91600 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

73

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
2ΗΤ ΖΝ8ΜΗΦ3
_ϊ3ΑίΖΑ&
όν Ή2Δ ότ ι»ψδ '
ϊτϊΔ. Χ«»9 ,1 νοςθφό ίτ βτβχ ,υοτώο,ΐ δβτ
Χ.Χ){ «Χ >»Λ{1Λ|βν /Χ)
νωχ)Τ(τχ«ιδ ίκχ νωχίο,οκ*)* νώχιτιΧο»
νω !*«εογχ>ο»π ''» ίχ>χ 5$
ΙΙΟΤυΟΤ ΟΟΧίνθϋν βθΐ

οτ ϊϋβηό ?£βτ >
' ' ' - " ' »ν
βγο,ϊ
έτ 5 ό α* νιοωΛίτο «οηιβτ
ΎΗί. ΕΑΑΑΔΟΧ .-ι.-^λΪ:1ι
νουί 'ίβχ νόν
Μ ΕΦΗΕΡΜ Μ ΜΡΝΗ!
ΤΕΥΧΟΣ
" 7
ν>νωΛ;5τΈν Χ·«ν(βις τή 12 ΌχτωβρίΌυ 1912 -ΑΡΙΘ. .73
' & ί ι* υ
Λ Η
.7Γ3 Ι^νν
ν -Λ, ^-
Αριθ. Δ«ιτάγμ. 118
.ώτ »-*.- . ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ' όψιν την άπό 1 ΌΑτωδριου 1912
τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως τό άρθρν 7 τβθ ί>τ' αριθ.
τής 29 Μάρτιον ι. έ:οι>ς Διαταγματος καί τό «ρθρο» 34 'τοθ ύπ'
αριθ. 737 Νόμου περί Δημοσίου Λογιστικοϋ, «ροτάσ«ι των έ*1
τής Παιδϊίας κχΐ των ΟΊλονίμικώ* ΔιοΐΛθύντων Έπιτροπωί σ:η-
β'ις την ύπ' αριθ 205 έ.Ι. όμόφωνον άττόφ»σ»ν τής Δόι-
'Ανατιθ;τι δέ την εκτέΛΐΐιν τής παριιισης είς :βυς β—ί
Παιϊειας καί Ο'ικονομικών Δ οικ. Έπιτρόπους.
*Κπτβοηιτ
«τ κ ο ιι>.
ίςκΙΙ νδιτί» ε® ΛΗΙΠΡΙΤΗΣ
Λ * Ρ^ΟΤΝΔΟ
^Οτι άκριβές ·*
Ιΐιν Λανιοι; τί]
χ,
ΛΜτ.
-γιη
-ινον»χ
ο ϋΑτωίρίου 1912
τίυς τής Δ»ι*»ύ—ς
>Π.
XI
αρκαντωνάκης
~Χορηγείται επί το3 Εϊδικβ3 Πτρουπογ σμο3 των Ιξόϊων τής
Ανωτ. Διευθ, τής Παι8εί-χς τής χρήσεως 19Η υπο Κεφ. 3
αρθ. 2 εδά*·, γ' άναπληρωματική πίστωσις έκ δραχμων εκατόν
πϊντήκοντα (αριθ. ί50) «δι' αγοράν άνα«λυπτομένων ή δη^"
λουμένων άρχαιβτήτων καί άρχ«ιολογι*άς ερεύνας.» *
-Είς τοΐις α!ιτ35ς επί τί]ς ΙΙαιδί·'ας κα! των Οίκονομ'κών
Διοικοίττας ΈπιτρΟΛους άναπθδται ι δημοσίευσις Λβί έχτ,ί-
λεσις τοθ παρόντος Διατάγματος. ! *£ Λ5*!"^·'ι"^"ω3ΐβΑ*1 ;
Έν Χαν οις τή 8 8^0 3υ Η12 ■ ^^ **
'^Ι^ΐίατ» ταθ βΑ^'λβ**,
.νί>»3*τ
Α
"1**1
ηροθβθμτών καί δικα(}τικ3ν
έν γι,νει πράςεοιν έν καιρώ εκστρατείας
-ΝΟΜΟ2 Λ.Ξ.Ω' (ύπ'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ
χ β Οοτ
ι»ί
*Η 'Διοικοϋσα Έπιτρ^πίι
νίτϊβ ν^Γ έτ»Η
έ*ιτρίπεί«ι ίνα δια
.6
ρ
ΜΙΧΕΛΤΔΑΚΗΣ
© ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
'ΜΛΚΟΪΝΔΟΤΡΟΣ
ν Α
τ"ι 8
"Αριβ. Αιτοφ. 205 5«π»^τ* ,+λ.χΐνχ '--;«,τ
-ίΓ ^ ν, ' ' ' βΐ
γ' ΰ~ -1Η ϋϋηιτροηή ι"·υ"
Λα6ί3σ« ύτ' 3ψει την πρϋτασν ταύτη*1 το3 επί τής Παιϊίίας
Δ-οιχ. Έπιτρόπου. τό α',ίθ. 7 ο3 ϋπ' αριθ. 26 τη"ς 29 Μαρτ'ο.»
έ. Ι Διατάγ^χτος κα* το άρθρον 34 το3 ΰπ »ρ·0. Τ37 Νόμ5^
περί Δημοσ'οιι Λογιστικόν.
Έγκρινει όπως διά Διατάγματβς "χορηγηθή ΊπΙ 7το3 έίδικ ΰ
Πρ>>πθλογι·τμ(;ϋ τίν έξοϊων τής Ανωτ. Δΐίΐΐθίνσεως τής Παι-
ϊειας τ^ς χρήοκως τβθ 1911 υηίίΚεφ. 3 αρθ. 2 έδάφ. γ'. άνα¬
πληρωματική «ίστωβιςΐέκ ϊραχμών εκατόν πεντήκοντα (150)
«Δι' αγοράν άνακαλυπτομένων ή δηλουμένΜν_ά£χαιοττ4των κ«1
γρ μ
άρχαι:λογικάς ερεύνας».
Άποφασίσαμεν
--»· τ ■> Άρθρον
Έν τςρ—ττβσει γϊν·η"ς
Βαΐ',λ'Λύ; ύ'.αϊαγμάΐωί μϊτά προηγουμένην γνωμοδότησιν τοδ
'Υχοοβγικβδ Σομ5»»λ£ου έ*δΛ?ομένι*ν, διατάσσεται, έφ' ώρι-
ρ'σμίον χρόνον, έν μέρει ή έν όλω κα' καθ' χ*Λν&·
ή είς ωρισμένας τοπικάς χβρΐφερίίας :
1) Ή βνϊ»τολή πάσης ιταραγραφίς, ζς ή )ή"ξις
(κιμπίττει έντος τβ3 γρν*οο ■("))? Ίτχοος τβθ ιταρόντος νομου
και-τρ'ών ριηνΛν -άτ:ΐ--τ·ϊ}ς«λήξ«ΐβς αότοθ, χαί των νο^/μων 8ι-
κλττικών κιί έκ συμίά—«εν χροθεσμΐ'Λν" ώς καί ή άναίολή πλη-
ρω^ί): των Αηξιπρβθέσμων ήϊη ιχ?εών, μΐ "κβραβλβ'ΐϊαμένης
^ια ά πάσας τάς περιπτώσεις τβκΓθΐς τί)ς είς~τοκβυς'σ>μίατί/ους
-τ, ιομ.ηΛ5υς ύπο-χρεώι:ως τον όκιλέτοκ.
2) Ή άνασΐολή τ^ς άναγ/ιστικ-ής «χτελέσίως των *ο>ι
τικών άτοφάσεων καί 3ίΐβ«δήχοτε »λλ»»ν {ι άστοκάς «αί εμπο¬
ρικάς άπαιτήσεις έκτελεστών τίτλων, ώς χβίΐτ·(»ν ϊ»οικητι»ών
έκτελέσεων, τής δέ προσωιΐικί]ς κρατήσεως καί ώς μέτρου συν-
τηρητ'Λοϋ (τής άναστονί;ς τής προσωπικής κρατήσεως συνεπαγο¬
μένη; καί την απόλυσιν Των ηδη διά χρέη κρατουμένων).
3) Η άταγβρευστς έρημίίικίας είς ποινικάς -καΐ ιτολιτικάς
υποθς'σεις, συμπεριλαμβανομένων καί 'ών Λα,ο' Άριίω Πάγω,
ώς *«ί τ1)ς έρήι™ν τι»ος των ίιβδίκων διεξαγωγί)ς άποδειξεων.
