91620 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

80

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

23/10/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
•Μ
ί
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«α
Κ
•ΠΑΡΑΡΪΗΪΑ ΤΗΣ ίΦ,.Ιί« Γ,ΐ
ΤίίΥΧΟΖ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χββνΐοι-,νη 23 Όχτωβ.*^ 1**12 — ΑΡ1«. 80
. 4
ΕΚ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕαΣ ΤΗΝ ΕΔΛίΜΝ
Γ£ρΡΓίΟΥ Τ^Υ Α ·
"Έχοντες ϋπ όψιν τό άπό 11 Ο&τωδρίου 1912 Βασιλικόν
Διάταγμα περί διορισμοϋ Γεν. Διοιχ,ητοϋ τής Κρήτης καί τό
ά*ΐ 30 Σεπτεμ&ριου 1908 ψήφισμί της Βουλής των Έλλή-
νων έν Κρήτιΐ}.
Τιθεμεν «ν ισχύει τάςδιατάξεις τού α'ρθρου 14 τού Νομου
ΒΨΞ^ ΐοί 1900 περιταχυδρομικών ενοήμων καΐ ταχυίρομικοΰ
μονοπωλειομ,ώς τούτο ετροποποιήθη οια τοϋ 4ου α'ρθρου τού Νο-
μο« (ΒθΛΔ'. τβϋ Ιΐάϋό, έχοντος ώς έπεται:
. - ,, !------------ "Αρθρον 4
»Τνφθρον 14 τού Νομου ,ΒΨ3Θ'. τού 19^0 άντικαθί-
σταται ώς ίνήί:
Ό τύπος των γραμματοσήμων χαίλοιπών ταχυδΐομικών έν-
β-ήμων,αί κλάσεις καί το χρώμα έκαοτης αυτών, ίφ' όσον οέν
χρββλέπονται ·*6 ϊι»βνών Συμίασεων, κανονιζονταιδια Β. Δια
ταγματβς.
Επί τί τελέψει μ,εγάλων έ?ρ;ών ή άγώνων ή επί έ*τά*τω
τινί γεγονότι έιιιτρέπεται ή δια Β. Διάτάγματος ε/.δοσις ιδια-
ζοντος τύπο» γραμματοσήμου και άλλων ταχυδρομιον ένσήμων
δι' ωρισμένην χρονικ,ήν περίοδον.
ΈπΜΐης, Ιπιτρέπεται ϊιά Β. Διατά^ματος ή δι' έπισημάνσεως
παλαιών «κοθέτων γραμματοσήμων ίκδοσις εις νεαν σειράν
γρμμήμ
5^,'Η φροντίς περί έκτυπώσεως καί τής έν γένει διαχειρίσεως
τού γραμμπτοσήμου καϊ των ταχυδρομειον ένσήμων άνήκει είς
τό "Υπουργείον των Οικονομικόν.
'Βν Χανίοις τί) 17 Οχτωίριου 1912.
. Ό Γ&νικός Διοικητήν
......... Σ. ΔΡΑΙΌΥΜΗΣ
Χωροφυλακής γλαί των Μοιραρχιών άναγράφβ-ται κατ' Ιτος είς
πίνακα δεικνύονΐα τοϋς βαθμούς καί τον αριθμόν τής δυνάμεως
εΊς ό'ν ο*εν δύνανται να έ-ενεχθώσι τ·ρ;π;ποιήσεις διαρκοϋντος τοθ
ή δι' είίικοϋ νόμου.
Ή τακτική δύ αμις τής Χωροφ«λαν.ής διά τό ετος 1942-—
1913 καΐανεμομε'νί) εις νας διαφόρους υπηρεσίας οριζεται βΐς
1415 άςιω,ΑοιΐΐΑούς, ίιπαςιωμμιτιχους, χωροφύλαχ,ας, μαθητειιι-
μένους, φ-*ρμακοποιούς ·λ.κ%. συμφώνως τοίς προσηρτημΐνοις είς
τό Διάταγμα πιναξιν.
Ή τακτική δύναμις των ΊΟαγμάτων τού πεζϊκοϋ διά- τό αϋτό
ετος 1912—(913 όριζεται είς 1249 άςιωματΐΑθϋς, άνθυπκ»·
σπιστάς, ϋπαςιωματικοίι;, δεκανεϊς, σαλπ[(·κτάς, ύποδεκανβί^
καί στρατιώτας συμφώνως τοίς ωσαύτως προσηρτημέν:ις πίναξτν.
Τα τής ίκτάλτου προσκλήσεως των έφεδρίΐι,ιν τής τε χωρ&-
φυλακής καί τού πεζικού ίσχόοικπν ώς εκανονίσθησαν διά τ$ν
Διαταγμάτων ύπ' αριθ. 89 τ|)ς 18 Σ;πΐεμδρίου καί 2 καί ίΓ
τής 14ης καί τής 20 Όκτωδρίοιι ένεστώτος ετους.
Έν Χανίοις τί) 22 Όκττίβρίου 1912. ί
ι Ό Γεν, Διοικητής ·
! Σ. ΔΡΑΡΟΥΜΗΣ
Άριθ,.Πρωτ. 5113
» Λιικπ. 3787
Άριθμ, Διαταγ. 11
Ε1Γ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΤϋΝ ΕΑΛΗΝΩΝ
ΟΙΟΡΓΙΟΓ Α'.
"Εχβντες όπ'δψιν τό άπό 11 Όλΐωίρίου 1912 Βασιλικόν
Διάτβγμα -περί Διορ*?μρϋ £ενικού Διοικητού έν Κρητη καί τό
αρθρον 1 τρΰ άπό 13 τού αυτού μηνός καί ετους ήμ.ϊ;ε?ου Α·α-
τάγματος, τόά'ρθρον 1 τοΰ νόμου ύπ' αρθ. 359 τής 1ό Απρι¬
λίου" 1901 περί Στρατκοτικής πειθαρχιας, καθ' ο τα σώματα τής
χωρο.ί«λα>νής καί τήζ πολιτβφυλακίίς διέπονται υπό κανονισμών
στραΐι«τικί]ς σοντάς«(*ς, πεΐθαΐρχίας, έκταιδεύσεως καί έσω-
ΐερική-ς υπηρεσίας κυρω&ησομένων δι' Ήγεμ^νικών Διαταγ¬
μάτων, τόιύπ' αριθ. 426 ΉγβμονΐΑον Διάταγμα τό κυρώσαν τόν
έκδβθίνταιΚανονισμόν, Λ«ί τό Ιν τφκερί όργανυμού πρώτω τμή-
μ»τι αρθρ»ν 17, **θ' ον ή όργανικη ίύναμις το3 Άρχηγ.ιο»τί)
Έχοντες ΰπ' όψει τα χαράπονα των φιλησύχων κατοίχω
ΐνοχλούσιν οί διάφοροι θαμώνες των ο'ιν3π.ίαλίΙων λζτχ τίς ώρ*ς
τής νυκτός. _ .
Αποφασίζομεν ~ :> Γ
Άπαγορεύομεν εις πάντας τοϋς ο'ινοπώλας τής πόλεως Ηρα¬
κλείου νά έχωσιν άνοικτά τα ο'ινβπωλεϊα αυτών ΐΓΪρατ ττ)ς δειίά-
της ώρας μ. μ.
Οί παραβάται τής παρούσης άπαγορευτικής διαταγάς θά τι*·
ί μωρώνται συμφώνως τώ Νομώ καί έν υποτροπΐΐ θά κλείωνιαι
1 παντελώς τα οινοπωλεΐα των.
Ι Ή εκτέλεσις τής παρούσης τής οποίας ή Ισχΰς ά'ρχεται μετά
1 την δημι-σίευσιν αυτής έκ τής Ίϊ—ισήμο» Εφημερίδος άνοτττΐί-
ται εις τα άστυνομικά καί δημοτικά όργανα τής πόλεωςϊ.
ι Έν Ηρακλειω τχ, 10 Όκ,τΐιίβρίου 1912.
ΐ Ό Νομάρχης
Σΐ»λ. «»>ω·8*κης. ; „ . Ό Γραμ.ματεΰς_
ί Α. Πρωτοκαπαδάκης
» ί
.κ*
Γ
1 *!
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΪ
Ανώτεροι
ΆξκοματΐΜοΙ
Μοίραρχοι, ΛοχαγοΙ
ή 'ΥπολοχαγοΙ
Υπο μοίραρχοι
Ανθυπομοίραρχοι
ΑνθυποφαρμακοποιοΙ
ΌπλοδιορθωταΙ
Διαχειρισταί άποθηκών
ίματισμοϋ
δνευ θητείας, πβταλωταί,
καρραγωγεϊς,καθαρισταί.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Π 1 Ν Α £
τ*
Τβχματίρχατ {} λ»χ«γοΙ Διοικήται Ταγμάτβν ...,......,..,.,.^.,* ·*»*«■·.*
ΎπολβχαγοΙ * 'ΑνΙουβλβχβγ·1 Γ }
Έ | *Ι ΔΙή
ρ | ρ ής γ
Λ·χαγ«1 | Τ«βλβχ·γοΙ βίκβνβμικοβ έν φ
Ύυολοχετγοι ΔιαχίΐρισταΙ ύλτΜβ καΐ χρήμ«τ#..,. ....>».'. 4.. 4^,.
ΛοχαγεΙή'Τ*·λο/«γ·1 Δι««"βι Αόχων ....,.«............... „
ΎιτολοχαγοΙ ί) 'Ανβι— ολοχαγεΐ έξ ών ·Τς «ίς το Άρχηγίΐ·ν
'Ανθυχομοίραρχοι..................,..............
'Υπίατροι...................»...«....«.»...«...„
Άνθυπίατροι.....................».........,...._,. .
ΧωροτυΧακ·)ς........................·..·..'!,.*■.»..-.»>ν.,_ν ««ν»*"**^
Έπιλοχίαι...............«.>...........,.,.......,».. ι;,»,^.'...».»^ ...».·· .^ « ν» ι ·'·'♦.*
Λοχίαι »ιτισταί..................-.....,.........ι.^ν. ..........».-. ι.. ·ί-*»^. ·■"> ν,. ·νί...'»
» μάχιμοι παλαιοί έξ ών 4 γραφείς των δύο Τ«γμ«των. ..*.» ^,.ν .-^. ν ...... ».'·*4ί>. ν» .>*.;... ί-.
» » νέοι άπεβτασμίνοι πρός έκπαΐδίυσιν.......... ^... .-^ .·..· ν. ... ,^νι.-.ν.»-.^. .·ι> .:. ί
* » » έξ ών 6 γραφείς Τβγμάτων......»..»..»·.......«:(.^···^««^ »»^νν« .'...,..»..-..
ΔικανεΙς έξ ών 8 βοηθοί σιτιστών.............................>,. «ι ,ΐ...... ϋ» ;···-· ι ...··''·.»·..
» άρχισαλπιγκταί...............,..,.,..... ι........ ..^,..*. ί. »κ ·«»·->"«· ·*■♦'·♦'·'"·
•^αλττιγχται. .·.··.·.■...........·.·.,»«·*...·.».·*««. ν-· ^~*«. * ^« .^.. .«.«^ι^. *■* · *.»>-.4.·1..ι'.
4
1
*
»
ί
1
3
Τί
"ίΒΓ
κίΜο&εΜ
α Α. *** ! Γ!
ί .ι α
«Ρ*
..'*:·■: ν*- :ν ·
- ·*5
( ., Λ ^ , . - ^ ρ .7 . > " ίι ». ν
,......... ί, ■«.,,..
Ι
*!-■.
Λ* ί
Μέγεθος Γραμματοσειράς