91660 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

89

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

12/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΗΣ ΕΛΑΑ/.
ΠΛΡΑΡ1ΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩ1
Κ Ν Κ Ι»
II
Τ Η
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοΐ: τη 2 Νοεμβριού 1912 ΑΡΙΘ. 89
Έ* Αθήναις, τί] 10η Νοεμβριού 191Ϊ
Γενικόν Διοικητήν Κρήτης
Χ α ν ί α
τΐ -τοοκαλούμενον σήμερον Βασιλικόν Διάταγμα, ίπιβάλ-
λεταιε'ις τάς άπό 6ης Νοεμβριού 5. ε. ές Αιγυπτου προελεύ-
σ&ις ε'ικοσιτετράωρος κάθαρσις χωρίς νά ϋπολογίζηται δ δια-
πλους, εφαρμοζόμενον αμχ κχί των ίλλων σχετικών |διατάξεων
τού άπό 6 Αύγουστον 1910 Βασ. Διατάγματος πβρί πανώλους.
'Υπουργός Έσωτερικών
ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ
Έν "Αθήναις, τί) Ι1. Νοεμβριού 1912
Γενικόν Διοικητήν Κρήτης
Χανιά
Κατά προκαλούμενον σήμερον Βασ. Διάταγμα, αίρεται ή
μεχρι τούδε έπιδεβλημένη κάθαρσις είς τάς έκ Μυτιλήνης προε-
λεύσεις ίιατελούσης έν ισχύϊ καθάρσεως δια προελεΰσεις Σμύρ¬
νης καϊ Χίου.
'Γπουργός Έσωτερικών
ΕΜΜ. ΡΕΙΙΟΓΛΗ^
Αριθ. Διειτάγμ. 75
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕίΙΣ ΤΩΝ ΕΑΔΗΝ_Ν
ΓΕΟΡΓ|ΟΤ ΤΟΥ Α
Έχοντες ύπ' όψει τό άπό 11ης Όκτωίρίου 1912 Βασιλι¬
κόν Διάταγμα περί διορυμού Γενικόν Διοικητοϋ έν Κρήτη καί
τό άπό 30 Σεπτεμβρίου 1908 ψήφισμα τής Βουλής των Κρητών.
Άπό τής έπιούσης τής καταχωρίσεως τού παρόντο, Δια-
τάγματος έν τώ Παραρτήματι τής Εφημερίδος τής Κυβερνή¬
σεως έν Κρήτη, τίθεμεν είς εφαρμογήν κα έν Κρήτη τα ά'ρθρα
1» 2 καί 4 τού απερι μισθου πολιτικόν ϋιταλλήλων έπιστρατευ-
βέντων» Νόμον, ΔΡβ'(ϋπ'αριθ. 4109 3 ιί,ς 11 Ό*τωβρ ου
1912 εχοντα ώς Ιπβται:
"Άρθρον 1.
«Έν έπιστρατεύσει το3 στρατοΰ τής ?>)ρας ή τής θαλαΐτης
πολιτικοΐ ύπαλληλοι τού Κράτους κλ»-.θένΕ£ς πρός στρατιωτικόν
«ηρ&σιαν, ή ίθελουσ;ως κΐταταχθίντες ΟίωρβΟ'τα έν άίεία.
όικαιούμενοι μισθοθ, κατά το επόμενον αρθρον.
Αρθ, όν 2.
Είς-ολιτικοΰς ύταλλήους, κληθέντος είς τ^ν 7:ρχ:ιω-ικ>,ν
-κηρεσίαν κ*τά την περ πτωτ.ν τ:ΰ προηγο^μ£νου αρθρου, χτ,ρί-
Χ~·η, πρός ταίς έκ τίς στρχτιωταής υπηρεσίας άποϊοχϊί. ΐυ-
τών, καί όλόκληρος ό μισθός μίχριτέλβυς τού άμέσως έπομένου.
τής δημ^σιεύσεως τού περί έζιστρατεύσεως αυτών Β. Διατάγ-
ματος μηνός.
Παρελθόν-.ος τοϋ είρημε'νου χρονικοί ίιβστήματος παρίχετβι
τό ήμισυ τού μισθοθ μίχρι τέλους τής στρα .ιωτικί]ς υπηρεσίας
είς έκείνους των ύπαλλήλων οΐτινες ΛβΙ προστάται οΐκογενειών
χατά τοΰς έπομένους ορους :
α') Συζύγου.
β') Άνηλΐχων αρρενων τέχνων ή θηλέων άγάμων.
γ') Χήρας 'λητρός, καί
δ') Ά'ελφών άγάμων, ή αρρενων άδδλφών άνηλίκων.
Είς τούς κατά τό Σύνταγμα άπολαύοντας ίσοβιότητος ή μο·
νΐμοτητος δικαστικοΰς ϋπαλλήλους καταβάλλεται έν πάση περι¬
πτώσει το ήμισυ τού μισθΐύ μετά την παρέλευσιν τοϋ έν τω 1
έδαφ. τοϋ αρθρον τούτου οριζομένου χρόνου.
Άρθρον 4
Ό νόμος ούτος ίσχύει άπό τής 17 Σεπτεμβρίο.» 1912.
Διά Β. Διατάγματος κανονισθήσονται «ί λεπτομέρϊΐαι τί]ς
εκτελέσεως τοϋ νόμουτούτου».
Τα είς τού;ανωτέρω πολιτικοΰς ύπαλλήλους καταβληθίντα
τυχόν έκ τού Δημοσίου ταμειου ποσά, λόγω μισθοϋ κανονιχής
αδείας, συμψηφιζονται είς τάς υπέρ α!ιτών άναγνωριζοαίνας
κατά τα ανωτέρω άποδοχάς.
Έν Χανίοις 7 Νοεμβριού 1912
Ό Γεν. Διοι*ητής Κρήτης
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
87
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΠΝ ΕΛΛΗΝαίί
Γεαρπογ α'
"Εχοντΐς ΰΐ'ϊψ:ι :ό χχο Π/]; Ο/ί^^ρίου 19Π Βχτιλ'.Αον
Διάταγμα περί Λιορισ,χού Γίν.κΐο Δ'οικητίΰ έν Κρήτη καί την
ϋπ'άρ.θ 15,881, έ. ί. πρό:*σ:ν τ}ς Ά;λ:. Λιο.χ,^τϊ ο; το3
έν ·;·?, Νήσω Στρατού
Είς τϊ τέλ^ς τού χρ^ρ^ιι 1 τού ΰπ' αριθ. 79 τίς 17ης Σε-
-τεμίριου 1909 Διατάγματος προστιθεται ή εξής παράγραφος:
« Οΐάκις ή συγκρότησις τής ανωτέρω ϋγειονομιχής Έπιτρο-
, -ής ιαθστατχι ά:ύνατο^, ελλείψει ·ίγειον:μιχών αξιωματικών,
| έπιτρέπετα- ή πρόσληψις, ώς μελών βΰτής, τοϋ Πρόεδρον τί]ς
Υγειο'ομΐλής Επ.τροπής Χανίων καί το^ Αστυϊάτρου Χανίων.»
Έν Χαν.5·.ς τή ΙΟί) Νοε,Αίοόυ 1912.
Ό Γβνικό; Διοικητήν
1 ΔΡΑΓΟΓΜΗΣ
··ΐ
Γ' *-..■'- Λ. -.>■-./·
' ί /:.:"!
' ■' ■'■ '~. ;
Μέγεθος Γραμματοσειράς