4) /Ηϊάτ*γβρ«θΜί'τ1)ς«·νταξεως διαμαρτυρικών των συναλ-
λαγματικών καί είς διαταγήν γραμματίων, Τ53 κομιστοθ δια τη-
1 γμ γρ
>οί»·βδνϊθς τα-ίαιβίώματβ αύτοθ καί άνευ ίιαμαρτβρίας.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^
"Αρθρον 2. Γ Εί Ω Ρ Γ Ι Ο 21 Α
Άπδ τής 17 Σεμπτεμβρίου ένεστώτος ίτους μέχρι τίς έκ- ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
δόσεως τ·0 πρώτου, χ«ά τό άρθρον 1, Βασιλ. Διατάγματος "Εχοντες ύπ' ίψ£1 το ΔΞΗ' νόμου τής 6 Όχτωβρίου έ. Ι.
θεωροθνται άνβσταλεΓσβι πάσαι αί νόμιμοι και δικαστικαι %ρο- ^^χ άνβστολί)ς παραγραϊών, προθεσμιών καί διχαστικών έν γ$-
θεσμί« επί πολιτικών έμπορικών καί διοικητικόν ύποθέσεων, ν άξ6ων έν χβιρψ ιπιστρατίίβς» %Λ τήν άπό 6 Όκτωβμοιι
ϊτι δέ καί αί πβραγραφαί ών ή λί)ξς ήθελε συμπίπτει εντος έ ? γνωμ9}ότησ.ν τοϋ Ήμετέρου 'ΥποαργικοΟ Συμβουλίω,
τοθ χρονιχοθ τούτου διβστήματος. Προτάσει τοθ 'Υμετέρου επί τί}ς Δικαιοσύνης "Υπουργοϋ,
Άρθρον 3. „ " ι άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν.
Διά Β*σιλ. Διβτάγματος, κατά τοίς ορους τοθ άρθρου 1
έκδιδομένου, δύναται νά επιτραπή είς τάς άνωνύμους έταιρίας
τάς μετερχομένας ϊργα τρβπεζικά, βίτινες ήθελον απευθύνη
περί τούτου δήλωσιν πρός τό "Υπουργείον τής 'Εθνιχη-ς Ο'ικο-
νομΐας όπως κατά τήν διάρκειαν τί)ς έπιστρατεύσεως καί επί
ρεΐς μήνας μετά τήν λ^ξιν αΰτί}ς άποδίίωσι τάς έν 5ψει ή υπό
■ «*Α··ιι/*« Ίμ^ΑιΊιρΜ^ •ΜΑΜΙΙΜτΙΤΙ'ν/· "ΪΓΛΤΛ ΛϋΙΤ^ΐί" ΊΙΛΤίΙΤΗίίίΤβίί" _ 110 —
ρς μής μ η }
ροθεσμίαν ληγοΰσας χρηματικάς παρ' αΰτ»ίς καταθέσεις, μό¬
ον κββ' οσβν θά Ιχωσι πρός τίθτβ διαθέσιμ» χρηματικά μέσα
ί α ι θώ
«ι .......
νόν κββ' όσον θά Ιχωσι πρός τουτο διαθέσιμ» χρηματικα μεσα
χαί κατ' αναλογίαν των περί αποδόσεως αιτήσεων των καταθετών
Ή διάταξις αύ'τη δέν ίβαρμόζεται είς τάς γενομένας μετά την
ϊναρξιν τ1)ς έπιστρατεύσεως χαταθέσεις.
Οί συμπεφωνημένβι επί των καταθέσεων τόκοι θέλουσιν έξ«-
κολουθεί τρέχοντες υπέρ των διχαιούχων έφ' 8σον δέν άποδίδον-
ται αί καταθέσεις εάν δ' αυται τυγχάνωσιν άτοκοι, χαταλογίζεται
6-τέρ των δικαιούχων τόκος πέντε επί τοίς εκατόν έτησίβς άπό
τής περί άπεδόσεως α'ιτήσεως.
Ή Κυβέρνησις δύναται προσέτι νά έγκρίνη τή α'ιτήσει των
ε'ιρημένων Τραπεζών, την άναίολήν τϊ)ς εκτελέσεως καί έτέρων
αυτών υποχρεώσεων ορισθησομένων εκάστοτε έν τω Β. Διατάγ-
ματι.
