93464 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/8/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΕΛΛΑΔΟΧ
1ΤΑΡΑΡΤΗΙΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ0Σ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 28 Αύγούστου 1910—Αριθ. 60
Αριθ. Ηρωτ. 2991
» Δι**·*. 234
*ί>
Ηρακλειον
Λαβόντες ΰ^' όψει α' ) την υπό χρονολογίαν 4 Μαίου 1908
αίτησ ν τού Ζαχαρ ου Δ. Πασ-χαλιδ'.υ χατοίκου τού χωρίου Κερας
Πεδιάδος *ίί Άρ·στοδγ;μου Παΐχαλιδου δικηγόρου κα;οί*.υ
Ηρακλείου, οίϊει>μενΊ>ν όπως χορΥΓτ,ίή" αυτής αδεία πρΐς υετα-
λευτικάς ίρεύ· άς επί τής έν τί] α'ιτήσει οριζομένης «Χ'.ίΐϊως
β'·) τό ΰίΐι των αίτουντων υποβληθέν σχεδιάγραμμα το* πρός
μεταλ/ευτικάς ερεύνας γώρί,υ ύιό νλίμακα */ιοοο» *α' ΧΡ ''°λο-
γίαν ·29 Μαί υ ΐ908 έξίλιχθέν υπό τοθ έργοϊηγίϋ ΪΥ>ργίου
Σιναν:2 /αί θεωρηθέν ΰιο τοϋ Νομομηχανικού τής Βας
ρείας Θ. Δ.
Έντελλόμεθα την κοΐνοιτοίησιν τί)ς παρβύσης εν- άντιγρά·φ
τοίς αιτοίσι δια τάς νομίμους ουνεπιίας.
Εν Ήρακλείφ τή 31 Ιουλίου 1910
Ό Νομάρχης Ηρακλείου
Σχβφθέντες
ή νομοτόπνς ύκεδλήθη ή υπό κρίσιν αίτησις καί ούϊεμία
προγίν;στέρ£ί αδεία πιιος μεταλλευτικάε ίρ?ύνας ή1 παραχο ιησ'ς
εγένετο επί τοϋ «ν αύτ?, οριζομένου χώρου βΰτε ϋπάρχει τ>, των
πβριπτ,ώσεων τοΰ άρθρβυ 7 τοΰ ΰπ' αριθ. 389 Νίμου.
'Ειτΐιϊ/] ύπέχρεοί τ^γχάνθϋσιν οί α'ιτίΰντες όπως καταβ^'-λ*>σι
την υπό τ;ϋ Ν ομού άπαίτβυμ,ενην έγγύη»ιν ήτις δϊθν νά ί^ισθη
είς ϊραχ. 100 διά την άΐίθζημίοκν των ίθίοκτητών.
Διά ταυτα
Ιϊβνΐες καί τα άρθρα 4, 5 χαί 7 τού ύ~' αριθ. 389 Νΐμου.
Αποφασίζομεν
Δεχόμεθα αήν ώ—β κρίσιν αίτησιν.
Πα·«χ4>ιροϋμεν είς τούς α'ι«ΰντας άδίΐαν πρόςμϊταλλει» ·κάς
ερεύνας ί^ίτςϋ έν τί) αίΐήσ*. όριζομί'νυ χώρου ίκτάσϊως 1 000
~τρ*μμάτ(χν περίποιι κειμένου κατα τάς Γ.βριφερεί^ς των χ ;ίων
Κερδς χαί Γω;·ιΐ, Π'διάϊος χλΪ σιίιις·,.ϊ-ομένου ώ- έςΐ'ς ν-τ^-
ξύ των βίβεων Σελί ή ΙΙανΛγιώτου Μάνϊρα νά τεράση εί -λ,ι
Σκα·ην νά »εράσ(, είς τό Λο-.λοΐιδάκι η Φ/ιι/.τρόν να >ί '.ιί},
*ίς την Κΐχκαν, νά κατεβ^ είς την Ρο,σαν τρύπαν, ι* περάΐη
ά-ό τό στ-Ίτι -^3 Μι:5υ·'3ΐ8οϊη^ήτρη έκ τοϋ -/ωάου Γωνι τ; ν ά
&Υ'Ο επάνω είς τ^Τί πόρταις είς τό μεγάλο Κεφάλι να ζ ά:^
είς τόν Λάκκον τού Μονοτστηρίοΰ νά π ά γ; τοϋ Γιαλίτη τό Κ -«λτ
νά πάη ίΐς την Δρ-κονα είς τα άμπίλια νά φ6ίαχ, πάλιν ε, τ,2
Παναγίώτου την Μάνϊρα ή Σίλί».
Δ'ατάσσομεν ίτ,ν έ> τί Έφηαερί2ι *.ής Κίβερνήσβως ' ·--
βίευσιν τής --αρουαης άφ' ής άρχεται καί ή 'υχΰς αυτής δι»; ι ^ς
ενός »τους.
Ορίζομεν την υπό των αίτοΰντων χΐρηγητίαν Ιιγύησΐν Βι'
αποζημίωσιν τώε ίδιοκτηΐών διά την εκ τής ίρίύνης τ.ρθ3|. τ,-
σομί'νην αυτοίς βλάβην είς δραχ. εκατόν.
Μ. ΞΑΝΘΟΓΔΙΔΗΣ
αχριίές αντίγραφον
Έν Ηρακλείω αυθημερόν
Αριθ. Πρωτ. 683
Ό Γραμματεύς
Ν. Χατζιδάκις
ο Βος Γραφεύς
Έ. Μαράκις
Διεκπ. 395
♦Ο
«τι
Βιάννον
Δυνάμει ττ,ς ύπ' άριβμ. 18 χαι χρονολογίαν 25 Ιουλίου 1910
ως τοϋ δημκτινοϋ Συμβουλίου Βιάννου έπι/«χυρωμ«νης
νομμωί διά τής ΰπ' άοιθμ. 296 χβ! χρονολογίαν 83 Ιουλίου
191" ϊποφάσκος τής Σε6χσττ,ς Ν5μ«ρ^ί«ς Λασηθίου, Ικτίίετβι
(ί; φ?.«ερ·ά/ μίΐοδο ιχην δημοπρασίαν βυμφώχικ ταίς ίΐατά£ί«ι
τού ώηματιχοΰ Νομου χαΐ τοΰ ΰπ' άριθμ. 356 'πεβΐ δημοπρβ-
σιών χά! έχτιέσεωι; δημοσίω/ ερ^ων Ν4μςυ ή ΐυιτήρησις των
όν :■' Κωα.οπο'λϊΐ "Ανω Βίαν ου 6>ταρ/ίντων ϊξ φχνων ύπβ τοϋς
χχςλο 0«υν όρβυ;
ι 1) Οί φανοι βχ ά^άπτωνται εΰθΰ{ μ«τ« ΐή% δύσιν τού ηλίου
χά! ';> σίύνωνται χατά -ήν ανατολήν αυτόν.
5) Ο ίνοιχι7στή( όφβιλιι νά παραξώσγι τοϋς φ«Ίθύί ! τόν Δή¬
μον εί, ο'ίαν χατάιτβσιν ταρχο£ΐ[ ΐΰτοΰί.
'Κν πί'-ιπτώσϊΐ χ«Ι)' ή» ήβεΑεν άμελήσιι ο ίιοιχΐαστής ν« άνά-
7 Τίυσ1 >α~λώ; οί ^ανο! ή Γβίοδ.'. χονεΐ; τούτων π&ο τ^ς ώ^ισμί-
." (Ί').ικ Ητ. ΝΠθβ7((λί|τ«ι ·ίί οποζ»|μ(ωσικ μ.ϊς. β)«^μ^ δι*
ί.:;.' -;αρ ί]ΐιί/ημ4»θί βανον ήτις αποζημίωσ ί Οά χβτιχΐϊττ,ται
έ -.(.* μισύώμαΐ'ς εΰθίις χατα την ημέραν τί,ς υρίς «άτό» ΐϊ*η-
ρ(ύΐ*.τ(; .ου μισ^ώμΐτος
ιι Ό - Ό'χιβιτή όίΐίλει ά ·ντ ομηθεΰτ,ται Ιγ>·ία(«ς το πε-
τι: ΐΐ'.' ιαι πά.τα · / /οε'ώδη π^6ς σ«ι*ηρΤ|ΐι *«ι άνβψΐκ,.τών
Ε: Πάτΐ ΐ/"Ιο;ί Γ| ζηαίχ ήΐ:,- ή ϊλί πρίχυψιι «Ι; Γ*ίκ θεινοϋς
Ις .μι (ί- το; ενειχυβτοϋ εΐϊΐέαρυνίϊ τουτο» ή 5» ίξ 4»·ιτε-
Ιι) Ή [Λΐσίΐωσις χατϊολΓ,δ^ΐϊται ϊϊς τ&ν μ,ισβωτήν ·ίς δάιβιχα
ϊσ», οοσ-1: έχ .--υ 'ημοτΐχϊί Ταμείου ω» έ*23ΐη πΛηρΗτέ· είς
τι/ τέ)θί ίχαστου ιιηίΐς
7ϊ Πΐτϊ ^αριίΐ,ΐί τώ/ ΰπ&/_;ίΐ·>«Εων τίς ττ^ρούτ^ς ιχ »«ρους
το^ ^νο.χιαστού παρ$/ΐ! το διχαίωμα είς τ6ν ίήμον νά οΊΐλυσγι
τβ συμζιίΛαιον της έ.οιχ:άσ«β>ς χαΐ νά προχηρύξ^) νίαν μιιοίοτι-
32Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΡΩΣ
χήν δημοπρασίαν τοΰ ένοιχιαστοΰ εύθυ,ι ,μένου εί; πασχν τυχόν
ζημίαν τοΰ Δήμου.
8) Πάς μΐιοδοτης Ινα γίνη δεκτόν είς την μειοδοσίαν όφείλει
νά προ«αγάγη άξι^χβεων έγγυη'ήν οσν;ς θά είναι άλληλε-νγύως
ύχίυθτινος μέ τόν ένοιχιαστήν άνευ όικακόματος ϋιχρέσιω; ή όι-
ζήσιωί καΐ νά χατα&ίσγ; είς τό ταμείον τοϋ Δήα'υ δ;α/[ΐάζ 6ε-
χαπίντε αΐτινες βελουσι (τνμπεριληϊήΛ, ο: ττοίιοοις τοθ δήαου
(άν «ντό; δύο ημερών άπο τής πρός αυτόν χοινοηοιήσΐως τή;
έγχρίσιως τής Ινοιχιάσιως δέν προϊέλθτ) π,.ό« σύνταξιν -.05 :νοι-
χιαστηρίου συμβολαιθυ. Έν τοιαύττ) περ;π-ώσει ή μ.ειο5οσίιϊ έπ*-
ν«λτ|φθήσ«ται διά λογαριχσμών τοΰ ένι,ιχιαστοϋεύθυνομίνου τού-
τοο διά ιτϊσαν τυχόν ζημίαν τοΰ Δήκ>υ Κΐ: τοϋ« ποτυχίντας
χατά την δημοπρασίαν έπιστραφήσοντ^ι αί εί^ημΐναι 15 δρα^μιί
την επομένην τής χαταχυρώσεως.
9) 'Η ενοιχίασις άρχεται «πό ! Σΐπτίμβρίου 1910 χ->1 'ήγει
την 31 Αΰγούβτου 1911.
10) Ή ΰλιχή δαπάνη πρό; συντήρησιν χκΐ άναψιν των φοινών
προϋπελογίσβτΐίαν είς δραχμάς 180 ή δέ εχπτωσΐί γαήα»το[ βΚ
άχεραίας μονίδας χαϊ είς χρυ·α δραχ.'ϊς
11) *Η μ«ιο8θσ(α γενήσετβι έν τω Δημβρχιβχω χβτίσΓνματί
Βιάννου την 5 Σε·πτεμ6ρίου 1910 ημέραν Κυ^ιαχήν χ«ΐ ώρβίν 2
μ. μ. ενώπιον έπιτροπής άποτελ&υμένης έχ τοΰ Δτ,μαρνοι· Βιάν¬
νου ή τοϊ Δημαρχιαχοΰ παρίΒρου ώς προίδρου τοϋ Προίδρο-α ή
άντιχροέϊρου τοΰ δημοτιχοΰ Συμ,βουλ'ου χοτΊ τοΰ γραμμκτε'ω; τού
Δήμου, ώς μελών
12) 'Εαν έντόί τριών ημερών άπό τής προσιορινής χαταχυ-ο')-
«•ως γ«ίνγι νέα προσφορά χατά 5 ο) ο Ιλασΐων της ό«ο -όν ι-ί-
λευτβίου μειοδοτου προσφερ6«ίσης ή
ί ά ή
μ ρφρη ι, ή ς ργ|
ττκ χατά τή» 8ημοπρ«βίαν η εάν ή τελευταία ιτοσσφΐρά 6εοϊ-
άσΰμφορος υπό τοΰ δημοτίχοϋ Συμδουλι υ, ή μειοδοσί»
θή ϊ ή 6
καΐ γενησεται 6ρισπχώ; τή 12
1910 ενώπιον τής αυτής ίπιτροπής χαϊ ΐυιχφώω; τοίς ό'ροι- ττς
παρούσης διακηρύξεως.
Τα χηρύχεια χαϊ Γυμ,βολαιογραφιχά Ιζοδχ έπιβϊ-;ύ»ου«( -όν
ένοιχια—ην καί τ« βυναϊθησό,ιε.α εςοδκ ττίό ',;'τήρησιν χα,ΐ
άναψιν των φανών άπό 1 Σεπτεμβρίου 1910 ά/ρ:ς επι ιύςεωκα!
συντάξεως τού ένοιχίαστηρίου Συμ,βολβίου.
Τα πβαχτιχϊ τής ένοιχιάσε·» ύπό·«ινται είς τί,ν ϊγτρισΐί τοΰ
Λημςτιχοϋ Συμ-βουλίου Βιάννου όπερ οιχαιοϋ αι ν* έγρί>>
Δήμου διχαίωμα
Έν "Ανω Β.ίννω τή 11 Αύ)ο.>9του 1910.
Ό Δήμαρχος Βιάννοι
Κ.
Άριθμ. Πρωτ. 661
» Διεκπ. 413
Ό Δημαρχεύων Φουρνής
Διακηρύττη δτι,
Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 11 τής 23 Μϊίου 19,0 χποφάσιω; τού
Δημοτικόν Συμβουλίου Φουρνής εγκεκριμένην διά της &π' αριθ.
231 Ι. Ιτ τοιαύτηςτής Σεβαστ-τ,ς Νομάρχας Λασηθι, υ', £>η6ε-α.
είς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφώνως -κρός τίς δι«:άζε'
τοδ δπ* αριθ. 356 Νίμ^υ περί δημοπρασίαν /αί χ*τα τί,ν υπό
τοϋ ΔημοΐιηχβΊκοΰ Μάρκου Κατζουραχη συν—χ&έντα χοιι ύχο
τοδ Νομομηχανικού Λασηθίου θεω^ηθς,τ» χροϋιΚ/Αθ^κΐ,Αο^, συ ·
γραφήν υποχρεώσεων κ«ΐ τιαολόγιον 1) ή έ:ΐσ:υή ττ.- τυ-
λαιας αποβίθρας χατά την θέσιν Μιχρά Πλάχα χαϊ κκ.ασχε^ς
τμημάτων δδοΰ προελεύσεως επί τής ιιροεχτισεως των α,τ.Λ -
•ρών Μεγάλης χαϊ Μιχρϊς ΙΙλάχας τής πϊραλιβχή; Κώαη; Πά-
%Λ% Ζ) 7} ΧσΧΤΕΧφΧΐυΫ} —71θ6ϊθρίΧζ
XIX
ΤΧ Τ ΤΙ
V
6ί Ο"ΐν Μΐ ι2.Λγι ΓΤλάχ'Χ
τ% αυτής χώμηςτοΰ Δήμου Φουρνής. Τα έργα τ. ύ-α τιι.ϋπελο
γ«θηα«ν χατά την λεπτομερή έχτίμτ,σιν των ίίΐι,ιχ,,ων μη/—
νικ3ν τό μέν πρώτον είς δ?α/μ·ίς 300 ττεριλαμ6*ομε.ου »αι
τ·Β *Μΐοΰ αών δραχμών 66 δΓ άτ-ρόβλίττα εξοδ» £φ" ών ουδέ-
διχαίωμα Ιχει ο έργολάδος το δέ δεύτερον είς 8οα/ 971)πίοι-
λαμδανομένου έπίσης χαί τοί ποσού δρ. 11,50 δι''άπρόβ^επΐα
ίξοοα Ιφ' ίν ουδέν έπίσης διχαίωμα εχει δ έργολ»6ος. 'Ί εχ-
πτωσις γενησεται επί τοίς ϊχατ-ον εί; ϊχ«ρ~ία{ μ,-νϊ»-.- υ
δημοπρασίοι γενησεται έν τώ Λημ^τ'χώ χχταΐ-.ή^ΐτι Φ^υ^,
τή» δ Σεπτΐμβρίου 4910 ημέραν Κυριακήν χΐί ώ αν 4 μ
μ. ενώπιον Ιπιτροπής ίΐτοτελουμ.έ.ης ί τοΰ Δημα3/εύ ντο-
Φθυίνής ώς Προέδρου ένίις μέλου το, Λημο; χοΰ Σιμβ^υ/ΐου
♦ουρ^ής κ«1 τοΰ γραμματέως τοΰ Δή^:» ώς μ£λών
Πϊς ίργολίβος διά νά γείνγι δεχτο; είς την μειοδι>σίχ. οεον νά
•ϊντ γριιι*ά ■ ν .ττοιτ"'ΰν ΤΓ,ν είζ το Τΐμε·ον -όν Δήυοο
χατά6··σ'.ι· λογ λ ε. ',υήτβωζ το εί'.οο-ον τή ^ίούτολογΐίΊεΙίτ·
άζίας είς ιοϋ; απθ'υ^'ί τ-.ς κατ? τί,ν Ειαγω ισμόνά )ο>ω έγνυηΐίως
π;σά Γπ'στ-/φον · ^ς τοιο, ήμ« 7>. ιπο ~?ς ρ ε.οϊοσ Γί. Τα
πρικτ .·» τή; μιι ;θί α. ίιτ./ε:νται ^!ς ι ,,» ϊγκριιιν τοϋ Λημο-
χ 'νν-, ή μή Ιτχ / ^1I^ έχ τούτου ν' άποχτόί ί> τελευταίθί μει-
Ί.·ά. 6
μει-
μίΐο-
! οδοτης ουδέν οιχαιωμχ χ»τα γο3
ι ^ί τμ.5ρών ί; ό ττε είς αυτόν χτνοτπήσεο,ς τήι'ελιχής
σεω; τό μέ- χατατείιέν ιτοσίν ώ; έγγύηΐις :·ατΐπ·'πτει πρός $*·ι-
Λθς τοΰ Δημοτι-οΰ Ταμε'ο , δ δέ τελευταΐος μίΐ-,'οτης εί ϊ ΰπό-
* );ρε»>ς άπέναν-ι ' ου Δημοο διά πασν αυτού ίχ νια; 'ημθϊτρϊϊΐϊ
μειοδοτικής ή άτ' ι.θειβι, ε~ισ · υής χαϊ κα-ϋ>ευής 'τΛ πλν, τί
άοχιχής δαπά-'ης ~/'ο·τ: νο· ε/η ού5έν δικα ωμα πι τής τυχόν ·7π
. έλαττον διαφοράς Τα χη'.ΰ.·ια τ- συμβ-·)αιογρβ φΐίά-έ>η έπίβ»-
ϊ ρύνουσι αον έργ(,/ά''εν. ι τρςϋΐϊΡΛθγισμός ή συγγοαφή :ών 6πο
^οίώτεων εΐσ ν ϊχιευημενα είς τό γραφείον τον Δήμου Φουρντς
Ι ι ίς -ήν διάθεσιν το,ν βου/ομέιων νά λάβχσ'. γνώσιν αυτών.
4 Εν Καστελλίω τ7, ί 3 Ίοολίου 1910.
Ό Δηιιαρχίύων Φουρνή
ι Λ. Λονκακης
; ν,ρθ .,ί.-ωτ. 242
» Διεκττ, 151
ί ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
1 Ό άιίμαοχος Έλβι/Οεοναων
; ΓνωστΓποΐεϊ ότι ιίς θέσιν «Κχβετζή Λάχχονκ τής
ί ττίριοερε'ΐΐς τού χωρΐ-υ Άλφας τοϋ χαί' ήμϊ; Δήμ·.·υ εΰρίθη άίί-
* σ^οτοί υπο τ ΰ άγοοφύλΐϋος Γϊωϊγίθυ Κ»>λιγιάννη μιχ ίνος μίχ?ι
| τεσσάρων Ιτών χρώμα'ος μθανος με «ν πωλάρον εφετεινόν β.ιμι
Ι Καλοΰμεν ί.έ τόν χυριον των έν }ό;ω ζώων να ιιαρουβιουί/ί
1 1%·'πιο ημών ρί(.β,ν τα άποδ:ΐ!ίτιχά τής χ ριίττ,Τ'ίς τού, να
ταυτα αρ ου χαΐαζάλγι πάντα τι εζ 5α τής 3'α
, 'Εφημίριοι τυ,ι Κυβερνήσεως.
Παρελθούσης τής τοοθείμίϊς ταύτη-, μή έϋφχνσθί.τ-·; 5ί τοΰ
χυρίου των ανωτέρω ζώων, θά ϊχποιηθώΐι Τίϋτα π,
τοΰ δημοτικοΰ Ταμείου.
Έν Μχργαρί-αις τή 18 Αΰγούστου 1910
Ό Δήμαρ/ος 'Ελευδερναίων
Ι.
IX.
Πονϊΐάκης
Άριθμ. Πρωτ. 218
» Διεν,π. 179
| Πηός τίχν ΣεβαστΉν Νομαρχίαν Χανίων
Ι Κύριε Νομάρχα,
ξ Κ/εργήΌί; σήμε .Ον Άστυϊχτριχήν ίπιθεώρηιιν έν τοϊ; 'Αρ-ο-
^ τοττοιε οις τής τολεω; Χανίων εύρον τα^ α (Ό; Ιτεται.
■ 1) Κωνσ αντ'ου Βχσιά.ου πχρασχευάζει χαΑους άρτους. Αί ^Ρ°"
| θήχαι *ου δμ-ως είναι «χά^αετιι.
! 2) Πτνα,ιώτου Λίλου Παρϊΐχευάζε! χαλο^ς άοτους
" ροΐντϊΐ ίαως {ΐ'^τα^ότη'-ες χαΐ ϊρά/ναι πχ ά την σχάφην,
| τοϋ ΰ α ος *οϋ πΗθ'«;ι«μένου διά την ζημωσιν εΰ^έ
·" μόν (χί/τσαοίς )
ϊ 3) Γεαϋ/ιου Λχλιου, Πϊοασχευάζει καλοΰς ίρτους.
ευτΐβρός και οίΛΧνβί&τις ο μττχγχος, έπίσϊΐς (* χαΐ αί
, άρτου.
4) Έμμ. Γχαζ^. Π ίρατχευάζει με-ρίους την ποιό:ητα άρτον:
εύρέ8ηατ3ν δ α ό αδζς άοτοο όξύνου κ*ϊ χαχώς έζιτιιι.ωμ· νοι ω'
την κατάΐχινιν χα'ι ίξαφάνπι- διέταξα ώς έπι^λαβϊν τή δημ-ο»1*
ύγεία.
5) Μίρ-ζϊ/ Διλάη καί Μουσταφά Ζ;υνάχη Ε!ιρε8ητα' δ«χ«-
πέντε ό ,άδες άρτου έντϊ/ώς άψητοι ώ την κατάσχεσιν Χ«1 ·»1"
©ίναϊί" ό'ίτΐΕί ως ετγ.π,'ι (5; -ή ίηι 'θίχ ύνείοι.
Ν'χολα υ Γ^μ-ζλι υ Εύο -ρτο-.θ'ίϊί. Καϊ εν «ϊ; ^υ0 ^'Ρ* 'ας
διαταξίΐς -ής σ/ετιχί',ς Άστονομ'χή,- α;α ?/ής δ'.α'η-ί' ιί*'1Ρ
τού; τού: μπχγιυυ; χΐΐ βζδ ζει επ1 το^τω^ χ-- Ίπ^δήμ.^'01 ίυ1ι'Ρ
χ»; ΐίχάήΐα α επ» βλί· /] -ής δηα.οσ'α ϋγί-'αΐ.
7) Άλή Ί.μαΪΛαχη. Έίτό; τοΰ ίλεύρο ϊι τή "■"»*>■>" '* ε"'Ί
όυπαρύτατες χαϊ άχαθχρσίαι.
ί»
ίρ>
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
8ι Βαιιλειάίϊου χά! Γχαζ:ά?ου. Πχρασ*βυάζιι χβλοΰς άοτους.
Ή σιάιρη τού δμ,ως βέν ίΐνΐι προφυλΛγμ',ννι, χ«! πχρχτηβοϊν. αι
π*ρ ϊυ"{", Ουπχροττΐτες·
9) ΆνΐΐΓαβ'ου Γιαέ. Παρχσχιυάζιι χαλοΰς «ρτους. Ή ονά·η ·
τού οαως ιί.ϊ'. ουχί προβυηκγμίνη, έν:ος της οποίας (Ες τ6 άλευρον
ίΰίέίητιιαν φθεϊρίς χαϊ τεμάχια 4ντίμων.
Τα^τα ανα^έρω είς την ΰπηοε» αν υμών Κύριι Νομαρ/α δι*
τή ενέργιΐ'ν των «ομίμων. *
Ό ' Αστυίίτρος Χανίων
Άλ. Κωναταντονλάκης 1
Ότι άχριβίς άντίγβϊφον.
Έν Χ«νίοις τ/| 19 Αύγούστου 1910. ί
Ό παρά τγι Νομαοχία Χανίων Ύπογραμιλ*τεΰς 1
Ανδρ. Παπαδάκης '
908 διαχατίχων 25 μ«ναίρ«ς άξίας δραχ. 80 & *«ρέΙ*»χ·.
ϊίς αυτόν έν 1>ύρνρ ο έχεϊσβ διβμίνων Χουβίίν Νβζιάκης *·*
παραίώσγι τ«ΰτ«ς »ίς τον Άχμίτ Κβμπβλιίάκην έν Ρείΰμν|
χ«τι>χράτ·«ιββ ταύτας επί σχοιτφ τοί ν* άποστερ'ήστ) τούτων τον
ίϊισχτήμονα άνευ άποζημιώσΐως χ«1 τάς Ικώληνίν ι(ς τρ (τού:
επί διχκιώμεΐτι ίΕιθκττ;βίας..........................>#%>
Κ«Γ«δι*άζει τον χηρυχθίντα Ινεχβν κβτηγορούμενβν Άρέτ
Χβββν Άχ|**τάχη ή Βιρ.υτήν είς φυλάκισιν ούο (2) μηνών.
Έχρίβη ^πιφχσίσίη Λ*ϊ έδημοβιεύβη έν Χανίοις ^17 Ί·υ-
νίου 1910.
Οί Δικασταί
Μ»};. Γιαννακάκη^
};
Νικ. Παπαδάκης
'Ειΐ|ΐ. Σετραδάκης
Ι
Αριθ. Πρωτ. 8305
...............».........Διεκ."5238'
Έν 'Ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
ΚΛΒΤΗΡ1ΌΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ότι άχριβις άπ!σπαβμα,
Έν Χανίοις τη 9 Αΰγούστοι» 1910.
Ό Β. τοΰ Γραμματίως
Ιωάν. Γ.
Ό Β. ρμμς
Ι. Γ. Μ.ναρώλης
δ Γεώργιθί Άντ. Φιωτάχης χάτοιχος Άγιας ΕΙοήνης
Σβλίνου πολίτης "ΐνλλη» Χριστιανός όρίιόδοξος χαϊ ήδη
δ χος χατηγορείται «ς ΰπιιτιος ιοΰ 6τι την νύχτα της 26—27
Ίιυν ου 191 έχ προθεσεως 16α/ε κΰρ είς τοϋς έν τω (ΐλωνίω
το·. Μί^χου Γεωργιαχάχη τον χειμι-.νου έν Άγί^ Είρήνγι 1.ελίνου,
βυι*ϊχ5μ σμ^ν^υς χα,.ποΰ; όπερ ί~ραγέν /.αΐέχαυϊεν «ύτού; /ωιις
χ«' χΐΜδ^ν«ύβο$ι >ατοιχ α. άνβρώττω. προζεν^σα; αμ« ίχ
Οοΐε γ δα -ής 4νεο-}'ί'ί -^υ ταύτης ζημίαν εις τόν ε!(.·μϊνον
Μ5ΐ/χο > Γδω, ,ιαχάκ ·,ν, ' ν^·.ε;αν ώ 400 δρ*χμ.ώ» χ«Ί χατ«)-
'.ίρα -ω-' 1000
"ϋ·'πί5γ ή .;ΐ;ις - ^^κί'.ί,-ιι «α τιμω^εΐται άπό τ' άοβρ 410,
421 4 -'' •'ίι Πικ. Νμ.υ /αοκ.τηο'ζι-?ι δέ ώς ΐΓλ·ηιχμίΛ'ημα.
Επ &7 6 γ τη οούυενο: . υτος εί ιοπώ/ χαϊ άγνο»ϊται 6 τότ. ος
της 6 Λμ. .ή τού.
'Γ»»ν-ι; ·.» » ά ιρ 4 ·5 κΐΐ 406 ΐτ,ς Ποιν. Διχονομίας.
' Ον ΐίρη-έ.υν χχ^ηγοραύμενο· ΐνϊ ίμφϊνισθ^, αύτο-
ίνωπ.ον ιοϋ χοθϊτηρΌυ τοϋ Διχασΐηριου των έν-
τοθβα ΙΙ,ωτοικών την 16 Λεχίμ&ρίου 1910 ήμέρΐν
II
χβ'. ώρϊ» 8 π. μ. ΊΊ« δι«αυβ?, ίπΐ τ7| έχτ»9είϊ>) αξιοτοίνφ
άλλως οΊχασβή» ται »ρήμη% συμφώνως τώ άρίρφ 407 ΐτς Π:ΐν.
Δΐϊ.ονομίας προσκαλούμεν δ' «ΰτόν 5πως λά6>) γνώσιν των εγ¬
γράφων της διχογβαφίας.
'Κν Χανίοις 1^11 Αύγσύϊτου 1910.
Ό Είσαγγελεεων Χανίων
Ν. Σαββάκης
Κληθίντες μάρτυρες χ»τηγορίας
ΜίρκθΆης Γεω^γβχάχη; χάτ^ιχος Αγ. ΕΙρήνης Σ. λίνου
Μιχαήλ Άντ. Γιωργιβχάχη » » » »
Εύγενία τό γένος Μ. Φιωτάχη
σΰζ. Άντ. Γιωργαχάχη
Δημήτριος Μ. Γ«ωργι«>άχης
Γεώργιος Ποιπβδογιωργάχη
Δημήτριος Μ Μίνζρωλαχης
Ιωάννης Γ ΙΙχπαΙονιχολάχης
Εμμανουήλ Φραγχΐδάχης
Έγγρβφ» πρός
Αί δτ' ίριβ. 12 χά! 16 «· ί. έχνέτει τοΰ Σταθμού Ό· αλοϋ
Άρμοϊιος διχιιετιχίς χλητήρ ΐνεργησάτω τ* νόμιμβ.
Έν Χανίοις αϋβημιρόν
Ό Είσαγγελεύων Χανίων
Λί, Χαββάκκς
Αριθ. 'Ακοιρ. 548
'^ ; Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Ορωτοθικών
Δια ταυτα
Διχάζυν έρήμην τοΰ χ»τηγορ·υμ.ίνοι> Εμμανουήλ Μ. Πασκα-
λάχη, χατοίχοο πρωην Σού5«ς τ ς Κυϊωνίβς χβΐ ήοη αγνώστου
δι»μον?ς.
Κηρύασιι τουτο· Ινο/ον (τι την 9 Ίανουαρίοο 1909 «ερι «εάν
2 υ. μ. 1ν χΤ[ ?ημ,οσ(5( ί>?φ Κ «τω Ιουδβς Κυϊωνίβς χ«1 Ιξωβι
τού Κχφ|.εν«.ίου τοΰ Κωνσταντίνου Πιρβχάχη ουναντ^σας τ»ν άγεο-
φΰλχχα Γεώργιον Α. Τσουβαλάχην χ«τ« τοΰ οχοίβυ Ιτρ»·« *ά-
') ς /α1)1 ο'ΐ)ν τοϋ είνε φονιύιιι μίαν όρνιθα χατ' εντολήν τον
Δημάρχου Σούδχς Άχρωτηρίου Κυίωνίβς ώς ζημιώνοιι«αν τέ
σπαρ-α τού Κωνστοιντίνου ΚοτσιΦάχΤ| χαΐ Γ«ωργίο« Μ«υρογι«ν«
νώιη προσέ6αλ)ι την τιμήν αϋτοΰ ϊιά *ά Ιργα τϊ|ς υπηρεσίας τβ·
χ«ι τού Δημχρχου τούτου δια των Ιζής όνιιδιβτιχων «ρανιων.
αχερχτάίες, ίτιμοι, ά·ιλ4τιμοι, μασχαράδες, μ« δ*ν ε1σ»« τίχοτε
χϊ'. νά αί·, χέσω. χαϊ
Κατχδιχάζει τον χηρυχίίντοι Ινοχο κ«τ«|γοροόμ·νον Έμμα-
νου λ Μ. Πα~«λέχ·ην είς «ρυλάχιβιν δύο (2) εβϊομάϊων.
'Εχρίβη, άπιφασίοβη, χαϊ έδττ,μ,οσιιύβη. 'Κν Χανίοις τ^ϊϊ Ί·υ-
λίου 1910
Οί Διχασταΐ
Γ. Μιχελονδάκης
Ν. ϊαββάκης
Κ. Φοννιης
Ότι ϊχριβΐς άιτοσποισμ».
Έν Χβνίοις τη 16 Αΰγούστου 1910.
Ό Β. Γραμματεύς
Ι. Μαναοώλης
Ό 'Τπογρβμμβτεικ;
Έμμ. Κλλέ
» Άποφ. 498
Τό Δικαστήοιον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
Συγχείμενον χ. τ λ ..................................
Διά ταυτα
Διχάζον έρήμην τοΰ χαιηγορουμ«ν·ι» 'Αρ«7 Χχ««ν Άχμ^-.άχη
^ Βερουτή τέως χατοίχου Ήραχλείου χ«1 ήδη αγνώστου Ιιχμ^νής.
Κηρΰσκι τούτον Ινοχον βτι χχ;« τόν μί|νβ Σεπτέμβριον τ·ΰ
Τ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ~νΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΑΟΠΑΣ
Των εγχωρίων φυβ&κών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
λήνουσαν τη 31 Ό/,τωβρίου 1910.
Φορολογον|ΐενα ε'ίδτ»
'ίιμαί κα«ά
λό

Φορολογουιιενα
§ά-.νϊ> των
/ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΕΙδη φορολογονμενα επί '
ϊναντ» τιμών.
Δ'. πρός 13 τοίς
1 Έλβι.ν................
2 Σάπων, κατά την αναλογίαν μόνον τοθ έν
αΰτώπεριεχοΐλένου ελαίου.Είς 1 ·χΓ/ΐ5-
γραμμον σάπωνος λογίζοντα' 0,6392 / -
λιόγραμμα ελαίου. } 0,6392X0,98
3 Ελαίαι πράσινα! έν έλαίω, ή1 έτέοφ έκχ,τ
λίσματι ξυνφ................
4 Ελαίαι μαύραι....................
5 Ελαίαι πράσινα! έν ζηρ2 κατίΊτάσε
6 Ελαίαι έν ξηρ^ καταστάσει πρόςαλ
7 Ελαίαι έν ΰίβτι ή" έν αλμ/,
8 Οίνοπνευμ ατώϊη ποτά, κονιάκ, _;
τα, οινοτνί,υμα, μαστί-χα: κ^τ' αναλογίαν
τής παραγοόσης αύτάποσότητος οίνου, ύπο-
λογΐζομ' νων τριώνχι) ιογράμμων ο?;ί.ι ε%ς
ϊκαστον -/β ιόγραμμιον &ύτι."ν }3δ0>12
9 Ρακή ή σούμα μέχρί δεκαέξ ^αθμών,χατ'ά'
λογίαν τής παραγούσης αύτάς "^
οΓνου, ύπολογιζομένοΐί !ύο
οίνου εϊςέ'ν χίλιογρο'μ ρακ^ς )2
10 Πετμίζι, αναλόγως τής ποσότητος τοϋ
γλεύκους, έξ ής παράγεται, ϋ-τςλίνιζο,Λέ-
νων τριών χιλίογράμμων γλεόκΐ,'ς
χιλιόγραμμον πετμεζίου. } 3X0,12.—
Β'. πρός 11 τοις ''/„
11 Βαλανίδι μαΰρο 6(>»γμ5ϊ·,ν.......
12 Ββλανίδι είς 6ρΰμμ«τα έκ προστρ;6ής
13 Βαλανίδι.........., ......
14 Βαλανιδόκουπα.............
15 Κικίδια................... . .
ι6 Μέταξα..................,.,,
Π Μέλι....................
18 Κηρός ..................
19 Μελόπηται................
20 Δείκταμος.............. ,
21 Λάδανος..................
22 Λιναρόσπορος.................
23 Δαφνόφυλλα.................
24 Αιθέρια Ιλαια καί άποστάγματα. ν*^
σι, δαφνε'λαΐον, φ«σκομηλέλϊ.:εν. . .
25 Ροδόσταγμα, άνθόνίρον καί λοιπά το:αΐ3τα
ϊευτερεΰοντα προίοντα......
Γ'. πρός ίθ τοί; '/
*Ο Σταφι8«ς εϊϊους σουλτανίνη; ξί}
27 ,Τ >, » |ς,..........
28 Σταίίες ξανθα! ξ»λυκισμίναι (ίλεμί)...
98
63
65
40
18
23
27
24
86
9
12
14
06
4 Γ
85
20
55
60
30
21
10
10
■ίθ
98
90
45
40
30
ό Ι
λ»
33

39
4')
'*1
12
44
45
46
7
'8
49
50
51
52
53
Άτοχ.άΗχΒΧ ξανθών σταφίδων.
Σταφίΐες μαύραι..............
λ
ίνοϋ».ΰλία τρυπηΐΑΪνα καί ϊίπλα.
Κίϋκ>ΰ/:α σ/.άρτα .......
Κ ά
Υπ,ιττά ι
"Οςος ..
α- :άςης
γλυκεΐα .....
Άμυγ5αλ:ψο-/α πκρά.......
Άμύγίαλα έν φλοίζϊ.......
"ν φλοιψ (άφράτα).
ή
Γλυκόρβίζα
Λά
καί ιτορτοκαλάίχ.
ίί τοίς· °/3
Οϊνοί
Πυρ·.-νί>α'ον,
αραγό ,ιενον 3ίά
15
5.5
40
45
05
23
55
(Γι
05
30
35
20
11
03
04
62
30
30
*8
12
60
ρ
ΣάκωνβΑπιΐζΐηνΐλαίου,βιάχημΐΛή
σίας κϋραγομίνίθ, ν.7.τά την άναλογίχν
,'ίνον τού ΐν αι τώ ^ίρίεχομενου τοιο6το>
Ε ., 1 •/ιΐλ.4·'^Λμ^3ν σίκω/ος έχ. παρΐ]-
λογίζ νται 0,6392 χιλιόγραμμα
) Οί·502Ο6
39
50
Δ '
>6
!>7
58
» 6οων · · ι μθ:
» ζουβ.ί · ν ...
πυ! 4 % κατ' ςκτί,Αηϊΐν...........,
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
οί
Έρί£ και αίγοτρι/«ς ίτρίχ&).
59
60
62 Μιζύβρα ξεινή
3 Γ
Ι ίύχρακτίος
Φόρος___
30
60
20
15
10
Οο
10
02
50
Έν Χανί^κ τι 27 Αάγού'ϊτου
Ο ίτϊ ί&/ Οΐ·Αθν:|Λ:κών Έπίτροπος
Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑ!
Μέγεθος Γραμματοσειράς