91644 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

87

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

9/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΤ8ίιΡΝΗ>ΕΟ>
Έν Αατνιοις γ γ, ^ Νοεμβριού
Αθηναι, τ? */,7 Νοεμβριού 1912
Γενικόν Διοικητήν Κοήτης
ΓΚΥΧΟ3: ΠΡΩΤΟΝ
Χ α ν ί α
'Υγιιονομιχά μίτρα έν Ισχύϊ εξής: Είς προιλίύσεις πάν-
(των λιμένων Συρίας ϊχει επιβληθή πενθημερος κάθαρσις,
^ογιζομένου οΊάπλου. Είς προελευσεις Κωνσταντινςυπολεως
κινθημερος κάθαρσις, χωρίς νά, ΰπολογίζηται ό διάπλους.
Εί προιλίυσιις λιμένων Σμύρνης, Χίου, ΜιτΛήνης τριημε-
|ρο; κάθχρσις χωρίς νά ΰπολογιζηται ό διάπλους. ' ίς προε-
>«ύ(ΐίΐς λιμίνων Αιγυπτου καΐ Σαρδηνίας ίατρική έπίβκεψις.
Καθάρσιις τβλοθνται έν λοιμοκαθαρτηρίφ Γουβίνου Κερκύ-
|ρ*ί.
'Υπουργός Εσωτερικών
ΕΜΜ.
Αθηναι, τη 8/8ι Νοεμβρίου 1912
Γενικόν Διοικητήν Κρήτης
Χ α ν ί α
Κατά προκαλούμενον σιψίρον Βασ λικδν Δ'άταγμα πλήν
τής ηδη έπιβίβλημένγις είς τάς έκ Κων)πόλιως προιλιύσιις
καθάρσεως, έπιβαλλιται καί είς τάς άπό 6 Νοεμβριού κα) εν¬
τέυθεν προελίύαιις έκ των Αοιατικΰνκαί Εύρωπαίκών παρα¬
λίαν τής ΘαλάσσΤις Μαρμαρά (ΐΐροποντί^ος), άφ'ίνός μέν
άπό Σκουτάρίως (Κων^πόλεως) συμπεριλαμβανομένου, μίχρι
Δαρί^ανελλίων, μή σομπεριλα,μβχνομε'νων,Ιητοι τοϋ κόλπου
Ίσμιτ. Άρτάκια κτλ. άφ' ετέρου δέ άπό Καβα,κίων, συμπε¬
ριλαμβανομένων, μέχρι Κ*>λιπόλίως, συμιτίριλαμβανομέντις
έπίσϊΐς (ήτοι Ιηλυβρίας, Ραιδίστο1 κλπ.) πίνθιόμιρος κάθαρ-
σις, χωρίς νά ύπολογιζηται ό διάπλους, εφαρμοζομίνων άμχ
κα! των αλλων σ/ετικών διαταζεων τοϋ άπό 18 Μαίου 19 ' 1
Βασιλικου Διατάγματος πβρί
Αθήναις τή 3/18 Νοεμβ ίου 1 9 Ι 2
Γενικόν Διοικητήν Κρήτης
Χ α ν { α
ι καθαρσεις θίγουσι τελείσθαι έν τοίς λοιμο-
ρ*θχρτηρ(Οις Άγίου Ρίωργίου κχι Γο.β'νου Κίρκυρας.
'Υπουργός Έσωτερικων
ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ
^ΜΜ ΡΒΠΟΥΛΗΣ
Γ
?
• Ι»* .-ι
.Τ. " ϊ.« Μ.
τ - . τ-
Ιμο
Μέγεθος Γραμματοσειράς