Αί ανωτέρω διατάξεις θέλουσιν ίσχύει διά τε τό Κεντρικόν
Κβτάστηματών έν λόγω Τρβπεζών καίπάντα τα έν τω εσωτερικώ
καί εξωτερικώ ΰποκαταστήμβτα αυτών. Παρ» ταίς ύποβαλούσαις
τήν ανωτέρω δήλωσιν Τραπέζαις δικαΐοίται ή Κυβέρνησις νά
δίορίσΐ] Βασιλικόν ΈκΙτροτον έκ των ανωτέρων ύκαλλήλων τοΰ
ύπουγείου τί)ς 'Εβ»ικ1]ς Οίκονομίας ή των Ο'ικονομικών. όΊτως
έ·ορεύη τα τί]ς διαχειρίσεως «ΰτών χαί εκτελέσεως των άνω δ.α-
τάξεων.
ΑΙ δηλώσασαι δέ Τράπεζαι δικαιοθνται χαθ' οίαν^ήπβτε στιγ¬
μήν, χαί πρό τί[ς ταχθείσης προθ-σμίας νά έπανιλα'-ισι χανονι-
κώς τήν εκτέλεσιν των υποχρεώσεων αυτών, άπευθύν: σαι περί
τούτου δήλωσιν πρός το 'Υπουργείον τής 'Εθνιχής Οίκςνυμίας.
"Αρθρον 4.
Κατά τήν διάρκειαν ττ]ς Ίσχύος τβθ παρόντος νόμου έΐϊ.τρέ-
ρίχς ρς μ νβμ
π«α« Ινα εις τβς πβρί εξώσεως ίυστροπούντων μισθωτών α :ο- έ .
φασειςτ.σσηται καί μζ ή υό ίθ 2 β ΒΧΗ
"Αρθρον 1.
Άναστέλλεται πασά παραγραφή δικαιωμάτων καί άγωγών τοθ
άστικοθ καί έμπορινοϋ δικαίου, τ,ζ ή λήξις ήθελε συμτίπτει έντός
τοθ Χρόνουτής Ίσχύος τοδ παρόντος Διαΐάγματος.
"Αρθρον 2.
Άναστέλλονται ωσαύτως αί νόμιμαι /αί διχαστικαί προθεσμίαι
επί των άστικών ύποθέσεων εξαιρέσει.
α ,) Των προθεσμίαν πρός ϊγερσιν άγωγής «ερί νύρους λη-
φθέντων συντηρητικών μέτρων.
β'.) Των νομίμων καί δικαστικών προθεσμιών επί ύποθέσεων
έν αίς συγχωρείται έρημοδικία, καί άναγκαστική εκτέλεσις κυτά
τα έπόμενα ά'ρθρα.
"Αρθρον 3.
Άναστελλεται ή άναγκαστική εκτέλεσις των πολιτικών ά~ο-
φάσεων καί οΐωνδήποτε ά'λλων έκτελεστών τίτλων, ή ϊϊ προσω-
π ική κράτησιν καί ώς συντηρητικόν μέτρον.
Κατ εξαίρεσιν έπιτρέπεται άναγκαστική εκτέλεσις διά παν¬
τός νομίμου μέσου επί των ύποθέσεων καθ' άς χωρεΤ καί έρημο
δικία.
Αί δέ διοικητικαί έκτελέσεις άναστέλλονται μόνον έναντι των
έν τ«ΐς τάξεσι τοβ στρατολ όφειλετών τοϋ Δημοσίου ή των Δή-
μων.
Δέν περιλαμβάνονται ωσαύτως έν ττ] άναστολη αί κατά τί
ά,ίίρθν 97 τοΰ τελωνειακοί Νόμου έκποιήσεις άζητήτων έμπο-
ρευμάτων.
"Αρθρον 4.
Άπαγορεύεται ή έρημοδικία επί των πολι.ικών ύποθέσεων
ενώπιον πάντων των Δΐκαστηείων καί τοθ Άρείου Πάγου,
συμπεριλαμβανομένων καί των περί πτωχεύσεως δικών, ώς καί
ή έρήμην τινος των διαδίκων διεξαγωγή άποδείξεων, κατά τάς
αύτάς ύχοθέσεις.
νβμίμου διατροφΙ)ς, περί εξώσεως δυστροπούντων μισθωτών καί
ρ μ
φασειςτ.σσηται καί μ,ιζων τής υπό τού ίρθρου 2 τ,β ΒΧΗ
Ν μου το3 1899 έπιτρεπομένας μηνιαίας προθεσμιας χα-« την
αναστολή τής εκτελέσεως αυτών υπό τ-0 άρμοδίου Προίϊρου ή
ΔικαοτηρΐΌυ.
Κατα τόν αυτόν χρόνον «παγορευεται πασά έν τω χ,ημ,τι-
στηριν πράξις α-λλως ή επί μ,τρητοίς υποκε,μένης κατα τα
λοιπα ττΐς λειτουργίας τοθ^ρηματιστηρίου κ«ί ως πρός ρντχς
ρ? ρ ρμ
κατά συντηρητικών μέτρων καί κατά αναγκαστικήν
ρ ρ
|χτϊλέσεωςεί 2νθα ,^- έπΓτρέπ.τ«ι κ«τά το&ς ρ
ο0 ■ Διατάγματος καί οσάκις ζητεΐται ή άκύρωσις έκ-
«λέσεως, ώς παρά τάς ίατάξεις το3 παρόντος ένεργί,θείσης ή
"Αρθρον 5,
Η Ίσχίις τοϋ νόμου τούτου άρχεται άπο τ1]ς ίημοσιεύσεως
αΰτοθ έν τί) Εφημερίδι τί]ς Κυβερνήσεως, κατά πάσαν ο" έν τώ
μέλλοντι τοιαύτην περίστβσιν άπβ τ1|ς ϊημοσιεύσεως το3 περί
γενικής έπιστρατεύσεως Βασ. Διχτάγματος, διαρκεΐ ^' έφ' όσον
καΐ^ ή έπιστράτευσις κβί ϊύο μ1)νας μετά την λήςιν -.ί>ττ;ς.
Ό παρών νόμος ψηβισθείς υπό τής Βουλΐ]ς χαί παρ' Ημών
σήμερον χιιρωθείς δημοσιευθήτω διά τής Εφημερίδος ττ}ς Κυ¬
βερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τοϋ Κράτους.
Έν Αθήναις τή 6 Όχτωβρίου 1912.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ό 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης
·'« β
"Εθεωρήθη καί ετέθη ή μεγάλη τβϋ Κράτοος σφραγίς.
Έν Αθήναις τή 6 Όκτωβρίου 1912
Ό έχί τ|ς Δικαιοσύνης 'Υπουργός
Κ. Δ. Ροικτιβάν
Αρθρον 5.
Άπαγορεύεται ή έρημοίικία επί ποινιχων ύποθέσεων έν αΤς οί
κατηγοβούμενοί εισίν έκ των είς τάς τάξβις τσϋ στραχοΰ καλου·1
μένο>ν, έλ οέ των πβρ' Άρείω Πάγψ επί πασών των ύποθέ-
άς άτολιμπάνονται οί κατηγορούμενοι,
"Αρθρον 6.
αί εις την έκπλήοωσιν ένοχικών ύπίχρεώσίων
άναγόμεναι συμί !αστικα! προθεσμίαι, ών ή λήξις σκμπίπτει έν¬
τός τοθ χρόνου τής Ίσχύος τοϋ πβρόντος Διατάγματος έφ' δσον
μόνον έκ τής περελεύσεως αυτών έξβρτώντβι έκπτώσεις δικαιω¬
μάτων καί ποινικαί ρήτραι.
Τής άναστΛής ιϊύτης έξαιροθνται αί άπαιτήσεις, δι' άς έπι-
τρέ-:εται καί άναγκουτι/ή =Λ.τέλεσις.
Τ6 Διάτβγμα τοϋ^ο, αχΰΐ% επί ίνα μζνα άπό τής έν τί) Ε¬
φημερίδι τί]ς Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως αΰτοθ, *λήν τ£5ν δια-
τάξεων των άρθρων Ι χχ 6, ών ή Ίσχυς έκτείνεται καί επί δέκα
πέντε επί πλέον ημέρας.
Ό αύτός 'Υπουργός ίημοσιεύσει καί έκτελέίει το, Διβταγΐ**
τοθτο. ν. . >( ^,^ ^ ·
Έν Αθήναις τί) 6 Όκτωβρίου 1912. *' ,.^ .'χν.%
! »:ΐ .*ΓΕΩΡΓΙΟΣ ' ^ ' " '- Ι?
Ό επί τί[ς Δικαιοσυνης 'Υπβυργός
Κ. Δ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ
Έκ τοθ Έθνικοϋ Τνηογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς