91628 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

82

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

28/10/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΗΣ
ώΡΛΡΤΗΜΔ ΓΗΪ ΕΦΗΜΕΡΙΔθΓίΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»
ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΏΤΟΝ
__________
Χανίοις ττ 28 Όχτωβριου 1912 ΑΡ»Θ. 82
Σήμερον απεστάλη ^6 *·τνωθι τηλεγράφημα :
Ιΐρωθυπουργφ
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μετά την χθές τελετθεΐσαν πάνδημον χαί κα-ανυκαιχήν δοξολογίαν άνά ττάσβιν την νησον ί«ί τή
άγγελία της συνθηχολογίας τής θεσσαλονίκης ίπέ[Λ.φθησ.>.ν σήμερον τώ Βαβιλε'ι χ«1 τφ Διαδόχψ τα
χατωτέρω τηλί ραφηα,ατα τα πυτώς !»ατοιττρίζοντα τα δλόψυχα αΐσθήματα αύτ^ς χαΐ τον ενθουσια¬
σμόν μεθ' ου ύπεδέχθη το άψευέές μαρτίρκν τής επιτυχίας τοθ μεγαλουργήματος τής υπο την προε-
δρίαν ύμώ Κυβερνήσεως καί τοθ υπο την ήγεσίαν τοβ Δΐβιδόχου άνδριίου Ελληνικόν1 βτρατοθ.
ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΟ' Βα? ΛΕΑ ΓΕΠΡΠΟΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
«Δοξο>6·;ήσας --ν θι>,ν δ λαος τής υπο -.0 τκήΐϊτοον Σου ή»·ωμένης Κρήτης ευλαβώς ύ«οβάλλει μ»τ'
έμοθ ίΐς ιον Βαιιλέα αθτοθ ν!αν καί δλόψ^ον δμελογυν ττί-ίτεως χαί άροσιώσεως Ίς ύιιηρεβταν τής
δοξιστίιίσης Βασιλείας Σου καίτης μΐγάλης ΐϊααρίδβ, »
ΥΨ^ΛΟΓ ΤΠι ΔΙΑΔ ^ΧΠι ΚΩΝ?ΤΑΝΤΙΝΠι
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Σύσσωμος δ Κρητιχος λαος ενθους μετ" έμοθ προσαγορεύει τον ΜαχεδονιχΙν στρατηλάτην τον
ίντος εΐχοσαημέρου μετά τοθ άνδρείου ΈλληνιχοΟ «τρατοθ άπδ τής βαρδαρικής λύμη>, σαρώβαντα την
πααρίδα τοθ 'Λλίξάνδρου καί τροπαιοϋχον εΐσερχόμενον είς την πόλιν τ:0 Τροπ«ιο?6ρου».
Καθ1 ίλην την ν^σον αί έκδηλώσεις της μεγάλης χαρας εγένοντο μετά παρ«δ*ειγματική; τάξεως
Γενικάς Λιοικητής
_.
■&>"*
. ι,
Ι # *
Ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς