91663 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

90

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

13/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
πλΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κ Ν ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοις τ/| 13 Νοεμβριού 1912 — Αριθ. 80
'ΑριΟμ. Διατάγ. 76
ΕΝ Ο&ΟΝΙΑΤΙ ΤΟΥ ΒΛΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΝ
ΓΕΟΡΓΙΟΤ" Α'.
Έχοντες ύπ' δψβι τό άπό 11 Όχτωβρίου 1912 Βασιλικόν
Διάταγμα περί Βορίσμοϋ Γενικοΰ Διοικητοΰ έν Κρήτη
Κανονίζομεν τό,ι τρόπον τής είς την ύπηρίσίζν έκανόδου των
ένεκα τού πολέμου άπομαρυνθέντων τής θέσεώς των ύχαλλη-
λων ώς εξής.
Αρθρον 1. Οί έν τωτακτικω στρατωτής ξηρας καί θαλάσσης
καί τή Χωροφυλακη υπηρετήσαντες αναλαμβάνουσα έκ νέ;υ τα
καθήκοντα τής θέσεώς των, επί τή προσαγωγη τού έκ τής στρα¬
τιωτικάς υπηρεσίας άχολυτηρίου.
Αρθρον 2. Οί έν άνταρτικοϊς σώαασιν ή έν τ ο ΰπηρεσία
τού έρυθροϋ Σταυρού ΰχηρειήσαντες άναλομβάνουσι τα κα-
θήκοντα τής θέσεώς των, εάν προσαγάγωσι πιττοπο'ητικον
Υπουργείουτών Στρατιωτι-Αών, βίβαιούν την έν τοίς ε'ιρημ,ένοις
σώμασιν ή τω Ιρυ^ρώ Σταυςω υπηρεσίαν, ώς /.αί την κανονι¬
κήν αυτών ά'φεσιν.
"Αρθρον 3. Αρμοδία διά την έξϊόλεγςιν των είρημένων πι-
στοποιήσεων άρχή είναι τό τμήμϊ, είς την άρμοδιότητα τού
οποίου ύπάγεται ό έπανερχόμενος είς την θέσιν τού ΰπάλληλος.
Το παρόν Διάταγμα Ίσχύει άχό τής έν τω Παραρτήμα;ι τής
Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως ϊημοσιειΐσεώς τού.
Έν Χανίοις τγ} 7 Νοεμβριού 1912
Ό Γενικάς Διοι/ητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
άγ. 55
ΕΚ ΟΗΟΜΐτιτογ ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΤΟΝ ΕΑΛΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΤ Α'.
"Εχοντες ύπ' δψιν τό άπΝ, 11 Όκτωδρίου 1912 Βασιλιχόν
Διάταγμα περί διορισμοϋ Γενικοϋ ΔιιικητοΟ έν Κρήτη καί τό
άρθρον 4 τοϋ ύπ' αριθ. 691 νόμίυ.
Κανονίζομεν την μηνιαίαν μισθοδοοίαν τώ" εξής καθηγητών:
1) Τού Άντ. Άρετάκι καθηγητού έν τω Γυμνασιακω Παρ-
θενεγωγείω Ήρακλείϊυ είς δραχ. 220 άπό τής 1 Σεπτεμίρίου
Ι α 12,
2) Τού "Ιωάν. Άνδρονίκου καθηγητού των Γαλλικών ΐν τω
Ρυμνασίω Νεαπόλεως είς δραχ. 200 τής 10 Ό*τω3ρίοι» 1912.
Έν Χανίοις τί) 3 Νοεμδρίου 1912
Ό Γενικάς Διοικητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 66
Έν όνόπατι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
Έχοντες ύπ' δψ.ν τό άπό 11 Όκτωβρίου 1912 Βασιλικόν
Διάταγμα περί διορισμοθ Γενικού Διοικητού έν Κρήτη καί τό
αρθρον 4 τοΰ ίιζ' αριθ. 691 νίμου,
Καν3ν:ζομ;ν την μηνιαίαν μισθοϊοσίαν τοθ Εΰσταθίου Πέτρου
λάκι καθηγητού τού Γυμνατίου Ρεθύμνης εις δραχμάς διακοσίας
τεσσαράκοντα (240) άπό τής 1 Νοεμβριού 1912.
Έν Χανίοις τί) 6 Νίεμίρίοι» 1912
Ό Γεν. Διοικητής
Σ. ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 4114
» Διεκιτ. 2455
ΑΣΤΓΗΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Ό Νομάρ^ης Ρίθιτμνης
Ύπ' όψει εχοντε·; 1) ότι χολλοί μεταβαίνουτιν είς άλλίτρια
έλαιόφυτα καί ξυλεύονται άποκάχτοντες κλάδους καί κλώνους
έκ των έλαιονδένδρων πρός με(·ίσ:ην βλάδτ,ν των άγροτικών
Χϊριουσιών χροφαΐιζόι*ενοι ότι πράττουτι τ;ϋτο κατ εντολήν
των Ίδιοκτητών των έλαιοφύτων τούτων.
Άχαγορΐύομεν τί κλά.ευμα καί καθάρισμχ των έλαιων άνει»
αδείας τής Άρχής καί
Παραγγέλομεν όπως ο'. θέλοντες νά κλαδεύσωσιν ή νά καθα-
ρίσωσι τα ελαιόδενδρα των Βέον νά ώτι ίφωδιασμένοι μέ ειδικήν
αδΐΐαν τής Νομαρχίας έν η νά άναφέρηται ή θέσις καί ή περι-
γραφή έν γένει τού ελαιοφύτου μϊτά τοθ όνοματεπωνύμου τοθ
Ίϊιοκτήτου αυτού, ή τού όνοματεχωνύμου έκείνου όστις κατ' εντο¬
λήν τού Ίδΐίκτήτου θά ένεργήσϊ) τό κλάδευμα ή καθάρισμα των
έλαιων.
Οί παραίάται τής παρούσης τής οποίας την εφαρμογήν άνα-
τίθεμεν είς την Χωροφυλακήν καί τάς Δημοτικάς "Αρχάς τού
ΝομοΟ, θέλο,ισι τιμωρΓ,θ!) επί τί] βάσει τοθ άρθρου 697 τοϋ
Νοινικοϋ Νόμου.
Εγένετο έν Ρεθύμνχι τϊ) 7 Νοεμδρίου 1912
Ό Νομάρχης Ρεθύμνης
Γ. Δουκουμετζίδης Ό γραμματεύς καί ά. α.
Π. Δ. Ήλιακάκης
Τυπογραφείον
ι ηιιι
Μέγεθος Γραμματοσειράς