται α' λϊπτοΑίρειτι
τί)ς έκτίλίσεως το3 παρόντος Νίμου καί όρισθήτεται το πο«
τ-ίν κ»Θ' έβίί^άία παρ' εκάστου των ανωτέρω δι»ν*/.€ν«»ν νά
οτπ:«τέλλωνται άτελώς έπιστολών.
Ό παρών Νίμος, ψηφισθείς 6πό τής Βουλί)ς καί *»ρ' ημών
σήΑερον κυρωθείς, ϊημοσιευθή-ω διά τής Έφημϊρίδος τ)]ς
Κυβίρνήσεως καί έκτελεσβήτω ώς Νόμος τοϋ Κράτους.
Έν Αθήναις τί) 11 Νοεμίρίου 1912 - ■,·.,.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ν. *χ
^ ι. . ι ίν
Ό επί των Οίχονομικώ» 'Τπουργος
Α. ΔΙΟΜΗΔΗΣ
Ό επί των Εσωτερικώ» 'Υπουργοί
ΕΜΜ. ΡΕΠΟΓΛΗΣ %1
Εθεωρήθη καί έτίθη ή α·γάη τοθ Κοάτους σφριγίς. »
Έν Αθήναις τί) 12 Όκτωβρ-Όο 1912
Ό επί τϊ!ς Δικαιοσύνης 'Υπουργός
Κ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ
Περ εκτελέσεως τοθ Νόμον , ΛΡΙΓ'. ({ιη α^ιθ. 4113)
τάς 11 "Οκτώβριον 1912 περ ατελείας τής υπό
των στρατιωτικών άποστελλομένης ίδιωιικής άλ-
ληλογρα^ίας έν έ πιστρατβύσεν ΐι έν πολέμφ είς τό
εσωτερικόν τού Κράτονς.
γεωργιος: α'
ΒΑΣΙΛ.ΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
"Εχοντες ΰπ' δ>ι τό Νίμον , ΔΡΙΓ'. (ύπ' αριθ. 4113) τ1]ς
11 Όλτωί,3ίο^ 1912 πΐρί ατελείας τής 'λτϊι τ λ> σ:ρΐτιοτι*ύν
άπίστςλλο,χίνης Ίϊιωτικής άλληλογραρίθί; έν έχιστραιεύσει ή έν
πολέμω είς τό Εσωτερικόν το5'Κρά:ο>ς, προτάΐει των Ήμ,ί-
τέρων επί τώ> Σ:ραπι):ικών, έπίτίϋν Νx^τ λώ;, πί των Έϊω-
τερικών καί επί των Ο'Αονομιιιώ; Ύπ5^15γώ/, άΛεφ»ϊΐσ»μεν κχί
δ χτάσσομεν.
"Αρθρον 1. Πάς στρατιωτικάς 8ικ«ούται ν' άποστέλλη, έφ*
ίσον δυρκεΐή Ιμπόλε,ιο; τοθ Κίάτους κατάστασις, 809 κατ' ανώ¬
τατον όρον άν» παΐχ> έίίομίϊ» σ^;ή')ς'; έπ'σ:ολάς, διά τής
ταχυίρομικής ϋπηρεΐιας το3 Κρί^ο^ς, προοριζίμίνας διά το
Έσωτερ·.ΑΟν, άνευ πληρω,Α^ς ταχ. τέους. Η άτέλϊΐα αυΐη
άροοα ε': τό έν Θ.σταλ/α καί ί* τ} Νομώ "Αρτη καί πέραν
των νυν Ελληνικήν σ^νόρων σ^γκετρωμίο* ττράτε'ί,χϊ, είς τού;
ά ί η ί
η ρ γρ ρ
μή στρατιωτικόν οΐτινες άνήλουσιν είς την Ιπηρεσίΐν το3 στρα-
τού, ως κα είς τοος α'νδρας τού Πολεμικίύ Ναυτικί3, τοθ έπι-
δαίνον-ας πολεμικήν πλοίω' εΐιρισλομέν >ν έν κινήσει.
"Αρ6ο3ν 2. Ο! κατά τό πρΐηγοομε^ον αρθοον δικαιούμενοι νϊ
άλληλογρϊφώη δωρςάν, δύναηχι νχ πίΐώνται ■/.?ί)7ιν κα» βρα-
χειών έτιστολών ή πενταλέπτων έτυτολΐΑών ϊελταρίων πιρεχο-
μένων ένΐ έ/,άττω τώ* άνίρώί τού στρχτεύμττο; ί(*ρεζν καί
κατ' άίώτατον όρον μέ/οι ίύο άντι:ύτω/ ά^ά πϊτχν έ65ομά8ατ.
Α» βρα/_:ΐχι α'ταιι έπυτολϊί καί τα πεντάλεπτα έπιστολικά δελ-
τάρια εισίν δμοιχ των έν κυκλορορί* τοηΰτων. Άλλ' έφ' έκάττης
ΕΦΗΜΕΡΙ- ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
των βραχειών έπιστολών καί των έπιστολΐΛών πενταλέπτων δελ-
ταρίων άποτυποθται ε'ιϊική έπισήμανσ-ς φέρουτα τάς λέςεις
«Ταχ. Στρατιωτική ύπηρεσίβ—άτελης».
Δύναται έπιβης νά γίνη χρήσις έτνυτολικ'ΰν δελΐαρίω^ ε'ιδιχου"
τύπου δι' άτοκλειστινήν χρήσιν τώ,ι αξιωματικών, ύπαςΊω>*τι-
κών καί ναυτών τού Πολεμ. Ναυτι/.οό.
Τα δελτάρια ταύτα διανέμονται ύτό των Ταχ. Γραφείων τού
Κράτους εάν φς'ρωτι την σφραγϊϊα των Νζυτικών μέ τάς λέςεις
«Διανομή», άλλως εάν δέ.» φέρωσι την σρρ*γϊοα ταύτην δέον νά
άτοστίΆ/ων;αι πρός τό Ύποΐ/ργεόν τ,ον Ναυτικόν έντος έσ^.οα-
γτ^£ν3^ φϊ*έλλθ3 επί αποδείξει.
Άρθρ»ν 3. Των τυχίΊ είς το Εξωτερικόν δ'.£υ9-ι»ομϊ'νων
βραχειών ίπιβτολών ή επιστολικών δελταρίων θά συμπληρούται
τό τέλος δι' έπ.θίσεως πρίσθίτου *οινο3 γραμμχτοσήμοΛ πλη-
ρωνομένου υπό τοό άΐτοστολέως. Δύνανται ομωςτά εί; το Έςω
τερικόν διευθυνόμενα άντΐΛΐίμενα ταυτα τής άλληλογρ·χφΐί£ ν'
άποσταλώσι; ώςάΐίε,ταρκώς προπληρωμένα ότε ·ά έχιβαρ^ν^ϋτιν'
έν τω τότ,μ το3 προορισμο3 μέ τό ϊιτλίϊΐίν το3 Ιλλεί—3ντος;
τε*λους καταίλητέΌυ παρά των παραληπτών.
Άρδρον 4. Εκάστη έπιστολή προεΐχομενη μέν πα}' άξιω-
ματιχού, ΰκαξιωματικοίί, σιρατιώνου ή μ ι) στρατιωτικών έχ
των άνηκόντω; είς την ΰτηρεσίαν τοϋ στρατολ σφραγ ζεται ϊι*
επισήμου ύπηρεσιαλής σρραγϊίος το3 Σώματος είς 'ό άνήκε* ό
άιιοστίλλων, προερχβμένη δέ παρ' άξΐωμβτικοΰ, ύπαςιω,ΑΛΐι,-
ΚίΟ ναΰτ** τϊί υ.}λεμ'·Λοί Ναι»τι*ο3 σίραγιζόΤΛΐ ίι ϋπηρε-
σιαχ^ς επισήμου σφρ^γίίθς το3 πλοίρυ είς ό άνήχ« ο άιτ«στέλ-
λων ναυτιχός.
Άρθρον 5. Άν στρατιωτικόν τι Σ3μ« σΓρατοΐ) τί);·
ίτερεϊται ίπυήμου ύ-:ηρεσΐΛτ}ς σρραγίδος, αί χρό$ ά
λήν στρχτιωτικαί επιστολαί παρϊίιδονναι,εΐς τί Άρμόϊιο> Σρ
τιωτικό» Ταχ. Ρρα^είβν κοί σφρχγ·ίζον:αι υπό τούτου διά τού
οΐχίίου χρονολο/ικοό σιτ/μάντρου.
Είς τοΰς αύτβυς Τπουρ/·*ΰς ά*αΐ·.θιτ*ι ή
εκτέλεσις τοϋ παρόν.τος ΔΐΛΐάγματβς.
Έν θισταλονίκη τβ 31 Όίντωίρίου 1912.
Αριθ.
146
ΕΙ* ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΝ ΕΛΑΗΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΤ Α'.
•Ρχοντες ύτ' όψει τό άχο 11ης Όκτωίρίου 191'2 Βασιλικόν
ΔΐϊΓ*γμ» περί ίιορ^σμίό Γενικοϋ Διοικητοί έν Κρήτη καί τό
. 85 τού 61:"* αριθ. 135 Δ'.ατάγματος.
Αποφασίζομεν
Κατά τό σ/ολικ?ν Ιτος 1912—1913 αί τριμηνιαίαι έξβτάσεις
τί}- Μίση; καί 8*)μ5τικϊ}ς ίχπατδεύσεως διεξαχθήσονται εύβίις
μςτά,τήν έίίόμην 'Ιανουίρίου κ*1 μετά την Κυριακήν «Ο Θωμά,
καίά τάς ϊίατάξεις τίϊ> «π' αριθ. 40 τίς 4 ΔίΑΡμίρίοι» 1908
Δ Λτάΐ-μα-3;, καταργίυμέ-νης πά^ης διατάξϊως τβθ
«V
αριθ. 219
τής 30 Νοεμβριού 1911 Διατάγματος άντικειμε'νης τώ,παρίντι
Διατάγματι.
Έν Χ*νέβ*ς τ^ 24 ΝΜμορίβ-» 1&1-2,]
•Ο Γενικός'Διοικητής
Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΒΣ
1 ί.
*' α
. .. Ηςβ. ρ. ό. ρ. 0*4—01*
^ Έν τω ύπ' άρ θ. 137 τής 22 ΝοεΐΛίρίρο &, |,γ4
ϊημοσιευθς'ντι είς τό ύπ' αριθ. 96 φύλλον τβθ Α'. τβύχοιις τί}ς
ενταύθα Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη έκ λάβους
δ άριθ,ιός τού αρθρρ^ τρ,3 Άο;τιχβϋ^ Κι^ϊΐϋρ; 1332 άντί τοθ όρ-
0ο3 1322.
Έν Χανίοις τί} :24 Νοβμίρίοο 1-912. ,-, μ·»»»
(Έ τοϊ Β'. Τμτ]μ«τρί χ^β Γινιχτίτ Διοιχ>|«ε$ΐ()
καί
Οί 'Γποι,ργοΙ
τίον Στρατιωτικών Έιτί των
ΕΛΚΥΘ. ΒίΟΝΙΖΕΛ.03 Ν. Α. ΣΤΡΑΤΟΣ
Έιςί τώ* Έϊυτερικών Έι»1 τ«^ Οΐ*ονοι*Μΐώί»
Ε—Μ. ΡΕΠΟΓΛΗΣΙ Α. ΔΙΟΜΗΑΗΣ
1" ·>*■ β ,τ'Λ' £/,'.
4» ϊ, »»,
Μέγεθος Γραμματοσειράς